Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004"

Transkript

1 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor 329 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu (tisk 522) Po úvodním slově náměstka ministra financí J. Šulce, zpravodajské zprávě posl. M. Kocourka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona o podnikání na kapitálovém trhu (tisk 522) v y s l o v i l a s o u h l a s s těmito připomínkami: 1. V 2 písm. c) se za slova člen statutárního orgánu, vkládají slova statutární orgán, slova akciové společnosti se nahrazují slovy právnické osoby a slova řídí činnost společnosti nahrazují slovy řídí činnost právnické osoby. 2. V 2 písm. d) se slovo právnické zrušuje. 3. V 8 odst. 1 písm. a) se v bodech 1 a 3 slovo jiného nahrazuje slovem tohoto a v bodě 2 se slovo jiném nahrazuje slovem tomto. 4. V 12 odstavec 1 zní: (1) Obchodník s cennými papíry zavede a) administrativní a účetní postupy, b) kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci dat, c) systém vnitřní kontroly; obchodník s cennými papíry, který je bankou, postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank, d) systém řízení rizik a systém řízení likvidity; obchodník s cennými papíry, který je bankou, postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank, e) postupy k omezení možnosti střetu zájmů mezi ním a jeho zákazníkem nebo mezi jeho zákazníky navzájem, f) pravidla pro uzavírání obchodů jeho zaměstnanci na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých podle občanského zákoníku, g) pravidla pro sdružování pokynů zákazníků, h) mechanismus kontroly činnosti investičních zprostředkovatelů, které využívá při poskytování svých služeb, i) opatření k ochraně vnitřních informací, j) opatření k předcházení manipulaci s trhem..

2 5. V 12 se vkládá nový odstavec 2, který zní: Obchodník s cennými papíry upraví vnitřním předpisem svou vnitřní organizaci (organizační řád) a věci uvedené v odstavci 1. Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až V 12 odst. 3 písmena a) až c) znějí: a) zaknihovaných cenných papírů, s jejichž vlastníkem uzavřel smlouvu o úschově investičních nástrojů a které jsou vedeny vcentrální evidenci cenných papírů na účtu zákazníků; tato evidence se vede v evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem ( 92), b) listinných investičních nástrojů, které mu zákazníci svěřili do úschovy; tato evidence se vede v samostatné evidenci investičních nástrojů ( 93), c) zahraničních investičních nástrojů, které mu zákazníci svěřili za účelem poskytnutí investiční služby; tato evidence se vede v samostatné evidenci investičních nástrojů ( 93),. 7. V 12 odst. 6 se v písmenech b) a c) za slovo než vkládá slovo tohoto. 8. V 12 se doplňuje odstavec 10, který zní: (10) Obchodník s cennými papíry je povinen mít materiální a personální vybavení přiměřené povaze a rozsahu jím poskytovaných služeb. 9. V 15 odst. 1 písm. j) se za slovo smluv vkládají slova při použití výhradně prostředků komunikace. 10. V 15 odstavec 4 zní: (4) Podrobnosti pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky (odstavce 1 až 3) stanoví prováděcí právní předpis. 11. V 16 odst. 2 písm. d) se zrušují slova na účet zákazníků. 12. V 16 odst. 4 se slovo své nahrazuje slovem pravidel. 13. V 18 odst. 1 se slova před zápisem takové změny do obchodního rejstříku nahrazují slovy neprodleně po rozhodnutí valné hromady. 14. V 18 odst. 2 se za slova může pouze vkládají slova vydat zákaznický majetek a. 15. V 21 odst. 5 se zrušuje slovo její. 16. V 24 odstavec 7 zní: (7) Zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby včeské republice podle odstavce 2, nebo zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je na základě jednotné licence podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank, oprávněna poskytovat v České republice investiční služby a) plní informační povinnosti obchodníka s cennými papíry podle tohoto zákona ( 16) s výjimkou povinností podle 16 odst. 4 až 6. Informace podle 16 odst. 2 písm. b) až 2

