Ekonomika subjektů finančních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika subjektů finančních služeb"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Ekonomika subjektů finančních služeb Podmínky podnikání obchodníka s cennými papíry Nevolová Kristýna Švábová Miroslava Bayerová Tereza Magisterské studium, 1. Ročník Akademický rok 2011/2012 Praha 2012

2 Abstrakt Seminární práce je zaměřena na problematiku podmínek podnikání obchodníka s cennými papíry, jednoho ze základních subjektů poskytujících investiční služby na kapitálovém trhu. V této práci jsou postupně rozebrány jednotlivé podmínky, které jsou nutné k získání povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry od České národní banky. Tato práce by mohla posloužit případným zájemcům o získání povolení činnosti obchodníka s cennými papír, neboť souhrnně a uceleně popisuje všechny potřebné náležitosti a předpoklady pro získání tohoto povolení. V úvodní části seznamuje práce čtenáře s pojmem obchodníka s cennými papíry, kdo se jím může stát a jaké základní kroky musí učinit pro udělení povolení. Dále v textu jsou rozebrány otázky počátečního kapitálu, který se svou velikostí liší vzhledem k šíři poskytovaných služeb. Otázky kapitálové přiměřenosti a angažovanosti. Tato práce shrnuje požadavky, které si klade Česká národní banka na vedoucí osobu. Pro schvální žádosti o podnikání na kapitálovém trhu je dále zapotřebí sestavit plán obchodní činnosti, vnitřní předpisy a pravidla společnosti a také personální předpoklady. Další část práce je věnována seznámení s hlavními riziky, se kterými se může setkat při své činnosti obchodník s cennými papíry. Co všechno může ovlivnit zisk či ztrátu obchodníka lze nalézt v kapitole, která se zabývá ekonomikou OCP. Na závěr jsou pak vytyčeny podmínky či postupy pro převod, změnu či zrušení obchodníka s cennými papíry. Klíčová slova Činnost obchodníka s cennými papíry, investiční služby, kapitál, kapitálové požadavky, vedoucí osoba, kvalifikovaná účast, žádost o povolení, rizika,

3 Obsah Abstrakt... 2 Klíčová slova... 2 Obsah Obchodník s cennými papíry Počáteční kapitál Kapitálová přiměřenost a angažovanost Kapitál Angažovanost Schvalování vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry Kvalifikovaná účast a ovládání obchodníka s cennými papíry Stanovení a výpočet kvalifikované účasti Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení Posuzování kvalifikované účasti Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti Plán obchodní činnosti Návrh vnitřních předpisů, pravidel a dalších dokumentů žadatele Personální předpoklady Řízení rizik obchodníka s cennými papíry Organizační útvar řízení rizik Ekonomika obchodníka s cennými papíry Zrušení, změna předmětu podnikání, převod nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry Zrušení nebo změna předmětu podnikání obchodníka s cennými papíry Přeměna obchodníka s cennými papíry Převod, zastavení nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry Zdroje... 19

4 1 Obchodník s cennými papíry Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry. ČNB udělí povolení k činnosti OCP pouze akciové společnosti nebo společnosti s r.o., a) která, pokud se jedná o a.s., vydává pouze listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie - důvodem je snadné zjištění, kdo vlastní tuto společnost. b) pokud se jedná o s.r.o., která má zřízenu dozorčí radu a tato dozorčí rada má takové pravomoci, jako jsou pravomoci dozorčí rady akciové společnosti podle obchodního zákoníku. c) která má sídlo i skutečné sídlo na území ČR d) která má průhledný a nezávadný původ počátečního kapitálu včetně základního kapitáludůvěryhodnost a transparentnost je základem finančnictví. Snaha už při vstupu o minimalizování podezřelých zdrojů kapitálů tzv. špinavých peněz. e) která předloží plán obchodní činnosti (podložený reálnými ekonomickými propočty) návrh organizačního uspořádání obchodníka s CP návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb návrh pravidel jednání obchodníka s CP se zákazníky f) která má, v rozsahu, v jakém hodlá investiční služby poskytovat, věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon činnosti OCP a pro plnění jeho povinností, zejména v oblasti pravidel činnosti a hospodaření. g) která má splacený základní kapitál, nejméně 2 vedoucí osoby a jejíž vedoucí osoby splňují podmínky schvalování vedoucích osob ( 10) h) na které mají kvalifikovanou účast osoby splňující kritéria, která budou uvedena později ( 10d odst.6) i) jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání výkonu dohledu nad OCP j) která, pokud žádá o povolení k poskytování hlavní investiční služby, předloží: - návrh pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému (mnohostranným obchodním systémem je trh s investičními nástroji provozovaný obchodníkem s CP nebo organizátorem regulovaného trhu, který má stanovena pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému, pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému a pravidla přístupu do mnohostranného obchodního systému.)

