VYBRANÉ KAPITOLY Z TECHNICKÉ PŘÍPRAVY VÝROBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYBRANÉ KAPITOLY Z TECHNICKÉ PŘÍPRAVY VÝROBY"

Transkript

1 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ KATEDRA ODĚVNICTVÍ VYBRANÉ KAPITOLY Z TECHNICKÉ PŘÍPRAVY VÝROBY Ing. Bc. Andrea Halasová, Ing. Bc. Viera Glombíková, Ph. D., Ing. Olga Dulová Liberec 2005

2 OBSAH 1 ÚVOD TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY NÁVRHOVÁ A KONSTRUKČNÍ PŘÍPRAVA VÝROBY TECHNICKÝ NÁKRES TECHNICKÝ POPIS TVORBA KOLEKCE TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY ODDĚLENÍ VÝVOJOVÉ TECHNOLOGIE ODDĚLENÍ TECHNICKÉ NORMALIZACE ODDĚLENÍ TVORBY TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VYPRACOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE SOUPIS OPERACÍ PRACOVNÍ PŘEDPIS URČENÍ NORMY SPOTŘEBY ČASU NA OPERACI V ODĚVNÍM PRŮMYSLU OPRAVY NOREM SPOTŘEBY PRACOVNÍHO ČASU ZAŘAZOVÁNÍ PRACOVNÍCH OPERACÍ DO KVALIFIKAČNÍCH TŘÍD URČENÍ MZDOVÉ SAZBY NA OPERACI PRACOVNÍ POSTUP PRACOVNÍ ANALÝZA VYPRACOVÁNÍ PRACOVNÍHO POSTUPU PŘI ZMĚNĚ TECHNIKY OBJEKTIVIZACE NOREM VÝROBNÍ POSTUP ROZPIS OPERACÍ NA PRACOVNÍ MÍSTA NÁKRES PODLAŽÍ PRACOVNÍ NORMY NORMY PRACOVNÍCH POSTUPŮ NORMY KVALIFIKACE NORMY SPOTŘEBY PRÁCE VÝKONOVÉ NORMY NORMY OBSAZENÍ NORMY PRACNOSTI MĚŘENÍ SPOTŘEBY ČASU SNÍMKOVÁNÍ PRÁCE NORMATIVY VÝVOJ NORMATIVŮ POHYBŮ EKONOMIE POHYBŮ STUDIE POHYBŮ CHARAKTERISTIKA NORMATIVŮ POHYBŮ VÝZNAM NORMATIVŮ POHYBŮ NORMATIVY UPLATŇOVANÉ PŘI NORMOVÁNÍ PRÁCE NORMATIVY ČASU PRVOTNÍ NORMATIVY ČASU ODVOZENÉ NORMATIVY ČASU PRACOVNÍ CHARAKTERISTIKA JAKO DOPLNĚK NORMATIVŮ ČASŮ METODA PŘEDEM URČENÝCH ČASŮ SYSTÉM MTM VÝVOJ SYSTÉMU MTM DEFINICE MTM JEDNOTKA ČASU MEZINÁRODNÍ SYMBOLY POHYBŮ VÝVOJ VYŠŠÍCH STUPŇŮ MTM METODA MTM METODA MTM LITERATURA... 42

3 1 ÚVOD Zvyšování kvalifikace ve všech oborech je v dnešní době a to v čase rychlého rozvoje vědy a techniky velmi důležité. Jen tak je možné zabezpečit do budoucnosti potřebné množství a dokonalou kvalitu výrobků pro uspokojování potřeb zákazníků nejen tuzemských, ale i zahraničních. Na to, aby bylo možné výrobu neustále rozvíjet, zdokonalovat a maximálně automatizovat, nestačí jen úzké odborné znalosti, ale i potřebný a široký přehled o dané problematice. Odborníci v určitém oboru se musí zajímat nejen o technologie a materiály, ale o i novou techniku a ekonomiku práce. Musí poznat činnosti úseku předvýrobní, výrobní i povýrobní sféry, podílet se na přípravě výroby a vypracování dokumentace, která je prvním krokem ke kvalitní, racionální a efektivní výrobě. Před započetím výroby nového výrobku nebo zdokonaleného výrobku je třeba vykonat mnoho práce technického i organizačního charakteru. Především je třeba určit tvar a funkční vlastnosti výrobku a určit jeho efektivní výrobu. V průmyslové výrobě se tyto práce nazývají technická příprava výroby. Její hlavní úlohou je zabezpečení rozvoje výroby na základě využití nejvyspělejší techniky a technologie výroby a maximální ekonomické efektivnosti. Po vyhotovení technické přípravy výroby a schválení výrobku následuje technologická příprava výroby, která má za úkol připravit co nejlepší podmínky pro efektivní výrobu bez nežádoucích prostojů a vyhotovit technologickou dokumentaci na základě schváleného vzorku výrobku. Technologická příprava výroby je jednou z nejdůležitějších předvýrobních fází výroby. Na základě připravenosti výroby ještě před jejím započetím se odvíjí průběh všech následujících fází. Nepřipravenost výroby může způsobit velmi vážné komplikace při výrobním procesu, např. nežádoucí prostoje a tím i zvýšit náklady, které s výrobou souvisí. Předkládané učební materiály mají za úkol obeznámit studenty zejména s problematikou přípravy technologické dokumentace a zejména otázek stanovování norem času pro základní jednotku pracovního procesu technologickou operaci. V úvodu je provedeno shrnutí a stručný popis technické a technologické přípravy výroby, dále jsou ve zkratce popsány pracovní normy, normativy a metoda předem určených časů MTM.

