VZoe. smluvnimi stranami:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZoe. smluvnimi stranami:"

Transkript

1 VZoe. Smlouva o dodavce pitn6 vody a o odv6d6ni odpadnich vod i. (dale jen 'Smlouva") uzavfend v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekana d Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potebu (dalejen,,zitkon")mezi smluvnimi stranami: PROVOZOVATEL: I Obec Koienov, ICO ,_DlC:_C se sidtem_468 4g-Koienov 480, zastoupena I starostou obce Lubosem Markemjako_vlastnik vodovodu a vlastnik kanalizace, (d6le spole6n6 jen,vlastnik"), z6rovei provozovatel opr6vncny dle S 8 odst. 6 zekona k uzavieni t6to Smlouvy a dle S 8 odst. 2 z6kona k v:ikonu vsech pr6v a povinnosti vlastnika ve vztahu k nize uveden6mu odbdrateli: kontakinilidaje: tel.: fax Web:www.korenov.cz ld datove schrenky:7i7bp2y bankovni spojeni: Komercnl banka dislo i6tu: /0100 (d6]e jen,,prcvozovatel") a odberatel: Jmeno a pfijmeni ( nezev firmy) i TNali pobyt (sidlo nebo misto podnikani): Ulice: d.p./ 6-e. C6st obce: Obeci PSC: Datum narozeni(leo): Dle, jeli pt6tcem Tel.i DPH: Adresa pro doru6ovani (lisi-lise od adresy trvaleho pobytu nebo sldla): jmeno a pfljmeni( nazev firmy): ulcei d.p./ d.e. Cast obce: obec: PSC: tel.: (dale jen,odbdratel") Provozovatela Odbdratel budou dale spoledne ozna6ovany jako 'Smluvni strany', samostatnd pak ka2dy jako,,smluvni strana". l. Piedm6t smlouvy 1. Pfedmdtem t6to smlouvy je ipfava vztahi, prav a povinnosti Smluvnich stran pii dod6vce vody a odv6d6ni odpadnich vod Uaeldod6vky vody a odv6d6ni odpadnich vod: (bydle nt, rckrcace, pension, prcvozovna) Vlastnik pf ipojene stavby/pozemku: Vlastnik vodovodni pf lpojky: Vlastnik kanalizaenl plipojky: 2. Smluvni strany se dohodly, Ze mistem dodavky vody a odved6ni odpadnich vod je stavba nebo pozemek piipojenlt pflpojkou na vodovod a kanalizaci {dale jen 'Odb6rne misto"): Adresa Odbdrneho mista:

2 l *.+ i* r 'a. o o 3. Smluvni strany se dohodly, Ze mnozstvi dodavane vody bude zji5tov6noi - vodomerem Umisteni vodomeru: 4. Smluvni shany se dohodly, Ze mnozstvi odvadenych odpadnich vod bude zjistovano: a) dle mnozsfui vody dodan6 do nemovitosti vodovodem ve vlisi zjiitdn6 vodomdrem Pfi poskozeni vodomeru v zfdtovacim obdobi bude vypodet pro fakturaci vychazet z ukazatel& zjistenych ve stejnem obdobi minul6ho roku. 5. Smluvni shany se dohodly, :e limit mnozstvi dodavane vody a pfipustne miry znedistdni odv6ddnych odpadnich vod budou: Limit mno:stui dod6van6 vody: m3/rok Mnozstui u dujici kapacitu vodomdru/profil pflpojky: max. 3,5 m3/hod Limit dod6van6 vodyje den profilem pfipojky a kapacitou vodomeru: NE MIra mnozsfui vypou5ten6 odpadni vody: m3/rok Limity mnozstvi a znedistdniodpadni vodyjsou stanoveny v Kanalizadnim iadu, nenlliv teto smlouve stanovenojinak. Bilance zneai5t6nivypoustdnych odpadnich vod je d6na soudtem pr0mcrneho denniho mnozstvl odvaddnltch odpadnich vod a nejvyssi pflpustne miry znedistdni. 7. Podetrvale piipojenych osob prc dodevku vody 6ini: osob a podetrvale piipojenych osob pro odv6deni odpadnlch vod dini : osob ( dle vyjadfeni odberatele). 8. Tlakove pomdry v mistd vodovodni piipojky: minim6lnitlak 0,15 lvlpa, maxim6lnitlaki 0,65lvlPa. L Ukazatele jakosti doddvan6 pitn6 vodyjsou: Hodnota viipniku:15 mg/, hodnota hoi6iku: 3 mg/, hodnota dusiananir: 6 mg/i. Hodnoty v6pniku a hotdiku jsou podlimitni, proto doporueujeme kompenzovat nedostatek tdchto prvkt konzumaci napf. minerslnlch vod. Akualni hodnoty ukazateli jakosti dod6van6 pitn6 vody jsou k dispozici na webovlich stninkiich ll. Stanoveni ceny vodn6ho a stoin6ho a zpisob iejiho vyhlaseni Stanoveni ceny vodn6ho a sto6n6ho odpovid6 platnym cenovym pfedpisim a rozhodnuti zastupitelstva obce Koienov vzdy k 1.1. rok-. Ceny vodneho a stodn6hojsouvad6ny vdetnc DPH a jsou k dispoziciv sidle dodavatele. Zmena cen neni povazov6na za zm6nu t6to smlouvy. lll. Platebni podminky Smluvni shany se dohodly, :e vodn6 a stoene hradi Odb6ratel Provozovateli formou fakturace vodneho a stodn6ho dle odedti pololetne, k ak31.t2.. lv. Podminky dodevky vody z vodovodu a odvaddni odpadnich vod kanalizaci Provozovatel se zavazuje za podminek stanovenych obecne zavaznimi pr6vnimi piedpisy a touto Smlouvou doddvat OdbCrateli ve sjednan6m Odbemem mistd z vodovodu pitnou vodu v jakosti ptedepsan6 platnymi pravnimi pfedpisy a odvadet kanalizaci odpadni vody vznikle nakliidanim s takto dodanou vodou. Odberatel se zavazuje platit Provozovateli vodn6 a stodn6 v souladu a za podminek stanovenvch touto Smlouvou. K vodn6mu a stodn6mu je Provozovatel oprevncn piipoeitat DPH v souladu s platnimi pr5vnimi pfedpisy. Nedohodnou-li se Smluvni strany jinak, jsou povinny si poskytovat vz6jemna plndni za podminek stanovenlich touto Smlouvou ode dnejeji idinnosti.