5 - návrh pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému - návrh pravidel přístupu do mnohostranného obchodního systému. ( 69) V povolení k činnosti obchodníka s CP ČNB uvede, které hlavní a doplňkové investiční služby je obchodník s CP oprávněn poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům a zda je oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. Povolení musí obsahovat alespoň jednu hlavní investiční službu ( 4 např. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů). 2 Počáteční kapitál Počáteční kapitál OCP, který není bankou a nemá poskytování investičních služeb omezené, musí činit alespoň částku EUR OCP v širším pojetí. Počáteční kapitál OCP, který není bankou a není oprávněn poskytovat investiční služby uvedené v 4, musí činit alespoň EUR OCP v užším pojetí. Počáteční kapitál OCP, který není bankou a není oprávněn poskytovat investiční služby uvedené v 4 a zároveň není oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, musí činit alespoň EUR. Počáteční kapitál OCP, který není bankou a je oprávněn poskytovat pouze hlavní investiční služby uvedené v 4 a zároveň není oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, musí činit alespoň částku EUR. Počáteční kapitál OCP může být i nižší, pokud je OCP pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování investičních služeb s limitem pojistného plnění ve výši odpovídající částce EUR na každou pojistnou událost, v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce ve výši odpovídající částce EUR Počáteční kapitál OCP, který není bankou a je oprávněn poskytovat pouze hlavní investiční služby, a který je v souladu s právem EU je oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost v oblasti pojišťovnictví a který je zároveň pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem pojišťovacího zprostředkovatele, musí činit alespoň částku EUR. Počáteční kapitál OCP může být nižší, než bylo řečeno v předešlém odstavci, pokud je OCP pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování investičních služeb s limitem pojistného plnění EUR na každou pojistnou událost EUR v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce

6 3 Kapitálová přiměřenost a angažovanost 3.1 Kapitál OCP průběžně udržuje kapitál minimálně ve výši odpovídající součtu jednotlivých kapitálových požadavků ke krytí rizik. Kapitál OCP nesmí klesnout pod minimální výši počátečního kapitálu. OCP průběžně udržuje kapitálovou přiměřenost na konsolidovaném základě, jestliže je a) tuzemským ovládajícím obchodníkem s CP b) odpovědným obchodníkem s CP ve skupině finanční holdingové osoby ( 151- se rozumí odpovědným OCP ve skupině finanční holdingové osoby obchodníka s CP, který není bankou, ovládaný finanční holdingovou osobu, která neovládá žádnou banku nebo družstevní záložnu, jíž bylo uděleno oprávnění k výkonu činnosti v jakémkoliv členském státě EU a splňuje další podmínky uvedené v 151 odst. 1 písmeno s) c) odpovědným OCP ve skupině zahraničního ovládajícího obchodníka s CP ( 151 odst.1 písmeno t) d) odpovědným OCP ve skupině zahraniční ovládající banky ( 151 odst.1, písmeno u) Pro výpočet kapitálových požadavků OCP používá základní nebo speciální přístupy. Speciální přístupy lez používat nebo měnit jen na základě souhlasu ČNB. O udělení souhlasu rozhodne ČNB do 6 měsíců. Může stanovit podmínky, za kterých lze speciální přístupy používat OCP, který je členem skupiny evropského ovládajícího obchodníka s CP, skupiny evropské ovládající banky nebo skupiny evropské finanční holdingové osoby, je oprávněn používat nebo měnit speciální přístupy také tehdy, pokud se připojil ke společné žádosti evropského ovládajícího obchodníka s CP, společné žádosti evropské ovládající banky nebo k žádosti osob ovládaných evropskou finanční holdingovou osobou, a této žádosti bylo vyhověno. ČNB je příslušná rozhodnout o této společné žádosti, pokud vykonává dohled na konsolidovaném základě nad těmito skupinami. Jinak o společné žádosti rozhodne orgán dohledu členského státu EU, který vykonává dohled na konsolidovaném základě nad dotčeným konsolidačním celkem ČNB rozhodne o společné žádosti do 6 měsíců. ČNB pak zašle žádost orgánům dohledu nad členy konsolidačního celku, kteří předložili tuto žádost, a při jejím posuzování koordinuje spolupráci s těmito orgány dohledu. ČNB se snaží, aby rozhodnutí bylo vydáno po dohodě se všemi dotčenými orgány dohledu

