KE SKÉ POB EÎÍ Severní pobfieïí pfii odlivu KE A DÒLEÎITÉ INFORMACE. Vstupní formality: vstupní vízum lze vyfiídit v Praze (prostfiednictvím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KE SKÉ POB EÎÍ Severní pobfieïí pfii odlivu KE A DÒLEÎITÉ INFORMACE. Vstupní formality: vstupní vízum lze vyfiídit v Praze (prostfiednictvím"

Transkript

1 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :43 Stránka 37 KEŇA Tsavo East Shanzu Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII pouh ch 8 hodin letu z Evropy se nachází jeden z posledních pfiírodních rájû na Zemi" KeÀa. Tato úïasná zemû leïí na v chodním pobfieïí rovníkové Afriky. Krajina je tvofiená vysok mi horami stfiídajícími se s jezery, savanou, lesy a plánûmi, které smûrem na sever pozvolna pfiecházejí v pou È. KeÀské pobfieïí je tvofieno bíl mi pláïemi s jemn m bíl m pískem a je om váno tepl mi vlnami prûzraãného, blankytnû modrého Indického oceánu. MÛÏete zde strávit odpoãinkovou dovolenou s koupáním v teplém oceánu, kde díky korálovému útesu, kter se táhne podél celého pobfieïí Keni, lze pfii norchlování obdivovat krásy podmofiského Ïivota. Ani potápûãi zde nepfiijdou zkrátka pfii tro e tûstí zde mohou spatfiit i ohroïené obrovské planktonové Ïraloky. Sportovnûji zaloïení zde mají moïnost v stupu na druhou nejvy í horu Afriky Mount Kenya, jejíï piãka je celoroãnû pokryta snûhem. KdyÏ uï se vydáte do Keni, není moïné vynechat v pravnou safari. Slovo safari znamená v jazyce kiswahili cesta. Pozorování divoké zvûfie v její domovinû je záïitek na cel Ïivot, kter ve Vás probudí lásku k africké pfiírodû a bude Vás nutit se sem vracet. Stáda slonû, volnû procházející krajinou, pasoucí se zebry, antilopy a buvoli, ktefií ani na chvíli neopomínají ostraïitû stfieïit svou bezpeãnost pfied lvy, gepardy ãi leopardy, elegantní Ïirafy rozváïnû okusující trnité akácie, hro i ãi krokod li to v e je spolu s nocováním v africké bu i pod africk m nebem pln m hvûzd ten prav dûvod pro náv tûvu Keni. DÒLEÎITÉ INFORMACE Vstupní formality: vstupní vízum lze vyfiídit v Praze (prostfiednictvím na í CK za poplatek 1.500,- Kã + 1 foto) nebo po pfiíletu do Mombasy za poplatek 50,- USD. Oãkování: doporuãená je prevence proti malárii, oãkování proti Ïluté zimnici, tetanus, hepatitida A. Jazyk: úfiedním jazykem je svahil tina a angliãtina, v hotelech se domluvíte i nûmecky. âasov posun: + 2 hodiny oproti stfiedoevropskému ãasu. Elektrické napûtí: V, zásuvky jsou anglického typu s tfiemi kolíky. Doporuãujeme redukci zásuvek s sebou. Mûna: místní mûnou je keàsk ilink (Ksh), 1,- USD je cca 75 Ksh. Vût ina hotelû pfiijímá platby embosovan mi platebními kartami. V Keni nefungují bankomaty. Turistické eky jsou pfiijímány ve velmi omezené mífie. Nákupy: oblíben mi suven ry jsou dfievofiezby, figurky, klobouky, obleãení