4 2 TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY Je soubor vzájemně spjatých činností, jejichž úkolem je připravit technicky a ekonomicky účelné a efektivní řešení výrobku a technologii a organizaci výroby. Úkolem technické přípravy výroby je technicky připravit výrobek tzn. zajistit jeho vývoj a vypracovat dokumentaci výrobku i jeho částí, stanovit ekonomická kritéria a jakými metodami, na jakém zařízení bude výrobek vyráběn, zkoušen a kontrolován, vyřešit optimální organizační uspořádání výrobního procesu po stránce věcné, prostorové a časové [10]. Technickou přípravu výroby lze časově rozdělit na tyto úseky: 1. etapa před kontraktem vypracování návrhů nových druhů výrobků, vypracování základních střihových konstrukcí, modelování střihů, určení spotřeby materiálu na v kalkulační velikosti (ženy velikost 40 42, muži velikost 50), zhotovení modelu, určení technologického předpisu, určení cenové kalkulace. 2. etapa po kontraktu zhotovení střihových šablon, určení operativní spotřeby materiálu, zpracování definitivního pracovního předpisu, zhotovení prototypu výrobku, určení operativní kalkulace výrobku. 3. etapa výrobní zhotovení referenčního vzorku, zpracování výrobního postupu, zhotovení plánu podlaží záběh nové výroby. Technická příprava výroby se skládá z několika úseků, které zabezpečují plynulost a připravenost výroby. Technická příprava výroby: návrhová a konstrukční příprava výroby, příprava a tvorba návrhů pro nabídkové kolekce, tvorba střihů a střihových šablon, tvorba technického nákresu a popisu, zhotovení porovnávacího vzorku, sestavení optimálních střihových poloh,

5 tvorba dokumentace pro stříhárnu, technologická příprava výroby, tvorba soupisu operací, tvorba pracovního předpisu, tvorba pracovního postupu, normování výkonu, zařazení operací do kvalifikačních tříd, určení mzdové sazby za operaci. ekonomická příprava výroby analýza nákladů na provoz, určení ceny výrobku, kalkulační výpočty. 2.1 NÁVRHOVÁ A KONSTRUKČNÍ PŘÍPRAVA VÝROBY Tento úsek oděvní výroby začíná v modelárně. Před začátkem výroby je třeba vypracovat návrh skicu oděvu. Je to kresba výrobku na postavě s vykreslením všech detailů, doplňků a ozdob v proporcích, které určuje současná módní linie, skica je doplněna vzorkem materiálu. Skica návrhu není pro výrobu postačující technickou dokumentací, protože nevyjadřuje přesné technické dokumentace, proto musí být přepracována do technického nákresu. 2.2 TECHNICKÝ NÁKRES Technický nákres výrobku je grafické vyjádření v přesné míře. Technický nákres oděvního výrobku z čelního pohledu v měřítku 1 : 10, ze zadního pohledu v měřítku 1 : 20. Součásti a zajímavé detaily jsou rozkreslené v měřítku 1 : 5. Technický nákres se ojediněle doplňuje technickými údaji a kótami. Každý technický nákres obsahuje název a číslo fazony. Technické nákresy se využívají nejen pro výrobní účely, ale i na obchodní a kontrolní činnost. 2.3 TECHNICKÝ POPIS Technický popis výrobku je slovní vyjádření tvaru a zpracování výrobku z vnější i vnitřní strany. Je vypracovaný v několika variantách.stručný technický popis vyjadřuje tvar a charakter výrobku, uvádí se pod technickým nákresem a je jeho neoddělitelnou součástí. Podrobnější technický popis se uvádí vedle nákresu. Doplňuje informace o výrobku ve všech částech a detailech i těch, které z nákresu nejsou přímo viditelné. Popis se uvádí pro jednotlivé části podle členění a složitosti výrobku. Slouží jako podklad pro sestavení soupisu operací.

6 2.4 TVORBA KOLEKCE Vývojové oddělení modelárny spolupracuje s mnoha jinými útvary podniku, a to především s útvarem odbytu, zásobování a výroby. Odbytový útvar určuje plán potřebného počtu modelů na sestavení nabídkové kolekce a sortiment na určité období. Poskytuje informace o módních požadavcích, konstrukčním řešení a požadavcích odběratele, zodpovídá za sestavení nabídkové kolekce, proto pracovníci tohoto oddělení jsou přítomni na schvalovacím řízení žírovací komisi. Svými připomínkami mohou ovlivnit práci vývojového střediska. Zásobovací útvar musí zásobovat sklad s určitým předstihem, aby nebyla zbržděna výroba. Výrobní útvar spolupracuje s lidmi, kteří sledují výrobky přímo ve výrobě. Sledují konstrukční rozměry a technologii zpracování, která může mít vliv na to aby výrobek dobře padnul [10]. Kolekce se zhotovují na sezóny: jaro léto, podzim zima. Obr. 1: Příprava jednotlivých kolekcí v průběhu kalendářního roku. Modeláři projdou a zhodnotí úspěšnost minulé kolekce a možnost navázání na ni novou kolekcí s malou obměnou, zhodnocují i použitý materiál a analyzují módní trendy v liniích i materiálech. Při navrhování nové nabídkové kolekce musí návrháři respektovat: módní linii pro určité období, věkovou kategorii, pro kterou je návrh určený,

7 možnosti využití techniky při zpracování, charakter materiálu, speciální požadavky odběratele. Výroba prodejní kolekce: 4 8 týdnů výběr materiálů, 4 8 týdnů tvorba prodejní kolekce, 1 2 týdny tvorba cen cena zahrnuje materiál, mzdy, pracnost výrobku = přímý materiál + mzdové náklady + režijní náklady + zisk, režijní náklady jsou % ze mzdových nákladů, 1 2 týdny probíhá žírovací komise žírovací komise jsou lidé z jednotlivých útvarů podniku, kterým se předkládají nové modely a oni rozhodují, které modely se budou vyrábět, 4 8 týdnů je hlavní prodejní období. Kolekci tvoří pouze základní velikosti (ženy velikost 40 42, muži velikost 50), z toho vyplývá, že střihová a technická dokumentace nemá konečnou podobu, tu získá až po prodeji kolekce a vyřazení neprodejných výrobků. Teprve potom se vystupňují střihové díly do požadovaných velikostí, zhotoví se střihové šablony a sestaví střihové polohy [2]. Sestavení střihových poloh patří k hlavním úlohám spotřeby materiálu. Cílem je také sestavení střihových dílů na jeden výrobek nebo kombinaci výrobků tak, aby na jedné straně byla zachována jakost a na druhé minimální spotřeba materiálu. Při sestavování optimálních poloh je nevyhnutné: dodržet minimální odpad, využívat skutečnou šířku materiálu, sestavit polohy na materiál I. jakosti, určit konkrétní spotřebu vrchového materiálu i přípravy, dodržet technologii stříhání vzhledem na vzor materiálu, povrchovou úpravu, osnovu a útek. Výtěžnost materiálu je hlavním kritériem při hodnocení nákladů na výrobek. Jde o to, aby výtěžnost materiálu byla co nejlepší, tzn. aby skutečně využitá plocha materiálu byla co největší a odpad byl minimální.

