STAVBA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY NA SILNICI II / 272 VČETNĚ PŘIPOJENÍ AREÁLU CARBO A PLATANOVÉ ULICE ZAČNE BRZO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVBA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY NA SILNICI II / 272 VČETNĚ PŘIPOJENÍ AREÁLU CARBO A PLATANOVÉ ULICE ZAČNE BRZO"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo: 6 ročník: 30 cena: 7 Kč 8. června 2006 V tomto čísle na jde te: Policie ČR informuje str. 4 Ochutnávka vín str. 5 Volby v Benátkách str. 15 Sokolské slety str ZŠ Pražská upozorňuje, že ředitel školy vyhlašuje na dny 28., 29. a 30. června 2006 ředilské volno pro žáky školy. Důvodem jsou stavební práce ve školním areálu. Školní slavnost se přesouvá na pondělí 26. června. Školní rok 2005/2006 v této škole končí v úterý 27. června Zrození magické bytosti Sirael v zámeckých sklepeních při Muzejní noci, více na str. 19 Foto František Stýblo STAVBA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY NA SILNICI II / 272 VČETNĚ PŘIPOJENÍ AREÁLU CARBO A PLATANOVÉ ULICE ZAČNE BRZO Centrum Starých Benátek se výrazně změní Investorem výstavby okružní křižovatky na silnici II / 272 včetně připojení areálu Carbo a Platanové ulice bude Město Benátky nad Jizerou a Středočeský kraj. Do poloviny června vydá příslušný stavební úřad stavební povolení, následovat bude výběrové řízení na dodavatele stavby, jejíž zahájení se chystá na přelom srpna a září. Stavba je rozdělena na tyto části: Okružní křižovatka Nová okružní křižovatka vznikne v místě napojení ulice Platanové a příjezdové komunikace k areálu Carborundum Electrite na silnici II/272 (Třída Osvobozených politických vězňů). Důvodem nutné úpravy stávající křižovatky je napojení nově budované příjezdové komunikace k areálu Carborunda a úprava nevyhovujícího napojení komunikace v ulici Platanové. Dalším důvodem je zklidnění a zvýšení bezpečnosti dopravy. V dlouhodobém horizontu se předpokládá napojení další větve místní komunikace vedené přibližně trasou nyní již nepoužívané železniční vlečky. Do křižovatky budou napojeny čtyři větve. Ty jsou dále pracovně označeny místy, která se napojují k areálu Carbo, k mostu, k prodejně Plus a k náměstí Na Burse. Okružní křižovatka spadá kromě vlastního okružního pásu křižovatky i do napojení na větve k náměstí Na Burse a k mostu. Těmito větvemi je veden průtah silnice II/272. Dále bude nutná úprava části napojení na větev k areálu Carbo. Připojení Carba Předmětem této části je výstavba příjezdové komunikace k areálu Carborundum Electrite v Benátkách nad Jizerou. Konec budovaného úseku (propoj s ulicí 5. května) předpokládá úpravu stávající stykové křižovatky na průsečnou (je nutný výkup části pozemku st. p. č. 61 o výměře 94 m 2 ). Vybudování příjezdové komunikace k areálu Carborunda bude nutné z důvodu plánované regenerace náměstí Na Burse a s ní souvisejícím zaslepením ulice 5. května. Komunikace bude rovněž využívána při plánované dekontaminaci půd v areálu Carborunda (investice fondu národního majetku). Součástí projektové dokumentace jsou i stavební objekty dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Dále budou součástí akce přeložky, popřípadě obnova inženýrských sítí. Připojení ulice Platanová Předmětem této etapy je úprava napojení ulice Platanové na nově budovanou okružní křižovatku na silnici II/272 v Benátkách nad Jizerou. Součástí akce bude rovněž výstavba parkoviště pro 21 vozidel a řešení okolí křižovatky - komunikace pro pěší a zatravněné plochy. Dále je řešeno veřejné osvětlení a přeložky a sdělovacích vedení. * * * Stavbu lze rozdělit na dvě etapy. První sestává z vybudování samotné přístupové komunikace k areálu Carborunda s dopravním napojením na Třídu osvobození politických vězňů pomocí stykové křižovatky. V druhé etapě bude vybudována okružní křižovatka. Tato eventualita nastane v případě, že se v letošním roce nepodaří celou akci časově zrealizovat. Emilie Jeřábková Studie okružní křižovatky včetně připojení areálu Carba a Platanové ulice přinášíme na str. 16 a 17.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Rekonstrukce Smetanovy ulice V současné době připravují zaměstnanci městského úřadu rekonstrukci Smetanovy ulice. Po vydání stavebního povolení bude následovat výběrové řízení na dodavatele této akce. Přesný termín zahájení rekonstrukce nelze v současné době určit - předpokládá se na konci tohoto roku, případně v roce příštím. Úpravy jsou plánovány s cílem zkvalitnit provoz a zvýšit bezpečnost chodců, uvést uliční prostor do odpovídajícího technického stavu a zvýšit atraktivitu regenerované lokality s přihlédnutím k potřebám ochrany v památkové zóně. V souvislosti s připravovanou akcí budou muset majitelé přilehlých nemovitostí provést výměnu těch vodovodních přípojek, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu, zejména stářím či použitým materiálem. Vodovodní přípojky u oceli či olova nejsou schopny zajistit dlouhou životnost a bezporuchovost, musí být proto vyměněny. Výměna potrubí nevyhovujících přípojek zůstává věcí majitelů nemovitostí, kteří jsou podle zákona č. 274 / 2001 Sb, 3, i majiteli vodovodních přípojek. Vodovodní přípojka je úsek potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Dokončení chodníků v Lidické ulici V současné době připravuje městský úřad výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce chodníků v Lidické ulici. V letních měsících budou zahájeny práce, jejichž součástí je i provedení zaústění dešťových svodů z jednotlivých nemovitostí do kanalizačního řadu. O zahájení rekonstrukce budou občané včas informováni. Rekonstrukce chodníků v Ořechové ulici Po výběru dodavatele začne rekonstrukce chodníků podél panelových domů v ulici Ořechová - značně opotřebovaný současný asfaltobetonový povrch nahradí zámková dlažba, po obou stranách chodníku se vymění silniční a sadové obrubníky. Půdní vestavba v ZŠ Pražská V pondělí 29. května bylo předáno staveniště firmě Kočí, a.s., Písek. Výstavba bude trvat devět týdnů - od začátku nového školního 2006 / 2007 budou již nově vybudované prostory sloužit k vyučování. Dostatečné osvětlení odpovídající hygienickým předpisům se zajistí osazením 64 oken značky Velux do střechy školní budovy. Regenerace městské památkové zóny Kostel svatého Martina v Dražicích - Práce na letošní etapě opravy dražického kostela byly zahájeny. Akademický sochař Martin Pokorný restauruje kamenná ostění oken a portály dveří - při poslední opravě byly portály doplněny bez ohledu na původní stav - nyní bude toto doplnění odstraněno. Po vztyčení lešení došlo ke krádeži měděných okapů instalovaných v předcházejících etapách rekonstrukce. Věc krádeže šetří policie. Zástupci Národního památkového ústavu provádí průzkum omítek. Kostel Narození Panny Marie - Bylo dokončeno restaurování a kování oken, pokračuje oprava soklu kostela. Současné betonové schodiště do oratoře bude nahrazeno cihelným odpovídajícím původnímu stavu. Dodavatelem je firma Dalibor Frňka, Frýdek - Místek. Růžový salonek v zámku - Začala restaurace malby - jsou vyčištěna a doplňují se poškozená místa. Práce provádí restaurátorka Radana Hamsíková. Následovat bude restaurování dřevěného obložení včetně zlacení. Tyto práce zajistí restaurátor František Kratochvíl. Železniční most přes Jizeru Zastupitelstvo Města Benátky nad Jizerou na svém zasedání 30. května schválilo uzavření kupní Děkujeme občanům Benátek nad Jizerou za aktivní a odpovědný přístup k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a významnou podporu Občanské demokratické strany. Za MS ODS Benátky nad Jizerou Jaroslav Král, předseda smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a firmou Korund Benátky, s.r.o. Předmětem smlouvy je odkoupení železničního mostu přes Jizeru a pozemky příslušející k tělesu železniční vlečky na katastru Benátek nad Jizerou. Pod mostem je uloženo vodovodní a kanalizační potrubí ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace, a.s., Mladá Boleslav, která se zavázala provádět údržbu mostu. Rozšíří se počet míst v mateřské škole? Město Benátky nad Jizerou požádalo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o odkoupení domu čp. 432 v Žižkově ulici. Účelem tohoto kroku města je vybudování jedné třídy mateřské školy v místech, kde se rozšiřuje bytová výstavba. V případě, že bude žádost města kladně vyřízena, bude zde moci být umístěno dvacet dětí. Další připravované rozšíření počtu míst v mateřské škole (o 28 míst) - bude vytvořeno v objektu, ve kterém dnes rozvíjí svoji činnost klub dětí a mládeže. Pro ten se připravuje nové umístění, a to v čp. 227 v Pražské ulici (tzv. stará pošta) - po přemístění žáků ZŠ Pražská do nových prostor bude tento prostor upraven pro potřeby klubu dětí a mládeže. Stávající sídlo klubu tak bude sloužit svému původnímu účelu - jistě si každý vzpomene, že tu před lety byla třída mateřské školy. Připravila Emilie Jeřábková Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. dle zákona č. 274/2001 Sb. zveřejňuje informace o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného v roce 2005 Kalkulace ceny stočného Položka jednotka r plán r skuteč. rozdíl index sl.4/sl.3 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.3 - sl.4 PŘÍMÝ MATERIÁL tis. Kč ,03 PŘÍMÉ MZDY tis. Kč ,03 OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY tis. Kč ,01 NEPŘÍMÉ NÁKLADY tis. Kč ,02 ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY tis. Kč ,02 ZISK tis. Kč ,02 PODÍL ZISKU Z ÚVN % 13,20 13,28 18,53 1,01 CELKEM ÚVN + ZISK tis. Kč ,02 VODA FAKTUROVANÁ z toho domácnosti tis. m ,02 0,96 PRUMĚRNÁ CENA Kč/m 3 22,67 22,67 0,00 1,00 Kalkulace ceny vodného Položka jednotka r plán r skuteč. rozdíl index sl.4/sl.3 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 - sl.4 1,01 PŘÍMÝ MATERIÁL tis. Kč ,03 PŘÍMÉ MZDY tis. Kč ,01 OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY tis. Kč ,05 NEPŘÍMÉ NÁKLADY tis. Kč ,03 ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY tis. Kč ,06 ZISK tis. Kč ,06 PODÍL ZISKU Z ÚVN % 3,50 0,21 3,29 0,99 CELKEM ÚVN + ZISK tis. Kč ,99 VODA FAKTUROVANÁ z toho domácnosti tis. m ,98 0,99 VODA VYROBENÁ tis. m ,99 PRUMĚRNÁ CENA Kč/m 3 25,56 25,56 0,00 1,00 Vysvětlivky: ceny pro domácnosti i pro ost. odběratele jsou uvedeny bez DPH, jsou platné od do Překročení nákladů je způsobeno především zdražením cen pohonných hmot, elektrické energie, zemního plynu.

