STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s."

Transkript

1 STANOVY Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Tělovýchovná jednota Zemědělského družstva v Záboří, z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost v souladu s ustanovením 214 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ). Ve spolku se dobrovolně sdružují oddíly a zájmové skupiny (dále jen oddíly). Sdružovat v nich se mohou také jednotlivci bez členského vztahu k oddílu. 2. Spolek byl založen v roce 1952 pod názvem DSO Sokol. Později existoval pod názvem Sokol (v letech ) a Tělovýchovná jednota Zemědělského družstva v Záboří okres Strakonice. Spolek se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v Záboří a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců. 3. Sídlem Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. je Záboří 88, Záboří. 4. Spolku bylo přiděleno IČ: II. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku 1. Základním posláním Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z. s. je: a) Organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky. b) Vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže. c) Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností. d) Budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, které vlastní nebo užívá. e) Vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu ve spolku k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec. f) Hájit zájmy svých oddílů a členů uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. Českou unií sportu (dále jen ČUS ), sportovními svazy apod.) i jednotlivci. g) Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností. 2. Vedlejší činností spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku. III. Organizační struktura spolku 1. Organizační struktura Tělovýchovné jednoty Zemědělského družstva v Záboří, z.s. je tvořena: a) valnou hromada jako orgánem nejvyšším,

2 b) výkonným výborem jako orgánem výkonným, c) předsedou jako orgánem statutárním, d) revizní komisí jako orgánem kontrolním. 2. Valná hromada a) Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada složená ze všech členů spolku starších 18-ti let. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka pozvánkou zaslanou členům/sdruženým oddílům, a to buď na adresu bydliště/sídla, elektronickou adresu nebo osobním předáním. Pozvánka musí být doručena nejméně 21 dní před konáním zasedání valné hromady. b) Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18-ti let nebo 2/3 sdružených oddílů nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám. c) Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno. d) Valná hromada zejména: Rozhoduje o vzniku a zániku spolku nebo o jeho přeměně, v případě zániku o majetkovém vypořádání. Rozhoduje o názvu a symbolice spolku, rozhodnutí o změně sídla spolku však náleží do působnosti výkonného výboru. Rozhoduje o přijetí a změnách stanov spolku. Volí a odvolává výkonný výbor, revizní komisi a mandátovou komisi. Rozhoduje o přijetí nového oddílu nebo organizace. Rozhoduje o vyloučení oddílu nebo organizace v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem. Schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku spolku, schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům a organizacím. Stanoví hlavní směry činnosti spolku pro příští období. Schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní vztahy spolku. e) Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. f) Usnesení valné hromady vstoupí v platnost tehdy, souhlasí-li nadpoloviční většina přítomných. g) K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných. h) Zasedání valné hromady řídí předseda spolku nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád. i) Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku. 3. Výkonný výbor: a) Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů spolku v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách. b) Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny. Je volen na období 4 let, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Vždy má předsedu, místopředsedu a

3 hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Pokud klesne počet členů výboru na sudý počet, je výkonný výbor doplněn na nejbližší řádné valné hromadě. c) Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. d) Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. e) Výkonný výbor volí ze své řady předsedu, místopředsedu a hospodáře. Odvolat je může ze závažných důvodů opět pouze výkonný výbor nadpoloviční většinou hlasů. f) Výkonný výbor zejména: Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci. Organizuje a řídí hospodářskou činnost spolku. Schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady. Připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, České unie sportu, jiných organizací a fyzických osob. Dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku. Spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů jednotlivých oddílů a sdružených organizací. Zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními Spolky, jinými organizacemi a fyzickými osobami. 4. Předseda spolku a) Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit škodu, kterou tímto jednáním způsobí. b) Předseda podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis. c) Předsedu volí výkonný výbor, jeho funkční období je čtyřleté. Jeho funkční období končí předáním funkce svému nástupci. Předání je nutné uskutečnit do 14 dnů od zvolení nového předsedy. V případě, že předseda nejedná v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru, popřípadě poškozuje dobré jméno spolku, může být odvolán výkonným výborem nadpoloviční většinou hlasů. d) V případě odstoupení předsedy spolku je jeho nástupce volen na nejbližším jednání výkonného výboru, které musí svolat předseda, místopředseda či jiný pověřený člen výkonného výboru nejpozději do jednoho měsíce od oznámení této skutečnosti. e) Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a valné hromady. f) Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku. 5. Revizní komise a) Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy spolku. b) Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora. c) Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté. Revizní komise je volena valnou hromadou.

