STAVBA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY NA SILNICI II / 272 VČETNĚ PŘIPOJENÍ AREÁLU CARBO A PLATANOVÉ ULICE ZAČNE BRZO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVBA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY NA SILNICI II / 272 VČETNĚ PŘIPOJENÍ AREÁLU CARBO A PLATANOVÉ ULICE ZAČNE BRZO"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo: 6 ročník: 30 cena: 7 Kč 8. června 2006 V tomto čísle na jde te: Policie ČR informuje str. 4 Ochutnávka vín str. 5 Volby v Benátkách str. 15 Sokolské slety str ZŠ Pražská upozorňuje, že ředitel školy vyhlašuje na dny 28., 29. a 30. června 2006 ředilské volno pro žáky školy. Důvodem jsou stavební práce ve školním areálu. Školní slavnost se přesouvá na pondělí 26. června. Školní rok 2005/2006 v této škole končí v úterý 27. června Zrození magické bytosti Sirael v zámeckých sklepeních při Muzejní noci, více na str. 19 Foto František Stýblo STAVBA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY NA SILNICI II / 272 VČETNĚ PŘIPOJENÍ AREÁLU CARBO A PLATANOVÉ ULICE ZAČNE BRZO Centrum Starých Benátek se výrazně změní Investorem výstavby okružní křižovatky na silnici II / 272 včetně připojení areálu Carbo a Platanové ulice bude Město Benátky nad Jizerou a Středočeský kraj. Do poloviny června vydá příslušný stavební úřad stavební povolení, následovat bude výběrové řízení na dodavatele stavby, jejíž zahájení se chystá na přelom srpna a září. Stavba je rozdělena na tyto části: Okružní křižovatka Nová okružní křižovatka vznikne v místě napojení ulice Platanové a příjezdové komunikace k areálu Carborundum Electrite na silnici II/272 (Třída Osvobozených politických vězňů). Důvodem nutné úpravy stávající křižovatky je napojení nově budované příjezdové komunikace k areálu Carborunda a úprava nevyhovujícího napojení komunikace v ulici Platanové. Dalším důvodem je zklidnění a zvýšení bezpečnosti dopravy. V dlouhodobém horizontu se předpokládá napojení další větve místní komunikace vedené přibližně trasou nyní již nepoužívané železniční vlečky. Do křižovatky budou napojeny čtyři větve. Ty jsou dále pracovně označeny místy, která se napojují k areálu Carbo, k mostu, k prodejně Plus a k náměstí Na Burse. Okružní křižovatka spadá kromě vlastního okružního pásu křižovatky i do napojení na větve k náměstí Na Burse a k mostu. Těmito větvemi je veden průtah silnice II/272. Dále bude nutná úprava části napojení na větev k areálu Carbo. Připojení Carba Předmětem této části je výstavba příjezdové komunikace k areálu Carborundum Electrite v Benátkách nad Jizerou. Konec budovaného úseku (propoj s ulicí 5. května) předpokládá úpravu stávající stykové křižovatky na průsečnou (je nutný výkup části pozemku st. p. č. 61 o výměře 94 m 2 ). Vybudování příjezdové komunikace k areálu Carborunda bude nutné z důvodu plánované regenerace náměstí Na Burse a s ní souvisejícím zaslepením ulice 5. května. Komunikace bude rovněž využívána při plánované dekontaminaci půd v areálu Carborunda (investice fondu národního majetku). Součástí projektové dokumentace jsou i stavební objekty dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Dále budou součástí akce přeložky, popřípadě obnova inženýrských sítí. Připojení ulice Platanová Předmětem této etapy je úprava napojení ulice Platanové na nově budovanou okružní křižovatku na silnici II/272 v Benátkách nad Jizerou. Součástí akce bude rovněž výstavba parkoviště pro 21 vozidel a řešení okolí křižovatky - komunikace pro pěší a zatravněné plochy. Dále je řešeno veřejné osvětlení a přeložky a sdělovacích vedení. * * * Stavbu lze rozdělit na dvě etapy. První sestává z vybudování samotné přístupové komunikace k areálu Carborunda s dopravním napojením na Třídu osvobození politických vězňů pomocí stykové křižovatky. V druhé etapě bude vybudována okružní křižovatka. Tato eventualita nastane v případě, že se v letošním roce nepodaří celou akci časově zrealizovat. Emilie Jeřábková Studie okružní křižovatky včetně připojení areálu Carba a Platanové ulice přinášíme na str. 16 a 17.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Rekonstrukce Smetanovy ulice V současné době připravují zaměstnanci městského úřadu rekonstrukci Smetanovy ulice. Po vydání stavebního povolení bude následovat výběrové řízení na dodavatele této akce. Přesný termín zahájení rekonstrukce nelze v současné době určit - předpokládá se na konci tohoto roku, případně v roce příštím. Úpravy jsou plánovány s cílem zkvalitnit provoz a zvýšit bezpečnost chodců, uvést uliční prostor do odpovídajícího technického stavu a zvýšit atraktivitu regenerované lokality s přihlédnutím k potřebám ochrany v památkové zóně. V souvislosti s připravovanou akcí budou muset majitelé přilehlých nemovitostí provést výměnu těch vodovodních přípojek, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu, zejména stářím či použitým materiálem. Vodovodní přípojky u oceli či olova nejsou schopny zajistit dlouhou životnost a bezporuchovost, musí být proto vyměněny. Výměna potrubí nevyhovujících přípojek zůstává věcí majitelů nemovitostí, kteří jsou podle zákona č. 274 / 2001 Sb, 3, i majiteli vodovodních přípojek. Vodovodní přípojka je úsek potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Dokončení chodníků v Lidické ulici V současné době připravuje městský úřad výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce chodníků v Lidické ulici. V letních měsících budou zahájeny práce, jejichž součástí je i provedení zaústění dešťových svodů z jednotlivých nemovitostí do kanalizačního řadu. O zahájení rekonstrukce budou občané včas informováni. Rekonstrukce chodníků v Ořechové ulici Po výběru dodavatele začne rekonstrukce chodníků podél panelových domů v ulici Ořechová - značně opotřebovaný současný asfaltobetonový povrch nahradí zámková dlažba, po obou stranách chodníku se vymění silniční a sadové obrubníky. Půdní vestavba v ZŠ Pražská V pondělí 29. května bylo předáno staveniště firmě Kočí, a.s., Písek. Výstavba bude trvat devět týdnů - od začátku nového školního 2006 / 2007 budou již nově vybudované prostory sloužit k vyučování. Dostatečné osvětlení odpovídající hygienickým předpisům se zajistí osazením 64 oken značky Velux do střechy školní budovy. Regenerace městské památkové zóny Kostel svatého Martina v Dražicích - Práce na letošní etapě opravy dražického kostela byly zahájeny. Akademický sochař Martin Pokorný restauruje kamenná ostění oken a portály dveří - při poslední opravě byly portály doplněny bez ohledu na původní stav - nyní bude toto doplnění odstraněno. Po vztyčení lešení došlo ke krádeži měděných okapů instalovaných v předcházejících etapách rekonstrukce. Věc krádeže šetří policie. Zástupci Národního památkového ústavu provádí průzkum omítek. Kostel Narození Panny Marie - Bylo dokončeno restaurování a kování oken, pokračuje oprava soklu kostela. Současné betonové schodiště do oratoře bude nahrazeno cihelným odpovídajícím původnímu stavu. Dodavatelem je firma Dalibor Frňka, Frýdek - Místek. Růžový salonek v zámku - Začala restaurace malby - jsou vyčištěna a doplňují se poškozená místa. Práce provádí restaurátorka Radana Hamsíková. Následovat bude restaurování dřevěného obložení včetně zlacení. Tyto práce zajistí restaurátor František Kratochvíl. Železniční most přes Jizeru Zastupitelstvo Města Benátky nad Jizerou na svém zasedání 30. května schválilo uzavření kupní Děkujeme občanům Benátek nad Jizerou za aktivní a odpovědný přístup k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a významnou podporu Občanské demokratické strany. Za MS ODS Benátky nad Jizerou Jaroslav Král, předseda smlouvy mezi Městem Benátky nad Jizerou a firmou Korund Benátky, s.r.o. Předmětem smlouvy je odkoupení železničního mostu přes Jizeru a pozemky příslušející k tělesu železniční vlečky na katastru Benátek nad Jizerou. Pod mostem je uloženo vodovodní a kanalizační potrubí ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace, a.s., Mladá Boleslav, která se zavázala provádět údržbu mostu. Rozšíří se počet míst v mateřské škole? Město Benátky nad Jizerou požádalo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o odkoupení domu čp. 432 v Žižkově ulici. Účelem tohoto kroku města je vybudování jedné třídy mateřské školy v místech, kde se rozšiřuje bytová výstavba. V případě, že bude žádost města kladně vyřízena, bude zde moci být umístěno dvacet dětí. Další připravované rozšíření počtu míst v mateřské škole (o 28 míst) - bude vytvořeno v objektu, ve kterém dnes rozvíjí svoji činnost klub dětí a mládeže. Pro ten se připravuje nové umístění, a to v čp. 227 v Pražské ulici (tzv. stará pošta) - po přemístění žáků ZŠ Pražská do nových prostor bude tento prostor upraven pro potřeby klubu dětí a mládeže. Stávající sídlo klubu tak bude sloužit svému původnímu účelu - jistě si každý vzpomene, že tu před lety byla třída mateřské školy. Připravila Emilie Jeřábková Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. dle zákona č. 274/2001 Sb. zveřejňuje informace o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny vodného a stočného v roce 2005 Kalkulace ceny stočného Položka jednotka r plán r skuteč. rozdíl index sl.4/sl.3 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.3 - sl.4 PŘÍMÝ MATERIÁL tis. Kč ,03 PŘÍMÉ MZDY tis. Kč ,03 OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY tis. Kč ,01 NEPŘÍMÉ NÁKLADY tis. Kč ,02 ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY tis. Kč ,02 ZISK tis. Kč ,02 PODÍL ZISKU Z ÚVN % 13,20 13,28 18,53 1,01 CELKEM ÚVN + ZISK tis. Kč ,02 VODA FAKTUROVANÁ z toho domácnosti tis. m ,02 0,96 PRUMĚRNÁ CENA Kč/m 3 22,67 22,67 0,00 1,00 Kalkulace ceny vodného Položka jednotka r plán r skuteč. rozdíl index sl.4/sl.3 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 - sl.4 1,01 PŘÍMÝ MATERIÁL tis. Kč ,03 PŘÍMÉ MZDY tis. Kč ,01 OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY tis. Kč ,05 NEPŘÍMÉ NÁKLADY tis. Kč ,03 ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY tis. Kč ,06 ZISK tis. Kč ,06 PODÍL ZISKU Z ÚVN % 3,50 0,21 3,29 0,99 CELKEM ÚVN + ZISK tis. Kč ,99 VODA FAKTUROVANÁ z toho domácnosti tis. m ,98 0,99 VODA VYROBENÁ tis. m ,99 PRUMĚRNÁ CENA Kč/m 3 25,56 25,56 0,00 1,00 Vysvětlivky: ceny pro domácnosti i pro ost. odběratele jsou uvedeny bez DPH, jsou platné od do Překročení nákladů je způsobeno především zdražením cen pohonných hmot, elektrické energie, zemního plynu.

