Hodnocení činnosti AS DIFA za období Zdeňka Kujová, členka senátu DIFA JAMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení činnosti AS DIFA za období 07 10 Zdeňka Kujová, členka senátu DIFA JAMU"

Transkript

1 Hodnocení činnosti AS DIFA za období Zdeňka Kujová, členka senátu DIFA JAMU OBSAH 1. Vnitřní hodnocení 1.1 Na co můžeme být hrdí 1.2 Co bychom mohli zlepšit 2. Vnější hodnocení 3. Sebehodnocení jako jednoho člena senátu DIFA Přílohy Návrh harmonogramu, Komunikace DIFA JAMU V tomto hodnocení jsem se pokusila nejenom o vnitřní zhodnocení naší společné práce, ale také o vnější pohled člověka, který by mohl v následujících letech hodnotit naši činnost a to na základě dokumentů, které najde, které mu budou dostupné. Jedná se převážně o dokumenty zveřejněny senátem na webových stránkách fakulty, toto hodnocení najdete na straně x tohoto dokumentu. Složení AS DIFA JAMU v letech 2007 až 2010 pedagogové: Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (do 21. dubna 2008) (odstoupil, jelikož se stal jedním z kandidátů na děkana DIFA JAMU) prof. Mgr. Nika Brettschneiderová (od 22. dubna 2008) Mgr. Karel Hegner Mgr. Hana Charvátová doc. Mgr. Jan Kolegar předseda Mgr. Sylva Talpová místopředsedkyně MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. studenti: Zdeňka Kujová Magdaléna Lišková tajemnice Ondřej Novotný (do xx.xxxx 2010) (odstoupil, jelikož přestal studovat) xxxxxxxxxxxxxx (od xx.xxxx 2010)???? 1

2 1. VNITŘNÍ HODNOCENÍ 1. 1 Na co můžeme být hrdí Co jsme udělali: - odsouhlasili jsme výroční zprávy fakulty za rok 2007, 2008, odsouhlasili jsme rozpočet na rok 2008, 2009 a uspořádali jsme setkání zakladatelů školy - uspořádali jsme setkání členů akademické obce před volbami děkana - zvolili jsme nového děkana - podařilo se zavést vyvěšování zápisů a informovanost akademické obce na internetových stránkách DIFA - případ Robina Kvapila, ke kterému zaujal senát pozici podpory stanovisku disciplinární komise - připojení se k prohlášení o změnách v akademické samosprávě, viz Prohlášení hodnocení činnosti děkana v červnu 2010 plánováno, neproběhlo. Samostatnou kapitolou naší činnosti byla volba děkana. To byl pro nás velký úkol. Myslím, že se uskutečnilo hodně zajímavého, co přineslo podněty na fakultu. Bohužel, co se týká průběhu voleb, nemůžu souhlasit s vyjádřením, že bychom volby jako senát DIFA zvládli obstojně. V příloze zasílám s odstupem hodnocení akcí konaných při volbách děkana fakulty. Problémy vnitřní komunikace na fakultě byly konzultovány s aktuálním vedením DIFA JAMU. Stalo se tradicí, že před odsouhlasení rozpočtu na další rok, tajemník DIFA JAMU odprezentuje navržený rozpočet senátorům a vysvětlí detaily. Tato chůze před odsouhlasením rozpočtu vedené tajemníkem DIFA JAMU byly vždy vyčerpávající a i při dotazech, vždy pohotově odpovídal. Proto nikdy neměl senát v našem volebním období problémy s odsouhlasením rozpočtu. Určitě by se tyto prezentace rozpočtu měly zachovat Co bychom mohli zlepšit V této části popisujeme návrhy na zlepšení. Jak naznačil předseda senátu AS DIFA, někomu nemusel vyhovovat přístup vedení senátu. V těchto bodech je toho bohužel více. V několika bodech pro mě práce senátu byla opravdu nedostatečná. Konkrétně v systematičnosti, plánování, jednání na základě informací, informovanosti členů AS i akademické obce. Ad systematičnost Senát DIFA by si měl stanovovat svoje cíle pro volební období a jednotlivé roky. Na počátku akademického roku by mělo být předloženy návrhy na činnost senátu v následujícím roce a na konci roku provedeno hodnocení. 2

