VZoe. smluvnimi stranami:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZoe. smluvnimi stranami:"

Transkript

1 VZoe. Smlouva o dodavce pitn6 vody a o odv6d6ni odpadnich vod i. (dale jen 'Smlouva") uzavfend v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekana d Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potebu (dalejen,,zitkon")mezi smluvnimi stranami: PROVOZOVATEL: I Obec Koienov, ICO ,_DlC:_C se sidtem_468 4g-Koienov 480, zastoupena I starostou obce Lubosem Markemjako_vlastnik vodovodu a vlastnik kanalizace, (d6le spole6n6 jen,vlastnik"), z6rovei provozovatel opr6vncny dle S 8 odst. 6 zekona k uzavieni t6to Smlouvy a dle S 8 odst. 2 z6kona k v:ikonu vsech pr6v a povinnosti vlastnika ve vztahu k nize uveden6mu odbdrateli: kontakinilidaje: tel.: fax Web:www.korenov.cz ld datove schrenky:7i7bp2y bankovni spojeni: Komercnl banka dislo i6tu: /0100 (d6]e jen,,prcvozovatel") a odberatel: Jmeno a pfijmeni ( nezev firmy) i TNali pobyt (sidlo nebo misto podnikani): Ulice: d.p./ 6-e. C6st obce: Obeci PSC: Datum narozeni(leo): Dle, jeli pt6tcem Tel.i DPH: Adresa pro doru6ovani (lisi-lise od adresy trvaleho pobytu nebo sldla): jmeno a pfljmeni( nazev firmy): ulcei d.p./ d.e. Cast obce: obec: PSC: tel.: (dale jen,odbdratel") Provozovatela Odbdratel budou dale spoledne ozna6ovany jako 'Smluvni strany', samostatnd pak ka2dy jako,,smluvni strana". l. Piedm6t smlouvy 1. Pfedmdtem t6to smlouvy je ipfava vztahi, prav a povinnosti Smluvnich stran pii dod6vce vody a odv6d6ni odpadnich vod Uaeldod6vky vody a odv6d6ni odpadnich vod: (bydle nt, rckrcace, pension, prcvozovna) Vlastnik pf ipojene stavby/pozemku: Vlastnik vodovodni pf lpojky: Vlastnik kanalizaenl plipojky: 2. Smluvni strany se dohodly, Ze mistem dodavky vody a odved6ni odpadnich vod je stavba nebo pozemek piipojenlt pflpojkou na vodovod a kanalizaci {dale jen 'Odb6rne misto"): Adresa Odbdrneho mista:

2 l *.+ i* r 'a. o o 3. Smluvni strany se dohodly, Ze mnozstvi dodavane vody bude zji5tov6noi - vodomerem Umisteni vodomeru: 4. Smluvni shany se dohodly, Ze mnozstvi odvadenych odpadnich vod bude zjistovano: a) dle mnozsfui vody dodan6 do nemovitosti vodovodem ve vlisi zjiitdn6 vodomdrem Pfi poskozeni vodomeru v zfdtovacim obdobi bude vypodet pro fakturaci vychazet z ukazatel& zjistenych ve stejnem obdobi minul6ho roku. 5. Smluvni shany se dohodly, :e limit mnozstvi dodavane vody a pfipustne miry znedistdni odv6ddnych odpadnich vod budou: Limit mno:stui dod6van6 vody: m3/rok Mnozstui u dujici kapacitu vodomdru/profil pflpojky: max. 3,5 m3/hod Limit dod6van6 vodyje den profilem pfipojky a kapacitou vodomeru: NE MIra mnozsfui vypou5ten6 odpadni vody: m3/rok Limity mnozstvi a znedistdniodpadni vodyjsou stanoveny v Kanalizadnim iadu, nenlliv teto smlouve stanovenojinak. Bilance zneai5t6nivypoustdnych odpadnich vod je d6na soudtem pr0mcrneho denniho mnozstvl odvaddnltch odpadnich vod a nejvyssi pflpustne miry znedistdni. 7. Podetrvale piipojenych osob prc dodevku vody 6ini: osob a podetrvale piipojenych osob pro odv6deni odpadnlch vod dini : osob ( dle vyjadfeni odberatele). 