3 8. června 2006 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Komunitní plánování sociálních služeb - věc veřejná Ve čtvrtek 18. května se v Záložně konalo 1. veřejné setkání na téma komunitního plánování sociálních služeb. Cílem odpoledního setkání bylo nejen se navzájem podrobněji seznámit s metodou komunitního plánování, tedy metodou zapojování občanů do řešení věcí veřejných, ale i definování problematických okruhů, které trápí občany a které vnímají jako potřebné řešit. Po úvodním slovu radního Karla Krinwalda a věcném příspěvku Hany Jíchové, vedoucí sociálního a správního odboru, se slova ujala Hana Vlčková, která vedla další část odpoledního setkání. I když účast veřejnosti nebyla velká, setkání bylo velmi pracovní a účastníci v jednotlivých blocích diskutovali nad třemi tématy: a) Co by mělo fungovat v Benátkách nad Jizerou v roce 2016? První téma bylo diskutováno společně - formou brainstormingu (burzou nápadů). Byly vyjádřeny následující cíle: - větší počet míst v penzionu pro důchodce - sportovní hala - fungující informační a poradenské místo pro sociální oblast - služby v rodinách s heslem: Peníze ne do cihel, ale do lidí - na Burse pouze autobusové nádraží, ne středisko benátecké mládeže - funkční hlídací kamery v prostoru Bursy - funkční policie - vybudovaný školní areál u ZŠ Pražská a vyřešená dopravní situace u ZŠ Husovo nám. - při poskytování pečovatelské služby fungující spolupráce Benátek nad Jizerou s okolními obcemi - fungující pracovní místa s kratším pracovním úvazkem. Pro druhé a třetí téma byli účastníci rozděleni do dvou pracovních skupin. Každá skupina zadané téma ve vymezeném čase prodiskutovala a popsala. Zde předkládáme výsledky skupinové práce: b) Současná pozitiva a negativa pro cílovou skupinu Senioři Pozitiva: + setkání představitelů města se seniory + komplexní péče o seniory + převedení domova důchodců do správy města Negativa: - nedostatečná dostupnost zdravotní péče - zrušená pohotovost - územní omezení pečovatelské služby - nedostatečně finančně zabezpečená péče o člena rodiny - absence informač. poradenství (ze strany města), péče o seniora a dítě - bezpečnost - nefunkční obsluha kamer - nedostatek ubytovací kapacity v penzionu - neexistence univerzity 3. věku c) Současná pozitiva a negativa pro cílovou skupinu Rodiny s dětmi Pozitiva: + dobrá úroveň MŠ a ZŠ a ZŠPR + široký výběr aktivit volného času - sportoviště, divadla, mateřská škola, skaut, Krteček, DDM + dobrá lékařská péče pro děti + dobré financování školství zřizovatelem + aktivní spolupráce rodičů - burzy oblečení, maškarní ples + malé město - není anonymita Negativa: - nedostatek volných míst v MŠ - snadný přístup (mládeže) do restauračních zařízení - nedostatek sportovišť pro předškolní věk - neupravený zámecký park - přechody silnic a chodníky neuzpůsobené kočárkům - snadná distribuce drog - není dětský psycholog - není zabezpečen policejní dozor kolem škol a přechodů - nejsou k dispozici odpadkové koše na psí výkaly - není azylový dům pro krizové situace Komunitní plánování v sociální oblasti vychází ze stávajícího stavu poskytovaných sociálních služeb a z dalších potřeb občanů realizovaných na základě skutečných možností města. Komunitní plánování je věcí veřejnou a každý z občanů tak může v rámci svých možností pomáhat tvořit odpovídající síť sociálních služeb pro benáteckou veřejnost. Text a foto Hana Vlčková Ve středu 17. května se konal v Domově důchodců v Benátkách nad Jizerou Královský bál. Zatančit si, splnit tři úkoly a zkusit vyhrát princeznu přijelo pět domovů důchodců z Mladoboleslavska a benátecký penzion pro důchodce. Všechny družiny z ostatních domovů přinesly králi a královně dary. Nejlépe všechny úkoly splnila družina Modrého kamene z Mnichova Hradiště a odvážela si domů princeznu. Bál se podle ohlasů všem líbil. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na jeho přípravě. Zaměstnanci domova

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE Zadržení hledané osoby Ve čtvrtek 25. května večer městská policistka z Bakova nad Jizerou při rutinní kontrole u tenisových kurtů požádala policisty Obvodního oddělení Policie ČR Mnichovo Hradiště o pomoc při určení totožnosti podezřelého muže. Lustrací policisté zjistili, že se jedná o hledanou osobu. Na jedenatřicetiletého muže, jenž neplní vyživovací povinnost, byl vydán příkaz k zadržení, které vyhlásilo státní zastupitelství Česká Lípa. Zadržený byl následující den předán policistům z České Lípy. Na každého jednou dojde Ve středu 24. května policisté obvinili devatenáctiletého muže z Mladoboleslavska z trestného činu zpronevěry. Obviněný neodevzdával v době od října do prosince loňského roku jako zaměstnanec restaurace na Pražské ulici v Benátkách nad Jizerou vybranou finanční hotovost z plateb hostů a ponechal si ji pro vlastní potřebu. Z financí určených pro vyplácení výher z výherních hracích automatů si vzal další finanční částku. Celkem tak svého zaměstnavatele připravil téměř o 60 tisíc korun. Nyní mu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Případ šetří policisté Služby kriminální policie a vyšetřování z Mladé Boleslavi. Pes zaútočil V sobotu 20. května odpoledne pokousal v Brodcích kavkazský ovčák třiapadesátiletou ženu. Pes utekl sedmačtyřicetiletému majiteli, když se podhrabal pod oplocením zahrady. Vnikl na sousední zahradu, kde napadl ženu. Celou situaci zahlédl synovec poškozené, který svou legálně drženou zbraní výstřelem do vzduchu psa zahnal. Žena utrpěla lehké zranění na noze, které si nechala ošetřit v mladoboleslavské nemocnici. Majitel psa je podezřelý ze spáchání přestupku proti občanskému soužití a může mu být uložena pokuta do výše tří tisíc korun. Nejúspěšnější byli žáci z Bělé Více než osmdesát žáků základních škol z Mladoboleslavska se utkalo ve čtvrtek 18. května dopoledne na dopravním hřišti v okresním kole cyklistické soutěže. Reprezentační družstva jednotlivých škol musela prokázat svoje znalosti z pravidel silničního provozu, absolvovat jízdu po dopravním hřišti, překonat na kole jízdu zručnosti a nechyběla ani zkouška ze základů poskytování první pomoci. V hodnocení jednotlivých disciplín pomáhali i strážníci městské policie a také příslušníci Policie České republiky. Organizátorem soutěže cyklistů je BESIP. Toto klání se v Mladé Boleslavi již tradičně koná na dopravním hřišti u 8. základní školy, kde se dopravní výchově věnuje pan Hainz. V I. kategorii mezi žáky pátých a šestých tříd zvítězilo družstvo Základní školy z Bělé pod Bezdězem, druhé místo vybojovali cyklisté ze Základní školy Bezno a pomyslný bronz patřil žákům z 1. základní školy v Mnichově Hradišti. V II. kategorii žáků sedmých a osmých ročníků zvítězila opět Základní škola z Bělé pod Bezdězem, zisk druhého a třetího místa patřil opět školám z Mnichova Hradiště a Bezna, tentokrát v opačném pořadí. Vítězná družstva postoupila do krajského kola soutěže, které se uskuteční v Příbrami. Tržbu nevrátil Ze zpronevěry podezírají policisté jedenadvacetiletého muže. Koncem dubna letošního roku byl dva dny zaměstnán jako číšník v restauraci v Luštěnicích na Mladoboleslavsku. Z tržby si v tu dobu ponechal pro vlastní potřebu asi třináct tisíc korun a peníze do dnešního dne nevrátil. Ve středu byl zadržen policisty na Ostravsku. Tam mu bylo sděleno obvinění z trestného činu zpronevěry a jeho stíhání je vedeno na svobodě. Mladoboleslavská policie ztotožnila muže z moře Na základě dotazu Interpolu prověřovali policisté v Mladé Boleslavi informaci, že muž nalezený 21. dubna v moři mezi Dánskem a Norskem by mohl mít původ v Mladé Boleslavi. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že se skutečně jedná o devětačtyřicetiletého muže, který několik let žil v Mladé Boleslavi. Prvotní informace tisku, že by se mohlo jednat o osobu z Domažlic, zřejmě nebyla pravdivá. V roce 1989 ještě před revolucí emigroval do Německa. V zahraničí pak pobýval asi do roku V letech 2002 až 2004 střídavě pobýval na různých místech v Čechách i v zahraničí. Jeho matka bezpečně poznala svého syna podle předložené fotografie. Informaci o totožnosti muže předali pracovníci Služby kriminální policie a vyšetřování Interpolu. Policie České republiky v Mladé Boleslavi po muži nepátrá ani jako po hledaném, ani jako po pohřešovaném. Déle než tři měsíce prodával drogy Prodej drog provozoval nejméně od prosince loňského roku do letošního března devětadvacetiletý muž z Mladoboleslavska. Jak policisté Služby kriminální policie a vyšetřování zjistili, prodával na různých místech okresu drogu pervitin obsahující metamfetamin. Peníze pak použil pro svou potřebu. Rozsah jeho působení i další okolnosti tohoto případu jsou předmětem dalšího šetření. Prodejce obvinili policisté z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Za ten mu nyní hrozí trest odnětí svobody až pět let. Policisté objasnili vloupání do domu Z vloupání do bytu v Podolecké ulici v Benátkách nad Jizerou podezírají policisté dvojici mladíků z Mladoboleslavska. V dubnu během dne vypáčili vstupní dveře a následně odcizili barevný televizor, notebook, koženou bundu a finanční hotovost v celkové hodnotě kolem sedmdesáti tisíc korun. Osmnáctiletý mladík byl obviněn z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Druhý podezřelý, kterému ještě nebylo osmnáct let, je stíhán v samostatném řízení. Také on je podezřelý z krádeže a porušování domovní svobody. Oba pachatele, kteří zřejmě mají podle dosavadního šetření na svědomí i vloupání do dalšího domu v Benátkách nad Jizerou, odhalili policisté Služby kriminální policie a vyšetřování z Mladé Boleslavi. Zloděj kabelů polapen Pachatele krádeží stovek metrů kabelů podél železnice odhalili policisté Služby kriminální policie a vyšetřování. Od července loňského roku většinou kradl čtyřiadvacetiletý muž z Mělnicka na různých místech u železniční trati v okolí Zdětína a Kropáčovy Vrutice telekomunikační kabely. Nejméně v sedmi případech celkem odcizil přes půldruhého kilometru kabelů a způsobil tak Českým drahám škodu za více než sedmapadesát tisíc korun. Kabely končily ve sběrnách kovového odpadu a utržené peníze použil pachatel jen pro svou potřebu. Policisté ho obvinili z trestného činu krádeže, za který mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Zloděj ukradl nelegálně drženou zbraň Z nedovoleného ozbrojování podezírají policisté devětadvacetiletého muže z Mladoboleslavska. Ten si v době mezi lety 2001 až 2005, kdy byl držitelem zbrojního průkazu, opatřil střelnou zbraň ráže 9 mm. Zbraň ale řádně nepřihlásil, proto nebyla na jeho osobu řádně evidována. V červenci loňského roku mu byl zbrojní průkaz na základě rozhodnutí inspektorátu pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy Policie České republiky odňat pro ztrátu bezúhonnosti. Podezřelý měl však zbraň v držení až do dubna letošního roku, kdy mu byla odcizena. Pachatel krádeže byl policií dopaden a zbraň u něho zajištěna. Nestarat se o děti je trestné Policisté podezírají čtyřiatřicetiletou matku a třiačtyřicetiletého otce z Mladoboleslavska ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy mládeže. Jako rodiče nedbali řádně v době od září 2005 do nynějších dnů o základní školní docházku svých nezletilých dětí. Za tento školní rok jedno z dětí zameškalo nejméně 290 vyučovacích hodin, z toho 51 hodin má neomluvených a druhé za stejné období má nejméně 346 zameškaných hodin, z toho nejméně 70 hodin neomluvených. Děti chodí do školy špinavé, nepřipravené. Trestní sazba za tento čin je trest odnětí svobody až na dvě léta. Případ šetří policisté Služby kriminální policie a vyšetřování z Mladé Boleslavi. Prodej drog Mladoboleslavští policisté v pondělí 29. května obvinili devětadvacetiletého muže z Mladoboleslavska ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Obviněný si v době od prosince 2005 do března 2006 obstarával drogu pervitin, kterou potom nejméně v 11 případech prodal dalším pěti osobám ve věku dvaadvacet až třicet let. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Případ šetří policisté Služby kriminální policie a vyšetřování z Mladé Boleslavi pprap. Ladislav Beneš, mjr. Vratislav Brynych a mjr. Ladislav Mareš, OŘ PČR Mladá Boleslav