7 Pro výpočet kapitálových požadavků pomocí úvěrového hodnocení dlužníka vydaného jinou osobou použije OCP toto úvěrové hodnocení jen tehdy, je-li tato jiná osoba zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného ČNB Výše řečeno se nevztahuje na OCP, který je bankou- tento OCP postupuje podle zákona upravujícího činnost bank. OCP, který není bankou přijme a uplatňuje strategie a postupy pro stanovení, posuzování a udržování stanoveného kapitálu v takové výši, struktuře a rozložení, aby dostatečně pokrýval rizika a prověřuje, aby bylo zajištěno, že tyto strategie a postupy jsou funkční, účinné a přiměřené charakteru, rozsahu a složitosti jeho činností. 3.2 Angažovanost OCP, který není bankou, dodržuje pravidla, která omezují výši aktiv a podrozvahových položek vůči osobě nebo skupině osob v závislosti na kapitálu. OCP který není bankou, dodržuje také pravidla angažovanosti na konsolidovaném základě. OCP, který není bankou a nemá poskytování investičních služeb omezené, nemusí pravidla angažovanosti dodržovat, pokud a) obchoduje s investičními nástroji na vlastní účet za účelem provedení pokynu zákazníka, b) není oprávněn přijímat peněžní prostředky ani investiční nástroje zákazníků c) je oprávněn pouze k poskytování investiční služby podle 4,odst 2, písmena c a g., tj. obchodování s investičními nástroji na vlastní účet a upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání d) provádí pokyny zákazníků nebo obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji přijatými k obchodování na trhu, kde je vypořádání obchodů s těmito investičními nástroji zaručeno účastníky vypořádacího systému takového trhu. Prováděcí právní předpis stanoví a) pravidla pro výpočet kapitálové přiměřenosti, včetně postupů, které obchodník s CP uplatňuje při výpočtu, pravidla pro stanovení kapitálu, pravidla pro výpočet kapitálových požadavků včetně určení jednotlivých kapitálových požadavků, vymezení přístupů pro jejich výpočet a stanovení podmínek pro užívání základních a speciálních přístupů při výpočtu kapitálových požadavků b) vzory tiskopisů a obsah jejich příloh c) bližší vymezení angažovanosti a pravidel sledování a řízení angažovanosti.

8 4 Schvalování vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry Vedoucí osoba obchodníka s CP musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas ČNB. U obchodníka s CP, který je bankou, se vyžaduje tento souhlas pouze k výkonu funkce vedoucí osoby odpovědné za činnost banky jako obchodníka s CP. ČNB udělí souhlas osobě, která a) dosáhla věku 18 let b) je plně způsobilá k právním úkonům c) nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona, který upravuje živnostenské podnikání d) je důvěryhodná e) je odborně způsobilá f) je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného poskytování investičních služeb obchodníkem s CP, u kterého má vykonávat funkci vedoucí osoby Při posuzování řečených skutečností bere ČNB v úvahu zejména rozsah pravomocí spojených s výkonem funkce, organizační uspořádání obchodníka s CP a personální vybavení Vedoucí osoba, která získala předchozí souhlas k výkonu funkce, je povinna oznámit ČNB každou změnu podmínek Nezačne-li vedoucí osoba obchodníka s CP vykonávat svou funkci do 6 měsíců ode dne, kdy jí byl souhlas udělen, nebo nevykonává-li vedoucí osoba obchodníka s CP z jakýchkoli důvodů svou funkci po dobu delší než 6 měsíců, předchozí souhlas zaniká. 5 Kvalifikovaná účast a ovládání obchodníka s cennými papíry Jedním z nezbytných předpokladů pro udělení povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry je vhodnost osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob ovládajících žadatele pro zdravé a obezřetné vedení obchodníka s cennými papíry a dále úzké propojení žadatele s třetími osobami, které nebrání účinnému výkonu dohledu. Česká národní banka při posuzování osob s kvalifikovanou účastí na žadateli či ovládajících žadatele v rámci žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry vychází z kritérií stanovených zákonem pro udělení souhlasu k nabytí kvalifikované účasti či k ovládnutí obchodníka s cennými papíry. Česká národní banka z hlediska vhodnosti těchto osob žádosti vyhoví, pokud jsou splněny tyto podmínky, že osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli či ovládající žadatele, jsou důvěryhodné a osoby, které jsou navrhovány za vedoucí osoby žadatele, splňují bez zjevných pochybností podmínky stanovené v zákoně. Žadatel musí být zahrnut ve struktuře konsolidačního celku a nesmí bránit účinnému dohledu nad obchodníkem s cennými papíry. Také nebrání účinné výměně informací mezi Českou národní

9 bankou a orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie, který vykonává dohled nad finančním trhem. Mezi další podmínky patří, že neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých orgánů dohledu nad tímto konsolidačním celkem a nad osobami zahrnutými do tohoto konsolidačního celku, v souvislosti s kvalifikovanou účastí osob na žadateli nebo ovládáním žadatele nevznikají důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 5.1 Stanovení a výpočet kvalifikované účasti 1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít souhlas České národní banky k nabytí kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry, ke zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %. Aby se mohli stát osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry, a to i v případě, že tyto osoby hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí na obchodníkovi s cennými papíry nevykonávají. 2) Pro účely výpočtu účasti podle odstavce 1 se považují za hlasovací práva plynoucí z účasti na obchodníkovi s cennými papíry, který je akciovou společností, i hlasovací práva. 3) Do výpočtu účasti podle odstavce 1 se nezapočítají hlasovací práva z účastnických cenných papírů, která se vztahují k cenným papírům, které má obchodník s cennými papíry nebo osoba, která má povolení jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, ve své moci v přímé souvislosti s upisováním nebo umisťováním cenných papírů, pokud hlasovací práva nevykonává ani jinak nezasahuje do řízení emitenta cenných papírů a pokud tyto cenné papíry zcizí do 1 roku ode dne jejich nabytí. 4) Na obchodníka s cennými papíry, který je společností s ručením omezeným, se odstavce 2 a 3 použijí přiměřeně. 5.2 Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení Souhlas musí osoby jednající ve shodě získat před nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo jeho ovládnutím. Osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry nebo jej ovládne, je povinna informovat neprodleně o této skutečnosti Českou národní banku a bez zbytečného odkladu ji požádat o souhlas. Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo jeho ovládnutí bez předchozího souhlasu České národní banky nemá za následek neplatnost právního úkonu, na základě kterého k těmto změnám v účastech na obchodníkovi s cennými papíry došlo, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby udělení tohoto souhlasu.

