VZoe. smluvnimi stranami:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZoe. smluvnimi stranami:"

Transkript

1 VZoe. Smlouva o dodavce pitn6 vody a o odv6d6ni odpadnich vod i. (dale jen 'Smlouva") uzavfend v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekana d Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potebu (dalejen,,zitkon")mezi smluvnimi stranami: PROVOZOVATEL: I Obec Koienov, ICO ,_DlC:_C se sidtem_468 4g-Koienov 480, zastoupena I starostou obce Lubosem Markemjako_vlastnik vodovodu a vlastnik kanalizace, (d6le spole6n6 jen,vlastnik"), z6rovei provozovatel opr6vncny dle S 8 odst. 6 zekona k uzavieni t6to Smlouvy a dle S 8 odst. 2 z6kona k v:ikonu vsech pr6v a povinnosti vlastnika ve vztahu k nize uveden6mu odbdrateli: kontakinilidaje: tel.: fax Web: ld datove schrenky:7i7bp2y bankovni spojeni: Komercnl banka dislo i6tu: /0100 (d6]e jen,,prcvozovatel") a odberatel: Jmeno a pfijmeni ( nezev firmy) i TNali pobyt (sidlo nebo misto podnikani): Ulice: d.p./ 6-e. C6st obce: Obeci PSC: Datum narozeni(leo): Dle, jeli pt6tcem Tel.i DPH: Adresa pro doru6ovani (lisi-lise od adresy trvaleho pobytu nebo sldla): jmeno a pfljmeni( nazev firmy): ulcei d.p./ d.e. Cast obce: obec: PSC: tel.: (dale jen,odbdratel") Provozovatela Odbdratel budou dale spoledne ozna6ovany jako 'Smluvni strany', samostatnd pak ka2dy jako,,smluvni strana". l. Piedm6t smlouvy 1. Pfedmdtem t6to smlouvy je ipfava vztahi, prav a povinnosti Smluvnich stran pii dod6vce vody a odv6d6ni odpadnich vod Uaeldod6vky vody a odv6d6ni odpadnich vod: (bydle nt, rckrcace, pension, prcvozovna) Vlastnik pf ipojene stavby/pozemku: Vlastnik vodovodni pf lpojky: Vlastnik kanalizaenl plipojky: 2. Smluvni strany se dohodly, Ze mistem dodavky vody a odved6ni odpadnich vod je stavba nebo pozemek piipojenlt pflpojkou na vodovod a kanalizaci {dale jen 'Odb6rne misto"): Adresa Odbdrneho mista:

2 l *.+ i* r 'a. o o 3. Smluvni strany se dohodly, Ze mnozstvi dodavane vody bude zji5tov6noi - vodomerem Umisteni vodomeru: 4. Smluvni shany se dohodly, Ze mnozstvi odvadenych odpadnich vod bude zjistovano: a) dle mnozsfui vody dodan6 do nemovitosti vodovodem ve vlisi zjiitdn6 vodomdrem Pfi poskozeni vodomeru v zfdtovacim obdobi bude vypodet pro fakturaci vychazet z ukazatel& zjistenych ve stejnem obdobi minul6ho roku. 5. Smluvni shany se dohodly, :e limit mnozstvi dodavane vody a pfipustne miry znedistdni odv6ddnych odpadnich vod budou: Limit mno:stui dod6van6 vody: m3/rok Mnozstui u dujici kapacitu vodomdru/profil pflpojky: max. 3,5 m3/hod Limit dod6van6 vodyje den profilem pfipojky a kapacitou vodomeru: NE MIra mnozsfui vypou5ten6 odpadni vody: m3/rok Limity mnozstvi a znedistdniodpadni vodyjsou stanoveny v Kanalizadnim iadu, nenlliv teto smlouve stanovenojinak. Bilance zneai5t6nivypoustdnych odpadnich vod je d6na soudtem pr0mcrneho denniho mnozstvl odvaddnltch odpadnich vod a nejvyssi pflpustne miry znedistdni. 7. Podetrvale piipojenych osob prc dodevku vody 6ini: osob a podetrvale piipojenych osob pro odv6deni odpadnlch vod dini : osob ( dle vyjadfeni odberatele). 8. Tlakove pomdry v mistd vodovodni piipojky: minim6lnitlak 0,15 lvlpa, maxim6lnitlaki 0,65lvlPa. L Ukazatele jakosti doddvan6 pitn6 vodyjsou: Hodnota viipniku:15 mg/, hodnota hoi6iku: 3 mg/, hodnota dusiananir: 6 mg/i. Hodnoty v6pniku a hotdiku jsou podlimitni, proto doporueujeme kompenzovat nedostatek tdchto prvkt konzumaci napf. minerslnlch vod. Akualni hodnoty ukazateli jakosti dod6van6 pitn6 vody jsou k dispozici na webovlich stninkiich ll. Stanoveni ceny vodn6ho a stoin6ho a zpisob iejiho vyhlaseni Stanoveni ceny vodn6ho a sto6n6ho odpovid6 platnym cenovym pfedpisim a rozhodnuti zastupitelstva obce Koienov vzdy k 1.1. rok-. Ceny vodneho a stodn6hojsouvad6ny vdetnc DPH a jsou k dispoziciv sidle dodavatele. Zmena cen neni povazov6na za zm6nu t6to smlouvy. lll. Platebni podminky Smluvni shany se dohodly, :e vodn6 a stoene hradi Odb6ratel Provozovateli formou fakturace vodneho a stodn6ho dle odedti pololetne, k ak31.t2.. lv. Podminky dodevky vody z vodovodu a odvaddni odpadnich vod kanalizaci Provozovatel se zavazuje za podminek stanovenych obecne zavaznimi pr6vnimi piedpisy a touto Smlouvou doddvat OdbCrateli ve sjednan6m Odbemem mistd z vodovodu pitnou vodu v jakosti ptedepsan6 platnymi pravnimi pfedpisy a odvadet kanalizaci odpadni vody vznikle nakliidanim s takto dodanou vodou. Odberatel se zavazuje platit Provozovateli vodn6 a stodn6 v souladu a za podminek stanovenvch touto Smlouvou. K vodn6mu a stodn6mu je Provozovatel oprevncn piipoeitat DPH v souladu s platnimi pr5vnimi pfedpisy. Nedohodnou-li se Smluvni strany jinak, jsou povinny si poskytovat vz6jemna plndni za podminek stanovenlich touto Smlouvou ode dnejeji idinnosti.