5 8. června 2006 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 Ochutnávka vín se konala již podruhé Město Benátky nad Jizerou uspořádalo, na základě partnerských vztahů Středočeského a Bratislavského kraje a partnerských vztahů měst Modra a Benátky nad Jizerou, ochutnávku vín ve sklepeních benáteckého zámku, jejichž prostory vkusně vyzdobila květinovými dekoracemi Zahradnická škola z Mělníka. Ochutnávka se konala v sobotu 27. května. Soutěžilo zde na 80 vzorků vín z České a Slovenské republiky, Německa i Rakouska. Početná degustační komise, která byla rozdělena do dvou hodnotících skupin, se jednomyslně shodla na šampiónech. V kategorii bílých vín se jím stalo Neuburské Petra Hercoga z Hustopečí, v kategorii červených pak Svatovavřinecké z Lobkowiczkého vinařství Roudnice nad Labem. I přes nepřízeň počasí navštívila zámecká sklepení spousta lidí, kterým zde k příjemné náladě zahrál Trampskej děs a v podloubí zámku Taneční orchestr TOX z Choťánek. V jednom ze sklepních se také zdarma ochutnávalo víno z Vinařství Hannes Koza z rakouského Vösendorfu a na nádvoří zámku probíhal prodej vín z partnerského města Modra a Častá na Slovensku. Rádi bychom touto cestou poděkovali Středočeskému kraji za spolupráci, žákům Středního odborného učiliště Horky nad Jizerou za jejich asistenci a v neposlední řadě všem vinařům za poskytnuté vzorky. Těšíme se opět příští rok u chvilek strávených nad sklenkou lahodného moku. Monika Gürtlerová Ve velké zasedací místnosti městského úřadu panovalo ve čtvrtek 25. května ticho a maximální soustředění. Zasedala zde odborná degustační komise, což dokládá jednomyslné rozhodnutí o šampiónech této soutěže. Foto Monika Gürtlerová Degustační komise o krátké přestávce na nádvoří zámku (zleva): Zuzana Kulifajová, MěÚ Modra (zapisovatelka), Ing. Jiří Winter, podnikatel z Benátek nad Jizerou, Ing. Gabriela Poliačiková, ekonomka MěÚ Modra, Ing. Magdalena Šišová, kontrolórka MěÚ Modra, Ing. Marián Gavorník přednosta MěÚ Modra, Ing. Igor Korček, zastupitel Města Modra, Ing. Jaroslav Fremund, podnikatel z Otradovic, Ing. Mirka Dostalová, sommelierka (předsedkyně hodnotící skupiny), Peter Gáži, vinař z Časté (předseda hodnotící skupiny), Ing. Miroslav Dudo, zástupce primátora Modre (hlavní předseda), Ing. Vladimír Medlen, primátor Modre, Josef Makovička, TK Ústí nad Orlicí, Jiří Urban, vinař z Benátek nad Jizerou, Miroslav Růžička, sadař z Benátek nad Jizerou, Josef Šnýdr, předseda Českého rybářského svazu z Benátek nad Jizerou, Jana Vernerová, vedoucí Muzea Benátky (zapisovatelka) Foto Monika Gürtlerová Ing. Miroslav Dudo, hlavní předseda degustační komise, při zapisování finálních výsledků Foto Monika Gürtlerová Kromě degustační komise mohla víno ochutnat i široká veřejnost. V zámeckém sklepení zahrála benátecká kapela Trampskej děs. Fotografie Emilie Jeřábková

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Tábor Mladých matematiků Dne ve hodin opouštíme parkoviště před muzeem Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Parkoviště bylo místem srazu matematiků a zároveň posledním rozloučením s rodiči. A hurá směr Bakov, Mnichovo Hradiště do cíle naší cesty v Borovici! Při příjezdu do areálu jsme se ubytovali v zubatkách (typ chatek) a byl nám sdělen program našeho pobytu. Byli jsme rozděleni do skupinek podle věku a každá skupinka měla tematický plán. Ten především spočíval v rozdělení matematických lekcí a sportovních akcí, do kterých spadalo využití bazénu, nohejbalového, volejbalového a fotbalového hřiště. Během dne jsme byli plně vytíženi. Naučili jsme se mnoho nových věcí, třeba matematickou indukci, vymýšlení a zevšeobecňování vzorců. Také jsme si lámali hlavy s mnoha zajímavými matematickými hlavolamy, řešili sudoku, kakuro a jejich mnohé obdoby. Poslední večer jsme měli na rozloučenou táborák s opékáním buřtů. V pátek jsme se sbalili a čekali na příjezd autobusu, který nás měl odvézt domů a tím zpátky do školní reality. Na závěr chceme našim sponzorům ze SRPD při naší škole poděkovat za finanční příspěvek, kterým již po několik let podporují mladé talenty. Příští rok nashle, tábore! Květoslav Jarý, 7. A, Jan Jarý, Tomáš Hoření a Michael Kozel, 9. A ZŠ Husovo nám. Exkurze do pražské zoo Ve středu se žáci 8. tříd ZŠ Husovo náměstí pod dohledem paní učitelky Zadákové a pana učitele Vraníka vydali navštívit Národní muzeum a pražskou zoo. Hned na začátku učitelé každému rozdali pracovní listy s otázkami. Bylo to proto, abychom si z této exkurze něco užitečného odnesli. Nejprve jsme zavítali do Národního muzea, kde jsme hledali odpovědi na některé z otázek. Například jsme měli v této budově najít miniaturní mouchu domácí a obrovskou kostru plejtváka myšoka. Asi po hodině se všichni sešli na předem určeném místě. Hned po odchodu z muzea jsme společně navštívili náš oblíbený McDonald s. A hurá do zoo! Na to jsme se nejvíce těšili. Naštěstí nám počasí přálo, a tak byli všichni šťastni. Největší zážitek měli skoro všichni z lanovky a z dětského hřiště, kde byla asi největší zábava. Zvířátka se nám samozřejmě také líbila. Nejvíce nás zaujaly opice, které měly na bocích dlouhé bílé chlupy a vypadaly jako Supermani. Úžasné také bylo nedávno narozené hrošátko. Divíte se, že se nám nechtělo zpátky domů? Tak jsme zkoušeli přemluvit učitele, abychom ještě chvilinku zůstali - a podařilo se! Malinko času nám ještě dali. Toho jsme řádně využili Ale uteklo to jako voda. Byl čas odjezdu a my museli toto úžasné místo opustit. Dáda Plicková, Pája Zadáková, Jitka Feriová, 8. A ZŠ Husovo nám. ZE ŠKOLY Volejbalový turnaj Dne se dvanáct hráček Základní školy Husovo náměstí vydalo na volejbalový turnaj na 8. základní školu v Mladé Boleslavi. Náš tým vyhrál v základním kole všechny zápasy na plné čáře, a proto jsme postoupily stejně jako Základní škola Benátky Pražská do semifinále spolu se Základní školou z Mnichova Hradiště. Zápas s druhou benáteckou základní školou byl velice napínavý až do samého konce. První set jsme prohrály jen těsně 23:25. Druhý set se nám už tak nevyvedl, protože všem hráčkám zapracovaly nervy. Další zápas tolik vyrovnaný nebyl. Protihráčky z Mnichova Hradiště byly jasně lepší, a proto si domů odvezly první místo, zatímco my jsme byly šťastné z místa třetího. Bára Menčíková a Pavla Lacinová, 9. A ZŠ Husovo nám. Dne se osm hráčů volejbalu vydalo na volejbalový turnaj na osmé základní škole v Mladé Boleslavi. Začalo se někdy okolo osmé hodiny. Celkem se do turnaje přihlásilo 6 družstev. My jsme začínali hrát hned na začátku. Než jsme se rozkoukali, prohráli jsme první a druhý zápas s velkým rozdílem. Ostatní boje probíhaly velice vyrovnaně. Tento turnaj jsme ovšem jen tak nevzdali a jeden zápas jsme vyhráli. Myslíme si, že kdyby naše družstvo mělo předem lepší přípravu, určitě bychom se umístili lépe. Celkem jsme totiž skončili na předposlední pozici. Náš tým byl z většiny složen z volejbalových amatérů, kteří nemají s volejbalem velké zkušenosti. Tudíž jsme nemohli od nich žádat velké zázraky?! Doufáme ale, že se na příští volejbalový turnaj pořádně připravíme a všechno tam vyhrajeme. Jirka Eret a Honza Teubner, 9. A ZŠ Husovo nám. Volejbalový tým děvčat ZŠ Husovo nám. Unaveni v zoo Poslední rozcvičení děvčat před zápasem