3 V. Prohlaieni smluvnich slran Pfovozovatel prohla6uje, Ze je provozovatelem vodovodir a kanalizaci pro velejnou potiebu a osobou opravndnou k provozov6ni vodovodi a kanalizaci ve smyslu piislusnltch ustanoveni platnlich pravnich pfedpisu. Smluvni strany prohlasuji, 2e ve5ker6 idaje uveden6 v teto Smlouv6 jsou pravdive a sprdvne. Odberatel d6le prohlasuje,2e splttuje vsechny podminky stanoven6 z6konem o vodovodech a kanalizacich prc pfipojeni na vodovod a kanalizaci. Vl- Zpisob zji5tbv6ni mno:stvi dodan6 vody a odvad6njich odpadnich vod Smluvni strany se dohodly, Ze mnozsfui dodan6 vody, mnozsful vypoustenich odpadnich vod bude zjistbvano Provozovatelem zp0sobem stanoven:im v dlanku l. odst.3 teto Smlouvy. I\Inozstvi dodane vody, vypoust6nich odpadnich vod zji5t6n6 zp0sobem stanovenym v dlsnku L odst. 3 teto Smlouvy je podkladem oro fakturacivodneho a stoen6ho. Nen'-li mnozstvl vypoustenich odpadnich vod mdieno, pfedpokhda se, Ze OdbCratel, ktery odebir6 vodu z vodovodu, vypousti do kana'izace takove mnozstvl vody, kter6 podle odedtu na vodomeru nebo podle vypodtu v souladu s platnymi pravnimi piedpisy z vodovodu odebral. V pfipad6, kdy je mdfen odber z vodovodu, ale je take mo:nost odb6ru zjini'ch zdroj&, pouziji se pro zji6tdni spotieby vody soudet nam6fen6h odbdru zvodovodu s mnozstvim vody zlskan6 zjinich, provozovatelem vodovodu mdien]7ch zdroj0. Takto zjistdn6 mnozstvi vypoustenych odpadnich vod je podkladem pro fakturacistodn6ho. Jestlize Odb6 tel vodu dodanou vodovodem z6esi spotiebuje bez vypustenl do kanalizace a toto mnozstvi je prokazatelnd v6t5i ne: 30 m3 za rok, zjisti se mno:stui odpadnich vod odv6ddn:ich do kanalizace m6lenlm s n6slednym odedtem. Nebude]i mnozstvi spotfebovane dodan6 vody nevypoust6n6 do kanalizace mdfeno vodombrem Odberatele umistenlim na samostatne odboace, je Odberatel povinen prokezat Provozovateli mnoisful spotlebovan6 dodane vody nevypoustene do kanalizace jinltm vhodnim zpirsobem tak, aby bylo mozne provest vipodet. Vll. Zpisob stanoveni vodn6ho a slo6n6ho, faku.ace 1. Cena a fofma vodneho a stoan6ho je stanovovena podle cenovlich pfedpisi a rozhodnuti vlastnika (zastupitelstva obce) vodovodu a kanalizace na pfislu6ne cenov6 obdobi, ktenim je zpravidla obdobi 12 mesic0. 2- Zm6na cen a formy vodneho a sto6n6ho neni pova2ov6na za zm6nu t6to Smlouvy. Pokud dojde ke zm6n6 ceny nebo formy vodneho a stodneho v prirb6hu ziitovaciho obdobi, rozddli Provozovatel spotiebu vody v pomcru doby platnosti pirvodni a nov6 vli6e ceny nebo formy vodn6ho a stoin ho. 3.Vodn6 a stoane m6 jednoslozkovou formu. Jednoslozkovd forma vodn6ho a stoen6ho je sou6inem ceny a mnozsfui odebrane nebo vypousten6 odpadni vody stanovenim v souladu s touto Smlouvou. 4.Pokud Odbdratel pfi ihradd plateb za dodavku vody a odviid6ni odpadnich vod neurdi, na kteri zavazek plnl, pouzije Provozovatel plneni nejprve na smluvni pokutu, n6klady spojene s vymehani pohledavky, pak na [roky z prodleni, a pote na lhradu zbytku nejstarsiho splatn6ho zavazku vir6i Provozovateli. 5. Provozovatelje opravndn zapoeist pfipadny pfeplatek Odbdratele na uhrazeni veskenich splatnych pohbdevek na jinich odb6mi'ch mlstech t6hoz Odbdratele. O takto provedenych z6podtech bude Provozovatel Odbdratele infomovat. 6. Povinnost Odberatele zaplatit Provozovateli pen6:it6 plneni podle t6to Smlouvy je splnena okamzikem pfipseni pfislusne d6stky ve prcspcch bankovniho odtu Pfovozovatele uvedeneho na faktufe, a to tehdy, je-li platba oznaeena spr6vntim variabilnim symbolem. Neidentifikovateln6 platby je Provozovatel oprevn6n vratit zpet na!det, z ndhoz byly zaslany, timz neni dot6ena povinnost Odberatele splnit zevazky dle teto Smlouvy. Vlll. Odpov6dnostza vady, reklamace 'l.odbdratelje opravn6n uplatnit v ]ei Provozovateli preva z odpovednosti za vady v souladu s obecnd zevaznymi pravnlmi piedpisy. 2.Jakost pitne vodyje udena platntmi prevnimi piedpisy, ktenimi se stanovi pozadavky na zdravotni nezavadnost pitne vody a rozsah a detnostjeji kontroly_