na safari. V hotelov ch obchodech jsou pevné ceny, jinak se v ude jinde smlouvá. Sportovní aktivity: oblíbené jsou pfiedev ím nemotorizované vodní sporty, pfiesn popis nabízen ch aktivit najdete v popisu jednotliv ch hotelû. Potápûní: pobfieïí Keni je ideálním místem k norchlování i po - tá pûní s pfiístroji. Orientaãní cena ponoru je 35,- aï 40,- Euro. Odliv a pfiíliv: bûhem odlivu mohou b t v raznû omezeny moïnosti koupání, pfiedev ím u hotelû na severním pobfieïí. Doporuãujeme boty do vody. Golf: golfové hfii tû Nyali Golf Club s 18 jamkami se nachází severnû od Mombasy. Velmi kvalitní, golfové hfii tû mezinárodních kvalit Leisure Golf Club s 18 jamkami najdete jiïnû od Mombasy u Diani Beach. PrÛvodce: pobyty v Keni jsou individuální, asistence je v anglickém jazyce. âesk delegát bude v Keni pfiítomen od ledna do zaãátku dubna bûhem speciálních letû s leteckou spoleãností Travel Service. Pronájem automobilu: orientaãní cena pronájmu auta je cca 1.500,- Kã na den a více. Minimální vûk fiidiãe je 25 let, nutn mezinárodní fiidiãsk prûkaz a garance platební kartou. KE SKÉ POB EÎÍ Severní pobfieïí pfii odlivu JiÏní pobfieïí pfii odlivu se dûlí na severní a jiïní. Dûlícím bodem je ostrov, na kterém leïí Mombasa. Severní pobfieïí nabízí díky men í vzdálenosti korálového útesu od bfiehu mírnû zhor ené podmínky ke koupání v mofii, protoïe za odlivu mûïe mofie ustoupit aï k útesu. Pfiíliv a odliv se pra videlnû stfiídá po esti hodinách. Bûhem odlivu je moïné dojít po písku aï k útesu a bûhem procházky lze pozorovat mofisk Ïivot v lagunách, které zûstávají v prohlubních v mofiském dnû. Nejznámûj í pláïí na severním pobfieïí je pláï Bamburi, v jejímï okolí leïí vût ina hotelû, nabízen ch v na em katalogu. V hodou severu je lep í dostupnost do mûsta Mombasa a moïnost mimohotelové zábavy. Lze nav tívit napfi. nedalek HellerÛv park (safari ZOO), nejvût í krokod lí farmu v Keni, mot lí farmu, mofiské akvárium v Mtwapû, Ngomongo Village (starobylé ruiny s ukázkami tradiãního Ïivota) a veãer mûïete vyra zit za zábavou na známou diskotéku Tembo, do zábavního parku s kasinem, diskotékou a kinem na okraji Mombasy, ãi do restaurací v centru Mombasy. V noã ních hodinách je potfieba vyuïívat taxi. 248 JiÏní pobfieïí je mnohem klidnûj í, ale podmínky ke koupání v mofii jsou zde lep í. Korálov útes se táhne dále od bfiehu, takïe odlivy nejsou tak markantní, ale pfiesto je nutno s nimi poãítat. PláÏe jsou zde je tû bûlej í a písek jemnûj í. Nejslavnûj í pláïí je pláï Diani. Hotely, které na jihu nabízíme, leïí vesmûs na pláïi Diani. Hotely na jiïním pobfieïí mají vy í cenové relace, neï hotely na severu, ale jsou také luxusnûji vybavené. DÛvodem je zejména skuteãnost, Ïe oblast Diani je vzdálena cca 60 km od Mombasy a hoteloví hosté nemají moïnost zábavy mimo hotel.