7 8. června 2006 ZPRAVODAJSTVÍ strana 7 Volejbalový turnaj v Reinsdorfu Dne jsme se sešli u školy ve složení: Mirka Doušová, Bára Menčíková, Eliška Žídková, Denisa Straková, Hanka Koutská, Pavlína Lacinová, David Zuna, Honza Teubner, Honza Sekera, Jirka Eret a jako dozor paní učitelka Nezbedová a pan učitel Němeček. Čekala nás cesta do německého Reinsdorfu, kde sídlí naše přátelská škola. Cesta proběhla celkem poklidně, nezabloudili jsme a dorazili včas. Přivítání s žáky i učiteli bylo poněkud komické, jelikož jsme jim vůbec nerozuměli. Frrr a jedeme do hotelu, kde jsme se ubytovali, najedli a poté hurá na trénink s německými protihráči. Trénink byl vyčerpávající, a proto jsme se hned vydali zpět do našeho penzionu k bazénu, který nám byl po celou dobu pobytu k dispozici. Pak následovala večeře, po které jsme se sešli s reinsdorfskými žáky a učiteli. Zahráli jsme si ping-pong, fotbálek, kulečník a kuželky. V závěru večera jsme poseděli u ohýnku. Po snídani jsme si šli zaplavat a odebrali jsme se na turnaj, kde jsme se utkali s dvěma smíšenými družstvy reinsdorfské školy. Pokaždé nás čekala dobrá hra a vítězství. Po turnaji následovalo předávání dárků. Na zpáteční cestě jsme navštívili KFC a hurááá domů Mirka Doušová, David Zuna a Verča Šubrtová, 8. A ZŠ Husovo nám. ZE ŠKOLY Atletický čtyřboj Za krásných slunných dní ve čtvrtek 4. a v pátek 5. května se zástupci naší školy zúčastnili atletického čtyřboje v Mladé Boleslavi. Na tomto dvoudenním klání bylo přítomno 17 škol našeho okresu. Ve čtvrtek proběhla soutěž kategorií chlapců a dívek 8. a 9. tříd. Z našich dívek podala nejlepší výkon Hana Koutská z 8. B, ve skoku vysokém skočila krásných 130 cm. Dívky se celkově umístily na osmém místě, ale kdyby neonemocněla nejlepší atletka Pavlína Lacinová, mohli jsme mít místo třetí. Chlapci tříd se umístili na devátém místě, ale také vinou neúčasti dalšího dobrého atleta Pavla Havlase. Druhý den proběhl čtyřboj chlapců a dívek v kategorii tříd. Nejlepší výkon podal v běhu na 60 m Vojta Hajný ze 7. A s časem 8,2 s, který tak vylepšil náš školní rekord. V této kategorii se kluci celkově umístili na krásném šestém místě. Spolu s chlapci vyjely na tento čtyřboj také dívky ze tříd. Nejlepší výkon, který se stal i dívčím rekordem školy, podala Míša Dupalová ze 7. A shodou okolností také v běhu na 60 metrů s časem 9,0 s. Úspěšní účastníci čtyřboje Kategorie dívek tříd: Bára Menčíková a Eliška Žídková, 9. A, Denisa Straková a Hanka Koutská, 8. B, Mirka Doušová, 8. A Kategorie chlapců tříd: Zdeněk Pup a Lukáš Krišal, 9. A, Honza Bečvář a Roman Pexa, 8. B Kategorie dívek tříd: Míša Dupalová, 7. A, Aneta Ulmanová, 7. B, Šárka Patočková a Naďa Gergelyová, 6. A, Míša Teubnerová, 5. A Kategorie chlapců tříd: Tomáš Body a Vojta Hajný, 7. A, Petr Kanta, 6. A, Salim Tounkara, 5. B a Emil Kočka, 4. B Bára Menčíková a Eliška Žídková, 9. A ZŠ Husovo nám. V Reinsdorfu jsme zvítězili. Účast v okresním kole minikopané žáků 8. a 9. tříd Po postupu do okresního kola jsme byli všichni unaveni, ale šťastni. Když jsme přijeli do Mladé Boleslavi, čekali na nás velmi dobří hráči ze šesti škol z celého okresu. Zápasy se hrály na umělém trávníku. První zápas jsme odehráli slušně - byla to remíza 1:1 se 4. základní školou Mladá Boleslav. Pak nás čekal tým Základní školy Pražská Benátky nad Jizerou, na kterém jsme si spravili chuť a vyhráli jsme 2:1. Poté nás čekal důležitý zápas s brodeckou školou, ve kterém jsme remizovali 0:0, ale na penalty jsme podlehli a prohráli jsme. Potom jsme se střetli opět se ZŠ Pražská Benátky nad Jizerou, tentokrát o třetí a čtvrté místo, ale po naší chybě jsme prohráli a skončili na 4. místě. A po vyhlášení jsme šli do McDonald s, kde jsme se všichni pořádně najedli. David Zuna, 8. A ZŠ Husovo nám. Čtyřboj děvčata a chlapci Chlapci po zápase v minikopané Starší kategorie Fotografie poskytla ZŠ Husovo nám.

8 strana 8 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Víceboj družstev Dne 26. dubna 2006 se vydali nejmladší sportovci z 1. a 2. tříd ZŠ Pražská do Mladé Boleslavi. Za krásného, slunného dopoledne si změřili síly se závodníky z dvanácti škol v běhu na 50 metrů, hodu kriketovým míčkem, skoku z místa a v běhu štafet. Celkově se naše družstvo umístilo jako čtvrté. Štafeta skončila na krásném 3. místě. Reprezentovali nás tito závodníci: 1. třída - Jaroslav Rokos, Jan Urban, Jana Lovašová, Eliška Spanilá, 2. třída - Jan Votoupal, František Uřidil, Tereza Uřidilová, Lucie Drahozalová. Štafetu běželi tito závodníci - Jan Votoupal, Eliška Spanilá, Jaroslav Rokos, Tereza Uřidilová. Ivana Gürtlerová, ZŠ Pražská Návštěva Terezína Dne jsme navštívili Terezín, který sloužil jako koncentrační tábor za 2. světové války. Jako dozor s námi jela paní učitelka Nejedlá, pan učitel Nejedlý a Fröhlich. Když jsme vystoupili z autobusu a šli jsme směrem do Terezína, na pravé straně jsme viděli národní hřbitov s velkým křížem, na kterém byla trnová koruna a o kus dál se vyjímala Davidova hvězda. Po vstupu do pevnosti se nás ujala příjemná průvodkyně, která nás nejen seznámila s tematikou 2. světové války, ale odpovídala i na různé zvídavé dotazy z dob naší historie. Provedla nás celým areálem Malé pevnosti. Nejhůře jsme se cítili, když jsme procházeli,,bránou smrti, kudy chodili odsouzení na svou poslední cestu. Nikdo z nás si neumí představit, jaká zvěrstva se tam děla. Děkujeme ze velmi zajímavou a poučnou exkurzi. 9. A a 9. B ZŠ Pražská ZE ŠKOLY zaujala výstava o pravěku. Po pěkné prohlídce muzea jsme pokračovali na Staroměstské náměstí. K autobusu jsme se vraceli Královskou cestou. Tato exkurze byla pro nás moc zajímavá a poučná, jelikož u každé památky jsme četli připravené referáty. Anna Poláková, 6. B ZŠ Pražská Atletický čtyřboj Ve dnech a se konaly tradiční závody v atletickém čtyřboji. Všechna družstva si vedla výborně, ale nejlepší bylo družstvo starších dívek, které si vybojovalo postup do krajského kola. To se letos uskuteční na Kladně. Starší žáci obsadili třetí místo, mladší byli čtvrtí a dívky mladší vybojovaly druhé místo. Všem patří dík za vzornou reprezentaci školy. Starší dívky: Novotná, Michálková, Bernardová, Stehlíková, Chramostová Starší chlapci: Bezděk, Adášek, Jakubčo, Kraus, Hrabák Mladší dívky: Pancová, Košáková, Kozáková, Chramostová, Hejdrychová Mladší chlapci: Beneš, Ježek, Novák, Kubový, Kinzl Jana Nejedlá, ZŠ Pražská Exkurze do svíčkárny Dne třídy 8. A a 8. B navštívily výrobnu svíček v Šestajovicích. Mohli jsme vidět výrobu různých typů svíček, a dokonce si sami i nějakou vyrobit. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na zámku v Brandýse nad Labem, kde jsme zhlédli expozice o historii zámku a výstavku starých vojenských uniforem. 8. B ZŠ Pražská Recitační soutěž Na naší škole pořádáme každoročně recitační soutěž pro mladší žáky. Chlapci a děvčata z ročníku soutěží ve dvou kategoriích ( ročníky a ročníky). Letos se školní kolo konalo 26. dubna. Všichni zúčastnění si připravili hezké básně a snažili se podat co nejlepší výkony. Hodnocení soutěžících nebylo jednoduché, zvláště v kategorii ročníků, která byla početnější. V závěru byli vyhodnoceni a oceněni jako nejlepší tito žáci: 1. kategorie - Kristýna Tejklová, Veronika Vňuková a Matěj Jakubčo; 2. kategorie - Pavlína Hojná, Pavlína Kotrbová a Iva Kubová. Všichni jmenovaní obdrželi diplom a knihu, zbývající soutěžící drobné upomínkové předměty. Jana Mlčochová, ZŠ Pražská Na návštěvě v terezínském památníku Volejbal Balony, dresy, body, touha po vítězství, to všechno nás spojovalo 25. dubna v boleslavské hale. Konal se zde totiž volejbalový turnaj škol o přeborníka okresu. Po zahájení proběhlo rozlosování do skupin a pak už se začalo hrát. První náš soupeř byl obzvlášť těžký. Ale souboj s ním jsme zvládli vítězně. Ostatní utkání ve skupině byla už daleko jednodušší. Tři vítězství ve skupině nám zajistila postup do finále, kde naším soupeřem byla 1. ZŠ Benátky a 2. ZŠ Mnichovo Hradiště. První finálový zápas jsme sehráli s našimi kolegyněmi z Benátek. Po velmi vyrovnaném zápase jsme se dočkali vítězství. V boji o první místo jsme nestačili na děvčata z Hradiště a získali tak druhé místo. Všichni podali skvělý výkon, ale poděkování patří i paní učitelce Nejedlé a panu učiteli Němečkovi za pevné nervy. Sestava našeho družstva: Tereza Sládková, Andrea Benešová, Lucka Němečková, Brigita Pecháčková, Dominika Poláková a Tereza Stránská. Lucie Němečková, 8. B ZŠ Pražská Exkurze po Praze Dne se třídy 6. A a 6. B pod vedením pana učitele Fröhlicha, Krále a Nejedlého zúčastnily exkurze do Prahy. Protože už od rána svítilo sluníčko, tak jsme celí natěšení naskákali do autobusu. Hned jak jsme dorazili do Prahy, namířili jsme si to k Obecnímu domu a Prašné bráně. Odtud jsme se vydali na Václavské náměstí, kde jsme si prohlédli sochu svatého Václava. V deset hodin jsme šli do Národního muzea. Tam mě nejvíce Recitace Fotografie poskytla ZŠ Pražská