3 V. Prohlaieni smluvnich slran Pfovozovatel prohla6uje, Ze je provozovatelem vodovodir a kanalizaci pro velejnou potiebu a osobou opravndnou k provozov6ni vodovodi a kanalizaci ve smyslu piislusnltch ustanoveni platnlich pravnich pfedpisu. Smluvni strany prohlasuji, 2e ve5ker6 idaje uveden6 v teto Smlouv6 jsou pravdive a sprdvne. Odberatel d6le prohlasuje,2e splttuje vsechny podminky stanoven6 z6konem o vodovodech a kanalizacich prc pfipojeni na vodovod a kanalizaci. Vl- Zpisob zji5tbv6ni mno:stvi dodan6 vody a odvad6njich odpadnich vod Smluvni strany se dohodly, Ze mnozsfui dodan6 vody, mnozsful vypoustenich odpadnich vod bude zjistbvano Provozovatelem zp0sobem stanoven:im v dlanku l. odst.3 teto Smlouvy. I\Inozstvi dodane vody, vypoust6nich odpadnich vod zji5t6n6 zp0sobem stanovenym v dlsnku L odst. 3 teto Smlouvy je podkladem oro fakturacivodneho a stoen6ho. Nen'-li mnozstvl vypoustenich odpadnich vod mdieno, pfedpokhda se, Ze OdbCratel, ktery odebir6 vodu z vodovodu, vypousti do kana'izace takove mnozstvl vody, kter6 podle odedtu na vodomeru nebo podle vypodtu v souladu s platnymi pravnimi piedpisy z vodovodu odebral. V pfipad6, kdy je mdfen odber z vodovodu, ale je take mo:nost odb6ru zjini'ch zdroj&, pouziji se pro zji6tdni spotieby vody soudet nam6fen6h odbdru zvodovodu s mnozstvim vody zlskan6 zjinich, provozovatelem vodovodu mdien]7ch zdroj0. Takto zjistdn6 mnozstvi vypoustenych odpadnich vod je podkladem pro fakturacistodn6ho. Jestlize Odb6 tel vodu dodanou vodovodem z6esi spotiebuje bez vypustenl do kanalizace a toto mnozstvi je prokazatelnd v6t5i ne: 30 m3 za rok, zjisti se mno:stui odpadnich vod odv6ddn:ich do kanalizace m6lenlm s n6slednym odedtem. Nebude]i mnozstvi spotfebovane dodan6 vody nevypoust6n6 do kanalizace mdfeno vodombrem Odberatele umistenlim na samostatne odboace, je Odberatel povinen prokezat Provozovateli mnoisful spotlebovan6 dodane vody nevypoustene do kanalizace jinltm vhodnim zpirsobem tak, aby bylo mozne provest vipodet. Vll. Zpisob stanoveni vodn6ho a slo6n6ho, faku.ace 1. Cena a fofma vodneho a stoan6ho je stanovovena podle cenovlich pfedpisi a rozhodnuti vlastnika (zastupitelstva obce) vodovodu a kanalizace na pfislu6ne cenov6 obdobi, ktenim je zpravidla obdobi 12 mesic0. 2- Zm6na cen a formy vodneho a sto6n6ho neni pova2ov6na za zm6nu t6to Smlouvy. Pokud dojde ke zm6n6 ceny nebo formy vodneho a stodneho v prirb6hu ziitovaciho obdobi, rozddli Provozovatel spotiebu vody v pomcru doby platnosti pirvodni a nov6 vli6e ceny nebo formy vodn6ho a stoin ho. 3.Vodn6 a stoane m6 jednoslozkovou formu. Jednoslozkovd forma vodn6ho a stoen6ho je sou6inem ceny a mnozsfui odebrane nebo vypousten6 odpadni vody stanovenim v souladu s touto Smlouvou. 4.Pokud Odbdratel pfi ihradd plateb za dodavku vody a odviid6ni odpadnich vod neurdi, na kteri zavazek plnl, pouzije Provozovatel plneni nejprve na smluvni pokutu, n6klady spojene s vymehani pohledavky, pak na [roky z prodleni, a pote na lhradu zbytku nejstarsiho splatn6ho zavazku vir6i Provozovateli. 5. Provozovatelje opravndn zapoeist pfipadny pfeplatek Odbdratele na uhrazeni veskenich splatnych pohbdevek na jinich odb6mi'ch mlstech t6hoz Odbdratele. O takto provedenych z6podtech bude Provozovatel Odbdratele infomovat. 6. Povinnost Odberatele zaplatit Provozovateli pen6:it6 plneni podle t6to Smlouvy je splnena okamzikem pfipseni pfislusne d6stky ve prcspcch bankovniho odtu Pfovozovatele uvedeneho na faktufe, a to tehdy, je-li platba oznaeena spr6vntim variabilnim symbolem. Neidentifikovateln6 platby je Provozovatel oprevn6n vratit zpet na!det, z ndhoz byly zaslany, timz neni dot6ena povinnost Odberatele splnit zevazky dle teto Smlouvy. Vlll. Odpov6dnostza vady, reklamace 'l.odbdratelje opravn6n uplatnit v ]ei Provozovateli preva z odpovednosti za vady v souladu s obecnd zevaznymi pravnlmi piedpisy. 2.Jakost pitne vodyje udena platntmi prevnimi piedpisy, ktenimi se stanovi pozadavky na zdravotni nezavadnost pitne vody a rozsah a detnostjeji kontroly_

