VZoe. smluvnimi stranami:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZoe. smluvnimi stranami:"

Transkript

1 VZoe. Smlouva o dodavce pitn6 vody a o odv6d6ni odpadnich vod i. (dale jen 'Smlouva") uzavfend v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekana d Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potebu (dalejen,,zitkon")mezi smluvnimi stranami: PROVOZOVATEL: I Obec Koienov, ICO ,_DlC:_C se sidtem_468 4g-Koienov 480, zastoupena I starostou obce Lubosem Markemjako_vlastnik vodovodu a vlastnik kanalizace, (d6le spole6n6 jen,vlastnik"), z6rovei provozovatel opr6vncny dle S 8 odst. 6 zekona k uzavieni t6to Smlouvy a dle S 8 odst. 2 z6kona k v:ikonu vsech pr6v a povinnosti vlastnika ve vztahu k nize uveden6mu odbdrateli: kontakinilidaje: tel.: fax Web:www.korenov.cz ld datove schrenky:7i7bp2y bankovni spojeni: Komercnl banka dislo i6tu: /0100 (d6]e jen,,prcvozovatel") a odberatel: Jmeno a pfijmeni ( nezev firmy) i TNali pobyt (sidlo nebo misto podnikani): Ulice: d.p./ 6-e. C6st obce: Obeci PSC: Datum narozeni(leo): Dle, jeli pt6tcem Tel.i DPH: Adresa pro doru6ovani (lisi-lise od adresy trvaleho pobytu nebo sldla): jmeno a pfljmeni( nazev firmy): ulcei d.p./ d.e. Cast obce: obec: PSC: tel.: (dale jen,odbdratel") Provozovatela Odbdratel budou dale spoledne ozna6ovany jako 'Smluvni strany', samostatnd pak ka2dy jako,,smluvni strana". l. Piedm6t smlouvy 1. Pfedmdtem t6to smlouvy je ipfava vztahi, prav a povinnosti Smluvnich stran pii dod6vce vody a odv6d6ni odpadnich vod Uaeldod6vky vody a odv6d6ni odpadnich vod: (bydle nt, rckrcace, pension, prcvozovna) Vlastnik pf ipojene stavby/pozemku: Vlastnik vodovodni pf lpojky: Vlastnik kanalizaenl plipojky: 2. Smluvni strany se dohodly, Ze mistem dodavky vody a odved6ni odpadnich vod je stavba nebo pozemek piipojenlt pflpojkou na vodovod a kanalizaci {dale jen 'Odb6rne misto"): Adresa Odbdrneho mista:

2 l *.+ i* r 'a. o o 3. Smluvni strany se dohodly, Ze mnozstvi dodavane vody bude zji5tov6noi - vodomerem Umisteni vodomeru: 4. Smluvni shany se dohodly, Ze mnozstvi odvadenych odpadnich vod bude zjistovano: a) dle mnozsfui vody dodan6 do nemovitosti vodovodem ve vlisi zjiitdn6 vodomdrem Pfi poskozeni vodomeru v zfdtovacim obdobi bude vypodet pro fakturaci vychazet z ukazatel& zjistenych ve stejnem obdobi minul6ho roku. 5. Smluvni shany se dohodly, :e limit mnozstvi dodavane vody a pfipustne miry znedistdni odv6ddnych odpadnich vod budou: Limit mno:stui dod6van6 vody: m3/rok Mnozstui u dujici kapacitu vodomdru/profil pflpojky: max. 3,5 m3/hod Limit dod6van6 vodyje den profilem pfipojky a kapacitou vodomeru: NE MIra mnozsfui vypou5ten6 odpadni vody: m3/rok Limity mnozstvi a znedistdniodpadni vodyjsou stanoveny v Kanalizadnim iadu, nenlliv teto smlouve stanovenojinak. Bilance zneai5t6nivypoustdnych odpadnich vod je d6na soudtem pr0mcrneho denniho mnozstvl odvaddnltch odpadnich vod a nejvyssi pflpustne miry znedistdni. 7. Podetrvale piipojenych osob prc dodevku vody 6ini: osob a podetrvale piipojenych osob pro odv6deni odpadnlch vod dini : osob ( dle vyjadfeni odberatele). 8. Tlakove pomdry v mistd vodovodni piipojky: minim6lnitlak 0,15 lvlpa, maxim6lnitlaki 0,65lvlPa. L Ukazatele jakosti doddvan6 pitn6 vodyjsou: Hodnota viipniku:15 mg/, hodnota hoi6iku: 3 mg/, hodnota dusiananir: 6 mg/i. Hodnoty v6pniku a hotdiku jsou podlimitni, proto doporueujeme kompenzovat nedostatek tdchto prvkt konzumaci napf. minerslnlch vod. Akualni hodnoty ukazateli jakosti dod6van6 pitn6 vody jsou k dispozici na webovlich stninkiich ll. Stanoveni ceny vodn6ho a stoin6ho a zpisob iejiho vyhlaseni Stanoveni ceny vodn6ho a sto6n6ho odpovid6 platnym cenovym pfedpisim a rozhodnuti zastupitelstva obce Koienov vzdy k 1.1. rok-. Ceny vodneho a stodn6hojsouvad6ny vdetnc DPH a jsou k dispoziciv sidle dodavatele. Zmena cen neni povazov6na za zm6nu t6to smlouvy. lll. Platebni podminky Smluvni shany se dohodly, :e vodn6 a stoene hradi Odb6ratel Provozovateli formou fakturace vodneho a stodn6ho dle odedti pololetne, k ak31.t2.. lv. Podminky dodevky vody z vodovodu a odvaddni odpadnich vod kanalizaci Provozovatel se zavazuje za podminek stanovenych obecne zavaznimi pr6vnimi piedpisy a touto Smlouvou doddvat OdbCrateli ve sjednan6m Odbemem mistd z vodovodu pitnou vodu v jakosti ptedepsan6 platnymi pravnimi pfedpisy a odvadet kanalizaci odpadni vody vznikle nakliidanim s takto dodanou vodou. Odberatel se zavazuje platit Provozovateli vodn6 a stodn6 v souladu a za podminek stanovenvch touto Smlouvou. K vodn6mu a stodn6mu je Provozovatel oprevncn piipoeitat DPH v souladu s platnimi pr5vnimi pfedpisy. Nedohodnou-li se Smluvni strany jinak, jsou povinny si poskytovat vz6jemna plndni za podminek stanovenlich touto Smlouvou ode dnejeji idinnosti.