8 3 TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY Technologická příprava výroby je etapa prací úzce spojených s technickou přípravou výroby. Útvar technologické přípravy výroby zabezpečuje: vypracování technologické dokumentace, určování technicko-hospodářských norem spotřeby času na jednotku výroby, kontrolu výroby a prověrku kvality výrobků, přípravu podkladů na určení předběžné kalkulace ceny výrobku. Technologický útvar patří svými úlohami a významem mezi nejdůležitější, protože na něm závisí dobrá prosperita celého podniku. Řízením technologického útvaru je pověřený vedoucí, který musí dbát na to, aby byla zabezpečená maximální operativnost, a to především na úseku nové výroby. Podle hlavních úloh se útvar dělí na jednotlivá pracoviště se specifikovaným zaměřením tak, aby se zabezpečila maximální odbornost vykonávané práce. Podle velikosti podniku se pracoviště úzce specializují nebo se slučují navazující práce do jednoho celku. Organizačně se práce technologického útvaru rozděluje do skupin technologů, kteří: mají ve své pracovní náplni vývojovou technologii a nové materiály, určují technologické předpisy, vypracovávají technické popisy jednotlivých fazon, vypracovávají cenové normohodiny, zaměřují se sjednocenou technologií a sdruženými normativy, testují hotové výrobky na zařazení do kvalitativních skupin. Tito pracovníci jsou bezprostředně zainteresovaní na přípravě nové výroby. 3.1 ODDĚLENÍ VÝVOJOVÉ TECHNOLOGIE Úlohou technologické přípravy v oděvní výrobě je docílit podstatné změny v progresivitě používané technologie, a tím zabezpečovat a zvyšovat produktivitu práce. Proto je hlavní úlohou tohoto úseku technologie především zkoumat a hledat jiné možnosti uplatnění progresivních způsobů zpracování určitých operací, a to: vlastní výzkumnou činností, studiem zahraniční literatury a uplatňování získaných poznatků ze zahraničí, zlepšováním a uplatňováním vyřešených úloh v rámci technologickoorganizačního rozvoje.

9 3.2 ODDĚLENÍ TECHNICKÉ NORMALIZACE Normalizační činnost zahrnuje více jednotlivých činností. Normalizační činnost je typizace, unifikace a specializace je to tedy normalizace v širším smyslu. Do činnosti tohoto úseku patří: vypracovat návrhy norem, doplňků a změn v technických normách, uplatňovat v návrzích technických norem, v jejich doplňcích a změnách všechny poznatky pokrokové technologie a nové techniky, zlepšovací návrhy, vynálezy, výzkumy vědy za účelem kvality, trvanlivosti, estetického vzhledu výrobků, zvyšování produktivity práce a snižování vlastních nákladů, vypracovat seznam odchylek oproti platným technickým normám, vypracovat seznam platných technických norem používaných v oděvním podniku za uplynulý rok, zpracovávat výpisy nových norem a seznámit s nimi pracovníky oddělení, provádět vlastní výzkumnou činnost. 3.3 ODDĚLENÍ TVORBY TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ Po vyhotovení modelu určitého druhu výrobku na zařazení do nabídkové kolekce a po jeho schválení žírovací komisí vypracuje technolog pro tento výrobek technologický předpis, který se používá nejen na určení způsobu výroby, ale i na cenové zařazení a výpočet rentability. Rychlé a kvalitní sestavení technologického předpisu je podmíněné technologickou standartizací. To znamená do jaké míry jsou vypracované technologické postupy na určité součásti, díly nebo dílce výrobku a do jaké míry možno uplatňovat progresivní formy práce spojené s určováním technologického předpisu. 4 VYPRACOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE Mezi technologickou dokumentaci patří: soupis operací, pracovní předpis, normování výkonu určení spotřeby času na operaci, zařazení operací do kvalifikačních tříd, určení mzdové sazby na operaci, pracovní postup pracovní analýza, výrobní postup, plán podlaží.

10 4.1 SOUPIS OPERACÍ Operace je z technologického hlediska nejmenší částí pracovního procesu při tvorbě výrobku. Soupis operací zpracovává technolog podle modelového vzorku, technického nákresu a popisu, nebo podle dokumentace podobného výrobku. Jeho znění musí být stručné, ale dostatečně srozumitelné, s upozorněním na výrobní zařízení nebo potřebnou pomůcku. Na určení postupu, nebo při rozboru při normování je operace rozdělená na úkony a pohyby. Pro přehlednost a dokonalou orientaci se soupis operací člení na několik úseků, např. na: výstřih výrobku, vybavování výrobku, výrobu polotovaru, přípravu součástí, přípravu dílů a dílců, montáž výrobků, konečné žehlení, dokončovací práce. Soupis jednotlivých uzavřených úseků operací na výrobek je možné vypracovat na samostatných listech nebo kartách a využívají se stavebnicovým systémem na tvorbu nového, podobného výrobku. Tím se práce podstatně urychlí. Velký význam má tento systém při zpracování soupisu operací pomocí počítače. Popisy jednotlivých technologických úseků se ukládají do paměti a používají se při sestavování popisu nového výrobku. Úseky se označují číselnými kódy. Při tvorbě soupisu operací musí technolog: uplatňovat nejprogresivnější technologii zpracování. To platí zejména při těch podmínkách, kde je možná typizace technologických prvků. Využívá se způsob, který zabezpečuje nejen rentabilitu, ale i kvalitu; využívat současnou techniku, tedy aby prvky mechanizace a speciální stroje byly maximálně využité. V této souvislosti je nevyhnutelné, aby technolog spolupracoval s modelárnou; uplatňovat zlepšovací návrhy všude tam, kde je to možné. Začleňovat je do technologických přepisů umožňuje dodržovat zásadu maximální rentability a kvality výrobků. Technolog musí vést evidenci schválených zlepšovacích návrhů; využívat materiál a zabezpečovat technologický postup tak, aby jakost výrobků byla dobrá; vyjadřovat se stručně, jasně a výstižně, používat oděvní názvosloví; sestavovat jednotlivé operace v technologické návaznosti a chronologicky je číslovat. Soupis operací je možné zhotovit pro celý výrobek nebo pro jeho části, převážně dílec, díl nebo součást. Při soupise operací na celý výrobek je možné vycházet ze soupisu částí.

