Návod k použití MLÝNEK NA MASO R-502

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití MLÝNEK NA MASO R-502"

Transkript

1 Návod k použití MLÝNEK NA MASO R-502 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. 1

2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Upozornění Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání. Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení a návod si uschovejte. Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší elektrické zásuvce. Tento spotřebič nesmí být používán dětmi. Udržujte spotřebič mimo dosah dětí. Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem, servisním technikem nebo kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič odpojte od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží nebo čištěním. Nikdy spotřebič nepoužívejte, má-li poškozený napájecí přívod nebo vidlici, nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správnosti funkcí. 2

3 Vidlici napájecího přívodu nezasunujte ani nevytahujte z elektrické zásuvky mokrýma rukama a taháním za napájecí přívod. Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech. Není určen pro komerční použití. Pohonnou jednotku a unášeč nikdy neponořujte do vody ani nemyjte pod proudem vody. Spotřebič nenechávejte v chodu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu přípravy potravin. Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. kamna, elektrický/plynový sporák, vařič atd.) a vlhkých povrchů (dřezy, umyvadla atd.). Před přípravou odstraňte z potravin případné obaly (např. papír, mikrotenový sáček, atd.). Spotřebič nezapínejte bez vložených substancí. Spotřebič používejte pouze s příslušenstvím určeným pro tento typ. Použití jiného příslušenství může představovat nebezpečí pro obsluhu. Příslušenství nezasouvejte do žádných tělesných otvorů. Nikdy nevsunujte prsty do plnícího otvoru a nepoužívejte vidličku, nůž, stěrku, lžíci apod. Dlouhé vlasy, volny oděv nebo doplňky a šperky mohou byt zachyceny rotujícími částmi přídavného strojku. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a doplňky nedostaly do nebezpečné blízkosti rotujících částí. Při přenášení tohoto přístroje držte kryt motoru v obou rukách. Při používání kibbe příslušenství nenasazujte řezací nože a mlecí disky. Nemelte tvrdé potraviny jako ořechy, kosti apod. nebo materiály z tvrdých vláken. Doba použití mlýnku by neměla být delší, než 10 min. Následně nechte mlýnek vychladnout po dobu 10 min. 3

4 Pokud je zařízení v provozu, nepoužívejte reverzní funkce. Počkejte alespoň minutu, dokud se bruska zcela nezastaví. V opačném případě může dojít k abnormálním vibracím, hluku nebo jiskření v přístroji. Během mletí nepoužívejte přílišnou sílu, vyvarujete se tak zaseknutí přístroje. Ve chvíli, kdy se jistič aktivuje, přístroj nezapínejte. Nikdy se nepokoušejte nahradit nebo opravit díly sami. V případě nepoužívání přístroje nebo při jeho čištění, odpojte spotřebič od elektrické sítě. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, aby nedošlo k úrazu. 4

5 POPIS PŘÍSTROJE 1. přítlačný válec (pěchovadlo) 2. násypová miska 3. spínač 4. kryt spotřebiče 5. motorová část přístroje 6. tlačítko pro zpětný chod 7. tlačítko zapnout/vypnout 8. pojistný šroub 9. hlavice 10. šnek 11. mlecí disk (jemný) 12. mlecí disk (střední) 13. mlecí disk (tlustý) 14. kruhová matice pro upevnění 15. řezný kotouč 16. nástavec (kibbe) 17. nástavec na klobásy, párky 18. otvor pro vstup hlavice mlýnku 5

6 POKYNY PRO POUŽITÍ Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte mlýnek s příslušenstvím. Ze spotřebiče odstraňte všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Před prvním použitím umyjte všechny části, které přijdou do styku s potravinami, v horké vodě s přídavkem saponátu. Důkladně je opláchněte čistou vodou a utřete do sucha, případně je nechte oschnout. Tělo mlýnku na maso však nemyjte. Před připojením do zásuvky se ujistěte, že spínač "zapnout/vypnout" je v poloze "vypnout". MONTÁŽ Hlavici mlýnku vložte do otvoru pro vstup. Umístěte pojistný šroub do otvoru na boční straně krytu motoru a utáhněte ho ve směru hodinových ručiček (obr. 2). Šneka zasuňte dlouhým koncem do hlavy mlýnku lehce otáčivými pohyby, dokud není zasazen do těla mlýnku (obr. 3). Umístěte řezací nůž na hřídel šneku ostrou stranou podle obrázku (obr. 4). Pokud není namontován správně, maso se nerozemele. Umístěte požadovaný mlecí disk vedle řezného nože tak, aby výstupky zapadly do drážek (obr. 5). Podržte nebo stiskněte střed mlecího disku jedním prstem, druhou rukou otáčejte kruhovou maticí, dokud není pevně utažená (obr. 6). Umístěte přístroj na pevném místě. Průchod vzduchu ve spodní a boční části krytu motoru by měl být volný a neblokovaný. 6

