Říjen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Říjen 2013. www.mesto-desna.cz"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Říjen 2013 Z obsahu: Co projednala rada a zastupitelstvo 2 Kurz pro seniory práce na počítači 5 Informace pro voliče 6 Rozhovor 7 Slavnosti města Desná Běh Přes desenské kopce Letní tábory 16, 19 Novinky v knihovně 18 Původ křestních jmen Říjen 1 Igor 2 Olívie 3 Bohumil 4 František 5 Eliška 6 Hanuš 7 Justýna 8 Věra 9 Štefan 10 Marina 11 Andrej 12 Marcel 13 Renáta 14 Agáta 15 Tereza 16 Havel 17 Hedvika 18 Lukáš 19 Michaela 20 Vendelín 21 Brigita 22 Sabina 23 Teodor 24 Nina 25 Beáta 26 Erik 27 Šarlota / Zoe 28 státní svátek 29 Silvie 30 Tadeáš 31 Štěpánka Bohumil jméno srbs., pol., rus., srbochorvats., sloves.; domácky Bohuš, Božek odpovídá řeckému Theofil (théos=- Bůh, filos=milý) František jméno světce lásky a chudoby; z něm. Franz, fr. François, maď. Ferenc. Jméno je původně přezdívka. Assiský chlapec (pozdější světec František z Assisi) se naučil lehce francouzsky a otec ho žertem nazýval Francouzek (Francesco). A s tímto jménem, ač byl pokřtěn Jan, zůstal spjat po celý život. Renata něm. Renate, fr Reneé; lat. renata= znovuzrozená, znovu narozená. Matrikáři znají i mužskou podobu Renát Michaela ženský protějšek k Michael z hebrejského Mi-cha -él= kdo jako bůh. Řidčeji Michala; fr. Michelle, něm. Michelina Nina ruské jméno, původně domácká podoba k Antonina. U Slováků je domáckou formou k Anna (podle akademického slovníku) Erik severská varianta něm. Erich; angl. a fr. Eric. Z islandského eiríkur=vážený vládce Silvie angl., něm. Silvia, fr. Sylvie. Latinsky silvius=lesní. Nová tvář Slavností města Desná Tradiční Slavnosti města Desná proběhly o víkendu 14. září zcela netradičně v zahradě Riedelovy vily, kam se poprvé ve své historii přesunuly. Zahrada obklopující dominantu Desné, Riedelovu vilu, se přeměnila v improvizovaný jarmark s pódiem, mnoha stánky a centrálním prostorem pro vystoupení účinkujících, kteří zde předváděli své umění. Myšlenka dát akci nový ráz nebyla náhodná Před sto lety, tedy v roce 1913, povýšila Desná na městys a získala s tímto povýšením související právo pořádat trhy. Iluze malého jarmarku s dobrým jídlem a ukázkami toho nejlepšího, co desenské spolky a sdružení nabízejí, vytvořily atmosféru přátelské sousedské sounáležitosti a hrdosti na místní šikovnost a dovednost.

2 Z rady a zastupitelstva města CO PROJEDNALA RADA MĚSTA Na svém 16. zasedání mimo jiné schválila firmu ZEOS Jablonec n. N. pro realizaci zakázky Rekonstrukce schodů hlavního vstupního vchodu panelového domu čp. 330 v Desné I, schválila firmu Petr Waněk, Dolní Maxov pro realizaci zakázky Rekonstrukce komínového tělesa bytového objektu MěÚ Desná čp. 883 v Desné III, vzala na vědomí návrh města Tanvald na obnovu místní komunikace v k. ú. Tanvald a nedoporučuje zastupitelstvu města uvolnění finančních prostředků na opravu mostu přes Bílou Desnou v lokalitě Tanvald Žďár, doporučila zastupitelstvu města schválit směnu pozemků pč. 46/3 o výměře 556 m 2 ve vlastnictví města Desná za pozemek č. 47/7 o výměře 471 m 2 ve vlastnictvím TJ Desná, vše v k. ú. Desná III, schválila pravidla kácení dřevin na pozemcích města, schválila uzavření smlouvy na umístění 3 kusů kontejnerů na sběr textilu na katastru města a pověřila starostu jejím podpisem, schválila návrh rozpočtu na uspřádání Slavností města, schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Desná a městem Harrachov, na základě které bude Městská policie Desná zajišťovat činnost městské policie na katastru Harrachova, schválila nákup 20 kusů lehátek do MŠ v Riedelově vile a uložila starostovi projednat drobné opravy s ředitelem školy, schválila prodloužení webové prezentace města Živé obce na další rok od firmy DATABOX. Co projednalo ZASTupiTELSTVO Na svém 5. zasedání 4. a mimo jiné schválilo uzavření smlouvy s firmou Progres servis Sibiřina s. r. o. o přestavbě vozidla Ford Tranzit na zásahový požární automobil a pověřilo starostu jejím podpisem, schválilo smlouvu o dílo na akci Výměna oken na panelových domech Desná Údolní č. p , , mezi firmou Window Holding a. s. a městem Desná a pověřilo starostu jejím podpisem, schválilo Dodatek č. 12 Smlouvy o dílo na stavbu Rekonstrukce ZŠ v Desné v Jizerských horách týkající se rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu B a C ZŠ uzavřený mezi firmou Syner s. r. o. a městem Desná, schválilo uzavření Smlouvy o půjčce mezi městem Desná a občanským sdružením Rozvoj Tanvaldska, na základě které město poskytne sdružení bezúročnou půjčku ve výši Kč s termínem splatnosti do a pověřilo starostu jejím podpisem, schválilo uzavření Dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku uzavřenou mezi městem Desná a Policií ČR a pověřilo starostu jejím podpisem. Příspěvky do DN můžete odevzdávat: Osobně v redakci Desenských novin se sídlem v Kulturním středisku Riedelova vila (Krkonošská 120), nebo v podatelně MěÚ Desná (Krkonošská 318). Zasílat elektronicky na adresu: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka listopadového čísla je v úterý 15. října do 12 hodin. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v prosincovém čísle. Výměna řidičských průkazů Odbor dopravy MěÚ Tanvald upozorňuje občany na poslední etapu výměny dosavadních řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince K výměně je nutno předložit platný občanský průkaz, jednu současnou průkazovou fotografii a platný řidičský průkaz. Žádost o výměnu řidičského průkazu každý žadatel obdrží a vyplní při podání žádosti přímo u podací přepážky odboru. Výměna řidičského průkazu je bezplatná a doba vyřízení žádosti je do 20 pracovních dnů. S pozdravem Eva Kráslová, MěÚ Tanvald Omluva redakce Vážení čtenáři, v minulém čísle Desenských novin došlo k nepříjemné záměně. Na titulní straně předchozích novin (DN 9/2013) mělo být v poslední větě úvodního článku uvedeno: V úseku vodopádů má Černá Desná značný spád převýšení na chráněném šestisetmetrovém úseku činí asi 100 metrů. Za záměnu uvedených čísel se omlouváme. Red DůLEžité kontakty Kulturní středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: , Knihovna tel.: , Desenské noviny redakce tel.: , , , DN na webu: Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO: , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Dana Nývltová. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedelova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , , , Grafika a tisk: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 1. říjen Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 10/2013