8. Tlakove pomdry v mistd vodovodni piipojky: minim6lnitlak 0,15 lvlpa, maxim6lnitlaki 0,65lvlPa. L Ukazatele jakosti doddvan6 pitn6 vodyjsou: Hodnota viipniku:15 mg/, hodnota hoi6iku: 3 mg/, hodnota dusiananir: 6 mg/i. Hodnoty v6pniku a hotdiku jsou podlimitni, proto doporueujeme kompenzovat nedostatek tdchto prvkt konzumaci napf. minerslnlch vod. Akualni hodnoty ukazateli jakosti dod6van6 pitn6 vody jsou k dispozici na webovlich stninkiich ll. Stanoveni ceny vodn6ho a stoin6ho a zpisob iejiho vyhlaseni Stanoveni ceny vodn6ho a sto6n6ho odpovid6 platnym cenovym pfedpisim a rozhodnuti zastupitelstva obce Koienov vzdy k 1.1. rok-. Ceny vodneho a stodn6hojsouvad6ny vdetnc DPH a jsou k dispoziciv sidle dodavatele. Zmena cen neni povazov6na za zm6nu t6to smlouvy. lll. Platebni podminky Smluvni shany se dohodly, :e vodn6 a stoene hradi Odb6ratel Provozovateli formou fakturace vodneho a stodn6ho dle odedti pololetne, k ak31.t2.. lv. Podminky dodevky vody z vodovodu a odvaddni odpadnich vod kanalizaci Provozovatel se zavazuje za podminek stanovenych obecne zavaznimi pr6vnimi piedpisy a touto Smlouvou doddvat OdbCrateli ve sjednan6m Odbemem mistd z vodovodu pitnou vodu v jakosti ptedepsan6 platnymi pravnimi pfedpisy a odvadet kanalizaci odpadni vody vznikle nakliidanim s takto dodanou vodou. Odberatel se zavazuje platit Provozovateli vodn6 a stodn6 v souladu a za podminek stanovenvch touto Smlouvou. K vodn6mu a stodn6mu je Provozovatel oprevncn piipoeitat DPH v souladu s platnimi pr5vnimi pfedpisy. Nedohodnou-li se Smluvni strany jinak, jsou povinny si poskytovat vz6jemna plndni za podminek stanovenlich touto Smlouvou ode dnejeji idinnosti.

3 V. Prohlaieni smluvnich slran Pfovozovatel prohla6uje, Ze je provozovatelem vodovodir a kanalizaci pro velejnou potiebu a osobou opravndnou k provozov6ni vodovodi a kanalizaci ve smyslu piislusnltch ustanoveni platnlich pravnich pfedpisu. Smluvni strany prohlasuji, 2e ve5ker6 idaje uveden6 v teto Smlouv6 jsou pravdive a sprdvne. Odberatel d6le prohlasuje,2e splttuje vsechny podminky stanoven6 z6konem o vodovodech a kanalizacich prc pfipojeni na vodovod a kanalizaci. Vl- Zpisob zji5tbv6ni mno:stvi dodan6 vody a odvad6njich odpadnich vod Smluvni strany se dohodly, Ze mnozsfui dodan6 vody, mnozsful vypoustenich odpadnich vod bude zjistbvano Provozovatelem zp0sobem stanoven:im v dlanku l. odst.3 teto Smlouvy. I\Inozstvi dodane vody, vypoust6nich odpadnich vod zji5t6n6 zp0sobem stanovenym v dlsnku L odst. 3 teto Smlouvy je podkladem oro fakturacivodneho a stoen6ho. Nen'-li mnozstvl vypoustenich odpadnich vod mdieno, pfedpokhda se, Ze OdbCratel, ktery odebir6 vodu z vodovodu, vypousti do kana'izace takove mnozstvl vody, kter6 podle odedtu na vodomeru nebo podle vypodtu v souladu s platnymi pravnimi piedpisy z vodovodu odebral. V pfipad6, kdy je mdfen odber z vodovodu, ale je take mo:nost odb6ru zjini'ch zdroj&, pouziji se pro zji6tdni spotieby vody soudet nam6fen6h odbdru zvodovodu s mnozstvim vody zlskan6 zjinich, provozovatelem vodovodu mdien]7ch zdroj0. Takto zjistdn6 mnozstvi vypoustenych odpadnich vod je podkladem pro fakturacistodn6ho. Jestlize Odb6 tel vodu dodanou vodovodem z6esi spotiebuje bez vypustenl do kanalizace a