Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů"

Transkript

1 Ministerstvo práce a sociálních věcí Konečný příjemce Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s implementační agenturou CzechInvest Agenturou pro podporu podnikání a investic vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 1. Identifikace výzvy Číslo kola výzvy: 02 Číslo grantového schématu: CZ / Název grantového schématu: Program odborného růstu pracovníků - PROFESE Celková částka určená pro tuto výzvu: Kč 2. Operační program, priorita, opatření Operační program Rozvoj lidských zdrojů Priorita 4: Adaptabilita a podnikání Opatření 4.2: Specifické vzdělávání Cíl opatření: Rozvoj adaptability a kvalifikace pracovní síly v sektorech podnikání a služeb a zvyšování povědomí o horizontálním tématu udržitelného rozvoje. 3. Popis grantového schématu Zaměření grantového schématu: GS PROFESE je zaměřeno na specifické vzdělávání: pracovníků - zejména technické profese, řízení výroby, logistika a nákup, jakost, obchodní a zákaznické služby, střední management; managementu v oblasti rozvoje lidských zdrojů včetně dodržování rovných příležitostí; v oblasti technologií a efektivního využívání zdrojů vedoucí ke zlepšení ochrany životního prostředí. Podporované aktivity: příprava vzdělávacích a školicích aktivit včetně případné přípravy studijních materiálů či pomůcek přímo se vztahujících k dané vzdělávací aktivitě. Realizace vzdělávacích a školicích aktivit zaměřených na specifické školení zaměstnanců. Poznámka: Specifickým vzděláváním se rozumí teoretická a praktická výuka, přímo uplatnitelná na současné nebo budoucí pozici zaměstnanců v podnikatelském subjektu, který je příjemcem veřejné podpory. Využitelnost dovedností a kvalifikací získaných v rámci tohoto vzdělávání je u jiných podnikatelských subjektů či v jiných pracovních oblastech velmi snížená. Výstupní certifikáty takového školení mají zpravidla podnikovou nebo odvětvovou platnost. Nelze tedy podpořit školení, která jsou povinná ze zákona či jiných právních předpisů a taková, která vedou k získání oprávnění k výkonu dané pracovní činnosti. 1/7