10 5.3 Posuzování kvalifikované účasti Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů, ode dne přijetí žádosti o souhlas, písemně žadateli potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na který připadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti. Žádost obsahuje údaje o osobě nebo osobách hodlajících nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry nebo obchodníka s cennými papíry ovládnout, údaje o obchodníkovi s cennými papíry, na kterém má být tato účast nabyta nebo zvýšena nebo který má být ovládnut, údaj o celkové výši podílu, který žadatel na tomto obchodníkovi s cennými papíry nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti dosáhne nebo ovládnutím získá, a údaje o osobě, která podíl na žadatele převádí. Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne odeslání písemného potvrzení. Pokud Česká národní banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas byl udělen. Je-li podaná žádost neúplná nebo má-li jiné vady, Česká národní banka bez zbytečného odkladu, nejpozději však 50. den běhu lhůty, písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací. Mezi tyto informace patří: má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve státě, který není členským státem Evropské unie. nepodléhá dohledu orgánu členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad bankami, pojišťovnami, zajišťovnami, poskytovateli investičních služeb, investičními společnostmi nebo standardními fondy podle zákona upravujícího kolektivní investování. Podmínky udělení žádosti: 1) Žádost o udělení souhlasu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění daných podmínek. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis. 2) Česká národní banka při posuzování žádosti zkoumá pouze splnění podmínek a nepřihlíží přitom k ekonomickým potřebám trhu. 3) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud z hlediska možného vlivu na výkon činnosti obchodníka s cennými papíry jsou splněny tyto podmínky: a) osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou důvěryhodné, b) osoby, které jsou navrhovány za vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry, splňují bez zjevných pochybností podmínky, c) dostatečný objem, průhlednost původu a nezávadnost finančních zdrojů žadatele, ve vztahu k vykonávaným nebo plánovaným činnostem u obchodníka s cennými papíry, d) obchodník s cennými papíry bude i nadále schopen plnit pravidla obezřetného podnikaní na individuálním a konsolidovaném základě,

11 e) struktura konsolidačního celku, do kterého má být obchodník s cennými papíry zahrnut, - nebrání účinnému dohledu nad obchodníkem s cennými papíry, - nebrání účinné výměně informací mezi Českou národní bankou a orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie, který vykonává dohled nad finančním trhem. - neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých orgánů dohledu nad tímto konsolidačním celkem a nad osobami zahrnutými do tohoto konsolidačního celku. 4) V rozhodnutí o žádosti Česká národní banka: a) může určit lhůtu pro nabytí účasti na obchodníkovi s cennými papíry, b) uvede závěry vyplývající ze stanovisek, která obdržela postupem před vydáním rozhodnutí. 5) Česká národní banka se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady obchodníka s cennými papíry, na kterém byla nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná účast nebo který byl ovládnut osobou nebo osobami jednajícími ve shodě bez předchozího souhlasu České národní banky. Neuplatní-li Česká národní banka toto právo u soudu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne konání valné hromady nebo, nebyla-li valná hromada řádně svolána, ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy se Česká národní banka mohla dozvědět, že měla být svolána, nejdéle však ve lhůtě do 1 roku ode dne konání valné hromady nebo ode dne, kdy se Česká národní banka mohla dozvědět, že valná hromada měla být svolána, toto právo zaniká. 5.4 Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti Osoba nebo osoby jednající ve shodě bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance, že snižují svoji kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry tak, že klesne pod 50 %, 30 % nebo 20 %, nebo ji zcela pozbývají, nebo snižují svoji kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry tak, že jej přestávají ovládat. Oznámení podle předcházejícího odstavce obsahuje údaje o osobách snižujících nebo pozbývajících svoji kvalifikovanou účast na obchodníkovi s cennými papíry nebo o osobách přestávajících jej ovládat, údaje o obchodníkovi s cennými papíry, na kterém je tato účast snížena nebo pozbyta nebo který přestane být ovládán, údaj o celkové výši podílu na tomto obchodníkovi s cennými papíry po jejím snížení a údaje o osobách, které podíl na obchodníkovi s cennými papíry nabývají nebo zvyšují. Tato ustanovení se nepoužijí u obchodníka s cennými papíry, který je bankou. V jeho případě se postupuje podle zákona upravujícího činnost bank. 6 Plán obchodní činnosti Plán obchodní činnosti žadatele je stěžejním dokumentem žádosti, na základě kterého Česká národní banka posuzuje přiměřenost vytvořených personálních, organizačních a věcných předpokladů specifikovaných ostatními přílohami žádosti. Plán musí být založen na hloubkové analýze trhu a možnostech žadatele a musí jasně definovat základní strategické cíle žadatele s uvedením způsobu jejich dosažení.