toto mnozstvi je prokazatelnd v6t5i ne: 30 m3 za rok, zjisti se mno:stui odpadnich vod odv6ddn:ich do kanalizace m6lenlm s n6slednym odedtem. Nebude]i mnozstvi spotfebovane dodan6 vody nevypoust6n6 do kanalizace mdfeno vodombrem Odberatele umistenlim na samostatne odboace, je Odberatel povinen prokezat Provozovateli mnoisful spotlebovan6 dodane vody nevypoustene do kanalizace jinltm vhodnim zpirsobem tak, aby bylo mozne provest vipodet. Vll. Zpisob stanoveni vodn6ho a slo6n6ho, faku.ace 1. Cena a fofma vodneho a stoan6ho je stanovovena podle cenovlich pfedpisi a rozhodnuti vlastnika (zastupitelstva obce) vodovodu a kanalizace na pfislu6ne cenov6 obdobi, ktenim je zpravidla obdobi 12 mesic0. 2- Zm6na cen a formy vodneho a sto6n6ho neni pova2ov6na za zm6nu t6to Smlouvy. Pokud dojde ke zm6n6 ceny nebo formy vodneho a stodneho v prirb6hu ziitovaciho obdobi, rozddli Provozovatel spotiebu vody v pomcru doby platnosti pirvodni a nov6 vli6e ceny nebo formy vodn6ho a stoin ho. 3.Vodn6 a stoane m6 jednoslozkovou formu. Jednoslozkovd forma vodn6ho a stoen6ho je sou6inem ceny a mnozsfui odebrane nebo vypousten6 odpadni vody stanovenim v souladu s touto Smlouvou. 4.Pokud Odbdratel pfi ihradd plateb za dodavku vody a odviid6ni odpadnich vod neurdi, na kteri zavazek plnl, pouzije Provozovatel plneni nejprve na smluvni pokutu, n6klady spojene s vymehani pohledavky, pak na [roky z prodleni, a pote na lhradu zbytku nejstarsiho splatn6ho zavazku vir6i Provozovateli. 5. Provozovatelje opravndn zapoeist pfipadny pfeplatek Odbdratele na uhrazeni veskenich splatnych pohbdevek na jinich odb6mi'ch mlstech t6hoz Odbdratele. O takto provedenych z6podtech bude Provozovatel Odbdratele infomovat. 6. Povinnost Odberatele zaplatit Provozovateli pen6:it6 plneni podle t6to Smlouvy je splnena okamzikem pfipseni pfislusne d6stky ve prcspcch bankovniho odtu Pfovozovatele uvedeneho na faktufe, a to tehdy, je-li platba oznaeena spr6vntim variabilnim symbolem. Neidentifikovateln6 platby je Provozovatel oprevn6n vratit zpet na!det, z ndhoz byly zaslany, timz neni dot6ena povinnost Odberatele splnit zevazky dle teto Smlouvy. Vlll. Odpov6dnostza vady, reklamace 'l.odbdratelje opravn6n uplatnit v ]ei Provozovateli preva z odpovednosti za vady v souladu s obecnd zevaznymi pravnlmi piedpisy. 2.Jakost pitne vodyje udena platntmi prevnimi piedpisy, ktenimi se stanovi pozadavky na zdravotni nezavadnost pitne vody a rozsah a detnostjeji kontroly_

4 3.Org6n ochrany vefejn6ho zdravi m0ze povolit na dasove omezenou dobu uziti vody vsouladu s platnyma pravnimi pfedpisy, kteni nespliuje mezni hodnoty ukazateli vody pitn6, s vlijimkou mikrobiologickych ukazateli za podminky, Ze nebude ohroieno vefejne zdravi. Podle mistnich podmlnek mohou b:it stanoveny odchylne provozn6 zavazne parametry jakosti a tlaku s pfihl6dnutim k technologickym podminkem vodarenski'ch zaiizenl a to na dasov6 vymezenou dobu. V takov6m pfipad6 budou dotdene ukazate'e kvality vody posuzovany ve vztahu k maximalnlm hodnotam dotdenich ukazateli stanovenych v rozllodnutiorganu ochrany vefejn6ho zdravi. 