KE SKÉ POB EÎÍ Severní pobfieïí pfii odlivu KE A DÒLEÎITÉ INFORMACE. Vstupní formality: vstupní vízum lze vyfiídit v Praze (prostfiednictvím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KE SKÉ POB EÎÍ Severní pobfieïí pfii odlivu KE A DÒLEÎITÉ INFORMACE. Vstupní formality: vstupní vízum lze vyfiídit v Praze (prostfiednictvím"

Transkript

1 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :43 Stránka 37 KEŇA Tsavo East Shanzu Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII pouh ch 8 hodin letu z Evropy se nachází jeden z posledních pfiírodních rájû na Zemi" KeÀa. Tato úïasná zemû leïí na v chodním pobfieïí rovníkové Afriky. Krajina je tvofiená vysok mi horami stfiídajícími se s jezery, savanou, lesy a plánûmi, které smûrem na sever pozvolna pfiecházejí v pou È. KeÀské pobfieïí je tvofieno bíl mi pláïemi s jemn m bíl m pískem a je om váno tepl mi vlnami prûzraãného, blankytnû modrého Indického oceánu. MÛÏete zde strávit odpoãinkovou dovolenou s koupáním v teplém oceánu, kde díky korálovému útesu, kter se táhne podél celého pobfieïí Keni, lze pfii norchlování obdivovat krásy podmofiského Ïivota. Ani potápûãi zde nepfiijdou zkrátka pfii tro e tûstí zde mohou spatfiit i ohroïené obrovské planktonové Ïraloky. Sportovnûji zaloïení zde mají moïnost v stupu na druhou nejvy í horu Afriky Mount Kenya, jejíï piãka je celoroãnû pokryta snûhem. KdyÏ uï se vydáte do Keni, není moïné vynechat v pravnou safari. Slovo safari znamená v jazyce kiswahili cesta. Pozorování divoké zvûfie v její domovinû je záïitek na cel Ïivot, kter ve Vás probudí lásku k africké pfiírodû a bude Vás nutit se sem vracet. Stáda slonû, volnû procházející krajinou, pasoucí se zebry, antilopy a buvoli, ktefií ani na chvíli neopomínají ostraïitû stfieïit svou bezpeãnost pfied lvy, gepardy ãi leopardy, elegantní Ïirafy rozváïnû okusující trnité akácie, hro i ãi krokod li to v e je spolu s nocováním v africké bu i pod africk m nebem pln m hvûzd ten prav dûvod pro náv tûvu Keni. DÒLEÎITÉ INFORMACE Vstupní formality: vstupní vízum lze vyfiídit v Praze (prostfiednictvím na í CK za poplatek 1.500,- Kã + 1 foto) nebo po pfiíletu do Mombasy za poplatek 50,- USD. Oãkování: doporuãená je prevence proti malárii, oãkování proti Ïluté zimnici, tetanus, hepatitida A. Jazyk: úfiedním jazykem je svahil tina a angliãtina, v hotelech se domluvíte i nûmecky. âasov posun: + 2 hodiny oproti stfiedoevropskému ãasu. Elektrické napûtí: V, zásuvky jsou anglického typu s tfiemi kolíky. Doporuãujeme redukci zásuvek s sebou. Mûna: místní mûnou je keàsk ilink (Ksh), 1,- USD je cca 75 Ksh. Vût ina hotelû pfiijímá platby embosovan mi platebními kartami. V Keni nefungují bankomaty. Turistické eky jsou pfiijímány ve velmi omezené mífie. Nákupy: oblíben mi suven ry jsou dfievofiezby, figurky, klobouky, obleãení na safari. V hotelov ch obchodech jsou pevné ceny, jinak se v ude jinde smlouvá. Sportovní aktivity: oblíbené jsou pfiedev ím nemotorizované vodní sporty, pfiesn popis nabízen ch aktivit najdete v popisu jednotliv ch hotelû. Potápûní: pobfieïí Keni je ideálním místem k norchlování i po - tá pûní s pfiístroji. Orientaãní cena ponoru je 35,- aï 40,- Euro. Odliv a pfiíliv: bûhem odlivu mohou b t v raznû omezeny moïnosti koupání, pfiedev ím u hotelû na severním pobfieïí. Doporuãujeme boty do vody. Golf: golfové hfii tû Nyali Golf Club s 18 jamkami se nachází severnû od Mombasy. Velmi kvalitní, golfové hfii tû mezinárodních kvalit Leisure Golf Club s 18 jamkami najdete jiïnû od Mombasy u Diani Beach. PrÛvodce: pobyty v Keni jsou individuální, asistence je v anglickém jazyce. âesk delegát bude v Keni pfiítomen od ledna do zaãátku dubna bûhem speciálních letû s leteckou spoleãností Travel Service. Pronájem automobilu: orientaãní cena pronájmu auta je cca 1.500,- Kã na den a více. Minimální vûk fiidiãe je 25 let, nutn mezinárodní fiidiãsk prûkaz a garance platební kartou. KE SKÉ POB EÎÍ Severní pobfieïí pfii odlivu JiÏní pobfieïí pfii odlivu se dûlí na severní a jiïní. Dûlícím bodem je ostrov, na kterém leïí Mombasa. Severní pobfieïí nabízí díky men í vzdálenosti korálového útesu od bfiehu mírnû zhor ené podmínky ke koupání v mofii, protoïe za odlivu mûïe mofie ustoupit aï k útesu. Pfiíliv a odliv se pra videlnû stfiídá po esti hodinách. Bûhem odlivu je moïné dojít po písku aï k útesu a bûhem procházky lze pozorovat mofisk Ïivot v lagunách, které zûstávají v prohlubních v mofiském dnû. Nejznámûj í pláïí na severním pobfieïí je pláï Bamburi, v jejímï okolí leïí vût ina hotelû, nabízen ch v na em katalogu. V hodou severu je lep í dostupnost do mûsta Mombasa a moïnost mimohotelové zábavy. Lze nav tívit napfi. nedalek HellerÛv park (safari ZOO), nejvût í krokod lí farmu v Keni, mot lí farmu, mofiské akvárium v Mtwapû, Ngomongo Village (starobylé ruiny s ukázkami tradiãního Ïivota) a veãer mûïete vyra zit za zábavou na známou diskotéku Tembo, do zábavního parku s kasinem, diskotékou a kinem na okraji Mombasy, ãi do restaurací v centru Mombasy. V noã ních hodinách je potfieba vyuïívat taxi. 248 JiÏní pobfieïí je mnohem klidnûj í, ale podmínky ke koupání v mofii jsou zde lep í. Korálov útes se táhne dále od bfiehu, takïe odlivy nejsou tak markantní, ale pfiesto je nutno s nimi poãítat. PláÏe jsou zde je tû bûlej í a písek jemnûj í. Nejslavnûj í pláïí je pláï Diani. Hotely, které na jihu nabízíme, leïí vesmûs na pláïi Diani. Hotely na jiïním pobfieïí mají vy í cenové relace, neï hotely na severu, ale jsou také luxusnûji vybavené. DÛvodem je zejména skuteãnost, Ïe oblast Diani je vzdálena cca 60 km od Mombasy a hoteloví hosté nemají moïnost zábavy mimo hotel.

