Ekonomika subjektů finančních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika subjektů finančních služeb"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Ekonomika subjektů finančních služeb Podmínky podnikání obchodníka s cennými papíry Nevolová Kristýna Švábová Miroslava Bayerová Tereza Magisterské studium, 1. Ročník Akademický rok 2011/2012 Praha 2012

2 Abstrakt Seminární práce je zaměřena na problematiku podmínek podnikání obchodníka s cennými papíry, jednoho ze základních subjektů poskytujících investiční služby na kapitálovém trhu. V této práci jsou postupně rozebrány jednotlivé podmínky, které jsou nutné k získání povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry od České národní banky. Tato práce by mohla posloužit případným zájemcům o získání povolení činnosti obchodníka s cennými papír, neboť souhrnně a uceleně popisuje všechny potřebné náležitosti a předpoklady pro získání tohoto povolení. V úvodní části seznamuje práce čtenáře s pojmem obchodníka s cennými papíry, kdo se jím může stát a jaké základní kroky musí učinit pro udělení povolení. Dále v textu jsou rozebrány otázky počátečního kapitálu, který se svou velikostí liší vzhledem k šíři poskytovaných služeb. Otázky kapitálové přiměřenosti a angažovanosti. Tato práce shrnuje požadavky, které si klade Česká národní banka na vedoucí osobu. Pro schvální žádosti o podnikání na kapitálovém trhu je dále zapotřebí sestavit plán obchodní činnosti, vnitřní předpisy a pravidla společnosti a také personální předpoklady. Další část práce je věnována seznámení s hlavními riziky, se kterými se může setkat při své činnosti obchodník s cennými papíry. Co všechno může ovlivnit zisk či ztrátu obchodníka lze nalézt v kapitole, která se zabývá ekonomikou OCP. Na závěr jsou pak vytyčeny podmínky či postupy pro převod, změnu či zrušení obchodníka s cennými papíry. Klíčová slova Činnost obchodníka s cennými papíry, investiční služby, kapitál, kapitálové požadavky, vedoucí osoba, kvalifikovaná účast, žádost o povolení, rizika,

3 Obsah Abstrakt... 2 Klíčová slova... 2 Obsah Obchodník s cennými papíry Počáteční kapitál Kapitálová přiměřenost a angažovanost Kapitál Angažovanost Schvalování vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry Kvalifikovaná účast a ovládání obchodníka s cennými papíry Stanovení a výpočet kvalifikované účasti Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení Posuzování kvalifikované účasti Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti Plán obchodní činnosti Návrh vnitřních předpisů, pravidel a dalších dokumentů žadatele Personální předpoklady Řízení rizik obchodníka s cennými papíry Organizační útvar řízení rizik Ekonomika obchodníka s cennými papíry Zrušení, změna předmětu podnikání, převod nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry Zrušení nebo změna předmětu podnikání obchodníka s cennými papíry Přeměna obchodníka s cennými papíry Převod, zastavení nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry Zdroje... 19

4 1 Obchodník s cennými papíry Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry. ČNB udělí povolení k činnosti OCP pouze akciové společnosti nebo společnosti s r.o., a) která, pokud se jedná o a.s., vydává pouze listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie - důvodem je snadné zjištění, kdo vlastní tuto společnost. b) pokud se jedná o s.r.o., která má zřízenu dozorčí radu a tato dozorčí rada má takové pravomoci, jako jsou pravomoci dozorčí rady akciové společnosti podle obchodního zákoníku. c) která má sídlo i skutečné sídlo na území ČR d) která má průhledný a nezávadný původ počátečního kapitálu včetně základního kapitáludůvěryhodnost a transparentnost je základem finančnictví. Snaha už při vstupu o minimalizování podezřelých zdrojů kapitálů tzv. špinavých peněz. e) která předloží plán obchodní činnosti (podložený reálnými ekonomickými propočty) návrh organizačního uspořádání obchodníka s CP návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb návrh pravidel jednání obchodníka s CP se zákazníky f) která má, v rozsahu, v jakém hodlá investiční služby poskytovat, věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon činnosti OCP a pro plnění jeho povinností, zejména v oblasti pravidel činnosti a hospodaření. g) která má splacený základní kapitál, nejméně 2 vedoucí osoby a jejíž vedoucí osoby splňují podmínky schvalování vedoucích osob ( 10) h) na které mají kvalifikovanou účast osoby splňující kritéria, která budou uvedena později ( 10d odst.6) i) jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání výkonu dohledu nad OCP j) která, pokud žádá o povolení k poskytování hlavní investiční služby, předloží: - návrh pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému (mnohostranným obchodním systémem je trh s investičními nástroji provozovaný obchodníkem s CP nebo organizátorem regulovaného trhu, který má stanovena pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému, pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému a pravidla přístupu do mnohostranného obchodního systému.)