7 MLETÍ MASA Nakrájejte všechno maso (doporučujeme maso bez kostí a tuku) na kousky cca 20 mm x 20 mm x 60 mm velké tak, aby se snadno vešly do plnící misky. Tlačítko zapnout/vypnout" přepněte do polohy zapnout". Kousky masa dejte do plnící misky. Používejte pouze pěchovadlo (obr. 8). Po použití vypněte přístroj a odpojte jej od zdroje napájení. ZPĚTNÝ CHOD V případě neobvyklého chování přístroje (vyšší hlučnost či poskakování mlýnku) přístroj vypněte stisknutím tlačítka zapnout/vypnout. Poté stiskněte tlačítko REV (zpětný chod). Šnek začne rotovat opačným směrem a hlavice mlýnku se začne vyprazdňovat. Jestliže se tak nestane, přístroj vypněte, odpojte od elektrické sítě a vyčistěte. 7

8 Příprava,,KIBBE (tradiční libanonské jídlo z jehněčího masa) RECEPTY Náplň Jehněčí maso Olivový olej Cibule (nakrájená na drobno) Koření Sůl Mouka 100 g 1 polévková lžíce 1 polévková lžíce dle vaší chuti dle vaší chuti 1 polévková lžíce Maso jednou či dvakrát rozemelte. Osmahněte cibuli do hněda, přidejte namleté maso, koření, sůl a mouku. Příprava trubiček Netučné maso 450 g Mouka g Koření dle vaší chuti Muškátový oříšek (nadrobno) 1 Mletá červená paprika dle vaší chuti Pepř dle vaší chuti Maso třikrát rozemelte a smíchejte s přísadami. Více masa a méně mouky vytváří tužší hmotu a lepší chuť. Směs třikrát umelte. Rozmontujte přístroj dle obr. 5 obr. 3 (opačné pořadí, než při montování). Odstraňte mlecí disk a řezací nůž. Umístěte tvarovací nástavce pro,,kibbe na hřídel šneka. Výstupky nechte zapadnout do drážek (obr. 8). 8

9 Kruhovou matici pevně našroubujte. Příliš neutahujte (obr. 9). Udělejte ze směsi válcovitý tvar trubičku (obr. 10). Vytvořte,,kibbe naplňte trubičku směsí (uvedeno na obrázku níže) a řádně opečte. Příprava klobás Před zahájením procesu prosím postupujte podle následujícího obrázku (obr. 11). 9

10 Lisování rajčat Prosím smontujte sestavu na lisování rajčat podle níže zobrazených obrázků. Omytá rajčata dávejte na násypovou misku. Ke stlačení použijte pěchovadlo. 10

11 DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE Ujistěte se, že se motor zcela zastavil. Odpojte přístroj ze sítě. Přístroj rozmontujte dle obrázků 6-1, v opačném pořadí. K jednoduššímu odstranění mlecí vložky použijte šroubovák. Vložte jej mezi mlecí vložku a přívodní těleso a nadzvedněte (viz obr. 12). Pokud kruhová matice nelze lehce odšroubovat, použijte šroubovák. Pro snadné vyjmutí mlecího disku, umístěte šroubovák mezi mlecí disk a hlavu mlýnku jako na obrázku a zvedněte (viz obr. 13). ČIŠTĚNÍ Odstraňte maso atd. Každou část přístroje umyjte v horké mýdlové vodě. Odbarvovací roztoky obsahují chlór, mění barvu hliníkového povrchů. Neponořujte tělo mlýnku do vody. Očistěte pouze navlhčeným kusem látky. Ředidla a benzín popraskají nebo změní barvu přístroje. Otřete všechny mlecí části přístroje navlhčeným hadříkem v rostlinném oleji. 11

12 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Jmenovitý rozsah napětí Jmenovitý kmitočet Jmenovitý nominální příkon Jmenovitý maximální výkon motoru V 50 Hz 450 W 1700 W Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 85 db, což představuje hladinu "A" akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pw. Změny textu a technických údajů vyhrazeny. POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. 12