3 V. Prohlaieni smluvnich slran Pfovozovatel prohla6uje, Ze je provozovatelem vodovodir a kanalizaci pro velejnou potiebu a osobou opravndnou k provozov6ni vodovodi a kanalizaci ve smyslu piislusnltch ustanoveni platnlich pravnich pfedpisu. Smluvni strany prohlasuji, 2e ve5ker6 idaje uveden6 v teto Smlouv6 jsou pravdive a sprdvne. Odberatel d6le prohlasuje,2e splttuje vsechny podminky stanoven6 z6konem o vodovodech a kanalizacich prc pfipojeni na vodovod a kanalizaci. Vl- Zpisob zji5tbv6ni mno:stvi dodan6 vody a odvad6njich odpadnich vod Smluvni strany se dohodly, Ze mnozsfui dodan6 vody, mnozsful vypoustenich odpadnich vod bude zjistbvano Provozovatelem zp0sobem stanoven:im v dlanku l. odst.3 teto Smlouvy. I\Inozstvi dodane vody, vypoust6nich odpadnich vod zji5t6n6 zp0sobem stanovenym v dlsnku L odst. 3 teto Smlouvy je podkladem oro fakturacivodneho a stoen6ho. Nen'-li mnozstvl vypoustenich odpadnich vod mdieno, pfedpokhda se, Ze OdbCratel, ktery odebir6 vodu z vodovodu, vypousti do kana'izace takove mnozstvl vody, kter6 podle odedtu na vodomeru nebo podle vypodtu v souladu s platnymi pravnimi piedpisy z vodovodu odebral. V pfipad6, kdy je mdfen odber z vodovodu, ale je take mo:nost odb6ru zjini'ch zdroj&, pouziji se pro zji6tdni spotieby vody soudet nam6fen6h odbdru zvodovodu s mnozstvim vody zlskan6 zjinich, provozovatelem vodovodu mdien]7ch zdroj0. Takto zjistdn6 mnozstvi vypoustenych odpadnich vod je podkladem pro fakturacistodn6ho. Jestlize Odb6 tel vodu dodanou vodovodem z6esi spotiebuje bez vypustenl do kanalizace a toto mnozstvi je prokazatelnd v6t5i ne: 30 m3 za rok, zjisti se mno:stui odpadnich vod odv6ddn:ich do kanalizace m6lenlm s n6slednym odedtem. Nebude]i mnozstvi spotfebovane dodan6 vody nevypoust6n6 do kanalizace mdfeno vodombrem Odberatele umistenlim na samostatne odboace, je Odberatel povinen prokezat Provozovateli mnoisful spotlebovan6 dodane vody nevypoustene do kanalizace jinltm vhodnim zpirsobem tak, aby bylo mozne provest vipodet. Vll. Zpisob stanoveni vodn6ho a slo6n6ho, faku.ace 1. Cena a fofma vodneho a stoan6ho je stanovovena podle cenovlich pfedpisi a rozhodnuti vlastnika (zastupitelstva obce) vodovodu a kanalizace na pfislu6ne cenov6 obdobi, ktenim je zpravidla obdobi 12 mesic0. 2- Zm6na cen a formy vodneho a sto6n6ho neni pova2ov6na za zm6nu t6to Smlouvy. Pokud dojde ke zm6n6 ceny nebo formy vodneho a stodneho v prirb6hu ziitovaciho obdobi, rozddli Provozovatel spotiebu vody v pomcru doby platnosti pirvodni a nov6 vli6e ceny nebo formy vodn6ho a stoin ho. 3.Vodn6 a stoane m6 jednoslozkovou formu. Jednoslozkovd forma vodn6ho a stoen6ho je sou6inem ceny a mnozsfui odebrane nebo vypousten6 odpadni vody stanovenim v souladu s touto Smlouvou. 4.Pokud Odbdratel pfi ihradd plateb za dodavku vody a odviid6ni odpadnich vod neurdi, na kteri zavazek plnl, pouzije Provozovatel plneni nejprve na smluvni pokutu, n6klady spojene s vymehani pohledavky, pak na [roky z prodleni, a pote na lhradu zbytku nejstarsiho splatn6ho zavazku vir6i Provozovateli. 5. Provozovatelje opravndn zapoeist pfipadny pfeplatek Odbdratele na uhrazeni veskenich splatnych pohbdevek na jinich odb6mi'ch mlstech t6hoz Odbdratele. O takto provedenych z6podtech bude Provozovatel Odbdratele infomovat. 6. Povinnost Odberatele zaplatit Provozovateli pen6:it6 plneni podle t6to Smlouvy je splnena okamzikem pfipseni pfislusne d6stky ve prcspcch bankovniho odtu Pfovozovatele uvedeneho na faktufe, a to tehdy, je-li platba oznaeena spr6vntim variabilnim symbolem. Neidentifikovateln6 platby je Provozovatel oprevn6n vratit zpet na!det, z ndhoz byly zaslany, timz neni dot6ena povinnost Odberatele splnit zevazky dle teto Smlouvy. Vlll. Odpov6dnostza vady, reklamace 'l.odbdratelje opravn6n uplatnit v ]ei Provozovateli preva z odpovednosti za vady v souladu s obecnd zevaznymi pravnlmi piedpisy. 2.Jakost pitne vodyje udena platntmi prevnimi piedpisy, ktenimi se stanovi pozadavky na zdravotni nezavadnost pitne vody a rozsah a detnostjeji kontroly_