4 3.Org6n ochrany vefejn6ho zdravi m0ze povolit na dasove omezenou dobu uziti vody vsouladu s platnyma pravnimi pfedpisy, kteni nespliuje mezni hodnoty ukazateli vody pitn6, s vlijimkou mikrobiologickych ukazateli za podminky, Ze nebude ohroieno vefejne zdravi. Podle mistnich podmlnek mohou b:it stanoveny odchylne provozn6 zavazne parametry jakosti a tlaku s pfihl6dnutim k technologickym podminkem vodarenski'ch zaiizenl a to na dasov6 vymezenou dobu. V takov6m pfipad6 budou dotdene ukazate'e kvality vody posuzovany ve vztahu k maximalnlm hodnotam dotdenich ukazateli stanovenych v rozllodnutiorganu ochrany vefejn6ho zdravi. 4.Vzniknou-li chyby nebo omyly pii rldtovanivodn6ho nebo stodneho nespf6vn:y'm odedtem, pouzitim nespravn6 ceny vodneho a sto6neho, podetni chybou apod., maji Odberatel a Provozovatel prevo na vyrovn6ni nespravne idtovan]ich destek. Odberatel je povinen uplatnjt reklamaci nespr6vne dctovanych aastek bez zbytedn6hodklad! pot6, co m6l moznostakovou vadu zjistit, a to pisemn6. Neuplatni-li vsak Odberatel reklamaci nespr6vn6 idtovanych aastek nejpozd6ji do dne splatnosti pfislu6n6 faktury, je povinen takovou fakturu uhradit. 5. Provozovatel reklamaci piezkoum6 a vttsledek pisemnd oznemi Odb6rateli ve lhirte 30 dnir ode dne, kdy reklamaci obdrzel. Je-li na zdklade reklamace vystavena opravna faktura, povaiuje se soueasn6 za pisemn6 oznemeni o vlisledku reklamace. lx. Dalsi prava a povinnosti Smluvnich stran '1. Odberatel se zavazuje bez zbyteanehodkladu, nejpozddji viak ve lh0te 15 dn& ode dne idinnosti zmeny, oznamit Provozovateli plsemnd kazdou zm6nu skutednosti v t6to Smlouv6 uvedenlich rozhodn:ich pro plndni, jez je pfedmetem teto Smlouvy. Za rozhodne skuteanosti se povazuji zejmena identifikadni idaje o Odbdrateli a/nebo o Odbern6m mist6 a/nebo Lidaje pro faktu ci vodneho a stodn6ho. 2. Provozovatel je oprdvndn prcvaddt kontrolu limiti zneaistdni odpadnich vod podle podminek platn6ho Kanalizaanlho Hdu, pfipadne povoleni vodoprdvniho iiadu. K vyzvd Odb6ratete je Provozovatel povinen poskytnout Odbdrateli informace o jakosti pitn6 vody, povolen6 mife znedi5t6ni odpadni vody a povinnostech Smluvnich stran vyplivajicich z Kanalizadniho f6du, vdetn6 z6vaznvch hodnot ukazatelt limitir znedisteni odpadni vody. 3.Odbdratelje povinen u:ivat vnitini vodovod a vnitfni kanalizaci takovym zp0sobem, aby nedoslo k ohrozenljakosti vody ve vodovodu. Odbdratel je povinen uzivat vnitini vodovod a vnitfni kanalizaci v souladu s