3 Společenská kronika Gratulace říjnovým jubilantům Marie Křížková Marie Urbancová Václav Raggi Isolda Austelová Marie Zemánková Marie Dukátová Svá životní jubilea v říjnu oslaví: Danuše Dumková Ludmila Preusslerová František Legát Miroslav Žalský Hedvika Kracíková Marie Ptáčníková Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci listopadu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou do 15. října napsat na MěÚ nebo zavolat na telefon: , Poděkování Rada města Desná děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci letošních Slavností města Desná. Přispěli jste k úspěšnému a příjemnému setkání, společně jsme mohli oslavit sté výročí prohlášení Desné městysem, dokázali jsme, že naše město a náš region má co nabídnout a že jsou tu lidé, kteří jsou ochotni pro Desnou něco udělat, protože ji mají rádi. A to není málo. Děkujeme. A protože chceme podobný ráz slavností zachovat i do budoucna, uvítali bychom Vaše návrhy, připomínky, nápady, zkrátka všechno, co by mohlo příštím slavnostem prospět. Členové Rady města Desná Vítání občánků Vítání nových občánků našeho města proběhne v sobotu 5. října 2013 od 10 hodin v Riedelově vile. Rodiče těchto dětí obdrží písemné pozvání. Pochvala pro Městskou policii Desná V rámci prevence kriminality byla MP Desná požádána Odborem sociálních věcí z Železného Brodu o ukázku práce strážníků se psy. Na kynologickém cvičišti Klubu psích sportů byla proto uspořádána nad rámec služebních povinností ukázka z výcviku psů i jejich možného praktického využití. Součástí byla i přednáška o teorii výcviku s názornou prezentací na PC. V letošním roce se jednalo o opakovanou spolupráci s Odborem sociálních věcí z Železného Brodu. Někteří z účastníků si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je bojovat se psem. A jako v minulosti, tak i teď se dětem představení líbilo, o čemž svědčí i zaslaný děkovný dopis. Vážený pane starosto, ráda bych Vám touto cestou srdečně poděkovala za spolupráci a součinnost ze strany Vaší městské policie. V rámci projektu Víkendová cesta k životu bez mříží, který již čtvrtým rokem pořádá náš odbor sociálních věcí, jsme měli možnost navštívit Vaši městskou policii na kynologickém cvičišti v Desné. Vaši policisté se svého úkolu zhostili velice dobře a děti jejich přednášku i praktickou ukázku výcviku psů skutečně ocenily. Z nasazení Vašich policistů je evidentní, že jako město Desná máte kvalifikované, ale především lidsky angažované městské policisty, kteří jsou skutečnými profesionály. Eva Sasková, vedoucí odboru Odbor sociálních věcí, MěÚ Železný Brod Město pořádá výlet pro seniory Výlet se koná ve čtvrtek 24. října 2013 V rámci probíhající rozsáhlé rekonstrukce areálu Protržené přehrady nabízí město Desná možnost sledovat probíhající práce také seniorům. Nabízí autobusový výlet Protržená přehrada s několika dalšími zastávkami (Mariánská Hora, Knajpa, Čihadla, Souš ). Do programu je zahrnut i oběd, jehož místo konání organizátoři dopředu neprozradí. Odjezd: 7.30 z parkoviště u hotelu Bolson Poplatek: 50 Kč (platí se při přihlášení) Přihlášky: podatelna MěÚ Dana Neumannová tel.: Záštitu převzal a osobně se zúčastní starosta města Jaroslav Kořínek V případě extrémně nepříznivého počasí (sníh, přívalové deště, silný vítr ) bude akce odložena na jarní období. Přihlášení účastníci budou včas informováni. Desenské noviny 10/2013 3

4 Informace z radnice Provoz sběrného dvora Provozovatel: Město Desná, IČ: , Krkonošská čp. 318, Desná v Jizerských horách, PSČ , obsluhu zajišťuje osoba pověřená provozovatelem. 1. dubna 30. listopadu středa hodin, sobota 8 12 hodin 1. prosince 31. března středa hodin, sobota 9 11 hodin Sběrný dvůr mohou využívat občané, kteří mají trvalý pobyt na území města Desná a fyzické osoby vlastnící na území města nemovitost sloužící k individuální rekreaci. Odpady musí být roztříděny do jednotlivých kategorií. Sběrný dvůr zárověň slouží jako místo zpětného odběru, kde je shromažďováno veškeré vysloužilé elektrozařízení, určené k recyklaci. Vstup do areálu sběrného dvora bez obsluhy je přísně zakázán. Lze odložit: Objemný odpad z domácností věci běžné spotřeby, které vzhledem k rozměrům nelze odložit do popelnice Nebezpečné složky komunálního odpadu z domácností olej a obaly od oleje, barvy a obaly od barev, akumulátory a baterie, tonery, léky, prostředky na hubení hmyzu, plevelů apod., další chemikálie z domácností (vždy v původním obalu, řádně označené) Komunální odpad Stavební odpad v omezeném množství Pneumatiky Tříděný odpad (oranžové, žluté a šedivé pytle) nápojové kartóny, směsné plasty z domácností, kovy Elektrozařízení z domácností lednička, mraznička, pračka, myčka, televize, monitor, počítač, mikrovlnka a další drobné elektrozařízení z domácností mělo by být kompletní, je určeno k recyklaci V Ý Z V A Městský úřad v Desné vyzývá občany, kteří dosud nezaplatili některý z místních poplatků, aby tak učinili co nejdříve, a dále upozorňuje na splatnost těchto poplatků: ZA ODPADY 1. splátka do a 2. splátka do (500 Kč/za 1 osobu a rok podle vyhlášky č. 1/2012) ZA PSA do každého kalendářního roku (sazba podle vyhlášky č. 2/2010) Jakékoliv změny v poplatkové povinnosti je poplatník povinen ohlásit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (narození dítěte, stěhování, nový pes, uhynutí psa apod.) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, budou poplatníkovi vymeřeny platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky mohou být zvýšeny až na trojnásobek. ekonomický odbor MěÚ Název odpadu TŘÍDĚNÝ ODPAD žluté pytle plasty z domácností TŘÍDĚNÝ ODPAD oranžové pytle nápojové kartóny Ceník přijímaných odpadů Jedn. Limit zdarma osobu/rok Kácení v centru Desné Cena Asi si mnozí z vás všimli, že stav některých stromů v parku není dobrý. Existuje projekt, jehož součástí je dendrologický posudek, který hodnotí stav jednotlivých stromů. Bohužel ten stromy v centru nehodnotí nejlépe, a u mnohých se dokonce mluví o riziku rozlomení. Nejdříve budou pokáceny borovice, které rostou ve třech skupinách na různých místech parku. Jsou napadeny sypavkou, stromy jsou z velké části suché a dožívají. Červená sypavka borovice je choroba borovic způsobovaná houbou. Způsobuje rozsáhlé odlistění a může způsobit vážné oslabení mladých rostlin. Napadeny jsou hlavně mladé porosty do let pěstované na nevhodných stanovištích. V našich podmínkách jsou borovice výrazně oslabeny zasolováním půdy, ke kterému dochází vlivem chemického posypu. Ke kácení dojde pravděpodobně v průběhu měsíce října pracovníky místního hospodářství. Ještě v tomto roce by mělo dojít ke kácení vzrostlých stromů podél komunikace do Desné I, které byly označeny jeko nejnebezpečnější. Jedná se o javor u hotelu Bolson a dále o jednu, popř. obě lípy vedle autobusové zástávky. Toto kácení bude zajišťovat odborná firma. -RV- ks ks bez omezení bez omezení OBJEMNÝ ODPAD (1 t = 3m 3 ) t do 0,5 t Kč/t NEBEZPEČNÉ SLOŽKY komunálního odpadu ELEKTROZAŘÍZENÍ kompletní, neporušené PNEUMATIKY osobní, bez disků kg ks bez omezení bez omezení ks 4 ks 50 Kč/ks PNEUMATIKY nákladní ks 350 Kč/ks STAVEBNÍ ODPAD (t = 0,5 m 3 ) t Kč/t KOMUNÁLNÍ ODPAD (t = 3m 3 ) t Kč/t AUTODÍLY (t = 3m 3 ) plasty, čalounění, sedačky t Kč t Nelze odložit : Materiály s obsahem azbestu eternit Směsi a výrobky s obsahem asfaltu a dehtu izolační lepenka neobsahuje dehet Tříděné odpady sklo, papír, pet lahve Biologický odpad Vezměte s sebou: Doklad o zaplacení poplatku za odpad občan přivážející odpad se přihlásí u obsluhy a prokáže se dokladem o zaplacení poplatku za odpad (nebo jeho části) za příslušný rok Peníze odpad je odkládán zdarma nebo za úplatu podle stanoveného ceníku, platba probíhá v hotovosti 4 Desenské noviny 10/2013