9 8. června 2006 ZPRAVODAJSTVÍ strana 9 V klubu dětí a mládeže se stále něco děje Čarodějnický rej v Šikulkách Na 27. duben si připravil kroužek Šikulek pod vedením Soni Svítilové a Hany Štumfové netradiční setkání s názvem Čarodějnický rej. Od 16 hodin se děti učily čarovat, vytvořit čarodějnickou masku a kouzelné malování. Od 17 hodin se uskutečnila mini besídka. Děti v čarodějnických maskách ukázaly svým rodičům a prarodičům, co nového se opět naučily - básničky, písničky, tanečky,... Na závěr se konalo opékání špekáčků. Při táboráčku jsme si všichni krásně poseděli a popovídali. Velmi nás potěšilo, že se tato akce povedla a určitě podobné setkání opět uspořádáme. Také máme radost, že je o kroužek Šikulek stále velký zájem a děti jsou tu veselé a spokojené, což bylo naším cílem. Soňa a Hanka A co nás čeká? od 9.30 a hod. Skákavá princezna v Záložně - Dětský divadelní soubor Kašpárek se nám představí s pohádkou Ladislava Dvorského. Loutkářský soubor Kašpárek se jako jeden z mála zabývá technikou černého a luminiscenčního divadla a za inscenaci Skákavé princezny získal Hlavní cenu na loutkářské přehlídce Prahy a Středočeského kraje. Představení se bude hrát dvakrát od 9.30 a od 10.45, je vhodné pro děti od 6 let, délka představení je 45 minut a vstupné činí 30,- Kč od 9.00 hod. Keramika pro maminky s dětmi v KDM - Maminky s dětmi si budou moci vyzkoušet práci s hlínou a vyrobit si svůj vlastní originální výrobek, který si o čtrnáct dní později naglazují. Vstupné: 40,- Kč od 9.00 hod. Rafťáci na Jizeře (poplujeme od KDM) - Máte rádi adrenalin? Pojeďte s námi na raftu z Benátek do Káraného. Pokud nám zbudou síly a čas, poplujeme až do Staré Boleslavi. Pozor! Omezená kapacita! Přihlášky od plavců nad 10 let čekáme do 2. června od a hod. Filmový klub v KDM - od hod. - Strašpytlík (20,- Kč) a od hod. - Příšerky s.r.o. (20,- Kč) od 9.30 hod. Besídka klubu Krtek v KDM - Rozloučení s dětmi z klubu Krtek. Tanec, hry. Vstupné: 40,- Kč od hod. Malá akademie v KDM -Rozloučení se školním rokem v klubu dětí a mládeže v podobě vystoupení dětí z našich kroužků. Na každého příchozího čeká malá pozornost. Tábory KDM Savování triček Sobotní odpoledne 6. května jsme se sešli, abychom si vyrobili originální tričko. Všichni jsme čekali, jak náš výtvor dopadne, a byli jsme opravdu mile překvapeni. Vznikla trička s mořským nádechem, retro styl a spousty dalších vzorů. Nakonec jsme trička dozdobili barevnými kamínky. Za naše výtvory jsme se opravdu nemuseli stydět a doma nás pochválili. Výlet do Kerska Ve středu 24. května vyrazily kroužky keramiky a aranžování suchých květin na výlet. V přízemí Lesního ateliéru Kuba v Kersku jsme měli možnost podívat se na práci výtvarníka Kuby. Přistihli jsem ho právě při glazování. V přízemí jsme si mohli prohlédnou výstavu fotografií Bohumila Hrabala, která tu byla připravena u příležitosti oslav s názvem Hrabalovo Kersko, které se konaly víkend před naší návštěvou. Když jsme si vše prohlédli, vydali jsme se po schodech do podkrovní prodejny keramických výrobků. Skoro každý jsme si tam něco vybral a odvezl domů. Tímto však náš výlet ještě nekončil. Byl krásný slunečný den a to přímo volalo po návštěvě cukrárny se zmrzlinou. Nebuďte doma sami Pozor, příměstský tábor se uskuteční července. Od pondělí do pátku vždy od 9.00 do hodin, přihlášky do konce června. Děti se mohou těšit na výlety do okolí, malování, vyrábění, hry, soutěže i opékání buřtů. Pomerančáci aneb cesta do minulosti a zase zpátky srpna Láká vás cestování? A co takhle cestování v čase. Čeká vás tábor nabitý dobrodružstvím, poznáváním, hrami a zábavou. Vhodné pro děti od 8 let, cena: 3790,- Kč. Na tábor se odjíždí z Benátek nad Jizerou a z Mladé Boleslavi. Máme posledních deset volných míst!!! Na další tábory, které pořádá Mladoboleslavský Dům dětí a mládeže, se můžete podívat na: Poslední setkání zájmových útvarů ve školním roce: Keramika - začátečníci 12. června Keramika - pokročilí 12. června Aerobic 12. června Klub Krtek 12. června Kurz angličtiny II. 13. června Kurz angličtiny I. 14. června Aranž. suchých květin 14. června Folková kytara 14. června Šikulky 15. června Angličtina ml. 15. června Angličtina st. 15. června Malá akademie Všichni, včetně klubu Krteček a angličtiny pro dospělé, se společně sejdeme na Malé akademii ve čtvrtek 15. června od hod., kde se budou jednotlivé zájmové útvary prezentovat. Rozloučíme se tak se školním rokem v klubu dětí a mládeže. Na každého příchozího čeká malá pozornost od výtvarných kroužků. Kateřina Nechvílová

10 strana 10 ZPRAVODAJSTVÍ Jaro v Mateřské škole Poupátko Léto je již na obzoru, děti se těší na prázdniny, které tu budou za pár týdnů. Pojďme se ale, milí čtenáři, ještě společně podívat jarním okénkem do života naší mateřské školy. Jaro u nás v MŠ všichni netrpělivě vyhlížíme, více si můžeme hrát v přírodě, užíváme si jarního sluníčka a samozřejmě pořádáme nejrůznější akce. Tak například na první jarní den jsme na naší zahradě spálili Moranu a definitivně se tak rozloučili s paní Zimou. Zazpívali jsme si jarní písničky, třeba právě: Voláme sluníčko, haló, haló, tepla je na světě málo, málo V březnu, tradičním Měsíci knihy, jsme ve spolupráci s knihovnou zahájili cyklus speciálních výukových programů pro předškoláky, které pro nás připravuje paní vedoucí Šonská. Velmi zajímavou spolupráci jsme také navázali s benáteckou pobočkou České pojišťovny, v níž celou akci organizačně zajišťovala paní Podolská. Nejstarší děti měly výtvarně ztvárnit slunce - symbol dětského pojištění. Každé dítě bylo odměněno pastelkami a kresby byly vystaveny za výlohou pojišťovny. Vylosovaný výherce dostal batůžek, ostatní děti si odnesly omalovánky a bonbony, to vše za přítomnosti vedoucí mladoboleslavské pobočky paní Davidové. V několika posledních letech pravidelně navštěvujeme hudební pořady známého zpěváka Pavla Nováka. Letos přijel do Mladé Boleslavi s pořadem Výlet, který byl průřezem jeho dosavadní tvorby pro děti. Pavel Novák určitě slyšel toto naše skandování: Děti z Poupátka zdraví Pavla Nováka, odkud jsou - z Benátek nad Jizerou! Společně jsme si také s chutí zanotovali například jazykolam: malé myši v Mitsubishi, myší kaši koušou, staré myši na semiši, cvičí myši show Z výletu plného písniček se přeneseme do opravdového výletu na kolech. Naši menší si zajezdili na sportovní dráze kolečkového bruslení a starší se vypravili do kocháneckého lesa. V průběhu jarních měsíců jsme s dětmi sbírali starý papír. Když ho byla pořádná hromada, odvezl nám ho jeden obětavý tatínek do sběrny surovin a děti názorně viděly, jak se za starý nepotřebný papír dají vydělat peníze, za které jsme koupili několik nových pohádkových knížek. Každý malý sběratel si domů odnesl na památku hezký diplom a sladkou odměnu. Zpravodaj Benátecka...Svět je nejhezčí, když má máma svátek, svět je nejhezčí, když je měsíc máj Ke Dni matek jsme do naší MŠ pozvali babičky z benáteckého penzionu a připravili si pro ně pásmo písniček, básniček a tanečků. V programu se vystřídaly všechny třídy naší školky a na závěr děti babičkám předaly vlastnoručně vyrobené dárečky. A druhý den jsme mezi nás pozvali naše maminky....všem maminkám zazpíváme a potom jim dárek dáme, za to, že je zlobíme, kaši rádi nejíme. Všem maminkám zazpíváme a potom jim pusu dáme, pusu z lásky na líčko, moje milá matičko Kolektiv MŠ Poupátko První jarní den jsme spálili Moranu a rozloučili se s Paní Zimou. Za nasbíraný starý papír jsme koupili několik nových pohádkových knížek. Starší děti se vypravily do kocháneckého lesa. Ke Dni matek jsme pozvali babičky z benáteckého penzionu k nám a připravili pro ně pásmo písniček, básniček a tanečků. Fotografie poskytla MŠ Poupátko

