Ekonomika subjektů finančních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika subjektů finančních služeb"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Ekonomika subjektů finančních služeb Podmínky podnikání obchodníka s cennými papíry Nevolová Kristýna Švábová Miroslava Bayerová Tereza Magisterské studium, 1. Ročník Akademický rok 2011/2012 Praha 2012

2 Abstrakt Seminární práce je zaměřena na problematiku podmínek podnikání obchodníka s cennými papíry, jednoho ze základních subjektů poskytujících investiční služby na kapitálovém trhu. V této práci jsou postupně rozebrány jednotlivé podmínky, které jsou nutné k získání povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry od České národní banky. Tato práce by mohla posloužit případným zájemcům o získání povolení činnosti obchodníka s cennými papír, neboť souhrnně a uceleně popisuje všechny potřebné náležitosti a předpoklady pro získání tohoto povolení. V úvodní části seznamuje práce čtenáře s pojmem obchodníka s cennými papíry, kdo se jím může stát a jaké základní kroky musí učinit pro udělení povolení. Dále v textu jsou rozebrány otázky počátečního kapitálu, který se svou velikostí liší vzhledem k šíři poskytovaných služeb. Otázky kapitálové přiměřenosti a angažovanosti. Tato práce shrnuje požadavky, které si klade Česká národní banka na vedoucí osobu. Pro schvální žádosti o podnikání na kapitálovém trhu je dále zapotřebí sestavit plán obchodní činnosti, vnitřní předpisy a pravidla společnosti a také personální předpoklady. Další část práce je věnována seznámení s hlavními riziky, se kterými se může setkat při své činnosti obchodník s cennými papíry. Co všechno může ovlivnit zisk či ztrátu obchodníka lze nalézt v kapitole, která se zabývá ekonomikou OCP. Na závěr jsou pak vytyčeny podmínky či postupy pro převod, změnu či zrušení obchodníka s cennými papíry. Klíčová slova Činnost obchodníka s cennými papíry, investiční služby, kapitál, kapitálové požadavky, vedoucí osoba, kvalifikovaná účast, žádost o povolení, rizika,

3 Obsah Abstrakt... 2 Klíčová slova... 2 Obsah Obchodník s cennými papíry Počáteční kapitál Kapitálová přiměřenost a angažovanost Kapitál Angažovanost Schvalování vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry Kvalifikovaná účast a ovládání obchodníka s cennými papíry Stanovení a výpočet kvalifikované účasti Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení Posuzování kvalifikované účasti Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti Plán obchodní činnosti Návrh vnitřních předpisů, pravidel a dalších dokumentů žadatele Personální předpoklady Řízení rizik obchodníka s cennými papíry Organizační útvar řízení rizik Ekonomika obchodníka s cennými papíry Zrušení, změna předmětu podnikání, převod nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry Zrušení nebo změna předmětu podnikání obchodníka s cennými papíry Přeměna obchodníka s cennými papíry Převod, zastavení nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry Zdroje... 19

4 1 Obchodník s cennými papíry Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry. ČNB udělí povolení k činnosti OCP pouze akciové společnosti nebo společnosti s r.o., a) která, pokud se jedná o a.s., vydává pouze listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie - důvodem je snadné zjištění, kdo vlastní tuto společnost. b) pokud se jedná o s.r.o., která má zřízenu dozorčí radu a tato dozorčí rada má takové pravomoci, jako jsou pravomoci dozorčí rady akciové společnosti podle obchodního zákoníku. c) která má sídlo i skutečné sídlo na území ČR d) která má průhledný a nezávadný původ počátečního kapitálu včetně základního kapitáludůvěryhodnost a transparentnost je základem finančnictví. Snaha už při vstupu o minimalizování podezřelých zdrojů kapitálů tzv. špinavých peněz. e) která předloží plán obchodní činnosti (podložený reálnými ekonomickými propočty) návrh organizačního uspořádání obchodníka s CP návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb návrh pravidel jednání obchodníka s CP se zákazníky f) která má, v rozsahu, v jakém hodlá investiční služby poskytovat, věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon činnosti OCP a pro plnění jeho povinností, zejména v oblasti pravidel činnosti a hospodaření. g) která má splacený základní kapitál, nejméně 2 vedoucí osoby a jejíž vedoucí osoby splňují podmínky schvalování vedoucích osob ( 10) h) na které mají kvalifikovanou účast osoby splňující kritéria, která budou uvedena později ( 10d odst.6) i) jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání výkonu dohledu nad OCP j) která, pokud žádá o povolení k poskytování hlavní investiční služby, předloží: - návrh pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému (mnohostranným obchodním systémem je trh s investičními nástroji provozovaný obchodníkem s CP nebo organizátorem regulovaného trhu, který má stanovena pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému, pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému a pravidla přístupu do mnohostranného obchodního systému.)