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO

ESPRESSO ES 8013. Návod k obsluze ESPRESSO. Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ESPRESSO Návod k obsluze ESPRESSO Návod na obsluhu ESPRESSO Használati útmutató ESPRESSO ES 8013 ESPRESSO OBSAH 5 Vaše bezpečnost na prvním místě 10 Seznamte se se svým novým Catler spotřebičem 14 Použití

Více

CONTACT GR 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

CONTACT GR 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató CONTACT G R I L L Návod k obsluze K O N T A K T N Í G R I L Návod na obsluhu K O N T A K T N Ý G R I L Használati útmutató G R I L L S Ü T O GR 8012 KONTAKTNÍ GRIL OBSAH 2 Gratulujeme 3 Váš kontaktní gril

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

ELECTRONIC BLENDER BL 8010 STOLNÍ MIXÉR STOLNÝ MIXÉR KÉZIMIXER. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ELECTRONIC BLENDER BL 8010 STOLNÍ MIXÉR STOLNÝ MIXÉR KÉZIMIXER. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ELECTRONIC BLENDER Návod k obsluze STOLNÍ MIXÉR Návod na obsluhu STOLNÝ MIXÉR Használati útmutató KÉZIMIXER BL 8010 STOLNÍ MIXÉR OBSAH 3 Gratulujeme 4 Vaše bezpečnost na prvním místě 6 Seznamte se se svým

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná

Více

JUICE EXTRACTOR JE 4011. Návod k obsluze ODŠŤAVŇOVAČ. Návod na obsluhu ODŠŤAVOVAČ. Használati útmutató GYÜMÖLCSPRÉS

JUICE EXTRACTOR JE 4011. Návod k obsluze ODŠŤAVŇOVAČ. Návod na obsluhu ODŠŤAVOVAČ. Használati útmutató GYÜMÖLCSPRÉS JUICE EXTRACTOR Návod k obsluze ODŠŤAVŇOVAČ Návod na obsluhu ODŠŤAVOVAČ Használati útmutató GYÜMÖLCSPRÉS JE 4011 ODŠŤAVŇOVAČ OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 5 Seznamte se se svým

Více

HORIZONTÁLNÍ GRIL. Návod k použití

HORIZONTÁLNÍ GRIL. Návod k použití HORIZONTÁLNÍ GRIL Návod k použití CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud přístroj předáváte další

Více

MX 250 / 130115 V1/0214

MX 250 / 130115 V1/0214 MX 250 / 130115 V1/0214 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY

URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti obvyklé. Při používání pračky dodržujte pokyny uvedené v tomto

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

Vinotéka. Návod k použití. Modely. (Funkce a velikost se může lišit v závislosti na modelu)

Vinotéka. Návod k použití. Modely. (Funkce a velikost se může lišit v závislosti na modelu) Vinotéka Návod k použití (Funkce a velikost se může lišit v závislosti na modelu) Modely DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Při použití tohoto zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604

Vaše uživatelský manuál PANASONIC NNCD555W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5811604 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA

OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA IFU-TL HR CZ.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:36 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A

Více

2-6. Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze 7-11. Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu

2-6. Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze 7-11. Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí Návod k obsluze Nadstavce na tvorbu dutých cestovín a rezancov Návod NA obsluhu 2-6 7-11 28/7/2014 CZ Nástavce pro tvorbu dutých těstovin a nudlí k přídavnému

Více

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3 1 HD7818 HD7817 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4222.200.0664.3 ČEŠTINA Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavěná sklokeramická indukční varná deska VESTAVĚNÁ SKLOKERAMICKÁ INDUKČNÍ VARNÁ DESKA Vážený spotřebiteli! Návody k obsluze Návod k zapojení Typový štítek

Více

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba MWI 243 XA Mikrovlnná trouba Návod k použití 81 OBSAH KAPITOLA 1 OBECNĚ 1.1 Popis trouby... strana 82 1.2 Popis ovládacího panelu... strana 83 1.3 Instalace... strana 84 1.4 Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH

IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH IFU_Alpha_Sc1-mech_CZ.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:47 PM OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

Více

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím odvlhčovače Bionaire BD20 (dále jen odvlhčovač) si pečlivě pročtěte tento návod a uložte jej pro pozdější použití.

Více