technickymi pozadavky na vnitini vodovod a vnifni kanalizaci, zejm6na ve vztahu k pouziveni materiel0 pro vnitlai vodovod. Potrubi vodovodu pro veiejnou potiebu vdetn6 jeho pfipojek a na nc napojenych vnitfnich rozvodir nesmi byt propojeno s vodovodnim potrubam z jineho zdoe vody, nez je vodovod pro vefejnou potfebu. Odbdratel je dsle povinen fidit se pfi vypoust6ni odpadnich vod platnym Kanalizaenim iadem a respektovat zavazn6 hodnoty ukazatelir limitir znedist6ni odpadni vody v tomto Kanalizadnim iadu uveden6. Kanaliza6ni i6d je k d;spozici na webovych sfankach Provozovatele. Odb6ratel je dele povinen v mistd a rozsahu senovenem Kanalizadnim fadem kontrolovat limity zne6i6t6ni vypoustdnych odpadnich vod do kanalizace a dorueit Provozovateli v origin6le nebo ovelene kopii pfotokol o vysledcich takov6 kontroly proveden6 k tomu oprevnenou osobou do 30 dnit ode dne dorudeni takoveho protokolu Odb6rateli. NeprovedeJi Odb6ratel tuto kontrolu v souladu s Kanalizadnim f6dem, je Provozovatel oprevnen provest bkovou konkolu s6m nebo prostfednictvim tfeti osoby a visledek takov6 kontroty pouzit jako podklad pro piipadn6 stanoveni smluvni pokuty dle dl. X. t6to Smlouvy. Odberatelje v takov6m pfipadd povinen uhradit Provozovateli naklady takove kontroty. 4.Vodomdr ke zjisfoveni mnozstvi odebiran6 vody a m6fici zafizeni OdbCratele ke zjisfovsni mnozstui vypoust6nltch odpadnlch podieha iiednimu ovdienl podle platnich p6vnich predpisir a toto ovciovitnl je povinen zajistit v piipade vodomdru na sv6 nekhdy Provozovatel. Dodavky a slutby souvisejici se zfizenlm, provozem a zrusenlm mdficiho zafizeni ve vlastnictvl Odberable prcvede Provozovatelza 0platu a v rczsahu a za podmlnek stanovenich dohodou Smluvnich st an. s.odbeaabl je povinen umoznit Provozovateli pfistup k vodomeru, zqmena za ieelem provedeni odedtu z vodom6ru a kontroly, opravy nebo vlimeny vodomdru, chr6nit vodom6r pfed poskozenim, ztrdtou nebo odcizenim, vdetnc zaiizenl Wo ddlkow odedet a dalsiho pfislusenstvi vodomdru, mont6zni plomby a plomby prokazujicl lfedni ovefeni vodomcru podle obecnd zavaznich paavnich pfedpisi a bez zbytednehodkladu prokazatelne oznamit Provozovateli jejich poskozeni 6i z6vady v mdieni. Byla-li nefunkenost vodomdru nebo poskozeni vodomeru, zaiizenl prc dalkovi odedet ai dalsiho pfislusenstvi vodometu nebo monte:ni plomby a plomby prokazujlcl!fedni ovdieni vodomeru podle obecnc z6vaznych pdvnich pfedpis0 zp0sobeno nedosiatednou ochranou Odb6ratelem nebo