4 3.Org6n ochrany vefejn6ho zdravi m0ze povolit na dasove omezenou dobu uziti vody vsouladu s platnyma pravnimi pfedpisy, kteni nespliuje mezni hodnoty ukazateli vody pitn6, s vlijimkou mikrobiologickych ukazateli za podminky, Ze nebude ohroieno vefejne zdravi. Podle mistnich podmlnek mohou b:it stanoveny odchylne provozn6 zavazne parametry jakosti a tlaku s pfihl6dnutim k technologickym podminkem vodarenski'ch zaiizenl a to na dasov6 vymezenou dobu. V takov6m pfipad6 budou dotdene ukazate'e kvality vody posuzovany ve vztahu k maximalnlm hodnotam dotdenich ukazateli stanovenych v rozllodnutiorganu ochrany vefejn6ho zdravi. 4.Vzniknou-li chyby nebo omyly pii rldtovanivodn6ho nebo stodneho nespf6vn:y'm odedtem, pouzitim nespravn6 ceny vodneho a sto6neho, podetni chybou apod., maji Odberatel a Provozovatel prevo na vyrovn6ni nespravne idtovan]ich destek. Odberatel je povinen uplatnjt reklamaci nespr6vne dctovanych aastek bez zbytedn6hodklad! pot6, co m6l moznostakovou vadu zjistit, a to pisemn6. Neuplatni-li vsak Odberatel reklamaci nespr6vn6 idtovanych aastek nejpozd6ji do dne splatnosti pfislu6n6 faktury, je povinen takovou fakturu uhradit. 5. Provozovatel reklamaci piezkoum6 a vttsledek pisemnd oznemi Odb6rateli ve lhirte 30 dnir ode dne, kdy reklamaci obdrzel. Je-li na zdklade reklamace vystavena opravna faktura, povaiuje se soueasn6 za pisemn6 oznemeni o vlisledku reklamace. lx. Dalsi prava a povinnosti Smluvnich stran '1. Odberatel se zavazuje bez zbyteanehodkladu, nejpozddji viak ve lh0te 15 dn& ode dne idinnosti zmeny, oznamit Provozovateli plsemnd kazdou zm6nu skutednosti v t6to Smlouv6 uvedenlich rozhodn:ich pro plndni, jez je pfedmetem teto Smlouvy. Za rozhodne skuteanosti se povazuji zejmena identifikadni idaje o Odbdrateli a/nebo o Odbern6m mist6 a/nebo Lidaje pro faktu ci vodneho a stodn6ho. 2. Provozovatel je oprdvndn prcvaddt kontrolu limiti zneaistdni odpadnich vod podle podminek platn6ho Kanalizaanlho Hdu, pfipadne povoleni vodoprdvniho iiadu. K vyzvd Odb6ratete je Provozovatel povinen poskytnout Odbdrateli informace o jakosti pitn6 vody, povolen6 mife znedi5t6ni odpadni vody a povinnostech Smluvnich stran vyplivajicich z Kanalizadniho f6du, vdetn6 z6vaznvch hodnot ukazatelt limitir znedisteni odpadni vody. 3.Odbdratelje povinen u:ivat vnitini vodovod a vnitfni kanalizaci takovym zp0sobem, aby nedoslo k ohrozenljakosti vody ve vodovodu. Odbdratel je povinen uzivat vnitini vodovod a vnitfni kanalizaci v souladu s