2 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :43 Stránka 38 - individuální pobyty 9 dní letecky - koupání a safari v srdci Afriky EXO Program zájezdu: 1. den ODLET Z PRAHY Odlet z leti tû Praha Ruzynû, odbavení 1,5 hodiny pfied plánovan m odletem. 2. den P ÍLET DO MOMBASY Pfiílet do Mombasy. Uvítání a transfer mikrobusem do hotelu dle v bûru. Pobyt se snídaní, polopenzí, plnou penzí ãi s programem All Inclusive. Nocleh den POBYT U MO E Pobyt u mofie se snídaní, polopenzí, plnou penzí ãi s programem All Inclusive. Volno na koupání, opalování, vodní sporty ãi norchlování s pozorováním korálû, které se v hojném poãtu vyskytují necel ch 500 m od pobfieïí, takïe bûhem odlivu je moïné dojít pû ky aï k útesu a pozorovat bohat podmofisk Ïivot (boty do vody nutné). Doporuãujeme vyuïít bohaté nabídky safari a fakultativních v letû. Lze nav tívit Mombasu a její starobylé centrum, dále jsou velmi oblíbené v lety na ostrov Wasini s pozorováním delfínû, rybafiení a dal í v lety. 9. den ODLET DO PRAHY Snídanû. Transfer na leti tû v Mombase a odlet do Prahy. Pfiílet do Prahy. 9 dní (7 nocí) EXO CENA CESTY ZAHRNUJE: - leteckou pfiepravu Praha Mombasa Praha - transfer leti tû hotel leti tû - 7x nocleh ve vybraném hotelu se snídaní, polopenzí, plnou penzí ãi s All Inclusive - asistenci partnerské CK v anglickém jazyce CENA CESTY NEZAHRNUJE: - leti tní taxy (viz ceník) - vstupní vízum (1.500,- Kã, nutné 1x foto a vyplnûn formuláfi; lze zakoupit po pfiíletu do Mombasy za 50,- USD) - fakultativní v lety a safari - cestovní poji tûní 12 (13) dní letecky - koupání a safari v srdci Afriky EXO Program zájezdu: 1. den ODLET DO MOMBASY V brzk ch ranních hodinách odlet z Prahy, odbavení 2 hodiny pfied plánovan m odletem. Pfiílet do Keni do nejvût ího pfiístavního mûsta v zemi, do Mombasy. Uvítání na leti ti a transfer mikrobusem do hotelu dle v bûru na severním ãi jiïním pobfieïí. Pobyt se snídaní, polopenzí, plnou penzí ãi s programem All Inclusive. Nocleh (11.) den POBYT U MO E Pobyt u mofie se snídaní, polopenzí, plnou penzí ãi s programem All Inclusive. Volno na koupání, opalování, vodní sporty ãi norchlování s pozorováním korálû, které se v hojném poãtu vyskytují pfiibliïnû 500 m 700 m od pobfieïí, takïe bûhem odlivu je moïné zejména v oblasti severního pobfieïí dojít pû ky aï k útesu (boty do vody nutné). Doporuãujeme vyuïít bohaté na bíd ky safari do národních par kû a na - bídky fakultativních v letû. Kromû usku - teã nûní safari doporuãujeme nav tí vit Mom basu a její starobylé centrum, dá le jsou oblíbené v lety na ostrov Wa si ni s po - zorováním delfínû, rybafiení a dal í v lety. 11. (12.) den ODLET DO PRAHY V odpoledních hodinách transfer na leti tû v Mombase a odlet do Prahy. 12. (13.) den P ÍLET DO PRAHY 12 (13) dní EXO CENA CESTY ZAHRNUJE: - leteckou pfiepravu Praha Mombasa Praha s leteckou spoleãností Travel Service s mezipfiistáním - transfer leti tû hotel leti tû - 10x (11x) nocleh ve vybraném hotelu se snídaní, polopenzí, plnou penzí ãi s All Incl. - asistenci ãeského delegáta CENA CESTY NEZAHRNUJE: - leti tní taxy 2.890,- Kã - palivov pfiíplatek 2.960,- Kã - vstupní vízum (1.500,- Kã, nutné 1 x foto a vyplnûn formuláfi; lze zakoupit po pfiíletu do Mombasy za 50,- USD) - fakultativní v lety a safari - cestovní poji tûní 249