4 3.Org6n ochrany vefejn6ho zdravi m0ze povolit na dasove omezenou dobu uziti vody vsouladu s platnyma pravnimi pfedpisy, kteni nespliuje mezni hodnoty ukazateli vody pitn6, s vlijimkou mikrobiologickych ukazateli za podminky, Ze nebude ohroieno vefejne zdravi. Podle mistnich podmlnek mohou b:it stanoveny odchylne provozn6 zavazne parametry jakosti a tlaku s pfihl6dnutim k technologickym podminkem vodarenski'ch zaiizenl a to na dasov6 vymezenou dobu. V takov6m pfipad6 budou dotdene ukazate'e kvality vody posuzovany ve vztahu k maximalnlm hodnotam dotdenich ukazateli stanovenych v rozllodnutiorganu ochrany vefejn6ho zdravi. 4.Vzniknou-li chyby nebo omyly pii rldtovanivodn6ho nebo stodneho nespf6vn:y'm odedtem, pouzitim nespravn6 ceny vodneho a sto6neho, podetni chybou apod., maji Odberatel a Provozovatel prevo na vyrovn6ni nespravne idtovan]ich destek. Odberatel je povinen uplatnjt reklamaci nespr6vne dctovanych aastek bez zbytedn6hodklad! pot6, co m6l moznostakovou vadu zjistit, a to pisemn6. Neuplatni-li vsak Odberatel reklamaci nespr6vn6 idtovanych aastek nejpozd6ji do dne splatnosti pfislu6n6 faktury, je povinen takovou fakturu uhradit. 5. Provozovatel reklamaci piezkoum6 a vttsledek pisemnd oznemi Odb6rateli ve lhirte 30 dnir ode dne, kdy reklamaci obdrzel. Je-li na zdklade reklamace vystavena opravna faktura, povaiuje se soueasn6 za pisemn6 oznemeni o vlisledku reklamace. lx. Dalsi prava a povinnosti Smluvnich stran '1. Odberatel se zavazuje bez zbyteanehodkladu, nejpozddji viak ve lh0te 15 dn& ode dne idinnosti zmeny, oznamit Provozovateli plsemnd kazdou zm6nu skutednosti v t6to Smlouv6 uvedenlich rozhodn:ich pro plndni, jez je pfedmetem teto Smlouvy. Za rozhodne skuteanosti se povazuji zejmena identifikadni idaje o Odbdrateli a/nebo o Odbern6m mist6 a/nebo Lidaje pro faktu ci vodneho a stodn6ho. 2. Provozovatel je oprdvndn prcvaddt kontrolu limiti zneaistdni odpadnich vod podle podminek platn6ho Kanalizaanlho Hdu, pfipadne povoleni vodoprdvniho iiadu. K vyzvd Odb6ratete je Provozovatel povinen poskytnout Odbdrateli informace o jakosti pitn6 vody, povolen6 mife znedi5t6ni odpadni vody a povinnostech Smluvnich stran vyplivajicich z Kanalizadniho f6du, vdetn6 z6vaznvch hodnot ukazatelt limitir znedisteni odpadni vody. 3.Odbdratelje povinen u:ivat vnitini vodovod a vnitfni kanalizaci takovym zp0sobem, aby nedoslo k ohrozenljakosti vody ve vodovodu. Odbdratel je povinen uzivat vnitini vodovod a vnitfni kanalizaci v souladu s