technickymi pozadavky na vnitini vodovod a vnifni kanalizaci, zejm6na ve vztahu k pouziveni materiel0 pro vnitlai vodovod. Potrubi vodovodu pro veiejnou potiebu vdetn6 jeho pfipojek a na nc napojenych vnitfnich rozvodir nesmi byt propojeno s vodovodnim potrubam z jineho zdoe vody, nez je vodovod pro vefejnou potfebu. Odbdratel je dsle povinen fidit se pfi vypoust6ni odpadnich vod platnym Kanalizaenim iadem a respektovat zavazn6 hodnoty ukazatelir limitir znedist6ni odpadni vody v tomto Kanalizadnim iadu uveden6. Kanaliza6ni i6d je k d;spozici na webovych sfankach Provozovatele. Odb6ratel je dele povinen v mistd a rozsahu senovenem Kanalizadnim fadem kontrolovat limity zne6i6t6ni vypoustdnych odpadnich vod do kanalizace a dorueit Provozovateli v origin6le nebo ovelene kopii pfotokol o vysledcich takov6 kontroly proveden6 k tomu oprevnenou osobou do 30 dnit ode dne dorudeni takoveho protokolu Odb6rateli. NeprovedeJi Odb6ratel tuto kontrolu v souladu s Kanalizadnim f6dem, je Provozovatel oprevnen provest bkovou konkolu s6m nebo prostfednictvim tfeti osoby a visledek takov6 kontroty pouzit jako podklad pro piipadn6 stanoveni smluvni pokuty dle dl. X. t6to Smlouvy. Odberatelje v takov6m pfipadd povinen uhradit Provozovateli naklady takove kontroty. 4.Vodomdr ke zjisfoveni mnozstvi odebiran6 vody a m6fici zafizeni OdbCratele ke zjisfovsni mnozstui vypoust6nltch odpadnlch podieha iiednimu ovdienl podle platnich p6vnich predpisir a toto ovciovitnl je povinen zajistit v piipade vodomdru na sv6 nekhdy Provozovatel. Dodavky a slutby souvisejici se zfizenlm, provozem a zrusenlm mdficiho zafizeni ve vlastnictvl Odberable prcvede Provozovatelza 0platu a v rczsahu a za podmlnek stanovenich dohodou Smluvnich st an. s.odbeaabl je povinen umoznit Provozovateli pfistup k vodomeru, zqmena za ieelem provedeni odedtu z vodom6ru a kontroly, opravy nebo vlimeny vodomdru, chr6nit vodom6r pfed poskozenim, ztrdtou nebo odcizenim, vdetnc zaiizenl Wo ddlkow odedet a dalsiho pfislusenstvi vodomdru, mont6zni plomby a plomby prokazujicl lfedni ovefeni vodomcru podle obecnd zavaznich paavnich pfedpisi a bez zbytednehodkladu prokazatelne oznamit Provozovateli jejich poskozeni 6i z6vady v mdieni. Byla-li nefunkenost vodomdru nebo poskozeni vodomeru, zaiizenl prc dalkovi odedet ai dalsiho pfislusenstvi vodometu nebo monte:ni plomby a plomby prokazujlcl!fedni ovdieni vodomeru podle obecnc z6vaznych pdvnich pfedpis0 zp0sobeno nedosiatednou ochranou Odb6ratelem nebo