11 Na sestavení soupisu operací je vždy potřebný výrobek, nebo aspoň technický nákres a popis. Pokud jde o normalizovanou část výrobku, technický nákres a popis výrobku nejsou potřebné. Každá operace se doplní: kvalifikační třídou stupněm obtížnosti s požadavky na kvalifikaci pracovníka, normočasem časovou hodnotou potřebnou na vykonání určité operace s podílovou složkou potřebných vedlejších časů, mzdou ohodnocením vykonané práce. Pro nový typ výrobku technolog vypracuje soupis operací na předepsané formuláře, v kterých se doplní údaje pro normativy kvalifikační třída, normočas, mzda, aby při zpracování další dokumentace nevznikaly chybné údaje. Využívají se též sborníky sdružených operací, kde jsou vyznačené kódy potřebných karet operací. 4.2 PRACOVNÍ PŘEDPIS Pracovní předpis je souborná technologicko-ekonomická dokumentace určená na výrobu konkrétního výrobku. Pracovní předpis se skládá z několik listů. Každý list pracovního předpisu obsahuje v horní části název výrobku a číselný kód druhu a fazóny. Na první straně je uveden technický nákres, popis výrobku a název fazony. Další strany obsahují technické a ekonomické údaje týkající se jednak výrobku, ale i dílny, kde se bude výroba uskutečňovat. Jsou to především údaje o pracnosti výrobku v normominutách a suma mezd výrobních dělníků. Při novém neznámém modelu se mezi první a druhou stranu vkládá list, který obsahuje podrobný popis výrobku. Zbylé strany pracovního předpisu obsahují soupis operací, který se člení do celků podle dílců, dílů nebo součástí. Operace se přepisují z formulářů soupisu operací a chronologicky se číslují. Celky mají technologickou návaznost a obsahují součty časů i peněz za jednotlivé operace. V závěru celého pracovního předpisu jsou uvedené potřebné transporty svazků, dílců nebo výrobků po výrobní lince. Při tvorbě pracovních předpisů se v mnohých podnicích už využívá výpočtová technika, protože je to nejjednodušší způsob jak zefektivnit tuto část výroby URČENÍ NORMY SPOTŘEBY ČASU NA OPERACI V ODĚVNÍM PRŮMYSLU V oděvním průmyslu se na určení normy spotřeby času využívají rozborové metody. Při rozborových metodách se uskuteční nejprve rozbor operace na prvky, tj. úkony nebo pohyby a určí se na ně potřebný čas. Celkový čas operace se vypočítá jako součet časových hodnot prvků. Rozborové metody jsou objektivní nebo technicky odůvodněné, protože vychází ze stejného základu, tj. časových normativů prvků operací. Z rozboru operací vyplývá, že při rozdílných operacích se opakují stejné prvky, např. úkony uchopit, položit,

12 zarovnat, odložit. Normovač má k dispozici sborníky prvotních normativů (obsahují základní pohyby) a sdružené normativy (obsahují údaje o spotřebě času na úkony). Úlohou normovače je rozdělit novou operaci na pohyby tak, aby postup přípravy operace byl optimální jak z hlediska spotřeby času tak i z hlediska požadavků na námahu pracovníka. Na optimální pracovní metodu potom normovač vyhledá v příslušných tabulkách normativy spotřeby času na jednotlivé pohyby nebo úkony a celkový čas operace se získá jako součet částečných hodnot. Norma spotřeby času musí obsahovat všechny nevyhnutelné časy.

13 Příklad: Analýza pracovní operace v programu Projekt Macenauer DOKONČIT 2 VÝPUSTKOVOLIŠTOVÉ KAPSY NA ZD KALHOT vtáhnout výpustkovolištové podsádky s kapsovými váčky do rubní strany, urovnat, upevnit, kapsové koutky, přišít výpustkové podsádky na kapsové váčky. Obr. 2: Analýza pracovní operace.

14 4.2.2 OPRAVY NOREM SPOTŘEBY PRACOVNÍHO ČASU Se změnou techniky a technologie se zákonitě mění i časový fond na jednu operaci. Se zaváděním nového postupu by se měl čas zmenšovat, jinak změna není rentabilní. Opravené pracovní postupy s novými normativy tvoří podklad na opravu sborníku normativů. Tuto práci vykonává technologické oddělení. Změna se operativně zařazuje mezi nové pracovní předpisy, případně k dosavadnímu předpisu, aby se maximálně snížily náklady na výrobu. V rámci typizace a normalizace se jeden postup využívá i pro několik druhů výrobků, a tak se maximálním využitím stroje zvyšuje rentabilita. Při rozsáhlejších změnách, při zavádění nové techniky a nové organizace dílen, při zavádění racionalizačních projektů se podle podmínek upravuje celý pracovní předpis Pro individuální změny se ve formě dodatků jednotlivých listů k pracovnímu předpisu upozorňuje na operace vyřazené z technologického postupu a operace nově zařazené. Normativy na celý výrobek se mění sčítáním nových hodnot. Oprava se dělá vždy písemnou formou ZAŘAZOVÁNÍ PRACOVNÍCH OPERACÍ DO KVALIFIKAČNÍCH TŘÍD Závazným podkladem na rozlišování složitosti, namáhavosti pracovních činností, a tím i diferenciaci základních mezd je kvalifikační katalog. Katalog vymezuje charakter povolání a základní kvalifikační charakteristiky příslušného povolání v určitém kvalifikačním stupni a kvalifikační třídě a doplní ho sborník příkladů pracovních činností. Kvalifikační charakteristika je závazný podklad pro: zařazování pracovních činností do určitého povolání (šička, krejčová, krejčí), kvalifikačního stupně a třídy. Předpokládá určitou úroveň teoretických poznatků, odbornou praxi, hmotnou a morální zodpovědnost, fyzickou a neuropsychickou námahu, riziko mechanického úrazu, případně má osobité požadavky; zařazení pracovníků podle kvalifikačního stupně a třídy, podle dosaženého odborného vzdělání, délky praxe, vykonávané práce; zpracování učebních plánů a osnov na přípravu budoucích pracovníků na výkon povolání. Kvalifikační stupeň je číselné označení vyžadovaného nebo získaného vzdělání v rámci požadavků odborné praxe. Rozlišujeme čtyři kvalifikační stupně: 1. kvalifikační stupeň získá pracovník instruktáží nebo školením v menším rozsahu teoretické výuky a nevyhnutnou odbornou přípravou; 2. kvalifikační stupeň získá pracovník absolvováním předepsaného odborného školení, v některých případech ukončeného zkouškou podle určitých předpisů;ekonomická příprava výroby;