4.Vzniknou-li chyby nebo omyly pii rldtovanivodn6ho nebo stodneho nespf6vn:y'm odedtem, pouzitim nespravn6 ceny vodneho a sto6neho, podetni chybou apod., maji Odberatel a Provozovatel prevo na vyrovn6ni nespravne idtovan]ich destek. Odberatel je povinen uplatnjt reklamaci nespr6vne dctovanych aastek bez zbytedn6hodklad! pot6, co m6l moznostakovou vadu zjistit, a to pisemn6. Neuplatni-li vsak Odberatel reklamaci nespr6vn6 idtovanych aastek nejpozd6ji do dne splatnosti pfislu6n6 faktury, je povinen takovou fakturu uhradit. 5. Provozovatel reklamaci piezkoum6 a vttsledek pisemnd oznemi Odb6rateli ve lhirte 30 dnir ode dne, kdy reklamaci obdrzel. Je-li na zdklade reklamace vystavena opravna faktura, povaiuje se soueasn6 za pisemn6 oznemeni o vlisledku reklamace. lx. Dalsi prava a povinnosti Smluvnich stran '1. Odberatel se zavazuje bez zbyteanehodkladu, nejpozddji viak ve lh0te 15 dn& ode dne idinnosti zmeny, oznamit Provozovateli plsemnd kazdou zm6nu skutednosti v t6to Smlouv6 uvedenlich rozhodn:ich pro plndni, jez je pfedmetem teto Smlouvy. Za rozhodne skuteanosti se povazuji zejmena identifikadni idaje o Odbdrateli a/nebo o Odbern6m mist6 a/nebo Lidaje pro faktu ci vodneho a stodn6ho. 2. Provozovatel je oprdvndn prcvaddt kontrolu limiti zneaistdni odpadnich vod podle podminek platn6ho Kanalizaanlho Hdu, pfipadne povoleni vodoprdvniho iiadu. K vyzvd Odb6ratete je Provozovatel povinen poskytnout Odbdrateli informace o jakosti pitn6 vody, povolen6 mife znedi5t6ni odpadni vody a povinnostech Smluvnich stran vyplivajicich z Kanalizadniho f6du, vdetn6 z6vaznvch hodnot ukazatelt limitir znedisteni odpadni vody. 3.Odbdratelje povinen u:ivat vnitini vodovod a vnitfni kanalizaci takovym zp0sobem, aby nedoslo k ohrozenljakosti vody ve vodovodu. Odbdratel je povinen uzivat vnitini vodovod a vnitfni kanalizaci v souladu s technickymi pozadavky na vnitini vodovod a vnifni kanalizaci, zejm6na ve vztahu k pouziveni materiel0 pro vnitlai vodovod. Potrubi vodovodu pro veiejnou potiebu vdetn6 jeho pfipojek a na nc napojenych vnitfnich rozvodir nesmi byt propojeno s vodovodnim potrubam z jineho zdoe vody, nez je vodovod pro vefejnou potfebu. Odbdratel je dsle povinen fidit se pfi vypoust6ni odpadnich vod platnym Kanalizaenim iadem a respektovat zavazn6 hodnoty ukazatelir limitir znedist6ni odpadni vody v tomto Kanalizadnim iadu uveden6. Kanaliza6ni i6d je k d;spozici na webovych sfankach Provozovatele. Odb6ratel je dele povinen v mistd a rozsahu senovenem Kanalizadnim fadem kontrolovat limity zne6i6t6ni vypoustdnych odpadnich vod do kanalizace a dorueit Provozovateli v origin6le nebo ovelene kopii pfotokol o vysledcich takov6 kontroly proveden6 k tomu oprevnenou osobou do 30 dnit ode dne dorudeni takoveho protokolu Odb6rateli. NeprovedeJi Odb6ratel tuto kontrolu v souladu s Kanalizadnim f6dem, je Provozovatel oprevnen provest bkovou konkolu s6m nebo prostfednictvim tfeti osoby a visledek takov6 kontroty pouzit jako podklad pro piipadn6 stanoveni smluvni pokuty dle dl. X. t6to Smlouvy. Odberatelje v takov6m pfipadd povinen uhradit Provozovateli naklady takove kontroty. 