3 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :43 Stránka 39 KENYA BAY + Bamburi, severní pobfieïí Popis: pfiíjemn, klidn, hezk hotel se 106 pokoji a v bornou kuchyní se nachází pfiímo na pláïi, 20 km od leti tû v Mombase ve stfiedisku Bamburi. Vybavení: 2 restaurace, 2 bary, obchody, sladkovodní bazén a dûtsk bazén, kosmetické a kadefinické sluïby, masáïe a láznû za poplatek, konferenãní místnost. 15 min od hotelu se nachází golfové hfii tû. PláÏ: písãitá s v skytem korálû (cca 500 m od bfiehu). Doporuãujeme obuv do vody. Lehátka a sluneãníky na pláïi zdarma. Zábava a sport: potápûãské centrum a rybafiení za poplatek, biliár, vodní aerobik, stolní tenis, ipky, animaãní programy (disko, taneãní veãery, Ïivá hudba, atd.). Stravování: snídanû, za pfiíplatek polopenze, plná penze nebo All Inclusive strava formou bufetu. Vybavení pokojû: koupelna s WC, klimatizace, telefon, trezor moïn v recepci zdarma, lednice, fén k zapûjãení v recepci, balkon. Maximálnû 3 osoby na pokoji. REEF HOTEL + Nyali, severní pobfieïí Popis: hezk, aktivní hotel se 134 pokoji a je umístûn pfiímo na pláïi, 18 km od leti tû v Mombase a pouh ch 10 km od centra mûsta. Vybavení: 2 restaurace, 3 bary, obchody, 3 sladkovodní bazény a dûtsk bazén, jacuzzi, dûtsk klub, diskotéka, kosmetické a kadefinické sluïby, masáïe a láznû za poplatek, konferenãní místnost, prádelna za poplatek, hlídání dûtí za poplatek, internetová kavárna. 1,5 km od hotelu se nachází golfové hfii tû Nyali. PláÏ: písãitá s v skytem korálû (cca 500 m od bfiehu). Doporuãujeme obuv do vody. Lehátka a sluneãníky na pláïi zdarma. Zábava a sport: centrum vodních sportû (potápûní, rybafiení, lodû s prosklen m dnem, kajaky, lapadla, windsurfing), tenisové kurty, pláïov volejbal, kurty na lín tenis, biliár, vodní aerobik, stolní tenis, ipky, veãerní animace (disko, taneãní veãery, Ïivá hudba, atd.). Stravování: polopenze, za pfiíplatek plná penze nebo All Inclusive strava formou bufetu. Vybavení pokojû: koupelna s WC, klimatizace, telefon, trezor za poplatek, TV, balkon. MoÏnost ubytování 2 dospûl ch se 2 dûtmi na pokoji. 250

4 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :43 Stránka 40 HOTEL BAMBURI BEACH + Bamburi, severní pobfieïí Popis: velmi pfiíjemn, hezk hotel se 150 pokoji se nachází pfiímo na pláïi ve stfiedisku Bamburi. Vybavení: 3 restaurace a 3 bary, obchod, bazén s jacuzzi a dûtsk bazén, dûtsk klub, kosmetické a kadefinické sluïby, masáïe a láznû za poplatek, dal í restaurace na pláïi. 15 min od hotelu se nachází golfové hfii tû. PláÏ: písãitá pláï u hotelu s v skytem korálû (cca 500 m od bfiehu). Doporuãujeme obuv do vody. Lehátka a sluneãníky na pláïi zdarma. Zábava a sport: potápûãské centrum, pláïov volejbal, biliár, aerobik v bazénu, televizní místnost, stolní tenis, 2 klimatizované kurty na squash, vodní sporty (kajaky, kánoe, windsurfing), animaãní programy. Stravování: polopenze, za pfiíplatek All Inclusive strava formou bufetu. All Inclusive zahrnuje: snídanû, obûdy a veãefie, snacky bûhem dne, nealkoholické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje místní v roby. Sporty: aerobik a vodní aerobik, squash, gymnastika, pláïov volejbal, nemotorizované vodní sporty. Vybavení pokojû: koupelna s WC, klimatizace, telefon, trezor za poplatek 150 KSH/den, fén, TV SAT s vestavûn m DVD, minibar (za poplatek), varná konvice, balkon nebo terasa. MoÏnost ubytování dvou dûtí se dvûma dospûl mi na pokoji. HOTEL SUN & SAND RESORT Kikambala, severní pobfieïí Popis: luxusní hotel otevfien v roce 2003 se 300 pokoji se nachází pfiímo na pláïi ve stfiedisku Kikambala. Vybavení: 5 restaurací a 4 bary, 4 konferenãní místnosti, obchody, 4 bazény (1 sladkovodní a 3 se slanou vodou) a 2 dûtské bazény, dûtsk klub, sportovní centrum, masá- Ïe a láznû za poplatek, kadefinické a kosmetické sluïby za poplatek. 60 min od hotelu je golfové hfii tû. PláÏ: písãitá pláï pfiímo u hotelu s v skytem korálû (cca 500 m od bfiehu). Doporuãujeme obuv do vody. Zábava a sport: tenisové kurty, stolní tenis, biliár, potápûãské centrum, centrum vodních sportû - v rámci All Inclusive: kajaky, lapadla, 1 potápûãská lekce v bazénu (45 min s plnou v strojí), windsurfing, norchlování; za poplatek: motorizované vodní sporty, zapûjãení lodi s prosklen m dnem, rybafiení a hloubkové potápûní. Stravování: All Inclusive strava formou bufetu. All Inclusive zahrnuje: snídanû, obûdy a veãefie formou bufetu, snacky bûhem dne, alkoholické nápoje místní v roby, nealkoholické nápoje, dûtsk klub a v e uvedené sportovní aktivity zdarma. Vybavení pokojû: koupelna s WC, nastavitelná klimatizace, stropní ventilátor, fén, telefon, trezor, TV se satelitním pfiíjmem, minibar, varná konvice, balkon. 251

5 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :43 Stránka 41 PAPILLON LAGOON REEF HOTEL + Diani Beach, jiïní pobfieïí Popis: velmi pfiíjemn novû rekonstruovan hotel se 119 pokoji se nachází pfiímo na pláïi. Vybavení: 2 restaurace a 3 bary, obchod, bazén s barem, dûtsk bazén, kadefinické sluïby za poplatek, sluneãní terasa. 1 km od hotelu se nachází golfové hfii tû. PláÏ: písãitá s v skytem korálû (cca 700 m od bfiehu). Zábava a sport: zdarma: windsurfing, norchlování, potápûãská lekce v bazénu, pláïov volejbal, 2 tenisové kurty, biliár, animaãní programy; za poplatek: potápûãské centrum. Stravování: All Inclusive formou bufetu a zahrnuje: snídanû, obûdy a veãefie, nealkoholické nápoje a alko - holické nápoje místní v roby (do hod), uvede né sporty zdarma, lehátka a osu ky u bazénu, animace. Vybavení pokojû: koupelna s WC, klimatizace, telefon, trezor za poplatek 125 KSH/den, balkon nebo terasa. V hled na mofie za pfiíplatek v Beachfront" pokojích. MoÏnost ubytování dvou dûtí se dvûma dospûl mi na pokoji. 252