technickymi pozadavky na vnitini vodovod a vnifni kanalizaci, zejm6na ve vztahu k pouziveni materiel0 pro vnitlai vodovod. Potrubi vodovodu pro veiejnou potiebu vdetn6 jeho pfipojek a na nc napojenych vnitfnich rozvodir nesmi byt propojeno s vodovodnim potrubam z jineho zdoe vody, nez je vodovod pro vefejnou potfebu. Odbdratel je dsle povinen fidit se pfi vypoust6ni odpadnich vod platnym Kanalizaenim iadem a respektovat zavazn6 hodnoty ukazatelir limitir znedist6ni odpadni vody v tomto Kanalizadnim iadu uveden6. Kanaliza6ni i6d je k d;spozici na webovych sfankach Provozovatele. Odb6ratel je dele povinen v mistd a rozsahu senovenem Kanalizadnim fadem kontrolovat limity zne6i6t6ni vypoustdnych odpadnich vod do kanalizace a dorueit Provozovateli v origin6le nebo ovelene kopii pfotokol o vysledcich takov6 kontroly proveden6 k tomu oprevnenou osobou do 30 dnit ode dne dorudeni takoveho protokolu Odb6rateli. NeprovedeJi Odb6ratel tuto kontrolu v souladu s Kanalizadnim f6dem, je Provozovatel oprevnen provest bkovou konkolu s6m nebo prostfednictvim tfeti osoby a visledek takov6 kontroty pouzit jako podklad pro piipadn6 stanoveni smluvni pokuty dle dl. X. t6to Smlouvy. Odberatelje v takov6m pfipadd povinen uhradit Provozovateli naklady takove kontroty. 4.Vodomdr ke zjisfoveni mnozstvi odebiran6 vody a m6fici zafizeni OdbCratele ke zjisfovsni mnozstui vypoust6nltch odpadnlch podieha iiednimu ovdienl podle platnich p6vnich predpisir a toto ovciovitnl je povinen zajistit v piipade vodomdru na sv6 nekhdy Provozovatel. Dodavky a slutby souvisejici se zfizenlm, provozem a zrusenlm mdficiho zafizeni ve vlastnictvl Odberable prcvede Provozovatelza 0platu a v rczsahu a za podmlnek stanovenich dohodou Smluvnich st an. s.odbeaabl je povinen umoznit Provozovateli pfistup k vodomeru, zqmena za ieelem provedeni odedtu z vodom6ru a kontroly, opravy nebo vlimeny vodomdru, chr6nit vodom6r pfed poskozenim, ztrdtou nebo odcizenim, vdetnc zaiizenl Wo ddlkow odedet a dalsiho pfislusenstvi vodomdru, mont6zni plomby a plomby prokazujicl lfedni ovefeni vodomcru podle obecnd zavaznich paavnich pfedpisi a bez zbytednehodkladu prokazatelne oznamit Provozovateli jejich poskozeni 6i z6vady v mdieni. Byla-li nefunkenost vodomdru nebo poskozeni vodomeru, zaiizenl prc dalkovi odedet ai dalsiho pfislusenstvi vodometu nebo monte:ni plomby a plomby prokazujlcl!fedni ovdieni vodomeru podle obecnc z6vaznych pdvnich pfedpis0 zp0sobeno nedosiatednou ochranou Odb6ratelem nebo