2 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :43 Stránka 38 - individuální pobyty 9 dní letecky - koupání a safari v srdci Afriky EXO Program zájezdu: 1. den ODLET Z PRAHY Odlet z leti tû Praha Ruzynû, odbavení 1,5 hodiny pfied plánovan m odletem. 2. den P ÍLET DO MOMBASY Pfiílet do Mombasy. Uvítání a transfer mikrobusem do hotelu dle v bûru. Pobyt se snídaní, polopenzí, plnou penzí ãi s programem All Inclusive. Nocleh den POBYT U MO E Pobyt u mofie se snídaní, polopenzí, plnou penzí ãi s programem All Inclusive. Volno na koupání, opalování, vodní sporty ãi norchlování s pozorováním korálû, které se v hojném poãtu vyskytují necel ch 500 m od pobfieïí, takïe bûhem odlivu je moïné dojít pû ky aï k útesu a pozorovat bohat podmofisk Ïivot (boty do vody nutné). Doporuãujeme vyuïít bohaté nabídky safari a fakultativních v letû. Lze nav tívit Mombasu a její starobylé centrum, dále jsou velmi oblíbené v lety na ostrov Wasini s pozorováním delfínû, rybafiení a dal í v lety. 9. den ODLET DO PRAHY Snídanû. Transfer na leti tû v Mombase a odlet do Prahy. Pfiílet do Prahy. 9 dní (7 nocí) EXO CENA CESTY ZAHRNUJE: - leteckou pfiepravu Praha Mombasa Praha - transfer leti tû hotel leti tû - 7x nocleh ve vybraném hotelu se snídaní, polopenzí, plnou penzí ãi s All Inclusive - asistenci partnerské CK v anglickém jazyce CENA CESTY NEZAHRNUJE: - leti tní taxy (viz ceník) - vstupní vízum (1.500,- Kã, nutné 1x foto a vyplnûn formuláfi; lze zakoupit po pfiíletu do Mombasy za 50,- USD) - fakultativní v lety a safari - cestovní poji tûní 12 (13) dní letecky - koupání a safari v srdci Afriky EXO Program zájezdu: 1. den ODLET DO MOMBASY V brzk ch ranních hodinách odlet z Prahy, odbavení 2 hodiny pfied plánovan m odletem. Pfiílet do Keni do nejvût ího pfiístavního mûsta v zemi, do Mombasy. Uvítání na leti ti a transfer mikrobusem do hotelu dle v bûru na severním ãi jiïním pobfieïí. Pobyt se snídaní, polopenzí, plnou penzí ãi s programem All Inclusive. Nocleh (11.) den POBYT U MO E Pobyt u mofie se snídaní, polopenzí, plnou penzí ãi s programem All Inclusive. Volno na koupání, opalování, vodní sporty ãi norchlování s pozorováním korálû, které se v hojném poãtu vyskytují pfiibliïnû 500 m 700 m od pobfieïí, takïe bûhem odlivu je moïné zejména v oblasti severního pobfieïí dojít pû ky aï k útesu (boty do vody nutné). Doporuãujeme vyuïít bohaté na bíd ky safari do národních par kû a na - bídky fakultativních v letû. Kromû usku - teã nûní safari doporuãujeme nav tí vit Mom basu a její starobylé centrum, dá le jsou oblíbené v lety na ostrov Wa si ni s po - zorováním delfínû, rybafiení a dal í v lety. 11. (12.) den ODLET DO PRAHY V odpoledních hodinách transfer na leti tû v Mombase a odlet do Prahy. 12. (13.) den P ÍLET DO PRAHY 12 (13) dní EXO CENA CESTY ZAHRNUJE: - leteckou pfiepravu Praha Mombasa Praha s leteckou spoleãností Travel Service s mezipfiistáním - transfer leti tû hotel leti tû - 10x (11x) nocleh ve vybraném hotelu se snídaní, polopenzí, plnou penzí ãi s All Incl. - asistenci ãeského delegáta CENA CESTY NEZAHRNUJE: - leti tní taxy 2.890,- Kã - palivov pfiíplatek 2.960,- Kã - vstupní vízum (1.500,- Kã, nutné 1 x foto a vyplnûn formuláfi; lze zakoupit po pfiíletu do Mombasy za 50,- USD) - fakultativní v lety a safari - cestovní poji tûní 249