3 8. června 2006 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Komunitní plánování sociálních služeb - věc veřejná Ve čtvrtek 18. května se v Záložně konalo 1. veřejné setkání na téma komunitního plánování sociálních služeb. Cílem odpoledního setkání bylo nejen se navzájem podrobněji seznámit s metodou komunitního plánování, tedy metodou zapojování občanů do řešení věcí veřejných, ale i definování problematických okruhů, které trápí občany a které vnímají jako potřebné řešit. Po úvodním slovu radního Karla Krinwalda a věcném příspěvku Hany Jíchové, vedoucí sociálního a správního odboru, se slova ujala Hana Vlčková, která vedla další část odpoledního setkání. I když účast veřejnosti nebyla velká, setkání bylo velmi pracovní a účastníci v jednotlivých blocích diskutovali nad třemi tématy: a) Co by mělo fungovat v Benátkách nad Jizerou v roce 2016? První téma bylo diskutováno společně - formou brainstormingu (burzou nápadů). Byly vyjádřeny následující cíle: - větší počet míst v penzionu pro důchodce - sportovní hala - fungující informační a poradenské místo pro sociální oblast - služby v rodinách s heslem: Peníze ne do cihel, ale do lidí - na Burse pouze autobusové nádraží, ne středisko benátecké mládeže - funkční hlídací kamery v prostoru Bursy - funkční policie - vybudovaný školní areál u ZŠ Pražská a vyřešená dopravní situace u ZŠ Husovo nám. - při poskytování pečovatelské služby fungující spolupráce Benátek nad Jizerou s okolními obcemi - fungující pracovní místa s kratším pracovním úvazkem. Pro druhé a třetí téma byli účastníci rozděleni do dvou pracovních skupin. Každá skupina zadané téma ve vymezeném čase prodiskutovala a popsala. Zde předkládáme výsledky skupinové práce: b) Současná pozitiva a negativa pro cílovou skupinu Senioři Pozitiva: + setkání představitelů města se seniory + komplexní péče o seniory + převedení domova důchodců do správy města Negativa: - nedostatečná dostupnost zdravotní péče - zrušená pohotovost - územní omezení pečovatelské služby - nedostatečně finančně zabezpečená péče o člena rodiny - absence informač. poradenství (ze strany města), péče o seniora a dítě - bezpečnost - nefunkční obsluha kamer - nedostatek ubytovací kapacity v penzionu - neexistence univerzity 3. věku c) Současná pozitiva a negativa pro cílovou skupinu Rodiny s dětmi Pozitiva: + dobrá úroveň MŠ a ZŠ a ZŠPR + široký výběr aktivit volného času - sportoviště, divadla, mateřská škola, skaut, Krteček, DDM + dobrá lékařská péče pro děti + dobré financování školství zřizovatelem + aktivní spolupráce rodičů - burzy oblečení, maškarní ples + malé město - není anonymita Negativa: - nedostatek volných míst v MŠ - snadný přístup (mládeže) do restauračních zařízení - nedostatek sportovišť pro předškolní věk - neupravený zámecký park - přechody silnic a chodníky neuzpůsobené kočárkům - snadná distribuce drog - není dětský psycholog - není zabezpečen policejní dozor kolem škol a přechodů - nejsou k dispozici odpadkové koše na psí výkaly - není azylový dům pro krizové situace Komunitní plánování v sociální oblasti vychází ze stávajícího stavu poskytovaných sociálních služeb a z dalších potřeb občanů realizovaných na základě skutečných možností města. Komunitní plánování je věcí veřejnou a každý z občanů tak může v rámci svých možností pomáhat tvořit odpovídající síť sociálních služeb pro benáteckou veřejnost. Text a foto Hana Vlčková Ve středu 17. května se konal v Domově důchodců v Benátkách nad Jizerou Královský bál. Zatančit si, splnit tři úkoly a zkusit vyhrát princeznu přijelo pět domovů důchodců z Mladoboleslavska a benátecký penzion pro důchodce. Všechny družiny z ostatních domovů přinesly králi a královně dary. Nejlépe všechny úkoly splnila družina Modrého kamene z Mnichova Hradiště a odvážela si domů princeznu. Bál se podle ohlasů všem líbil. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na jeho přípravě. Zaměstnanci domova

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE Zadržení hledané osoby Ve čtvrtek 25. května večer městská policistka z Bakova nad Jizerou při rutinní kontrole u tenisových kurtů požádala policisty Obvodního oddělení Policie ČR Mnichovo Hradiště o pomoc při určení totožnosti podezřelého muže. Lustrací policisté zjistili, že se jedná o hledanou osobu. Na jedenatřicetiletého muže, jenž neplní vyživovací povinnost, byl vydán příkaz k zadržení, které vyhlásilo státní zastupitelství Česká Lípa. Zadržený byl následující den předán policistům z České Lípy. Na každého jednou dojde Ve středu 24. května policisté obvinili devatenáctiletého muže z Mladoboleslavska z trestného činu zpronevěry. Obviněný neodevzdával v době od října do prosince loňského roku jako zaměstnanec restaurace na Pražské ulici v Benátkách nad Jizerou vybranou finanční hotovost z plateb hostů a ponechal si ji pro vlastní potřebu. Z financí určených pro vyplácení výher z výherních hracích automatů si vzal další finanční částku. Celkem tak svého zaměstnavatele připravil téměř o 60 tisíc korun. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Případ šetří policisté Služby kriminální policie a vyšetřování z Mladé Boleslavi. Pes zaútočil V sobotu 20. května odpoledne pokousal v Brodcích kavkazský ovčák třiapadesátiletou ženu. Pes utekl sedmačtyřicetiletému majiteli, když se podhrabal pod oplocením zahrady. Vnikl na sousední zahradu, kde napadl ženu. Celou situaci zahlédl synovec poškozené, který svou legálně drženou zbraní výstřelem do vzduchu psa zahnal. Žena utrpěla lehké zranění na noze, které si nechala ošetřit v mladoboleslavské nemocnici. Majitel psa je podezřelý ze spáchání přestupku proti občanskému soužití a může mu být uložena pokuta do výše tří tisíc korun. Nejúspěšnější byli žáci z Bělé Více než osmdesát žáků základních škol z Mladoboleslavska se utkalo ve čtvrtek 18. května dopoledne na dopravním hřišti v okresním kole cyklistické soutěže. Reprezentační družstva jednotlivých škol musela prokázat svoje znalosti z pravidel silničního provozu, absolvovat jízdu po dopravním hřišti, překonat na kole jízdu zručnosti a nechyběla ani zkouška ze základů poskytování první pomoci. V hodnocení jednotlivých disciplín pomáhali i strážníci městské policie a také příslušníci Policie České republiky. Organizátorem soutěže cyklistů je BESIP. Toto klání se v Mladé Boleslavi již tradičně koná na dopravním hřišti u 8. základní školy, kde se dopravní výchově věnuje pan Hainz. V I. kategorii mezi žáky pátých a šestých tříd zvítězilo družstvo Základní školy z Bělé pod Bezdězem, druhé místo vybojovali cyklisté ze Základní školy Bezno a pomyslný bronz patřil žákům z 1. základní školy v Mnichově Hradišti. V II. kategorii žáků sedmých a osmých ročníků zvítězila opět Základní škola z Bělé pod Bezdězem, zisk druhého a třetího místa patřil opět školám z Mnichova Hradiště a Bezna, tentokrát v opačném pořadí. Vítězná družstva postoupila do krajského kola soutěže, které se uskuteční v Příbrami. Tržbu nevrátil Ze zpronevěry podezírají policisté jedenadvacetiletého muže. Koncem dubna letošního roku byl dva dny zaměstnán jako číšník v restauraci v Luštěnicích na Mladoboleslavsku. Z tržby si v tu dobu ponechal pro vlastní potřebu asi třináct tisíc korun a peníze do dnešního dne nevrátil. Ve středu byl zadržen policisty na Ostravsku. Tam mu bylo sděleno obvinění z trestného činu zpronevěry a jeho stíhání je vedeno na svobodě. Mladoboleslavská policie ztotožnila muže z moře Na základě dotazu Interpolu prověřovali policisté v Mladé Boleslavi informaci, že muž nalezený 21. dubna v moři mezi Dánskem a Norskem by mohl mít původ v Mladé Boleslavi. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že se skutečně jedná o devětačtyřicetiletého muže, který několik let žil v Mladé Boleslavi. Prvotní informace tisku, že by se mohlo jednat o osobu z Domažlic, zřejmě nebyla pravdivá. V roce 1989 ještě před revolucí emigroval do Německa. V zahraničí pak pobýval asi do roku V letech 2002 až 2004 střídavě pobýval na různých místech v Čechách i v zahraničí. Jeho matka bezpečně poznala svého syna podle předložené fotografie. Informaci o totožnosti muže předali pracovníci Služby kriminální policie a vyšetřování Interpolu. Policie České republiky v Mladé Boleslavi po muži nepátrá ani jako po hledaném, ani jako po pohřešovaném. Déle než tři měsíce prodával drogy Prodej drog provozoval nejméně od prosince loňského roku do letošního března devětadvacetiletý muž z Mladoboleslavska. Jak policisté Služby kriminální policie a vyšetřování zjistili, prodával na různých místech okresu drogu pervitin obsahující metamfetamin. Peníze pak použil pro svou potřebu. Rozsah jeho působení i další okolnosti tohoto případu jsou předmětem dalšího šetření. Prodejce obvinili policisté z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Za ten mu nyní hrozí trest odnětí svobody až pět let. Policisté objasnili vloupání do domu Z vloupání do bytu v Podolecké ulici v Benátkách nad Jizerou podezírají policisté dvojici mladíků z Mladoboleslavska. V dubnu během dne vypáčili vstupní dveře a následně odcizili barevný televizor, notebook, koženou bundu a finanční hotovost v celkové hodnotě kolem sedmdesáti tisíc korun. Osmnáctiletý mladík byl obviněn z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Druhý podezřelý, kterému ještě nebylo osmnáct let, je stíhán v samostatném řízení. Také on je podezřelý z krádeže a porušování domovní svobody. Oba pachatele, kteří zřejmě mají podle dosavadního šetření na svědomí i vloupání do dalšího domu v Benátkách nad Jizerou, odhalili policisté Služby kriminální policie a vyšetřování z Mladé Boleslavi. Zloděj kabelů polapen Pachatele krádeží stovek metrů kabelů podél železnice odhalili policisté Služby kriminální policie a vyšetřování. Od července loňského roku většinou kradl čtyřiadvacetiletý muž z Mělnicka na různých místech u železniční trati v okolí Zdětína a Kropáčovy Vrutice telekomunikační kabely. Nejméně v sedmi případech celkem odcizil přes půldruhého kilometru kabelů a způsobil tak Českým drahám škodu za více než sedmapadesát tisíc korun. Kabely končily ve sběrnách kovového odpadu a utržené peníze použil pachatel jen pro svou potřebu. Policisté ho obvinili z trestného činu krádeže, za který mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Zloděj ukradl nelegálně drženou zbraň Z nedovoleného ozbrojování podezírají policisté devětadvacetiletého muže z Mladoboleslavska. Ten si v době mezi lety 2001 až 2005, kdy byl držitelem zbrojního průkazu, opatřil střelnou zbraň ráže 9 mm. Zbraň ale řádně nepřihlásil, proto nebyla na jeho osobu řádně evidována. V červenci loňského roku mu byl zbrojní průkaz na základě rozhodnutí inspektorátu pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy Policie České republiky odňat pro ztrátu bezúhonnosti. Podezřelý měl však zbraň v držení až do dubna letošního roku, kdy mu byla odcizena. Pachatel krádeže byl policií dopaden a zbraň u něho zajištěna. Nestarat se o děti je trestné Policisté podezírají čtyřiatřicetiletou matku a třiačtyřicetiletého otce z Mladoboleslavska ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy mládeže. Jako rodiče nedbali řádně v době od září 2005 do nynějších dnů o základní školní docházku svých nezletilých dětí. Za tento školní rok jedno z dětí zameškalo nejméně 290 vyučovacích hodin, z toho 51 hodin má neomluvených a druhé za stejné období má nejméně 346 zameškaných hodin, z toho nejméně 70 hodin neomluvených. Děti chodí do školy špinavé, nepřipravené. Trestní sazba za tento čin je trest odnětí svobody až na dvě léta. Případ šetří policisté Služby kriminální policie a vyšetřování z Mladé Boleslavi. Prodej drog Mladoboleslavští policisté v pondělí 29. května obvinili devětadvacetiletého muže z Mladoboleslavska ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Obviněný si v době od prosince 2005 do března 2006 obstarával drogu pervitin, kterou potom nejméně v 11 případech prodal dalším pěti osobám ve věku dvaadvacet až třicet let. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Případ šetří policisté Služby kriminální policie a vyšetřování z Mladé Boleslavi pprap. Ladislav Beneš, mjr. Vratislav Brynych a mjr. Ladislav Mareš, OŘ PČR Mladá Boleslav