15 3. kvalifikační stupeň získá pracovník vykonáním závěrečné učňovské zkoušky nebo předepsané zkoušky z povolání, pro které není možné připravit mládež mladší jak 18 let, případně absolvováním předepsaných speciálních zkoušek po absolvování déle trvajících kurzů; 4. kvalifikační stupeň získá vyučený pracovník specialista úspěšným absolvováním delšího odborného školení na zvýšení kvalifikace. Kvalifikační (tarifní) třída určuje stupeň složitosti, obtížnosti, zodpovědnosti a namáhavosti pracovní činnosti.je 12 tříd a ke každé je přiřazen kvalifikační stupeň. Práce zařazená do určité třídy je podkladem na určení osobní třídy pracovníka, který tuto práci vykonává. Pro zařazení pracovních operací do kvalifikačních tříd je třeba dopředu určit pracovní postup pro určitý výrobek nebo jeho část. Po sestavení pracovního postupu se vyhledá každá pracovní operace v kvalifikačním katalogu. Vypíše se, v které kvalifikační třídě je operace zařazená a třída se zapíše do pracovního postupu vedle názvu operace. Důležité je přesné použití názvů a pojmů pracovních operací, aby hodnocení pracovní činnosti a její zařazení bylo správné [10]. 1. tarifní stupeň práce méně namáhavé, opakující se, drobné šicí práce, našívání kapes, poutek, obrubování, přišívání knoflíků, drobné opravy, ruční manipulace s materiálem vážícím nejvíce 5 kg; 2. tarifní stupeň přesně vymezené výstupy, pracuje se podle stanovených postupů, ruční manipulace s materiálem 5 15 kg; 3. tarifní stupeň malé, dílčí odborné práce, přejímka zboží (kvantitativní), obsluha skladových mechanismů, kompletace výrobků, expedice; 4. tarifní stupeň odbornější vzájemně provázané práce pod odborným dohledem, zhotovování kalhot (celý výrobek), řízení kontinuálních linek, manipulace s penězi; 5. tarifní stupeň složitější odborné práce zpracovávání podle technických podkladů, zvýšené psychické požadavky, montáž rukávů do společenských a vycházkových oděvů s ohledem na rozdílnost materiálů, tvaru oděvu, vytvarování průramků; 6. tarifní stupeň práce odborně specializovaná, umělecká řemesla, činnost v obchodním úseku (v menším měřítku), větší psychická námaha, zhotovování fraku, smokingu, historických oděvů, sak, plášťů, využití v modelové a zakázkové výrobě, modeláři v modelárně, zpracování kožešin. 7. tarifní stupeň vysoce odborné práce, plánování, kalkulace, účtování, normování, vyšší psychická náročnost, odbyt, průzkum trhu, zásobování, tvorba technologických předpisů, mistr; 8. tarifní stupeň ekonomický směr, řízení samostatného úseku, dispečer; 9. tarifní stupeň nejsložitější úseky, marketing, poradenská činnost, tvorba komplexní technologické přípravy výroby, koordinátoři výroby; 10. tarifní stupeň systémová činnost vysoce specializovaná, léčebná, vzdělávací, výzkumná, vědecká činnost; 11. a 12. tarifní stupeň práce úzce specializovaná, výzkum, vývoj [2].

16 Vzhledem na obtížnost je možné pracovní činnost charakterizovat jako: jednoduchou práci, která vyžaduje jen krátce trvající výcvik a malé teoretické poznatky. Jde o pracovní operace, které nemají podstatný vliv na vzhled a tvar výrobku a přitom jsou nevyhnutné na jeho vyhotovení. Někdy jsou však spojené se zvýšenou fyzickou námahou, monotónností a jinými vlivy působícími na neuropsychickou zátěž. Například: odstranění pomocných stehů, vytažení špendlíků, otočení výrobků atd. operace jsou zařazené do kvalifikačního stupně 1; složitější práce, která vyžaduje vyučení nebo jiný výcvik. Tyto pracovní operace ovlivňují vzhled výrobku, jeho konstrukci, funkční a užitkové vlastnosti a jsou také spojené s fyzickou námahou, neuropsychickým zatížením závislým od dělby práce. Práce se uskutečňují na různých strojích náročných na obsluhu a vyžadující si delší čas na ovládnutí výrobních nástrojů. Například: zhotovení částí, spojení dílů, přišívání knoflíků, obnitkování švů, rozžehlování, vystřihování vzorů. Tyto operace jsou zařazené do kvalifikačního stupně 2; složitou práci, která bezpodmínečně vyžaduje vyučení a často i speciální kurzy. Tyto pracovní operace podstatně ovlivňují konstrukci výrobků, funkční a užitkové vlastnosti a estetický vzhled. Jsou spojené také s fyzickou námahou, neuropsychickým zatížením a zodpovědností. Práce se vykonávají na složitých speciálních strojích se složitým přídavným zařízením, které si vyžadují velké teoretické vědomosti a zručnosti. Například: montáž rukávů, dílců, límců, aranžování módních výrobků, zhotovení různých druhů funkčních a ozdobných kapes, tvarování hlavních součástí oděvů, tvarové řezání, sestavování střihových poloh s maximální výtěžností materiálu. Operace jsou zařazené do kvalifikačního stupně 3 a 4 [10] URČENÍ MZDOVÉ SAZBY NA OPERACI V oděvním průmyslu se na výpočet mzdové sazby používá tabulka určující její výšku za jednu minutu. Základem je pracovní čas určený za týden při jednosměnném provozu na 42,5 hodiny, při dvojsměnném provozu na 40 hodin. Na ulehčení práce normovačů se využívají i tabulky úkolových sazeb, ve kterých je možné vyhledat mzdovou sazbu podle spotřeby času na operaci a podle tarifní třídy operace bez přepočtu [2]. 4.3 PRACOVNÍ POSTUP PRACOVNÍ ANALÝZA Technologicky nejmenším celkem výrobního procesu je operace. Představuje základní úsek technologického procesu, který je časově, předmětově a místně vymezen.vzhledem k normování práce a pracovních postupů je možné tuto operaci rozdělit dále na úkony a pohyby. Podle nich můžeme dělat rozbory nebo analýzy pracovní činnosti.