3 3 e) se uvedou ohledně investičních služeb, které uvedená osoba poskytuje prostřednictvím organizační složky, případně ohledně zákazníků, jimž se tímto způsobem investiční služby poskytují, b) dodržuje pravidla jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky ( 15) V 25 odst. 3 se doplňuje písmeno c), které zní: c) dodržuje pravidla jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky ( 15). 18. V 26 odst. 1 písm. a) se za slovem papíry vkládá slovo osobě a slovo kterého se nahrazuje slovem kterou. 19. V 26 odst. 4 písm. b) se slovo nebo nahrazuje slovem a. 20. V 28 odst. 2 písmeno b) zní: b) žadatel má povolení dozorového úřadu státu, ve kterém má sídlo, k poskytování investičních služeb, které jsou předmětem žádosti o povolení podle odstavce 1,. 21. V 28 odst. 2 se doplňují písmena j) až l), která znějí: j) žadatel předloží návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky, která splňují požadavky tohoto zákona, k) na žadateli mají kvalifikovanou účast osoby vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení obchodníka s cennými papíry se zřetelem k organizační složce, l) úzké propojení žadatele s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dozoru. 22. V 29 odst. 1 se v uvozovací větě slova týkajících se investičních nástrojů nahrazují slovy týkajících se investičních cenných papírů nebo cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování. 23. V 29 odst. 1 písm. b) bod 4 zní: 4. organizační složce zahraniční osoby, která má povolení podle 28 odst. 1,. 24. V 33 odst. 4 věty druhá a třetí znějí: Jestliže Komise neodešle žadateli do 30 dnů ode dne doručení žádosti o schválení dražebního řádu nebo jeho změny rozhodnutí o této žádosti, proti kterému lze podat rozklad, platí, že dražební řád nebo jeho změna byly schváleny. Pokud je řízení o žádosti přerušeno, lhůta podle věty první neběží. 25. V 33 odstavec 5 zní: (5) Při nedobrovolné veřejné dražbě investičních cenných papírů tvoří přílohu dražební vyhlášky znalecký posudek o zjištění ceny předmětu dražby; nepřesahuje-li nejnižší podání částku Kč, lze znalecký posudek ceny předmětu dražby nahradit zápisem o odhadu ceny předmětu dražby podle zvláštního právního předpisu upravujícího veřejné dražby. Dražebník zašle dražební vyhlášku ve lhůtách stanovených podle zvláštního právního předpisu upravujícího veřejné dražby také Komisi pro cenné papíry V 33 odst. 7 písm. a) se za slova prodlení s převzetím doplňuje slovo, předložením.

4 27. V 33 se odstavec 8 zrušuje V 34 odst. 1 se slova investorovi umožňují se rozhodnout nahrazují slovy investor potřebuje pro své rozhodnutí. 29. V 35 odst. 6 se za slovo stanovené vkládá slovo prováděcím. 30. V 35 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: d) ke kterým nemá nabízející, který není emitentem, přístup V 37 odst. 1 písmeno f) zní: f) uvedený v seznamu regulovaných trhů zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie, který uveřejňuje Komise podle zvláštního právního předpisu V 39 odst. 2 se číslo 2 nahrazuje číslem zní: 41 Organizátor regulovaného trhu zasílá Komisi informace a podklady potřebné pro výkon státního dozoru. Lhůty pro zasílání informací a podkladů, podrobnosti o jejich obsahu, formě, členění a způsobu zasílání stanoví prováděcí právní předpis. 34. V 42 odst. 1 písm. a) se za slovo systému vkládá slovo organizátora a za slovo předpisy se vkládá slovo organizátora. 35. V 42 odst. 1 písm. b) se za slovo systém vkládá slovo organizátora a za slovo předpisy se vkládá slovo organizátora. 36. V 42 odst. 2 se za slovo obchodů vkládá slovo uzavřených. 37. V 51 odst. 4 se slovo prováděcím zrušuje. 38. V 60 nadpis zní: Zrušení burzy nebo změna předmětu podnikání burzy. 39. V 60 odst. 1 se slova před zápisem takové změny do obchodního rejstříku nahrazují slovy neprodleně po rozhodnutí valné hromady. 40. V 77 odst. 1 se slova před zápisem takové změny do obchodního rejstříku nahrazují slovy neprodleně po rozhodnutí valné hromady. 41. V 80 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: (2) Peněžní prostředky a investiční nástroje svěřené organizátorovi mimoburzovního trhu za účelem uskutečnění transakce na jím organizovaném trhu s investičními nástroji a peněžní prostředky a investiční nástroje získané za tyto hodnoty pro zákazníka nejsou majetkem organizátora mimoburzovního trhu a proto nejsou součástí konkurzní podstaty organizátora mimoburzovního trhu. V případě konkurzu je správce konkurzní podstaty povinen tento majetek bez zbytečného odkladu vydat zákazníkům; pro vydání tohoto majetku platí 132 obdobně..