12 Plán obchodní činnosti by měl sloužit jako základní zdroj při sestavování žádosti a při ověřování její materiální kompletnosti. Musí reflektovat pravidla obezřetného poskytování investičních služeb a zakládat se na důkladném zhodnocení rizik spojených se zamýšlenou činností. Odhady budoucí poptávky, zákaznické základny, konkurenčního prostředí a jiných ekonomických podmínek musejí být založeny na reálných ekonomických kalkulacích. Plán obchodní činnosti by měl být stanoven alespoň na dobu tří let tak, aby upřesnil podrobné vysvětlení činností, jež mají přispět k dosažení primárních strategických cílů společnosti. Plán by měl obsahovat zejména: podrobný popis nabízených investičních služeb ve vztahu ke konkrétním investičním nástrojům, plánovanou rozvahu a plánovaný výkaz zisků a ztrát pro následující 3 kalendářní roky, včetně předpokladů, na kterých je tento plán založen a jejich podrobné zdůvodnění, předpokládaný rozsah poskytovaných služeb s odhadem počtu zákazníků, výše tržeb a výše obhospodařovaného nebo svěřeného majetku zákazníků pro 3 roky od zahájení poskytování investičních služeb, vymezení okruhu zákazníků, kterým budou jednotlivé služby poskytovány vymezení finančních trhů (např. regulovaných trhů), na kterých bude obchodník provádět pokyny zákazníků. 7 Návrh vnitřních předpisů, pravidel a dalších dokumentů žadatele Návrh vnitřních předpisů, pravidel a dalších dokumentů žadatele vychází z požadavků zákona a prováděcích předpisů. Zatímco adresátem povinností stanovených zákonem a prováděcími předpisy je obchodník s cennými papíry sám, pak adresátem vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry jsou útvary, zaměstnanci nebo jiné osoby, které plní jednotlivé funkce obchodníka s cennými papíry a fakticky tak zajišťují plnění povinností samotného obchodníka s cennými papíry. Obsahem vnitřního předpisu proto nemají být pouze odkazy na ustanovení zákona či prováděcího předpisu, ani doslovné přebírání těchto ustanovení, ale konkrétní postupy obchodníka s cennými papíry při výkonu jeho činnosti. Například návrh vnitřního předpisu upravujícího pravidla jednání se zákazníky nemůže pouze opakovat ustanovení zákona a vyhlášky č. 237/2008 Sb., ale musí stanovit vnitřní postupy při jednání se zákazníky, v rámci kterých vymezí mimo jiné odpovědnost jednotlivých útvarů či zaměstnanců za jejich dodržování. Způsob úpravy postupů obchodníka s cennými papíry je ovlivněn zejména rozsahem činnosti obchodníka s cennými papíry a jeho organizační strukturou. Žadatel vnitřními předpisy upraví alespoň: - organizační uspořádání, - postup při přijímání, změně a zavádění vnitřních předpisů, - pravidla vnitřní kontroly,

13 - požadavky na znalosti a zkušenosti osob, jimiž zabezpečuje provádění svých činností, a jejich prokázání, - systém vnitřní komunikace, - postup tvorby, zpracování a uchovávání dokumentů a záznamů obchodníka s cennými papíry a nakládání s nimi, - opatření k ochraně vnitřních informací zahrnující pravidla pro uzavírání osobních obchodů, - pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků nebo potenciálních zákazníků, kteří nejsou profesionálními zákazníky, jejich evidence a evidence přijatých opatření, - pravidla rozdělení plnění a závazků ze sdruženého pokynu, - pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů - opatření pro předcházení manipulace s trhem, - kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci informací, - pravidla kontroly činnosti investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců, které obchodník s cennými papíry využívá při poskytování svých služeb, - systém řízení rizik, - postupy při poskytování investičních služeb a při provádění další podnikatelské činnosti, - účetní postupy směřující k ochraně majetku zákazníka, - pravidla evidence majetku zákazníka, - systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, - případně další předpisy v závislosti na rozsahu povolení, o které je žádáno 8 Personální předpoklady Obchodník s cennými papíry je povinen zajistit, aby se ohledně personálu jednalo o osoby důvěryhodné, zkušené a s takovými znalostmi, aby mohly vykonávat přidělené činnosti. Také je nutné mít personál úměrný povaze, složitosti a rozsahu prováděných činností. Při podání žádosti je třeba přiložit seznam osob, které budou buď jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zodpovídat a zabezpečovat: - řízení rizik - vnitřní audit - průběžnou kontrolu dodržování právních povinností a povinností plynoucích z vnitřních předpisů obchodníka s cennými papíry (činnost compliance), - poskytování investičních služeb.