5 - návrh pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému - návrh pravidel přístupu do mnohostranného obchodního systému. ( 69) V povolení k činnosti obchodníka s CP ČNB uvede, které hlavní a doplňkové investiční služby je obchodník s CP oprávněn poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům a zda je oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. Povolení musí obsahovat alespoň jednu hlavní investiční službu ( 4 např. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů). 2 Počáteční kapitál Počáteční kapitál OCP, který není bankou a nemá poskytování investičních služeb omezené, musí činit alespoň částku EUR OCP v širším pojetí. Počáteční kapitál OCP, který není bankou a není oprávněn poskytovat investiční služby uvedené v 4, musí činit alespoň EUR OCP v užším pojetí. Počáteční kapitál OCP, který není bankou a není oprávněn poskytovat investiční služby uvedené v 4 a zároveň není oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, musí činit alespoň EUR. Počáteční kapitál OCP, který není bankou a je oprávněn poskytovat pouze hlavní investiční služby uvedené v 4 a zároveň není oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, musí činit alespoň částku EUR. Počáteční kapitál OCP může být i nižší, pokud je OCP pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování investičních služeb s limitem pojistného plnění ve výši odpovídající částce EUR na každou pojistnou událost, v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce ve výši odpovídající částce EUR Počáteční kapitál OCP, který není bankou a je oprávněn poskytovat pouze hlavní investiční služby, a který je v souladu s právem EU je oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost v oblasti pojišťovnictví a který je zároveň pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem pojišťovacího zprostředkovatele, musí činit alespoň částku EUR. Počáteční kapitál OCP může být nižší, než bylo řečeno v předešlém odstavci, pokud je OCP pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování investičních služeb s limitem pojistného plnění EUR na každou pojistnou událost EUR v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce

6 3 Kapitálová přiměřenost a angažovanost 3.1 Kapitál OCP průběžně udržuje kapitál minimálně ve výši odpovídající součtu jednotlivých kapitálových požadavků ke krytí rizik. Kapitál OCP nesmí klesnout pod minimální výši počátečního kapitálu. OCP průběžně udržuje kapitálovou přiměřenost na konsolidovaném základě, jestliže je a) tuzemským ovládajícím obchodníkem s CP b) odpovědným obchodníkem s CP ve skupině finanční holdingové osoby ( 151- se rozumí odpovědným OCP ve skupině finanční holdingové osoby obchodníka s CP, který není bankou, ovládaný finanční holdingovou osobu, která neovládá žádnou banku nebo družstevní záložnu, jíž bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoliv členském státě EU a splňuje další podmínky uvedené v 151 odst. 1 písmeno s) c) odpovědným OCP ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s CP ( 151 odst.1 písmeno t) d) odpovědným OCP ve skupině zahraniční ovládající banky ( 151 odst.1, písmeno u) Pro výpočet kapitálových požadavků OCP používá základní nebo speciální přístupy. Speciální přístupy lez používat nebo měnit jen na základě souhlasu ČNB. O udělení souhlasu rozhodne ČNB do 6 měsíců. Může stanovit podmínky, za kterých lze speciální přístupy používat OCP, který je členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s CP, skupiny evropské ovládající banky nebo skupiny evropské finanční holdingové osoby, je oprávněn používat nebo měnit speciální přístupy také tehdy, pokud se připojil ke společné žádosti evropského ovládajícího obchodníka s CP, společné žádosti evropské ovládající banky nebo k žádosti osob ovládaných evropskou finanční holdingovou osobou, a této žádosti bylo vyhověno. ČNB je příslušná rozhodnout o této společné žádosti, pokud vykonává dohled na konsolidovaném základě nad těmito skupinami. Jinak o společné žádosti rozhodne orgán dohledu členského státu EU, který vykonává dohled na konsolidovaném základě nad dotčeným konsolidačním celkem ČNB rozhodne o společné žádosti do 6 měsíců. ČNB pak zašle žádost orgánům dohledu nad členy konsolidačního celku, kteří předložili tuto žádost, a při jejím posuzování koordinuje spolupráci s těmito orgány dohledu. ČNB se snaží, aby rozhodnutí bylo vydáno po dohodě se všemi dotčenými orgány dohledu

7 Pro výpočet kapitálových požadavků pomocí úvěrového hodnocení dlužníka vydaného jinou osobou použije OCP toto úvěrové hodnocení jen tehdy, je-li tato jiná osoba zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného ČNB Výše řečeno se nevztahuje na OCP, který je bankou- tento OCP postupuje podle zákona upravujícího činnost bank. OCP, který není bankou přijme a uplatňuje strategie a postupy pro stanovení, posuzování a udržování stanoveného kapitálu v takové výši, struktuře a rozložení, aby dostatečně pokrýval rizika a prověřuje, aby bylo zajištěno, že tyto strategie a postupy jsou funkční, účinné a přiměřené charakteru, rozsahu a složitosti jeho činností. 3.2 Angažovanost OCP, který není bankou, dodržuje pravidla, která omezují výši aktiv a podrozvahových položek vůči osobě nebo skupině osob v závislosti na kapitálu. OCP který není bankou, dodržuje také pravidla angažovanosti na konsolidovaném základě. OCP, který není bankou a nemá poskytování investičních služeb omezené, nemusí pravidla angažovanosti dodržovat, pokud a) obchoduje s investičními nástroji na vlastní účet za účelem provedení pokynu zákazníka, b) není oprávněn přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje zákazníků c) je oprávněn pouze k poskytování investiční služby podle 4,odst 2, písmena c a g., tj. obchodování s investičními nástroji na vlastní účet a upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání d) provádí pokyny zákazníků nebo obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji přijatými k obchodování na trhu, kde je vypořádání obchodů s těmito investičními nástroji zaručeno účastníky vypořádacího systému takového trhu. Prováděcí právní předpis stanoví a) pravidla pro výpočet kapitálové přiměřenosti, včetně postupů, které obchodník s CP uplatňuje při výpočtu, pravidla pro stanovení kapitálu, pravidla pro výpočet kapitálových požadavků včetně určení jednotlivých kapitálových požadavků, vymezení přístupů pro jejich výpočet a stanovení podmínek pro užívání základních a speciálních přístupů při výpočtu kapitálových požadavků b) vzory tiskopisů a obsah jejich příloh c) bližší vymezení angažovanosti a pravidel sledování a řízení angažovanosti.