5 8. června 2006 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 Ochutnávka vín se konala již podruhé Město Benátky nad Jizerou uspořádalo, na základě partnerských vztahů Středočeského a Bratislavského kraje a partnerských vztahů měst Modra a Benátky nad Jizerou, ochutnávku vín ve sklepeních benáteckého zámku, jejichž prostory vkusně vyzdobila květinovými dekoracemi Zahradnická škola z Mělníka. Ochutnávka se konala v sobotu 27. května. Soutěžilo zde na 80 vzorků vín z České a Slovenské republiky, Německa i Rakouska. Početná degustační komise, která byla rozdělena do dvou hodnotících skupin, se jednomyslně shodla na šampiónech. V kategorii bílých vín se jím stalo Neuburské Petra Hercoga z Hustopečí, v kategorii červených pak Svatovavřinecké z Lobkowiczkého vinařství Roudnice nad Labem. I přes nepřízeň počasí navštívila zámecká sklepení spousta lidí, kterým zde k příjemné náladě zahrál Trampskej děs a v podloubí zámku Taneční orchestr TOX z Choťánek. V jednom ze sklepních se také zdarma ochutnávalo víno z Vinařství Hannes Koza z rakouského Vösendorfu a na nádvoří zámku probíhal prodej vín z partnerského města Modra a Častá na Slovensku. Rádi bychom touto cestou poděkovali Středočeskému kraji za spolupráci, žákům Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou za jejich asistenci a v neposlední řadě všem vinařům za poskytnuté vzorky. Těšíme se opět příští rok u chvilek strávených nad sklenkou lahodného moku. Monika Gürtlerová Ve velké zasedací místnosti městského úřadu panovalo ve čtvrtek 25. května ticho a maximální soustředění. Zasedala zde odborná degustační komise, což dokládá jednomyslné rozhodnutí o šampiónech této soutěže. Foto Monika Gürtlerová Degustační komise o krátké přestávce na nádvoří zámku (zleva): Zuzana Kulifajová, MěÚ Modra (zapisovatelka), Ing. Jiří Winter, podnikatel z Benátek nad Jizerou, Ing. Gabriela Poliačiková, ekonomka MěÚ Modra, Ing. Magdalena Šišová, kontrolórka MěÚ Modra, Ing. Marián Gavorník přednosta MěÚ Modra, Ing. Igor Korček, zastupitel Města Modra, Ing. Jaroslav Fremund, podnikatel z Otradovic, Ing. Mirka Dostalová, sommelierka (předsedkyně hodnotící skupiny), Peter Gáži, vinař z Časté (předseda hodnotící skupiny), Ing. Miroslav Dudo, zástupce primátora Modre (hlavní předseda), Ing. Vladimír Medlen, primátor Modre, Josef Makovička, TK Ústí nad Orlicí, Jiří Urban, vinař z Benátek nad Jizerou, Miroslav Růžička, sadař z Benátek nad Jizerou, Josef Šnýdr, předseda Českého rybářského svazu z Benátek nad Jizerou, Jana Vernerová, vedoucí Muzea Benátky (zapisovatelka) Foto Monika Gürtlerová Ing. Miroslav Dudo, hlavní předseda degustační komise, při zapisování finálních výsledků Foto Monika Gürtlerová Kromě degustační komise mohla víno ochutnat i široká veřejnost. V zámeckém sklepení zahrála benátecká kapela Trampskej děs. Fotografie Emilie Jeřábková

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Tábor Mladých matematiků Dne ve hodin opouštíme parkoviště před muzeem Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Parkoviště bylo místem srazu matematiků a zároveň posledním rozloučením s rodiči. A hurá směr Bakov, Mnichovo Hradiště do cíle naší cesty v Borovici! Při příjezdu do areálu jsme se ubytovali v zubatkách (typ chatek) a byl nám sdělen program našeho pobytu. Byli jsme rozděleni do skupinek podle věku a každá skupinka měla tematický plán. Ten především spočíval v rozdělení matematických lekcí a sportovních akcí, do kterých spadalo využití bazénu, nohejbalového, volejbalového a fotbalového hřiště. Během dne jsme byli plně vytíženi. Naučili jsme se mnoho nových věcí, třeba matematickou indukci, vymýšlení a zevšeobecňování vzorců. Také jsme si lámali hlavy s mnoha zajímavými matematickými hlavolamy, řešili sudoku, kakuro a jejich mnohé obdoby. Poslední večer jsme měli na rozloučenou táborák s opékáním buřtů. V pátek jsme se sbalili a čekali na příjezd autobusu, který nás měl odvézt domů a tím zpátky do školní reality. Na závěr chceme našim sponzorům ze SRPD při naší škole poděkovat za finanční příspěvek, kterým již po několik let podporují mladé talenty. Příští rok nashle, tábore! Květoslav Jarý, 7. A, Jan Jarý, Tomáš Hoření a Michael Kozel, 9. A ZŠ Husovo nám. Exkurze do pražské zoo Ve středu se žáci 8. tříd ZŠ Husovo náměstí pod dohledem paní učitelky Zadákové a pana učitele Vraníka vydali navštívit Národní muzeum a pražskou zoo. Hned na začátku učitelé každému rozdali pracovní listy s otázkami. Bylo to proto, abychom si z této exkurze něco užitečného odnesli. Nejprve jsme zavítali do Národního muzea, kde jsme hledali odpovědi na některé z otázek. Například jsme měli v této budově najít miniaturní mouchu domácí a obrovskou kostru plejtváka myšoka. Asi po hodině se všichni sešli na předem určeném místě. Hned po odchodu z muzea jsme společně navštívili náš oblíbený McDonald s. A hurá do zoo! Na to jsme se nejvíce těšili. Naštěstí nám počasí přálo, a tak byli všichni šťastni. Největší zážitek měli skoro všichni z lanovky a z dětského hřiště, kde byla asi největší zábava. Zvířátka se nám samozřejmě také líbila. Nejvíce nás zaujaly opice, které měly na bocích dlouhé bílé chlupy a vypadaly jako Supermani. Úžasné také bylo nedávno narozené hrošátko. Divíte se, že se nám nechtělo zpátky domů? Tak jsme zkoušeli přemluvit učitele, abychom ještě chvilinku zůstali - a podařilo se! Malinko času nám ještě dali. Toho jsme řádně využili Ale uteklo to jako voda. Byl čas odjezdu a my museli toto úžasné místo opustit. Dáda Plicková, Pája Zadáková, Jitka Feriová, 8. A ZŠ Husovo nám. ZE ŠKOLY Volejbalový turnaj Dne se dvanáct hráček Základní školy Husovo náměstí vydalo na volejbalový turnaj na 8. základní školu v Mladé Boleslavi. Náš tým vyhrál v základním kole všechny zápasy na plné čáře, a proto jsme postoupily stejně jako Základní škola Benátky Pražská do semifinále spolu se Základní školou z Mnichova Hradiště. Zápas s druhou benáteckou základní školou byl velice napínavý až do samého konce. První set jsme prohrály jen těsně 23:25. Druhý set se nám už tak nevyvedl, protože všem hráčkám zapracovaly nervy. Další zápas tolik vyrovnaný nebyl. Protihráčky z Mnichova Hradiště byly jasně lepší, a proto si domů odvezly první místo, zatímco my jsme byly šťastné z místa třetího. Bára Menčíková a Pavla Lacinová, 9. A ZŠ Husovo nám. Dne se osm hráčů volejbalu vydalo na volejbalový turnaj na osmé základní škole v Mladé Boleslavi. Začalo se někdy okolo osmé hodiny. Celkem se do turnaje přihlásilo 6 družstev. My jsme začínali hrát hned na začátku. Než jsme se rozkoukali, prohráli jsme první a druhý zápas s velkým rozdílem. Ostatní boje probíhaly velice vyrovnaně. Tento turnaj jsme ovšem jen tak nevzdali a jeden zápas jsme vyhráli. Myslíme si, že kdyby naše družstvo mělo předem lepší přípravu, určitě bychom se umístili lépe. Celkem jsme totiž skončili na předposlední pozici. Náš tým byl z většiny složen z volejbalových amatérů, kteří nemají s volejbalem velké zkušenosti. Tudíž jsme nemohli od nich žádat velké zázraky?! Doufáme ale, že se na příští volejbalový turnaj pořádně připravíme a všechno tam vyhrajeme. Jirka Eret a Honza Teubner, 9. A ZŠ Husovo nám. Volejbalový tým děvčat ZŠ Husovo nám. Unaveni v zoo Poslední rozcvičení děvčat před zápasem