2 Podpora nebude poskytována na: Jazykové vzdělávání 1 ; Školení obecných počítačových dovedností; Obecné kurzy prezentační dovednosti, projektový management, vyjednávání, rétorika, praktická asertivita, apod. 2 Podnikatelský subjekt může realizovat školení / vzdělávací aktivitu buď interně (ve vlastním školicím zařízení či na pracovišti) nebo na základě smlouvy se specializovanou organizací (organizacemi), která poskytuje specifické vzdělávání v oblasti působnosti daného podnikatelského subjektu. Vlastní školení může být realizováno prostřednictvím specialisty - zaměstnance daného podnikatelského subjektu, nebo externím školitelem. Projekty jsou určeny výhradně pro zaměstnance žadatele, kteří jsou v pracovním poměru k žadateli. Projekty mohou zahrnovat jednu i více školicích či vzdělávacích aktivit, které bude podnikatelský subjekt realizovat po dobu trvání projektu. Ve výjimečných případech může být uznatelným nákladem i školení realizované v zahraničí, ale pouze za předpokladu, bude-li takové školení nezbytné k dosažení stanovených cílů projektu a náležitě odůvodněné. Žadatel musí v takovém případě v rámci příloh projektu doložit, že dané školení nelze realizovat v České republice. Potřeba realizace školení v zahraničí musí být dále zohledněna v hodnocení externích hodnotitelů. Na základě posudků bude rozhodnuto výběrovou komisí o přijatelnosti projektu a případné výši uznatelných nákladů. Cílové skupiny: Cílovou skupinou jsou podnikatelské subjekty (bez ohledu na právní formu i velikost), respektive zaměstnanci těchto subjektů. Vymezení žadatelů o finanční podporu: GS PROFESE je zejména určeno pro podnikatelské subjekty spadající do kategorie malých a středních podniků ve smyslu Přílohy I. Nařízení Komise (ES) č. 70/ 2001 doplněné Nařízením (ES) 364/2004 o podpoře malého a středního podnikání. Příjemcem podpory mohou být i další podnikatelské subjekty, kterým bude přiznána veřejná podpora v nižší míře - v souladu s příslušnými nařízeními EK a vyjádřením ÚOHS čj. VP/S 81/ ze dne 28. dubna Sídlo žadatele může být kdekoliv na území ČR (včetně Prahy). Pokud jde o podnikatelský subjekt se sídlem v Praze, podporu může čerpat jen za předpokladu školení pracovníků z mimopražských poboček, tedy v případě, že cílová skupina projektu a jeho dopad bude umístěn mimo území hlavního města Prahy. Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a realizaci projektu, nesmí působit jako prostředník. U žadatele o podporu bude prokazována schopnost dostát svým závazkům a financování projektu. Podpora bude poskytnuta žadatelům, kteří vedou účetnictví podle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů nebo vedou daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů rozšířenou o dodatečné požadavky, které budou uvedeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podpora bude poskytnuta pouze žadatelům, kteří mají vyrovnané závazky na daních, zdravotním a sociálním pojištění, příp. jiné závazky vůči státnímu rozpočtu. GS PROFESE je obecně určeno podnikatelským subjektům ze zpracovatelského sektoru, ze sektoru průmyslových a environmentálních služeb a dalších služeb bezprostředně navazujících 1 S výjimkou vzdělávání specifické odborné terminologie. 2 Bližší vymezení rozdílu mezi obecným a specifickým školením najdete v Příručce pro žadatele GS PROFESE. 2/7

3 na výše uvedené sektory. V rámci vymezení dle Oborové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) půjde o subjekty podnikající v níže uvedených kategoriích: D Zpracovatelský průmysl (z této kategorie nebude podpořen tabákový průmysl tj. - OKEČ 16 a výroba erotického zboží), E F I (631) K (72) K (742) Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, Stavebnictví, Manipulace s nákladem, skladování (logistika), Činnosti v oblasti výpočetní techniky, Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (z této kategorie nebudou podpořeny architektonické činnosti), K (743) K (747) O (900) G (502) G (504) Technické zkoušky a analýzy, Průmyslové čištění a všeobecný úklid (z této kategorie nebude podpořen všeobecný úklid), Odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města, Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů), Obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím, opravy a údržba motocyklů(z této kategorie nebude podpořen obchod s motocykly, jejich díly a příslušenstvím, ale pouze opravy a údržba motocyklů). Výše podpory na jeden projekt: Minimální výše podpory: Kč Maximální výše podpory: Kč. Míra podpory: Žadatel volí na základě vlastního uvážení, zda bude čerpat podporu v rámci podpory pro vzdělávání pracovníků či tzv. podporu de minimis. Volbu mezi těmito dvěma typy podpory vyznačí žadatel ve formuláři žádosti. V případě volby podpory de minimis bude žadatel muset specifikovat veškerou podporu čerpanou dle pravidla de minimis v předchozích třech letech. Současné čerpání v obou systémech na jeden projekt není možné. A) Podpora pro vzdělávání pracovníků Míra veřejné podpory se určuje v závislosti na velikosti podniku, a to: Malé a střední podniky 3 45 % z celkových uznatelných nákladů. Ostatní podniky 4 35 % z celkových uznatelných nákladů. 3 Dle definice uvedené v příloze I. nařízení Komise (ES) č. 364/2004, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 70/2001(Metodický pokyn pro zařazení podnikatelského subjektu mezi MSP naleznete v příloze Příručky pro žadatele - GS PROFESE). 4 Nesplňují definici MSP. 3/7