5 - návrh pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému - návrh pravidel přístupu do mnohostranného obchodního systému. ( 69) V povolení k činnosti obchodníka s CP ČNB uvede, které hlavní a doplňkové investiční služby je obchodník s CP oprávněn poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům a zda je oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. Povolení musí obsahovat alespoň jednu hlavní investiční službu ( 4 např. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů). 2 Počáteční kapitál Počáteční kapitál OCP, který není bankou a nemá poskytování investičních služeb omezené, musí činit alespoň částku EUR OCP v širším pojetí. Počáteční kapitál OCP, který není bankou a není oprávněn poskytovat investiční služby uvedené v 4, musí činit alespoň EUR OCP v užším pojetí. Počáteční kapitál OCP, který není bankou a není oprávněn poskytovat investiční služby uvedené v 4 a zároveň není oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, musí činit alespoň EUR. Počáteční kapitál OCP, který není bankou a je oprávněn poskytovat pouze hlavní investiční služby uvedené v 4 a zároveň není oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, musí činit alespoň částku EUR. Počáteční kapitál OCP může být i nižší, pokud je OCP pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování investičních služeb s limitem pojistného plnění ve výši odpovídající částce EUR na každou pojistnou událost, v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce ve výši odpovídající částce EUR Počáteční kapitál OCP, který není bankou a je oprávněn poskytovat pouze hlavní investiční služby, a který je v souladu s právem EU je oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost v oblasti pojišťovnictví a který je zároveň pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem pojišťovacího zprostředkovatele, musí činit alespoň částku EUR. Počáteční kapitál OCP může být nižší, než bylo řečeno v předešlém odstavci, pokud je OCP pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování investičních služeb s limitem pojistného plnění EUR na každou pojistnou událost EUR v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce

6 3 Kapitálová přiměřenost a angažovanost 3.1 Kapitál OCP průběžně udržuje kapitál minimálně ve výši odpovídající součtu jednotlivých kapitálových požadavků ke krytí rizik. Kapitál OCP nesmí klesnout pod minimální výši počátečního kapitálu. OCP průběžně udržuje kapitálovou přiměřenost na konsolidovaném základě, jestliže je a) tuzemským ovládajícím obchodníkem s CP b) odpovědným obchodníkem s CP ve skupině finanční holdingové osoby ( 151- se rozumí odpovědným OCP ve skupině finanční holdingové osoby obchodníka s CP, který není bankou, ovládaný finanční holdingovou osobu, která neovládá žádnou banku nebo družstevní záložnu, jíž bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoliv členském státě EU a splňuje další podmínky uvedené v 151 odst. 1 písmeno s) c) odpovědným OCP ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s CP ( 151 odst.1 písmeno t) d) odpovědným OCP ve skupině zahraniční ovládající banky ( 151 odst.1, písmeno u) Pro výpočet kapitálových požadavků OCP používá základní nebo speciální přístupy. Speciální přístupy lez používat nebo měnit jen na základě souhlasu ČNB. O udělení souhlasu rozhodne ČNB do 6 měsíců. Může stanovit podmínky, za kterých lze speciální přístupy používat OCP, který je členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s CP, skupiny evropské ovládající banky nebo skupiny evropské finanční holdingové osoby, je oprávněn používat nebo měnit speciální přístupy také tehdy, pokud se připojil ke společné žádosti evropského ovládajícího obchodníka s CP, společné žádosti evropské ovládající banky nebo k žádosti osob ovládaných evropskou finanční holdingovou osobou, a této žádosti bylo vyhověno. ČNB je příslušná rozhodnout o této společné žádosti, pokud vykonává dohled na konsolidovaném základě nad těmito skupinami. Jinak o společné žádosti rozhodne orgán dohledu členského státu EU, který vykonává dohled na konsolidovaném základě nad dotčeným konsolidačním celkem ČNB rozhodne o společné žádosti do 6 měsíců. ČNB pak zašle žádost orgánům dohledu nad členy konsolidačního celku, kteří předložili tuto žádost, a při jejím posuzování koordinuje spolupráci s těmito orgány dohledu. ČNB se snaží, aby rozhodnutí bylo vydáno po dohodě se všemi dotčenými orgány dohledu