6 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :43 Stránka 42 INDIAN OCEAN BEACH CLUB + Diani Beach, jiïní pobfieïí Popis: velmi klidn hotelov areál se 100 bungalovy umístûn mi v palmové zahradû (25 bungalovû s v hle - dem na mofie za pfiíplatek) se nachází pfiímo u pláïe. Vybavení: 3 restaurace a 4 bary, obchod, 1 velk bazén a 3 minibazénky, dûtsk klub, kosmetické a kadefinické sluïby, masáïe a láznû za poplatek. 4 km od hotelu je golfové hfii tû. Od 16 do 17 hodin káva a ãaj zdarma. PláÏ: písãitá s v skytem korálû (cca 700 m od bfiehu). Zábava a sport: zdarma: windsurfing, plachtûní, lapadla, tenis, volejbal, stolní tenis, vodní aerobik, 2 lekce potápûní; za poplatek: potápûãské centrum, ostatní vodní sporty, rybafiení, norchlování. Stravování: polopenze strava formou bufetu (veãefie stfiídavû bufet a A-la-carte). Vybavení pokojû: koupelna s WC, klimatizace, TV se satelitním pfiíjmem, telefon, trezor v recepci zdarma, fén, minibar, de tníky, balkon nebo terasa. MoÏnost ubytování dvou dûtí se dvûma dospûl mi na pokoji. HOTEL SOUTHERN PALMS Diani Beach, jiïní pobfieïí Popis: velmi pfiíjemn, aktivní hotel s 300 pokoji v 8 ãtyfipatrov ch budovách se nachází pfiímo na pláïi. Vybavení: 4 restaurace a 5 barû, obchod, konferenãní místnost, 2 bazény, smûnárna, lehátka, sluneãníky a ruãníky zdarma, dûtsk klub, kadefinické sluïby, masáïe a láznû za poplatek, internet (20 KSH/min). PláÏ: písãitá s v skytem korálû (cca 700 m od bfiehu). Zábava a sport: potápûãské centrum (PADI a SSI potápûãská kola), 2 tenisové a 2 kurty na squash, stolní tenis, petanque, ipky, stolní hry, fitness, pláïov volejbal, biliár, aerobik, rybafiení a vodní sporty za popl. Stravování: polopenze, za pfiíplatek plná penze, nebo All Inclusive ( hod.), které zahrnuje: snídanû, obûdy a veãefie formou bufetu (moïnost a-la-carte), snacky, odpolední ãaj, alkoholické nápoje místní v roby a nealkoholické nápoje, tenis, squash, potápûãskou lekci v bazénu (vãetnû v bavy), plachtûní, jacuzzi, masáïe... Vybavení pokojû: koupelna s WC, klimatizace, telefon, trezor za popl. 175 KSH/den, fén, minibar na vyïádání, balkon nebo terasa. Maximálnû 3 osoby na pokoji. 253

7 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :43 Stránka 43 LEOPARD BEACH HOTEL Diani Beach, jiïní pobfieïí Popis: novû rekonstruovan, kvalitní, hezk hotel se 157 pokoji se nachází pfiímo na pláïi. Vybavení: 4 restaurace a 3 bary, konferenãní místnost, obchod, bazén, dûtsk bazén, masáïe a láznû za popl., kosmetické a kadefinické sluïby za poplatek, internet za popl. 20 KSH/min. 500 m od hotelu je golfové hfii tû. PláÏ: písãitá s v skytem korálov ch útesû (u bfiehu). Zábava a sport: zdarma: gymnastika, tenis, animace, volejbal, vodní pólo, stolní tenis, lehátka a sluneãníky u bazénu i na pláïi; za poplatek: potápûãské centrum (2 lekce potápûní zdarma), vodní sporty (kata ma rány, plachtûní, biliár, kola windsurfingu, norchlová ní, rybafiení, pûjãovna lodí s prosklen m dnem). Stravování: polopenze strava formou bufetu, hotel pofiádá 2x t dnû veãefie na pláïi. Vybavení pokojû: koupelna s WC, klimatizace, TV SAT, telefon, trezor v recepci za poplatek 150 KSH/den, fén, minibar, balkon nebo terasa, varná konvice s kávou a ãajem. Maximálnû 3 osoby na pokoji. DIANI REEF BEACH RESORT Exclusive hotel Diani Beach, jiïní pobfieïí Popis: nádhern moderní hotelov areál pro nároãné klienty se 144 pokoji se nachází pfiímo u bílé pláïe. Vybavení: 3 restaurace a 5 barû, obchod, 2 bazény, dûtsk bazén, jacuzzi, láznû za poplatek, dûtsk klub, kino, kadefinické sluïby, animace, konfe renãní místnost, hlídání dûtí (za poplatek), pûjãovna automobilû, lékafi. PláÏ: písãitá s v skytem korálû (cca 700 m od bfiehu). Lehátka a sluneãníky zdarma. Zábava a sport: fitness, tûlocviãna, aerobik, vodní pólo, jóga, potápûãské centrum za poplatek, stolní tenis, lukostfielba, ipky, squash, tenis, volejbal. Vodní sporty za poplatek (windsurfing, kajaky, lapadla, katamarány, atd.), pûjãovna kol. Osmnáctijamkové golfové hfii tû 500 m od hotelu (transfer hotel hfii tû hotel zdarma). Stravování: snídanû, za pfiíplatek polopenze nebo plná penze strava formou bufetu. Vybavení pokojû: koupelna s WC, klimatizace, TV SAT, zásuvka na pfiipojení k internetu, telefon, fén, minibar, varná konvice, elektronické zámky v pokojích, trezor, pfiehrávaã CD, balkon nebo terasa. 254