4 d) Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům spolku, pobočným spolkům a členům spolku. e) Kontrolu činnosti spolku, případně pobočných spolků provádí revizní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů spolku, pobočných spolků či členů spolku. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně. V rozsahu působnosti revizní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů spolku, od pobočných spolků či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti. f) Do působnosti revizní komise náleží zejména: Kontrola hospodaření spolku. Kontrola hospodaření pobočných spolků. Kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak spolku, tak pobočnými spolky. g) Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání. IV. Členství 1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním spolku, pokud se stane členem některého ze sdružených oddílů nebo organizací. O přijetí za člena rozhoduje oddíl nebo organizace, které stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou. Obecné zásady členství upraví rovněž konkrétní práva a povinnosti člena spolku. 2. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor. 3. Je možné i členství ve spolku bez členského vztahu k oddílu či odboru. O vzniku takového členského poměru rozhoduje v jednotlivých případech výkonný výbor. 4. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví výkonný výbor svým interním předpisem. 5. Členství ve spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti. 6. Druhy členství: a) Řádné. b) Čestné. 7. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti spolku, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno. 8. Členství ve spolku zaniká a) Vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl, případně může být předáno osobně. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout,

5 aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami. b) Vystoupením. c) Úmrtím člena. d) Vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku po dobu tří let, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení. Na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn. 9. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor. 10. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny. 11. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. V. Práva členů 1. Členové spolku mají zejména právo: a) Podílet se na činnosti spolku. b) Účastnit se soutěží a akcí pořádaných spolkem. c) Účastnit se valné hromady. d) Volit a být volen do orgánů po překročení věku 18 let. e) Obracet se na orgány spolku s podněty, stížnostmi, připomínkami a žádostmi. f) Vyjadřovat své názory na činnost. g) Být informován o činnosti spolku. h) Využívat k činnosti majetek a výhody, které členství poskytuje. i) Ukončit kdykoli své členství. VI. Povinnosti členů 1. Povinnosti členů spolku jsou zejména: a) Dodržovat stanovy a usnesení orgánů. b) Platit řádně a včas členské příspěvky. c) Podílet se aktivně na činnosti a plnění cílů. d) Chránit zájmy a majetek spolku. e) Dle svých schopností přispívat dobrému jménu spolku a jeho prosperitě.

6 f) Pomáhat ostatním členům spolku a naplňovat společná rozhodnutí. g) Dodržovat zásady sportovní etiky, morálky a fair play. h) Pokud je člen zvolen do některé funkce, plnit s ní spojené úkoly svědomitě. i) Podle svých možností pomáhat zajišťovat sponzorské příjmy spolku. VII. Oddíly spolku 1. Oddíl je základním organizačním článkem spolku, který nemá právní osobnost. 2. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví. 3. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada, která rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v rámci spolku. VIII. Majetek, hospodaření a jednání jménem Spolku 1. Zdrojem majetku Spolku jsou zejména: a) Členské příspěvky. b) Příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti. c) Příjmy z vlastní hospodářské činnosti. d) Příspěvky a dotace od sportovních svazů. e) Státní příspěvky, dotace od České unie sportu a jiných organizací a osob. f) Majetek přecházející do vlastnictví spolku jako nástupnické organizace České unie sportu. g) Majetek převedený do vlastnictví členem spolku. h) Dary 2. Majetek je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor. 3. Kromě majetku, ke kterému má spolek vlastnické právo, může hospodařit s národním nebo jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy. 4. Hospodaření s majetkem spolku upraví valná hromada přijetím zásad hospodaření s majetkem, ve kterých rovněž stanoví podmínky ostrahy majetku. 5. Vlastní hospodářská činnost spolku se řídí zásadami schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup spolku při jejím případném vstupu do akciové společnosti, společného podniku a podobně. Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje výkonný výbor s přihlédnutím k potřebám a zájmům spolku i jednotlivých oddílů a organizací. 6. Jménem spolku vystupuje předseda nebo jiný pověřený člen výkonného výboru a místopředseda spolku. K platnosti úkonu předsedy oddílu jménem spolku je zapotřebí dodatečného schválení výkonného výboru. 7. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut

7 právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu spolku. Jestliže spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění. IX. Závěrečná ustanovení 8. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace. Stanovy jsou uloženy v úplném znění v sídle spolku, Záboří č.p. 88. V Záboří dne

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

S T A N O V Y Jihlavské unie sportu, z.s.

S T A N O V Y Jihlavské unie sportu, z.s. S T A N O V Y Jihlavské unie sportu, z.s. I. Základní ustanovení 1. Spolek s názvem Jihlavská unie sportu, z.s. (dále jen JUS) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s.

STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. STANOVY SPOLKU Basketbalový klub Nový Jičín z.s. čl. 1 Základní ustanovení Basketbalový klub Nový Jičín, který přijal tyto stanovy, je podle zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku spolkem což je

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s.

Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s. Ze dne 9.2.2012 Program: Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s. 1. Schválení nových stanov (viz příloha) Stanovy byly schváleny. 2. Volba výkonného výboru, revizní komise (Roman Kovařík revizní

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení ..STANOVY SPOLKU Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení 214 a následující. Spolek musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje

Více

Stanovy zapsaného spolku SDMO SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ, Z. S.

Stanovy zapsaného spolku SDMO SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ, Z. S. Stanovy zapsaného spolku SDMO SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ, Z. S. ČLÁNEK 1 NÁZEV, SÍDLO, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název: SDMO Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně,

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

2.2 Sdružení je (podle 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé. STANOVY občanského sdružení Debatní klub Olomouc, o.s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení sdružení Článek 3: Cíle činnosti sdružení Článek 4: Členství Článek 5: Práva a povinnosti

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

SLEZSKÝ KLUB STOMIKŮ OSTRAVA, Z.S. STANOVY

SLEZSKÝ KLUB STOMIKŮ OSTRAVA, Z.S. STANOVY SLEZSKÝ KLUB STOMIKŮ OSTRAVA, Z.S. STANOVY I. Základní ustanovení Slezský klub stomiků Ostrava, z.s. vznikl dne 30. 7. 1991 pod názvem Slezský klub stomiků Ostrava a do 31.12.2013 byl zapsán v rejstříku

Více

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha Preambule 1. I.Český Lawn - Tennis Klub Praha (dále jen Klub nebo I.ČLTK ) je spolkem, založeným za účelem podpory sportovních aktivit svých členů a rozvoje

Více

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s.

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Základní ustanovení a účel spolku Ultras Lipina z.s. je v současné době spolkem fyzických a právnických osob, původně založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 4

Článek 1. Článek 2. Článek 4 Právní forma Článek 1 Stanovy České asociace shogi z. s. 1. Česká asociace shogi z. s. (dále jen Asociace) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Stanovy spolku Vápenka 1912, z.s. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku Vápenka 1912, z.s. čl. I Úvodní ustanovení Stanovy spolku Vápenka 1912, zs úplné znění ke dni 3122014 čl I Úvodní ustanovení 1 Název spolku: Vápenka 1912, zs (dále též spolek ) 2 Sídlo spolku: Kozojídky 93, 696 63 Kozojídky-Hroznová Lhota 3 Vápenka

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy. Část I. Základní ustanovení

Stanovy. Část I. Základní ustanovení Stanovy Českého rybářského svazu, z. s. Část I. 1 Základní ustanovení 1) Český rybářský svaz, z. s. (dále jen Svaz nebo ČRS ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více