5 pfimttm z6sahem Odberatele, hfadi 0jmu a nakbdy s thto spojene Odbdratel. Jakykoliv zdsah do vodomeru, zaf'zeni pro dalkovi odeaet 6i dalsiho pfislusenstvl vodom6fu nebo mont6:ni plomby a plomby prokazujici ifedni oveieni vodom6ru bez souhlasu Provozovatele je nepfipustny. Prcvozovatel m6 pr6vo zajistit jednotlive 66sti vodom6ru nebo jeho pfislusenstvi proti neopravnen6 manipulaci. Odberatel je povinen dodrzet podminky umist6ni vodomeru stanovene Provozovatelem. Pokud je vodom6r umisten v Sacht6, je Odberabl povinen zajistit, aby tato Sachta byla Provozovateli ptistupn a odvodn6n6. Je-li Sachta umistdna na mistd vefejnosti piistupnem, ma Odbdratel prevo po dohode s Pfovozovatelem Sachtu zajistit proti neopdvn6n6mu vniknuti; tim neni dotdena povinnost jejiho zpfistuprioveni Provozovateli. Pokud pfipojka nebo vnitfnivodovod nevyhovuje pozadavkirm pfo montaz vodomeru, je Odb6raiel povinen na sv6 neklady na vyzvani Provozovatele provest v ptimeiene ll-rttd potiebn6 tpravy. Piistup k vodom6ru je Odbdratel povinen umoznit Provozovateli v nezbytn6m rozsahu a tak, aby byly dodrzeny pozadavky bezpednosti a ochrany zdravl pli praci stanoven6 obecne z6vaznimi pr6vnimi pfedpisy. 6. Smluvni strany se dohodly, :e v d0vodnych pflpadech je Odberatel povinen umoznit Provozovateli na z6kladd jeho vltzvy v nezbylnem rozsahu plistup k vodovodni a kanalizaani pfipojce nebo k vnitfnimu vodovodu a vnifni kanalizaci, ze)mena za [delem kontroly uzivani vnitfniho vodovodu a vnitfni kanalizace a pln6ni podminek stanovenych touto Smlouvou nebo obecne zavaznimi paavnimi predpisy. LPokud je zfizen na vodovodni pfipojce pozerni obtok, lze ho vyu:ivat vyhradn6 pro piim6 haseni pozaru nebo pii po:5mich revizich a to vtluane osobou ktomu oprdvn6nou. Pokud dojde k tomuto vyuziti a v souvislosti s tim k poruseni plomby, je Odberatel povinen tuto skutednost neprodlend oznamit pisemnd Provozovateli. Bylo -li poskozeni plomby na po:iirnim obtoku zpisobeno nedostatednou ochranou Odb6 telem nebo pfimtm zesahem Odb6ratele, hradl ljmu a nakhdy s timto spojene Odberatel. lo.provozovatel mtze vodomer kdykoliv opravit nebo vym6nit. Odberatel je povinen tyto einnosti umoznit a v pfipadech pofeby poskytnout potfebnou souoinnost. Odb6ratel nebo jim pov6fen6 osoba me prevo byt pfi vymenc vodomeru plitomen a ovdiit si stav vodomeru a neporueenost plomb. Pokud tohoto sv6ho preva Odb6ratel nevyuzije, nem0ze pozd6ji provedeni techto rlkont zpochybiovat. 7. Provozovatel je opr6vnen pferusit nebo omezit dodavku vody nebo odvedeni odpadnich vod za podminek stanovenych ztkonem. S.Vlastnikem vodomeru je vlastnik vodovodu- Najemn6 z vodomdru plati odb6ratel pevnou sazbou za mdsic- X. Zaiist6ni z6vazki Smluvnich stran '1. P.o pfipad prodleni kterekoliv Smluvni strany s plndnim pend2it6ho zavazku podle t6to Smlouvy, se povinne Smluvni strana zavazuje zaplatit opr6vn6ne Smluvni strand za kazdi den prodlenirok z prodlenive vysistanovene v souladu s platnymi pr6vnimi piedpisy- Xl. Doba platnosti a ukoneeni Smlouvy 1. Tato Smlouva se uzavk6 na dobu neurditou. 2. Tuto Smlouvu jsou obe Smluvni strany opdvncny jednostranne pisemnc vypov6det s v:ipovddni lhttou tii mcsice. Vypovddni lh&ta za\ne bezel prvni den kalend6iniho mesice ndsledujiciho po dorudeni vltpovddi druh6 Smluvni stran6. 3. Kter6koliv ze Smluvnich stran je opravndna od t6to Smlouvy odstoupit jen v pfipadech stanovenych obecne z6vaznymi pravnimi pfedpisy. Tato Smlouva zanika t6z odpojenim vodovodni i kanalizadni pfipojky od vodovodu nebo kanalizace nebo odpojenim jen jedne z nich, je-li piedmetem Smlouvy jen dodevka vody/odved6ni odpadnich vod. 4.Uzavfenim nov6 smlouvy o dod:ivce vody a odvaddni odpadnich vod mezismluvnimi stenami pro Odb6rn6 mlsto uveden6 v 6lanku L teto Smlouvy se iato Smlouva povazuje za ukondenou. Uzavfenlm to Smlolvy se rusi vbechny mezi Smluvnimi stenami diive uzavien6 smlouvy o dodavce vody a odvadeniodpadnich vod pfo stejn6 Odb6rn6 misto. s-smluvni strany se dohodly, Ze pro dipad, :e Odberatel tuto Smlouvu i;dnd neukondi v souvislosti se zmenou vlastnictvi piipojen6 nemovitosti (Odbern6ho mista) zanikd tatd Smlouva dnem, kdy now vlastnik pfipojen6 nemovitosti prokaze Prcvozovateli nabyti vlastnickeho pr6va k ni a uzavfe novou smlouvu o dodevce vody a odvadcni odpadnich vod k t6muz Odbern6mu mistu. 6.Smluvni skany se dohodly, Ze pfijak6mkoliv ukondeni l6to Smlouvy, je Odb6fatel povinen na sv6