5 pfimttm z6sahem Odberatele, hfadi 0jmu a nakbdy s thto spojene Odbdratel. Jakykoliv zdsah do vodomeru, zaf'zeni pro dalkovi odeaet 6i dalsiho pfislusenstvl vodom6fu nebo mont6:ni plomby a plomby prokazujici ifedni oveieni vodom6ru bez souhlasu Provozovatele je nepfipustny. Prcvozovatel m6 pr6vo zajistit jednotlive 66sti vodom6ru nebo jeho pfislusenstvi proti neopravnen6 manipulaci. Odberatel je povinen dodrzet podminky umist6ni vodomeru stanovene Provozovatelem. Pokud je vodom6r umisten v Sacht6, je Odberabl povinen zajistit, aby tato Sachta byla Provozovateli ptistupn a odvodn6n6. Je-li Sachta umistdna na mistd vefejnosti piistupnem, ma Odbdratel prevo po dohode s Pfovozovatelem Sachtu zajistit proti neopdvn6n6mu vniknuti; tim neni dotdena povinnost jejiho zpfistuprioveni Provozovateli. Pokud pfipojka nebo vnitfnivodovod nevyhovuje pozadavkirm pfo montaz vodomeru, je Odb6raiel povinen na sv6 neklady na vyzvani Provozovatele provest v ptimeiene ll-rttd potiebn6 tpravy. Piistup k vodom6ru je Odbdratel povinen umoznit Provozovateli v nezbytn6m rozsahu a tak, aby byly dodrzeny pozadavky bezpednosti a ochrany zdravl pli praci stanoven6 obecne z6vaznimi pr6vnimi pfedpisy. 6. Smluvni strany se dohodly, :e v d0vodnych pflpadech je Odberatel povinen umoznit Provozovateli na z6kladd jeho vltzvy v nezbylnem rozsahu plistup k vodovodni a kanalizaani pfipojce nebo k vnitfnimu vodovodu a vnifni kanalizaci, ze)mena za [delem kontroly uzivani vnitfniho vodovodu a vnitfni kanalizace a pln6ni podminek stanovenych touto Smlouvou nebo obecne zavaznimi paavnimi predpisy. LPokud je zfizen na vodovodni pfipojce pozerni obtok, lze ho vyu:ivat vyhradn6 pro piim6 haseni pozaru nebo pii po:5mich revizich a to vtluane osobou ktomu oprdvn6nou. Pokud dojde k tomuto vyuziti a v souvislosti s tim k poruseni plomby, je Odberatel povinen tuto skutednost neprodlend oznamit pisemnd Provozovateli. Bylo -li poskozeni plomby na po:iirnim obtoku zpisobeno nedostatednou ochranou Odb6 telem nebo pfimtm zesahem Odb6ratele, hradl ljmu a nakhdy s timto spojene Odberatel. lo.provozovatel mtze vodomer kdykoliv opravit nebo vym6nit. Odberatel je povinen tyto einnosti umoznit a v pfipadech pofeby poskytnout potfebnou souoinnost. Odb6ratel nebo jim pov6fen6 osoba me prevo byt pfi vymenc vodomeru plitomen a ovdiit si stav vodomeru a neporueenost plomb. Pokud tohoto sv6ho preva Odb6ratel nevyuzije, nem0ze pozd6ji provedeni techto rlkont zpochybiovat. 7. Provozovatel je opr6vnen pferusit nebo omezit dodavku vody nebo odvedeni odpadnich vod za podminek stanovenych ztkonem. S.Vlastnikem vodomeru je vlastnik vodovodu- Najemn6 z vodomdru plati odb6ratel pevnou sazbou za mdsic- X. Zaiist6ni z6vazki Smluvnich stran '1. P.o pfipad prodleni kterekoliv Smluvni strany s plndnim pend2it6ho zavazku podle t6to Smlouvy, se povinne Smluvni strana zavazuje zaplatit opr6vn6ne Smluvni strand za kazdi den prodlenirok z prodlenive vysistanovene v souladu s platnymi pr6vnimi piedpisy- Xl. Doba platnosti a ukoneeni Smlouvy 1. Tato Smlouva se uzavk6 na dobu neurditou. 2. Tuto Smlouvu jsou obe Smluvni strany opdvncny jednostranne pisemnc vypov6det s v:ipovddni lhttou tii mcsice. Vypovddni lh&ta za\ne bezel prvni den kalend6iniho mesice ndsledujiciho po dorudeni vltpovddi druh6 Smluvni stran6. 3. Kter6koliv ze Smluvnich stran je opravndna od t6to Smlouvy odstoupit jen v pfipadech stanovenych obecne z6vaznymi pravnimi pfedpisy. Tato Smlouva zanika t6z odpojenim vodovodni i kanalizadni pfipojky od vodovodu nebo kanalizace nebo odpojenim jen jedne z nich, je-li piedmetem Smlouvy jen dodevka vody/odved6ni odpadnich vod. 4.Uzavfenim nov6 smlouvy o dod:ivce vody a odvaddni odpadnich vod mezismluvnimi stenami pro Odb6rn6 mlsto uveden6 v 6lanku L teto Smlouvy se iato Smlouva povazuje za ukondenou. Uzavfenlm to Smlolvy se rusi vbechny mezi Smluvnimi stenami diive uzavien6 smlouvy o dodavce vody a odvadeniodpadnich vod pfo stejn6 Odb6rn6 misto. s-smluvni strany se dohodly, Ze pro dipad, :e Odberatel tuto Smlouvu i;dnd neukondi v souvislosti se zmenou vlastnictvi piipojen6 nemovitosti (Odbern6ho mista) zanikd tatd Smlouva dnem, kdy now vlastnik pfipojen6 nemovitosti prokaze Prcvozovateli nabyti vlastnickeho pr6va k ni a uzavfe novou smlouvu o dodevce vody a odvadcni odpadnich vod k t6muz Odbern6mu mistu. 6.Smluvni skany se dohodly, Ze pfijak6mkoliv ukondeni l6to Smlouvy, je Odb6fatel povinen na sv6