5 5 42. V 83 odst. 9 se doplňuje písmeno k), které zní: k) systém řízení rizik. 43. V 84 odst. 1 se slova před zápisem takové změny do obchodního rejstříku nahrazují slovy neprodleně po rozhodnutí valné hromady. 44. V 84 odst. 2 se za slova může pouze vkládají slova vydat majetek účastníků a zní: 87 Provozovatel vypořádacího systému zasílá Komisi informace a podklady potřebné pro výkon státního dozoru. Lhůty pro zasílání informací a podkladů, podrobnosti o jejich obsahu, formě a způsobu zasílání stanoví prováděcí právní předpis V 91 se slova do samostatné evidence podílových listů otevřeného podílového fondu nahrazují slovy v případě podílových listů otevřeného podílového fondu do samostatné evidence,. 47. V 92 odst. 3 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje. 48. V 92 odst. 3 písm. d) se doplňují slova a která je oprávněna poskytovat investiční služby v České republice. 49. V 93 odst. 2 písm. d) se doplňují slova a která je oprávněna poskytovat investiční služby v České republice. 50. V 93 odst. 3 písm. d) se doplňují slova a která je oprávněna poskytovat investiční služby v České republice. 51. V 93 se doplňuje odstavec 6, který zní: Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, zasílá Komisi informace a podklady potřebné pro výkon státního dozoru. Lhůty pro zasílání informací a podkladů, podrobnosti o jejich obsahu, formě a způsobu zasílání stanoví prováděcí právní předpis. 52. V 94 odst. 3 se slova pokud není prokázán opak nahrazují slovy pokud zákon nebo pravomocné rozhodnutí soudu neprokáží jinak. 53. V 94 odstavec 4 zní: (4) Na účtu zákazníků se evidují všechny investiční nástroje, které jejich vlastníci svěřili majiteli účtu. 54. V 94 odst. 8 se slova nebo účtech zákazníků zrušují. 55. V 94 se doplňuje odstavec 10, který zní: (10) Pro zahraniční osobu s předmětem podnikání obdobným předmětu podnikání obchodníka s cennými papíry nebo centrálního depozitáře může osoba vedoucí centrální, samostatnou nebo navazující evidenci zřídit v této evidenci účet vlastníka, určený výlučně k

6 6 evidenci investičních nástrojů, svěřených zahraniční osobě jejími zákazníky, pokud se zákazníci nemají stát vlastníky těchto investičních nástrojů. Tento účet vlastníka se v evidenci a na výpisu z evidence odpovídajícím způsobem označí. 56. V 103 odst. 2 se doplňují písmena c) až e), která znějí: c) žadatel splňuje podmínky uvedené v 101 odst. 1 a odst. 3 až 5, d) žadatel splňuje podmínky obdobně podle 6 odst. 1 písm. c), g) a h), e) žadatel má věcné, organizační a personální předpoklady pro výkon činnosti centrálního depozitáře, zejména plán obchodní činnosti a návrh organizační struktury. 57. V 103 se odstavec 4 zrušuje. 58. V 104 odstavec 2 zní: (2) Centrální depozitář je povinen o každé změně svého provozního řádu informovat Komisi. Komise může do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o změně provozního řádu centrálního depozitáře zahájit správní řízení o schválení jeho změny; účastníkem správního řízení je pouze centrální depozitář. Jestliže Komise nezahájí správní řízení v této lhůtě, považuje se změna za schválenou a má se za to, že rozhodnutí nabylo právní moci V 104 odst. 5 se doplňuje věta Při poskytování informací podle 115 je provozní řád centrálního depozitáře závazný též pro osoby, které vedou samostatnou evidenci investičních nástrojů. 60. V 108 odstavec 1 zní: (1) Centrální depozitář zasílá Komisi informace a podklady potřebné pro výkon státního dozoru. Lhůty pro zasílání informací a podkladů, podrobnosti o jejich obsahu, formě a způsobu zasílání stanoví prováděcí právní předpis. 61. V 110 odst. 1 se na konci doplňuje věta Tato smlouva může být nahrazena smlouvou o úschově investičních nástrojů uzavřenou s osobou podle 92 odst V 110 odst. 2 se na konci věty první doplňují slova,a to za podmínek stanovených provozním řádem centrálního depozitáře. 63. V 110 se doplňuje odstavec 4, který zní: (4) Majitel účtu zákazníků nesmí bez souhlasu zástavního věřitele převést zastavený cenný papír evidovaný na tomto účtu na nového vlastníka. 64. V 111 odst. 2 se číslo 2 nahrazuje číslem V 112 se odstavec 7 označuje jako odstavec 2 a odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až V 112 odst. 4 se za slova listinné cenné papíry vkládají slova nebo po uplynutí lhůty podle odstavce 2 a na konci odstavce se doplňuje věta Od podání žádosti emitenta o zaevidování cenného papíru do centrální evidence do zaevidování celé emise nelze s cenným papírem obchodovat na regulovaném trhu.