7 Pro výpočet kapitálových požadavků pomocí úvěrového hodnocení dlužníka vydaného jinou osobou použije OCP toto úvěrové hodnocení jen tehdy, je-li tato jiná osoba zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného ČNB Výše řečeno se nevztahuje na OCP, který je bankou- tento OCP postupuje podle zákona upravujícího činnost bank. OCP, který není bankou přijme a uplatňuje strategie a postupy pro stanovení, posuzování a udržování stanoveného kapitálu v takové výši, struktuře a rozložení, aby dostatečně pokrýval rizika a prověřuje, aby bylo zajištěno, že tyto strategie a postupy jsou funkční, účinné a přiměřené charakteru, rozsahu a složitosti jeho činností. 3.2 Angažovanost OCP, který není bankou, dodržuje pravidla, která omezují výši aktiv a podrozvahových položek vůči osobě nebo skupině osob v závislosti na kapitálu. OCP který není bankou, dodržuje také pravidla angažovanosti na konsolidovaném základě. OCP, který není bankou a nemá poskytování investičních služeb omezené, nemusí pravidla angažovanosti dodržovat, pokud a) obchoduje s investičními nástroji na vlastní účet za účelem provedení pokynu zákazníka, b) není oprávněn přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje zákazníků c) je oprávněn pouze k poskytování investiční služby podle 4,odst 2, písmena c a g., tj. obchodování s investičními nástroji na vlastní účet a upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání d) provádí pokyny zákazníků nebo obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji přijatými k obchodování na trhu, kde je vypořádání obchodů s těmito investičními nástroji zaručeno účastníky vypořádacího systému takového trhu. Prováděcí právní předpis stanoví a) pravidla pro výpočet kapitálové přiměřenosti, včetně postupů, které obchodník s CP uplatňuje při výpočtu, pravidla pro stanovení kapitálu, pravidla pro výpočet kapitálových požadavků včetně určení jednotlivých kapitálových požadavků, vymezení přístupů pro jejich výpočet a stanovení podmínek pro užívání základních a speciálních přístupů při výpočtu kapitálových požadavků b) vzory tiskopisů a obsah jejich příloh c) bližší vymezení angažovanosti a pravidel sledování a řízení angažovanosti.