8 4 Schvalování vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry Vedoucí osoba obchodníka s CP musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas ČNB. U obchodníka s CP, který je bankou, se vyžaduje tento souhlas pouze k výkonu funkce vedoucí osoby odpovědné za činnost banky jako obchodníka s CP. ČNB udělí souhlas osobě, která a) dosáhla věku 18 let b) je plně způsobilá k právním úkonům c) nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání d) je důvěryhodná e) je odborně způsobilá f) je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného poskytování investičních služeb obchodníkem s CP, u kterého má vykonávat funkci vedoucí osoby Při posuzování řečených skutečností bere ČNB v úvahu zejména rozsah pravomocí spojených s výkonem funkce, organizační uspořádání obchodníka s CP a personální vybavení Vedoucí osoba, která získala předchozí souhlas k výkonu funkce, je povinna oznámit ČNB každou změnu podmínek Nezačne-li vedoucí osoba obchodníka s CP vykonávat svou funkci do 6 měsíců ode dne, kdy jí byl souhlas udělen, nebo nevykonává-li vedoucí osoba obchodníka s CP z jakýchkoli důvodů svou funkci po dobu delší než 6 měsíců, předchozí souhlas zaniká. 5 Kvalifikovaná účast a ovládání obchodníka s cennými papíry Jedním z nezbytných předpokladů pro udělení povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry je vhodnost osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob ovládajících žadatele pro zdravé a obezřetné vedení obchodníka s cennými papíry a dále úzké propojení žadatele s třetími osobami, které nebrání účinnému výkonu dohledu. Česká národní banka při posuzování osob s kvalifikovanou účastí na žadateli či ovládajících žadatele v rámci žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry vychází z kritérií stanovených zákonem pro udělení souhlasu k nabytí kvalifikované účasti či k ovládnutí obchodníka s cennými papíry. Česká národní banka z hlediska vhodnosti těchto osob žádosti vyhoví, pokud jsou splněny tyto podmínky, že osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli či ovládající žadatele, jsou důvěryhodné a osoby, které jsou navrhovány za vedoucí osoby žadatele, splňují bez zjevných pochybností podmínky stanovené v zákoně. Žadatel musí být zahrnut ve struktuře konsolidačního celku a nesmí bránit účinnému dohledu nad obchodníkem s cennými papíry. Také nebrání účinné výměně informací mezi Českou národní

9 bankou a orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie, který vykonává dohled nad finančním trhem. Mezi další podmínky patří, že neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých orgánů dohledu nad tímto konsolidačním celkem a nad osobami zahrnutými do tohoto konsolidačního celku, v souvislosti s kvalifikovanou účastí osob na žadateli nebo ovládáním žadatele nevznikají důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 5.1 Stanovení a výpočet kvalifikované účasti 1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít souhlas České národní banky k nabytí kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry, ke zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %. Aby se mohli stát osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry, a to i v případě, že tyto osoby hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí na obchodníkovi s cennými papíry nevykonávají. 2) Pro účely výpočtu účasti podle odstavce 1 se považují za hlasovací práva plynoucí z účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který je akciovou společností, i hlasovací práva. 3) Do výpočtu účasti podle odstavce 1 se nezapočítají hlasovací práva z účastnických cenných papírů, která se vztahují k cenným papírům, které má obchodník s cennými papíry nebo osoba, která má povolení jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, ve své moci v přímé souvislosti s upisováním nebo umisťováním cenných papírů, pokud hlasovací práva nevykonává ani jinak nezasahuje do řízení emitenta cenných papírů a pokud tyto cenné papíry zcizí do 1 roku ode dne jejich nabytí. 4) Na obchodníka s cennými papíry, který je společností s ručením omezeným, se odstavce 2 a 3 použijí přiměřeně. 5.2 Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení Souhlas musí osoby jednající ve shodě získat před nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo jeho ovládnutím. Osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry nebo jej ovládne, je povinna informovat neprodleně o této skutečnosti Českou národní banku a bez zbytečného odkladu ji požádat o souhlas. Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo jeho ovládnutí bez předchozího souhlasu České národní banky nemá za následek neplatnost právního úkonu, na základě kterého k těmto změnám v účastech na obchodníkovi s cennými papíry došlo, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby udělení tohoto souhlasu.