3 Neexistuje harmonogram činnosti AS DIFA, přitom jsou činnosti, které se tradičně každoročně opakují a je proto velmi dobře možné je proto naplánovat dopředu, což souvisí s bodem plánování (hrubý návrh harmonogramu/kalendáře posílám v příloze). Do toho bodu pak patří také častost schůzek. Několikrát jsme se museli sejít narychlo tzv. uměle, protože to ze zákona vyplývá. Pokud bychom věděli, co chceme a budeme dělat, udělali bychom to. Ve spoustě záležitostech bychom tak pomohli vedení fakulty, ale také pedagogům a ateliérům a na konci samotným studentům. Ad plánování Není možno svolávat schůze týden před jejím konáním, ještě při časovém vytížení členů senátů; na tento problém jsem upozorňovala několikrát, nenaznala jsem vůbec žádnou změnu. Do tohoto bodu patří účast členů senátu na jednáních (podrobně viz 2. Vnější hodnocení) Svědomí každého senátora je, aby vnímal, že nepotřebujeme zajišťovat minimální účast potřebnou pro usnášeníschopnost, ale aby se každý se senátorů podílel odpovědně na ovlivňování vedení fakulty. Ad jednání na základě informací Často byly velmi pozdě předložené informace ke schvalování. Někteří senátoři často působí na zasedáních, že zaslané materiály nemají prostudovány. Ad informovanost členů AS i akademické obce Jsem ráda za zavedení zveřejňování zápisů ze zasedání, ovšem naší povinností je informovat o konání budoucích schůzek, neboť naše setkání jsou veřejná! pokud nezveřejňujeme informaci o konání dopředu, nezveřejňujeme, neplníme naší povinnost Vyvěšování zápisu není kompletní a často probíhalo s velkým prodlením. Neudělali jsme: Neaktualizovali Statut (voleb. obd., příloha č.2 studijní programy,org. struktura fakulty) a Volební řád DIFA JAMU Rozpočet - nejenom schvalování, ale také KONTROLA čerpání provádět na podzim každého roku První bod považuji za velký nedostatek. Jak ze strany senátu, tak ze strany vedení DIFA, které nepředložilo podklady včas. Věřím, že si nový senát aktualizování těchto dokumentů vezmou jako jeden z prvních úkolů. Stále se mi stávající způsob schvalování rozpočtu jeví poněkud nesmyslný. Schvalujeme-li něco, co bylo schváleno velkým senátem, co tedy můžeme neschválit? Senát je také kontrolním orgánem, tedy by měl mít přehled o tom, co se navrhuje, než se to schvaluje. Nelze se dohodnout s vedením fakulty, že než odejdou návrhy na rektorát tedy ekonomické radě, která předkládá rozpočet velkému senátu - budou předloženy malému senátu? 3

4 V případě provádění kontroly na podzim, tj. v končící fázi, je možnost ještě ovlivnit, pozitivně zasáhnout. Dozvědět se také o jeho správném plnění, tak jak bylo schváleno. Důvody pro nedostatečnou aktivitu senátu, některé nesplněné úkoly, častou neúčast aj. můžeme hledat u vedení senátu, ale obávám se, že tento problém se týká všech členů senátu, protože nemají Čas členové senátu jsou studenti a pedagogové školy. Tito jsou velmi zaneprázdněni svojí primární činností a to jest učit a studovat. Práce v senátu je náročná a to jak na odbornost, čas i finance. Nedostatečnou odpovědnost vycházející z primárních povinností členů. Toto považuji za velmi výrazné problémy našeho senátu. Co by v tomto bodě pomohlo vyřešit situaci? Dost možná jiné složení senátu. To ovlivní do budoucna pouze akademická obec. Většina současných členů senátu byla zároveň v senátech minulých. Tímto se do naší činnosti přenášela nejenom kontinuita a zkušenosti, ale také špatné návyky. Možností je také senátorům přispívat na jejich činnost finančně. Jak už jsme řekli je to velmi odborná činnost, časově náročná a tím i finančně (pokud pracuji na věcech senátu, nemohu dělat nic jiného). Toto není nic neobvyklého v jiných senátech VŠ v ČR. Odměna za tuto činnost se pohybuje kolem Kč čtvrtletně. Jednak by takováto odměna umožnila věnovat více času úkolů senátu (v případě studentů je toto ještě markantnější) a za druhé by fungovala motivačně a také jako morální povinnost, vyvolaná sice stimulačně. Problém s tímto krokem je jasný. Kde vzít potřebné finance? Fakulta by musela najít zdroj pro tyto odměny a muselo by se to také stát jednou z potřeb. Nejedná se o malou částku (cca 9 členů 2 ročně Kč = Kč). Tomuto by mělo odpovídat také častost zasedání, minimum jednou za dva měsíce. Budoucí senát by mohl zvážit alespoň ohodnocení předsedy/předsedkyně a tajemníka/tajemnice senátu. Mějme na paměti, že tento příspěvek je za množství práce, kterou členové ze své pozice MOHOU udělat, stále pouze symbolický. 4