8 4 Schvalování vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry Vedoucí osoba obchodníka s CP musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas ČNB. U obchodníka s CP, který je bankou, se vyžaduje tento souhlas pouze k výkonu funkce vedoucí osoby odpovědné za činnost banky jako obchodníka s CP. ČNB udělí souhlas osobě, která a) dosáhla věku 18 let b) je plně způsobilá k právním úkonům c) nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání d) je důvěryhodná e) je odborně způsobilá f) je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného poskytování investičních služeb obchodníkem s CP, u kterého má vykonávat funkci vedoucí osoby Při posuzování řečených skutečností bere ČNB v úvahu zejména rozsah pravomocí spojených s výkonem funkce, organizační uspořádání obchodníka s CP a personální vybavení Vedoucí osoba, která získala předchozí souhlas k výkonu funkce, je povinna oznámit ČNB každou změnu podmínek Nezačne-li vedoucí osoba obchodníka s CP vykonávat svou funkci do 6 měsíců ode dne, kdy jí byl souhlas udělen, nebo nevykonává-li vedoucí osoba obchodníka s CP z jakýchkoli důvodů svou funkci po dobu delší než 6 měsíců, předchozí souhlas zaniká. 5 Kvalifikovaná účast a ovládání obchodníka s cennými papíry Jedním z nezbytných předpokladů pro udělení povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry je vhodnost osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob ovládajících žadatele pro zdravé a obezřetné vedení obchodníka s cennými papíry a dále úzké propojení žadatele s třetími osobami, které nebrání účinnému výkonu dohledu. Česká národní banka při posuzování osob s kvalifikovanou účastí na žadateli či ovládajících žadatele v rámci žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry vychází z kritérií stanovených zákonem pro udělení souhlasu k nabytí kvalifikované účasti či k ovládnutí obchodníka s cennými papíry. Česká národní banka z hlediska vhodnosti těchto osob žádosti vyhoví, pokud jsou splněny tyto podmínky, že osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli či ovládající žadatele, jsou důvěryhodné a osoby, které jsou navrhovány za vedoucí osoby žadatele, splňují bez zjevných pochybností podmínky stanovené v zákoně. Žadatel musí být zahrnut ve struktuře konsolidačního celku a nesmí bránit účinnému dohledu nad obchodníkem s cennými papíry. Také nebrání účinné výměně informací mezi Českou národní

9 bankou a orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie, který vykonává dohled nad finančním trhem. Mezi další podmínky patří, že neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých orgánů dohledu nad tímto konsolidačním celkem a nad osobami zahrnutými do tohoto konsolidačního celku, v souvislosti s kvalifikovanou účastí osob na žadateli nebo ovládáním žadatele nevznikají důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 5.1 Stanovení a výpočet kvalifikované účasti 1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít souhlas České národní banky k nabytí kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry, ke zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %. Aby se mohli stát osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry, a to i v případě, že tyto osoby hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí na obchodníkovi s cennými papíry nevykonávají. 2) Pro účely výpočtu účasti podle odstavce 1 se považují za hlasovací práva plynoucí z účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který je akciovou společností, i hlasovací práva. 3) Do výpočtu účasti podle odstavce 1 se nezapočítají hlasovací práva z účastnických cenných papírů, která se vztahují k cenným papírům, které má obchodník s cennými papíry nebo osoba, která má povolení jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, ve své moci v přímé souvislosti s upisováním nebo umisťováním cenných papírů, pokud hlasovací práva nevykonává ani jinak nezasahuje do řízení emitenta cenných papírů a pokud tyto cenné papíry zcizí do 1 roku ode dne jejich nabytí. 4) Na obchodníka s cennými papíry, který je společností s ručením omezeným, se odstavce 2 a 3 použijí přiměřeně. 5.2 Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení Souhlas musí osoby jednající ve shodě získat před nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo jeho ovládnutím. Osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry nebo jej ovládne, je povinna informovat neprodleně o této skutečnosti Českou národní banku a bez zbytečného odkladu ji požádat o souhlas. Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo jeho ovládnutí bez předchozího souhlasu České národní banky nemá za následek neplatnost právního úkonu, na základě kterého k těmto změnám v účastech na obchodníkovi s cennými papíry došlo, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby udělení tohoto souhlasu.