17 Soupis všech úkonů, případně pohybů, které na sebe navazují od začátku operace do jejího skončení, se nazývá pracovní postup (pracovní analýza). Pracovní postup se pro každou operaci vypracovává na samostatném listě. Jednotlivé operace je možné vyhodnotit příslušnou normou času podle tabulek a používané metody normování. Změnou techniky nebo technologie se mění i pracovní postupy operace. Z vypracovaných pracovních postupů jednotlivých operací se vytváří sborníky pro celé výrobky nebo typizované celky. Karta s pracovním postupem tvoří základ na sestavení pracovního předpisu a objektivizaci technicky zdůvodněných norem nebo pracovníků na dílně při zavádění nové výroby. Její obsah není pro všechny podniky stejný, závisí na druhu a složitosti výroby. Důležitou úlohu vytváří změna techniky, která se stává dokonalejší a výkonnější. Při vypracování pracovního postupu musí karta obsahovat alespoň nejdůležitější údaje o určité operaci a zařazení. Příklad údajů: název výrobku, typová část, operace, materiál, základní zařízení, otáčky stroje, počet stehů na cm, délka šití, uzašití, nákres operace po zhotovení nebo během zpracování. Nákres operace může doplňovat popis operace, tj. slovní vyjádření jak vypadá součást nebo výrobek po zhotovení. Důležitý je i nákres mikropracoviště, který obsahuje výrobní zařízení, umístění pracoviště, rozmístění nástrojů, přístrojů, přípravků a pomůcek na pracovním místě i prostředků na manipulaci s materiálem. Graficky je znázorněný i pohyb pracovního předmětu tak, aby se pracovník při práci co nejméně namáhal, a aby produktivita jeho práce byla vysoká.

18 Příklad: Analýza pracovní operace pracovní karta operace. PRACOVNÍ KARTA OPERACE Výrobek : PÁNSKÉ KALHOTY Díl výrobku: PŘEDNÍ DÍLY Název operace: Třída Čas Mzda SEŠÍT 2 x 1 ODŠEVEK 3 0,683 0,445 NA PŘEDNÍCH DÍLECH Zařízení a pomůcky: Délka šití stehy/cm stehy/min Šicí stroj s automatickým uzašitím a odstřihem nití. 2 x 7 cm Rozbor pracovní operace: 1. vzít a položit díl do pracovní oblasti 0,051 0, vzít a umístit složit značky na sebe 2x 0,079 0, přiložit k jehle 2x 0,024 0, spojkový pedál sešlápnout uzašít 2x 0,021 0, šít 2x 0,108 0, spojkový pedál sešlápnout uzašít 2x 0,021 0, automatický odstřih 2x 0,024 0, odsunout díl od jehly 2x 0,024 0, odložit díl 0,030 0,030 celkem 0,683 Nákres operace po zhotovení: Obr. 3: Analýza pracovní operace.

19 4.3.1 VYPRACOVÁNÍ PRACOVNÍHO POSTUPU PŘI ZMĚNĚ TECHNIKY OBJEKTIVIZACE NOREM Při každé změně, která má vliv na spotřebu času, fyzickou námahu, čas technických nebo organizačních podmínek vykonávané práce je třeba změnit i normu spotřeby práce, tedy normy se objektivizují. Změnou technických podmínek vykonávané práce se rozumí především nahrazení dosavadních technických pomůcek, strojů a zařízení dokonalejšími a modernějšími, které mají lepší funkční vlastnosti. Úlohou tohoto opatření je zdokonalování průběhu pracovních procesů s optimálním vynaložením práce.změna normy spotřeby času předchází zkoumání a rozbor nových podmínek na pracovišti.nové normy spotřeby času se v praxi uplatňují tak, že se nejdříve změní pracovní předpis vyřazením neplatné operace a doplní se novou operací, která vystihuje nové podmínky a novou hodnotu spotřeby práce. Každá změna se uskutečňuje písemnou formou. Zrušené operace se nahrazují novými karty s těmito pracovními postupy se nahradí novými úkony odpovídajícími nové technologii a novému zařízení. 4.4 VÝROBNÍ POSTUP Jednotlivé operace vyčleněné z pracovního předpisu se vhodně rozdělí na pracovní místa. Účelné sestavení pracovních míst zabezpečí plynulost výroby, využití pracovního času jak pracovníka, tak i strojního zařízení. Práce musí odpovídat schopnostem a kvalifikaci pracovníka. Výkonové sjednocení všech pracovních míst není možné pokládat za optimální. Při měření se bude výkonnost sice pohybovat kolem průměru, ale u každého pracovníka bude jiná. Vzhledem k různé pracovní aktivitě a schopnosti pracovní činnosti se pracovníkům přiděluje takové množství práce, které odpovídá toleranci ± 10% časového fondu jednoho průměrného pracoviště. Pracovní schopnosti a morální vlastnosti pracovníků na dílně zná nejlépe mistr. Proto je nejvhodnější, aby výrobní postup sestavoval mistr ve spolupráci s technologem závodu. Při sestavování výrobního postupu je důležité dodržovat tyto zásady: jednotlivé pracovní místa musí na sebe technologicky navazovat, nezařazovat na jedno pracovní místo operace s rozdílným charakterem, např. šití a žehlení, přidělovat pracovníků operace podle jejich kvalifikace, přidělovat pracovníkům takové množství práce, které odpovídá jejich aktivitě, pracovní činnosti a toleranci, dbát na využívání strojů a zařízení, zabránit zbytečnému přemísťování práce, množství kusů a operací za směnu musí odpovídat skutečnému pracovnímu času, výrobní postup musí být sestavený po odečtení procenta absence pro skutečný počet pracovníků