10 5.3 Posuzování kvalifikované účasti Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů, ode dne přijetí žádosti o souhlas, písemně žadateli potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na který připadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti. Žádost obsahuje údaje o osobě nebo osobách hodlajících nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry nebo obchodníka s cennými papíry ovládnout, údaje o obchodníkovi s cennými papíry, na kterém má být tato účast nabyta nebo zvýšena nebo který má být ovládnut, údaj o celkové výši podílu, který žadatel na tomto obchodníkovi s cennými papíry nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti dosáhne nebo ovládnutím získá, a údaje o osobě, která podíl na žadatele převádí. Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne odeslání písemného potvrzení. Pokud Česká národní banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas byl udělen. Je-li podaná žádost neúplná nebo má-li jiné vady, Česká národní banka bez zbytečného odkladu, nejpozději však 50. den běhu lhůty, písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací. Mezi tyto informace patří: má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve státě, který není členským státem Evropské unie. nepodléhá dohledu orgánu členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad bankami, pojišťovnami, zajišťovnami, poskytovateli investičních služeb, investičními společnostmi nebo standardními fondy podle zákona upravujícího kolektivní investování. Podmínky udělení žádosti: 1) Žádost o udělení souhlasu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění daných podmínek. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis. 2) Česká národní banka při posuzování žádosti zkoumá pouze splnění podmínek a nepřihlíží přitom k ekonomickým potřebám trhu. 3) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud z hlediska možného vlivu na výkon činnosti obchodníka s cennými papíry jsou splněny tyto podmínky: a) osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou důvěryhodné, b) osoby, které jsou navrhovány za vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry, splňují bez zjevných pochybností podmínky, c) dostatečný objem, průhlednost původu a nezávadnost finančních zdrojů žadatele, ve vztahu k vykonávaným nebo plánovaným činnostem u obchodníka s cennými papíry, d) obchodník s cennými papíry bude i nadále schopen plnit pravidla obezřetného podnikaní na individuálním a konsolidovaném základě,

11 e) struktura konsolidačního celku, do kterého má být obchodník s cennými papíry zahrnut, - nebrání účinnému dohledu nad obchodníkem s cennými papíry, - nebrání účinné výměně informací mezi Českou národní bankou a orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie, který vykonává dohled nad finančním trhem. - neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých orgánů dohledu nad tímto konsolidačním celkem a nad osobami zahrnutými do tohoto konsolidačního celku. 4) V rozhodnutí o žádosti Česká národní banka: a) může určit lhůtu pro nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry, b) uvede závěry vyplývající ze stanovisek, která obdržela postupem před vydáním rozhodnutí. 5) Česká národní banka se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady obchodníka s cennými papíry, na kterém byla nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná účast nebo který byl ovládnut osobou nebo osobami jednajícími ve shodě bez předchozího souhlasu České národní banky. Neuplatní-li Česká národní banka toto právo u soudu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne konání valné hromady nebo, nebyla-li valná hromada řádně svolána, ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy se Česká národní banka mohla dozvědět, že měla být svolána, nejdéle však ve lhůtě do 1 roku ode dne konání valné hromady nebo ode dne, kdy se Česká národní banka mohla dozvědět, že valná hromada měla být svolána, toto právo zaniká. 5.4 Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti Osoba nebo osoby jednající ve shodě bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance, že snižují svoji kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry tak, že klesne pod 50 %, 30 % nebo 20 %, nebo ji zcela pozbývají, nebo snižují svoji kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry tak, že jej přestávají ovládat. Oznámení podle předcházejícího odstavce obsahuje údaje o osobách snižujících nebo pozbývajících svoji kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry nebo o osobách přestávajících jej ovládat, údaje o obchodníkovi s cennými papíry, na kterém je tato účast snížena nebo pozbyta nebo který přestane být ovládán, údaj o celkové výši podílu na tomto obchodníkovi s cennými papíry po jejím snížení a údaje o osobách, které podíl na obchodníkovi s cennými papíry nabývají nebo zvyšují. Tato ustanovení se nepoužijí u obchodníka s cennými papíry, který je bankou. V jeho případě se postupuje podle zákona upravujícího činnost bank. 6 Plán obchodní činnosti Plán obchodní činnosti žadatele je stěžejním dokumentem žádosti, na základě kterého Česká národní banka posuzuje přiměřenost vytvořených personálních, organizačních a věcných předpokladů specifikovaných ostatními přílohami žádosti. Plán musí být založen na hloubkové analýze trhu a možnostech žadatele a musí jasně definovat základní strategické cíle žadatele s uvedením způsobu jejich dosažení.