10 5.3 Posuzování kvalifikované účasti Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů, ode dne přijetí žádosti o souhlas, písemně žadateli potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na který připadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti. Žádost obsahuje údaje o osobě nebo osobách hodlajících nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry nebo obchodníka s cennými papíry ovládnout, údaje o obchodníkovi s cennými papíry, na kterém má být tato účast nabyta nebo zvýšena nebo který má být ovládnut, údaj o celkové výši podílu, který žadatel na tomto obchodníkovi s cennými papíry nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti dosáhne nebo ovládnutím získá, a údaje o osobě, která podíl na žadatele převádí. Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne odeslání písemného potvrzení. Pokud Česká národní banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas byl udělen. Je-li podaná žádost neúplná nebo má-li jiné vady, Česká národní banka bez zbytečného odkladu, nejpozději však 50. den běhu lhůty, písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací. Mezi tyto informace patří: má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve státě, který není členským státem Evropské unie. nepodléhá dohledu orgánu členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad bankami, pojišťovnami, zajišťovnami, poskytovateli investičních služeb, investičními společnostmi nebo standardními fondy podle zákona upravujícího kolektivní investování. Podmínky udělení žádosti: 1) Žádost o udělení souhlasu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění daných podmínek. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis. 2) Česká národní banka při posuzování žádosti zkoumá pouze splnění podmínek a nepřihlíží přitom k ekonomickým potřebám trhu. 3) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud z hlediska možného vlivu na výkon činnosti obchodníka s cennými papíry jsou splněny tyto podmínky: a) osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou důvěryhodné, b) osoby, které jsou navrhovány za vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry, splňují bez zjevných pochybností podmínky, c) dostatečný objem, průhlednost původu a nezávadnost finančních zdrojů žadatele, ve vztahu k vykonávaným nebo plánovaným činnostem u obchodníka s cennými papíry, d) obchodník s cennými papíry bude i nadále schopen plnit pravidla obezřetného podnikaní na individuálním a konsolidovaném základě,

11 e) struktura konsolidačního celku, do kterého má být obchodník s cennými papíry zahrnut, - nebrání účinnému dohledu nad obchodníkem s cennými papíry, - nebrání účinné výměně informací mezi Českou národní bankou a orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie, který vykonává dohled nad finančním trhem. - neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých orgánů dohledu nad tímto konsolidačním celkem a nad osobami zahrnutými do tohoto konsolidačního celku. 4) V rozhodnutí o žádosti Česká národní banka: a) může určit lhůtu pro nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry, b) uvede závěry vyplývající ze stanovisek, která obdržela postupem před vydáním rozhodnutí. 5) Česká národní banka se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady obchodníka s cennými papíry, na kterém byla nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná účast nebo který byl ovládnut osobou nebo osobami jednajícími ve shodě bez předchozího souhlasu České národní banky. Neuplatní-li Česká národní banka toto právo u soudu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne konání valné hromady nebo, nebyla-li valná hromada řádně svolána, ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy se Česká národní banka mohla dozvědět, že měla být svolána, nejdéle však ve lhůtě do 1 roku ode dne konání valné hromady nebo ode dne, kdy se Česká národní banka mohla dozvědět, že valná hromada měla být svolána, toto právo zaniká. 5.4 Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti Osoba nebo osoby jednající ve shodě bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance, že snižují svoji kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry tak, že klesne pod 50 %, 30 % nebo 20 %, nebo ji zcela pozbývají, nebo snižují svoji kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry tak, že jej přestávají ovládat. Oznámení podle předcházejícího odstavce obsahuje údaje o osobách snižujících nebo pozbývajících svoji kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry nebo o osobách přestávajících jej ovládat, údaje o obchodníkovi s cennými papíry, na kterém je tato účast snížena nebo pozbyta nebo který přestane být ovládán, údaj o celkové výši podílu na tomto obchodníkovi s cennými papíry po jejím snížení a údaje o osobách, které podíl na obchodníkovi s cennými papíry nabývají nebo zvyšují. Tato ustanovení se nepoužijí u obchodníka s cennými papíry, který je bankou. V jeho případě se postupuje podle zákona upravujícího činnost bank. 6 Plán obchodní činnosti Plán obchodní činnosti žadatele je stěžejním dokumentem žádosti, na základě kterého Česká národní banka posuzuje přiměřenost vytvořených personálních, organizačních a věcných předpokladů specifikovaných ostatními přílohami žádosti. Plán musí být založen na hloubkové analýze trhu a možnostech žadatele a musí jasně definovat základní strategické cíle žadatele s uvedením způsobu jejich dosažení.