6 nekbdy umoznit Provozovateli prov6st koneenv odeeet vodom6ru a kontrolu m6iiciho zaiizeni Odb6ratele, je-li mnozstvl vypoustdnych odpadnich vod m6feno. Pokud bezprostfedne po skon6eni t6to Smlouvy nenabude ldinnosti obdobna smlouva o dodevce vody a odvdddni odpadnich vod vzahujici se k t6muz Odbernemu mislu, je Odboratel povinen na sv6 neklady umoznit provozovateli tak6 pfipadnou demont6: vodomdru a dalsi dinnosti nezbytne k ukondeni dod6vky vody a odved6ni odpadnich vod. Dojde-li k ukondeni teto Smlouvy, je Provozovatel soucasnd opnivnen provest odpojeni vodovodni nebo kanalizaani pfipojky. Xll, Ostatni a zavereena ujedneni '1. Provozovatel dor!6uje Odbdrateli pisemnosti zpravidla prostiednictvim drzitele postovni licence na adresu pro dorudovarni uvedenou v zahlavi t6to Smlouvy, na posledni zndmou adresu pisemnd oznamenou Odb6ratelem Provozovateli nebo na adresu Odbdrneho mista, piipadnc osobnd na jakekoliv misto, kde lze Odb6 atele zastihnout. lvld se za to, Ze dosb zasilka odeslane s vyuzitim pfovozovatele postovnich slu:eb dosla tfeti pracovni den po odeslarni, byla-livsak odeslana na adresu vjia6m stetu, pak patnactli pracovniden po odeslani. 2. Pokud je v alsnku l- odst. 1 t6to Smlouvy uvedeno, Ze piedmetem t6to Smlouvy je pouze dodavka vody nebo pouze odvadenl odpadnich vod kanalizaci, jsou ustanoveni o odvaddni odpadnich vod kanalizaci v prvnim piipad6, respektive ustanoveni o dod6vce vody v druhem piipadd nelainna. 3.Ve vsech ostatnich otazkech, Wslovne neupravenich touto Smlouvou, se postupuje podle platnych prdvnlch pfedpisir, zejm6na podle zdkona o vodovodech a kanalizacich a podle ustanoveni obaanskeho zakoniku. Je-li Odberatel podnikatelem, pak se na smluvni vztah zalo:eny touto Smlouvou neuplatni ustanoveni S 1799, S 1800 zekona e. 89/2012 Sb., obeanskti z6konik. 4.Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda Smluvni strana obdr:i jedno. s.zmdnu Smlouvy lze provest pouze pisemnou fomou. Pokud jak:ikoliv zevazek vyplltvajici z teto Smlouvy av6ak netvofici jeji podstatnou n5lezitostje nebo se stane neplatnim nebo nevymahatelnym jako celek nebo jeho cast, je plnc oddelitelnltm od ostatnich ustanoveni t6to Smlouvy a takova neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mlt Zadny vliv na platnost a vymahatelnost jakichkoliv ostatnlch zavazkt z t6to Smlouvy. Smluvnl strany se zavazuji v r,tmci t6to Smlouvy nah adit formou dodatku k t6to Smlouv6 tento neplatny nebo nevymahatelny odddleni z6vazek takovym nouim platnim a vymahatelnym zdvazkem, jehoz pledmdt bude v nejvyssi mozn6 miie odpovidat ptedm6tu pr:rvodniho oddeleneho zavazku. Pokud vsakjakykoliv ziivazek vyplyvajici z teto Smlouvy a tuoficijeji podstatnou nalezitost je nebo kdykoliv se stane neplatnym nebo nevymahatelnim jako celek nebo jeho b6st, Smluvni skany nahradi neplatny nebo nevymahateln:i zavazek v temci nove smlouvy takovym novym platnym a vymahatelnttm zavazkem, jehoz pfedmet bude v nejvyssi mo2n6 miie odpovidat pfedmdtu ptvodniho zavazku obsazenemu v t6to SmlouvC. 6.ObC Smluvni strany timto prohlasuji a zarubujl, Ze veskere ustanovent, terminy a podminky teto Smlouvy byly dohodnuty Smluvnimi st anami svobodn6, urditd a viiinc, nikoliv pod naflakem nebo za nepadn6 nevyhodnych podminek, na dirkaz deho: pripojuji sv6 podpisy k t6to Smtouve. 7. Provozovatel vyluduje ve smyslu ustanoveni S 1740 odst. 3, v6ta druha OZ pfijeti nabidky s dodatky nebo odchylkami- V dne V dne Provozovatel Odbdratel