5 Informace z radnice Umístění kontejnerů na sběr textilu a textilních materiálů Město Desná ve spolupráci s firmou DIMATEX CS a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR umístilo pro naše občany 3 kontejnery na sběr oděvů a textilních materiálů (kat. číslo odpadů a ). Tento sběr slouží k další separaci a minimalizaci komunálního odpadu. Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Část ošacení vhodného k dalšímu nošení se v rámci charitativního využítí věnuje Diakonii Broumov, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v našem městě. Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k použití a popis, co do kontejneru patří a co nikoliv. Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volně ložený textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit. Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv. Do bílých kontejnerů na textil nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, znečištěné a mokré textilie. Myslete při odkládání věcí prosím na to, že s tímto materiálem se při zpracování manipuluje ručně. Kontejnery na textil jsou umístěny na stanovištích tříděného odpadu, a to v Desné II za bývalou zvláštní školou, v Desné III na odbočce na Souš a v Desné I před společností M+M TRA- DE. Zde budou doplněny další nádoby, a vznikne tak nové stanoviště tříděného odpadu. -RV- Práce v areálu Protržené přehrady pokračují V minulém čísle Desenských novin jsme uveřejnili vizi budoucnosti této kulturní památky. Fotodokumentace potvrzuje, že práce začaly tak, jak bylo naplánováno. Začalo se čištěním prostoru od náletových dřevin. To byl také důvod, proč byl areál Protržené přehrady po dobu několika týdnů uzavřen. Může nás těšit, že se o dění kolem bývalé přehrady zajímá i ČT, která natáčela záběry ze zahájení plánované celkové rekonstrukce. Kurz pro seniory práce s počítačem od 9. října Kulturní a informační středisko ve spolupráci s městem a základní školou pořádá kurz pro seniory práce s počítačem. Program kurzu základy práce s počítačem seznámení s obsluhou počítače psaní dokumentů používání jednoduchých programů vyhledávání na internetu Datum zahájení: středa 9. října v 17 hodin Místo konání: základní škola počítačová učebna (před 1. lekcí sraz ve vestibulu školy) Počet lekcí: 10, jednou týdně 60 minut Cena kurzu: 500 Kč (tedy 50 Kč za 1 lekci) uhradí se na 1. lekci Počet účastníků: maximální počet 20, minimální 10 Seminář k problematice turistického ruchu Ve středu 18. září proběhl v Riedelově vile seminář podnikatelů v cestovním ruchu. Jednalo se o informačně-koordinační seminář zaměřený na rozvoj a organizaci cestovního ruchu a doprovodných aktivit na území města Desná. Seminář připravil a vedl Martin Lauer, za město Desná byli připraveni odpovídat na dotazy starosta Jaroslav Kořínek, radní Pavel Michek, Petr Šikola a Josef Želinský, pozvání přijal i starosta Albrechtic a senátor Jaroslav Zeman. Program semináře byl připraven velice dobře, zazněly tu užitečné připomínky a návrhy. Bohužel účast nebyla taková, jakou by si tato problematika zasloužila. Toto setkání ale nebylo v žádném případě poslední, a tak je naděje, že se problémy v této oblasti budou řešit. Desenské noviny 10/2013 5

6 Informace pro voliče MĚSTO DESNÁ Oznámení o době a místě konání voleb starosta města Desná podle 15 zákona č. 247/1995 Sb.,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o volbách do Parl. ČR) oznamuje: 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne: v pátek dne 25. října 2013 od hodin do hodin a v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do hodin 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v Desné, část Desná I, Údolní čp. 335 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Desné I, čísla popisná čísla evidenční ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Desné, část Desná II, Krkonošská čp. 120 pro voliče podle místa, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu v Desné II, čísla popisná čísla evidenční 238 ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Desné, část Desná III, Krkonošská čp. 163 pro voliče podle místa, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu v Desné I, čísla popisná pro voliče podle místa, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu v Desné II, čísla popisná pro voliče podle místa, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu v Desné III, čísla popisná čísla evidenční Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. 4. Vzhledem ke zkrácení lhůty dle 55 odst. 1 zák. o volbách do Parl. ČR budou hlasovací lístky každému voliči dodány 1 den přede dnem voleb, tj. nejpozději 24. října Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V Desné, dne Jaroslav Kořínek starosta v. r. 6 Desenské noviny 10/2013