12 Plán obchodní činnosti by měl sloužit jako základní zdroj při sestavování žádosti a při ověřování její materiální kompletnosti. Musí reflektovat pravidla obezřetného poskytování investičních služeb a zakládat se na důkladném zhodnocení rizik spojených se zamýšlenou činností. Odhady budoucí poptávky, zákaznické základny, konkurenčního prostředí a jiných ekonomických podmínek musejí být založeny na reálných ekonomických kalkulacích. Plán obchodní činnosti by měl být stanoven alespoň na dobu tří let tak, aby upřesnil podrobné vysvětlení činností, jež mají přispět k dosažení primárních strategických cílů společnosti. Plán by měl obsahovat zejména: podrobný popis nabízených investičních služeb ve vztahu ke konkrétním investičním nástrojům, plánovanou rozvahu a plánovaný výkaz zisků a ztrát pro následující 3 kalendářní roky, včetně předpokladů, na kterých je tento plán založen a jejich podrobné zdůvodnění, předpokládaný rozsah poskytovaných služeb s odhadem počtu zákazníků, výše tržeb a výše obhospodařovaného nebo svěřeného majetku zákazníků pro 3 roky od zahájení poskytování investičních služeb, vymezení okruhu zákazníků, kterým budou jednotlivé služby poskytovány vymezení finančních trhů (např. regulovaných trhů), na kterých bude obchodník provádět pokyny zákazníků. 7 Návrh vnitřních předpisů, pravidel a dalších dokumentů žadatele Návrh vnitřních předpisů, pravidel a dalších dokumentů žadatele vychází z požadavků zákona a prováděcích předpisů. Zatímco adresátem povinností stanovených zákonem a prováděcími předpisy je obchodník s cennými papíry sám, pak adresátem vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry jsou útvary, zaměstnanci nebo jiné osoby, které plní jednotlivé funkce obchodníka s cennými papíry a fakticky tak zajišťují plnění povinností samotného obchodníka s cennými papíry. Obsahem vnitřního předpisu proto nemají být pouze odkazy na ustanovení zákona či prováděcího předpisu, ani doslovné přebírání těchto ustanovení, ale konkrétní postupy obchodníka s cennými papíry při výkonu jeho činnosti. Například návrh vnitřního předpisu upravujícího pravidla jednání se zákazníky nemůže pouze opakovat ustanovení zákona a vyhlášky č. 237/2008 Sb., ale musí stanovit vnitřní postupy při jednání se zákazníky, v rámci kterých vymezí mimo jiné odpovědnost jednotlivých útvarů či zaměstnanců za jejich dodržování. Způsob úpravy postupů obchodníka s cennými papíry je ovlivněn zejména rozsahem činnosti obchodníka s cennými papíry a jeho organizační strukturou. Žadatel vnitřními předpisy upraví alespoň: - organizační uspořádání, - postup při přijímání, změně a zavádění vnitřních předpisů, - pravidla vnitřní kontroly,

13 - požadavky na znalosti a zkušenosti osob, jimiž zabezpečuje provádění svých činností, a jejich prokázání, - systém vnitřní komunikace, - postup tvorby, zpracování a uchovávání dokumentů a záznamů obchodníka s cennými papíry a nakládání s nimi, - opatření k ochraně vnitřních informací zahrnující pravidla pro uzavírání osobních obchodů, - pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků nebo potenciálních zákazníků, kteří nejsou profesionálními zákazníky, jejich evidence a evidence přijatých opatření, - pravidla rozdělení plnění a závazků ze sdruženého pokynu, - pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů - opatření pro předcházení manipulace s trhem, - kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci informací, - pravidla kontroly činnosti investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců, které obchodník s cennými papíry využívá při poskytování svých služeb, - systém řízení rizik, - postupy při poskytování investičních služeb a při provádění další podnikatelské činnosti, - účetní postupy směřující k ochraně majetku zákazníka, - pravidla evidence majetku zákazníka, - systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, - případně další předpisy v závislosti na rozsahu povolení, o které je žádáno 8 Personální předpoklady Obchodník s cennými papíry je povinen zajistit, aby se ohledně personálu jednalo o osoby důvěryhodné, zkušené a s takovými znalostmi, aby mohly vykonávat přidělené činnosti. Také je nutné mít personál úměrný povaze, složitosti a rozsahu prováděných činností. Při podání žádosti je třeba přiložit seznam osob, které budou buď jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zodpovídat a zabezpečovat: - řízení rizik - vnitřní audit - průběžnou kontrolu dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry (činnost compliance), - poskytování investičních služeb.