7 7 67. V 112 odst. 6 se za slovy eviduje na vkládají slova zvláštním technickém a slovo vlastníkem se nahrazuje slovem majitelem. 68. V 112 odst. 7 se číslo 5 nahrazuje číslem V 112 odst. 8 se číslo 7 nahrazuje číslem V 113 odst. 6 písmeno b) zní: b) účastníkům centrálního depozitáře, kteří tuto skutečnost oznámí vlastníkům cenných papírů; majitel účtu zákazníků zruší evidenci cenných papírů ke stejnému dni jako centrální depozitář V 113 odst. 6 se písmeno c) zrušuje. 72. V 115 odst. 2 se věta druhá zrušuje. 73. V 115 se vkládá nový odstavec 3, který zní: (3) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů může poskytovat údaje podle odstavce 1 prostřednictvím centrálního depozitáře na jeho žádost a za podmínek stanovených smlouvou uzavřenou s centrálním depozitářem a provozním řádem centrálního depozitáře.. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a V 115 odst. 4 se věta druhá zrušuje odstavec 4 5 zní: (45) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, má při poskytování informací osobám uvedeným v odstavci 1 nárok vůči těmto osobám na úhradu vynaložených věcných nákladů. Způsob stanovení výše vynaložených věcných nákladů stanoví prováděcí právní předpis V 116 odstavec 1 zní: (1) Obchodník s cennými papíry nebo institucionální investor informují Komisi o obchodech s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu, které uzavřeli mimo regulovaný trh na vlastní účet nebo na účet jiné osoby; informační povinnost se nevztahuje na obchody uzavřené s Českou národní bankou nebo Českou republikou V 116 odst. 3 se za slova regulovaném trhu vkládají slova a druhy takto hlášených obchodů. 78. V 117 odst. 2 se vkládají nová písmena f) až i), která znějí: f) poskytování informací Ministerstvu financí při plnění povinností podle zvláštního právního předpisu proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, g) bankovního informačního systému České národní banky podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost České národní banky, h) platební bilance České republiky sestavované Českou národní bankou, i) bankovního dohledu na konsolidovaném základě podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank..

8 Dosavadní písmena f) až i) se označují jako j) až m) V 118 odstavec 7 zní: (7) Prováděcí právní předpis stanoví formu výroční zprávy emitenta kótovaného cenného papíru, způsob jejího zasílání Komisi a podrobnější pravidla pro její uveřejňování V 119 odstavec 4 zní: (4) Prováděcí právní předpis stanoví formu pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru, způsob jejího zasílání Komisi a podrobnější pravidla pro její uveřejňování V 122 odst. 3 se slovo kalendářních nahrazuje slovem pracovních. 82. V 122 se odstavec 6 zrušuje. Odstavce 7 až 16 se označují jako 6 až V 122 odst. 6 se zrušují slova a V 122 odstavec 8 zní: (8) Povinnost podle odstavce 1 vzniká bez ohledu na to, že osoba hlasovací práva z jakéhokoli důvodu nevykonává. V důsledku skutečnosti, že osoba hlasovací práva nevykonává, nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech podle odstavce 1 této osoby ani jiných osob. Tím není dotčeno ustanovení odstavců 10 a 11. Odůvodnění: Účelem je dosáhnout stavu, kdy oznamovací povinnosti bude podléhat nabytí hlasovacích práv bez ohledu na to, zda je oprávněná osoba bude či nebude z jakéhokoli důvodu vykonávat V 122 odst. 10 se na konci písmene b) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova oznamovací povinnost vzniká v těchto případech centrálnímu depozitáři,. 86. V 122 odst. 15 se slova vlastníka kótovaných akcií nahrazují slovy podle odstavce V 125 odst. 1 se na konci doplňuje věta Povinnost podle věty první se nevztahuje na emitenta investičního nástroje, který o přijetí investičního nástroje na regulovaný trh nežádal ani s přijetím nesouhlasil V 125 se vkládá nový odstavec 6, který zní: (6) Osoby, které tvoří nebo rozšiřují a) informace, které jsou výsledkem výzkumů týkajících se investičních instrumentů nebo jejich emitentů, b) jiné informace doporučující nebo navrhující investiční strategii,musí vynaložit přiměřenou péči k tomu, aby uvedené informace byly poctivě prezentovány, uveřejnit své zájmy nebo střety zájmů týkající se investičních instrumentů, které jsou předmětem informací podle písmena a) nebo b).. Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