4 Míru veřejné podpory je možné navýšit o 10%, pokud bude projekt zaměřen na vzdělávání pro znevýhodněné skupiny pracovníků 5. V případě, že v rámci jednoho projektu takto bude zaměřena jedna či více aktivit, navýšení o 10 % je možno provést pouze pro tyto aktivity. Podpora de minimis 6 představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let (počínající datem, kdy je poskytnuta první veřejná podpora podle pravidla de minimis ) přesáhnout výši odpovídající částce EUR 7. Tento finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. V případě čerpání podpory de minimis bude míra podpory dosahovat 70% celkových uznatelných nákladů projektu u MSP i ostatních podnikatelských subjektů. Míra spolufinancování ze strany příjemce podpory bude 30% celkových uznatelných nákladů. Žadatel o podporu musí zajistit spolufinancování nákladů na realizaci projektu z vlastních zdrojů nebo z jiných zdrojů. 8 Spolufinancování řešení projektu z jiných zdrojů musí být žadatelem o podporu věrohodně doloženo. Podporu de minimis nelze poskytnout v oblasti dopravy, u podpory vývozu či přednostního používání domácího zboží na úkor zboží importovaného, dále v oblasti výroby, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, uvedených v příloze I Smlouvy o ES (dle NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis ). Tato příloha je součástí této výzvy. Specifická kritéria pro věcné hodnocení projektu: Projekty v rámci OP RLZ jsou hodnoceny dle kritérií obecně platných pro posuzování všech předložených projektů. Je posuzováno zdůvodnění projektu, cílová skupina, realizace projektu, výstupy a výsledky, zohlednění horizontálních témat a míra splnění specifických kritérií. Specifická kritéria GS Profese: 1. zkušenosti žadatele s podobnými projekty z pohledu realizace; 2. schopnost žadatele dosáhnout stanoveného cíle, kvalitně realizovat projekt; 3. zaměření a rozsah / komplexnost projektu a jeho připravenost; 4. vazba na jiné projekty financované ze strukturálních fondů; 5. finanční a nefinanční zdraví žadatele. Přílohy k žádosti: Povinné přílohy: 1. Doklad o právní subjektivitě žadatele (Výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list - ne starší 3 měsíců); 2. Finanční výkazy pro hodnocení finančního a nefinančního zdraví žadatele a finanční plán projektu; 5 Za znevýhodněné pracovníky se považují osoby mladší 25 let, které dosud nebyly zaměstnány v trvalém pracovním poměru; osoby se změněnou pracovní schopností; osoby starší 45 let, které neabsolvovaly maturitní studium; osoby dlouhodobě nezaměstnané (tj. osoba, která byla před nástupem do zaměstnání nezaměstnaná nepřetržitě nejméně po dobu 12 měsíců), a to po dobu prvních 6 měsíců po nástupu do zaměstnání. 6 Veřejná podpora de minimis (drobná) podpora dle Nařízení Komise ES č. 69/2001 ze dne , o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu de minimis. 7 Pro účely zjištění odpovídající částky v Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou platný ke dni prvního poskytnutí dané veřejné podpory. 8 Mimo zdroje veřejné. 4/7