5 2. VNĚJŠÍ HODNOCENÍ činnosti AS DIFA JAMU Výchozí dokumenty pro hodnocení činnosti AS DIFA JAMU: - tyto dostupné relativně snadno a rychle na stránkách fakulty, zveřejněny do října Dopis rektorovi - VÝSLEDKY NOMINACE NA VOLBU DĚKANA - Výsledky voleb do akademického senátu DIFA JAMU na období Seznam členů AS DIFA - Zápisy z jednání AS DIFA: - Vyhlášení voleb do akademického senátu DIFA - Prohlášení Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU v Brně - Zápisy z jednání AS DIFA Zápisy z jednání AS DIFA Zápisy z jednání AS DIFA Schůze AS DIFA svolána na čtvrtek 18.června 2009 v místnosti 106 Divadelní fakulty - Zápisy z jednání AS DIFA Zápisy z jednání AS DIFA Zápisy z jednání AS DIFA Zápisy z jednání AS DIFA volba děkana DIFA JAMU - Mimořádná zpráva ze senátu ze dne Zápisy z jednání AS DIFA Zápisy z jednání AS DIFA Zápisy z jednání AS DIFA Zápisy z jednání AS DIFA Obecně - Zápisy jsou stručné a nepřehledné, chybí délka zasedání - Čtenář nemá možnost dozvědět se více o obsahu diskuzí k jednotlivým tématům inspirace např. u FMK UTB - každý zápis má také jinou úpravu někdy na hlavičkovém papíře, nedodržuje se standart sdělovaných informací závěry, rozdělení na studenty a pedagogy, kdo byl omluven apod. - Obecně se zdá, že AS DIFA JAMU toho moc nedělá, aspoň podle toho, co se dá vyčíst ze zápisů, jakoby nějaké zápisy i chyběly. - Účast senátorů na zasedání je kromě roku 2008 spíše neuspokojivá (celkově 75 %) v několika případech musel být jeden člen účasten telefonicky, aby byl senát usnášeníschopný Rok Účast přiměřená. - Celkem setkání 6, z toho 4 čistě ohledně volby děkana, 1 hodnotící sama sebe, 1 děkan + rozpočty + wifi. - špatné číslování zpráv (PDF má číslo 16, PDF má číslo 15)??? - zápis ze zasedání z má zcela jinou formu - Kromě volby děkana, schválení rozpočtu 2008 ( (?)) a kontroly Zpráv za loňský rok, návrhu na WiFi se jinak nic neudělalo. - Kromě volby děkana se senát vlastně nesešel, a pak až na své hodnocení. 5

6 - Podle dokumentů se však zdá, že aktivity především studentů AS okolo volby děkana byly komplexní a přispěli velkou měrou diskuzi nad volbou děkana a zapojení široké akademické obce. - Mírné překvapení vyvolává změna potřebné kvalifikace pro kandidáty na děkana titul PhD. Rok Pouze 2 zasedání!!! pouze 2 schůze za rok je na pováženou. - účast 2 x 5/9 - Chybí navrácení se k diskuzi na téma Hodnocení činnost AS DIFA JAMU (deklarované v posledním zápisu z roku 2008). - odvedená práce za 2009 : schválení Umělecké rady, schválení aktualizace Dlouhodobého záměru, připojení se k výzvě Iniciativa pro vzdělanost - Nebylo nalezeno např: schválení rozpočtu 2009, schválení Výroční zprávy 2008 Rok Zatím pouze 2 zasedání - Účast 6/9 a 5/9 - odvedená práce za 2010 : schválení rozpočtu 2010 (28.4.-velmi pozdní datum navazuje pravděpodobně na státní rozpočet, schválení výroční zprávy za 2009, naplánování nových voleb do AS DIFA JAMU) - Konečně nějaká informovanost o tématech diskuzí. - Kooptace chybí zdůvodnění tohoto kroku. Co se týká zápisů a jejich zveřejnění na webu fakulty, prosím o jejich doplnění a dát do pořádku na nových webových stránkách fakulty, viz 6