7 8. června 2006 ZPRAVODAJSTVÍ strana 7 Volejbalový turnaj v Reinsdorfu Dne jsme se sešli u školy ve složení: Mirka Doušová, Bára Menčíková, Eliška Žídková, Denisa Straková, Hanka Koutská, Pavlína Lacinová, David Zuna, Honza Teubner, Honza Sekera, Jirka Eret a jako dozor paní učitelka Nezbedová a pan učitel Němeček. Čekala nás cesta do německého Reinsdorfu, kde sídlí naše přátelská škola. Cesta proběhla celkem poklidně, nezabloudili jsme a dorazili včas. Přivítání s žáky i učiteli bylo poněkud komické, jelikož jsme jim vůbec nerozuměli. Frrr a jedeme do hotelu, kde jsme se ubytovali, najedli a poté hurá na trénink s německými protihráči. Trénink byl vyčerpávající, a proto jsme se hned vydali zpět do našeho penzionu k bazénu, který nám byl po celou dobu pobytu k dispozici. Pak následovala večeře, po které jsme se sešli s reinsdorfskými žáky a učiteli. Zahráli jsme si ping-pong, fotbálek, kulečník a kuželky. V závěru večera jsme poseděli u ohýnku. Po snídani jsme si šli zaplavat a odebrali jsme se na turnaj, kde jsme se utkali s dvěma smíšenými družstvy reinsdorfské školy. Pokaždé nás čekala dobrá hra a vítězství. Po turnaji následovalo předávání dárků. Na zpáteční cestě jsme navštívili KFC a hurááá domů Mirka Doušová, David Zuna a Verča Šubrtová, 8. A ZŠ Husovo nám. ZE ŠKOLY Atletický čtyřboj Za krásných slunných dní ve čtvrtek 4. a v pátek 5. května se zástupci naší školy zúčastnili atletického čtyřboje v Mladé Boleslavi. Na tomto dvoudenním klání bylo přítomno 17 škol našeho okresu. Ve čtvrtek proběhla soutěž kategorií chlapců a dívek 8. a 9. tříd. Z našich dívek podala nejlepší výkon Hana Koutská z 8. B, ve skoku vysokém skočila krásných 130 cm. Dívky se celkově umístily na osmém místě, ale kdyby neonemocněla nejlepší atletka Pavlína Lacinová, mohli jsme mít místo třetí. Chlapci tříd se umístili na devátém místě, ale také vinou neúčasti dalšího dobrého atleta Pavla Havlase. Druhý den proběhl čtyřboj chlapců a dívek v kategorii tříd. Nejlepší výkon podal v běhu na 60 m Vojta Hajný ze 7. A s časem 8,2 s, který tak vylepšil náš školní rekord. V této kategorii se kluci celkově umístili na krásném šestém místě. Spolu s chlapci vyjely na tento čtyřboj také dívky ze tříd. Nejlepší výkon, který se stal i dívčím rekordem školy, podala Míša Dupalová ze 7. A shodou okolností také v běhu na 60 metrů s časem 9,0 s. Úspěšní účastníci čtyřboje Kategorie dívek tříd: Bára Menčíková a Eliška Žídková, 9. A, Denisa Straková a Hanka Koutská, 8. B, Mirka Doušová, 8. A Kategorie chlapců tříd: Zdeněk Pup a Lukáš Krišal, 9. A, Honza Bečvář a Roman Pexa, 8. B Kategorie dívek tříd: Míša Dupalová, 7. A, Aneta Ulmanová, 7. B, Šárka Patočková a Naďa Gergelyová, 6. A, Míša Teubnerová, 5. A Kategorie chlapců tříd: Tomáš Body a Vojta Hajný, 7. A, Petr Kanta, 6. A, Salim Tounkara, 5. B a Emil Kočka, 4. B Bára Menčíková a Eliška Žídková, 9. A ZŠ Husovo nám. V Reinsdorfu jsme zvítězili. Účast v okresním kole minikopané žáků 8. a 9. tříd Po postupu do okresního kola jsme byli všichni unaveni, ale šťastni. Když jsme přijeli do Mladé Boleslavi, čekali na nás velmi dobří hráči ze šesti škol z celého okresu. Zápasy se hrály na umělém trávníku. První zápas jsme odehráli slušně - byla to remíza 1:1 se 4. základní školou Mladá Boleslav. Pak nás čekal tým Základní školy Pražská Benátky nad Jizerou, na kterém jsme si spravili chuť a vyhráli jsme 2:1. Poté nás čekal důležitý zápas s brodeckou školou, ve kterém jsme remizovali 0:0, ale na penalty jsme podlehli a prohráli jsme. Potom jsme se střetli opět se ZŠ Pražská Benátky nad Jizerou, tentokrát o třetí a čtvrté místo, ale po naší chybě jsme prohráli a skončili na 4. místě. A po vyhlášení jsme šli do McDonald s, kde jsme se všichni pořádně najedli. David Zuna, 8. A ZŠ Husovo nám. Čtyřboj děvčata a chlapci Chlapci po zápase v minikopané Starší kategorie Fotografie poskytla ZŠ Husovo nám.

8 strana 8 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Víceboj družstev Dne 26. dubna 2006 se vydali nejmladší sportovci z 1. a 2. tříd ZŠ Pražská do Mladé Boleslavi. Za krásného, slunného dopoledne si změřili síly se závodníky z dvanácti škol v běhu na 50 metrů, hodu kriketovým míčkem, skoku z místa a v běhu štafet. Celkově se naše družstvo umístilo jako čtvrté. Štafeta skončila na krásném 3. místě. Reprezentovali nás tito závodníci: 1. třída - Jaroslav Rokos, Jan Urban, Jana Lovašová, Eliška Spanilá, 2. třída - Jan Votoupal, František Uřidil, Tereza Uřidilová, Lucie Drahozalová. Štafetu běželi tito závodníci - Jan Votoupal, Eliška Spanilá, Jaroslav Rokos, Tereza Uřidilová. Ivana Gürtlerová, ZŠ Pražská Návštěva Terezína Dne jsme navštívili Terezín, který sloužil jako koncentrační tábor za 2. světové války. Jako dozor s námi jela paní učitelka Nejedlá, pan učitel Nejedlý a Fröhlich. Když jsme vystoupili z autobusu a šli jsme směrem do Terezína, na pravé straně jsme viděli národní hřbitov s velkým křížem, na kterém byla trnová koruna a o kus dál se vyjímala Davidova hvězda. Po vstupu do pevnosti se nás ujala příjemná průvodkyně, která nás nejen seznámila s tematikou 2. světové války, ale odpovídala i na různé zvídavé dotazy z dob naší historie. Provedla nás celým areálem Malé pevnosti. Nejhůře jsme se cítili, když jsme procházeli,,bránou smrti, kudy chodili odsouzení na svou poslední cestu. Nikdo z nás si neumí představit, jaká zvěrstva se tam děla. Děkujeme ze velmi zajímavou a poučnou exkurzi. 9. A a 9. B ZŠ Pražská ZE ŠKOLY zaujala výstava o pravěku. Po pěkné prohlídce muzea jsme pokračovali na Staroměstské náměstí. K autobusu jsme se vraceli Královskou cestou. Tato exkurze byla pro nás moc zajímavá a poučná, jelikož u každé památky jsme četli připravené referáty. Anna Poláková, 6. B ZŠ Pražská Atletický čtyřboj Ve dnech a se konaly tradiční závody v atletickém čtyřboji. Všechna družstva si vedla výborně, ale nejlepší bylo družstvo starších dívek, které si vybojovalo postup do krajského kola. To se letos uskuteční na Kladně. Starší žáci obsadili třetí místo, mladší byli čtvrtí a dívky mladší vybojovaly druhé místo. Všem patří dík za vzornou reprezentaci školy. Starší dívky: Novotná, Michálková, Bernardová, Stehlíková, Chramostová Starší chlapci: Bezděk, Adášek, Jakubčo, Kraus, Hrabák Mladší dívky: Pancová, Košáková, Kozáková, Chramostová, Hejdrychová Mladší chlapci: Beneš, Ježek, Novák, Kubový, Kinzl Jana Nejedlá, ZŠ Pražská Exkurze do svíčkárny Dne třídy 8. A a 8. B navštívily výrobnu svíček v Šestajovicích. Mohli jsme vidět výrobu různých typů svíček, a dokonce si sami i nějakou vyrobit. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na zámku v Brandýse nad Labem, kde jsme zhlédli expozice o historii zámku a výstavku starých vojenských uniforem. 8. B ZŠ Pražská Recitační soutěž Na naší škole pořádáme každoročně recitační soutěž pro mladší žáky. Chlapci a děvčata z ročníku soutěží ve dvou kategoriích ( ročníky a ročníky). Letos se školní kolo konalo 26. dubna. Všichni zúčastnění si připravili hezké básně a snažili se podat co nejlepší výkony. Hodnocení soutěžících nebylo jednoduché, zvláště v kategorii ročníků, která byla početnější. V závěru byli vyhodnoceni a oceněni jako nejlepší tito žáci: 1. kategorie - Kristýna Tejklová, Veronika Vňuková a Matěj Jakubčo; 2. kategorie - Pavlína Hojná, Pavlína Kotrbová a Iva Kubová. Všichni jmenovaní obdrželi diplom a knihu, zbývající soutěžící drobné upomínkové předměty. Jana Mlčochová, ZŠ Pražská Na návštěvě v terezínském památníku Volejbal Balony, dresy, body, touha po vítězství, to všechno nás spojovalo 25. dubna v boleslavské hale. Konal se zde totiž volejbalový turnaj škol o přeborníka okresu. Po zahájení proběhlo rozlosování do skupin a pak už se začalo hrát. První náš soupeř byl obzvlášť těžký. Ale souboj s ním jsme zvládli vítězně. Ostatní utkání ve skupině byla už daleko jednodušší. Tři vítězství ve skupině nám zajistila postup do finále, kde naším soupeřem byla 1. ZŠ Benátky a 2. ZŠ Mnichovo Hradiště. První finálový zápas jsme sehráli s našimi kolegyněmi z Benátek. Po velmi vyrovnaném zápase jsme se dočkali vítězství. V boji o první místo jsme nestačili na děvčata z Hradiště a získali tak druhé místo. Všichni podali skvělý výkon, ale poděkování patří i paní učitelce Nejedlé a panu učiteli Němečkovi za pevné nervy. Sestava našeho družstva: Tereza Sládková, Andrea Benešová, Lucka Němečková, Brigita Pecháčková, Dominika Poláková a Tereza Stránská. Lucie Němečková, 8. B ZŠ Pražská Exkurze po Praze Dne se třídy 6. A a 6. B pod vedením pana učitele Fröhlicha, Krále a Nejedlého zúčastnily exkurze do Prahy. Protože už od rána svítilo sluníčko, tak jsme celí natěšení naskákali do autobusu. Hned jak jsme dorazili do Prahy, namířili jsme si to k Obecnímu domu a Prašné bráně. Odtud jsme se vydali na Václavské náměstí, kde jsme si prohlédli sochu svatého Václava. V deset hodin jsme šli do Národního muzea. Tam mě nejvíce Recitace Fotografie poskytla ZŠ Pražská

9 8. června 2006 ZPRAVODAJSTVÍ strana 9 V klubu dětí a mládeže se stále něco děje Čarodějnický rej v Šikulkách Na 27. duben si připravil kroužek Šikulek pod vedením Soni Svítilové a Hany Štumfové netradiční setkání s názvem Čarodějnický rej. Od 16 hodin se děti učily čarovat, vytvořit čarodějnickou masku a kouzelné malování. Od 17 hodin se uskutečnila mini besídka. Děti v čarodějnických maskách ukázaly svým rodičům a prarodičům, co nového se opět naučily - básničky, písničky, tanečky,... Na závěr se konalo opékání špekáčků. Při táboráčku jsme si všichni krásně poseděli a popovídali. Velmi nás potěšilo, že se tato akce povedla a určitě podobné setkání opět uspořádáme. Také máme radost, že je o kroužek Šikulek stále velký zájem a děti jsou tu veselé a spokojené, což bylo naším cílem. Soňa a Hanka A co nás čeká? od 9.30 a hod. Skákavá princezna v Záložně - Dětský divadelní soubor Kašpárek se nám představí s pohádkou Ladislava Dvorského. Loutkářský soubor Kašpárek se jako jeden z mála zabývá technikou černého a luminiscenčního divadla a za inscenaci Skákavé princezny získal Hlavní cenu na loutkářské přehlídce Prahy a Středočeského kraje. Představení se bude hrát dvakrát od 9.30 a od 10.45, je vhodné pro děti od 6 let, délka představení je 45 minut a vstupné činí 30,- Kč od 9.00 hod. Keramika pro maminky s dětmi v KDM - Maminky s dětmi si budou moci vyzkoušet práci s hlínou a vyrobit si svůj vlastní originální výrobek, který si o čtrnáct dní později naglazují. Vstupné: 40,- Kč od 9.00 hod. Rafťáci na Jizeře (poplujeme od KDM) - Máte rádi adrenalin? Pojeďte s námi na raftu z Benátek do Káraného. Pokud nám zbudou síly a čas, poplujeme až do Staré Boleslavi. Pozor! Omezená kapacita! Přihlášky od plavců nad 10 let čekáme do 2. června od a hod. Filmový klub v KDM - od hod. - Strašpytlík (20,- Kč) a od hod. - Příšerky s.r.o. (20,- Kč) od 9.30 hod. Besídka klubu Krtek v KDM - Rozloučení s dětmi z klubu Krtek. Tanec, hry. Vstupné: 40,- Kč od hod. Malá akademie v KDM -Rozloučení se školním rokem v klubu dětí a mládeže v podobě vystoupení dětí z našich kroužků. Na každého příchozího čeká malá pozornost. Tábory KDM Savování triček Sobotní odpoledne 6. května jsme se sešli, abychom si vyrobili originální tričko. Všichni jsme čekali, jak náš výtvor dopadne, a byli jsme opravdu mile překvapeni. Vznikla trička s mořským nádechem, retro styl a spousty dalších vzorů. Nakonec jsme trička dozdobili barevnými kamínky. Za naše výtvory jsme se opravdu nemuseli stydět a doma nás pochválili. Výlet do Kerska Ve středu 24. května vyrazily kroužky keramiky a aranžování suchých květin na výlet. V přízemí Lesního ateliéru Kuba v Kersku jsme měli možnost podívat se na práci výtvarníka Kuby. Přistihli jsem ho právě při glazování. V přízemí jsme si mohli prohlédnou výstavu fotografií Bohumila Hrabala, která tu byla připravena u příležitosti oslav s názvem Hrabalovo Kersko, které se konaly víkend před naší návštěvou. Když jsme si vše prohlédli, vydali jsme se po schodech do podkrovní prodejny keramických výrobků. Skoro každý jsme si tam něco vybral a odvezl domů. Tímto však náš výlet ještě nekončil. Byl krásný slunečný den a to přímo volalo po návštěvě cukrárny se zmrzlinou. Nebuďte doma sami Pozor, příměstský tábor se uskuteční července. Od pondělí do pátku vždy od 9.00 do hodin, přihlášky do konce června. Děti se mohou těšit na výlety do okolí, malování, vyrábění, hry, soutěže i opékání buřtů. Pomerančáci aneb cesta do minulosti a zase zpátky srpna Láká vás cestování? A co takhle cestování v čase. Čeká vás tábor nabitý dobrodružstvím, poznáváním, hrami a zábavou. Vhodné pro děti od 8 let, cena: 3790,- Kč. Na tábor se odjíždí z Benátek nad Jizerou a z Mladé Boleslavi. Máme posledních deset volných míst!!! Na další tábory, které pořádá Mladoboleslavský Dům dětí a mládeže, se můžete podívat na: Poslední setkání zájmových útvarů ve školním roce: Keramika - začátečníci 12. června Keramika - pokročilí 12. června Aerobic 12. června Klub Krtek 12. června Kurz angličtiny II. 13. června Kurz angličtiny I. 14. června Aranž. suchých květin 14. června Folková kytara 14. června Šikulky 15. června Angličtina ml. 15. června Angličtina st. 15. června Malá akademie Všichni, včetně klubu Krteček a angličtiny pro dospělé, se společně sejdeme na Malé akademii ve čtvrtek 15. června od hod., kde se budou jednotlivé zájmové útvary prezentovat. Rozloučíme se tak se školním rokem v klubu dětí a mládeže. Na každého příchozího čeká malá pozornost od výtvarných kroužků. Kateřina Nechvílová