6 nekbdy umoznit Provozovateli prov6st koneenv odeeet vodom6ru a kontrolu m6iiciho zaiizeni Odb6ratele, je-li mnozstvl vypoustdnych odpadnich vod m6feno. Pokud bezprostfedne po skon6eni t6to Smlouvy nenabude ldinnosti obdobna smlouva o dodevce vody a odvdddni odpadnich vod vzahujici se k t6muz Odbernemu mislu, je Odboratel povinen na sv6 neklady umoznit provozovateli tak6 pfipadnou demont6: vodomdru a dalsi dinnosti nezbytne k ukondeni dod6vky vody a odved6ni odpadnich vod. Dojde-li k ukondeni teto Smlouvy, je Provozovatel soucasnd opnivnen provest odpojeni vodovodni nebo kanalizaani pfipojky. Xll, Ostatni a zavereena ujedneni '1. Provozovatel dor!6uje Odbdrateli pisemnosti zpravidla prostiednictvim drzitele postovni licence na adresu pro dorudovarni uvedenou v zahlavi t6to Smlouvy, na posledni zndmou adresu pisemnd oznamenou Odb6ratelem Provozovateli nebo na adresu Odbdrneho mista, piipadnc osobnd na jakekoliv misto, kde lze Odb6 atele zastihnout. lvld se za to, Ze dosb zasilka odeslane s vyuzitim pfovozovatele postovnich slu:eb dosla tfeti pracovni den po odeslarni, byla-livsak odeslana na adresu vjia6m stetu, pak patnactli pracovniden po odeslani. 2. Pokud je v alsnku l- odst. 1 t6to Smlouvy uvedeno, Ze piedmetem t6to Smlouvy je pouze dodavka vody nebo pouze odvadenl odpadnich vod kanalizaci, jsou ustanoveni o odvaddni odpadnich vod kanalizaci v prvnim piipad6, respektive ustanoveni o dod6vce vody v druhem piipadd nelainna. 3.Ve vsech ostatnich otazkech, Wslovne neupravenich touto Smlouvou, se postupuje podle platnych prdvnlch pfedpisir, zejm6na podle zdkona o vodovodech a kanalizacich a podle ustanoveni obaanskeho zakoniku. Je-li Odberatel podnikatelem, pak se na smluvni vztah zalo:eny touto Smlouvou neuplatni ustanoveni S 1799, S 1800 zekona e. 89/2012 Sb., obeanskti z6konik. 4.Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda Smluvni strana obdr:i jedno. s.zmdnu Smlouvy lze provest pouze pisemnou fomou. Pokud jak:ikoliv zevazek vyplltvajici z teto Smlouvy av6ak netvofici jeji podstatnou n5lezitostje nebo se stane neplatnim nebo nevymahatelnym jako celek nebo jeho cast, je plnc oddelitelnltm od ostatnich ustanoveni t6to Smlouvy a takova neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mlt Zadny vliv na platnost a vymahatelnost jakichkoliv ostatnlch zavazkt z t6to Smlouvy. Smluvnl strany se zavazuji v r,tmci t6to Smlouvy nah adit formou dodatku k t6to Smlouv6 tento neplatny nebo nevymahatelny odddleni z6vazek takovym nouim platnim a vymahatelnym zdvazkem, jehoz pledmdt bude v nejvyssi mozn6 miie odpovidat ptedm6tu pr:rvodniho oddeleneho zavazku. Pokud vsakjakykoliv ziivazek vyplyvajici z teto Smlouvy a tuoficijeji podstatnou nalezitost je nebo kdykoliv se stane neplatnym nebo nevymahatelnim jako celek nebo jeho b6st, Smluvni skany nahradi neplatny nebo nevymahateln:i zavazek v temci nove smlouvy takovym novym platnym a vymahatelnttm zavazkem, jehoz pfedmet bude v nejvyssi mo2n6 miie odpovidat pfedmdtu ptvodniho zavazku obsazenemu v t6to SmlouvC. 6.ObC Smluvni strany timto prohlasuji a zarubujl, Ze veskere ustanovent, terminy a podminky teto Smlouvy byly dohodnuty Smluvnimi st anami svobodn6, urditd a viiinc, nikoliv pod naflakem nebo za nepadn6 nevyhodnych podminek, na dirkaz deho: pripojuji sv6 podpisy k t6to Smtouve. 7. Provozovatel vyluduje ve smyslu ustanoveni S 1740 odst. 3, v6ta druha OZ pfijeti nabidky s dodatky nebo odchylkami- V dne V dne Provozovatel Odbdratel