8 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :43 Stránka 44 SAFARI NP TSAVO EAST 2 dny/1 noc 1. den: brzy ráno odjezd klimatizovan m autobusem z hotelu ke vstupní bránû Bachuma, kudy vstoupíte na území parku. Zde si pfiesednete do LandroverÛ s otevíracími stfiechami, kter mi se budete pohybovat na území parku. Safari v parku. Cesta Vás povede okolo smûrem k Satao kempu, kde bude pfiestávka na obûd. Po obûdû dal í safari v parku. Veãer návrat do kempu, veãefie a pfienocování. 2. den: pfied v chodem slunce odjezd na tradiãní ranní safari. Tato denní doba je pro pozorování divoké zvûfie nejvhodnûj í, protoïe zejména predátofii se v tento ãas vûnují shánûní potravy a tak mûïete pfii tro e tûstí spatfiit napfi. lvice pfii lovu. Návrat do kempu na snídani. Po snídani dal í safari cestou zpût k bránû Bachuma, kde pfiesednete do klimatizovaného autobusu. Odjezd zpût na pobfieïí NP TSAVO EAST a NP AMBOSELI 3 dny/2 noci 1. den: brzy ráno odjezd klimatizovan m autobusem z hotelu ke vstupní bránû Bachuma, kudy vstoupíte na území parku. Zde si pfiesednete do LandroverÛ s otevíracími stfiechami, kter mi se budete pohybovat na území parku. Safari v parku. Cesta vede smûrem k Sa t ao kempu, kde bude pfiestávka na obûd. Po obûdû dal í safari v parku. Veãer návrat do kempu nebo Voi Wildlife lodïe, kde je zaji tûna veãefie a pfienocování. 2. den: ãasná snídanû v kempu ãi lodïi. Odjezd na safari, které probíhá cestou bûhem pfiejezdu do NP Amboseli. Po pfiíjezdu do Amboseli obûd v kempu. Odpolední safari v Amboseli, veãefie a pfienocování v Satao Elerai kempu nebo Kibo Safari kempu. 3. den: pfied v chodem slunce ranní safari, návrat do kempu na snídani. Odjezd pfies NP Tsavo West na po - bfieïí. Cestou safari a obûd formou balíãku. Návrat do Va eho hotelu na veãefii. NP MAASAI MARA letecká safari 2 dny/1 noc 1. den: brzy ráno transfer na leti tû v Mombase a ná - sledn odlet do NP Maasai Mara. Transfer do Fig Tree kempu, kde bude obûd. Po obûdû safari v parku. Veãer návrat do kempu na veãefii a pfienocování. 2. den: pfied v chodem slunce tradiãní ranní safari v Maasai Mara, návrat do kempu na snídani. Po snídani dal í safari v parku. Návrat do kempu na obûd. Po obûdû transfer na leti tû a odlet zpût do Mombasy. Transfer do Va eho hotelu. Ceny safari bûhem charterov ch letû v období od do denní Tsavo East 4.990,- dosp./2.490,- dítû do 12 let 3 denní Tsavo East + Amboseli ,- dosp./7.490,- dítû do 12 let 2 denní Maasai Mara ,- dosp./10.490,- dítû do 12 let Poznámka: V termínech povinné pfiíplatky: 2 denní TSAVO EAST ,- Kã/os, 3 denní TSAVO AMBOSELI ,- Kã/os., 2 denní MAASAI MARA ,- Kã/os. Ceny individuálních safari v období mimo charterov ch letû zpracujeme na vyïádání. CENA ZAHRNUJE: - ubytování dle programu s plnou penzí - safari v NP dle programu - asistenci anglicky hovofiícího prûvodce - ve keré transfery - vstupy do NP a pobytové taxy - u letecké safari letenku Mombasa Maasai Mara Mombasa CENA NEZAHRNUJE: spropitné a pfiíplatek za jednolûïkov pokoj 255

9 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :44 Stránka dní letecky - pobyt v srdci Afriky s moïností safari EXO PARKOVNÉ LETI Tù VÍDE : Parkplatz C: 1 t den: 1.050,- Kã Parkplatz C: 2 t dny: 1.550,- Kã Odlety z Vídnû kaïd pátek. Na vyïádání odlety z Mnichova, Berlína a Basileje. Zájezdy pfiipraveny ve spolupráci s cestovní kanceláfií Program zájezdu: 1. den ODLET Z VÍDNù (MNICHOVA) Odlet z leti tû VídeÀ nebo Mnichov, odbavení 3 hodiny pfied plánovan m odletem. Na pfiání zajistíme zv hodnûné parkování na leti ti VídeÀ - Schwechat. 2. den P ÍLET DO MOMBASY Pfiílet do Mombasy. Transfer autobusem do vybraného hotelu na pláïi Shanzu, která se nachází na severním pobfieïí necel ch 30 minut jízdy od leti tû. Snídanû v hotelu, volno den POBYT U MO E (SAFARI) Pobyt v hotelu dle v bûru u mofie s plnou penzí. Volno na koupání, opalování, vodní sporty ãi norchlování s pozorováním korálû, které se v hojném poãtu vyskytují necel ch 500 m od pobfieïí, takïe bûhem odlivu je moïné dojít pû ky aï k útesu a pozorovat bohat podmofisk Ïivot (boty do vody nutné). Jsou zde také v borné podmínky pro potápûní (1 ponor cca 36,- EUR). Pfiímo na pláïi nebo v nedaleké vesniãce moïnost nákupu typick ch místních suven rû dfievûn ch so ek a masajsk ch ozdob. MoÏnost vyuïít iroké nabídky fakultativních v letû. Doporuãujeme náv tûvu Mombasy s prohlídkou pevnosti a centra mûsta, ale zejména absolvování safari do nûkterého z národních parkû s pozorováním divoké zvûfie v jejím pfiirozeném prostfiedí. Budete mít moïnost pozorovat slony, Ïirafy, nosoroïce, hrochy, lvy, gepardy, antilopy a dal í druhy zvûfie. NejbliÏ í NP Tsavo East je moïné nav tívit bûhem jednodenního v letu safaribusem. Doporuãujeme v ak spí e absolvovat minimálnû dvoudenní safari pro autentiãtûj í záïitek, kter Vám pfienocování v africké divoãinû jistû pfiinese. Kempy a lodïe v národních parcích jsou plnû vybaveny a nacházejí se v blízkosti fiek, kam chodí divoká zvûfi pít.v lety je moïno zakoupit jiï pfied odletem, ale i bûhem pobytu v Keni. 15. den ODLET DO VÍDNù (MNICHOVA) Snídanû. Transfer na leti tû v Mombase a odlet do Vídnû ãi Mnichova. Pfiílet do Vídnû ãi Mnichova. 15 dní (13 nocí) EXO SLEDUJTE AKTUÁLNÍ NABÍDKY CENA CESTY ZAHRNUJE: - leteckou pfiepravu na trase Evropa Mombasa Evropa se spoleãností African Safari Airways - transfer leti tû hotel leti tû - 6x nebo 13x nocleh ve vybraném hotelu s plnou penzí - asistenci partnerské CK v anglickém a nûmeckém jazyce CENA CESTY NEZAHRNUJE: - leti tní taxy (viz ceník) - vstupní vízum (1.500,- Kã, nutné 1x foto a vyplnûn formuláfi; lze zakoupit po pfiíletu do Mombasy za 50,- USD) - pfiíplatky za klimatizaci (1.000,- Kã/osoba/1 t den pobytu) - fakultativní v lety a safari - cestovní poji tûní