4.Vodomdr ke zjisfoveni mnozstvi odebiran6 vody a m6fici zafizeni OdbCratele ke zjisfovsni mnozstui vypoust6nltch odpadnlch podieha iiednimu ovdienl podle platnich p6vnich predpisir a toto ovciovitnl je povinen zajistit v piipade vodomdru na sv6 nekhdy Provozovatel. Dodavky a slutby souvisejici se zfizenlm, provozem a zrusenlm mdficiho zafizeni ve vlastnictvl Odberable prcvede Provozovatelza 0platu a v rczsahu a za podmlnek stanovenich dohodou Smluvnich st an. s.odbeaabl je povinen umoznit Provozovateli pfistup k vodomeru, zqmena za ieelem provedeni odedtu z vodom6ru a kontroly, opravy nebo vlimeny vodomdru, chr6nit vodom6r pfed poskozenim, ztrdtou nebo odcizenim, vdetnc zaiizenl Wo ddlkow odedet a dalsiho pfislusenstvi vodomdru, mont6zni plomby a plomby prokazujicl lfedni ovefeni vodomcru podle obecnd zavaznich paavnich pfedpisi a bez zbytednehodkladu prokazatelne oznamit Provozovateli jejich poskozeni 6i z6vady v mdieni. Byla-li nefunkenost vodomdru nebo poskozeni vodomeru, zaiizenl prc dalkovi odedet ai dalsiho pfislusenstvi vodometu nebo monte:ni plomby a plomby prokazujlcl!fedni ovdieni vodomeru podle obecnc z6vaznych pdvnich pfedpis0 zp0sobeno nedosiatednou ochranou Odb6ratelem nebo

5 pfimttm z6sahem Odberatele, hfadi 0jmu a nakbdy s thto spojene Odbdratel. Jakykoliv zdsah do vodomeru, zaf'zeni pro dalkovi odeaet 6i dalsiho pfislusenstvl vodom6fu nebo mont6:ni plomby a plomby prokazujici ifedni oveieni vodom6ru bez souhlasu Provozovatele je nepfipustny. Prcvozovatel m6 pr6vo zajistit jednotlive 66sti vodom6ru nebo jeho pfislusenstvi proti neopravnen6 manipulaci. Odberatel je povinen dodrzet podminky umist6ni vodomeru stanovene Provozovatelem. Pokud je vodom6r umisten v Sacht6, je Odberabl povinen zajistit, aby tato Sachta byla Provozovateli ptistupn a odvodn6n6. Je-li Sachta umistdna na mistd vefejnosti piistupnem, ma Odbdratel prevo po dohode s Pfovozovatelem Sachtu zajistit proti neopdvn6n6mu vniknuti; tim neni dotdena povinnost jejiho zpfistuprioveni Provozovateli. Pokud pfipojka nebo vnitfnivodovod nevyhovuje pozadavkirm pfo montaz vodomeru, je Odb6raiel povinen na sv6 neklady na vyzvani Provozovatele provest v ptimeiene ll-rttd potiebn6 tpravy. Piistup k vodom6ru je Odbdratel povinen umoznit Provozovateli v nezbytn6m rozsahu a tak, aby byly dodrzeny pozadavky bezpednosti a ochrany zdravl pli praci stanoven6 obecne z6vaznimi pr6vnimi pfedpisy. 6. Smluvni strany se dohodly, :e v d0vodnych pflpadech je Odberatel povinen umoznit Provozovateli na z6kladd jeho vltzvy v nezbylnem rozsahu plistup k vodovodni a kanalizaani pfipojce nebo k vnitfnimu vodovodu a vnifni kanalizaci, ze)mena za [delem kontroly uzivani vnitfniho vodovodu a vnitfni kanalizace a pln6ni podminek stanovenych touto Smlouvou nebo obecne zavaznimi paavnimi predpisy. LPokud je zfizen na vodovodni pfipojce pozerni obtok, lze ho vyu:ivat vyhradn6 pro piim6 haseni pozaru nebo pii po:5mich revizich a to vtluane osobou ktomu oprdvn6nou. Pokud dojde k tomuto vyuziti a v souvislosti s tim k poruseni plomby, je Odberatel povinen tuto skutednost neprodlend oznamit pisemnd Provozovateli. Bylo -li poskozeni plomby na po:iirnim obtoku zpisobeno nedostatednou ochranou Odb6 telem nebo pfimtm zesahem Odb6ratele, hradl ljmu a nakhdy s timto spojene Odberatel. lo.provozovatel mtze vodomer kdykoliv opravit nebo vym6nit. Odberatel je povinen tyto einnosti umoznit a v pfipadech pofeby poskytnout potfebnou souoinnost. Odb6ratel nebo jim pov6fen6 osoba me prevo byt pfi vymenc vodomeru plitomen a ovdiit si stav vodomeru a neporueenost plomb. Pokud tohoto sv6ho preva Odb6ratel nevyuzije, nem0ze pozd6ji provedeni techto rlkont zpochybiovat. 