14 Ve Vyhlášce č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti nalezneme vymezení pojmů týkající se jednotlivých osob a dále vymezení rozsahu znalostí a zkušeností, které jsou k provádění této činnosti potřeba. Osoby, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry svoji činnost jsou následující: osoba jednající se zákazníky, investiční makléř, obhospodařovatel portfolia, investiční poradce, osoba provádějící řízení rizik, osoba provádějící činnost compliance a osoba provádějící vnitřní audit. Tato vyhláška vyjmenovává u jednotlivých výše uvedených osob potřebné znalosti pro každou osobu zvlášť. Osoba jednající se zákazníky musí mít znalosti právních předpisů týkajících se finančního trhu, investičních nástrojů a jejich emisí, poskytování investičních služeb a principů a fungování kolektivního investování. Investiční makléř musí mít mimo znalosti uvedené výše ještě odborné vědomosti v oblasti organizace a pravidel regulovaných trhů a jiných převodních míst, obchodování na finančním trhu včetně vypořádání a finanční analýzy. Obhospodařovatel portfolia musí mít navíc znalosti investic, investiční strategie a portfolia a souvisejících rizik či principů finančního trhu včetně teorie financí. Investiční poradce musí mít znalosti stejné jako obhospodařovatel portfolia. Co se týče osoby provádějící řízení rizik, musí mít vědomosti shodné se znalostmi osob uvedených výše plus navíc ještě musí mít znalosti týkající se řízení rizik. Osoby provádějící činnost compliance a osoby provádějící vnitřní audit taktéž musí mít všechny předešlé znalosti a navíc vědomosti z oblasti výkonu činnosti compliance a výkonu vnitřního auditu. Tyto osoby,pomocí kterých provádí obchodník s cenným papíry své činnosti prokážou své znalosti OCP potvrzením o složení odborné zkoušky, kterou uznala ČNB, potvrzením o absolvování odborného kurzu, o ukončeném studiu nebo jiným dokladem. V otázce prokazování znalostí osoba jednající se zákazníky s omezenou činností musí mít buď ukončené střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem a absolvovat příslušný odborný kurz nebo mít odbornou praxi nejméně 2 roky. Pokud osoba jednající se zákazníky nemá ve své činnosti deriváty musí mít ukončený bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání a absolvovat příslušný odborný kurz. Pokud činnost této osoby zahrnuje deriváty, musí mít vzdělání ať už v bakalářském programu či vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomie nebo matematiky. U ostatních osob jsou podmínky vzdělání a praxe velice obdobné. Pokud se tedy daná osoba zabývá činností s deriváty, musí mít vzdělání v oboru ekonomie nebo matematiky a absolvovat příslušnou odbornou zkoušku. Osoba provádějící řízení rizik, osoba provádějící činnost compliance a osoba provádějící vnitřní audit musí složit odbornou zkoušku. Nemusí ji splnit, pokud mají vzdělání magisterského studijního programu v oboru ekonomie, práva nebo matematiky. Je také třeba, aby tyto osoby měly odbornou praxi nejméně 1 rok. 9 Řízení rizik obchodníka s cennými papíry Řízení rizik pro obchodníka s cennými papíry znamená, že musí mít zabezpečenu identifikaci rizik která vyplývají z jednotlivých činností, pracovních procesů a systémů. Dále musí být upraveny hlavní zásady, strategie a postupy, které obchodník s cennými papíry při řízení rizik uplatňuje, určit rizika související s činností obchodníka, přičemž je třeba stanovit úroveň rizika, kterou obchodník s cennými

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : 346. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších

Více

Věstník ČNB částka 12/2009 ze dne 2. října 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 18. září 2009

Věstník ČNB částka 12/2009 ze dne 2. října 2009. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 18. září 2009 Třídící znak 2 1 6 0 9 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 18. září 2009 k povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry I. Působnost a účel 1. Toto úřední sdělení se týká povolení k činnosti

Více

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Strana 3446 Sbírka zákonů č. 230 / 2008 230 ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Obsah a text 21/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011. 21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991.