7 Návrhy pro celkové zlepšení činnosti senátu: Zajistit co možná nejvyšší účast členů senátu a to lepším plánováním odesílat pozvánky s termínem, časem a místem konání min dní dopředu a na začátku roku vytvořit kalendář senátu, který bude všem senátorům k dispozici. Rozpočet a výroční zpráva a další dlouhodobé dokumenty fakulty zasílat min. 14 dní před konáním schůze senátu. Vyvěšovat zprávu o konání schůzky na web DIFA a to v momentu jejího vyhlášení (případně posílat přes studijní na všechny ové adresy akademické obce pozor na častost). Při sepsání zápisu jednání nejdříve vyhotovit, poslat všem senátorům s dvoudenním termínem na případnou reakci, po té bezodkladně vyvěsit na stránky DIFA. Zápis vytvářet tak, aby i po letech byl jasný obsah a byly přehledné. Navrhuji také každé zasedání zvukově zaznamenávat. Návrhy na položky do rozpočtu na další rok budou předkládány nejdříve senátu AS DIFA JAMU, poté AS JAMU, poté k finálnímu schválení AS DIFA JAMU (toto je potřeba domluvit s vedením DIFA JAMU, děkanem, tajemníkem a předsedou senátu). Prostor pro vzkazy akademickému senátu (např. návrhy na projednávání), které by mohlo být dostatečně anonymní. Hodnocení činnosti senátu provádět na konci akademického roku (červen/začátek července) schůzkou se všemi členy senátu, předseda dopředu stanoví body, o kterých se bude diskutovat (body vychází z cílů senátu, které si dal na začátku roku) Návrh na finanční ohodnocení senátorů viz str. 4 Předložit naše společná hodnocení budoucímu předsedovi a členům senátu. O naplňování těchto kroků by se měl starat předseda senátu za pomoci tajemníka senátu fakulty. 7

8 3. SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ ČLENKY SENÁTU Nemohu se ubránit pocitu a názoru, že za současného působení senátu, je tento orgán neefektivní a nevyužívá svých možností, ale také nenaplňuje svoje povinnosti. Velmi záhy jsem získala dojem, že obecně přijímaný názor, že bylo v předchozích letech něco nějak děláno, by se nemělo měnit (schvalování rozpočtu, informování akademické obce, atd.) Brzy jsem upadla do skepse, že není proč se snažit, ať už při řízení a organizování senátu, tak při aktualizování dokumentů DIFA JAMU, jelikož se nic nezmění. Samozřejmě tohle je odvozeno od členů senátu, od jejich odpovědnosti, aktivnosti, stylu práce. Jmenované mi bohužel ani v jednom bodě nevyhovovalo. Moje myšlenky se ubírají také otázkou, co by s činností senátu udělalo jiné složení, zastoupené kolegy, kteří v senátu ještě nepracovali. Jak napsal předseda senátu, následující roky po volbách děkana, byly rutinou. Rutinou se staly, protože jsme to tak udělaly. Pokud však ostatní členové mají dobrý pocit z odvedené práce, tímto se omlouvám a kladu veškerou vinu na svoji naivnost, která předcházela mojí představě o fungování senátů obecně. Díky tomu že jsem se zúčastnila několika seminářů věnovaných členům senátu při ACSA a protože se znám se studentskými členy jiných školních senátů, vím, že tento orgán může pracovat jinak. Lépe. Samotnou mě mrzí, že jsem toto nedokázala dostatečně ovlivnit. Pokud bychom věděli, co chceme a budeme dělat, udělali bychom to. Ve spoustě záležitostech bychom tak pomohli vedení fakulty, ale také pedagogům a ateliérům a na konci samotným studentům. Přeji budoucímu senátu hodně angažovanosti, odpovědnosti, času, inspirace a také hlavně radosti z podílení se na vedení fakulty. BcA. Zdeňka Kujová studentský člen senátu AS DIFA JAMU absolventka a studentka Divadelního manažerství DIFA JAMU 8

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání VÚP v Praze 2005 Celková gesce přípravy Manuálu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL

KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL KRITICKÝ PRŮVODCE REFORMOU VYSOKÝCH ŠKOL Praha 2012 Úvod Text, který se Vám dostává do ruky, reaguje na momentální snahu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o vytvoření nového zákona o

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Písemná práce k modulu Ekonomika a management neziskových organizací

Písemná práce k modulu Ekonomika a management neziskových organizací The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Ekonomika a management neziskových organizací Analýza neziskové organizace Fond ohrožených dětí

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 24. února 2015

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 24. února 2015 Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty UK ze dne 24. února 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Schválený program:

Více

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Předmluva Thomas Weko, zpravodaj Anita Lehikoinen Gregory Wurzburg Richard Yelland Politika v oblasti terciárního

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Jak se Jan Skopeček stal workoholikem

Jak se Jan Skopeček stal workoholikem 3 září 2006 2. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Třetí kulatý stůl Bude v sociálních službách revoluce? Jak se Jan Skopeček stal workoholikem 1 Hon na čarodějnice

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU

SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Ačkoliv se právní rámce jednotlivých států od sebe výrazně liší, každý z nich povoluje smíšené financování ze soukromých

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

OK1SQK. Zpráva o činnosti.

OK1SQK. Zpráva o činnosti. OK1SQK. Zpráva o činnosti. 1. Úvod. Vážení delegáti sjezdu ČRK, milí přátelé! Dovolte mi, abych Vám touto cestou podal zprávu o své činnosti člena rady ČRK v uplynulém funkčním období, tj. od 14. března

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více