12 Plán obchodní činnosti by měl sloužit jako základní zdroj při sestavování žádosti a při ověřování její materiální kompletnosti. Musí reflektovat pravidla obezřetného poskytování investičních služeb a zakládat se na důkladném zhodnocení rizik spojených se zamýšlenou činností. Odhady budoucí poptávky, zákaznické základny, konkurenčního prostředí a jiných ekonomických podmínek musejí být založeny na reálných ekonomických kalkulacích. Plán obchodní činnosti by měl být stanoven alespoň na dobu tří let tak, aby upřesnil podrobné vysvětlení činností, jež mají přispět k dosažení primárních strategických cílů společnosti. Plán by měl obsahovat zejména: podrobný popis nabízených investičních služeb ve vztahu ke konkrétním investičním nástrojům, plánovanou rozvahu a plánovaný výkaz zisků a ztrát pro následující 3 kalendářní roky, včetně předpokladů, na kterých je tento plán založen a jejich podrobné zdůvodnění, předpokládaný rozsah poskytovaných služeb s odhadem počtu zákazníků, výše tržeb a výše obhospodařovaného nebo svěřeného majetku zákazníků pro 3 roky od zahájení poskytování investičních služeb, vymezení okruhu zákazníků, kterým budou jednotlivé služby poskytovány vymezení finančních trhů (např. regulovaných trhů), na kterých bude obchodník provádět pokyny zákazníků. 7 Návrh vnitřních předpisů, pravidel a dalších dokumentů žadatele Návrh vnitřních předpisů, pravidel a dalších dokumentů žadatele vychází z požadavků zákona a prováděcích předpisů. Zatímco adresátem povinností stanovených zákonem a prováděcími předpisy je obchodník s cennými papíry sám, pak adresátem vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry jsou útvary, zaměstnanci nebo jiné osoby, které plní jednotlivé funkce obchodníka s cennými papíry a fakticky tak zajišťují plnění povinností samotného obchodníka s cennými papíry. Obsahem vnitřního předpisu proto nemají být pouze odkazy na ustanovení zákona či prováděcího předpisu, ani doslovné přebírání těchto ustanovení, ale konkrétní postupy obchodníka s cennými papíry při výkonu jeho činnosti. Například návrh vnitřního předpisu upravujícího pravidla jednání se zákazníky nemůže pouze opakovat ustanovení zákona a vyhlášky č. 237/2008 Sb., ale musí stanovit vnitřní postupy při jednání se zákazníky, v rámci kterých vymezí mimo jiné odpovědnost jednotlivých útvarů či zaměstnanců za jejich dodržování. Způsob úpravy postupů obchodníka s cennými papíry je ovlivněn zejména rozsahem činnosti obchodníka s cennými papíry a jeho organizační strukturou. Žadatel vnitřními předpisy upraví alespoň: - organizační uspořádání, - postup při přijímání, změně a zavádění vnitřních předpisů, - pravidla vnitřní kontroly,

13 - požadavky na znalosti a zkušenosti osob, jimiž zabezpečuje provádění svých činností, a jejich prokázání, - systém vnitřní komunikace, - postup tvorby, zpracování a uchovávání dokumentů a záznamů obchodníka s cennými papíry a nakládání s nimi, - opatření k ochraně vnitřních informací zahrnující pravidla pro uzavírání osobních obchodů, - pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků nebo potenciálních zákazníků, kteří nejsou profesionálními zákazníky, jejich evidence a evidence přijatých opatření, - pravidla rozdělení plnění a závazků ze sdruženého pokynu, - pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů - opatření pro předcházení manipulace s trhem, - kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci informací, - pravidla kontroly činnosti investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců, které obchodník s cennými papíry využívá při poskytování svých služeb, - systém řízení rizik, - postupy při poskytování investičních služeb a při provádění další podnikatelské činnosti, - účetní postupy směřující k ochraně majetku zákazníka, - pravidla evidence majetku zákazníka, - systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, - případně další předpisy v závislosti na rozsahu povolení, o které je žádáno 8 Personální předpoklady Obchodník s cennými papíry je povinen zajistit, aby se ohledně personálu jednalo o osoby důvěryhodné, zkušené a s takovými znalostmi, aby mohly vykonávat přidělené činnosti. Také je nutné mít personál úměrný povaze, složitosti a rozsahu prováděných činností. Při podání žádosti je třeba přiložit seznam osob, které budou buď jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zodpovídat a zabezpečovat: - řízení rizik - vnitřní audit - průběžnou kontrolu dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry (činnost compliance), - poskytování investičních služeb.

14 Ve Vyhlášce č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti nalezneme vymezení pojmů týkající se jednotlivých osob a dále vymezení rozsahu znalostí a zkušeností, které jsou k provádění této činnosti potřeba. Osoby, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry svoji činnost jsou následující: osoba jednající se zákazníky, investiční makléř, obhospodařovatel portfolia, investiční poradce, osoba provádějící řízení rizik, osoba provádějící činnost compliance a osoba provádějící vnitřní audit. Tato vyhláška vyjmenovává u jednotlivých výše uvedených osob potřebné znalosti pro každou osobu zvlášť. Osoba jednající se zákazníky musí mít znalosti právních předpisů týkajících se finančního trhu, investičních nástrojů a jejich emisí, poskytování investičních služeb a principů a fungování kolektivního investování. Investiční makléř musí mít mimo znalosti uvedené výše ještě odborné vědomosti v oblasti organizace a pravidel regulovaných trhů a jiných převodních míst, obchodování na finančním trhu včetně vypořádání a finanční analýzy. Obhospodařovatel portfolia musí mít navíc znalosti investic, investiční strategie a portfolia a souvisejících rizik či principů finančního trhu včetně teorie financí. Investiční poradce musí mít znalosti stejné jako obhospodařovatel portfolia. Co se týče osoby provádějící řízení rizik, musí mít vědomosti shodné se znalostmi osob uvedených výše plus navíc ještě musí mít znalosti týkající se řízení rizik. Osoby provádějící činnost compliance a osoby provádějící vnitřní audit taktéž musí mít všechny předešlé znalosti a navíc vědomosti z oblasti výkonu činnosti compliance a výkonu vnitřního auditu. Tyto osoby,pomocí kterých provádí obchodník s cenným papíry své činnosti prokážou své znalosti OCP potvrzením o složení odborné zkoušky, kterou uznala ČNB, potvrzením o absolvování odborného kurzu, o ukončeném studiu nebo jiným dokladem. V otázce prokazování znalostí osoba jednající se zákazníky s omezenou činností musí mít buď ukončené střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem a absolvovat příslušný odborný kurz nebo mít odbornou praxi nejméně 2 roky. Pokud osoba jednající se zákazníky nemá ve své činnosti deriváty musí mít ukončený bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání a absolvovat příslušný odborný kurz. Pokud činnost této osoby zahrnuje deriváty, musí mít vzdělání ať už v bakalářském programu či vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomie nebo matematiky. U ostatních osob jsou podmínky vzdělání a praxe velice obdobné. Pokud se tedy daná osoba zabývá činností s deriváty, musí mít vzdělání v oboru ekonomie nebo matematiky a absolvovat příslušnou odbornou zkoušku. Osoba provádějící řízení rizik, osoba provádějící činnost compliance a osoba provádějící vnitřní audit musí složit odbornou zkoušku. Nemusí ji splnit, pokud mají vzdělání magisterského studijního programu v oboru ekonomie, práva nebo matematiky. Je také třeba, aby tyto osoby měly odbornou praxi nejméně 1 rok. 9 Řízení rizik obchodníka s cennými papíry Řízení rizik pro obchodníka s cennými papíry znamená, že musí mít zabezpečenu identifikaci rizik která vyplývají z jednotlivých činností, pracovních procesů a systémů. Dále musí být upraveny hlavní zásady, strategie a postupy, které obchodník s cennými papíry při řízení rizik uplatňuje, určit rizika související s činností obchodníka, přičemž je třeba stanovit úroveň rizika, kterou obchodník s cennými