10 strana 10 ZPRAVODAJSTVÍ Jaro v Mateřské škole Poupátko Léto je již na obzoru, děti se těší na prázdniny, které tu budou za pár týdnů. Pojďme se ale, milí čtenáři, ještě společně podívat jarním okénkem do života naší mateřské školy. Jaro u nás v MŠ všichni netrpělivě vyhlížíme, více si můžeme hrát v přírodě, užíváme si jarního sluníčka a samozřejmě pořádáme nejrůznější akce. Tak například na první jarní den jsme na naší zahradě spálili Moranu a definitivně se tak rozloučili s paní Zimou. Zazpívali jsme si jarní písničky, třeba právě: Voláme sluníčko, haló, haló, tepla je na světě málo, málo V březnu, tradičním Měsíci knihy, jsme ve spolupráci s knihovnou zahájili cyklus speciálních výukových programů pro předškoláky, které pro nás připravuje paní vedoucí Šonská. Velmi zajímavou spolupráci jsme také navázali s benáteckou pobočkou České pojišťovny, v níž celou akci organizačně zajišťovala paní Podolská. Nejstarší děti měly výtvarně ztvárnit slunce - symbol dětského pojištění. Každé dítě bylo odměněno pastelkami a kresby byly vystaveny za výlohou pojišťovny. Vylosovaný výherce dostal batůžek, ostatní děti si odnesly omalovánky a bonbony, to vše za přítomnosti vedoucí mladoboleslavské pobočky paní Davidové. V několika posledních letech pravidelně navštěvujeme hudební pořady známého zpěváka Pavla Nováka. Letos přijel do Mladé Boleslavi s pořadem Výlet, který byl průřezem jeho dosavadní tvorby pro děti. Pavel Novák určitě slyšel toto naše skandování: Děti z Poupátka zdraví Pavla Nováka, odkud jsou - z Benátek nad Jizerou! Společně jsme si také s chutí zanotovali například jazykolam: malé myši v Mitsubishi, myší kaši koušou, staré myši na semiši, cvičí myši show Z výletu plného písniček se přeneseme do opravdového výletu na kolech. Naši menší si zajezdili na sportovní dráze kolečkového bruslení a starší se vypravili do kocháneckého lesa. V průběhu jarních měsíců jsme s dětmi sbírali starý papír. Když ho byla pořádná hromada, odvezl nám ho jeden obětavý tatínek do sběrny surovin a děti názorně viděly, jak se za starý nepotřebný papír dají vydělat peníze, za které jsme koupili několik nových pohádkových knížek. Každý malý sběratel si domů odnesl na památku hezký diplom a sladkou odměnu. Zpravodaj Benátecka...Svět je nejhezčí, když má máma svátek, svět je nejhezčí, když je měsíc máj Ke Dni matek jsme do naší MŠ pozvali babičky z benáteckého penzionu a připravili si pro ně pásmo písniček, básniček a tanečků. V programu se vystřídaly všechny třídy naší školky a na závěr děti babičkám předaly vlastnoručně vyrobené dárečky. A druhý den jsme mezi nás pozvali naše maminky....všem maminkám zazpíváme a potom jim dárek dáme, za to, že je zlobíme, kaši rádi nejíme. Všem maminkám zazpíváme a potom jim pusu dáme, pusu z lásky na líčko, moje milá matičko Kolektiv MŠ Poupátko První jarní den jsme spálili Moranu a rozloučili se s Paní Zimou. Za nasbíraný starý papír jsme koupili několik nových pohádkových knížek. Starší děti se vypravily do kocháneckého lesa. Ke Dni matek jsme pozvali babičky z benáteckého penzionu k nám a připravili pro ně pásmo písniček, básniček a tanečků. Fotografie poskytla MŠ Poupátko

11 8. června 2006 KULTURA strana 11 SPOLEČENSKÁ NABÍDKA od 9.00 hod., klub dětí a mládeže - Keramika pro maminky s dětmi, pořádá KDM od 8.30 hod., od zámecké brány - Cesta pohádkovým lesem (putování s Večerníčkem), pořádá TJ Sokol Benátky od 9.00 hod., od KDM do Káraného - Rafťáci (raftem po Jizeře), pořádá KDM od hod., dráha kolečkového bruslení v sídlišti - VI. Czech Inline Open - mezinárodní mistrovství ČR v kolečkovém bruslení na dráze, pořádá Klub sportovního bruslení od hod., Loděnice na Urbanovce - Koncert - Lety mimo, Vypsaná fixa (punkrock), pořádá Loděnice na Urbanovce od 9.00 hod., kynologické cvičiště - Krajská výstava psů zařazených do ČKS mimo německé ovčáky, pořádá Kynologický svaz od 9.00 hod., dráha kolečkového bruslení v sídlišti - VI. Czech Inline Open - mezinárodní mistrovství ČR v kolečkovém bruslení na dráze, pořádá Klub sportovního bruslení od hod., klub dětí a mládeže - Filmový klub (14.00 hod. - Strašpytlík, hod. - Příšerky s.r.o.), pořádá KDM od hod., letní areál Vojnarka - Dětský den ( Nebojte se strašidel - Loutkoherecká skupina ČT), pořádá Město od hod., Loděnice na Urbanovce - Divadelní představení (Svatební noc, Kupec benátecký), pořádá Loděnice na Urbanovce a Sokolské dětské divadlo Hvězdička od 9.30 hod., klub dětí a mládeže - Besídka klubu Krtek, pořádá KDM od hod., Záložna - Koncert k 20. výročí založení školy a výstava výtvarného oboru, pořádá ZUŠ J. A. Bendy od hod., klub dětí a mládeže - Malá akademie, pořádá KDM od hod., Loděnice na Urbanovce - Turnaj ve stolním fotbálku, pořádá Loděnice na Urbanovce od hod., klub dětí a mládeže - Diskotéka, pořádá KDM od hod., klub dětí a mládeže - Výtvarné odpoledne - ubrousková technika, pořádá KDM od hod., sál Dražice - Taneční odpoledne (hraje kapela J. Sojovského), pořádá TJ Start Dražice od hod., Loděnice na Urbanovce - Koncert - Peter Lipa band, Lesní zvěř (jazz), pořádá Loděnice na Urbanovce od hod., nádvoří zámku - Koncert vážné hudby - Soubor hlubokých žesťů České filharmonie, pořádá Kruh přátel umění a Město , Muzeum Benátky - Lodí kolem zeměkoule - výstava fotografií - Vlasta K. Zbuzek, pořádá Muzeum Benátky od hod., Poděbrady - Účast na setkání seniorů v Poděbradech, pořádá penzion pro důchodce od hod., Záložna - Setkání s důchodci, pořádá Město od hod., Loděnice na Urbanovce - Festival životní scény - 4. ročník, pořádá Město od do hod., Keramický ateliér U Matouše - Slavnostní zakončení keramického roku, pořádá Keramický ateliér U Matouše od hod., areál ZŠ Pražská - Slavnostní zakončení školního roku, pořádá ZŠ Pražská od hod., nádvoří zámku - Školní slavnost, pořádá ZŠ Husovo náměstí od hod., Loděnice na Urbanovce - Koncert - Cop a hosté (bluegrass), pořádá Loděnice na Urbanovce od hod., Loděnice na Urbanovce - Koncert - Hard core festival, Jalapeňos, Syndrom, X-core, Flatus, Status praesents, Gaia mesiah, (vstupné: 150,- Kč), pořádá Loděnice na Urbanovce od hod., Loděnice na Urbanovce - Koncert - Vokokos, Tleskač (ska), pořádá Loděnice na Urbanovce od hod., Loděnice na Urbanovce - Benátecký pětiboj (zápis v hod., start ve hod.), pořádá Loděnice na Urbanovce od hod., Loděnice na Urbanovce - Koncert - EX 05 (25 let) a jejich hosté, pořádá Loděnice na Urbanovce Připravila Monika Gürtlerová Seznamte se s díly výtvarníků Mladoboleslavska První výstava, výtvarníků Boženy Klavíkové z Hrdlořez a Romana Pavlíka z Benátek nad Jizerou, se koná ve výstavní síni knihovny v Bělé pod Bezdězem pod patronací Městských kulturních zařízení v období od 1. do 29. června s vernisáží 1. června v 17 hod. Druhá výstava, výtvarníků Jaroslava Najmana a Vladimíra Vlka z Mladé Boleslavi, navazuje plynule ve stejném prostoru - výstavní síni knihovny v Bělé pod Bezdězem - na předešlou, a to s vernisáží 30. června v 17 hod. Bude trvat v období měsíce července a je pořádána u příležitosti společného 70letého jubilea obou výtvarníků. Třetí výstava - 4 SALON SVČR - členů Sdružení Výtvarníků České Republiky, je významná nejen celonárodní účastí, ale i množstvím a rozmanitostí výtvarných názorů a technik. Koná se vždy po 3 letech a nyní je pořádána Městem Bílina v období července a srpna ve třech výstavních prostorách. Zahajovací vernisáže se konají postupně 23. června v prostoru Lázní Bílina a 24. června v Galerii u kostela a v Galerii pod věží vždy v 16 hod. Výtv. arch. Roman Pavlík