7. Provozovatel je opr6vnen pferusit nebo omezit dodavku vody nebo odvedeni odpadnich vod za podminek stanovenych ztkonem. S.Vlastnikem vodomeru je vlastnik vodovodu- Najemn6 z vodomdru plati odb6ratel pevnou sazbou za mdsic- X. Zaiist6ni z6vazki Smluvnich stran '1. P.o pfipad prodleni kterekoliv Smluvni strany s plndnim pend2it6ho zavazku podle t6to Smlouvy, se povinne Smluvni strana zavazuje zaplatit opr6vn6ne Smluvni strand za kazdi den prodlenirok z prodlenive vysistanovene v souladu s platnymi pr6vnimi piedpisy- Xl. Doba platnosti a ukoneeni Smlouvy 1. Tato Smlouva se uzavk6 na dobu neurditou. 2. Tuto Smlouvu jsou obe Smluvni strany opdvncny jednostranne pisemnc vypov6det s v:ipovddni lhttou tii mcsice. Vypovddni lh&ta za\ne bezel prvni den kalend6iniho mesice ndsledujiciho po dorudeni vltpovddi druh6 Smluvni stran6. 3. Kter6koliv ze Smluvnich stran je opravndna od t6to Smlouvy odstoupit jen v pfipadech stanovenych obecne z6vaznymi pravnimi pfedpisy. Tato Smlouva zanika t6z odpojenim vodovodni i kanalizadni pfipojky od vodovodu nebo kanalizace nebo odpojenim jen jedne z nich, je-li piedmetem Smlouvy jen dodevka vody/odved6ni odpadnich vod. 4.Uzavfenim nov6 smlouvy o dod:ivce vody a odvaddni odpadnich vod mezismluvnimi stenami pro Odb6rn6 mlsto uveden6 v 6lanku L teto Smlouvy se iato Smlouva povazuje za ukondenou. Uzavfenlm to Smlolvy se rusi vbechny mezi Smluvnimi stenami diive uzavien6 smlouvy o dodavce vody a odvadeniodpadnich vod pfo stejn6 Odb6rn6 misto. s-smluvni strany se dohodly, Ze pro dipad, :e Odberatel tuto Smlouvu i;dnd neukondi v souvislosti se zmenou vlastnictvi piipojen6 nemovitosti (Odbern6ho mista) zanikd tatd Smlouva dnem, kdy now vlastnik pfipojen6 nemovitosti prokaze Prcvozovateli nabyti vlastnickeho pr6va k ni a uzavfe novou smlouvu o dodevce vody a odvadcni odpadnich vod k t6muz Odbern6mu mistu. 6.Smluvni skany se dohodly, Ze pfijak6mkoliv ukondeni l6to Smlouvy, je Odb6fatel povinen na sv6

6 nekbdy umoznit Provozovateli prov6st koneenv odeeet vodom6ru a kontrolu m6iiciho zaiizeni Odb6ratele, je-li mnozstvl vypoustdnych odpadnich vod m6feno. Pokud bezprostfedne po skon6eni t6to Smlouvy nenabude ldinnosti obdobna smlouva o dodevce vody a odvdddni odpadnich vod vzahujici se k t6muz Odbernemu mislu, je Odboratel povinen na sv6 neklady umoznit provozovateli tak6 pfipadnou demont6: vodomdru a dalsi dinnosti nezbytne k ukondeni dod6vky vody a odved6ni odpadnich vod. Dojde-li k ukondeni teto Smlouvy, je Provozovatel soucasnd opnivnen provest odpojeni vodovodni nebo kanalizaani pfipojky. Xll, Ostatni a zavereena ujedneni '1. Provozovatel dor!6uje Odbdrateli pisemnosti zpravidla prostiednictvim drzitele postovni licence na adresu pro dorudovarni uvedenou v zahlavi t6to Smlouvy, na posledni zndmou adresu pisemnd oznamenou Odb6ratelem Provozovateli nebo na adresu Odbdrneho mista, piipadnc osobnd na jakekoliv misto, kde lze Odb6 atele zastihnout. lvld se za to, Ze dosb zasilka odeslane s vyuzitim pfovozovatele postovnich slu:eb dosla tfeti pracovni den po odeslarni, byla-livsak odeslana na adresu vjia6m stetu, pak patnactli pracovniden po odeslani. 