5 pfimttm z6sahem Odberatele, hfadi 0jmu a nakbdy s thto spojene Odbdratel. Jakykoliv zdsah do vodomeru, zaf'zeni pro dalkovi odeaet 6i dalsiho pfislusenstvl vodom6fu nebo mont6:ni plomby a plomby prokazujici ifedni oveieni vodom6ru bez souhlasu Provozovatele je nepfipustny. Prcvozovatel m6 pr6vo zajistit jednotlive 66sti vodom6ru nebo jeho pfislusenstvi proti neopravnen6 manipulaci. Odberatel je povinen dodrzet podminky umist6ni vodomeru stanovene Provozovatelem. Pokud je vodom6r umisten v Sacht6, je Odberabl povinen zajistit, aby tato Sachta byla Provozovateli ptistupn a odvodn6n6. Je-li Sachta umistdna na mistd vefejnosti piistupnem, ma Odbdratel prevo po dohode s Pfovozovatelem Sachtu zajistit proti neopdvn6n6mu vniknuti; tim neni dotdena povinnost jejiho zpfistuprioveni Provozovateli. Pokud pfipojka nebo vnitfnivodovod nevyhovuje pozadavkirm pfo montaz vodomeru, je Odb6raiel povinen na sv6 neklady na vyzvani Provozovatele provest v ptimeiene ll-rttd potiebn6 tpravy. Piistup k vodom6ru je Odbdratel povinen umoznit Provozovateli v nezbytn6m rozsahu a tak, aby byly dodrzeny pozadavky bezpednosti a ochrany zdravl pli praci stanoven6 obecne z6vaznimi pr6vnimi pfedpisy. 6. Smluvni strany se dohodly, :e v d0vodnych pflpadech je Odberatel povinen umoznit Provozovateli na z6kladd jeho vltzvy v nezbylnem rozsahu plistup k vodovodni a kanalizaani pfipojce nebo k vnitfnimu vodovodu a vnifni kanalizaci, ze)mena za [delem kontroly uzivani vnitfniho vodovodu a vnitfni kanalizace a pln6ni podminek stanovenych touto Smlouvou nebo obecne zavaznimi paavnimi predpisy. LPokud je zfizen na vodovodni pfipojce pozerni obtok, lze ho vyu:ivat vyhradn6 pro piim6 haseni pozaru nebo pii po:5mich revizich a to vtluane osobou ktomu oprdvn6nou. Pokud dojde k tomuto vyuziti a v souvislosti s tim k poruseni plomby, je Odberatel povinen tuto skutednost neprodlend oznamit pisemnd Provozovateli. Bylo -li poskozeni plomby na po:iirnim obtoku zpisobeno nedostatednou ochranou Odb6 telem nebo pfimtm zesahem Odb6ratele, hradl ljmu a nakhdy s timto spojene Odberatel. lo.provozovatel mtze vodomer kdykoliv opravit nebo vym6nit. Odberatel je povinen tyto einnosti umoznit a v pfipadech pofeby poskytnout potfebnou souoinnost. Odb6ratel nebo jim pov6fen6 osoba me prevo byt pfi vymenc vodomeru plitomen a ovdiit si stav vodomeru a neporueenost plomb. Pokud tohoto sv6ho preva Odb6ratel nevyuzije, nem0ze pozd6ji provedeni techto rlkont zpochybiovat. 7. Provozovatel je opr6vnen pferusit nebo omezit dodavku vody nebo odvedeni odpadnich vod za podminek stanovenych ztkonem. S.Vlastnikem vodomeru je vlastnik vodovodu- Najemn6 z vodomdru plati odb6ratel pevnou sazbou za mdsic- X. Zaiist6ni z6vazki Smluvnich stran '1. P.o pfipad prodleni kterekoliv Smluvni strany s plndnim pend2it6ho zavazku podle t6to Smlouvy, se povinne Smluvni strana zavazuje zaplatit opr6vn6ne Smluvni strand za kazdi den prodlenirok z prodlenive vysistanovene v souladu s platnymi pr6vnimi piedpisy- Xl. Doba platnosti a ukoneeni Smlouvy 1. Tato Smlouva se uzavk6 na dobu neurditou. 2. Tuto Smlouvu jsou obe Smluvni strany opdvncny jednostranne pisemnc vypov6det s v:ipovddni lhttou tii mcsice. Vypovddni lh&ta za\ne bezel prvni den kalend6iniho mesice ndsledujiciho po dorudeni vltpovddi druh6 Smluvni stran6. 3. Kter6koliv ze Smluvnich stran je opravndna od t6to Smlouvy odstoupit jen v pfipadech stanovenych obecne z6vaznymi pravnimi pfedpisy. Tato Smlouva zanika t6z odpojenim vodovodni i kanalizadni pfipojky od vodovodu nebo kanalizace nebo odpojenim jen jedne z nich, je-li piedmetem Smlouvy jen dodevka vody/odved6ni odpadnich vod. 4.Uzavfenim nov6 smlouvy o dod:ivce vody a odvaddni odpadnich vod mezismluvnimi stenami pro Odb6rn6 mlsto uveden6 v 6lanku L teto Smlouvy se iato Smlouva povazuje za ukondenou. Uzavfenlm to Smlolvy se rusi vbechny mezi Smluvnimi stenami diive uzavien6 smlouvy o dodavce vody a odvadeniodpadnich vod pfo stejn6 Odb6rn6 misto. s-smluvni strany se dohodly, Ze pro dipad, :e Odberatel tuto Smlouvu i;dnd neukondi v souvislosti se zmenou vlastnictvi piipojen6 nemovitosti (Odbern6ho mista) zanikd tatd Smlouva dnem, kdy now vlastnik pfipojen6 nemovitosti prokaze Prcvozovateli nabyti vlastnickeho pr6va k ni a uzavfe novou smlouvu o dodevce vody a odvadcni odpadnich vod k t6muz Odbern6mu mistu. 6.Smluvni skany se dohodly, Ze pfijak6mkoliv ukondeni l6to Smlouvy, je Odb6fatel povinen na sv6