15 papíry může akceptovat. Statutární orgán má poté povinnost sledovat uvedené povinnosti, vyhodnocovat úspěšnost, přiměřenost a účinnost používaných postupů a metod řízení rizik. 9.1 Organizační útvar řízení rizik Řízení rizik je u obchodníka s cennými papíry zabezpečováno pomocí nezávislého organizačního útvaru pro řízení rizik. Působnost Organizačního útvaru pro řízení rizik je následující: zavádění hlavních zásad, strategií a postupů. A dále informování vedoucích osob o podstatných skutečnostech a o přijatých opatřeních, které se týkají řízení rizik. Úvěrové riziko Pokud existuje úvěrové riziko, musí obchodník s cennými papíry zajistit, aby poskytování úvěrů bylo založeno na spolehlivých a jednoznačně stanovených kritériích. Musí být stanoven přesný postup při schvalování, změnách, obnovách a refinancování úvěrů. Tržní riziko Obchodník s cennými papíry vytvoří a udržuje zásady a postupy pro řízení míry tržního rizika včetně vyhodnocování či měření všech jeho významných zdrojů a dopadů, a to v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a systém řízení úrokového, měnového, akciového a komoditního rizika investičního portfolia. Riziko likvidity Obchodník s cennými papíry vytvoří a udržuje a) zásady a postupy měření a řízení čisté likvidní pozice, a to na průběžné bázi i s výhledem do budoucnosti, b) plány pro případ, že je nutné mimořádně řešit krizi likvidity, c) scénář pro řízení rizika likvidity Operační riziko Obchodník s cennými papíry vytvoří a udržuje pohotovostní plány pro mimořádné situace, včetně situací havarijních a krizových, a pro obnovu činností a) k zajištění schopnosti průběžně vykonávat činnosti a b) k omezení ztrát v případě významného narušení činností. Riziko koncentrace Obchodník s cennými papíry vytvoří a udržuje zásady a postupy ke a) zjištění a zaznamenání významných koncentrací včetně všech angažovaností a jejich následných změn a

16 b) sledování a vyhodnocování významných koncentrací a angažovaností s ohledem na vnitřní zásady obchodníka s cennými papíry v této oblasti. 10 Ekonomika obchodníka s cennými papíry Obchodník s cennými papíry se z hlediska účetnictví řídí Vyhláškou č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi. Tato vyhláška stanovuje rozsah způsob sestavování účetní závěrky. Účetní závěrka OCP zahrnuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a přehled o změnách vlastního kapitálu. Dále jsou v této vyhlášce vysvětleny a popsány všechny položky jednotlivých částí účetní závěrky. Zisk či ztrátu obchodníka s cennými papíry ovlivňují zejména tyto výnosy a náklady, které nalezneme v účetní závěrce každého obchodníka s cennými papíry: výnosy z úroků a ostatní výnosy, náklady na úroky a podobné náklady, výnosy z akcií a podílů, výnosy z poplatků a provizí, Náklady na poplatky a provize, Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek dlouhodobému hmotnému majetku a k pohledávkám a zárukám, Ostatní provozní výnosy a náklady, Správní náklady. Výnosy z úroků a ostatní výnosy, Náklady na úroky a podobné náklady Výnosové úroky zahrnují především přijaté úroky z repo operací, ze směnek, z krátkodobých úložek na peněžním trhu, časově rozlišené kupóny a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem. Nákladové úroky zahrnují zejména úroky z repo operací, z vydaných směnek a z krátkodobých úvěrů z peněžního trhu. Výnosy z poplatků a provizí, Náklady na poplatky a provize Výnosy z provizí za zprostředkování obchodů pro klienty a s nimi související poplatky jsou účtovány do výnosů a nákladů v okamžiku sjednání obchodu. Poplatky provize za sjednání transakce pro třetí stranu nebo z podílu na tomto jednání jsou vykázány v okamžiku dokončení transakce, ke které se vztahují. Poplatky za poradenské služby jsou vykazovány na akruálním principu na základě smluv o poskytnutí těchto služeb. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek dlouhodobému hmotnému majetku a k pohledávkám a zárukám Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty společně s náklady. Účelové rezervy jsou vytvářeny, pokud existuje závazek z minulosti v důsledku určité události a je pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho vypořádání. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost je vykázáno ve výnosech. Tvorba opravné položky se vykazuje v příslušné položce