7 Náš rozhovor Tentokrát s Jaroslavem Zemanem, starostou obce Albrechtice v Jizerských horách a senátorem 1. Jak lze zvládat práci senátora, starosty a majitele továrny není to na jednoho člověka moc? Je. Ale naštěstí to přicházelo postupně. Fabrika, pak radnice, a když jsem si zvyknul na tohle, přišla nečekaně i práce senátora. Pracuju o sobotách, nedělích, ale nestěžuju si. Mám štěstí baví mě to. 2. Takže nejprve k Vaší práci starosty. Inicioval jste obnovu kulturní památky Protržená přehrada. Jaký je váš záměr? I když se to možná Deseňákům nebude líbit, areál přehrady leží na katastru Albrechtic. Ale já jsem taky Deseňák a navíc jsme našli společnou řeč se starostou Desné Jardou Kořínkem. Nedělíme to na vaše a naše, ale chceme, aby se Protržená přehrada stala magnetem pro turisty. Chceme, aby k nám, do Jizerek, jeli právě proto, že chtějí tuto památku vidět. Vždyť se jedná o evropský unikát, a proto je potřeba to zviditelnit. 3. Vidíte možnost spolupráce Albrechtic a Desné ještě jinde? Určitě. Plánů je spousta. Třeba areál desenského Křížku nebude samostatný. Chceme ho propojit se ski areálem Špičák, aby se tak stal společným pro Tanvald, Desnou a Albrechtice se 14,5 km sjezdovek. Vytvoříme tím nejdelší sjezdařský areál v České republice a bude výhodný i pro Desnou pomůže obnovit zimní turistický ruch. Chystáme se i na vodopády na Černé Desné zase turistický magnet, vždyť jsou druhé největší v republice. Plánujeme zpřístupnění druhého břehu řeky, na Souši chceme odklonit trasu pro turisty, cyklisty a inline bruslaře, zpřístupnit hráz. Plánů je hodně a je dobře, že vnímáme Jizerky jako společné, což potvrzuje přímo i Jarda Kořínek (přítomný u rozhovoru). 4. A teď k továrně. Proč se z Tofy stala Detoa a co vlastně tyhle zkratky znamenají? Tofa je z Toys Factory. Tenhle název měla naše továrna do roku 1993, stejný název byl i v Semilech. Zapátrali jsme v archívu a našli patentovanou značku De Tofa Albrechtice a Detoa byla na světě 5. Ve Vaší továrně nabízíte i pracovní příležitosti romským občanům a hledáte pro ně i uplatnění jinde. V současné době jich Detoa zaměstnává 5 6 a většinou pracují již dlouhodobě. Sehnal jsem i 5 míst ve slévárně UNI- THERM v Jablonci n. N., ale zatím zůstávají místa volná 6. A tím se dostáváme k Vaší práci senátora. Je o Vás známé, že se zabýváte problematikou tzv. nepřizpůsobivých občanů. Ano. Po rozpadu Parlamentu jsem začal v Senátu shánět kolegy, kteří se nebudou bát otevřít tento obrovský problém s romskou komunitou. Začátkem září jsem pozval do Albrechtic Ivanu Řápkovou, která měla již připravena určitá zákonná opatření, a bývalého poslance Zdeňka Boháče. Projel jsem s nimi problematickou oblast Tanvaldu a požádal je, aby mi dělali poradce pro lidská práva, zneužívání dávek a v otázce bezpečnosti. Ani jeden z nich nekandiduje do nové sněmovny, takže nemají žádné potřeby se zviditelňovat, ale problematiku dobře znají. Navíc je jeden z Čech a druhý z Moravy, takže budeme mít znalost situace v celé České republice. 7. Jaký máte názor na rozpuštění Parlamentu? Podle mě to nemělo být. Minimálně jeden a půl až dva roky nepřibydou potřebné zákony. Teď se už několik měsíců nic neděje. Přijdou volby, poté tak půlroční formování skupin v Parlamentu a zrození zákona trvá minimálně rok Senát schválil poslední balíček zákonů z Parlamentu v polovině září a teď budeme bohužel čekat. 8. Když se vrátíme od celorepublikového problému zpátky k nám máte nějaký vzkaz pro Deseňáky? Samozřejmě mám. Udělejte příští Dřevosochání ve prospěch Protržené přehrady. Vůbec by bylo dobré podporovat z takovýchto populárních akcí místní projekty a místní turistický ruch. Děkuji Vám za příjemný rozhovor a přeju hodně úspěchů ve Vaší náročné práci. DNy Desenské noviny 10/2013 7

8 Pietní zastavení, z kultury Beseda s Helenou Sobkovou Ve čtvrtek 5. září proběhla v Riedelově vile beseda s paní doktorkou Helenou Sobkovou. Známe ji především jako autorku knížky Naše Desná. Je ale všeobecně známé, že hlavním životním spisovatelským zájmem paní Sobkové je Božena Němcová. Beseda se tedy vztahovala jak k tématu knihy Naše Desná, tak k osobnosti, životu a dílu Boženy Němcové. Povídání s paní Helenou Sobkovou je vždycky příjemné a platilo to i pro toto setkání, které se konalo v komorním prostředí u kulatého stolu. Děkujeme za příjemně strávený podvečer. Red Vzpomínáme Ve středu 18. září proběhla vzpomínková akce týkající se obětí katastrofy na Bílé Desné. U hromadného hrobu obětí na místním hřbitově zapálení 62 svíček doprovodil svými slovy Th.Dr. Karel Koláček, farář starokatolického kostela Nanebevstoupení Páně. U památného balvanu v Desné I, který tehdy voda přivalila, byla vhozením symbolických 62 květů do Bílé Desné uctěna památka těch, kteří neštěstí nepřežili. Red Těšení se na KDP Abys, čtenáři, netápal nad zkratkou v titulku tak já se těším na minimálně jedno z říjnových představení Krakonošova Divadelního Podzimu ve Vysokém nad Jizerou. V tuto chvíli ani netuším, co organizátor zájezdu z široké nabídky vybere, ale jsem přesvědčen, že i tentokrát to bude pro nás příjemný zážitek, tak, jak tomu bylo i po celá předcházející desetiletí. Jinak to ani být nemůže! Vždyť do Vysokého se dostanou jen vítězové krajských divadelních amatérských přehlídek, tedy to nejlepší, co se ten který rok v českých zemích urodilo. Jistě, ne každý se s mým názorem ztotožní, neboť i zde platí, že jeden rád holky, druhý vdolky. Na vysocké přehlídky jsme začali jezdit někdy v sedmdesátých letech minlého století to byl náš divadelní spolek Vojan značně aktivní, a tak jsme si do Vysokého zajížděli několika osobními auty. Časem nám tehdejší organizátor kultury, Klub pracujících, zprostředkoval i mikrobus. Pod dojmem zhlédnutých představení jsme pak udělali anketní průzkum zájemců i mezi známými, taktéž milovníky divadla, a od té doby jezdí do Vysokého plný autobus Deseňáků. Posledních deset let organizuje zájezdy kulturní středisko města. Mimořádné těšení se jsme si však prožili i jako účinkující s desenským Vojanem v roce 2004, kdy jsme, coby vítězové krajské přehlídky v Josefově Dole, postoupili na tuto národní přehlídku s komedií Aldo Nicolaje Černý pátek. (Na zmíněné josefodolské přehlídce získali diplom za herecký monolog Vladimír Švitorka, Jiřina Mayová a Vlaďka Slavíková, cenu za režii obdržel Štefan Pustai). Naše těšení se na účinkování má pokračování i letos. Opět si ve Vysokém zahraje náš Vojan, tentokrát to je Mladá haluz, s pohádkou Boženy Němcové S čerty nejsou žerty, kterou režírovala Vlaďka Koďousková. Na její loňské premiéře se ve Skláři sešlo přes dvě stě diváků! Těšme se proto, že do Vysokého opět pojede plný autobus natěšených desenských ctitelů ochotnického divadla. ŠP 8 Desenské noviny 10/2013