6 nekbdy umoznit Provozovateli prov6st koneenv odeeet vodom6ru a kontrolu m6iiciho zaiizeni Odb6ratele, je-li mnozstvl vypoustdnych odpadnich vod m6feno. Pokud bezprostfedne po skon6eni t6to Smlouvy nenabude ldinnosti obdobna smlouva o dodevce vody a odvdddni odpadnich vod vzahujici se k t6muz Odbernemu mislu, je Odboratel povinen na sv6 neklady umoznit provozovateli tak6 pfipadnou demont6: vodomdru a dalsi dinnosti nezbytne k ukondeni dod6vky vody a odved6ni odpadnich vod. Dojde-li k ukondeni teto Smlouvy, je Provozovatel soucasnd opnivnen provest odpojeni vodovodni nebo kanalizaani pfipojky. Xll, Ostatni a zavereena ujedneni '1. Provozovatel dor!6uje Odbdrateli pisemnosti zpravidla prostiednictvim drzitele postovni licence na adresu pro dorudovarni uvedenou v zahlavi t6to Smlouvy, na posledni zndmou adresu pisemnd oznamenou Odb6ratelem Provozovateli nebo na adresu Odbdrneho mista, piipadnc osobnd na jakekoliv misto, kde lze Odb6 atele zastihnout. lvld se za to, Ze dosb zasilka odeslane s vyuzitim pfovozovatele postovnich slu:eb dosla tfeti pracovni den po odeslarni, byla-livsak odeslana na adresu vjia6m stetu, pak patnactli pracovniden po odeslani. 2. Pokud je v alsnku l- odst. 1 t6to Smlouvy uvedeno, Ze piedmetem t6to Smlouvy je pouze dodavka vody nebo pouze odvadenl odpadnich vod kanalizaci, jsou ustanoveni o odvaddni odpadnich vod kanalizaci v prvnim piipad6, respektive ustanoveni o dod6vce vody v druhem piipadd nelainna. 3.Ve vsech ostatnich otazkech, Wslovne neupravenich touto Smlouvou, se postupuje podle platnych prdvnlch pfedpisir, zejm6na podle zdkona o vodovodech a kanalizacich a podle ustanoveni obaanskeho zakoniku. Je-li Odberatel podnikatelem, pak se na smluvni vztah zalo:eny touto Smlouvou neuplatni ustanoveni S 1799, S 1800 zekona e. 89/2012 Sb., obeanskti z6konik. 4.Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda Smluvni strana obdr:i jedno. s.zmdnu Smlouvy lze provest pouze pisemnou fomou. Pokud jak:ikoliv zevazek vyplltvajici z teto Smlouvy av6ak netvofici jeji podstatnou n5lezitostje nebo se stane neplatnim nebo nevymahatelnym jako celek nebo jeho cast, je plnc oddelitelnltm od ostatnich ustanoveni t6to Smlouvy a takova neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mlt Zadny vliv na platnost a vymahatelnost jakichkoliv ostatnlch zavazkt z t6to Smlouvy. Smluvnl strany se zavazuji v r,tmci t6to Smlouvy nah adit formou dodatku k t6to Smlouv6 tento neplatny nebo nevymahatelny odddleni z6vazek takovym nouim platnim a vymahatelnym zdvazkem, jehoz pledmdt bude v nejvyssi mozn6 miie odpovidat ptedm6tu pr:rvodniho oddeleneho zavazku. Pokud vsakjakykoliv ziivazek vyplyvajici z teto Smlouvy a tuoficijeji podstatnou nalezitost je nebo kdykoliv se stane neplatnym nebo nevymahatelnim jako celek nebo jeho b6st, Smluvni skany nahradi neplatny nebo nevymahateln:i zavazek v temci nove smlouvy takovym novym platnym a vymahatelnttm zavazkem, jehoz pfedmet bude v nejvyssi mo2n6 miie odpovidat pfedmdtu ptvodniho zavazku obsazenemu v t6to SmlouvC. 6.ObC Smluvni strany timto prohlasuji a zarubujl, Ze veskere ustanovent, terminy a podminky teto Smlouvy byly dohodnuty Smluvnimi st anami svobodn6, urditd a viiinc, nikoliv pod naflakem nebo za nepadn6 nevyhodnych podminek, na dirkaz deho: pripojuji sv6 podpisy k t6to Smtouve. 7. Provozovatel vyluduje ve smyslu ustanoveni S 1740 odst. 3, v6ta druha OZ pfijeti nabidky s dodatky nebo odchylkami- V dne V dne Provozovatel Odbdratel