12 strana 12 Na závěr sezony přichystal Kruh přátel umění benáteckým posluchačům - podobně jako v minulých letech - koncert na zámeckém nádvoří. Ani tentokrát nebude všechno tak docela vážné. Pozounová a tubová sekce České filharmonie patří k nejdružnějším skupinám tohoto předního českého symfonického orchestru. Dokazuje to skutečnost, že její členové se rádi scházejí nejen v zaměstnání, ale s oblibou i posedí u dobrého moku či jídla. KULTURA Zpravodaj Benátecka Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie na zámeckém nádvoří Taneční soutěž Benátecký pohárek se v sále Záložny konala 1. dubna. Druhým rokem ji organizovala Taneční škola FIS Ladislava Fišera a Taneční škola Hana a Jan Stinkovi z Mladé Boleslavi. Soutěžily dvě kategorie. Absolventi podzimních tanečních porovnali své umění ve waltzu, polce, chache, jiveu a kategorie hobby soutěžila v latinskoamerických tancích - samba, chacha, rumba, jive - i ve standardních - waltz, tango, valčík, quickstep. Obě kategorie jsou pro začátečníky, kteří s tancem teprve začínají a nejsou registrovaní v žádném tanečním klubu. Soutěžící byli z Prahy, Mladé Boleslavi, Bakova a samozřejmě z Benátek nad Jizerou. Z výsledků je patrné, že benátecké páry se neztratily a svým umístěním udělaly trenérovi Radku Ježkovi radost. Na všech zúčastněných bylo vidět, že soutěží s chutí a pro radost. Právě při takové příležitosti se zrodila myšlenka a chuť společně muzicírovat nejen v rámci pracovních povinností. Tak vzniklo Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie. Repertoár seskupení je velmi široký a program vystoupení bývá chronologicky sestaven podle jednotlivých epoch. Na benáteckém koncertu uslyšíme hudbu složenou v plynutí téměř poloviny tisíciletí. Nejstaršími budou francouzské renesanční tance Michaela Praetoria nebo Ricercare a 6 Johanna Sebastiana Bacha. Uslyšíme i hudbu Ravelovu či Uherské tance Johannese Brahmse. Po přestávce zazní hudba 20. století a mezi ní i jazzové standardy, jako například Gershwinův Summertime. Benátecké posluchače pak jistě potěší i to, že mezi členy souboru uslyší krajana, prvního pozounistu České filharmonie Břetislava Kotrbu. Koncert, jenž přinese mnoho krásné hudby vážné i odlehčené, začíná v úterý 20. června v hod. na nádvoří novobenáteckého zámku. (V případě nepříznivého počasí v sále Záložny.) Lubomír Filipec Benátecký Pohár E k Byla tak založena nová tradice. Určitě je to dobře, na ty mladé a tancem nadšené páry je opravdu potěšení se dívat. -zr- Výsledky Standardní tance: 1. místo Michal Klečka a Iveta Bosáková TK Astra Praha 2. místo Pavel Vraštiak a Šárka Šimková TK Benátky n. J. 3. místo René Šuman a Pavlína Horáková TK Benátky n. J. Latinskoamerické tance: 1. místo Pavel Vraštiak a Šárka Šimková TK Benátky n. J. 2. místo René Šuman a Pavlína Horáková TK Benátky n. J. 3. místo Martin Záruba a Monika Hromčíková TK Bakov n. J. Vítězové v kategorii latinskoamerických tanců (zleva): Monika Hromčíková, Martin Záruba (TK Bakov n. J.), Šárka Šimková a Pavel Vraštiak (TK Benátky n. J.), Pavlína Horáková a René Šuman (TK Benátky n. J.)

13 8. června 2006 ZPRAVODAJSTVÍ strana 13 Večer s hudbou Johanna Sebastiana Bacha Fotografie půvabné dívčí tváře a článek o vzniku Bachova díla z pera Lubomíra Filipce ve Zpravodaji Benátecka posloužily jako vkusná pozvánka na koncert, který se uskutečnil v úterý 23. května ve stylovém prostředí muzea na zámku. Cembalistka Monika Knoblochová, jež u nás již vystoupila loni na podzim jako členka souboru Collegium marianum, se nyní představila jako sólistka v jediné skladbě programu, v Goldbergových variacích Johanna Sebastiana Bacha ( ). Monumentální dílo s označením BWV 988, komponované pro dvoumanuálové cembalo, nazval jeho autor Aria mit 30 Veränderungen, tedy Árie s 30 obměnami. Teprve později dostalo název, za nímž se skrývá zřejmě nejskvělejší sólová skladba pro Bachův oblíbený nástroj. Variací rozumíme hudební formu, která obměnami základní myšlenky (tematu) vytváří samostatnou skladbu, respektive část cyklu. Bachovy Goldbergovy variace, jež jsou úkolem, výsadou i prestiží špičkových umělců, obsahují v mistrovské stavbě na pevném basovém základě vedle ornamentálních prvků nejrůznější taneční, písňové a instrumentální formy. Za nejkrásnější část se označuje tichá, meditativní variace číslo 25. V dalším překvapuje variace s hutností akordů připomínající zvukovou plnost varhan nechybí ani chorální motiv. Skladba vrcholí návratem k úvodnímu tématu. Goldbergovy variace, jeden z důkazů geniality lipského Kantora, si uchovaly trvalou krásu a oslovují posluchače přes staletí svou pozemskou zakotveností za současného směřování k transcedenci. Goldbergovy variace ve strhujícím podání Moniky Knoblochové nebyly pouhým intenzivním uměleckým zážitkem, ale především poselstvím logického řádu, čisté radosti a vnitřní harmonie Bachovy hudby. MUDr. Marie Černá Divadelní představení v Loděnici na Urbanovce v Benátkách nad Jizerou neděle 11. června 2006 od hodin Svatební noc hraje Divadelní soubor TJ Sokol Lázně Toušeň Jako předskokan vystoupí s hrou Kupec benátecký Sokolské dětské divadlo Hvězdička z Benátek nad Jizerou. Rekonstrukce nalezené hry neznámého autora nejen o kupci cizího původu Keramický ateliér U Matouše vyhlašuje po celý měsíc červen zápis pro školní rok Kurzovné bude pro zapsané v tomto období se slevou 10 procent. Hlásit se můžete osobně v ateliéru v Obodřecké ulici nebo na telefonním čísle

14 strana 14 RŮZNÉ Zpravodaj Benátecka CO SE PSALO... - před 65 lety - Schraňujeme a sbíráme kosti. Páliti nebo jinak ničiti a pohazovati kosti jest úředně zakázáno a je to trestné. Od řezníků a z větších jídelen odebírají kosti oprávnění obchodníci, nebo jejich sběrači. Výskyt kostí v domácnostech činí skoro polovinu veškerého množství kostí v produkci a konsumu masa. Z domácností a malých stravoven se kosti dávají do školních nebo domovních sběrů odtud je zase převezou sběrači. Průmysl je potřebuje, má-li nás zásobiti mýdlem, mazadly, oleji, krémy, klihem atd. Je hospodářskou nutností, abychom nezničili ani jednu kost. Musíme je odváděti do sběrných míst, jinak ochuzujeme sebe i druhé a vystavujeme se pokutám, nebo i jiným trestům. Benátky č. 18 z 2. května 1941 Město Nové Benátky se připravuje. Dnešní správa města má skutečně dobrou vůli, aby promeškané dohonila a upravila město, jako města jiná. V poslední době započala svážením dlažebních kostek k vydláždění náměstí. Benátky č. 19 z 9. května 1941 Přinesly vlaštovky jaro? Prvé vlaštovky se ukázaly v Pojizeří 29. dubna, jako by skutečně přinášely již jaro. Také po pravdě od 29. dubna nastalo oteplení. Máj však počal studeně. Sníh se střídal s větrem. Avšak jaro rychle pokračuje. I ta milá družka našich hájů jasně nám o svátku čarodějnic zvěstovala svůj návrat. Benátky č. 19 z 9. května 1941 Rozkvetly meruňky. Přes trvale chladné počasí vykvetly koncem minulého týdne meruňky a i třešně v zámeckém parku jsou na rozpuknutí. Květenství je letos hojné, ale zima, která se nechce s námi rozloučit, působí vážné obavy. Letos nebylo téměř v parku ani fialek, které jindy každoročně rozkvétají ve velkém množství. Benátky č. 19 z 9. května 1941 AUTOKOMPLEX MENČÍK, AUTORIZOVANÝ PRODEJCE VOZŮ ŠKODA JEDNA RODINA, JEDNA ZNAČKA Vztah rodiny Menčíkových ke značce Škoda Auto je dlouhodobý. Zdeněk Menčík senior pracoval 37 let v mladoboleslavské Škodovce, z toho dlouhá léta působil jako vedoucí prodeje nových vozidel. Zdeněk Menčík junior začínal v servisu v Kosmonosích, později pak pracoval na rozvoji dealerské sítě. Nejmladší z Menčíků - Libor se přidal ihned po založení firmy Autokomplex Menčík v roce 1993 a nedávno se k menčíkovskému klanu připojil i Zdeňkův syn Martin. Před 13 lety Menčíkovi zřídili první autosalon na pražské Vinohradské třídě, kde fungoval pouze prodej nových vozů. Další zázemí včetně servisu bylo ve Strašnicích. V roce 1995 bylo otevřeno komplexní centrum v Korybutově ulici v Karlíně. Zde se už nabízejí klasické služby: prodej, servis, bazar, náhradní díly a příslušenství, leasing, pojištění. Z dalších služeb jsou to například mechanické, klempířské a lakýrnické práce, pneuservis, čištění interiérů atd. Nadstandardní je možnost využít nonstop služby Servis Mobil a odtahové služby. Zákazníci nemusí vozit své auto do servisu ani ze servisu, dealer je schopen obojí zajistit. Firma je výhodně strategicky položena, sídlí prakticky ve vnitřní Praze a nejbližší konkurenční dealer je na hony vzdálen. Jediným stinným obdobím pro firmu byl podzim roku 2002, kdy Prahu postihly záplavy. Měli jsme tu 3 metry vody, takže jsme museli celý areál přestavět. Alespoň jsme tak této neveselé situace využili k tomu, že jsme vše přizpůsobili parametrům konceptu Škoda Auto, vzpomínají otec a synové Menčíkovi. Zastávají názor, že firma by neměla být ani hodinu bez vedení, takže při denním dojíždění z Benátek nad Jizerou se snaží být v Karlíně a na Vinohradech vždy alespoň jeden z nich k zastižení a k dispozici. Ačkoliv se může zdát, že 4000 metrů čtverečných, a právě taková je plocha obou součástí firmy, má majitelů víc než dost, Menčíkovi nemají žádné expanzivní plány a touhy a upřesňují: Rozšiřovat svou působnost v Praze už nehodláme, spíše se chceme zaměřit na zřizování prodejen v menších městech v okolí Prahy. První takovou vlaštovkou bylo otevření nové prodejny právě v našem městě. Prodejna sídlí v Červíčkově ulici u benzínové pumpy Euro Oil a firma zde nabízí většinu ze svých standardních služeb. Občané Benátek se zároveň s tím mohou těšit i na spoustu zajímavých akcí, které firma Autokomplex Menčík pořádá. Jednou z nich byla například prezentace nového modelu vozu Škoda Roomster, který byl poprvé předveden 28. února na Mezinárodním autosalonu v Ženevě. Mezi benáteckými byl o akci značný zájem a až do pozdních odpoledních hodin měli možnost si vyzkoušet jízdní vlastnosti tohoto vozu. Na závěr Zdeněk Menčík říká: V loňském roce byl největší zájem o novou Octavii, ale stále se ještě kupují i Fabie, je to dobrý vůz za dobrou cenu. Je fajn, že Škoda Auto své modely stále obnovuje, protože to podporuje zájem zákazníků. Firma ročně prodává 500 až 600 nových automobilů, což ji řadí mezi středně velké prodejce. Hana Sloupová Doplnění policejních řádů obecních - zařízení rozhlasové. Ústředí obcí, měst a okresu doporučuje, aby do domovních řádů byly pojaty podobná ustanovení, jako mají domovní řády v Praze, tj. že se zakazuje používání takových nedostatečně upravených elektrických zařízení v domě, kterými by byl rušen poslech rozhlasu. Benátky č. 19 z 9. května 1941 Připravila Jana Vernerová