I. Smluvní strany DODAVATEL : OBEC VÍTĚZNÁ. Kocléřov 123 Kocléřov, 544 62 IČO : 00278432. v zastoupení : Petr Hrubý, starosta obce

I. Smluvní strany DODAVATEL : OBEC VÍTĚZNÁ. Kocléřov 123 Kocléřov, 544 62 IČO : 00278432. v zastoupení : Petr Hrubý, starosta obce I. Smluvní strany S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění a čištění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič:

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič: Smlouva o dodávce vody (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon ) mezi smluvními stranami:

Více

V. Způsob zjišťování množství dodané vody a odváděných odpadních vod

V. Způsob zjišťování množství dodané vody a odváděných odpadních vod V. Způsob zjišťování množství dodané vody a odváděných odpadních vod (1) Smluvní strany se dohodly, že množství dodané vody, množství vypouštěných odpadních vod a odváděných srážkových vod bude zjišťováno

Více

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář V1 Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář V1 Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 I. Smluvní strany VODAK Humpolec, s.r.o. formulář V1 Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 S m l o u v a o dodávce vody *) a o odvádění odpadních vod *) č. (dále

Více

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č.

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále

Více

Smlouva Evid.č. a ODBĚRATEL : Jméno :... Adresa majitele: ulice: č.p:.. Obec: PSČ:.. Dat. nar: IČ:.. Telefon: Email:... Adresa zasílací: ulice: č.p...

Smlouva Evid.č. a ODBĚRATEL : Jméno :... Adresa majitele: ulice: č.p:.. Obec: PSČ:.. Dat. nar: IČ:.. Telefon: Email:... Adresa zasílací: ulice: č.p... Smlouva Evid.č. O dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod, včetně vod srážkových a ostatních veřejnou kanalizací (dále jen Smlouva), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD č. Smlouva VAK, Břežanský vodovod SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

S m l o u v a o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod

S m l o u v a o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod 1 S m l o u v a o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod č. CO-16-COV-XXX pro č.p. XXX

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod č. CO-16-COV-XXX pro č.p. XXX Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod č. CO-16-COV-XXX pro č.p. XXX uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném

Více

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. Dodavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 zastoupený Ing. Josefem Fedákem, ředitelem

Více

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. /20 (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona c. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále

Více

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY č.(č.p)*

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY č.(č.p)* SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY č.(č.p)* I. Smluvní strany Provozovatel veřejného vodovodu: Obec Odřepsy Odřepsy 72, 289 07 p. Libice n. Cidlinou IČO: 00239518, DIČ: CZ Zastoupená starostou obce p. Vladimírem

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 7279 uzavřená podle zák.č.274/2001 Sb. a prov.vyhl. č.428/2001 Sb.

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 7279 uzavřená podle zák.č.274/2001 Sb. a prov.vyhl. č.428/2001 Sb. S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 7279 uzavřená podle zák.č.274/2001 Sb. a prov.vyhl. č.428/2001 Sb. v platném znění I. Smluvní strany Šumperská provozní vodohospodářská společnost,

Více

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800 -,, SMLOUVA 0 DILO dohodnuta a nasledne uzavrena mezi ucastnfky a smluvnfmi stranami: clanek 1 SMLUVNi STRANY Objednatel: Mesto Hoi'ovice Palackeho nam.2, 268 01, Horovice, IC 00233242, DIC: CZ00322242

Více

S M L O U V A o dodávce vody č... Titul, jméno a příjmení (obchodní firma) Bydliště, popř. sídlo či místo podnikání:.. datum narození (IČ, DIČ):..