I. Smluvní strany DODAVATEL : OBEC VÍTĚZNÁ. Kocléřov 123 Kocléřov, 544 62 IČO : 00278432. v zastoupení : Petr Hrubý, starosta obce

I. Smluvní strany DODAVATEL : OBEC VÍTĚZNÁ. Kocléřov 123 Kocléřov, 544 62 IČO : 00278432. v zastoupení : Petr Hrubý, starosta obce I. Smluvní strany S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění a čištění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič:

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič: Smlouva o dodávce vody (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon ) mezi smluvními stranami:

Více

S m l o u v a o d o d á v c e v o d y č.

S m l o u v a o d o d á v c e v o d y č. S m l o u v a o d o d á v c e v o d y č. (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění (dále

Více

V. Způsob zjišťování množství dodané vody a odváděných odpadních vod

V. Způsob zjišťování množství dodané vody a odváděných odpadních vod V. Způsob zjišťování množství dodané vody a odváděných odpadních vod (1) Smluvní strany se dohodly, že množství dodané vody, množství vypouštěných odpadních vod a odváděných srážkových vod bude zjišťováno

Více

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č.

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále

Více

S m l o u v a o dodávce vody č.

S m l o u v a o dodávce vody č. S m l o u v a o dodávce vody č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon )mezi smluvními

Více

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář V1 Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář V1 Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 I. Smluvní strany VODAK Humpolec, s.r.o. formulář V1 Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 S m l o u v a o dodávce vody *) a o odvádění odpadních vod *) č. (dále

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD č. Smlouva VAK, Břežanský vodovod SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

Smlouva Evid.č. a ODBĚRATEL : Jméno :... Adresa majitele: ulice: č.p:.. Obec: PSČ:.. Dat. nar: IČ:.. Telefon: Email:... Adresa zasílací: ulice: č.p...

Smlouva Evid.č. a ODBĚRATEL : Jméno :... Adresa majitele: ulice: č.p:.. Obec: PSČ:.. Dat. nar: IČ:.. Telefon: Email:... Adresa zasílací: ulice: č.p... Smlouva Evid.č. O dodávce vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod, včetně vod srážkových a ostatních veřejnou kanalizací (dále jen Smlouva), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu Smlouva č.... uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen Smlouva a dále jen zákon ) mezi smluvními stranami: vlastník vodovodu a kanalizace Obec Milčice,

Více

S m l o u v a o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod

S m l o u v a o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod 1 S m l o u v a o dodávce pitné vody a o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Více

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY č.(č.p)*

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY č.(č.p)* SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY č.(č.p)* I. Smluvní strany Provozovatel veřejného vodovodu: Obec Odřepsy Odřepsy 72, 289 07 p. Libice n. Cidlinou IČO: 00239518, DIČ: CZ Zastoupená starostou obce p. Vladimírem

Více

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. Dodavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 zastoupený Ing. Josefem Fedákem, ředitelem

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod č. CO-16-COV-XXX pro č.p. XXX

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod č. CO-16-COV-XXX pro č.p. XXX Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod č. CO-16-COV-XXX pro č.p. XXX uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon o vodovodech

Více

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. /20 (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona c. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále

Více

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 7279 uzavřená podle zák.č.274/2001 Sb. a prov.vyhl. č.428/2001 Sb.

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 7279 uzavřená podle zák.č.274/2001 Sb. a prov.vyhl. č.428/2001 Sb. S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 7279 uzavřená podle zák.č.274/2001 Sb. a prov.vyhl. č.428/2001 Sb. v platném znění I. Smluvní strany Šumperská provozní vodohospodářská společnost,

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Příloha č. 9 VZOR SMLOUVY S ODBĚRATELI

Příloha č. 9 VZOR SMLOUVY S ODBĚRATELI Příloha č. 9 VZOR SMLOUVY S ODBĚRATELI Všeobecné podmínky pro uzavírání smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod, uzavíraných dodavatelem městem Bystřice I. Podmínky dodávek 1. Dodavatel se zavazuje

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

Smlouva č. uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Smlouva č. uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu Smlouva č. uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen Smlouva a dále jen zákon ) mezi smluvními stranami: vlastník vodovodu a vlastník kanalizace,

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Příloha č.1 Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/15 3691/5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 00245461 Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah

Více

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800

SMLOUVA 0 DILO. clanek 1. SMLUVNi STRANY. DIC: CZ00322242 Bankovni spojenf: Ceska sporitelna a.s., Horovice cislo uctu: 27-0363886349 / 0800 -,, SMLOUVA 0 DILO dohodnuta a nasledne uzavrena mezi ucastnfky a smluvnfmi stranami: clanek 1 SMLUVNi STRANY Objednatel: Mesto Hoi'ovice Palackeho nam.2, 268 01, Horovice, IC 00233242, DIC: CZ00322242

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

S M L O U V A o dodávce vody č... Titul, jméno a příjmení (obchodní firma) Bydliště, popř. sídlo či místo podnikání:.. datum narození (IČ, DIČ):..