17 výkazu zisku a ztráty společně s náklady. Její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem jednotlivých aktiv ve výkazu zisku a ztráty Ostatní provozní výnosy a náklady Zisky z převodu účasti s podstatným vlivem, tržby z prodeje hmotného majetku, tržby z poskytování ostatních služeb. Ostatní povozní náklady zahrnují zejména odvody do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Správní náklady Nájemné a služby s nájmem související, náklady na zaměstnance, náklady na audit, právní a daňové poradenství Náklady na zaměstnance jsou součástí správních nákladů a zahrnují i odměny členům představenstva a dozorčí rady. Příspěvky na penzijní připojištění jsou účtovány přímo do nákladů. Součástí čistého zisku nebo ztráty z finančních operací jsou oceňovací rozdíly finančních derivátů k obchodování. (Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v podrozvaze jako pohledávka/ závazek v hodnotě podkladového nástroje a na rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány na reálnou hodnotu). Náklady na odepsané pohledávky se také promítnou ve výkazu zisku a ztráty. 11 Zrušení, změna předmětu podnikání, převod nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry 11.1 Zrušení nebo změna předmětu podnikání obchodníka s cennými papíry Neprodleně po rozhodnutí valné hromady obchodníka s cennými papíry o zrušení společnosti s likvidací je tento obchodník s cennými papíry povinen oznámit tuto skutečnost České národní bance. Pokud dojde na valné hromadě k rozhodnutí o změně stanov týkajících se předmětu podnikání, je obchodník s cennými papíry rovněž povinen ohlásit tyto změny České národní bance. U společnosti s ručením omezeným je obdobný postup oznamování obchodníka s cennými papíry České národní bance, a to v případě, že se společníci rozhodnou zrušit společnost s likvidací. Dále má obchodník s cennými papíry oznamovací povinnost vůči ČNB v případě dohody společníků na změně společenské smlouvy či zakladatelské listiny, přičemž se změna týká předmětu podnikání. Povinnost uvedená výše se týká také rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným. Jakmile vstoupí obchodník s cennými papíry do likvidace a v den jeho změny předmětu podnikání nesmí tento obchodník poskytovat investiční služby. Nebankovní subjekt může pouze vydávat majetek svých zákazníků, a také vypořádávat své závazky a pohledávky vzniklé z poskytnutých investičních služeb. Než se vypořádání ukončí, je tato osoba stále považována za obchodníka s cennými papíry. Zánik povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry nastává v okamžiku vstupu do likvidace či změnou předmětu podnikání.

18 Pokud jde pouze o registraci další podnikatelské činnosti či změny rozsahu činnosti, obchodník s cennými papíry nezaniká a neplatí tedy skutečnosti uvedené výše Přeměna obchodníka s cennými papíry U obchodníka s cennými papíry může dojít k celé řadě změn. Patří mezi ně fúze, rozdělení, změna právní formy obchodníka s cennými papíry, převod obchodního jmění na akcionáře nebo společníka, převod jmění jiné osoby na obchodníka s cennými papíry. Aby obchodník s cennými papíry mohl tyto přeměny a změny provést, musí k tomu dostat povolení od České národní banky. Žádosti o povolení k přeměnám musí obchodník s cennými papíry podat pouze na předepsaném tiskopise. Není možné, aby obchodník s cennými papíry učinil fúzi s osobou, která OCP není. Pokud je obchodník s cennými papíry bankou, platí pro něj zákon upravující činnost bank, nikoli ustanovení uvedená výše Převod, zastavení nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry Stejně jako je tomu u přeměn obchodníka s cennými papíry musí i u převodu podniku či části podniku OCP, zastavení nebo u smlouvy o nájmu podniku nebo části podniku obchodníka s cennými papíry mít povolení od České národní banky. Žádost lze podat pouze na předepsaném tiskopise a přidají se k němu doklady potřebné posouzení důsledků převodu, nájmu nebo zastavení obchodníka s cennými papíry. Žádost o povolení převodu, nájmu či zastavení podniku OCP nemusí podávat obchodník s cennými papíry, který je bankou.

19 Zdroje LIŠKA, Václav a Jan GAZDA. Kapitálové trhy a kolektivní investování. Praha: Kamil Mařík Professional Publishing, ISBN MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress, s.r.o., ISBN PAVLÁT, Vladislav. A KOLEKTIV. Kapitálové trhy. Praha: Professional Publishing, ISBN VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: ASPI, a.s., ISBN Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Vyhláška č.237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb Vyhláška č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Vyhláška 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi Česká národní banka *online+. *cit Dostupné z: d/v_2009_12_ pdf Výroční zpráva r obchodníka s cennými papíry Patria Finance a.s. https://or.justice.cz/ias/ui/vypissl?subjektid=isor%3a21923&klic=90okwv%2b8fau8vxpazexc0a%3d%3d

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Strana 1864 Sbírka zákonů č. 143 / 2009 143 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Česká národní banka stanoví podle 199 odst.