15 8. června 2006 VOLBY strana 15 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky V pátek 2. června 2006 a v sobotu 3. června 2006 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V Benátkách nad Jizerou máme šest volebních okrsků. Do volebních seznamů bylo zapsáno 5541 voličů. Hlasovat přišlo celkem 3386 voličů, odevzdáno bylo 3375 platných hlasů. Účast ve volbách byla v našem městě 61,13 %. Oproti parlamentním volbám před čtyřmi léty je to účast bezesporu větší. Nedá se ani přehlédnout skutečnost, že mezi voliči, kteří přišli do volebních místností, byla velká účast z řad mladé generace. -red- Fotografie Emilie Jeřábková Výsledky hlasování v Benátkách nad Jizerou kód Název strany Platné hlasy celkem % Předn. hlasy 1 Strana zdravého rozumu 15 0,44 x 3 Balbínova poetická strana 3 0,08 x 5 Právo a Spravedlnost 9 0,26 x 6 NEZÁVISLÍ 26 0,77 x 7 Česká pravice 2 0,05 x 8 Koruna Česká (monarch. strana) 5 0,14 x 9 Občanská demokratická strana ,89 x 10 Česká strana sociálně demokratická ,13 x 11 SNK Evropští demokraté 81 2,40 x 12 Unie svobody - Demokratická unie 7 0,20 x 14 Pravý blok 9 0,26 x 15 4 VIZE-www.4vize.cz 0 0,00 x 18 Strana zelených 201 5,95 x 20 Komunistická strana Čech a Moravy ,85 x 21 Koalice pro Českou republiku 2 0,05 x 22 Národní strana 5 0,14 x 24 Křesť. demokr. unie - Čs.str.lid ,05 x 25 Nezávislí demokraté (předs. V.Železný) 33 0,97 x 26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ 9 0,26 x C E L K E M x

16 strana 16 KULTURA Zpravodaj Benátecka

17 8. června 2006 KULTURA strana 17

18 strana 18 KULTURA MUZEJNÍ NOC UŽ PODRUHÉ V loňském roce jsme se zúčastnili projektu Festival muzejních nocí, který vyhlásila Asociace muzeí a galerií ČR. Šlo o myšlenku nabídnout návštěvníkům muzeí něco navíc a v jiném čase než je obvyklé. Muzejní noc byla vyhlášena na květen a červen, jakoby ke svátku muzeí, který připadá na 18. května. A protože se akce loni v Benátkách líbila, plánovali jsme na letošní rok její opakování. 1. května jsme v našem muzeu slavnostně otevřeli novou expozici Tycho Brahe a Benátky, abychom tak oslavili jeho letošní výročí let od narození a také 405 let od úmrtí. A v tomto duchu probíhala i letošní Muzejní noc. Na úvod zatančila děvčata ze Základní umělecké školy J. A. Bendy historický tanec, který sklízel zaslouženou pozornost již na Prvomájovém jarmarku a jimž touto cestou ještě jednou děkuji. Po chvíli odpočinku, kdy se návštěvníci mohli podívat zadarmo do obou benáteckých muzeí, zámeckých sklepů a nebo se občerstvit v zámecké krčmě, následovala scénka benáteckého divadla Hvězdička o tajném příchodu císaře Rudolfa II. za Tychonem Brahe do Benátek, aby spolu v zámeckém sklepení sledovali zrození magické bytosti Sirael. Rudolfa však tajně sleduje hraběnka Stradová, která málem tuto vzácnou akci překazí. Tychonovi se však podaří hraběnku uklidnit a odklidit a spolu s císařem Rudolfem odchází do sklepení. Zpravodaj Benátecka Tam čeká magistr Kelly a pomocí magických sil vyvolá Sirael, ale zvědavý Rudolf jeho snažení jediným dotykem zhatí. Divadelní představení ve sklepení sehrálo Divadlo Na kopečku z Holých Vrchů. Nutno dodat, že se obě scénky i přes potíže, které líčí ve svém článku Honza Tichý, mimořádně vydařily a je potřeba vzdát hold hercům obou divadel. Ve sklepě bylo plánováno maximálně 6 představení, aby se herci nedusili kouřem, ale lidi na nádvoří byli tak nedočkaví, že se představení konalo celkem jedenáctkrát. Jen tak pro představu - ve sklepě je teplota kolem 9 C. Ve chvílích volna mezi programem se návštěvníci opět mohli podívat po celém zámku. Tanec i scénky jsme nakonec zopakovali třikrát a ne dvakrát, jak bylo původně v plánu a také uvedeno na rozvrhu akce. I tady musím všem účinkujícím za jejich výkon velice poděkovat. Je pravda, že ani na nádvoří nebylo žádné teplo, a to mělo asi za následek, že lidé po zhlédnutí všeho, co bylo možné, rychle pospíchali domů. A přitom představení, kdy už se stmívalo, mělo největší kouzlo. Jen u nás jsme přivítali skoro tři sta návštěvníků. Věřím, že byli všichni spokojeni - svědčilo o tom i pomalování keltskými barvami na tvářích dětí i dospělých odcházejících z našeho muzea. Jana Vernerová, Muzeum Benátky

19 8. června 2006 KULTURA strana 19 Do muzea večer a zadarmo, skvělá myšlenka, ovšem chtělo by to ještě něco, řekli jsme si Vyvolání Sirael společně s Janou Vernerovou a Monikou Gürtlerovou někdy na konci loňského roku, kdy se PŮSOBIVÁ SCÉNA SE O MUZEJNÍ NOCI HRÁLA JEDENÁCTKRÁT Zrození Sirael v zámeckém sklepení několikrát kvůli tomu odkládali vlastní premiéru a navíc došlo ke kolizi termínu jejich vystoupení s naší Muzejní nocí. O tom, že u nás nemohou vystoupit, jsem se dozvěděl až 9. května. Akce již byla naplánována a inzerována na plakátech a ve Zpravodaji. Copak scénku na nádvoří zvládneme, kostýmy si půjčíme v divadelní půjčovně v Kolíně, ale co Sirael? Tam je zapotřebí efektů, jež nemáme. A tu přichází spásná myšlenka a záchrana v podobě dalšího dětského souboru Divadýlka Na kopečku z Holých Vrchů. Jiří Rendvanský, který je zároveň osvětlovačem boleslavského divadla, se svými svěřenci zařídil celou podzemní část. Vzhledem k tomu, že zkoušet se mohlo až v pátek odpoledne, byli jsme všichni v očekávání, jak naše společná improvizace nakonec dopadne. A dopadla nad očekávání dobře. Efekty byly výborné, Sirael zrozená z mlhy a dýmu v podzemním schodišti, vybavená alchymistická dílna a skvělý improvizátor magistr Kelly, který použil éterických vesmírných par, přidal trochu ryzího zlata, rudého španělského nebo portugalského vína a pravého ženského koření až z daleké Itálie a zrodil Sirael. Zvědavý císař Rudolf II. ji bohužel svým dotekem zničil. Tato scéna se pro velký zájem diváků sehrála celkem jedenáctkrát! Třikrát se na nádvoří odehrál tajný příchod císaře Rudolfa za astronomem Tycho Brahe a ještě tajnější příchod hraběnky Stradové. Třikrát též zatančila během večera děvčata ze základní umělecké školy své historické tance. Dramaturgický plán Zrození Sirael z neratovické dílny nám zůstal dokonale utajen, ač se o zařazení této scény do programu vědělo několik měsíců. Nakonec ale narychlo vymyšlený (bylo na to 10 dní!) náhradní plán v reálném provedení Divadýlka na kopečku z Holých Vrchů vyšel skvěle. A za to jim patří náš obdiv a dík! Ing. Jan Tichý...diváci... pomalu připravoval benátecký kulturní rok Věděli jsme, že by bylo dobré Muzejní noc spojit s novou expozicí dánského astronoma Tycho Brahe. Vedoucí 1. Neratovické divadelní, profesionální dramaturg Miroslav Král přislíbil, že by se na tom mohl dramaturgicky podílet a hned hodil do placu nápad Zrození Sirael v zámeckých sklepeních, mne napadla krátká úvodní scénka - tajný příjezd císaře Rudolfa - a plán byl připraven. Bohužel zasáhl osud a přicházela jedna rána za druhou, neratovický pan Král dlouhodobě onemocněl, Zrození Sirael Zvědavý Rudolf ničí fluidum. Fotografie František Stýblo