20 Při nedodržení těchto zásad se narušuje kvalita i kvantita výroby a pracovní síla se přetěžuje. Ideálně sestavit výrobní postup není vždy možné. Výrobu může narušit absence pracovníků, porucha zařízení atd. Podle momentálních podmínek musí mistr reagovat na nevyhnutné změny, případně na dodatečné úpravy výrobního postupu v průběhu výroby ROZPIS OPERACÍ NA PRACOVNÍ MÍSTA Rozpis operací je sestavený na základě: pracovního předpisu na výrobek nebo jeho část, počtu pracovníků na dílně nebo počtu kusů na den, způsobu výroby, dílenských výpočtů pro výrobu. 4.5 NÁKRES PODLAŽÍ Plynulost výroby, kvalitu i kvantitu je možné zabezpečit i dobrou organizací práce výrobního procesu. Vhodné uspořádání pracoviště a správné uspořádání výrobního zařízení zabezpečí efektivnost výroby. Do úvahy je třeba brát nejen výrobní zařízení, ale i prostor, rozvod energie a druh výrobků. Velmi důležitou úlohu má osvětlení, hygienické a psychologické podmínky pracoviště. Dvousměnný provoz zabezpečuje ekonomickou efektivnost vzhledem na využití výrobního zařízení. Výrobní proces šicí dílny je třeba organizovat vzhledem na výrobní postup jako celek, aby pohyb rozpracovaných výrobků byl co nejkratší. V provozech, kde se výrobní proces organizuje s větším uplatněním technologické specializace, je potřebné, aby pracoviště bylo důkladně označené a aby byl vyznačený směr postupu práce na lince a dílně. Při sestavení plánu podlaží je třeba brát do úvahy: výrobní zařízení, které musí odpovídat požadavkům na výrobu určitého sortimentu, musí být důkladně označené symboly a musí být nakreslené v určitém měřítku. Jednotlivé zařízení nemá stejný rozměr a vzhledem na bezpečnost je třeba mít na dílně určitý prostor; druh výroby a s tím spojená velikost výrobku a technologická náročnost; výrobní systém, který závisí od výrobní linky a od způsobu předávání práce, mezioperační dopravy; mezioperační dopravu, která závisí na linkovém nebo pásové způsobu výroby s použitím odkládacích stolů, anebo dopravu s využitím závěsných dopravníků s rozdílným systémem. Nákres podlaží se kreslí v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 50. Kreslí se vždy při zavádění nové výroby nebo při změně organizace výrobního procesu. Vypracovává ho technik ve spolupráci s mistrem.

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY A TECHNOLOGIE VÝROBY. Ing. Petra Komárková, Ph.D. Katedra oděvnictví budova E3 petra.komarkova@tul.cz

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY A TECHNOLOGIE VÝROBY. Ing. Petra Komárková, Ph.D. Katedra oděvnictví budova E3 petra.komarkova@tul.cz TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY A TECHNOLOGIE VÝROBY Ing. Petra Komárková, Ph.D. Katedra oděvnictví budova E3 petra.komarkova@tul.cz POŽADAVKY KE ZKOUŠCE ZKOUŠKA - písemná část + ústní část Podmínka: zápočet

Více

TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY. Technologická dokumentace

TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY. Technologická dokumentace TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY Technologická dokumentace 1 VÝROBNÍ POSTUP Účelné přiřazení pracovních operací na pracovní místa CÍL zajistit plynulou výrobu Max využití: pracovní doby, výrobního zařízení,

Více

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 11. přednáška: Technická příprava výroby

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 11. přednáška: Technická příprava výroby (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 11. přednáška: Technická příprava výroby Proces výroby Komplexní proces výroby Pomocný výrobní proces spolehlivost techniky Hlavní výrobní proces Vedlejší výrobní proces

Více

Výroba oděvů Výrobní proces

Výroba oděvů Výrobní proces Výroba oděvů Výrobní proces Technická univerzita v Liberci Katedra oděvnictví 1 Komplexní výrobní proces pomocný výrobní proces hospodaření s materiálem technická příprava výroby oddělovací proces spojovací

Více

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby Doprava a manipulace s materiálem zajišťuje vhodný materiálový tok mezi jednotlivými pracovními místy překonání

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Výrobce oděvů a kusových výrobků

Výrobce oděvů a kusových výrobků Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků Doklady potvrzující

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 1

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA Mezioperační doprava Velký vliv na úroveň organizace výrobního procesu Plní 2 základní funkce Plynulost zásobování Minimální spotřeba manipulačních časů Transportní systém vždy po

Více

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY. Konstrukční příprava výroby Zpracování nabídkových kolekcí Ekonomické vyhodnocení

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY. Konstrukční příprava výroby Zpracování nabídkových kolekcí Ekonomické vyhodnocení TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY Konstrukční příprava výroby Zpracování nabídkových kolekcí Ekonomické vyhodnocení KONSTRUKČNÍ PŘÍPRAVA Část TPV Zahrnuje: VÝROBY Modelovou tvorbu návrh a schválení kolekce Vytvoření

Více

Hlavní činnost podniku

Hlavní činnost podniku Hlavní činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se výrobní činnosti 1. ročníku

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Zásobovací činnost podniku

Zásobovací činnost podniku Zásobovací činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Činnost obchodního úseku Obchodní úsek Logistika (zásobování) Marketing (odbyt) plánování nákup skladování Osnova učiva 1. Zařazení

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality ŘÍZENÍ KVALITY 1 TŘÍDY KVALITY Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality C top třída B střední třída A začínající třída Nutnost zvolit třídu všechny jsou na trhu žádoucí

Více

Příloha 03. Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP

Příloha 03. Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP Příloha 03 Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

Ing. EVA VELÍKOVÁ. Oděvní technologie III. pro učební obor Krejčí, Krejčová

Ing. EVA VELÍKOVÁ. Oděvní technologie III. pro učební obor Krejčí, Krejčová Ing. EVA VELÍKOVÁ Oděvní technologie III pro učební obor Krejčí, Krejčová PRAHA 2003 OBSAH 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZHOTOVOVÁNÍ KAPES TRUPOVÝCH PODŠITÝCH ODĚVŮ.................... 11 1.1 Druhy kapes...............................................