9 Okénko zajímavostí Co to znamená, když se řekne... Osobnosti se vztahem k Desné Narodila se a vyrůstala na Plzeňsku. Vystudovala pedagogickou fakultu Karlovy univerzity v Praze obor český jazyk, dějepis. V Praze se provdala a trvale zde žije. Napsala řadu knih, vztahujících se převážně k Boženě Němcové. K jejím zálibám patří malování. V roce 1962 zakoupila spolu s manželem chalupu v Černé Říčce. Je autorkou knihy Naše Desná a v roce 1993 získala čestné občanství města Desná. Desná se stala jejím druhým domovem. Když jsem v roce 1957, tedy pouhých dvanáct let po skončení druhé světové války, přišla do Desné a projížděla Dolním Polubným a Černou Říčkou vzhůru k přehradě Souš, okouzlila mě malebnost krajiny a architektura lidových staveb. Za svého dětství a mládí jsem důvěrně poznala Šumavu, ale Jizerské hory byly zas jinak krásné. Měly jiný ráz a zvláštní osobitý půvab. Domky rozhozené po stráních mi připadaly jako hříbky vyrostlé na lesní pasece. Téměř shodné ve výstavbě, a přesto každý jiný. Střechy černé, roubené stěny hnědé nebo černé s bílými či žlutými lištami. Zářila na nich běloba okenních rámů a řezbou zdobených parapetů. Všechny chalupy obrácené hlavní stranou na jih chytaly třemi dolními a dvěma horními okny světlo a teplo pro velkou světnici a půdu, kde se sušilo seno. Pod okny malé předzahrádky, chráněné plotem před zvěří, kolem chalup travnaté louky protkané horskou květenou. Tento obrázek se mi vryl hluboko do paměti. Překvapením byly pro mne interiéry Helena Sobková Před rokem, u příležitosti 80. narozenin PaeDr. Heleny Sobkové, jsme uveřejnili část rozhovoru s ní. Dnes se k tomuto rozhovoru vracíme. Hodí se totiž do rubriky o osobnostech se vztahem k Desné. Zaujaly nás její vzpomínky a postřehy z doby, kdy poprvé přišla do našeho kraje a poznávala Desnou a její okolí. chalup. Vše důmyslně utvořené s ohledem na dlouhou a na sníh bohatou zimu. Dveře nízké a s vyššími prahy, v rohu světnice velká kachlová kamna, podlahy kryté doma zhotovenými koberci. V předsíni mohutný průlezný komín a vchod do chléva. Vše skromné, ale čisté. Vody měli v chalupách dostatek a hospodyně myly zjara vše, co bylo ze dřeva: stěny i nábytek. Tato část Desné patřila do chráněné krajinné oblasti. Majitelé domů museli zachovávat ráz staveb a dodržovat jejich tradiční barvení i zdobení. Vše ladilo se svěží zelení luk a sytou zelení lesů, s modří oblohy a hor. Na obzoru dominovala Štěpánka s rozhlednou. Nikde se nedalo tak pozorovat noční hvězdnou oblohu jako tady. A těch vycházek! Na Štěpánku, na Jizerku a Bukovec, k Desenským vodopádům a kolem Souše k Protržené přehradě, na Smědavu a odtud na Smrk a k Černým jezírkům anebo do nedalekého Harrachova k Mumlavským vodopádům. V lesích množství borůvek a čarokrásných náprstníků. Které město má tolik krásy pohromadě? Desná leží v srdci Jizerských hor. M. Novotný nazval nedalekou osadu Jizerku Koruna Jizerských hor. Stává se, že příchozí lidé vnímají charakter nově poznávaného místa intenzivněji než lidé, kteří zde stále žijí. Kdo se tu narodil, bere vše s větší samozřejmostí. Ale je třeba se umět občas zastavit, rozhlédnout se pozorně kolem sebe a uvědomit si hodnoty prostředí, které nás obklopuje DNy (z vyprávění Heleny Sobkové) Barbaři Slovo barbar má v moderní době význam velmi hanlivý označuje člověka surového, nevzdělaného, člověka, který se chová proti všem dobrým mravům. Vždycky ale takový význam nemělo. V našem indoevropském základu jazyka označovalo slovo barbar člověka s vadou řeči (koktavostí). Po čase se objevilo v řečtině barbaros znamenalo cizí, nesrozumitelný. Nebylo zpočátku vůbec hanlivé, pojmenovávalo pouze lidi, kteří mluvili jinak než řecky. Obdobou je označení Němec (původně němec) v češtině své sousedy tak Češi nazývali proto, že jim nerozuměli, a proto pro ně byli němí = němci. Jeden staročeský rukopis popisuje obyvatele sousední země jako niemecz mutus, to jest němý. Ale zpět k barbarům. Řekové mezi ně počítali všechny ostatní národy kromě Egypťanů a Féničanů. Význam, v jakém toto slovo vnímáme dnes, dostalo až se vpádem Peršanů do Řecka. Když se totiž Řekům podařilo odrazit perské útoky, jejich sebevědomí vzrostlo natolik, že začali svou kulturu pokládat za jedinou a sebe za první národ na zeměkouli. Byli pouze Řekové a ti ostatní = barbaři. Tady už má slovo barbar svůj pejorativní význam. A ten mu zůstal i po dobytí Řecka Římany. Vznikla antická kultura a každý, kdo žil za hranicemi Říma (Limes Romanus), byl pokládán za barbara, tedy nevzdělaného a neurvalého. Obyvatelé Říma barbary opovrhovali. Po rozšíření křesťanství, které hlásalo, že všichni lidé a národy jsou si rovni, se význam slova barbar opět mění. S postupující dobou a sílením vlivu křesťanství v Římě se toto označení přeneslo na obránce hranic impéria a znamenalo totéž co voják. V současné době se mu vrátil jeho hanlivý význam, a být označen za barbara tedy příliš lichotivé není. DNy Desenské noviny 10/2013 9

10 Desná slavila řemeslem, hudbou, sportem, uměním Nová tvář Slavností města Desná Změna Slavnostem města Desná po všech stránkách prospěla. V krásném prostředí se sešli lidé, kteří se chtějí a umějí i v dnešní uspěchané době scházet a věnovat čas společným zájmům, řemeslu, tréninku a vedení dětí nebo třeba společnému muzicírování. Akce se zúčastnilo i mnoho přespolních návštěvníků, a možná nám tak trochu přehlídku toho, co všechno se v Desné a okolí umí a tvoří, záviděli. Slavnosti v novém kabátě letos skutečně ukázaly všechna desenská nej. Velký dík patří náměstkovi hejtmana Libereckého kraje Marku Pieterovi, který převzal nad celou akcí záštitu, a který má jako bývalý starosta Desné k městu a jejím obyvatelům velmi blízko. Poděkování patří starostovi města Desná Jaroslavu Kořínkovi, který akci podpořil, zahájil a na její zdárný průběh dohlížel. Poděkování patří za distribuci plakátů Českým drahám, jejichž zaměstnanci vylepili plakáty ve vlacích a vlakových stanicích. Dále městu Smržovka za zapůjčení prodejních stánků, firmě Preciosa Ornela a. s. za koráky, společnosti Desko a. s. za páteční pohotové odříznutí zábradlí, ZŠ a MŠ Desná za poskytnutí prostor zahrady a za půjčení židlí a samozřejmě všem, kteří se na programu, jeho realizaci a klidném průběhu slavností aktivně podíleli: Klubu českých turistů za uspořádání turistického okruhu s historickými postavami, vědomostním kvízem a zábavnými činnostmi pro děti Janě a Stanislavu Chvojkovým, Marušce a Antonínu Pusztaiovým, Janě a Josefu Pavlíkovým, Evě Jirákové, Haně Holubcové, Janě Hrabálkové, Růženě Kopecké, Dáše Neumannové a Janě Tiché 10 Desenské noviny 10/2013