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č.

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 7279 uzavřená podle zák.č.274/2001 Sb. a prov.vyhl. č.428/2001 Sb.

S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 7279 uzavřená podle zák.č.274/2001 Sb. a prov.vyhl. č.428/2001 Sb. S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 7279 uzavřená podle zák.č.274/2001 Sb. a prov.vyhl. č.428/2001 Sb. v platném znění I. Smluvní strany Šumperská provozní vodohospodářská společnost,

Více

smlouva o DoDAVcE vody A odvadetti oopaoruich vod e. rooogo2l 2

smlouva o DoDAVcE vody A odvadetti oopaoruich vod e. rooogo2l 2 smlouva o DoDAVcE vody A odvadetti oopaoruich vod e. rooogo2l 2 uzavrena v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekona d 2-7412a01 sb. c vcdovodecn a kanalizacich pro veiejncu pctrebu, (daleten "zakon o

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Uzavfena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 1. Pavel Dvorak se sidlem: Ulice l.maje, 411 45 Ustek IC: 69 41 28 21 DIG: 196-6805101853 bankovni spojeni:

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

I. Smluvní strany. bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,volyně číslo účtu: 0680341369/0800 (dále jen Provozovatel ) a

I. Smluvní strany. bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,volyně číslo účtu: 0680341369/0800 (dále jen Provozovatel ) a Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

číslo zákazníka: uzavřená mezi

číslo zákazníka: uzavřená mezi SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE MALOODBĚRATEL - DOMÁCNOST číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003

Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod (obchodní podmínky) ze dne 1.7.2003 1. Úvodní ustanovení 1.1 Obchodní podmínky doplňují právní předpisy České republiky v platném znění, zejména zákon č.

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva o odvádění odpadních vod č.

Smlouva o odvádění odpadních vod č. Smlouva o odvádění odpadních vod č. uzavřená v souladu s ustanovením 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Smlouva o odvádění odpadních vod

Smlouva o odvádění odpadních vod Smlouva o odvádění odpadních vod uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění Smluvní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu *k^y* SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu C.j.:KRPL-110069-16./CJ-2014-1800VZ Smluvni strany: Ceska

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk )

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk ) Kooperativa P 0 J 1St 0 V N A A. S. Obchodni jmelno : Sidlo: Kooperativa, Templov8 747 10001 Praha 1 47116617 pojist'ovna, a.s. Ing. Libor Hucik Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika ICO/DIC/RC

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo:

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Č.j.: Číslo v CES: Číslo úkolu: SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: Janou Jabůrkovou, ředitelkou Odboru komunikace

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření smlouvy o dílo (dále jen Objednávka ), předložený Objednatelem v písemné formě, přijme Zhotovitel rovněž v písemné formě ve

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Zapsaného spolku XB1 FANS IČ: 036 07 682, se sídlem Sokolovská 1278/156, Libeň, 180 00 Praha 8 1. Úvod Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej Zboží) platné od 06.03.2014

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej Zboží) platné od 06.03.2014 Stránka 1/5 K B J V E L K O O B C H O D Y s. r. o. 252 25 O Ř E CH, Praha západ, Slivenecká 24 DIČ CZ 475 43 434 IČ 475 43 434 Tel.: 257 960 221, 257 960 270, 257 960 465 Fax: 257 961 178 E-mail kbj@kbj.cz

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více