11 8. června 2006 KULTURA strana 11 SPOLEČENSKÁ NABÍDKA od 9.00 hod., klub dětí a mládeže - Keramika pro maminky s dětmi, pořádá KDM od 8.30 hod., od zámecké brány - Cesta pohádkovým lesem (putování s Večerníčkem), pořádá TJ Sokol Benátky od 9.00 hod., od KDM do Káraného - Rafťáci (raftem po Jizeře), pořádá KDM od hod., dráha kolečkového bruslení v sídlišti - VI. Czech Inline Open - mezinárodní mistrovství ČR v kolečkovém bruslení na dráze, pořádá Klub sportovního bruslení od hod., Loděnice na Urbanovce - Koncert - Lety mimo, Vypsaná fixa (punkrock), pořádá Loděnice na Urbanovce od 9.00 hod., kynologické cvičiště - Krajská výstava psů zařazených do ČKS mimo německé ovčáky, pořádá Kynologický svaz od 9.00 hod., dráha kolečkového bruslení v sídlišti - VI. Czech Inline Open - mezinárodní mistrovství ČR v kolečkovém bruslení na dráze, pořádá Klub sportovního bruslení od hod., klub dětí a mládeže - Filmový klub (14.00 hod. - Strašpytlík, hod. - Příšerky s.r.o.), pořádá KDM od hod., letní areál Vojnarka - Dětský den ( Nebojte se strašidel - Loutkoherecká skupina ČT), pořádá Město od hod., Loděnice na Urbanovce - Divadelní představení (Svatební noc, Kupec benátecký), pořádá Loděnice na Urbanovce a Sokolské dětské divadlo Hvězdička od 9.30 hod., klub dětí a mládeže - Besídka klubu Krtek, pořádá KDM od hod., Záložna - Koncert k 20. výročí založení školy a výstava výtvarného oboru, pořádá ZUŠ J. A. Bendy od hod., klub dětí a mládeže - Malá akademie, pořádá KDM od hod., Loděnice na Urbanovce - Turnaj ve stolním fotbálku, pořádá Loděnice na Urbanovce od hod., klub dětí a mládeže - Diskotéka, pořádá KDM od hod., klub dětí a mládeže - Výtvarné odpoledne - ubrousková technika, pořádá KDM od hod., sál Dražice - Taneční odpoledne (hraje kapela J. Sojovského), pořádá TJ Start Dražice od hod., Loděnice na Urbanovce - Koncert - Peter Lipa band, Lesní zvěř (jazz), pořádá Loděnice na Urbanovce od hod., nádvoří zámku - Koncert vážné hudby - Soubor hlubokých žesťů České filharmonie, pořádá Kruh přátel umění a Město , Muzeum Benátky - Lodí kolem zeměkoule - výstava fotografií - Vlasta K. Zbuzek, pořádá Muzeum Benátky od hod., Poděbrady - Účast na setkání seniorů v Poděbradech, pořádá penzion pro důchodce od hod., Záložna - Setkání s důchodci, pořádá Město od hod., Loděnice na Urbanovce - Festival životní scény - 4. ročník, pořádá Město od do hod., Keramický ateliér U Matouše - Slavnostní zakončení keramického roku, pořádá Keramický ateliér U Matouše od hod., areál ZŠ Pražská - Slavnostní zakončení školního roku, pořádá ZŠ Pražská od hod., nádvoří zámku - Školní slavnost, pořádá ZŠ Husovo náměstí od hod., Loděnice na Urbanovce - Koncert - Cop a hosté (bluegrass), pořádá Loděnice na Urbanovce od hod., Loděnice na Urbanovce - Koncert - Hard core festival, Jalapeňos, Syndrom, X-core, Flatus, Status praesents, Gaia mesiah, (vstupné: 150,- Kč), pořádá Loděnice na Urbanovce od hod., Loděnice na Urbanovce - Koncert - Vokokos, Tleskač (ska), pořádá Loděnice na Urbanovce od hod., Loděnice na Urbanovce - Benátecký pětiboj (zápis v hod., start ve hod.), pořádá Loděnice na Urbanovce od hod., Loděnice na Urbanovce - Koncert - EX 05 (25 let) a jejich hosté, pořádá Loděnice na Urbanovce Připravila Monika Gürtlerová Seznamte se s díly výtvarníků Mladoboleslavska První výstava, výtvarníků Boženy Klavíkové z Hrdlořez a Romana Pavlíka z Benátek nad Jizerou, se koná ve výstavní síni knihovny v Bělé pod Bezdězem pod patronací Městských kulturních zařízení v období od 1. do 29. června s vernisáží 1. června v 17 hod. Druhá výstava, výtvarníků Jaroslava Najmana a Vladimíra Vlka z Mladé Boleslavi, navazuje plynule ve stejném prostoru - výstavní síni knihovny v Bělé pod Bezdězem - na předešlou, a to s vernisáží 30. června v 17 hod. Bude trvat v období měsíce července a je pořádána u příležitosti společného 70letého jubilea obou výtvarníků. Třetí výstava - 4 SALON SVČR - členů Sdružení Výtvarníků České Republiky, je významná nejen celonárodní účastí, ale i množstvím a rozmanitostí výtvarných názorů a technik. Koná se vždy po 3 letech a nyní je pořádána Městem Bílina v období července a srpna ve třech výstavních prostorách. Zahajovací vernisáže se konají postupně 23. června v prostoru Lázní Bílina a 24. června v Galerii u kostela a v Galerii pod věží vždy v 16 hod. Výtv. arch. Roman Pavlík

12 strana 12 Na závěr sezony přichystal Kruh přátel umění benáteckým posluchačům - podobně jako v minulých letech - koncert na zámeckém nádvoří. Ani tentokrát nebude všechno tak docela vážné. Pozounová a tubová sekce České filharmonie patří k nejdružnějším skupinám tohoto předního českého symfonického orchestru. Dokazuje to skutečnost, že její členové se rádi scházejí nejen v zaměstnání, ale s oblibou i posedí u dobrého moku či jídla. KULTURA Zpravodaj Benátecka Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie na zámeckém nádvoří Taneční soutěž Benátecký pohárek se v sále Záložny konala 1. dubna. Druhým rokem ji organizovala Taneční škola FIS Ladislava Fišera a Taneční škola Hana a Jan Stinkovi z Mladé Boleslavi. Soutěžily dvě kategorie. Absolventi podzimních tanečních porovnali své umění ve waltzu, polce, chache, jiveu a kategorie hobby soutěžila v latinskoamerických tancích - samba, chacha, rumba, jive - i ve standardních - waltz, tango, valčík, quickstep. Obě kategorie jsou pro začátečníky, kteří s tancem teprve začínají a nejsou registrovaní v žádném tanečním klubu. Soutěžící byli z Prahy, Mladé Boleslavi, Bakova a samozřejmě z Benátek nad Jizerou. Z výsledků je patrné, že benátecké páry se neztratily a svým umístěním udělaly trenérovi Radku Ježkovi radost. Na všech zúčastněných bylo vidět, že soutěží s chutí a pro radost. Právě při takové příležitosti se zrodila myšlenka a chuť společně muzicírovat nejen v rámci pracovních povinností. Tak vzniklo Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie. Repertoár seskupení je velmi široký a program vystoupení bývá chronologicky sestaven podle jednotlivých epoch. Na benáteckém koncertu uslyšíme hudbu složenou v plynutí téměř poloviny tisíciletí. Nejstaršími budou francouzské renesanční tance Michaela Praetoria nebo Ricercare a 6 Johanna Sebastiana Bacha. Uslyšíme i hudbu Ravelovu či Uherské tance Johannese Brahmse. Po přestávce zazní hudba 20. století a mezi ní i jazzové standardy, jako například Gershwinův Summertime. Benátecké posluchače pak jistě potěší i to, že mezi členy souboru uslyší krajana, prvního pozounistu České filharmonie Břetislava Kotrbu. Koncert, jenž přinese mnoho krásné hudby vážné i odlehčené, začíná v úterý 20. června v hod. na nádvoří novobenáteckého zámku. (V případě nepříznivého počasí v sále Záložny.) Lubomír Filipec Benátecký Pohár E k Byla tak založena nová tradice. Určitě je to dobře, na ty mladé a tancem nadšené páry je opravdu potěšení se dívat. -zr- Výsledky Standardní tance: 1. místo Michal Klečka a Iveta Bosáková TK Astra Praha 2. místo Pavel Vraštiak a Šárka Šimková TK Benátky n. J. 3. místo René Šuman a Pavlína Horáková TK Benátky n. J. Latinskoamerické tance: 1. místo Pavel Vraštiak a Šárka Šimková TK Benátky n. J. 2. místo René Šuman a Pavlína Horáková TK Benátky n. J. 3. místo Martin Záruba a Monika Hromčíková TK Bakov n. J. Vítězové v kategorii latinskoamerických tanců (zleva): Monika Hromčíková, Martin Záruba (TK Bakov n. J.), Šárka Šimková a Pavel Vraštiak (TK Benátky n. J.), Pavlína Horáková a René Šuman (TK Benátky n. J.)

13 8. června 2006 ZPRAVODAJSTVÍ strana 13 Večer s hudbou Johanna Sebastiana Bacha Fotografie půvabné dívčí tváře a článek o vzniku Bachova díla z pera Lubomíra Filipce ve Zpravodaji Benátecka posloužily jako vkusná pozvánka na koncert, který se uskutečnil v úterý 23. května ve stylovém prostředí muzea na zámku. Cembalistka Monika Knoblochová, jež u nás již vystoupila loni na podzim jako členka souboru Collegium marianum, se nyní představila jako sólistka v jediné skladbě programu, v Goldbergových variacích Johanna Sebastiana Bacha ( ). Monumentální dílo s označením BWV 988, komponované pro dvoumanuálové cembalo, nazval jeho autor Aria mit 30 Veränderungen, tedy Árie s 30 obměnami. Teprve později dostalo název, za nímž se skrývá zřejmě nejskvělejší sólová skladba pro Bachův oblíbený nástroj. Variací rozumíme hudební formu, která obměnami základní myšlenky (tematu) vytváří samostatnou skladbu, respektive část cyklu. Bachovy Goldbergovy variace, jež jsou úkolem, výsadou i prestiží špičkových umělců, obsahují v mistrovské stavbě na pevném basovém základě vedle ornamentálních prvků nejrůznější taneční, písňové a instrumentální formy. Za nejkrásnější část se označuje tichá, meditativní variace číslo 25. V dalším překvapuje variace s hutností akordů připomínající zvukovou plnost varhan nechybí ani chorální motiv. Skladba vrcholí návratem k úvodnímu tématu. Goldbergovy variace, jeden z důkazů geniality lipského Kantora, si uchovaly trvalou krásu a oslovují posluchače přes staletí svou pozemskou zakotveností za současného směřování k transcedenci. Goldbergovy variace ve strhujícím podání Moniky Knoblochové nebyly pouhým intenzivním uměleckým zážitkem, ale především poselstvím logického řádu, čisté radosti a vnitřní harmonie Bachovy hudby. MUDr. Marie Černá Divadelní představení v Loděnici na Urbanovce v Benátkách nad Jizerou neděle 11. června 2006 od hodin Svatební noc hraje Divadelní soubor TJ Sokol Lázně Toušeň Jako předskokan vystoupí s hrou Kupec benátecký Sokolské dětské divadlo Hvězdička z Benátek nad Jizerou. Rekonstrukce nalezené hry neznámého autora nejen o kupci cizího původu Keramický ateliér U Matouše vyhlašuje po celý měsíc červen zápis pro školní rok Kurzovné bude pro zapsané v tomto období se slevou 10 procent. Hlásit se můžete osobně v ateliéru v Obodřecké ulici nebo na telefonním čísle