11 Hráčskému doupěti neboli klubu společenských her Ivanu Indráčkovi, Jitce Indráčkové a Vojtovi Indráčkovi Sboru dobrovolných hasičů Desná za ukázku hasičské techniky a soutěž pro děti v čele se starostou Janem Kolářem a jmenovitě Ivaně Kolářové za vstřícnost a organizaci občerstvení Divadelnímu spolku Vojan Mladá haluz pod vedením Vlaďky Koďouskové a především jeho členům Lence Dvořákové, Honzovi Lálovi, Aleši Morávkovi, Kristýně Hubkové, Tomáši Růžičkovi za historické postavy a ukázky z divadelních her Klubu psích sportů za ukázky výcviku poslušnosti, služebního výciku psů a práce při policejních zásazích Aleši Flídrovi, Daně Gajdačové, Petře Slavíkové, Pavle Garwoodové, Vlastovi Niklovi, Vladimíru Zelinkovi, Jiřímu Dokulilovi, Davidu Neumannovi, Běle Tobiášové, Františku Zemanovi a malým nadšeným čekatelkám na členství v klubu Anetě Neumannové a Elle Garwoodové. Paní doktorce Kláře Pospíšilové za zprostředkování sponzorů firem Samohýl, SYMEDICA a ZERO DC. Streets Fighting Methods za ukázky bojových sportů, kondičního cvičení a sebeobrany pro ženy Vladimíru Zelinkovi ml., Pavle Garwoodové, Martině Schmiedové, Petře Slavíkové, Petře Háskové, Kátě Kráslové, Kristině Garwoodové, Kátě Schmiedové, figurantům Pepovi a Honzovi Ski areálu Černá Říčka za organizaci závodu ve slalomu na suchu Martinu Lauerovi, Věře Hruškové, Manfredu Friedrichovi, Vítu Medřickému, Viktoru Neumannovi, Birgit Lauerové, Heidi Hippmannové a Vojtovi Indráčkovi Mysliveckému sdružení Kořenov Desná za skvělé zvěřinové speciality, ukázky trofejí a improvizovanou střelnici Fantišku Illkovi, Miroslavu Drdovi, Miroslavu Janatovi ml., Jaromíru Blažkovi, Eduardu Jakubičkovi, Rudolfu Rydvalovi, Vráťovi Novákovi, Dominiku Smíškovi, Davidu Klíčovi, Adamu Kapčiarovi, Josefu Kráslovi, Lukáši Ruckému, sokolníku Tomáši Spešnému a jeho dravcům a kuchaři Arnoštu Pultarovi Autorům tvořivých dílen a řemesel za ukázku jejich zručnosti a trpělivosti se zvědavými návštěvníky za foukané sklo Petru Šikolovi a Pepovi Šikolovi; kováři Michalu Jiřikovskému; za batiku a keramiku Ivě Smištíkové; za malo- Desenské noviny 10/

12 vání na sklo a porcelán Jolaně Wagnerové; za vitráže Heleně Šmídové; za předení z ovčí vlny a vinuté perle Ivě Flídrové; za šperky Julii Burdychové; za originální texil Barboře Smejkalové; za košíky, šperky a obrázky Iloně Dohnalové; za svíčky Haně Slavíkové z Chráněné dilny Kordulka Velké Hamry; za drátované šperky a kameny Blance Staňkové; za dřevořezby Lukáši Rókovi; za ražbu mincí Ladislavu Pokornému; za ukázku výroby paličkované krajky Zuzaně Galuškové a prodej toho nejlepšího z domácí kuchyně koláčů Michaely Bešťákové; medových perníků Julie Vošvrdové; kysela, zelňačky, zmrzliny a medovníku Jiřiny a Jiřího Šindelářových a Marušky Šídové; myslivecké kuchyně Arnošta Pultara, cukrové vaty a kukuřice pana Rumla Včelařům z Vratislavic Janě a Miloši Zástěrovým za voňavé a zdravé včelí produkty a povídání o všem, co se včel a medu týká, prodej svíček a tvořivou dílnu. 12 Desenské noviny 10/2013

13 Muzikantům Sboru dobrovolných muzikantů Ivanu Indráčkovi, Jitce Indráčkové, Vojtovi Indráčkovi, Zuzaně Horčičkové, Ivě a Josefu Suchardovým a Karolíně Štěpánkové Country kapele Severák Miloši Franclovi, Pavlu Jirošovi a Františku Pilařovi Kapele Svijanka Láďi Petříčka Ladislavu Petříčkovi, Jolaně Mikulové a Adrianě Svárovské a v neposlední řadě těm, kteří sice nejsou tolik vidět, ale bez nichž by slavnosti vlastně ani neproběhly, našemu zázemí : Zaměstnancům městského úřadu: Radce Vedralové a Elišce Bažantové (za organizaci a přípravu vynikajícího občerstvení), dále Daně Neumannové, Martině Čermákové, Michaele Bešťákové a Ivě Hanzlíčkové. Pracovníkům místního hospodářství pod vedením Jaromíra Žáka, zejména Láďovi Rohackému a Jiřímu Brunclíkovi za sobotní celodenní pomoc Pracovnicím kulturně informačního střediska: kronikářce Daně Nývltové za přípravu výstavy předsedů a starostů od roku 1950 a mravenčí práci při vyhledávání v archivech a kronikách, Věře Schwarzové, Jaroslavě Krieglerové, Janě Žákové, Kateřině Strnadové a dále Jarmile Valhové, Heleně Maďarové, Daně Strnadové a Haně Chmelařové Za moderování a ozvučení celodenního programu: Ivanu Indráčkovi a Vojtovi Indráčkovi Za krásné fotky a video: Lukáši Müllerovi, Antonínu Bělonožníkovi a Vojtovi Indráčkovi Strážníkům městské policie: Miroslavu Erlebachovi, Vladimíru Zelinkovi a Aleši Flídrovi za dohled nad klidným a bezpečným průběhem celé akce Panu Erlebachovi dále za organizaci zastávky historických vojenských vozidel a jejich prohlídky. Lenka Neumannová Desenské noviny 10/

14 Běhalo se v jednotlivých kategoriích, které měly odstupňované délky trati: 50 m pro závodníky, kteří už uměli chodit (roč. nar ) 100 m (roč. nar ) 400 m (roč. nar ) 800 m (roč. nar ) 1000 m (roč. nar ) běh pro zdraví 1200 m (roč. nar ) hlavní závod 12 km, jehož vítězem se stal Pavel Brýdl z Trutnova v čase 0:43:08. Obdiv si zaslouží určitě i závodník s nedelším časem 1:17:29. Kompletní výsledky letošního běhu Přes desenské kopce jsou na stránkách Škoda, že u nejmenších dětí byli Deseňáčci v menšině a v naprosté převaze byli mrňouskové z Benecka, Trutnova, Ostravy, Jablonce (ze 17 startujících bylo pouze 5 z Desné). Třeba se příští rok najde víc desenských rodičů, kteří se svými malými potomky přijdou. 14 Desenské noviny 10/2013

15 Běh Přes desenské kopce 15. září poprvé jako součást Slavností města Desná proběhl obnovený sportovní svátek, běh Přes desenské kopce. V minulosti už se přes desenské kopce běhalo, ale pak se myšlenka někam ztratila a desenské kopce zůstaly bez běžců. Loni se podařilo TJ Desná tuto myšlenku vzkřísit a byl uspořádán nultý ročník. Organizátorům se podařilo připravit jej velice dobře, zájem byl veliký počínaje nejmenšími účastníky ve věku zhruba dvou let a konče veterány. Letos tedy probíhal 1. ročník obnoveného běhu Přes desenské kopce a v organizaci a zájmu nezaostal za tím loňským zkušebním. Celkový počet účastníků 212 hovoří sám za sebe. Poděkování za zdařilou akci patří všem dobrovolným pracovníkům, kteří zajišťovali průběh sportovní akce, ať už jsou členy TJ Desná, nebo ji podporují. Zvláštní dík pak patří sponzorům, bez nichž by se sebelepší myšlenka nedala realizovat. Desenské noviny 10/