5 3. Čestné prohlášení o všech aktuálně čerpaných formách veřejné podpory; 4. Čestné prohlášení / doklad o zajištění financování projektu; 5. Rozpis klíčových aktivit; 6. Popis žadatele a rámcová organizační struktura společnosti. Specifické přílohy dle zaměření projektu: 7. V případě že si žadatel bude vzdělávací aktivity a školení připravovat a zajišťovat vlastními zaměstnanci, předloží prohlášení / doklad o předchozích zkušenostech podnikatelského subjektu s realizací takových aktivit a současně o zkušenostech pracovníků, kteří budou aktivitu připravovat či zajišťovat školení; 8. V případě, kdy školení bude zajišťovat externí vzdělávací instituce a žadatel již ví, o kterou instituci půjde, je požadována rámcová informace o vzdělávací instituci, jejích zkušenostech, odborném zaměření či reference; 9. Bude-li projekt zahrnovat školicí aktivitu v zahraničí, předloží žadatel detailní odůvodnění, proč nelze realizovat danou vzdělávací aktivitu v České republice. Přílohy 7-9 závisí na charakteru a obsahu projektu a žadatel musí tyto přílohy uvést na seznamu příloh s počtem stran. Všechny přílohy budou vyžadovány pokud možno v elektronické i tištěné podobě. Přílohy 1, 3 a 4 budou předkládány pouze v tištěné podobě, příloha 2, 5, 6 (finanční výkazy a finanční plán projektu, rozpis klíčových aktivit, popis žadatele a rámcová organizační struktura společnosti) bude předkládána jak v elektronické tak v tištěné podobě. Přílohy 2 a 5 (Finanční výkazy a Rozpis klíčových aktivit) je nutné vyplnit na předepsané formuláře. Příloha 6 (Popis žadatele a rámcová organizační struktura společnosti) nemá předepsanou formu. Aktuální finanční výkazy (finanční výkaz a finanční plán projektu) si žadatel stáhne na internetových stránkách kde najde i podrobný návod pro vyplnění těchto výkazů. Přílohu Rozpis klíčových aktivit si žadatel stáhne na internetových stránkách v sekci Rozvoj lidských zdrojů / Školení a rozvoj zaměstnanců / Dotace školení. Po vytvoření příloh 2, 5 a 6 žadatel soubory uloží a odevzdá jako přílohu žádosti v elektronické i tištěné podobě. Pro podnikatelské subjekty je na internetových stránkách k dispozici zdarma tzv. prescoring, neboli předběžné hodnocení finančního zdraví pro žadatele. Jedná se o on-line systém hodnocení žadatele na základě vyplnění vybraného okruhu dat. Výsledek prescoringu je zobrazen on-line pouze pro potřeby žadatele, který prescoring použil, je nezávazný a má pouze informativní charakter pro žadatele. 4. Místo realizace projektu Místem samotné realizace projektů (vzdělávacích aktivit / školení) v rámci GS PROFESE je území České republiky 9. 9 Ve výjimečných případech může být místem realizace i zahraničí (viz bod 3 Popis grantového schématu). 5/7

6 5. Forma podpory V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu bude poskytována finanční podpora formou dotace na uznatelné náklady. Na poskytnutí finanční pomoci není právní nárok. 6. Doba trvání grantových projektů Maximální délka trvání grantového projektu je stanovena na 2 roky. 7. Uznatelné náklady projektu Z prostředků určených na Operační program Rozvoj lidských zdrojů mohou být financovány pouze uznatelné náklady projektu. Za uznatelné náklady se považují náklady projektu vzniklé po datu začátku realizace projektu uvedeného v žádosti o podporu, ne dříve než od data přijetí žádosti o podporu na regionální kancelář agentury CzechInvest. Podrobný výčet uznatelných a neuznatelných nákladů projektu a časový rámec uznatelných nákladů je uveden v Příručce pro žadatele GS PROFESE, která je zveřejněná na internetových stránkách na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nebo agentury CzechInvest 8. Termíny výzvy Počátek sběru žádostí: Aktuální verze elektronické žádosti je od k dispozici na stránkách a Ukončení příjmu žádostí: ve hodin. Všechny žádosti doručené po termínu budou automaticky vyřazeny. Rozhodující je čas doručení, nikoliv odeslání žádosti. 9. Způsob výběru projektů Výběr projektů bude realizován na principu soutěže mezi předloženými projekty ve vyhlášeném kole výzvy. Žádosti, které splní formální náležitosti a kritéria přijatelnosti, budou předány k věcnému hodnocení vždy dvěma nezávislým hodnotitelům. Na základě jejich posudků a vyhodnocení formálního splnění podmínek výběrová komise doporučí či nedoporučí projekty k financování. Počet podpořených projektů je limitován alokací prostředků na dané kolo výzvy i celé grantové schéma. 10. Účast v dalších programech podpory K uznatelným nákladům na projekt podpořený z GS Profese nelze čerpat podporu z jiného programu Evropské unie nebo České republiky, aby byla vyloučena duplicita podpory na jeden projekt z více veřejných zdrojů. V případě porušení této podmínky by se jednalo o neoprávněné použití prostředků a vůči příjemci by byly uplatněny sankce dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 6/7