S M L O U V A o dodávce vody č... Titul, jméno a příjmení (obchodní firma) Bydliště, popř. sídlo či místo podnikání:.. datum narození (IČ, DIČ):.. S M L O U V A o dodávce vody č...... Obec Vohančice Vohančice 29, Tišnov, PSČ: 666 01 Tišnov IČ: 00366013 zastoupená.. starostou obce (dále jen dodavatel ) a Titul, jméno a příjmení (obchodní firma) Bydliště,

Více

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 00245461 Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY

SMLOUVA O DODÁVCE VODY SMLOUVA O DODÁVCE VODY Dodavatel: Obec Borová se sídlem Borová č.p.100, PSČ 569 82 Borová zastoupený starostou/starostkou obce Borová IČ 0027643 číslo účtu. a Odběratel vlastník připojené nemovitosti:.

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

smlouva o DoDAVcE vody A odvadetti oopaoruich vod e. rooogo2l 2

smlouva o DoDAVcE vody A odvadetti oopaoruich vod e. rooogo2l 2 smlouva o DoDAVcE vody A odvadetti oopaoruich vod e. rooogo2l 2 uzavrena v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekona d 2-7412a01 sb. c vcdovodecn a kanalizacich pro veiejncu pctrebu, (daleten "zakon o

Více

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC:

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC: KUPNI SMLOUVA 1. Smluvni strany Ceska republika - Statni zemedelska a potravinafska inspekce Sidlo: Za kterou jedna: Bankovni spojeni: Kvetna 15, 603 00 Brno Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č...

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č... S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č... (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

I. Smluvní strany. Odběratel:

I. Smluvní strany. Odběratel: Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Fryšava pod Žákovou horou, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

České teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014)

České teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Preambule: Obchodníkem zemního plynu je společnost České teplo s r.o., (dále jen obchodník) se sídlem: Klapkova 731/34, 182

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (ddlejen,,obchodni zdkonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen,,obchz"), nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi smluvnimi

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku Cislo smlouvy Objednatele: VPSKP 51-14/CJ-2013-9609K3 Cislo smlouvy Koordinator a BOZP: SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691 Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, příslušných prováděcích předpisů a občanského

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Rámcová smlouva uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Název: Ústav molekulární

Více

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu, (dale jen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

Smlouva o dílo - stavebnictví

Smlouva o dílo - stavebnictví Smlouva o dílo - stavebnictví Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678 DIČ: CZ12345678

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV

SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV OVUP, CSPSK 3 n -gg., 2015 e r-.k. J U JJ uzavrena ve smyslu ust. 2586 a nasl. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platnem zneni *»»" 1. Statutarni mesto Brno, se sidlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Číslo smlouvy kupujícího:... Veřejná zakázka č.: Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Povodí Odry, státní podnik

Více

KUPNi SMLOUVA c. 382/4263

KUPNi SMLOUVA c. 382/4263 EDOMED EDOMED s.r.o. U vinohradske nemocnice 3 13000Praha3 Ceska republika KUPNi SMLOUVA c. 382/4263 Smluvni strany: EDOMED s. r. o. IC:CZ63673169 sidlem Praha 3, U Vinohradske nemocnice 3, PSC: 130 00

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102, IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600. Firma je zapsána v obchodním

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky platné od 1. září 2012 1) Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou Tomáš Meloun idatabaze.cz se sídlem Novoměstská

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany..., se sídlem... IČ... Jednající: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále

Více

Příloha č.1 Všeobecné podmínky o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod platné od 1.ledna 2016

Příloha č.1 Všeobecné podmínky o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod platné od 1.ledna 2016 Příloha č.1 Všeobecné podmínky o dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod platné od 1.ledna 2016 1. Obecná ustanovení 1.1. Všeobecné podmínky se vztahují na dodávky pitné vody, odvádění a

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Smlouva o dodávce pitné vody č.:

Smlouva o dodávce pitné vody č.: Smlouva o dodávce pitné vody č.: uzavřená v souladu s ustanovením 8 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE Část Obchodní podmínky návrh

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod společnosti LUTES s.r.o. v obci Lužice

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod společnosti LUTES s.r.o. v obci Lužice Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod společnosti LUTES s.r.o. v obci Lužice I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ V souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

I.T.V. CZ s.r.o. Za opravnou 276/8, 151 23 Praha 5 Motol

I.T.V. CZ s.r.o. Za opravnou 276/8, 151 23 Praha 5 Motol I.T.V. CZ s.r.o. Za opravnou 276/8, 151 23 Praha 5 Motol Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60220 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č.

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/200 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více