16 Vzpomínky z prázdnin Pohled na Veľkou homoľu z vrcholu Vysoké Putovní tábor Malé Karpaty Po čtyřletém putování po moravských horách, kdy jsme prošli Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Vsetínské, Hostýnské, Vizovické vrchy a Bílé Karpaty, jsme se vrátili opět na Slovensko. Problém byl ale v tom, že jsme nevěděli, kam se vydat. Podstatnou část slovenských hor už jsme procestovali. Ale přece jenom jsme měli dluh v oblasti, kam mnoho českých turistů nemíří do nevysokých, ale malebných Malých Karpat. Jméno by napovídalo, že jsou Malé Karpaty malé. Opak je ale pravdou. Délka hřebene se přibližuje 90 kilometrům. Snad za své jméno vděčí výšce, nejvyšší vrchol Záruby dosahuje jen 768 m n. m. Na rozdíl od Bílých Karpat jsou z větší části zalesněné a členité. To ale neznamená, že by z vrcholků nebyly výhledy. Naopak, většina z nich je skalnatých a poskytuje krásné pohledy na zalesněné stráně a hluboká údolí. Pohled z hradu Pajštún na televizní vysílač Kamzík Pohled na zříceninu hradu Ostrý Kameň při výstupu na Záruby Ubytováni jsme byli v základní škole v Pezinku, spali jsme tradičně v tělocvičně a stravovali se také sami a všem nám chutnalo. A co nám chutnalo obzvlášť, bylo víno. Byli jsme ve vinném kraji, kde právě Pezinok a sousední Modra jsou významné vinařské oblasti. Takže jestliže loňské putování jsme nazvali švestkové, tak letošní bylo vinné. A bylo vydařené. Především díky výborné partě 18 putujících různých věkových kategorií, díky krásné přírodě a samozřejmě nádhernému počasí. Poděkovat chceme i městu Desná za finanční příspěvek pro naše putování. EJ (KČT Desná) Pohled z Devína na soutok Dunaje a Moravy Přes Malé Karpaty jsme putovali 8 dní a snažili se uvidět co nejvíce. Napomohlo tomu krásné slunné počasí. Takže jsme prošli hřebenové túry a vystoupali na vrcholy Záruby, Vysoká (je považována za nejkrásnější vrchol), Velká Homoľa, Čertův kopec, Traja jazdci, navštívili jedinou přístupnou jeskyni Driny. Zdolali několik zřícenin strážních hradů, např. Pajštún, Ostrý Kameň, Biely Kameň, prohlédli si zámek Smolenici s rozsáhlým parkem. Navštívili jsme také Bratislavu, prošli její historické centrum a lodí se svezli po Dunaji na hrad Devín, který nás překvapil svou velkolepostí. Pohled z Devína na Devínskou Kobylu 16 Desenské noviny 10/2013

17 Ze školy, ze sportu V letošním školním roce nastoupilo do 1. třídy celkem 24 žáků 11 dívek a 13 chlapců Třídy a třídní učitelé ve šk. roce 2013/14 I. stupeň 1. A Ludmila Klabanová 2. A Jana Fleknová 3. A Jana Dvořáková 4. A Zdena Jankovská 4. B Věra Jiroušová 5. A Zdena Horáková II. stupeň 6. A Barbora Hásková 7. A Romana Jůnová 7. B Dagmar Michková 8. A Andrea Kolesová 9. A Martina Hrubá Turnaj mikrožáků v kopané V sobotu 14. září proběhl na hřišti další turnaj mikrožáků v kopané. Tentokrát byl turnaj zařazen jako součást Slavností města Desná. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů okresu včetně domácích borců ročníku narození 2006 pod vedením Michala Kochánka. Náš tým znovu potvrdil, že se mu na domácím hřišti příliš nedaří. I přes herně i výsledkově vyrovnaná utkání s bilancí 1-2-2, skončilo domácí družstvo na 4. místě. Desenská atletika Ve dnech září se uskutečnilo v pražském Edenu Mistrovství České republiky staršího žactva v atletice. Účastnily se ho také 2 závodnice TJ Desná Lada Cermanová (koule, oštěp) a Michaela Galuszková (výška). Naše závodnice se nejen neztratily, ale podle očekávání bodovaly. A výrazně. Lada Cermanová se stala mistryní ČR ve vrhu koulí, ve své druhé disciplíně skončila čtvrtá. Míša Galuszková obsadila ve skoku do výšky rovněž čtvrté místo. DMi Sportování pro veřejnost v tělocvičně ZŠ Desná: Pro ženy: TAEBO vede Monika Cermanová pondělí od hod čtvrtek od hod. PILATES vede fyzioterapeut Pavel Gilar pondělí od hod. AEROBIC vede Alena Bambušková pondělí od hod. středa od hod. Pro muže: FLORBAL vede Roman Mareš pondělí od hod. FLORBAL vede Petr Holata úterý od hod. Pro všechny: VOLEJBAL pátek od hod. Desenské noviny 10/

18 Informace z knihovny Novinky v desenské knihovně Petra Hůlová: Čechy, země zaslíbená Hrdinka románu přijíždí do Čech, aby si vydělala. Příběh Olgy je výpovědí o nelehkém životě v cizí zemi. Vyprávění se pokouší vyrovnat se se stereotypy, týkajícími se jak Ukrajinců, českých zaměstnavatelů a neziskových organizací, tak žánru gastarbeiterského románu, který životy svých hrdinů často redukuje na boj za slušnou materiální existenci a rodinné štěstí. Ivanka Devátá: Jak jsem se zbláznila Ani v blázinci není o humorné situace nouze Alespoň v knize Ivanky Deváté, která se nakonec v této instituci ocitla. A vy se dozvíte, jaká dlouhá cesta ji přivedla a co tam zažila. Dana Čermáková: Jarek Nohavica Zpívající básník, aristokrat folku, ikona českého písničkářství, bohém, filozof, člověk velmi inteligentní, moudrý a sečtělý, slezský patriot, který přebásnil Mozartovy opery to všechno je Jaromír Nohavica Zdeňka Pitrunová: Výlety s dětmi v severních Čechách a pohraničí Chcete poznat uhrančivou krásu krajiny severních Čech a blízkého pohraničí? Přemýšlíte kam vyrazit s dětmi? V další knize z populární edice KAM v České republice naleznete množství tipů na zajímavé výlety a spoustu nápadů na využití volného času s rodinou. Poradíme vám, kam se vydat s dětmi každého věku, které mají různé záliby. Ať už vaše děti mají rády zvířata, koupání, auta, chcete je seznámit s historií nebo si společně vyjít na hezkou procházku, jistě si vyberete z mnoha prověřených tipů. Karel Kryl: Země lhostejnost Kniha Země Lhostejnost přináší úplný soubor politických komentářů Karla Kryla z let Je nejen splátkou jedno- ho z výrazných dluhů, které máme vůči jejímu autorovi, ale i překvapivě aktuálním a výrazným hlasem do diskuse o přítomnosti a budoucnosti české společnosti, politiky a kultury. Krylovy články ukazují, jak mimořádného a vskutku nezávislého politického komentátora v něm česká a slovenská společnost ztratila. Vzhledem k nepřízni rozhlasových a novinových redaktorů na počátku devadesátých let neměl Karel Kryl možnost své publicistické texty představit širší čtenářské a posluchačské obci. I proto jeho komentářů vzniklo mezi léty 1990 až 1993 jen dvacet osm. Dosah regionálních periodik Moravskoslezský den a Znojemsko, v nichž většina těchto textů vyšla, byl minimální. Kniha Země Lhostejnost zásadním způsobem doplňuje obraz zpěváka, skladatele a básníka Karla Kryla. Ukazuje jej jako výsostně politického člověka se širokým vzděláním, záběrem zájmů a tvořivě blízkým vztahem k českému jazyku, který ve své publicistice rozvinul jako málokdo z jeho generace. Keyes Marian: Tajemný dům Nejnovější román autorky si vás zcela podmaní, podobně jímavou a přitom opravdu velmi veselou knihu jste snad ještě nečetli. Helen Walshová je statečná i zranitelná, hubatá i skvělá hrdinka ze současnosti. Sice se jen tak nevyděsí, strach a obavy si prý vymysleli chlapi, aby získali lepší postavení a skvělé platy, přesto to s ní jde z kopce Leo Kessier: Děla u Cassina B o j e m v y č e r p a n ý a otře sený zby tek úderného pluku SS Wotan drží vrchol tyčící se nad italským městem Cassino proti nemilosrdným útokům kombinovaných spojeneckých sil. Nejprve přišli Američané, pak neohrožení Sikhové a nakonec britská pěchota. I když je bitva ztracená, fanatismus obráncům nedovoluje kapitulovat. Úkolem sturmbannführera Kuno von Dodenburga je dostat přeživší muže pryč. Ale nejprve musí najít a zničit zrádce ve vlastních řadách ODDĚLENí pro děti a mládež: Eva Papoušková: Kosprd a Telecí Malý Kosprd, hrdina naší knížky, miluje tatínkovu dílnu a moc rád tátovi pomáhá při výrobě vzducholodi, ale jednoho dne se rodiče rozhodnou, že jejich syn musí začít chodit do školky Sarah Mlynowska: Co by kdyby... Popelka neobula střevíček A je to tu zas! Kouzelné zrcadlo nás zaneslo do pohádky. A vemte na to jed, že tentokrát si fakt dáme bacha, abychom tuhle pohádku nepopletli Ladislav Špaček: Dědečku, vyprávěj Slušné chování je to nejcennější, co mohou rodiče dát svým dětem. Naučit je zdravit, vhodně se oblékat, chovat se zdvořile, vypěstovat správné návyky. To jsou hodnoty, které je budou provázet celý život Ilona Eichlerová: Logopedické pohádky Příběhy k procvičování výslovnosti. Pohádkové příběhy, a to na nejčastěji procvičované skupiny hlásek Vlasta Švejdová: Měsíce Tradiční česká a moravská říkadla provázejí děti jednotlivými měsíci kalendářního roku. Enid Blyton: Tajemná hora Kdo by se netěšil na táboření v horách. Zpočátku jde všechno dobře, ale pak se všechno zvrtne. Průvodce zmizí a 18 Desenské noviny 10/2013