14 Ve Vyhlášce č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti nalezneme vymezení pojmů týkající se jednotlivých osob a dále vymezení rozsahu znalostí a zkušeností, které jsou k provádění této činnosti potřeba. Osoby, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry svoji činnost jsou následující: osoba jednající se zákazníky, investiční makléř, obhospodařovatel portfolia, investiční poradce, osoba provádějící řízení rizik, osoba provádějící činnost compliance a osoba provádějící vnitřní audit. Tato vyhláška vyjmenovává u jednotlivých výše uvedených osob potřebné znalosti pro každou osobu zvlášť. Osoba jednající se zákazníky musí mít znalosti právních předpisů týkajících se finančního trhu, investičních nástrojů a jejich emisí, poskytování investičních služeb a principů a fungování kolektivního investování. Investiční makléř musí mít mimo znalosti uvedené výše ještě odborné vědomosti v oblasti organizace a pravidel regulovaných trhů a jiných převodních míst, obchodování na finančním trhu včetně vypořádání a finanční analýzy. Obhospodařovatel portfolia musí mít navíc znalosti investic, investiční strategie a portfolia a souvisejících rizik či principů finančního trhu včetně teorie financí. Investiční poradce musí mít znalosti stejné jako obhospodařovatel portfolia. Co se týče osoby provádějící řízení rizik, musí mít vědomosti shodné se znalostmi osob uvedených výše plus navíc ještě musí mít znalosti týkající se řízení rizik. Osoby provádějící činnost compliance a osoby provádějící vnitřní audit taktéž musí mít všechny předešlé znalosti a navíc vědomosti z oblasti výkonu činnosti compliance a výkonu vnitřního auditu. Tyto osoby,pomocí kterých provádí obchodník s cenným papíry své činnosti prokážou své znalosti OCP potvrzením o složení odborné zkoušky, kterou uznala ČNB, potvrzením o absolvování odborného kurzu, o ukončeném studiu nebo jiným dokladem. V otázce prokazování znalostí osoba jednající se zákazníky s omezenou činností musí mít buď ukončené střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem a absolvovat příslušný odborný kurz nebo mít odbornou praxi nejméně 2 roky. Pokud osoba jednající se zákazníky nemá ve své činnosti deriváty musí mít ukončený bakalářský studijní program nebo ukončené vyšší odborné vzdělání a absolvovat příslušný odborný kurz. Pokud činnost této osoby zahrnuje deriváty, musí mít vzdělání ať už v bakalářském programu či vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomie nebo matematiky. U ostatních osob jsou podmínky vzdělání a praxe velice obdobné. Pokud se tedy daná osoba zabývá činností s deriváty, musí mít vzdělání v oboru ekonomie nebo matematiky a absolvovat příslušnou odbornou zkoušku. Osoba provádějící řízení rizik, osoba provádějící činnost compliance a osoba provádějící vnitřní audit musí složit odbornou zkoušku. Nemusí ji splnit, pokud mají vzdělání magisterského studijního programu v oboru ekonomie, práva nebo matematiky. Je také třeba, aby tyto osoby měly odbornou praxi nejméně 1 rok. 9 Řízení rizik obchodníka s cennými papíry Řízení rizik pro obchodníka s cennými papíry znamená, že musí mít zabezpečenu identifikaci rizik která vyplývají z jednotlivých činností, pracovních procesů a systémů. Dále musí být upraveny hlavní zásady, strategie a postupy, které obchodník s cennými papíry při řízení rizik uplatňuje, určit rizika související s činností obchodníka, přičemž je třeba stanovit úroveň rizika, kterou obchodník s cennými

15 papíry může akceptovat. Statutární orgán má poté povinnost sledovat uvedené povinnosti, vyhodnocovat úspěšnost, přiměřenost a účinnost používaných postupů a metod řízení rizik. 9.1 Organizační útvar řízení rizik Řízení rizik je u obchodníka s cennými papíry zabezpečováno pomocí nezávislého organizačního útvaru pro řízení rizik. Působnost Organizačního útvaru pro řízení rizik je následující: zavádění hlavních zásad, strategií a postupů. A dále informování vedoucích osob o podstatných skutečnostech a o přijatých opatřeních, které se týkají řízení rizik. Úvěrové riziko Pokud existuje úvěrové riziko, musí obchodník s cennými papíry zajistit, aby poskytování úvěrů bylo založeno na spolehlivých a jednoznačně stanovených kritériích. Musí být stanoven přesný postup při schvalování, změnách, obnovách a refinancování úvěrů. Tržní riziko Obchodník s cennými papíry vytvoří a udržuje zásady a postupy pro řízení míry tržního rizika včetně vyhodnocování či měření všech jeho významných zdrojů a dopadů, a to v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu upravujícího pravidla obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a systém řízení úrokového, měnového, akciového a komoditního rizika investičního portfolia. Riziko likvidity Obchodník s cennými papíry vytvoří a udržuje a) zásady a postupy měření a řízení čisté likvidní pozice, a to na průběžné bázi i s výhledem do budoucnosti, b) plány pro případ, že je nutné mimořádně řešit krizi likvidity, c) scénář pro řízení rizika likvidity Operační riziko Obchodník s cennými papíry vytvoří a udržuje pohotovostní plány pro mimořádné situace, včetně situací havarijních a krizových, a pro obnovu činností a) k zajištění schopnosti průběžně vykonávat činnosti a b) k omezení ztrát v případě významného narušení činností. Riziko koncentrace Obchodník s cennými papíry vytvoří a udržuje zásady a postupy ke a) zjištění a zaznamenání významných koncentrací včetně všech angažovaností a jejich následných změn a