Obsah a text 21/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011. 21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991. Obsah a text 21/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991 o bankách Změna: 264/1992 Sb. Změna: 292/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 83/1995

Více

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění změn podle zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č.

Více

21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991

21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 21/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 31.12.2011 Změna: 264/1992 Sb. Změna: 292/1993 Sb. Změna: 156/1994

Více

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění změn podle zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č.

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

240/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

240/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 240/2013 Sb. ZÁKON ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 94 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 345, 240. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech O B S A H : 241. Zákon o změně některých zákonů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 67 Rozeslána dne 7. srpna 2014 Cena Kč 163, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 67 Rozeslána dne 7. srpna 2014 Cena Kč 163, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 67 Rozeslána dne 7. srpna 2014 Cena Kč 163, O B S A H : 163. Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách

Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách Současné postavení a činnost zdravotních pojišťoven provádějících veřejné zdravotní pojištění jsou upraveny zejména zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní

Více

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví)

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví) 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002

Více

společnosti SE SÍDLEM DUŠNÍ 22, PRAHA 1 IČ: 60 28 13 08 V Praze dne 26.4. 2011

společnosti SE SÍDLEM DUŠNÍ 22, PRAHA 1 IČ: 60 28 13 08 V Praze dne 26.4. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE SÍDLEM DUŠNÍ 22, PRAHA 1 IČ: 60 28 13 08 ÚÚČČEETTNNÍÍ OOBBDDOOBBÍÍ 2010 V Praze dne 26.4. 2011 Telefon: 224 816 094 1. Účetní závěrka OBSAH :: 2. Údaje

Více

Regulace obchodníků s cennými papíry

Regulace obchodníků s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Regulace obchodníků s cennými papíry Diplomová práce Autor: Oleksandr Kryvshych Finance Vedoucí práce: JUDr. Dr. Vít Ossendorf, Ph.D., LL.M. Praha

Více

vyhlašuje ZÁKON o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

vyhlašuje ZÁKON o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 409 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 159/2000

Více

D i p l o mo vá práce

D i p l o mo vá práce F a kulta právnická D i p l o mo vá práce Finančněprávní aspekty podnikání na kapitálovém trhu z hlediska subjektů Lukáš Drahovzal Plzeň 2013 Zá p a d očeská univerzita v Plzni F a kulta právnická Katedra

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ Článek 1 Úvod (1) Československá obchodní banka, a. s. (dále jen ČSOB nebo Komisionář

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

Banka jako podnikatel

Banka jako podnikatel KAPITOLA I Banka jako podnikatel 1 Pojem a prameny práva Banka má podobný základ slova jako bankrot (úpadek). Základem je italské slovo il banco, tj. česky lavice. Na těchto lavicích měli středověcí italští

Více

ZÁKON ze dne./2008 o zdravotních pojišťovnách, o zřízení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami a o změně některých dalších zákonů

ZÁKON ze dne./2008 o zdravotních pojišťovnách, o zřízení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami a o změně některých dalších zákonů ZÁKON ze dne./2008 o zdravotních pojišťovnách, o zřízení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami a o změně některých dalších zákonů 1 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část I:

Více

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování

Smlouva o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování Číslo smlouvy: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Více

spoření. Účinnosti nabude dnem 1. 1. 2013. Jeho přijetím a příjetím dalších dvou zákonů,

spoření. Účinnosti nabude dnem 1. 1. 2013. Jeho přijetím a příjetím dalších dvou zákonů, Transformace penzijního připojištění se státním příspěvkem 3. část JUDr. ZDENĚK HÁJEK, specialista na sociální zabezpečení V listopadu 2011 byl Parlamentem ČR přijat zákon č.427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. 1. OBECNÁ ČÁST Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako VOP ) vytváří rámec pro poskytování investičních služeb a upravují

Více