20 strana 20 RŮZNÉ Zpravodaj Benátecka DOPISY / NÁZORY Každé jiné, byť v mnohém stejné Původně jsem chtěl toto povídání nazvat Konfrontace. Slovo pocházející z latinského confrontare, což znamená stavěti se tváří v tvář. To je výraz, který se používá v právnické terminologii, při soudním řízení, výsleších a podobně. A to jsem nechtěl, aby se objevilo v tomto článku, který má zcela odlišné, spíše příjemné - byť vzpomínkové - poslání Čtyři místa, která mám ve své vlasti rád a k nimž mám silný citový vztah, jsou: Praha, Benátky nad Jizerou, Kralice na Hané, Vimperk. V Praze jsem se narodil a od svých šestadvaceti již pětačtyřet let žiji. V Benátkách jsem prožil dětství a mládí. Do Kralic na Hané jezdím již téměř čtyřicet let, je to městečko, které pro moji manželku znamená totéž, co pro mne Benátky. A Vimperk? Město pod Boubínem, uprostřed Šumavy, kam jezdím už dvacet let zjara, v červenci a v září. Oddychovat, aktivně odpočívat, toulat se, zajít za přáteli a číst. V čem se tato místa liší? Praha je v centru Čech, Benátky od ní mírně na severovýchod, Kralice hodně na východ a Vimperk hodně na jih. Hlavní město, dvě menší města a jedno městečko. Jedno v kopcích, vlastně v horách, jedno v nížině, dvě pak ve středočeské pahorkatině. A jazyková zvláštnost? V Praze žijí například Zatloukalovi, v Benátkách Zatloukali, ve Vimperku Zatloukalů a v Kralicích Zatlókali Prima, že i v řeči je tedy rozdíl. Co mají tato místa společného? Zámky a hrad, řeky - v Praze je Vltava, v Kralicích jsou Hlučela a Valová, ve Vimperku Volyňka, v Benátkách Jizera. Na náměstích jsou radnice, školy, zeleň, lavičky, pošty. Samozřejmě že i obchody a obchůdky. Nebo zvláštnosti! Praha má Karlův most, Hradčany, Petřín se sochou Karla Hynka Máchy, Vyšehrad se Slavínem, Staroměstské náměstí a tak dále. Vimperk má čtyři kostely, zámek s arkádami, srubové domy, Černou a Vlčkovu věž, restaurace U Marousků, Apeto. Benátky mají zámek s výborným muzeem, na náměstí Kafemlejnek a několik domů s podloubím, sokolovnu, restaurace Na Baště, Šťastný hroch, letní scénu, sál v Záložně a školu, kam jsem chodil. Kralice mají hezký park se zámkem, hospůdku Na Hlavní, V šenku, vilu, kde vyrůstala moje manželka, a školu, do níž chodila a kde učila její maminka. Ve všech čtyřech místech potkávám lidi, hlavně pak rád ty, které znám, s nimiž si mám co říci o životě, přírodě, knížkách, dějinách a podobně. Je kam jezdit, na co se těšit, dívat a navštěvovat. Jsou to čtyři místa v naší krásné rodné zemi, kde rád žiji. Těším se tam, na krásu a na lidi, které mám rád. Quo usque tandem? Dr. Jiří Pfeifer 20 let Základní umělecké školy J. A. Bendy SLAVNOSTNÍ KONCERT středa 14. června od hodin v Záložně ROZKVETLÁ ZAHRÁDKA výstava bude otevřena v atriu ZUŠ J. A. Bendy středa 14. června od hodin K účasti vás srdečně zvou žáci a učitelé školy. Rozlohou malá, významem veliká Turista, občasný návštěvník našeho města, snadno přehlédne budovu na okraji benátecké Smetanovy ulice i přesto, že nese hrdý název velikána hudebního rodu Bendů. Nepamatuji rok, kdy se v přehledu společenského dění nejméně desetkrát za rok neobjevilo oznámení: vystupují žáci a učitelé ZUŠ, koná se výstava prací žáků, program zajišťuje ZUŠ J. A. Bendy. A potom třeba krátké sdělení, že se program nebo výstava líbila. Jen ten, kdo někdy s mládeží pracoval, ví, co se za těmito sděleními skrývá. Od nápadu, vyhledávání, přes zkoušení tvorby více variant, kolikrát i boj o volný čas a zájem, až po nervy na gala představeních. Ale většinou to stojí za to. Škole J. A. Bendy se to daří. Za tím vším stojí již dvě desítky let oddaný pedagogický a umělecký kolektiv, zajišťující obory hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Nabídka činností je věru široká. Pestrou každoroční činnost školy si dnes již nelze představit bez úzké spolupráce s rodiči, základními školami a zejména městem, které i této škole přeje a nezištně ji podporuje nejen v podmínkách materiálních. Škola se právem pyšní úspěšnými absolventy, kteří v umělecké práci pokračují i v dospělosti. Je hřejivé a posilující, že na naši Zušku dobře vzpomínají zpěváci Pavlína Millerová a Milan Kolář, herci Anna Hrnečková či Filip Tomsa, tanečníci Kamil Pavelka a Eliška Benešová, hudebníci bratři Jansové, učitelky hudební výchovy a mnozí další, jimž naše umělecká školička přinejmenším obohatila jejich osobní život či později život rodinný. A stovkám dalších bývalých i současných žáků byla a je žádoucím protipólem dnešního přetechnizovaného a rychlého světa. Obohacuje své žáky o rozměr, který někteří pochopí až v dospělosti, ve chvílích životních těžkostí a podobně. Zkrátka, naše ZUŠ je dobrá pro dny všední i sváteční! Stovkám absolventů jsi, Zuško, obohatila život, okořenila volný čas, vtiskla něco, co není dopřáno všem. Za to vše a mnohé další, co přesahuje možnosti těchto řádků, Ti patří převeliký dík a přání, abys i v dalších letech mohla být přinejmenším stejně přitažlivá a úspěšná jako dnes. Upřímný dík, pedagogický sbore, milí žáci a prozíraví rodiče! Mgr. Václav Najman, emeritní ředitel ZŠ Benátky nad Jizerou Farní sbor Českobratrské církve evangelické a Město Lysá nad Labem vás zvou v den státního svátku na slavnost k památce MISTRA JANA HUSA - vystoupí Ladislav Jakl tajemník prezidenta republiky - písničky o lásce a svobodě přednese Bohdan Mikolášek čtvrtek 6. července od hodin ve dvoraně Evangelického sboru na nám. Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem Slavnost dvoutisíciletého daru V neděli 25. června se bude v benátecké farnosti konat první samostatná mše svaté primice Radima Vondráčka. Ke kněžské službě přijme Radim Vondráček pověření ve svěcení v Litoměřicích 24. června, následný den bude v Benátkách. Radim Vondráček pochází z Brodců, v Benátkách učil na základní umělecké škole, vedl sbor farnosti. Protože je vynikajícím zpěvákem, byl členem Schola Gregoriana Pragensis působil v různých souborech. Primici by dle místa bydliště měl mít v Horkách, tam se však kostel opravuje. I když je v Čechách málo těch, kteří chtějí sloužit Bohu v kněžské službě, je zajímavé, že u nás je po krátké době již druhá primice. Radimu Vondráčkovi přejeme, aby pokoj a naději Ježíše Krista přinášel všude, kam bude poslán. Jiří Lízner, Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 9 ročník: 32 cena: 10 Kč 8. září 2008 V tomto čísle najdete: Počet obyvatel k 30. 06. 2008 str. 3 2. rozpočtová změna str. 3 4 Policie ČR informuje str. 7 Ředitelé škol o zahájení

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Hezké prožití svátků vánočních a jenom to dobré v novém roce 2006 přeje redakční rada Zpravodaje Benátecka

ZPRAVODAJ BENÁTECKA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ. Hezké prožití svátků vánočních a jenom to dobré v novém roce 2006 přeje redakční rada Zpravodaje Benátecka ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo: 12 ročník: 29 cena: 7 Kč 8. prosince 2005 V tomto čísle na jde te: Policie informuje str. 5 Učiliště Horky str. 6-7 Vánoční nabídka str. 8-9 Zprávy z kopané str. 21 Hezké prožití

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Benátecký hrozen 2015

Benátecký hrozen 2015 D e t s k ý d e n Číslo: 6 ročník: 39 8. června 2015 cena: 10 Kč Benátecký hrozen 2015 Rekonstrukce místních komunikací Splatnost místního poplatku za komunální odpad Rozpočtové opatření č. 2 Školy Mezigenerační

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Číslo: 10 ročník: 36 8. října 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 10 ročník: 36 8. října 2012 cena: 10 Kč Číslo: 10 ročník: 36 8. října 2012 cena: 10 Kč Zahájení nové benátecké akce Posezení s burčákem zleva Ing. J. Kadrnka zastupitel města Hustopeče, L. Součková MěÚ Benátky n. J., J. Dibitanzl vedoucí Divadelního

Více

Prvomájový jarmark. Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč

Prvomájový jarmark. Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč Číslo: 5 ročník: 38 7. května 2014 cena: 10 Kč I na letošním Prvomájovém jarmarku potěšilo návštěvníky vystoupení Základní umělecké školy J. A. Bendy Prvomájový jarmark Robot Merkur Vernisáž výstavy o

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. V tomto čísle najdete: číslo 11 ročník: 33 cena: 10 Kč. 6. listopadu 2009

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. V tomto čísle najdete: číslo 11 ročník: 33 cena: 10 Kč. 6. listopadu 2009 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 33 cena: 10 Kč 6. listopadu 2009 V tomto čísle najdete: 2. změna rozpočtu str. 4 ZŠ, MŠ str. 7 12 Nová expozice v Muzeu Benátky str. 18 BFA str. 23 Sport str. 34 40

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno

Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno Číslo: 7 ročník: 38 8. července 2014 cena: 10 Kč Víceúčelové hřiště v lokalitě u Billy bylo otevřeno Přestřižení pásky při slavnostním otevření hřiště provedli starosta města Jaroslav Král, majitelé firmy

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 2 ročník: 32 cena: 10 Kč 8. února 2008

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 2 ročník: 32 cena: 10 Kč 8. února 2008 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 32 cena: 10 Kč 8. února 2008 V tomto čísle najdete: Czech POINT str. 2 Veřejná nabídka na prodej pozemku str. 3 Průmyslová zóna str. 4 Otevření Mateřského centra Benátky

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2012 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Sedím na letní zahrádce v areálu místní sokolovny, kde pomalu doznívá další ročník Krucemburské stopy. Zbylí účastníci a pořadatelé si

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 5 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. května 2007

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 5 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. května 2007 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 5 ročník: 31 cena: 7 Kč 7. května 2007 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Rekonstrukce budovy staré pošty Dodavatel: GEO-ING, s.r.o., Jihlava V rekonstruované budově staré pošty probíhají

Více

Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč Krásný teplý, slunný, prodloužený víkend završil tradiční benátecký Prvomájový jarmark, který se uskutečnil jako vždy 1. května na Husově náměstí. Bylo k

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014

Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 Zpravodaj městyse Krucemburk 2/2014 SLOVO STAROSTY Jak si již pravděpodobně všichni čtenáři našeho zpravodaje všimli, otázky pro starostu nebo rubrika Ptáme se za vás ani v tomto číslo nebude pokračovat,

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. I z opoziční lavice se budu snažit o podporu města i okresu. V tomto čísle najdete: číslo 11 ročník: 32 cena: 10 Kč

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. I z opoziční lavice se budu snažit o podporu města i okresu. V tomto čísle najdete: číslo 11 ročník: 32 cena: 10 Kč ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 32 cena: 10 Kč 7. listopadu 2008 V tomto čísle najdete: BFA str. 6, 7 Výsledky voleb str. 8 Základní školy str. 9 14 Mateřská škola str. 15 Sport str. 29-35 Carborundun

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU číslo 11 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. listopadu 2011 REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ZÁMECKÝ PARK Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady:

Více

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 3 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. března 2011 V tomto čísle najdete: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 str. 3 Základní školy str. 6-8 ZUŠ J. A. Bendy str. 8-9 Mateřská škola str. 9-10 Masopust v Benátkách

Více

Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč. První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12.

Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč. První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12. Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12. října 2012 V pátek 2. listopadu 2012 zahájil starosta města Jaroslav Král již

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál

Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál Číslo: 1 ročník: 36 6. ledna 2012 cena: 10 Kč Městské centrum komplexní péče má nový společenský sál Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady: stavba: 3 269 573 Kč vybavení: 307 690 Kč Termín

Více

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 10 ročník: 35 cena: 10 Kč 7. října 2011 V tomto čísle najdete: Ze zasedání Zastupitelstva str. 4 Základní školy str. 8 11 Mateřská škola str. 11 Zdravotnické služby a ordinační hodiny str. 18 19

Více

Prázdninový letní den u bazénu v areálu Správy sportovních zařízení

Prázdninový letní den u bazénu v areálu Správy sportovních zařízení Číslo: 8 ročník: 38 8. srpna 2014 cena: 10 Kč Prázdninový letní den u bazénu v areálu Správy sportovních zařízení M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U S R D E Č N Ě Z V E FILMOVÉ LÉTO KINEMATOGRAFU

Více

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2015

Smiřic, Rodova a Holohlav. číslo 1 červen 2015 Smiřic, Rodova a Holohlav číslo 1 červen 2015 Pan Přemek Andrýs je znám svými webovými stránkami (www.smirice.eu), které doplňuje fotografiemi. Své snímky pořizuje z nezvyklých míst z věže kostela, z vysoké

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Slavnostní otevření stavby Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou

Slavnostní otevření stavby Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou Číslo: 7 ročník: 37 8. července 2013 cena: 10 Kč Slavnostní otevření stavby Podpora cyklodopravy v Benátkách nad Jizerou Je pátek 28. června 2013 a právě byla přestřižena první ze dvou pásek - tím se slavnostně

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: 6. února 2009. číslo 2 ročník: 33 cena: 10 Kč

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: 6. února 2009. číslo 2 ročník: 33 cena: 10 Kč ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 33 cena: 10 Kč 6. února 2009 V tomto čísle najdete: CZECH POINT rozšiřuje služby str. 4 5 Kateřina Novotná si přivezla z ME stříbrnou medaili str. 6 ZŠ a MŠ str. 8 11

Více

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč

měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč měsíčník města červenec - srpen 2007 cena 10 Kč Z obsahu Horácko zpívá a tančí průvod městem (foto: Jaroslav Vála) Schůze rady..................... str. 3 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi

Více