16 b) sledování a vyhodnocování významných koncentrací a angažovaností s ohledem na vnitřní zásady obchodníka s cennými papíry v této oblasti. 10 Ekonomika obchodníka s cennými papíry Obchodník s cennými papíry se z hlediska účetnictví řídí Vyhláškou č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi. Tato vyhláška stanovuje rozsah způsob sestavování účetní závěrky. Účetní závěrka OCP zahrnuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a přehled o změnách vlastního kapitálu. Dále jsou v této vyhlášce vysvětleny a popsány všechny položky jednotlivých částí účetní závěrky. Zisk či ztrátu obchodníka s cennými papíry ovlivňují zejména tyto výnosy a náklady, které nalezneme v účetní závěrce každého obchodníka s cennými papíry: výnosy z úroků a ostatní výnosy, náklady na úroky a podobné náklady, výnosy z akcií a podílů, výnosy z poplatků a provizí, Náklady na poplatky a provize, Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek dlouhodobému hmotnému majetku a k pohledávkám a zárukám, Ostatní provozní výnosy a náklady, Správní náklady. Výnosy z úroků a ostatní výnosy, Náklady na úroky a podobné náklady Výnosové úroky zahrnují především přijaté úroky z repo operací, ze směnek, z krátkodobých úložek na peněžním trhu, časově rozlišené kupóny a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem. Nákladové úroky zahrnují zejména úroky z repo operací, z vydaných směnek a z krátkodobých úvěrů z peněžního trhu. Výnosy z poplatků a provizí, Náklady na poplatky a provize Výnosy z provizí za zprostředkování obchodů pro klienty a s nimi související poplatky jsou účtovány do výnosů a nákladů v okamžiku sjednání obchodu. Poplatky provize za sjednání transakce pro třetí stranu nebo z podílu na tomto jednání jsou vykázány v okamžiku dokončení transakce, ke které se vztahují. Poplatky za poradenské služby jsou vykazovány na akruálním principu na základě smluv o poskytnutí těchto služeb. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek dlouhodobému hmotnému majetku a k pohledávkám a zárukám Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty společně s náklady. Účelové rezervy jsou vytvářeny, pokud existuje závazek z minulosti v důsledku určité události a je pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho vypořádání. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost je vykázáno ve výnosech. Tvorba opravné položky se vykazuje v příslušné položce

17 výkazu zisku a ztráty společně s náklady. Její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem jednotlivých aktiv ve výkazu zisku a ztráty Ostatní provozní výnosy a náklady Zisky z převodu účasti s podstatným vlivem, tržby z prodeje hmotného majetku, tržby z poskytování ostatních služeb. Ostatní povozní náklady zahrnují zejména odvody do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Správní náklady Nájemné a služby s nájmem související, náklady na zaměstnance, náklady na audit, právní a daňové poradenství Náklady na zaměstnance jsou součástí správních nákladů a zahrnují i odměny členům představenstva a dozorčí rady. Příspěvky na penzijní připojištění jsou účtovány přímo do nákladů. Součástí čistého zisku nebo ztráty z finančních operací jsou oceňovací rozdíly finančních derivátů k obchodování. (Finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v podrozvaze jako pohledávka/ závazek v hodnotě podkladového nástroje a na rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány na reálnou hodnotu). Náklady na odepsané pohledávky se také promítnou ve výkazu zisku a ztráty. 11 Zrušení, změna předmětu podnikání, převod nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry 11.1 Zrušení nebo změna předmětu podnikání obchodníka s cennými papíry Neprodleně po rozhodnutí valné hromady obchodníka s cennými papíry o zrušení společnosti s likvidací je tento obchodník s cennými papíry povinen oznámit tuto skutečnost České národní bance. Pokud dojde na valné hromadě k rozhodnutí o změně stanov týkajících se předmětu podnikání, je obchodník s cennými papíry rovněž povinen ohlásit tyto změny České národní bance. U společnosti s ručením omezeným je obdobný postup oznamování obchodníka s cennými papíry České národní bance, a to v případě, že se společníci rozhodnou zrušit společnost s likvidací. Dále má obchodník s cennými papíry oznamovací povinnost vůči ČNB v případě dohody společníků na změně společenské smlouvy či zakladatelské listiny, přičemž se změna týká předmětu podnikání. Povinnost uvedená výše se týká také rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným. Jakmile vstoupí obchodník s cennými papíry do likvidace a v den jeho změny předmětu podnikání nesmí tento obchodník poskytovat investiční služby. Nebankovní subjekt může pouze vydávat majetek svých zákazníků, a také vypořádávat své závazky a pohledávky vzniklé z poskytnutých investičních služeb. Než se vypořádání ukončí, je tato osoba stále považována za obchodníka s cennými papíry. Zánik povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry nastává v okamžiku vstupu do likvidace či změnou předmětu podnikání.