3 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :43 Stránka 39 KENYA BAY + Bamburi, severní pobfieïí Popis: pfiíjemn, klidn, hezk hotel se 106 pokoji a v bornou kuchyní se nachází pfiímo na pláïi, 20 km od leti tû v Mombase ve stfiedisku Bamburi. Vybavení: 2 restaurace, 2 bary, obchody, sladkovodní bazén a dûtsk bazén, kosmetické a kadefinické sluïby, masáïe a láznû za poplatek, konferenãní místnost. 15 min od hotelu se nachází golfové hfii tû. PláÏ: písãitá s v skytem korálû (cca 500 m od bfiehu). Doporuãujeme obuv do vody. Lehátka a sluneãníky na pláïi zdarma. Zábava a sport: potápûãské centrum a rybafiení za poplatek, biliár, vodní aerobik, stolní tenis, ipky, animaãní programy (disko, taneãní veãery, Ïivá hudba, atd.). Stravování: snídanû, za pfiíplatek polopenze, plná penze nebo All Inclusive strava formou bufetu. Vybavení pokojû: koupelna s WC, klimatizace, telefon, trezor moïn v recepci zdarma, lednice, fén k zapûjãení v recepci, balkon. Maximálnû 3 osoby na pokoji. REEF HOTEL + Nyali, severní pobfieïí Popis: hezk, aktivní hotel se 134 pokoji a je umístûn pfiímo na pláïi, 18 km od leti tû v Mombase a pouh ch 10 km od centra mûsta. Vybavení: 2 restaurace, 3 bary, obchody, 3 sladkovodní bazény a dûtsk bazén, jacuzzi, dûtsk klub, diskotéka, kosmetické a kadefinické sluïby, masáïe a láznû za poplatek, konferenãní místnost, prádelna za poplatek, hlídání dûtí za poplatek, internetová kavárna. 1,5 km od hotelu se nachází golfové hfii tû Nyali. PláÏ: písãitá s v skytem korálû (cca 500 m od bfiehu). Doporuãujeme obuv do vody. Lehátka a sluneãníky na pláïi zdarma. Zábava a sport: centrum vodních sportû (potápûní, rybafiení, lodû s prosklen m dnem, kajaky, lapadla, windsurfing), tenisové kurty, pláïov volejbal, kurty na lín tenis, biliár, vodní aerobik, stolní tenis, ipky, veãerní animace (disko, taneãní veãery, Ïivá hudba, atd.). Stravování: polopenze, za pfiíplatek plná penze nebo All Inclusive strava formou bufetu. Vybavení pokojû: koupelna s WC, klimatizace, telefon, trezor za poplatek, TV, balkon. MoÏnost ubytování 2 dospûl ch se 2 dûtmi na pokoji. 250

4 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :43 Stránka 40 HOTEL BAMBURI BEACH + Bamburi, severní pobfieïí Popis: velmi pfiíjemn, hezk hotel se 150 pokoji se nachází pfiímo na pláïi ve stfiedisku Bamburi. Vybavení: 3 restaurace a 3 bary, obchod, bazén s jacuzzi a dûtsk bazén, dûtsk klub, kosmetické a kadefinické sluïby, masáïe a láznû za poplatek, dal í restaurace na pláïi. 15 min od hotelu se nachází golfové hfii tû. PláÏ: písãitá pláï u hotelu s v skytem korálû (cca 500 m od bfiehu). Doporuãujeme obuv do vody. Lehátka a sluneãníky na pláïi zdarma. Zábava a sport: potápûãské centrum, pláïov volejbal, biliár, aerobik v bazénu, televizní místnost, stolní tenis, 2 klimatizované kurty na squash, vodní sporty (kajaky, kánoe, windsurfing), animaãní programy. Stravování: polopenze, za pfiíplatek All Inclusive strava formou bufetu. All Inclusive zahrnuje: snídanû, obûdy a veãefie, snacky bûhem dne, nealkoholické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje místní v roby. Sporty: aerobik a vodní aerobik, squash, gymnastika, pláïov volejbal, nemotorizované vodní sporty. Vybavení pokojû: koupelna s WC, klimatizace, telefon, trezor za poplatek 150 KSH/den, fén, TV SAT s vestavûn m DVD, minibar (za poplatek), varná konvice, balkon nebo terasa. MoÏnost ubytování dvou dûtí se dvûma dospûl mi na pokoji. HOTEL SUN & SAND RESORT Kikambala, severní pobfieïí Popis: luxusní hotel otevfien v roce 2003 se 300 pokoji se nachází pfiímo na pláïi ve stfiedisku Kikambala. Vybavení: 5 restaurací a 4 bary, 4 konferenãní místnosti, obchody, 4 bazény (1 sladkovodní a 3 se slanou vodou) a 2 dûtské bazény, dûtsk klub, sportovní centrum, masá- Ïe a láznû za poplatek, kadefinické a kosmetické sluïby za poplatek. 