S M L O U V A o dodávce vody č... Titul, jméno a příjmení (obchodní firma) Bydliště, popř. sídlo či místo podnikání:.. datum narození (IČ, DIČ):.. S M L O U V A o dodávce vody č...... Obec Vohančice Vohančice 29, Tišnov, PSČ: 666 01 Tišnov IČ: 00366013 zastoupená.. starostou obce (dále jen dodavatel ) a Titul, jméno a příjmení (obchodní firma) Bydliště,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY

SMLOUVA O DODÁVCE VODY SMLOUVA O DODÁVCE VODY Dodavatel: Obec Borová se sídlem Borová č.p.100, PSČ 569 82 Borová zastoupený starostou/starostkou obce Borová IČ 0027643 číslo účtu. a Odběratel vlastník připojené nemovitosti:.

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Vzor 05_2016 SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. /

Vzor 05_2016 SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. / Vzor 5_216 SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. / uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, (dále jen "zákon o

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 4 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Zastoupená: Ing. Pavlína Kulhánková, pověřená řízením odboru ekologie

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL /CJ VZ. die 409 a ndsl. zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisfl, zakonik")

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL /CJ VZ. die 409 a ndsl. zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisfl, zakonik) KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl. zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisfl, (ddlejen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č...

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č... S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č... (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen,,obchz"), nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi smluvnimi

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

smlouva o DoDAVcE vody A odvadetti oopaoruich vod e. rooogo2l 2

smlouva o DoDAVcE vody A odvadetti oopaoruich vod e. rooogo2l 2 smlouva o DoDAVcE vody A odvadetti oopaoruich vod e. rooogo2l 2 uzavrena v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekona d 2-7412a01 sb. c vcdovodecn a kanalizacich pro veiejncu pctrebu, (daleten "zakon o

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

I. Smluvní strany. Odběratel:

I. Smluvní strany. Odběratel: Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Fryšava pod Žákovou horou, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC:

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC: KUPNI SMLOUVA 1. Smluvni strany Ceska republika - Statni zemedelska a potravinafska inspekce Sidlo: Za kterou jedna: Bankovni spojeni: Kvetna 15, 603 00 Brno Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu, (dale jen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (ddlejen,,obchodni zdkonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku Cislo smlouvy Objednatele: VPSKP 51-14/CJ-2013-9609K3 Cislo smlouvy Koordinator a BOZP: SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Bratčice čp. 36, Syrovice, ČR provozní kancelář Ledce čp. 28, Hrušovany u Brna. S M L O U V A č. : V/2/18

Bratčice čp. 36, Syrovice, ČR provozní kancelář Ledce čp. 28, Hrušovany u Brna. S M L O U V A č. : V/2/18 S M L O U V A č. : V/2/18 o dodávce pitné vody vodovodem pro veřejnou potřebu (dále jen smlouva) DODAVATEL : Šatavsko, svazek obcí Sídlo : Bratčice čp. 36, 664 67 Syrovice Zastoupen : Jitkou Rychnovskou,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

SMLOUVA. Sídlo odběratele: ulice: čp: Dodací pošta: Litoměřice. Odběrné místo: Rohatce č.p.

SMLOUVA. Sídlo odběratele: ulice: čp: Dodací pošta: Litoměřice. Odběrné místo: Rohatce č.p. SMLOUVA Evid.č.: čp. /Rohatce O službě odvádění odpadních vod, uzavřena podle zákona a vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu včetně souvisejících prováděcích předpisů Provozovatel a vlastník kanalizace:

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV

SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV SMLOUVA O DILO c. ^/15/OVV OVUP, CSPSK 3 n -gg., 2015 e r-.k. J U JJ uzavrena ve smyslu ust. 2586 a nasl. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platnem zneni *»»" 1. Statutarni mesto Brno, se sidlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

Licenční smlouva. (dále jen "Smlouva")

Licenční smlouva. (dále jen Smlouva) Licenční smlouva uzavřená podle 2358 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "občanský zákoník") a v souladu se zák. Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany..., se sídlem... IČ... Jednající: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A

Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu Nákup monitoru prostředí. K U P N Í S M L O U V A µ#57743/a/2014-sov@ 57743/A/2014-SOV Č.j.: UZSVM/A/34363/2014-SOV Kupní smlouva k veřejné zakázce malého rozsahu K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. /2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012

Více

KUPNí SMLOUVA. Číslo: 201<>/ 002Cj/ Ao/ÓO

KUPNí SMLOUVA. Číslo: 201<>/ 002Cj/ Ao/ÓO - - KUPNí SMLOUVA Číslo: 201/ 002Cj/ Ao/ÓO Poliklinika Prosek a.s. se sídlem Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 - Střížkov Zastoupená: Ing. Jiřím Dufkem, ředitelem společnosti IČ:28495306 DIČ: CZ28495306

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze OBJEDNÁVKA

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze OBJEDNÁVKA OBJEDNÁVKA č. Smluvní strany Objednatel: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 Číslo účtu:

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více