Výběrové řízení na poskytovatele telemarketingové podpory obchodní činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběrové řízení na poskytovatele telemarketingové podpory obchodní činnosti"

Transkript

1 Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, For Evaluation Only. Výběrové řízení na poskytovatele telemarketingové podpory obchodní činnosti Informace o zadavateli Základní údaje Statutární orgán : Ing. Stanislav Votava Popis činnosti zadavatele Společnost FACSON zajišťuje komplexní služby v oblasti tisku a zpracování dokumentů. Služby zahrnují dodávku zařízení, zajištění servisu, zabezpečení podpory uživatelů a dodávek spotřebního materiálu. V případě potřeby i zajištění financování projektů. Kontaktní osoba v rámci výběrového řízení Kontaktní osobou v záležitosti tohoto výběrového řízení je Pavel Míka, DiS., obchodní zástupce společnosti. Popis předmětu plnění zakázky Předmětem plnění zakázky bude dodání telemarketinové podpory pro obchodní činnost společnosti FACSON, spol. s r.o. a poskytnutí služeb s tím souvisejících pro kontaktování potenciálního klienta. Je zaručen minimální objem dodaného zboží a poskytnutých služeb počtu 40 schůzek měsíčně. Termíny uvedené v zadávací dokumentaci jsou orientační, mohou však doznat změn s ohledem na průběh výběrového řízení. Mlčenlivost Veškeré informace o konání výběrového řízení, jakož i veškeré informace o zadavateli uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace, jsou považovány za obchodní tajemství a slouží uchazeči výhradně jako podklad k vytvoření nabídky. 1,

2 Doba a místo plnění zakázky Předpokládaná doba plnění je od okamžiku akceptace zakázky (předpoklad 09/2009) po dobu trvání příslušné smlouvy při splnění všech podmínek vyplývajících z tohoto výběrového řízení a ze smlouvy. Předpoklady pro plnění zakázky Základní předpoklady Uchazečem uvedené skutečnosti jsou považovány za důvěrné a zadavatel je může využít pouze pro účel posouzení a hodnocení nabídek k zadání zakázky, pro kterou byly doloženy. Za důvěrné se nepovažují údaje uvedené v záznamu o posouzení a hodnocení nabídek Reference a rozsah obdobných zakázek realizovaných uchazečem Uchazeč v nabídce předloží údaje o realizovaných zakázkách podobného rozsahu a struktury v ČR. Způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v souladu s podmínkami zadání. Platební podmínky Níže uvedené platební podmínky budou zapracovány do paragrafového znění rámcové smlouvy a uchazeč s nimi podáním nabídky vyjadřuje výslovný souhlas. Úhrada za plnění bude prováděna měsíčně v Kč, vždy na základě daňového dokladu vystaveného vybraným uchazečem za předchozí měsíc. Splatnost dokladu bude nejméně 21 dní po jeho obdržení zadavatelem. Úhradou se rozumí odepsání částky z účtu zadavatele. Částka k úhradě je složena z cen služeb obsažených v rámcové smlouvě, v počtu provedených za daný kalendářní měsíc. 2

3 Nabídková cena bude uvedena v následujícím členění (v Kč bez DPH): Položka Vstupní poplatky Je potřeba? (Ano / Ne) Cena DPH bez Přípravy databáze Inicializační poplatek poplatek Volba telefonistky Zkušební hovory Testovací provoz zdarma? Služby Navolaná schůzka Navolaný Pronájem telefonistky Rozesílání navolaných ů Reporting 3

4 Požadavky na zpracování nabídky Způsob zpracování nabídky Nabídku podá uchazeč 1x elektronicky. Pro snazší posouzení a hodnocení nabídek zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním: obsah nabídky (uvést číslo stránky s ohledem na požadované členění nabídky), podrobný popis a specifikace nabízených služeb, nabídková cena pro požadované služby (viz bod Způsob zpracování nabídkové ceny), další nabízené služby nad rámec této zadávací dokumentace, návrh rámcové smlouvy Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude podepsána oprávněnou a odpovědnou osobou ze zpracování nabídky. Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, prospekty a obdobné materiály nevyjímaje, bude zpracována v českém jazyce. Elektronická verze nabídky Uchazeč předloží elektronickou verzi nabídky, která bude obsahovat veškeré textové a tabulkové části nabídky, a to ve formátech kompatibilních s programy MS Office nebo PDF a tisknutelných na papír formátu A4. Zaslaná nabídka včetně veškerých dokumentů, příloh atd. bude v max. velikosti 3 MB, ostatní může uchazeč zaslat na CD nosiči na výše uvedenou adresu a kontaktní osobu společnosti. Celou nabídku zašle uchazeč na výše uvedenou ovou adresu s příponou.zip. Způsob hodnocení nabídek Zadavatel bude vyhodnocovat nabídky na základě všech kritérií specifikovaných v bodě zejména pak dle: výše celkové ceny, resp. výše ročního provozního poplatku funkcí elektronické knihy jízd dle předložené tabulky zkušeností s poskytováním řešení podobného rozsahu a zaměření 4