Více

č. 233/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2009

č. 233/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2009 č. 233/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2009 o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. ve znění vyhlášky

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. VYHLÁŠKA 247/2013 Sb. ze dne 24. července 2013, ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. VYHLÁŠKA 247/2013 Sb. ze dne 24. července 2013, ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA 247/2013 Sb. ze dne 24. července 2013, o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech Česká národní banka stanoví podle 297 odst. 4, 314 odst. 6, 316

Více

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 4. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Bankovní právo - 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Bankovní právo - 4 Obsah: 1) Právní úprava

Více

91/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. února 2006, kterou se provádí zákon o platebním styku

91/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. února 2006, kterou se provádí zákon o platebním styku 91/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. února 2006, kterou se provádí zákon o platebním styku Česká národní banka stanoví podle 18d odst. 3 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických

Více

upravuje žádosti o a odnětí povolení k činnosti investiční společnosti

upravuje žádosti o a odnětí povolení k činnosti investiční společnosti Strana 2592 Sbírka zákonů č. 247 / 2013 Částka 96 247 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013 o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech Česká národní banka stanoví podle 297

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : 346. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH 1. Kategorie zákazníků... 1 1.1 Profesionální zákazník... 1 1.2 Profesionální zákazník na žádost... 2 1.3 Neprofesionální

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne,

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN DOTČENÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN DOTČENÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN DOTČENÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY VYHLÁŠKA ze dne 13. května 2011, o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Návrh VYHLÁŠKA ze dne.2008, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb. Česká národní

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Věstník ČNB částka 19/2010 ze dne 23. prosince 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010

Věstník ČNB částka 19/2010 ze dne 23. prosince 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010 Třídící znak 2 2 3 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010 k žádostem o udělení souhlasu České národní banky ve věcech dispozice s podnikem, ukončení činnosti nebo přeměny

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 Třídící znak 2 2 3 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 k některým požadavkům, které souvisí s transformací penzijního fondu Česká národní banka tímto úředním sdělením

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 141 VYHLÁŠKA ze dne 13. května 2011 o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

Více

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Česká

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 Třídící znak 2 1 2 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu I. Působnost

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 330 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o kolektivním investování (tisk 523) Po úvodním

Více

ZÁKON č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu

ZÁKON č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu ZÁKON č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu úplné znění zákona, ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., 179/2005 Sb., 377/2005 Sb., 56/2006 Sb., 62/2006 Sb. 57/2006 Sb., 70/2006 Sb., 159/2006 Sb. a

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana...3 3.

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA 141/2011 Sb. ze dne 13. května 2011, o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI

INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2 PŘEHLED POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK...

Více

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 Úplné znění s vyznačením změn VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. Česká národní banka stanoví

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2016 o žádostech podle zákona o pojišťovnictví

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2016 o žádostech podle zákona o pojišťovnictví Strana 4689 307 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2016 o žádostech podle zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 304/2016

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 6126 Sbírka zákonů č. 374 / 2009 Částka 122 374 VYHLÁŠKA ze dne 23. října 2009 o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

Informace o investičních službách a nástrojích ke Smlouvě o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů

Informace o investičních službách a nástrojích ke Smlouvě o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Tyto Informace o investičních službách a Nástrojích jsou součástí Smlouvy o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů (dále jen Smlouva ).

Více

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb. Úvod Obsah Hlavička zákona Část I. 1-3 Obecná ustanovení Část II. 4-83 Provozování činností v pojišťovnictví Část III. 84-125 Dohled v pojišťovnictví Část IV. 126-128

Více

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 Úplné znění s vyznačením změn VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. Česká národní banka stanoví

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a přehled právních předpisů a úředních sdělení navržených ke zrušení Česká

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Obsah. Předmluva...V Seznam použitých zkratek...vii. Úvod... 1

Obsah. Předmluva...V Seznam použitých zkratek...vii. Úvod... 1 Předmluva...V Seznam použitých zkratek...vii Úvod... 1 Kapitola 1. Východiska právní úpravy investičních služeb... 5 1. K ekonomickému vymezení kapitálového trhu a poskytovatelů investičních služeb...

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

o platebním styku ve znění

o platebním styku ve znění ZÁKON č. 284/2009 Sb., o platebním styku ve znění Zákon o platebním styku (č. 284/2009 Sb.) zákona č. 156/20 Sb., zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Strana 3446 Sbírka zákonů č. 230 / 2008 230 ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 27. května 2011 Cena Kč 60, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 27. května 2011 Cena Kč 60, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 27. května 2011 Cena Kč 60, O B S A H : 139. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK A PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129 zapsaná v obchodním

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

284/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

284/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 284/2009 Sb. - poslední stav textu Změna: 156/2010 Sb. 284/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 o platebním styku Parlament

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. Magdaléna Bártová

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech. Magdaléna Bártová Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech Magdaléna Bártová Družstevní záložny svým členům zpravidla nabízejí běžné účty a nejčastěji spořící a termínované vklady s vyšším zhodnocením

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008..

/2002 ze dne 19. července 2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.. Strana 3055 251 VYHLÁŠKA ze dne 16. září 2015, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Martina Smetanová. Výbory pro audit

Martina Smetanová. Výbory pro audit Martina Smetanová Výbory pro audit Výbory pro audit Povinnost zřídit výbory pro audit je stanovena zákonem o auditorech Tuto povinnost mají subjekty veřejného zájmu za předpokladu naplnění podmínek stanovených

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více