9 89. V 125 odstavec 7 zní: (7) Prováděcí právní předpis stanoví v souladu s právem Evropských společenství 2) podrobnější pravidla pro a) uveřejňování vnitřní informace a její zasílání Komisi, b) odklad uveřejnění vnitřní informace včetně vymezení důvodů pro odklad uveřejnění a způsobu zajištění důvěrnosti vnitřní informace, c) poctivou prezentaci informací podle odstavce 6, d) uveřejňování zájmů a střetů zájmů, včetně způsobu uveřejnění a vymezení druhů zájmů a střetů zájmů, e) vedení seznamu osob, které mají přístup k vnitřním informacím včetně podrobností o tom, které osoby mají být vedeny v tomto seznamu, f) oznamování obchodů Komisi podle odstavce 5, včetně způsobu zasílání oznámení Komisi a podrobnějšího vymezení druhů transakcí, na které se oznamovací povinnost vztahuje, g) vymezení pojmu vnitřní informace, h) oznamování Komisi o důvodném podezření z využití vnitřní informace nebo manipulace s trhem, včetně způsobu zasílání oznámení Komisi V 132 se v odstavcích 1 a 4 slovo úpadce nahrazuje slovy správce konkurzní podstaty. 91. V 132 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Správci konkurzní podstaty přísluší za činnost podle odstavců 1 až 4 náhrada hotových výdajů a odměna, které jsou pohledávkou za konkurzní podstatou; v případě, že konkurzní podstata na vyplacení náhrady hotových výdajů a odměny nepostačuje, vyplatí je stát. Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny konkurzního správce, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví prováděcí právní předpis V 139 odstavce 10 a 11 znějí: (10) Nepostačuje-li majetek společnosti na vyplacení odměny nuceného správce a náhrady jeho hotových výdajů, vyplatí je stát. (11) Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny nuceného správce, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví prováděcí právní předpis V 146 odst. 1 se za slova s cennými papíry vkládají slova nebo pravidla jednání se zákazníky. 94. V 146 odst. 3 se za slova podle 136 vkládají slova nebo sankci podle odstavec 6 zní: (6) Zahraniční osobě, která poskytuje investiční služby v České republice na základě povolení domovského státu a nedodržuje informační povinnosti obchodníka s cennými papíry nebo pravidla jednání se zákazníky podle tohoto zákona, může Komise místo postupu podle odstavce 1 až 4 uložit opatření k nápravě podle 136 nebo sankci podle V 148 se vkládá nový odstavec 4, který zní: (4) Ustanovením odstavce 3 zůstávají nedotčeny pravomoci Komise podle jiných ustanovení tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.. 9

10 Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec V 151 odstavec 1, písm k) zní: k) finanční institucí osoba, která není obchodníkem s cennými papíry ani bankou a jejíž rozhodující činností je nabývání účastí na jiných právnických osobách, nebo jejíž rozhodující činností je vykonávání některé z činností, které může vykonávat banka V 174 se odstavec 2 zrušuje a současně se zrušuje označení odstavce V 199 písm. c) se číslo 6 nahrazuje číslem V 199 písm. f) se slovo způsob nahrazuje slovy podrobnosti pravidel V 199 písm. g) se za slovo trhu vkládají slova,lhůty, formu a slova ( 16 odst. 7, 40, 87 a 108 odst. 1) se nahrazují slovy ( 16 odst. 7, 41, 87, 93 odst. 6 a 108 odst. 1) V 199 písm. m) se číslo 4 nahrazuje číslem V 199 písmeno o) zní: o) formu výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru, způsob jejich zasílání Komisi a podrobnější pravidla pro jejich uveřejňování ( 118 odst. 7 a 119 odst. 4), V 199 písmeno p) zní: p) způsob plnění oznamovací povinnosti podle 122 odst. 15, V 199 písm. q) se číslo 6 nahrazuje číslem V 199 se vkládá odstavec 1, který zní: (1) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob stanovení výše vynaložených věcných nákladů při poskytování informací osobou, která vede evidenci investičních nástrojů ( 115 odst. 45).. Dosavadní text se označuje jako odstavec V 199 odst. 2 se písmeno m) zrušuje Písmena n) až t) se označují jako písmena m) až s) V 201 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Osoba, která je povinna dodržovat kapitálovou přiměřenost na konsolidovaném základě, uvede svou kapitálovou přiměřenost do souladu s tímto zákonem nejpozději do 31.prosince V 202 odst. 1 písm. a) se slova o centrálním depozitáři nahrazují slovy upravující činnost centrálního depozitáře V 202 odstavec 2 zní:

11 11 "(2) Česká republika jednající prostřednictvím ministerstva převede evidence Střediska cenných papírů na centrální depozitář za úplatu. Výše úplaty se stanoví na základě ocenění jednoho znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady s příslušnou specializací, na základě dohody mezi ministerstvem a centrálním depozitářem.". Legislativně technické návrhy 1. V 15 odst. 1 písm. a) až f) a h) až j) se slovo musí nahrazuje slovy je povinen. 2. V 15 odst. 3 větě druhé se slovo nemusí nahrazuje slovy není povinen. 3. V 16 větě druhé se slova zašle Komisi nahrazuje slovy zasílá Komisi. 4. V 21 odst. 5 větě poslední se za slova rozhodnutí není vkládá slovo přípustný. 5. V 31 uvozovací věta zní: Osoba, která přebírá pokyny od investičního zprostředkovatele ( 29 odst. 1 písm. b) 6. V 34 odst. 3 se slovo musí nahrazuje slovy je povinen. 7. V 39 odst. 2 se slova " uvedených v odstavci 2" zrušují. 8. V 67 odst. 5 se slovo přijme nahrazuje slovem přijímá 9. V 91 se slova (zaknihovaný cenný papír) nahrazují slovy (dále jen " zaknihovaný cenný papír") ". 10. V 129 odst. 4 se slova musí být nahrazují slovem činí. 11. V 129 odst. 5 se slova" se platí" nahrazují slovy " je splatný" 12. V 135 odst. 1 písm. w) se slova" 126 odst. 6" nahrazují slovy 126 odst V 136 odst. 1 písm. a) zní: a ) nařídit mimořádné provedení auditu. 14. V 136 odst. 1 písm. c) se na konci doplňují slova " podléhající státnímu dozoru ". 15. V 145 se odst. 1 písm. d) se slova poruší povinnost stanovenou nahrazují slovy porušuje povinnosti stanovené. 16. V 145 odst. 1 písm. e) se slova došlo k závažné změně ve skutečnosti nahrazují slovy " došlo k závažné změně skutečností.." 17. V 149 druhá věta zní " Řízení se zahajuje vydáním rozhodnutí".

12 18. V 27 odst. 5 až 8, 127, 135 odst. 1 písm. y), 160 odst. 1 písm. j), 161 odst. 1 písm. l) a 186 odst. 1 se slova podezření na zneužití nahrazují slovy podezření na využití V 161 odst. 1 písm. j) se slova 76 odst. 1 nahrazují slovy 75 odst V 161 odst. 1 písm. k) se slova ( 81) nahrazují slovy ( 80). 21. V 162 odst. 1 písm. e) se slova ( 83 odst. 5) nahrazují slovy ( 83 odst. 2) 22. V 164 v odst. 1 písm. d) se slova ( 103 odst. 7) nahrazují slovy ( 103 odst.1 a odst. 7)". 23. V 167 písm. a) se slovo " vyhláškou" nahrazuje slovy " prováděcím právním předpisem". 24. V 168 písm. a) se slovo " vyhláškou" nahrazuje slovy " prováděcím právním předpisem". 25. V 172 odst. 1 písm. a) se slova a 11 zrušují. 26. V 172 odst. 1 písm. c) se slova 35 odst. 3, 4, 10 až 12 nahrazují slovy 35 odst. 3, 4, 10 a V 173 odst. 1 písm. a) se slova a 11 zrušují. 28. V 173 odst. 1 písm. c) se slova 35 odst. 3, 4, 10 až 12 nahrazují slovy 35 odst. 3, 4, 10 a V 175 odst. 1 písm. d) se slova 125 odst. 5 nahrazují slovy 128 odst V 175 odst. 1 písm. e) se slova ( 28 odst. 5) nahrazují slovy ( 28 odst. 1). 31. V 186 se slovo zneužití nahrazuje slovy podezření na využití. 32. V 194 odst. 1 se slova " platí obecné" nahrazují slovy " se použijí ". 33. V 194 odst. 2 se slova " platí zvláštní " nahrazují slovy " se použije". 34. V 199 písm. g) se slova 40 nahrazují slovy V 199 písm. i) se slova povinné náležitosti nahrazují slovy minimální náležitosti. 36. V 199 písm. j) se slova 42 odst. 2 nahrazují slovy 43 odst. 2.