14 strana 14 RŮZNÉ Zpravodaj Benátecka CO SE PSALO... - před 65 lety - Schraňujeme a sbíráme kosti. Páliti nebo jinak ničiti a pohazovati kosti jest úředně zakázáno a je to trestné. Od řezníků a z větších jídelen odebírají kosti oprávnění obchodníci, nebo jejich sběrači. Výskyt kostí v domácnostech činí skoro polovinu veškerého množství kostí v produkci a konsumu masa. Z domácností a malých stravoven se kosti dávají do školních nebo domovních sběrů odtud je zase převezou sběrači. Průmysl je potřebuje, má-li nás zásobiti mýdlem, mazadly, oleji, krémy, klihem atd. Je hospodářskou nutností, abychom nezničili ani jednu kost. Musíme je odváděti do sběrných míst, jinak ochuzujeme sebe i druhé a vystavujeme se pokutám, nebo i jiným trestům. Benátky č. 18 z 2. května 1941 Město Nové Benátky se připravuje. Dnešní správa města má skutečně dobrou vůli, aby promeškané dohonila a upravila město, jako města jiná. V poslední době započala svážením dlažebních kostek k vydláždění náměstí. Benátky č. 19 z 9. května 1941 Přinesly vlaštovky jaro? Prvé vlaštovky se ukázaly v Pojizeří 29. dubna, jako by skutečně přinášely již jaro. Také po pravdě od 29. dubna nastalo oteplení. Máj však počal studeně. Sníh se střídal s větrem. Avšak jaro rychle pokračuje. I ta milá družka našich hájů jasně nám o svátku čarodějnic zvěstovala svůj návrat. Benátky č. 19 z 9. května 1941 Rozkvetly meruňky. Přes trvale chladné počasí vykvetly koncem minulého týdne meruňky a i třešně v zámeckém parku jsou na rozpuknutí. Květenství je letos hojné, ale zima, která se nechce s námi rozloučit, působí vážné obavy. Letos nebylo téměř v parku ani fialek, které jindy každoročně rozkvétají ve velkém množství. Benátky č. 19 z 9. května 1941 AUTOKOMPLEX MENČÍK, AUTORIZOVANÝ PRODEJCE VOZŮ ŠKODA JEDNA RODINA, JEDNA ZNAČKA Vztah rodiny Menčíkových ke značce Škoda Auto je dlouhodobý. Zdeněk Menčík senior pracoval 37 let v mladoboleslavské Škodovce, z toho dlouhá léta působil jako vedoucí prodeje nových vozidel. Zdeněk Menčík junior začínal v servisu v Kosmonosích, později pak pracoval na rozvoji dealerské sítě. Nejmladší z Menčíků - Libor se přidal ihned po založení firmy Autokomplex Menčík v roce 1993 a nedávno se k menčíkovskému klanu připojil i Zdeňkův syn Martin. Před 13 lety Menčíkovi zřídili první autosalon na pražské Vinohradské třídě, kde fungoval pouze prodej nových vozů. Další zázemí včetně servisu bylo ve Strašnicích. V roce 1995 bylo otevřeno komplexní centrum v Korybutově ulici v Karlíně. Zde se už nabízejí klasické služby: prodej, servis, bazar, náhradní díly a příslušenství, leasing, pojištění. Z dalších služeb jsou to například mechanické, klempířské a lakýrnické práce, pneuservis, čištění interiérů atd. Nadstandardní je možnost využít nonstop služby Servis Mobil a odtahové služby. Zákazníci nemusí vozit své auto do servisu ani ze servisu, dealer je schopen obojí zajistit. Firma je výhodně strategicky položena, sídlí prakticky ve vnitřní Praze a nejbližší konkurenční dealer je na hony vzdálen. Jediným stinným obdobím pro firmu byl podzim roku 2002, kdy Prahu postihly záplavy. Měli jsme tu 3 metry vody, takže jsme museli celý areál přestavět. Alespoň jsme tak této neveselé situace využili k tomu, že jsme vše přizpůsobili parametrům konceptu Škoda Auto, vzpomínají otec a synové Menčíkovi. Zastávají názor, že firma by neměla být ani hodinu bez vedení, takže při denním dojíždění z Benátek nad Jizerou se snaží být v Karlíně a na Vinohradech vždy alespoň jeden z nich k zastižení a k dispozici. Ačkoliv se může zdát, že 4000 metrů čtverečných, a právě taková je plocha obou součástí firmy, má majitelů víc než dost, Menčíkovi nemají žádné expanzivní plány a touhy a upřesňují: Rozšiřovat svou působnost v Praze už nehodláme, spíše se chceme zaměřit na zřizování prodejen v menších městech v okolí Prahy. První takovou vlaštovkou bylo otevření nové prodejny právě v našem městě. Prodejna sídlí v Červíčkově ulici u benzínové pumpy Euro Oil a firma zde nabízí většinu ze svých standardních služeb. Občané Benátek se zároveň s tím mohou těšit i na spoustu zajímavých akcí, které firma Autokomplex Menčík pořádá. Jednou z nich byla například prezentace nového modelu vozu Škoda Roomster, který byl poprvé předveden 28. února na Mezinárodním autosalonu v Ženevě. Mezi benáteckými byl o akci značný zájem a až do pozdních odpoledních hodin měli možnost si vyzkoušet jízdní vlastnosti tohoto vozu. Na závěr Zdeněk Menčík říká: V loňském roce byl největší zájem o novou Octavii, ale stále se ještě kupují i Fabie, je to dobrý vůz za dobrou cenu. Je fajn, že Škoda Auto své modely stále obnovuje, protože to podporuje zájem zákazníků. Firma ročně prodává 500 až 600 nových automobilů, což ji řadí mezi středně velké prodejce. Hana Sloupová Doplnění policejních řádů obecních - zařízení rozhlasové. Ústředí obcí, měst a okresu doporučuje, aby do domovních řádů byly pojaty podobná ustanovení, jako mají domovní řády v Praze, tj. že se zakazuje používání takových nedostatečně upravených elektrických zařízení v domě, kterými by byl rušen poslech rozhlasu. Benátky č. 19 z 9. května 1941 Připravila Jana Vernerová

15 8. června 2006 VOLBY strana 15 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky V pátek 2. června 2006 a v sobotu 3. června 2006 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V Benátkách nad Jizerou máme šest volebních okrsků. Do volebních seznamů bylo zapsáno 5541 voličů. Hlasovat přišlo celkem 3386 voličů, odevzdáno bylo 3375 platných hlasů. Účast ve volbách byla v našem městě 61,13 %. Oproti parlamentním volbám před čtyřmi léty je to účast bezesporu větší. Nedá se ani přehlédnout skutečnost, že mezi voliči, kteří přišli do volebních místností, byla velká účast z řad mladé generace. -red- Fotografie Emilie Jeřábková Výsledky hlasování v Benátkách nad Jizerou kód Název strany Platné hlasy celkem % Předn. hlasy 1 Strana zdravého rozumu 15 0,44 x 3 Balbínova poetická strana 3 0,08 x 5 Právo a Spravedlnost 9 0,26 x 6 NEZÁVISLÍ 26 0,77 x 7 Česká pravice 2 0,05 x 8 Koruna Česká (monarch. strana) 5 0,14 x 9 Občanská demokratická strana ,89 x 10 Česká strana sociálně demokratická ,13 x 11 SNK Evropští demokraté 81 2,40 x 12 Unie svobody - Demokratická unie 7 0,20 x 14 Pravý blok 9 0,26 x 15 4 VIZE-www.4vize.cz 0 0,00 x 18 Strana zelených 201 5,95 x 20 Komunistická strana Čech a Moravy ,85 x 21 Koalice pro Českou republiku 2 0,05 x 22 Národní strana 5 0,14 x 24 Křesť. demokr. unie - Čs.str.lid ,05 x 25 Nezávislí demokraté (předs. V.Železný) 33 0,97 x 26 STRANA ROVNOST ŠANCÍ 9 0,26 x C E L K E M x

16 strana 16 KULTURA Zpravodaj Benátecka

17 8. června 2006 KULTURA strana 17

18 strana 18 KULTURA MUZEJNÍ NOC UŽ PODRUHÉ V loňském roce jsme se zúčastnili projektu Festival muzejních nocí, který vyhlásila Asociace muzeí a galerií ČR. Šlo o myšlenku nabídnout návštěvníkům muzeí něco navíc a v jiném čase než je obvyklé. Muzejní noc byla vyhlášena na květen a červen, jakoby ke svátku muzeí, který připadá na 18. května. A protože se akce loni v Benátkách líbila, plánovali jsme na letošní rok její opakování. 1. května jsme v našem muzeu slavnostně otevřeli novou expozici Tycho Brahe a Benátky, abychom tak oslavili jeho letošní výročí let od narození a také 405 let od úmrtí. A v tomto duchu probíhala i letošní Muzejní noc. Na úvod zatančila děvčata ze Základní umělecké školy J. A. Bendy historický tanec, který sklízel zaslouženou pozornost již na Prvomájovém jarmarku a jimž touto cestou ještě jednou děkuji. Po chvíli odpočinku, kdy se návštěvníci mohli podívat zadarmo do obou benáteckých muzeí, zámeckých sklepů a nebo se občerstvit v zámecké krčmě, následovala scénka benáteckého divadla Hvězdička o tajném příchodu císaře Rudolfa II. za Tychonem Brahe do Benátek, aby spolu v zámeckém sklepení sledovali zrození magické bytosti Sirael. Rudolfa však tajně sleduje hraběnka Stradová, která málem tuto vzácnou akci překazí. Tychonovi se však podaří hraběnku uklidnit a odklidit a spolu s císařem Rudolfem odchází do sklepení. Zpravodaj Benátecka Tam čeká magistr Kelly a pomocí magických sil vyvolá Sirael, ale zvědavý Rudolf jeho snažení jediným dotykem zhatí. Divadelní představení ve sklepení sehrálo Divadlo Na kopečku z Holých Vrchů. Nutno dodat, že se obě scénky i přes potíže, které líčí ve svém článku Honza Tichý, mimořádně vydařily a je potřeba vzdát hold hercům obou divadel. Ve sklepě bylo plánováno maximálně 6 představení, aby se herci nedusili kouřem, ale lidi na nádvoří byli tak nedočkaví, že se představení konalo celkem jedenáctkrát. Jen tak pro představu - ve sklepě je teplota kolem 9 C. Ve chvílích volna mezi programem se návštěvníci opět mohli podívat po celém zámku. Tanec i scénky jsme nakonec zopakovali třikrát a ne dvakrát, jak bylo původně v plánu a také uvedeno na rozvrhu akce. I tady musím všem účinkujícím za jejich výkon velice poděkovat. Je pravda, že ani na nádvoří nebylo žádné teplo, a to mělo asi za následek, že lidé po zhlédnutí všeho, co bylo možné, rychle pospíchali domů. A přitom představení, kdy už se stmívalo, mělo největší kouzlo. Jen u nás jsme přivítali skoro tři sta návštěvníků. Věřím, že byli všichni spokojeni - svědčilo o tom i pomalování keltskými barvami na tvářích dětí i dospělých odcházejících z našeho muzea. Jana Vernerová, Muzeum Benátky