19 Informace z knihovny, vzpomínky na tábory Knihovna nabízí Znovu obnovená služba Městské knihovny Desná pro Pečovatelský dům v Desné II. Mobilní nabídka knih pro výpůjčku každé první úterý v měsíci. Aktuální termín od 10 hodin. Týden knihoven DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Registrace nových čtenářů ZDARMA!!! Knihovna bude v tomto týdnu otevřena denně! Po Út St Čt Pá Borečov 2013 Western Letošní ročník tábora ŠSK Desná probíhal v duchu westernů. Přenesli jsme se na Divoký západ, do prostředí zlatokopů a kovbojů. Nechyběli samozřejmě ani indiáni. Přesně podle filmových či literárních předloh jsme vystavěli železnici (od východu severoamerického kontinentu až na západ), vykopali jsme Zlatého Žílu, sledovali hru s ohněm, a dokonce vyzkoušeli, jak je obtížné zdolat kolmou stěnu nebo věž (v našem podání vytvořenou z 20 pivních bas). Na banky, stejně jako ve westernových předlohách, nebylo žádné spolehnutí obíraly nás naprosto nestydatě o naše těžce vydělané peníze. Ještěže bylo teplé počasí, voda v rybníce příjemně vyhřátá a dost jídla od šikovných kuchařek. Pobyt v našem westernovém táboře byl zpříjemněn několika výlety do muzea v Jičíně, do muzea motorek v Rabakově, a abychom zůstali styloví, jezdili jsme v Pařezské Lhotě na koních. Nebyli jsme ušetřeni ani zážitku z bouřky. Byla sice jenom jedna, ale stála za to. Do několika stanů dokonce nateklo, ale ráno jsme všechno usušili a všechno bylo v pohodě. Určitě se těšíme na příští Borečák a jsme zvědaví, co na nás organizátoři nastraží tentokrát. Třetí ročník táborů dětského centra Maják Třetí ročník letních příměstských táborů letos proběhl v Mateřském a dětském centru Maják. Rodiče si mohli vybrat z pěti týdnů a z pěti témat. Přihlásit děti bylo možné na více týdnů, ale třeba i jen na několik dní. Pro děti byl připraven pestrý program, vyzkoušely si různé výtvarné a rukodělné techniky, hudební a pohybové aktivity. Důraz byl kladen na pobyt venku a vztah k přírodě, děti se zúčastnily 2 3 výletů v každém týdnu. Našly si mnoho nových kamarádů, učily se respektovat jeden druhého A co budeme dělat zítra?, ptaly se děti. Zítra už je sobota Táborů se zúčastnilo z celého Tanvaldska celkem 75 dětí ve věku 3 12 let, kapacita centra tak byla zcela naplněna. Další na Desenské noviny 10/

20 Pozvánky, inzerce ODVOZ A LIKVIDACE FEKÁLIÍ ŠTĚPKOVÁNÍ VĚTVÍ MULČOVÁNÍ TRÁVY TEL.: advokátní kancelář v DESNé Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeních. Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) MĚSTO DESNÁ NABízí k prodeji obytný PŘíVĚS SPORT JACHT Technické parametry: celkové rozměry (d š v) mm; hmotnosti: pohotovnostní 580 kg, užitěčná 40 kg, celková 620 kg. Nejvyšší povolená rychlost: 80km/hod. STK platná do Cena dohodou. Bližší informace na tel.: , mob (p. Radek Seidel). 20 Desenské noviny 10/2013

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne 10. 6. 2013 v 16.00 hod. na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Marek Pieter, Ing. Pavel Michek,

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Křtěnov Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Křtěnov se na

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím

Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Novobystřický průvodce odpadovým hospodářstvím Vážení spoluobčané, město ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. pro Vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC JAVOREK Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Javorek se

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma Kvten 2016 Roník 25 íslo 5 Zdarma " ' ( )*+,- -( - ( -+ +-' - - " ' () * +,- 01, -0 " "'()* "*+,)* 123-4 -5667 +-'897 ;1 --- ' + -< -- = 1 - --' 3 ' --'-> ---1 - +-' " ' - -+ - 1+ - + -+ '? + - + 1-' +'+

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, 252 16 Nučice, IČ 00233668 Obecně závazná vyhláška obce Nučice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Židněves č. 1/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, o poplatku za komunální odpad a nakládání se stavebním odpadem

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ Ve čtvrtek dne 7. dubna 2016 zemřel ve věku 30 let JAKUB ŘIHÁK Se zesnulým se rozloučíme v pátek dne 15. dubna 2016 v 15.15 hodin v chrámu Páně

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 2. zasedání rady města konané dne na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 2. zasedání rady města konané dne na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 2. zasedání rady města konané dne 16.1. 2012 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský Omluven: Ing. Pavel Michek číslo

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 18. týden

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Písecký zpravodaj Leden 2012

Písecký zpravodaj Leden 2012 Písecký zpravodaj Leden 2012 Silvestr 2011 a novoroční přání Poslední den letošního roku jsem měl nevšední možnost pozorovat silvestrovské veselí celého našeho údolí od Bukovce přes Písek až po Jablunkov

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Zpravodaj obce č. 2/2010 Zpracovala: Ťupová Zdenka 19. května 2010

Zpravodaj obce č. 2/2010 Zpracovala: Ťupová Zdenka 19. května 2010 Zpravodaj obce č. 2/2010 Zpracovala: Ťupová Zdenka 19. května 2010 O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO: Uvádíme stručný přehled. Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

1b) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování.

1b) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 25. 5. 2016 od 17.00 hod. v Riedelově vile, v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Želinský

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více