13 37. V 199 písm. t) zní: t) způsob stanovení odměny nuceného správce a správce konkurzní podstaty, náhrady jejich hotových výdajů, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob úhrady ( 132 odst. 5 a 139 odst. 10) 38. V 200 odst. 1 se za slova zákona č. 308/2002 Sb. doplňují slova, nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb V 200 odst. 2 se slova 125 nahrazují slovy V 201 se v odst. 1 až 4 slovo " uvede" nahrazuje slovy ". 41. V 205 bod 3. název zákona zní: "o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů". 42. V 205 bod 7. název vyhlášky zní: " o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů ". 13 II. z m o c ň u j e zpravodaje, aby stímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu. Martin KOCOUREK v. r. Jaroslav GONGOL v. r. zpravodaj ověřovatel Miroslav KALOUSEK v. r. předseda

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 330 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o kolektivním investování (tisk 523) Po úvodním

Více

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 \ Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 331 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 216/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 216/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 216/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 113 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s příjetím přímo použitelného předpisu

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 109 USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2000 rozpočtový výbor 310 USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 501/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 501/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 110 USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

USNESENÍ č. 48 A výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 13. schůze dne 15. června 2011

USNESENÍ č. 48 A výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 13. schůze dne 15. června 2011 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období USNESENÍ č. 48 A výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 13. schůze dne 15. června 2011 Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Stanislava

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13. 222 10. funkční období 222 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA. 6. volební období 715/0. Pozměňovací návrh poslance Michala Babáka

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA. 6. volební období 715/0. Pozměňovací návrh poslance Michala Babáka Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 6. volební období 715/0 Pozměňovací návrh poslance Michala Babáka k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových

Více

Vládní návrh. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Čl. I

Vládní návrh. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Čl. I Vládní návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016,

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 68. schůze dne 9. června 2016

USNESENÍ ústavně právního výboru z 68. schůze dne 9. června 2016 PS160043812 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 239 USNESENÍ ústavně právního výboru z 68. schůze dne 9. června 2016 Vládní návrh zákona o použití peněžních prostředků

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I Strana 2323 128 ZÁKON ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 147 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 147 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 147 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17. ledna 2008 k vládnímu návrhu na vydání zákona o přeměnách obchodních společností

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 28. schůze dne 22. března 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 28. schůze dne 22. března 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 2000 261 USNESENÍ z 28. schůze dne 22. března 2000 k vládnímu návrhu zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 337/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 337/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 337/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ rozpočtového výboru z 38. schůze ze dne 30. března 2016

USNESENÍ rozpočtového výboru z 38. schůze ze dne 30. března 2016 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 427 USNESENÍ rozpočtového výboru z 38. schůze ze dne 30. března 2016 k vládnímu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru sněmovní tisk

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 459. USNESENÍ SENÁTU ze 14. schůze, konané dne 14. prosince 2011 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období USNESENÍ č. 283 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 49. schůze dne 1. června 2005 Vládní návrh zákona

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Strana 1864 Sbírka zákonů č. 143 / 2009 143 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Česká národní banka stanoví podle 199 odst.

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

USNESENÍ č. 154 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze 42. schůze dne 26. ledna 2010

USNESENÍ č. 154 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze 42. schůze dne 26. ledna 2010 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 5. volební období USNESENÍ č. 154 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze 42. schůze dne 26. ledna 2010 Vládní návrh zákona, kterým se mění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

VYHLÁŠKA. č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

VYHLÁŠKA. č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci VYHLÁŠKA č. 191/2011 Sb. ze dne 27. června 2011 kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci Česká národní banka stanoví podle 199 odst. 2 zákona č. 256/2004

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období 372 USNESENÍ hospodářského výboru z 64. schůze konané dne 15. listopadu 2001 k vládnímu návrhu zákona o akciové společnosti České dráhy,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 873/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 873/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 873/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 557 ze dne 16. listopadu 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18. 7 11. funkční období 7 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

Více

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony N á v r h III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Návrh VYHLÁŠKA ze dne.2008, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb. Česká národní

Více

Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI.

Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI. - 2 - zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva 37 10. funkční období 37 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva (Navazuje na sněmovní tisk č. 306 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

241/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu

241/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu 241/2013 Sb. ZÁKON ze dne 3. července 2013 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 400 USNESENÍ hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 400 USNESENÍ hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 400 USNESENÍ hospodářského výboru z 52. schůze konané dne 22. února 2006 k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 16. schůze dne 23. června 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 16. schůze dne 23. června 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 129 USNESENÍ z 16. schůze dne 23. června 1999 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani

Více

Návrh. ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony

Návrh. ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony III. Návrh ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona č. 256/2004

Více

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci Částka 70 Sbírka zákonů č. 191 / 2011 Strana 1981 191 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci Česká národní banka stanoví

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2000 rozpočtový výbor 306 USNESENÍ z 30. schůze dne 4. května 2000 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

57. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 30. srpna 2011

57. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 30. srpna 2011 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 57. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 30. srpna 2011 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru ze 74. schůze dne 2. listopadu 2005