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

TEXTILNÍ TECHNOLOGIE II ODĚVNÍ VÝROBA. Technická příprava výroby Konstrukční příprava výroby Technologická příprava výroby

TEXTILNÍ TECHNOLOGIE II ODĚVNÍ VÝROBA. Technická příprava výroby Konstrukční příprava výroby Technologická příprava výroby 1 TEXTILNÍ TECHNOLOGIE II ODĚVNÍ VÝROBA Technická příprava výroby Konstrukční příprava výroby Technologická příprava výroby 2 Proč se oblékáme Potřeby biologické a materiální - příjemnější a bezpečnější

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program)

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program) Výroba výroba je základní hodnotvorný proces, ovšem než začneme vyrábět, potřebujeme s pomocí marketingu dobře zvážit, jak výrobek řeší tři základní otázky º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 11. REALIZACE PROJEKTU, SLEDOVÁNÍ STAVU, PŘÍPRAVA PROVOZU, ZKUŠEBNÍ PROVOZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník; Mechanik

Více

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady

Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Hotel III. Pozemek Technolog. část Stavební část SO1- blok A Projekt. a průzkumné práce, Kompletace Rezerva, Ostatní investice II. Stavební konstrukce a práce Stavební

Více

TPV KONSTRUKČNÍ PŘÍPRAVA VÝROBY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÝCH KOLEKCÍ EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ 1

TPV KONSTRUKČNÍ PŘÍPRAVA VÝROBY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÝCH KOLEKCÍ EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ 1 TPV KONSTRUKČNÍ PŘÍPRAVA VÝROBY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÝCH KOLEKCÍ EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ 1 KONSTRUKČNÍ PŘÍPRAVA VÝROBY Část TPV Zahrnuje: Modelovou tvorbu návrh a schválení kolekce Vytvoření kalkulace Příprava

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lidské zdroje, produktivita práce, normování Ekonomika

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Skladník; Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata 1. Úvod Řídit bez informací nelze. To ví všichni. Přesto v praxi tuto samozřejmost často buď zcela ignorujeme nebo silně podceňujeme. Přitom na dosah ruky

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 19 - Způsoby vyžadování opravy z jednotky, průkaznost toku náhradních dílů na určenou opravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Strojní inženýr investic a engineeringu

Strojní inženýr investic a engineeringu Strojní inženýr Kdo to je: Strojní inženýr je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace pro strojírenskou výrobu, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu

Více

Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže

Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže Vývoj legislativy k hodnocení psychické a senzorické zátěže V následujícím přehledu je zachycen vývoj legislativy v oblasti kategorizace psychické zátěže, který počal Standardní metodikou AHEM v roce 1990

Více

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál)

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál) Skupinová práce. Zadání skupinové práce Síťová analýza metoda CPM Dáno: Výstavba skladu zásob obilí představuje následující činnosti: Tabulka Název činnosti Délka (dny) Optimální projekt. Optimální dělníků

Více

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Posouzení denního osvětlení

Posouzení denního osvětlení Posouzení denního osvětlení Kancelářské pracovní plochy A+B Místo realizace: Zpracovatel posouzení: Stupeň dokumentace: -1- 1. ÚVOD Předmětem tohoto posudku je vyhodnocení úrovně denního osvětlení prostoru

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 13

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny Ekonomika P3 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a výklad

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

INFORMACE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH ODĚVNÍHO PODNIKU

INFORMACE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH ODĚVNÍHO PODNIKU INFORMACE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH ODĚVNÍHO PODNIKU Koncepce realizace oděvní výroby Průzkum současné situace výběr výrobního programu - druh výrobků prognóza odbytových možností kapacita výroby počet pracovníků

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách Praktické postupy vojensko-ekonomické analýzy při řešení úkolu hodnocení dosažení plánovaných cílů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Výrobce oděvů a kusových výrobků

Výrobce oděvů a kusových výrobků Zhotovování sukní, halenek a šatů (kód: 31-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků Doklady

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o.

P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o. Odůvodnění veřejné zakázky je uveřejněno na profilu zadavatele v souvislosti s oznámením veřejného zadavatele

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2012, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2012, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2012, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 159 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA

230/2012 Sb. VYHLÁŠKA 230/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Ministerstvo

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K DISTRIBUCI LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Název (Obchodní firma žadatele, u fyzické osoby jméno a příjmení)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K DISTRIBUCI LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Název (Obchodní firma žadatele, u fyzické osoby jméno a příjmení) DIS-8 (verze 1) Státní ústav pro kontrolu léčiv tel.: +420 272 185 111 e-mail: posta@sukl.cz Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 fax: +420 271 732 377 web: www.sukl.cz ŽÁDOST O POVOLENÍ K DISTRIBUCI LÉČIVÝCH

Více

Konstrukce nábytku. Osnovy do předmětu. Úvod do předmětu. Dřevo. Kovy. Plasty

Konstrukce nábytku. Osnovy do předmětu. Úvod do předmětu. Dřevo. Kovy. Plasty Osnovy do předmětu Konstrukce nábytku Úvod do předmětu - Jak to začalo Obráběcí způsoby dřeva v minulosti - Nástroje pro ruční obrábění Rozdělení nástojů pro ruční obrábění Teoretické možnosti použití

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více