2. Pokud je v alsnku l- odst. 1 t6to Smlouvy uvedeno, Ze piedmetem t6to Smlouvy je pouze dodavka vody nebo pouze odvadenl odpadnich vod kanalizaci, jsou ustanoveni o odvaddni odpadnich vod kanalizaci v prvnim piipad6, respektive ustanoveni o dod6vce vody v druhem piipadd nelainna. 3.Ve vsech ostatnich otazkech, Wslovne neupravenich touto Smlouvou, se postupuje podle platnych prdvnlch pfedpisir, zejm6na podle zdkona o vodovodech a kanalizacich a podle ustanoveni obaanskeho zakoniku. Je-li Odberatel podnikatelem, pak se na smluvni vztah zalo:eny touto Smlouvou neuplatni ustanoveni S 1799, S 1800 zekona e. 89/2012 Sb., obeanskti z6konik. 4.Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda Smluvni strana obdr:i jedno. s.zmdnu Smlouvy lze provest pouze pisemnou fomou. Pokud jak:ikoliv zevazek vyplltvajici z teto Smlouvy av6ak netvofici jeji podstatnou n5lezitostje nebo se stane neplatnim nebo nevymahatelnym jako celek nebo jeho cast, je plnc oddelitelnltm od ostatnich ustanoveni t6to Smlouvy a takova neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mlt Zadny vliv na platnost a vymahatelnost jakichkoliv ostatnlch zavazkt z t6to Smlouvy. Smluvnl strany se zavazuji v r,tmci t6to Smlouvy nah adit formou dodatku k t6to Smlouv6 tento neplatny nebo nevymahatelny odddleni z6vazek takovym nouim platnim a vymahatelnym zdvazkem, jehoz pledmdt bude v nejvyssi mozn6 miie odpovidat ptedm6tu pr:rvodniho oddeleneho zavazku. Pokud vsakjakykoliv ziivazek vyplyvajici z teto Smlouvy a tuoficijeji podstatnou nalezitost je nebo kdykoliv se stane neplatnym nebo nevymahatelnim jako celek nebo jeho b6st, Smluvni skany nahradi neplatny nebo nevymahateln:i zavazek v temci nove smlouvy takovym novym platnym a vymahatelnttm zavazkem, jehoz pfedmet bude v nejvyssi mo2n6 miie odpovidat pfedmdtu ptvodniho zavazku obsazenemu v t6to SmlouvC. 6.ObC Smluvni strany timto prohlasuji a zarubujl, Ze veskere ustanovent, terminy a podminky teto Smlouvy byly dohodnuty Smluvnimi st anami svobodn6, urditd a viiinc, nikoliv pod naflakem nebo za nepadn6 nevyhodnych podminek, na dirkaz deho: pripojuji sv6 podpisy k t6to Smtouve. 7. Provozovatel vyluduje ve smyslu ustanoveni S 1740 odst. 3, v6ta druha OZ pfijeti nabidky s dodatky nebo odchylkami- V dne V dne Provozovatel Odbdratel

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600 -r Cislo smlouvy objednatele: 412012 Smlouva 0 dilo a Smlouva mandatnl uzavfena podle 536 a nasl. a 566 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu.' Cast A Smluvni strany

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR SMLOUVA 0 OiLO die 2886 a nasi. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk Smluvni strany: 1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů 1.1. Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více