USNESENÍ ústavně právního výboru ze 74. schůze dne 2. listopadu 2005 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období 211 USNESENÍ ústavně právního výboru ze 74. schůze dne 2. listopadu 2005 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 662. USNESENÍ SENÁTU ze 23. schůze, konané dne 14. června 2012 k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších,

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 130. USNESENÍ SENÁTU z 6. schůze, konané dne 20. března 2013 k návrhu zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 296 10. funkční období 296 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (Navazuje na sněmovní tisk č. 680 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 112/3 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

1. V části první se za dosavadní bod 9 vkládají nové body, které znějí:

1. V části první se za dosavadní bod 9 vkládají nové body, které znějí: PS160049917 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 238 USNESENÍ Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 50. schůze ve středu dne 14. prosince 2016 Vládní návrh zákona,

Více

Přehled o změnách statutů podílových fondů spravovaných Investiční kapitálovou společností KB, a.s. Obsah

Přehled o změnách statutů podílových fondů spravovaných Investiční kapitálovou společností KB, a.s. Obsah Přehled o změnách statutů podílových fondů spravovaných Investiční kapitálovou společností KB, a.s. Obsah IKS Peněžní trh PLUS... 2 IKS Dluhopisový PLUS... 4 IKS Balancovaný konzervativní... 6 IKS Balancovaný

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 221 10. funkční období 221 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (Navazuje na sněmovní tisk č. 638 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 5. volební období 127. USNESENÍ zemědělského výboru z 46. schůze dne 27. ledna 2010 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 60 USNESENÍ výboru pro bezpečnost z 22. schůze uskutečněné dne 22. května 2008 k vládnímu návrhu zákona o Policii

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 15. schůze dne 1. února 2011

USNESENÍ ústavně právního výboru z 15. schůze dne 1. února 2011 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 26 USNESENÍ ústavně právního výboru z 15. schůze dne 1. února 2011 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2000 rozpočtový výbor 290 USNESENÍ z 30. schůze dne 3. května 2000 k vládnímu návrhu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě (tisk

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3292 Sbírka zákonů č. 254 / 2012 254 ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

52/2 52/2 USNESENÍ. 9. funkční období

52/2 52/2 USNESENÍ. 9. funkční období 52/2 9. funkční období 52/2 USNESENÍ Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí č. 29 ze dne 13. března 2013 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ,

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 96. schůze dne 10. ledna 2002

USNESENÍ ústavně právního výboru z 96. schůze dne 10. ledna 2002 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2002 3. volební období 228 USNESENÍ ústavně právního výboru z 96. schůze dne 10. ledna 2002 Vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období 107 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 23. schůze ze dne 7. září 2012 k vládnímu návrhu zákona, kterým

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 3. června 2009

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 3. června 2009 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období - 2009 rozpočtový výbor 679 USNESENÍ z 40. schůze dne 3. června 2009 k vládnímu návrhu zákona daňový řád (tisk 685) Po úvodním slově náměstka

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 94 USNESENÍ hospodářského výboru ze 13. schůze konané dne 25.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 94 USNESENÍ hospodářského výboru ze 13. schůze konané dne 25. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 94 USNESENÍ hospodářského výboru ze 13. schůze konané dne 25. května 2011 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje.

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje. Částka 100 Sbírka zákonů č. 258 / 2016 Strana 3877 258 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru Parlament se usnesl na tomto

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 66. schůze dne 25. května 2005

USNESENÍ ústavně právního výboru z 66. schůze dne 25. května 2005 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období 180 USNESENÍ ústavně právního výboru z 66. schůze dne 25. května 2005 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, před prázdninami si Vás opětovně dovolujeme informovat, co je nového v rámci legislativy, praxe a budoucích změn v rámci občanského a obchodního práva. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

(tisk 752) A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 498 z 44. schůze konané dne 22. června 2016 (tisk 752/2)

(tisk 752) A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 498 z 44. schůze konané dne 22. června 2016 (tisk 752/2) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Částka 51 Sbírka zákonů č. 135 / 2016 Strana 2453 135 ZÁKON ze dne 19. dubna 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 841/2

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 841/2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 841/2 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 192 ze dne 3. listopadu k vládnímu návrhu zákona, kterým se

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 414/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Částka 70. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 70. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Strana 3238 Sbírka zákonů č. 230 / 2009 Částka 70 230 ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo ve finaních a finančích službách Kurs,,Právo ve financích a finančních službách je určen pro posluchače magisterského studia na oboru Finance a finanční

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 79/2002 Sb., č. 428/2003 Sb. a č. 376/2004 Sb. Parlament se usnesl

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 135 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 135 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 358 9. funkční období 358 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 253 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 253 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 344 9. funkční období 344 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992

Více

VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKON. ze dne 2017,

VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKON. ze dne 2017, III. VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více