10 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :44 Stránka 46 CORAL BEACH / PALM BEACH + pláï Shanzu Popis: oblíben hotelov komplex se nachází na korálovém útesu pfiímo nad oblíbenou pláïí Shanzu, uprostfied krásné tropické zahrady. Patfií do hotelového rezortu Shanzu Paradise Resort, kter je propojen hotelovou zahradou, coï umoïàuje hotelov m hostûm voln pohyb po celém resortu. Vybavení: 2 restaurace, 3 bary, obchody, 2 bazény s mírnû slanou vodou, smûnárna, turistické centrum s nabídkou v letû a safari, noãní klub, kasino, kadefinické a kosmetické sluïby za poplatek. PláÏ: písãitá s v skytem korálû, chránûná pfied vlnami korálovou bariérou (cca 500 m od bfiehu). Doporuãujeme obuv do vody. Pfiístup na pláï od vedlej ího hotelu Shanzu/Paradise Beach, kam lze dojít zahradní promenádou. Zábava a sport: zdarma: fotbalové hfii tû, ipky, tenisové kurty (vybavení za poplatek), diskotéka, veãerní animaãní programy, za poplatek: potápûãské centrum, rybafiení, vodní sporty, denní kasino. Stravování: plná penze strava formou bufetu. Vybavení pokojû: koupelna s WC, stropní ventilátor (klimatizace za pfiíplatek), trezor za poplatek cca 2,5 EUR/den, balkon nebo terasa. Maximálnû 2 dospûlé osoby na pokoji. MoÏnost ubytování 2 dospûl ch se 2 dûtmi do 14 let v jednom pokoji. SHANZU/PARADISE RESORT pláï Shanzu Popis: hotelov komplex se nachází pfiímo u oblíbené pláïe Shanzu a je obklopen krásnou tropickou zahradou. Patfií do hotelového resortu Shanzu Paradise Resort a je propojen hotelovou zahradou s vedlej ím hotelem Coral/Palm Beach a hoteloví hosté se mohou volnû pohybovat po celém resortu. Vybavení: 2 restaurace, 3 bary (1 vestavûn v bazénu), obchody, 2 bazény s mírnû slanou vodou, smûnárna, turistické centrum s nabídkou v letû a safari, noãní klub, kasino, kadefinické a kosmetické sluïby za poplatek. PláÏ: písãitá s v skytem korálû, chránûná pfied vlnami korálovou bariérou (cca 500 m od bfiehu). Doporuãujeme obuv do vody. Pfiístup na pláï po nûkolika schûdcích z hotelové zahrady. Zábava a sport: zdarma: fotbalové hfii tû, ipky, tenisové kurty (vybavení za poplatek), stolní tenis, diskotéka, veãerní animaãní programy, za poplatek: potápûãské centrum, rybafiení, vodní sporty, denní kasino. Stravování: plná penze strava formou bufetu. Vybavení pokojû: koupelna s WC, stropní ventilátor, klimatizace za pfiíplatek, trezor za poplatek cca 2,5 EUR/den, balkon nebo terasa. Maximálnû 2 dospûlé osoby na pokoji. MoÏnost ubytování 2 dospûl ch se 2 dûtmi do 14 let v jednom pokoji. 257

SAIGON - NHA TRANG DÒLEÎITÉ INFORMACE. 10 dní letecky - pobyt u mofie ve Vietnamu EXO - 170

SAIGON - NHA TRANG DÒLEÎITÉ INFORMACE. 10 dní letecky - pobyt u mofie ve Vietnamu EXO - 170 EXOTIKAkoupani-2-2007:EXOTIKAkoupani-2/2006 22.8.2007 21:17 Stránka 41 Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 29 24 15 II. 30 25 3 III. 31 25 13 IV. 33 26 43 V. 34 27 221 VI. 33 27 330 VII. 32 27 315

Více

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 94 Letoviska Punta Cana Na východním pobřeží Dominikánské republiky se rozprostírá cca 40 km dlouhé bílé písečné pláže Bavaro, která patří k nejhezčím nejen v Karibiku. Palmové háje a tyrkysově zabarvené

Více

EGYPT KUBA JAMAJKA MEXIKO ISLA MARGARITA DOMINIKÁNA KEŇA ZANZIBAR MAURICIUS ZIMA 2014/15 LETECKÉ ZÁJEZDY

EGYPT KUBA JAMAJKA MEXIKO ISLA MARGARITA DOMINIKÁNA KEŇA ZANZIBAR MAURICIUS ZIMA 2014/15 LETECKÉ ZÁJEZDY ZIMA 2014/15 EGYPT KUBA JAMAJKA MEXIKO ISLA MARGARITA DOMINIKÁNA KEŇA ZANZIBAR MAURICIUS VOLEJTE ZDARMA REZERVACE ON-LINE www.itsbilla.cz LETECKÉ ZÁJEZDY Egypt Aladdin Beach Resort ööö Ali Baba Palace

Více

CAORLE BIBIONE LIGNANO. až 15% SLEVA za včasný nákup. další slevy 7=5 nebo 7=6 I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM

CAORLE BIBIONE LIGNANO. až 15% SLEVA za včasný nákup. další slevy 7=5 nebo 7=6 I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM CAORLE BIBIONE LIGNANO až 1 za včasný nákup další slevy 7=5 nebo 7=6 I TÁ L I E POBŘEŽÍ SEVERNÍHO JADRANU VLASTNÍ DOPRAVOU NEBO AUTOKAREM 2015 Pobyty z tohoto katalogu si můžete zakoupit u více než 300