7 11. Monitorování projektů Žadatel je povinen v průběhu realizace projektu sledovat plnění monitorovacích indikátorů ukazatelů výstupů a výsledků. Seznam monitorovacích indikátorů je uveden v příloze č.1 této výzvy Předložení žádosti o finanční podporu Na každý projekt musí být předložena zvláštní žádost o poskytnutí podpory. Každá žádost musí být předložena na speciálním elektronickém formuláři žádosti o podporu GS Profese (nejde o žádost v MSSF Benefit), který je k dispozici v elektronické formě na webových stránkách. Žadatel musí předložit elektronickou žádost na pevném médiu (přednostně na CD) a tištěnou verzi žádosti včetně všech povinných příloh v 5 výtiscích (1x originál/úředně ověřená kopie a 4x kopie) v příslušně označené zalepené obálce. Žádosti přijímají Regionální kanceláře agentury CzechInvest. Seznam a kontakty na regionální kanceláře jsou uvedeny na webových stránkách agentury CzechInvest Označení obálky: Žádost musí být doručena v zalepené obálce, na které musí být uvedeno: 1. Adresa regionální kanceláře CzechInvestu, na níž bude žádost předkládána; 2. Název operačního programu; 3. Číslo priority a opatření; 4. Číslo kola výzvy; 5. Název grantového schématu; 6. Plný název a adresa žadatele; 7. Upozornění NEOTVÍRAT v levém horním rohu. Podrobný postup při předkládání žádostí je uveden v Příručce pro žadatele GS Profese pro 2. kolo výzvy, která je k dispozici na webových stránkách a Adresa vyhlašovatele: Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbor podpory podnikání a konkurenceschopnosti Na Františku 32, Praha 1 Upozornění: Žádosti jsou přijímány na regionálních kancelářích agentury CzechInvest. Seznam regionálních kanceláří včetně kontaktů je uveden na webových stránkách agentury CzechInvest (www.czechinvest.org). Kontaktní místa: Často kladené dotazy ke grantovému schématu Profese jsou zveřejňovány na webových stránkách agentury CzechInvest. Své dotazy mohou žadatelé volat na bezplatnou linku agentury CzechInvest anebo zasílat na ovou adresu Bližší informace ke grantovému schématu Profese lze dále získat na regionálních kancelářích agentury CzechInvest a v Příručce pro žadatele GS Profese pro 2 kolo výzvy, která je k dispozici na webových stránkách a 10 Detailní postupy pro monitorování jsou uvedeny v Příručce pro příjemce GS Profese, která je zveřejněna na stejných internetových stránkách jako Příručka pro žadatele GS Profese. 7/7

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Výzva č.: B3 Datum vyhlášení výzvy: 25. března 2013 Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze č.: 02 Datum

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje 4. KOLOVOU VÝZVU předkladatelům grantových

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2013 Stránka: 1 z 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2012 Stránka: 1 z 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního začleňování vyhlašuje

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-5651/2013-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace programů ESF vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace

Více

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 FOND VYSOČIN Y Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování vyhlašuje Výzvu k předkládání

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

A. VŠEOBECNÉ PODPORY

A. VŠEOBECNÉ PODPORY A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků Programy podpory malého a středního podnikání Programy podpory malého a středního podnikání na období 2005 2006 schválila vláda České republiky

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 5. 2013 Stránka: 1 z 14 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-5651/2013-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více