19 8. června 2006 KULTURA strana 19 Do muzea večer a zadarmo, skvělá myšlenka, ovšem chtělo by to ještě něco, řekli jsme si Vyvolání Sirael společně s Janou Vernerovou a Monikou Gürtlerovou někdy na konci loňského roku, kdy se PŮSOBIVÁ SCÉNA SE O MUZEJNÍ NOCI HRÁLA JEDENÁCTKRÁT Zrození Sirael v zámeckém sklepení několikrát kvůli tomu odkládali vlastní premiéru a navíc došlo ke kolizi termínu jejich vystoupení s naší Muzejní nocí. O tom, že u nás nemohou vystoupit, jsem se dozvěděl až 9. května. Akce již byla naplánována a inzerována na plakátech a ve Zpravodaji. Copak scénku na nádvoří zvládneme, kostýmy si půjčíme v divadelní půjčovně v Kolíně, ale co Sirael? Tam je zapotřebí efektů, jež nemáme. A tu přichází spásná myšlenka a záchrana v podobě dalšího dětského souboru Divadýlka Na kopečku z Holých Vrchů. Jiří Rendvanský, který je zároveň osvětlovačem boleslavského divadla, se svými svěřenci zařídil celou podzemní část. Vzhledem k tomu, že zkoušet se mohlo až v pátek odpoledne, byli jsme všichni v očekávání, jak naše společná improvizace nakonec dopadne. A dopadla nad očekávání dobře. Efekty byly výborné, Sirael zrozená z mlhy a dýmu v podzemním schodišti, vybavená alchymistická dílna a skvělý improvizátor magistr Kelly, který použil éterických vesmírných par, přidal trochu ryzího zlata, rudého španělského nebo portugalského vína a pravého ženského koření až z daleké Itálie a zrodil Sirael. Zvědavý císař Rudolf II. ji bohužel svým dotekem zničil. Tato scéna se pro velký zájem diváků sehrála celkem jedenáctkrát! Třikrát se na nádvoří odehrál tajný příchod císaře Rudolfa za astronomem Tycho Brahe a ještě tajnější příchod hraběnky Stradové. Třikrát též zatančila během večera děvčata ze základní umělecké školy své historické tance. Dramaturgický plán Zrození Sirael z neratovické dílny nám zůstal dokonale utajen, ač se o zařazení této scény do programu vědělo několik měsíců. Nakonec ale narychlo vymyšlený (bylo na to 10 dní!) náhradní plán v reálném provedení Divadýlka na kopečku z Holých Vrchů vyšel skvěle. A za to jim patří náš obdiv a dík! Ing. Jan Tichý...diváci... pomalu připravoval benátecký kulturní rok Věděli jsme, že by bylo dobré Muzejní noc spojit s novou expozicí dánského astronoma Tycho Brahe. Vedoucí 1. Neratovické divadelní, profesionální dramaturg Miroslav Král přislíbil, že by se na tom mohl dramaturgicky podílet a hned hodil do placu nápad Zrození Sirael v zámeckých sklepeních, mne napadla krátká úvodní scénka - tajný příjezd císaře Rudolfa - a plán byl připraven. Bohužel zasáhl osud a přicházela jedna rána za druhou, neratovický pan Král dlouhodobě onemocněl, Zrození Sirael Zvědavý Rudolf ničí fluidum. Fotografie František Stýblo

20 strana 20 RŮZNÉ Zpravodaj Benátecka DOPISY / NÁZORY Každé jiné, byť v mnohém stejné Původně jsem chtěl toto povídání nazvat Konfrontace. Slovo pocházející z latinského confrontare, což znamená stavěti se tváří v tvář. To je výraz, který se používá v právnické terminologii, při soudním řízení, výsleších a podobně. A to jsem nechtěl, aby se objevilo v tomto článku, který má zcela odlišné, spíše příjemné - byť vzpomínkové - poslání Čtyři místa, která mám ve své vlasti rád a k nimž mám silný citový vztah, jsou: Praha, Benátky nad Jizerou, Kralice na Hané, Vimperk. V Praze jsem se narodil a od svých šestadvaceti již pětačtyřet let žiji. V Benátkách jsem prožil dětství a mládí. Do Kralic na Hané jezdím již téměř čtyřicet let, je to městečko, které pro moji manželku znamená totéž, co pro mne Benátky. A Vimperk? Město pod Boubínem, uprostřed Šumavy, kam jezdím už dvacet let zjara, v červenci a v září. Oddychovat, aktivně odpočívat, toulat se, zajít za přáteli a číst. V čem se tato místa liší? Praha je v centru Čech, Benátky od ní mírně na severovýchod, Kralice hodně na východ a Vimperk hodně na jih. Hlavní město, dvě menší města a jedno městečko. Jedno v kopcích, vlastně v horách, jedno v nížině, dvě pak ve středočeské pahorkatině. A jazyková zvláštnost? V Praze žijí například Zatloukalovi, v Benátkách Zatloukali, ve Vimperku Zatloukalů a v Kralicích Zatlókali Prima, že i v řeči je tedy rozdíl. Co mají tato místa společného? Zámky a hrad, řeky - v Praze je Vltava, v Kralicích jsou Hlučela a Valová, ve Vimperku Volyňka, v Benátkách Jizera. Na náměstích jsou radnice, školy, zeleň, lavičky, pošty. Samozřejmě že i obchody a obchůdky. Nebo zvláštnosti! Praha má Karlův most, Hradčany, Petřín se sochou Karla Hynka Máchy, Vyšehrad se Slavínem, Staroměstské náměstí a tak dále. Vimperk má čtyři kostely, zámek s arkádami, srubové domy, Černou a Vlčkovu věž, restaurace U Marousků, Apeto. Benátky mají zámek s výborným muzeem, na náměstí Kafemlejnek a několik domů s podloubím, sokolovnu, restaurace Na Baště, Šťastný hroch, letní scénu, sál v Záložně a školu, kam jsem chodil. Kralice mají hezký park se zámkem, hospůdku Na Hlavní, V šenku, vilu, kde vyrůstala moje manželka, a školu, do níž chodila a kde učila její maminka. Ve všech čtyřech místech potkávám lidi, hlavně pak rád ty, které znám, s nimiž si mám co říci o životě, přírodě, knížkách, dějinách a podobně. Je kam jezdit, na co se těšit, dívat a navštěvovat. Jsou to čtyři místa v naší krásné rodné zemi, kde rád žiji. Těším se tam, na krásu a na lidi, které mám rád. Quo usque tandem? Dr. Jiří Pfeifer 20 let Základní umělecké školy J. A. Bendy SLAVNOSTNÍ KONCERT středa 14. června od hodin v Záložně ROZKVETLÁ ZAHRÁDKA výstava bude otevřena v atriu ZUŠ J. A. Bendy středa 14. června od hodin K účasti vás srdečně zvou žáci a učitelé školy. Rozlohou malá, významem veliká Turista, občasný návštěvník našeho města, snadno přehlédne budovu na okraji benátecké Smetanovy ulice i přesto, že nese hrdý název velikána hudebního rodu Bendů. Nepamatuji rok, kdy se v přehledu společenského dění nejméně desetkrát za rok neobjevilo oznámení: vystupují žáci a učitelé ZUŠ, koná se výstava prací žáků, program zajišťuje ZUŠ J. A. Bendy. A potom třeba krátké sdělení, že se program nebo výstava líbila. Jen ten, kdo někdy s mládeží pracoval, ví, co se za těmito sděleními skrývá. Od nápadu, vyhledávání, přes zkoušení tvorby více variant, kolikrát i boj o volný čas a zájem, až po nervy na gala představeních. Ale většinou to stojí za to. Škole J. A. Bendy se to daří. Za tím vším stojí již dvě desítky let oddaný pedagogický a umělecký kolektiv, zajišťující obory hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Nabídka činností je věru široká. Pestrou každoroční činnost školy si dnes již nelze představit bez úzké spolupráce s rodiči, základními školami a zejména městem, které i této škole přeje a nezištně ji podporuje nejen v podmínkách materiálních. Škola se právem pyšní úspěšnými absolventy, kteří v umělecké práci pokračují i v dospělosti. Je hřejivé a posilující, že na naši Zušku dobře vzpomínají zpěváci Pavlína Millerová a Milan Kolář, herci Anna Hrnečková či Filip Tomsa, tanečníci Kamil Pavelka a Eliška Benešová, hudebníci bratři Jansové, učitelky hudební výchovy a mnozí další, jimž naše umělecká školička přinejmenším obohatila jejich osobní život či později život rodinný. A stovkám dalších bývalých i současných žáků byla a je žádoucím protipólem dnešního přetechnizovaného a rychlého světa. Obohacuje své žáky o rozměr, který někteří pochopí až v dospělosti, ve chvílích životních těžkostí a podobně. Zkrátka, naše ZUŠ je dobrá pro dny všední i sváteční! Stovkám absolventů jsi, Zuško, obohatila život, okořenila volný čas, vtiskla něco, co není dopřáno všem. Za to vše a mnohé další, co přesahuje možnosti těchto řádků, Ti patří převeliký dík a přání, abys i v dalších letech mohla být přinejmenším stejně přitažlivá a úspěšná jako dnes. Upřímný dík, pedagogický sbore, milí žáci a prozíraví rodiče! Mgr. Václav Najman, emeritní ředitel ZŠ Benátky nad Jizerou Farní sbor Českobratrské církve evangelické a Město Lysá nad Labem vás zvou v den státního svátku na slavnost k památce MISTRA JANA HUSA - vystoupí Ladislav Jakl tajemník prezidenta republiky - písničky o lásce a svobodě přednese Bohdan Mikolášek čtvrtek 6. července od hodin ve dvoraně Evangelického sboru na nám. Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem Slavnost dvoutisíciletého daru V neděli 25. června se bude v benátecké farnosti konat první samostatná mše svaté primice Radima Vondráčka. Ke kněžské službě přijme Radim Vondráček pověření ve svěcení v Litoměřicích 24. června, následný den bude v Benátkách. Radim Vondráček pochází z Brodců, v Benátkách učil na základní umělecké škole, vedl sbor farnosti. Protože je vynikajícím zpěvákem, byl členem Schola Gregoriana Pragensis působil v různých souborech. Primici by dle místa bydliště měl mít v Horkách, tam se však kostel opravuje. I když je v Čechách málo těch, kteří chtějí sloužit Bohu v kněžské službě, je zajímavé, že u nás je po krátké době již druhá primice. Radimu Vondráčkovi přejeme, aby pokoj a naději Ježíše Krista přinášel všude, kam bude poslán. Jiří Lízner, Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

A máme tady březen, před námi je krásné období začínajícího jara.

A máme tady březen, před námi je krásné období začínajícího jara. Základní škola Ořech a její KFOŠ A máme tady březen, před námi je krásné období začínajícího jara. Ve škole je ale veselo bez ohledu na roční doby. Stále dohráváme školní turnaj ve stolním tenise. Druhá

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více