Více

HURGHADA MARSA ALAM MRTVÉ MOŘE

HURGHADA MARSA ALAM MRTVÉ MOŘE Egypt a Izrael zima 2014 / 2015 HURGHADA MARSA ALAM MRTVÉ MOŘE www.firotour.cz VYBERTE SI SVOU DOVOLENOU 2 3 SLEVY PARKOVÁNÍ 8 8 18 EGYPT 26 IZRAEL Slevy ZA VČASNOU REZERVACI PRO ZÁJEZDY DO EGYPTA Rezervujte

Více

Srí Lanka. DŮLEŽITÉ InFOrMaCE

Srí Lanka. DŮLEŽITÉ InFOrMaCE 60 Srí Lanka Srí Lanka ČesKy MlUVÍcÍ DeleGÁt srí lanka je ostrovem s rozmanitým podnebím i krajinou. tropický deštný prales na jihozápadě, pošmourné, vlhké a často mlhavé pohoří v centrální části, na jehož

Více

INDONÉSKÉ VELVYSLANECTVÍ Nad Buďánkami II/7, 150 21 Praha 5 - Smíchov Czech Republic e-mail: informace@indonesia.cz. www.indonesia.

INDONÉSKÉ VELVYSLANECTVÍ Nad Buďánkami II/7, 150 21 Praha 5 - Smíchov Czech Republic e-mail: informace@indonesia.cz. www.indonesia. INDONÉSKÉ VELVYSLANECTVÍ Nad Buďánkami II/7, 150 21 Praha 5 - Smíchov Czech Republic e-mail: informace@indonesia.cz www.indonesia.cz INDONÉSIE ZEMĚ TISÍCŮ OSTROVŮ BATIKA JE INDONÉSKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Více

Letoviska. Limassol. česky mluvící delegát. Vzduch 16 17 19 23 27 31 35 35 31 27 23 18 Voda 16 17 18 20 21 24 26 27 26 25 22 20

Letoviska. Limassol. česky mluvící delegát. Vzduch 16 17 19 23 27 31 35 35 31 27 23 18 Voda 16 17 18 20 21 24 26 27 26 25 22 20 88 Ostrov, kde se podle Homéra zrodila z mořské pěny bohyně lásky a krásy Afrodita, se nachází v severovýchodní části Středozemního moře a má velice příjemné klima s průměrnými denními teplotami neklesajícími

Více

NABÍDKA PRO SELINAN MAURITIUS

NABÍDKA PRO SELINAN MAURITIUS NABÍDKA PRO SELINAN MAURITIUS MAURITIUS MAURITIUS (nebo také Mauricius) je nádherný ostrov rozprostírající se v Indickém oceánu 800 km východně od ostrova Madagaskar. Mauritius je původem vulkanický ostrov,

Více

NABÍDKA PRO SELINAN DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA. Itinerář zájezdu

NABÍDKA PRO SELINAN DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA. Itinerář zájezdu NABÍDKA PRO SELINAN DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA Itinerář zájezdu 01.05. 09.05.2015 (9 dní/ 7 nocí) Den 1 VÍDEŇ PUNTA CANA 01.05.2015 Odlet z letiště Vídně, odbavení dvě a půl hodiny před plánovaným odletem,

Více

2009.ancora.cz www EGYPT

2009.ancora.cz www EGYPT 2009 EGYPT Vážení zákazníci, milí přátelé, dovolte nám, abychom poděkovali za Vaši dosavadní přízeň i za to, že při výběru své letní dovolené 2009 zvažujete využít nabídky cestovní kanceláře ANCORA. Podlehnout

Více

Vietnam. Důležité informace

Vietnam. Důležité informace 92 Vietnam Vietnam Vietnam se stal koncem 20. století po mnoha letech izolace novou a populární destinací cestovatelů, toužících objevit nedotčenou zemi jen málo ovlivněnou západní kulturou. Země s tradicí

Více

LÁZNĚ q TERMÁLY q WELLNESS DOVOLENÁ PO CELÝ ROK

LÁZNĚ q TERMÁLY q WELLNESS DOVOLENÁ PO CELÝ ROK ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO až 15% SLEVA LÁZNĚ q TERMÁLY q WELLNESS DOVOLENÁ PO CELÝ ROK LÁZEŇSKÉ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY, VÍKENDY, TÝDENNÍ I ZKRÁCENÉ POBYTY 2015 5% sleva za včasný nákup do 28. února

Více

Zájezdy pro seniory Madarsko Turecko. Váš specialista na dovolenou již od roku 1992 BULHARSKO 2015. 24. sezóna. Cestovní kancelár STEFANNY

Zájezdy pro seniory Madarsko Turecko. Váš specialista na dovolenou již od roku 1992 BULHARSKO 2015. 24. sezóna. Cestovní kancelár STEFANNY Zájezdy pro seniory Madarsko Turecko 24. sezóna Tradice - spolehlivost - kvalita Cestovní kancelár BULHARSKO 2015 STEFANNY www.stefanny.cz 2 5 Kvalita a spolehlivost Zkušenosti a tradice Slevy za rychlé

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

OBSAH: PRODEJNÍ MÍSTA: ZÁJEZDY Z KATOWIC: DOTOVANÉ POBYTY 55+: TRANSFER NA LETIŠTĚ:

OBSAH: PRODEJNÍ MÍSTA: ZÁJEZDY Z KATOWIC: DOTOVANÉ POBYTY 55+: TRANSFER NA LETIŠTĚ: 23. SEZÓNA OBSAH: Chorvatsko Černá Hora Bulharsko Itálie Řecko Kanárské ostrovy Turecko Polsko ČR, Slovensko Poznávací zájezdy 3 8 12 15 16 18 20 22 26 27 PRODEJNÍ MÍSTA: TŘINEC Adresa: Náměstí Svobody

Více

KALÁBRIE Nejjižnější část Apeninského poloostrova s krásnou přírodou a převážně hornatou krajinou. Vyznačuje se teplým