5 Lhůty Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může zájemce o zakázku zpracovávat a zejména podat svou nabídku. Uchazeč doručí zadavateli nabídku nejpozději do konce této lhůty. Nabídka, která bude zadavateli doručena po skončení této lhůty může být zadavatelem odmítnuta a vrácena uchazeči nebo vyřazena z hodnocení a uchazeč může být vyloučen z další účasti na zakázce. Lhůta, po kterou je nabídka uchazeče závazná V této lhůtě jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, tzn. jsou povinni se zadavatelem uzavřít smlouvu za podmínek uvedených v nabídkách, pokud jejich nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 90 kalendářních dnů a začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. V předmětné lhůtě zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky. Předpokládaný harmonogram výběrového řízení Zadavatel předpokládá následující průběh výběrového řízení: Datum odeslání zadávací dokumentace zájemcům Datum předložení nabídek Datum vyhodnocení nabídek Případný osobní pohovor s vybranými finalisty do Způsob a místo pro podávání nabídek Nabídky je možno podávat em na adresu Veškeré dotazy ohledně výběrového řízení směřujte na kontaktní osobu: Pavel Míka, DiS. (kontakt viz výše) Další podmínky zadání zadavatel si vyhrazuje právo doplnit nebo změnit podmínky vypsaného výběrového řízení v průběhu celého jeho předpokládaného trvání, 5

6 zadavatel si rovněž vyhrazuje právo celé výběrové řízení bez udání důvodu zrušit a odmítnout všechny předložené nabídky, zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, a to ani v případě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady vzniklé účastí ve výběrovém řízení, zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat a přijmout upřesnění předložené nabídky i v průběhu výběrového řízení a tím i měnit jeho harmonogram, zadavatel akceptuje nabídky pouze v českém jazyce, zadavatel si vyhrazuje právo odeslat zadávací dokumentaci v elektronické podobě na uchazeče, veškeré vztahy vyplývající z tohoto výběrového řízení se řídí výhradně právním řádem České republiky, toto výběrové řízení není obchodní veřejnou soutěží podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v znění pozdějších předpisů a neřídí se ani zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, podáním nabídky uchazeč bezvýhradně akceptuje podmínky tohoto výběrového řízení a práva zadavatele. Ve Praze dne

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Strana 1 z 6 Zadávací dokumentace k projektu firmy Eurovision, s.r.o. Manažerské vzdělávání zaměstnanců společnosti Eurovision, s.r.o. v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů,

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele osobního automobilu v rámci projektu Koupě a rekonstrukce azylového domu v Rumburku Zadavatel: Zpracovatel: CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

Více

Zadání výběrového řízení na odprodej pohledávek z hypotéčních úvěrů Raiffeisenbank a.s.

Zadání výběrového řízení na odprodej pohledávek z hypotéčních úvěrů Raiffeisenbank a.s. 1. Zadavatel Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 49240901, zapsaná v OR u MS Praha, oddíl B, vložka 2051, zastoupena pro účely výběrového řízení: 2. Typ výběrového řízení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy Identifikační údaje Název zakázky: Jazykové vzdělávání Názvy projektu: Otevři svou mysl

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Dodávka osobních služebních automobilů

Dodávka osobních služebních automobilů VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Dodávka osobních služebních automobilů Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Technické specifikace V souladu s ustanovením 18 odst. 3

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 04 - IT školení Služba Datum vyhlášení zakázky: 7. 1. 2011

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen výzva ) k veřejné zakázce malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Rekonstrukce 1. křídla Domova mládeže VOŠ a SOŠ Březnice VYZÝVÁ

Rekonstrukce 1. křídla Domova mládeže VOŠ a SOŠ Březnice VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 Sídlem: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice Zastoupený: Ing. Marií Fiřtíkovou,

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Dodávka dalekohledů pro Envicentrum Druh veřejné zakázky: V souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II Identifikační údaje zadavatele: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA IČ, TDS a koordinátor BOZP v rámci projektů Modernizace,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

,,Dodávání kancelářských potřeb pro rok 2015 dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením

,,Dodávání kancelářských potřeb pro rok 2015 dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením Město Cheb jako centrální zadavatel poskytuje Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále také jako veřejná zakázka ) na dodávky dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vytvoření krajinotvorného prvku

Vytvoření krajinotvorného prvku Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Registrační číslo projektu: CZ.1.02./6.3.00/13.19775

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha výzvy k podání nabídky Zadávací dokumentace je zpracována jako příloha výzvy k podání nabídky. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka technologického nábytku a stavební úpravy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více