18 Pokud jde pouze o registraci další podnikatelské činnosti či změny rozsahu činnosti, obchodník s cennými papíry nezaniká a neplatí tedy skutečnosti uvedené výše Přeměna obchodníka s cennými papíry U obchodníka s cennými papíry může dojít k celé řadě změn. Patří mezi ně fúze, rozdělení, změna právní formy obchodníka s cennými papíry, převod obchodního jmění na akcionáře nebo společníka, převod jmění jiné osoby na obchodníka s cennými papíry. Aby obchodník s cennými papíry mohl tyto přeměny a změny provést, musí k tomu dostat povolení od České národní banky. Žádosti o povolení k přeměnám musí obchodník s cennými papíry podat pouze na předepsaném tiskopise. Není možné, aby obchodník s cennými papíry učinil fúzi s osobou, která OCP není. Pokud je obchodník s cennými papíry bankou, platí pro něj zákon upravující činnost bank, nikoli ustanovení uvedená výše Převod, zastavení nebo nájem podniku obchodníka s cennými papíry Stejně jako je tomu u přeměn obchodníka s cennými papíry musí i u převodu podniku či části podniku OCP, zastavení nebo u smlouvy o nájmu podniku nebo části podniku obchodníka s cennými papíry mít povolení od České národní banky. Žádost lze podat pouze na předepsaném tiskopise a přidají se k němu doklady potřebné posouzení důsledků převodu, nájmu nebo zastavení obchodníka s cennými papíry. Žádost o povolení převodu, nájmu či zastavení podniku OCP nemusí podávat obchodník s cennými papíry, který je bankou.

19 Zdroje LIŠKA, Václav a Jan GAZDA. Kapitálové trhy a kolektivní investování. Praha: Kamil Mařík Professional Publishing, ISBN MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress, s.r.o., ISBN PAVLÁT, Vladislav. A KOLEKTIV. Kapitálové trhy. Praha: Professional Publishing, ISBN VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Praha: ASPI, a.s., ISBN Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Vyhláška č.237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb Vyhláška č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Vyhláška 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi Česká národní banka *online+. *cit Dostupné z: d/v_2009_12_ pdf Výroční zpráva r obchodníka s cennými papíry Patria Finance a.s. https://or.justice.cz/ias/ui/vypissl?subjektid=isor%3a21923&klic=90okwv%2b8fau8vxpazexc0a%3d%3d

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : 346. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana...3 3.

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL

UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL UPRAVENÁ SYSTEMIZACE FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH REGULATORNÍCH PRAVIDEL Poznámka:OPF otevřený podílový fond, UPF uzavřený podílový fond, UIF uzavřený investiční fond; UIF může mít

Více

Věstník ČNB částka 19/2010 ze dne 23. prosince 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010

Věstník ČNB částka 19/2010 ze dne 23. prosince 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010 Třídící znak 2 2 3 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010 k žádostem o udělení souhlasu České národní banky ve věcech dispozice s podnikem, ukončení činnosti nebo přeměny

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne,

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 Třídící znak 2 2 3 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 k některým požadavkům, které souvisí s transformací penzijního fondu Česká národní banka tímto úředním sdělením

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN DOTČENÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN DOTČENÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN DOTČENÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY VYHLÁŠKA ze dne 13. května 2011, o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013

Úplné znění s vyznačením změn. VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 Úplné znění s vyznačením změn VYHLÁŠKA č. 426 ze dne 6. prosince 2013 o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. Česká národní banka stanoví

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA 141/2011 Sb. ze dne 13. května 2011, o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské

Více

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Strana 3446 Sbírka zákonů č. 230 / 2008 230 ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

256/2004 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 311. ze dne 14. dubna 2004 o podnikání na kapitálovém trhu

256/2004 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 311. ze dne 14. dubna 2004 o podnikání na kapitálovém trhu 256/2004 Sb. ZÁKON ze dne 14. dubna 2004 o podnikání na kapitálovém trhu Změna: 635/2004 Sb. Změna: 179/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 56/2006 Sb., 62/2006 Sb. Změna: 57/2006 Sb., 70/2006 Sb. Změna:

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI.

Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI. - 2 - zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341

WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 WEST BROKERS a.s. IČ: 64832341 Informace o společnosti WEST BROKERS a.s. ke dni 30.6.2008 (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání

Více

ZÁKON č. 284/2009 Sb., o platebním styku ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení některých pojmů

ZÁKON č. 284/2009 Sb., o platebním styku ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení některých pojmů ZÁKON č. 284/2009 Sb., o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne... 2016 o úvěru pro spotřebitele Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie

Více

Věstník ČNB částka 14/2011 ze dne 7. prosince 2011

Věstník ČNB částka 14/2011 ze dne 7. prosince 2011 Třídící znak 1 0 3 1 1 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 3 ZE DNE 5. PROSINCE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (vyhláška)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Vzor Oznámení podílu na hlasovacích právech. Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích.

Vzor Oznámení podílu na hlasovacích právech. Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích. A. Vzor Oznámení podílu na hlasovacích právech Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích 1. právech: Obchodní firma IČ Sídlo: ulice ISIN č.p. obec PSČ 2 3 4 Podíl

Více

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. ZE DNE 2011, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka podle 26a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2011

VYHLÁŠKA. ze dne 27. června 2011 192 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více