KALÁBRIE Nejjižnější část Apeninského poloostrova s krásnou přírodou a převážně hornatou krajinou. Vyznačuje se teplým 208 Itálie se rozkládá na Apeninském poloostrově ve tvaru boty a několika ostrovech jako jsou Sicílie, Sardinie a Elba. Itálie je jedna z nejnavštěvovanějších zemí Evropy a láká turisty nejen nádhernými

Více

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou

LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou LÉTO 2015 ŘECKÝ OSTROV KORFU RAKOUSKO ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55 + Letecky, autobusem, vlastní dopravou Vážené dámy a vážení pánové, naši milí klienti! Vstupujeme do naší 25. sezony a věřím, že

Více

EMIRÁTY BALI MEXIKO INDIE EXOTIKA

EMIRÁTY BALI MEXIKO INDIE EXOTIKA EMIRÁTY BALI MEXIKO INDIE EXOTIKA spojen arabsk emir ty abu dhabi dubaj FUJAIRAH Spojené arabské emiráty Pouštní stát při pobřeží Perského zálivu je stále častějším cílem cestovatelů. Jistota celoročního

Více

2010.ancora.cz EGYPT www

2010.ancora.cz EGYPT www 2010 www.ancora.cz EGYPT Vážení zákazníci, milí přátelé, dovolte nám, abychom poděkovali za Vaši dosavadní přízeň i za to, že při výběru své dovolené zvažujete využít nabídky cestovní kanceláře ANCORA.

Více

O B OD N ÝCH E SV R Ů. speciální nabídka pro členy OSPZV-ASO

O B OD N ÝCH E SV R Ů. speciální nabídka pro členy OSPZV-ASO A SO AC CI O B OD N ÝCH E SV OD BO R Ů speciální nabídka pro členy OSPZV-ASO 2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, rádi bychom Vám představili naši cestovní kancelář ČD travel s.r.o. (CK) a současně Vás

Více

cestovní kancelář Léto bulharsko letecky z Pardubic a Prahy turecko www.leteckyzpardubic.cz

cestovní kancelář Léto bulharsko letecky z Pardubic a Prahy turecko www.leteckyzpardubic.cz cestovní kancelář bulharsko ŘECKO turecko Léto 2014 letecky z Pardubic a Prahy www.leteckyzpardubic.cz Vážení a milí přátelé, dámy a pánové, právě držíte v rukou katalog cestovní kanceláře VVV TOUR CZ1

Více

DŮLEŽITÉ INFoRMaCE. Měna 100 thajský baht (THB) = cca 49 CZk, cca 2 EUR

DŮLEŽITÉ INFoRMaCE. Měna 100 thajský baht (THB) = cca 49 CZk, cca 2 EUR 84 THajsko Thajsko ČEskÝ DELEGÁT NA TELEFONU Thajské království bylo do roku 1939 známé pod názvem siam Prades sayam, což přeloženo volně do češtiny znamená říše svobodných. A tenhle název Thajsku právem

Více

nová generace depigmentačních přípravků Pro spolehlivé a bezpečné odstranění pigmentových skvrn

nová generace depigmentačních přípravků Pro spolehlivé a bezpečné odstranění pigmentových skvrn iklen - odstranění pigmentových skvrn Dva kroky v komplexní péči o pokožku postiženou pigmentovými skvrnami: První krok Intenzivní péče Iklen sérum Aktivně odstraňuje pigmentové skvrny Účinek viditelný

Více

DOPRAVA AUTOBUSEM VLASTNÍ DOPRAVA

DOPRAVA AUTOBUSEM VLASTNÍ DOPRAVA LÉTO 2014 Všeobecné informace POJIŠTěNÍ 1. V souladu se zákonem 159/1999 Sb. je cestovní kancelář Atlantika, spol. s r.o. pojištěna proti úpadku. Klienti jsou pojištěni proti krachu cestovní kanceláře.

Více

40.000 plus. Domyšlené. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat

40.000 plus. Domyšlené. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat CHORVATSKO 2014 40.000 plus Domyšlené cestovní pojištění od odborníka na cestovní pojištění tel.: 844 11 12 11 (při volání z ČR, cena místního hovoru) 00 421 2 2081 1811 (při volání ze zahraničí) www.unionpojistovna.cz

Více

Klimatická tabulka - průměrné teploty v C. měsíc 6 7 8 9 vzduch 26 31 31 25 voda 21 23 24 22. Všeobecné geografické údaje

Klimatická tabulka - průměrné teploty v C. měsíc 6 7 8 9 vzduch 26 31 31 25 voda 21 23 24 22. Všeobecné geografické údaje 190 Itálie Amalfi Itálie se rozkládá na Apeninském poloostrově ve tvaru boty a několika ostrovech jako jsou Sicílie, Sardinie a Elba. Itálie je jedna z nejnavštěvovanějších zemí Evropy a láká turisty nejen

Více

40.000 plus. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat. Milí klienti,

40.000 plus. K Vaší dovolené můžeme zajistit toto cestovní pojištění: Vyberte si sami, jak chcete cestovat. Milí klienti, CHORVATSKO 2015 40.000 plus Milí klienti, díky vám všem cestovní kancelář Za sluncem s.r.o. v roce 2014 prodala přes 40.000 nocí pobytů v hotelích a penziónech po celém světě. To nás staví mezi nejprodávanější

Více

Léto. cestovní kancelář. bulharsko. turecko. letecky z Pardubic. www.leteckyzpardubic.cz

Léto. cestovní kancelář. bulharsko. turecko. letecky z Pardubic. www.leteckyzpardubic.cz cestovní kancelář bulharsko Léto 2013 turecko letecky z Pardubic www.leteckyzpardubic.cz Vážení a milí přátelé, jsme potěšeni, že právě držíte v rukou nový katalog cestovní kanceláře VVV TOUR CZ 1, na

Více

KATALOG 2015 JIŽ 25 LET. www.jokratour.cz

KATALOG 2015 JIŽ 25 LET. www.jokratour.cz KATALOG 2015 jsme tu pro Vás JIŽ 25 LET www.jokratour.cz cestovní kancelář Ing. Josef Kramoliš - JOKRATOUR je ve smyslu zákona 159/99 Sb. pojištěna pro případ úpadku pro rok 2015 (certifikát k dispozici

Více