ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( dále je zákon) ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

2 1. Identifikační údaje zadavatele : Zadavatel: Název: Město Kolín IČO: zastoupené Mgr. Vítem Rakušanem, starostou města DIČ: Sídlo: CZ Karlovo náměstí 78, Kolín I Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Šárka Kuchařová Telefon: Fax: Název zakázky: Úklid prostor Městského úřadu Kolín Druh veřejné zakázky : veřejná zakázka na služby Použitý druh zadávacího řízení : zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona Předmět zakázky: Předmětem zakázky je úklid všech prostor a kanceláří Městského úřadu v Kolíně, (tedy v budově radnice, městské policie, na odboru dopravy ul. Na Valech, v budově pivovaru ul. Sokolská, v budově stavebního úřadu ul. Zámecká a v budově bývalého okresního úřadu), který bude prováděn na základě vypracovaného harmonogramu. CPV Úklidové služby Doba a místo plnění zakázky: Předpokládaný termín realizace plnění: až Zadávací dokumentace : Kompletní zadávací dokumentace je pro uchazeče dostupná, v souladu s ustanovením 48 zákona, na elektronické adrese profilu zadavatele.

3 Dodatečné informace je možné si vyžádat písemně na kontaktní adrese Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I, kontaktní osoba Mgr. Šárka Kuchařová. Žádost o dodatečné informace musí mít písemnou podobu. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, budou rovněž zveřejňovány na Profilu zadavatele, a dále budou zaslány, včetně přesného znění žádosti, všem zájemcům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace, nebo kteří požádali o její poskytnutí. Prohlídka místa plnění Podle ustanovení 49 odst.5 Zákona umožní zadavatel všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky prohlídku místa plnění. Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit nejvýše 2 zástupci jednoho dodavatele. Prohlídka místa plnění se uskuteční společně pro všechny dodavatele dne v 9 hod. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je pět minut před začátkem před budovou Městského úřadu Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I. Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat osobně: Doporučeně poštou na adresu: Město Kolín, Karlovo náměstí č.78, Kolín I (V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.) nebo Osobně do podatelny MěÚ Kolín v těchto hodinách: pondělí 7:00 17:00 úterý 7:00 15:00 středa 7:00 17:00 čtvrtek 7:00 15:00 pátek 7:00 13:30 Uchazeč doručí cenovou nabídku v jednom písemném vyhotovení v orazítkované obálce s označením NEOTVÍRAT Nabídka Úklid prostor MěÚ Kolín. Obálka bude na uzavření opatřena razítky uchazeče a označena identifikačními údaji uchazeče (jméno, název společnosti, adresa). Lhůta pro podání nabídek: Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení podle ustanovení 26 odstavec 1 Zákona a je stanovena na 15 dní. Všechny nabídky nebo písemné omluvy musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky, tedy do do 9 hod.

4 Závaznost nabídky : Podle ustanovení 43 Zákona je uchazeč vázán svou nabídkou po celou dobu zadávací lhůty. Délku zadávací lhůty zadavatel stanovuje na 3 měsíce po dni skončení lhůty pro podání nabídek. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů: Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 zákona splňuje uchazeč: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

5 Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže dle: - 54 zákona písm. a) zákona - předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, - 54 zákona písm. b) zákona - předložením kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Technické kvalifikační předpoklady V souladu s 56 odst.2 písm. a) požadujeme seznam významných služeb poskytnutých uchazečem. Významnou službou se rozumí poskytnutí úklidových služeb v budovách občanské vybavenosti. Požadujeme prokázání úklidu po dobu 1 roku alespoň na 4000 m 2. V souladu s 56 odst.2 písm. b) požadujeme předložení profesního životopisu vedoucího úklidového týmu. Z životopisu musí vyplývat, že už podobnou práci vykonával alespoň po dobu 1 roku. Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů: Uchazeč prokáže splnění výše uvedených základních a profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s 62 odst. 3 zákona čestným prohlášením. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vybraný uchazeč, se kterým bude uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona. Uchazeč rovněž prokáže splnění kvalifikačního požadavku podle 50 odst. 1 písm. c) předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. V případě společné nabídky několika dodavatelů musí být splnění prokázání kvalifikace plně v souladu s ustanoveními zákona, zejména 51 odst. 5 a 6 zákona. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů se řídí ustanovením 125 a násl. zákona. Předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel příjme výpisy ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce. Další kvalifikační kritéria jsou uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů povinni prokázat podle podmínek zadávacího řízení. Systém certifikovaných dodavatelů Prokazování kvalifikace certifikátem se řídí ustanovením 133 a násl. zákona. Předloží-li uchazeč zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace uchazečem. Pravost a stáří dokladů Pro pravost a stáří dokladů platí ustanovení 57 zákona. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Požadavky na jednotné uspořádání nabídky: Pro snazší posouzení a hodnocení cenových nabídek zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla zpracována v českém jazyce podle následujícího členění:

6 1) obsah nabídky, 2) identifikace uchazeče, 3) doklady k prokázání kvalifikačních a profesních předpokladů: 4) nabídková cena bez DPH, DPH v zákonné výši, cena celkem vč. DPH, 5) návrh smlouvy o dílo, 6) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v oblasti úklidových služeb ve výši min. 5 mil. Nabídku uchazeč odevzdá v písemné a elektronické podobě. Podmínky nabídky podané více dodavateli společně Pokud podává nabídku více uchazečů společně, musí každý z nich předložit oprávnění k podnikání, tj. živnostenského listu, koncesní listiny nebo jiné listiny vydané podle zvláštních předpisů upravujících konkrétní podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku (ne staršího než 3 měsíce), je-li uchazeč v obchodním rejstříku zapsán. Tyto doklady budou předloženy v úředně ověřené kopii. Předložení čestných prohlášení musí splnit alespoň jeden z uchazečů, který bude realizovat převážnou část nabídky. Pokud podává nabídku více uchazečů společně, z nabídky musí být jasné, kdo bude smluvně vystupovat ve vztahu se zadavatelem. Všichni uchazeči jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázání společně a nerozdílně. Variantní nabídky Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který předložil více nabídek. Způsob hodnocení nabídek: Hodnocení nabídek bude prováděno dle 78 a 79 zákona. Kritériem hodnocení nabídek bude: nejnižší nabídková cena včetně DPH váha 60 % certifikace jakosti a kvality ( ČSN,ISO ) váha 30 % lhůta k okamžitému nástupu v případě havárie v minutách váha 10 %

7 Nejnižší nabídková cena - bude hodnoceno podle vzorce: Bodové hodnocené = Hodnota nejlepší nabídky / Hodnota nabídky * Váha kritéria * 100 Hodnocení jakosti a kvality - kdo předloží certifikát ISO nebo prokáže nastavení systému řízení TQM,bude mu přidělen maximální počet bodů ( 30 bodů ) - kdo má zaveden systém řízení kvality, ale nemá ho certifikovaný, bude mu přidělen poloviční počet bodů ( 15 bodů ) - kdo neprokáže ani jednu možnost, bude mu přiděleno 0 bodů Hodnocení lhůty k okamžitému nástupu v případě havárie požadujeme nástup ve lhůtě min. V případě jiné lhůty bude uchazeč vyloučen. Hodnocení proběhne podle vzorce : Bodové hodnocené = Hodnota nejlepší nabídky / Hodnota nabídky * Váha kritéria * 100 Účastní-li se zjednodušeného podlimitního řízení při zadávání veřejné zakázky na služby uchazeč zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50% zaměstnanců osobami se zdravotním postižením, je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto uchazeče snížená o 15 %. Skutečnost, že uchazeč zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením musí být uchazečem uvedena v nabídce společně s potvrzením Úřadu práce ČR krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu nebo s potvrzeními nebo rozhodnutími orgánu sociálního zabezpečení, která se týkají osob se zdravotním postižením. Další podmínky soutěže: Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na svém profilu zadavatele; v tom případě se obě tato Oznámení považují za doručená okamžikem jejich uveřejnění na profilu zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje: - právo odmítnout všechny předložené nabídky, - zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu, - nevracet podané nabídky, - upřesnit podmínky zakázky, - vyloučit ze soutěže uchazeče, jehož nabídku nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě, - vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace, uvedené uchazečem v nabídce. - uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem. Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě o realizaci tohoto díla a upřesnit její konečné znění. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži.

8 PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice MěÚ Kolín

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ZELENĚ V ZÁMECKÉM PARKU DĚTSKÉ LÉČEBNY V KŘETÍNĚ. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE ZELENĚ V ZÁMECKÉM PARKU DĚTSKÉ LÉČEBNY V KŘETÍNĚ. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: MĚSTO PROSEČ Sídlem: Proseč 18, 539 44 Proseč IČ: 00270741 Veřejná zakázka " Regenerace zeleně města Proseče II. etapa" v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel: 573 324 111, fax: 573 324 601, e-mail: sekret@spshol.cz Textová část Č.j: VPŠH-1787-3/2014-EU

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více