60 min od hotelu je golfové hfii tû. PláÏ: písãitá pláï pfiímo u hotelu s v skytem korálû (cca 500 m od bfiehu). Doporuãujeme obuv do vody. Zábava a sport: tenisové kurty, stolní tenis, biliár, potápûãské centrum, centrum vodních sportû - v rámci All Inclusive: kajaky, lapadla, 1 potápûãská lekce v bazénu (45 min s plnou v strojí), windsurfing, norchlování; za poplatek: motorizované vodní sporty, zapûjãení lodi s prosklen m dnem, rybafiení a hloubkové potápûní. Stravování: All Inclusive strava formou bufetu. All Inclusive zahrnuje: snídanû, obûdy a veãefie formou bufetu, snacky bûhem dne, alkoholické nápoje místní v roby, nealkoholické nápoje, dûtsk klub a v e uvedené sportovní aktivity zdarma. Vybavení pokojû: koupelna s WC, nastavitelná klimatizace, stropní ventilátor, fén, telefon, trezor, TV se satelitním pfiíjmem, minibar, varná konvice, balkon. 251

5 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :43 Stránka 41 PAPILLON LAGOON REEF HOTEL + Diani Beach, jiïní pobfieïí Popis: velmi pfiíjemn novû rekonstruovan hotel se 119 pokoji se nachází pfiímo na pláïi. Vybavení: 2 restaurace a 3 bary, obchod, bazén s barem, dûtsk bazén, kadefinické sluïby za poplatek, sluneãní terasa. 1 km od hotelu se nachází golfové hfii tû. PláÏ: písãitá s v skytem korálû (cca 700 m od bfiehu). Zábava a sport: zdarma: windsurfing, norchlování, potápûãská lekce v bazénu, pláïov volejbal, 2 tenisové kurty, biliár, animaãní programy; za poplatek: potápûãské centrum. Stravování: All Inclusive formou bufetu a zahrnuje: snídanû, obûdy a veãefie, nealkoholické nápoje a alko - holické nápoje místní v roby (do hod), uvede né sporty zdarma, lehátka a osu ky u bazénu, animace. Vybavení pokojû: koupelna s WC, klimatizace, telefon, trezor za poplatek 125 KSH/den, balkon nebo terasa. V hled na mofie za pfiíplatek v Beachfront" pokojích. MoÏnost ubytování dvou dûtí se dvûma dospûl mi na pokoji. 252

6 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :43 Stránka 42 INDIAN OCEAN BEACH CLUB + Diani Beach, jiïní pobfieïí Popis: velmi klidn hotelov areál se 100 bungalovy umístûn mi v palmové zahradû (25 bungalovû s v hle - dem na mofie za pfiíplatek) se nachází pfiímo u pláïe. Vybavení: 3 restaurace a 4 bary, obchod, 1 velk bazén a 3 minibazénky, dûtsk klub, kosmetické a kadefinické sluïby, masáïe a láznû za poplatek. 4 km od hotelu je golfové hfii tû. Od 16 do 17 hodin káva a ãaj zdarma. PláÏ: písãitá s v skytem korálû (cca 700 m od bfiehu). Zábava a sport: zdarma: windsurfing, plachtûní, lapadla, tenis, volejbal, stolní tenis, vodní aerobik, 2 lekce potápûní; za poplatek: potápûãské centrum, ostatní vodní sporty, rybafiení, norchlování. Stravování: polopenze strava formou bufetu (veãefie stfiídavû bufet a A-la-carte). Vybavení pokojû: koupelna s WC, klimatizace, TV se satelitním pfiíjmem, telefon, trezor v recepci zdarma, fén, minibar, de tníky, balkon nebo terasa. MoÏnost ubytování dvou dûtí se dvûma dospûl mi na pokoji. HOTEL SOUTHERN PALMS Diani Beach, jiïní pobfieïí Popis: velmi pfiíjemn, aktivní hotel s 300 pokoji v 8 ãtyfipatrov ch budovách se nachází pfiímo na pláïi. Vybavení: 4 restaurace a 5 barû, obchod, konferenãní místnost, 2 bazény, smûnárna, lehátka, sluneãníky a ruãníky zdarma, dûtsk klub, kadefinické sluïby, masáïe a láznû za poplatek, internet (20 KSH/min). PláÏ: písãitá s v skytem korálû (cca 700 m od bfiehu). Zábava a sport: potápûãské centrum (PADI a SSI potápûãská kola), 2 tenisové a 2 kurty na squash, stolní tenis, petanque, ipky, stolní hry, fitness, pláïov volejbal, biliár, aerobik, rybafiení a vodní sporty za popl. Stravování: polopenze, za pfiíplatek plná penze, nebo All Inclusive ( hod.), které zahrnuje: snídanû, obûdy a veãefie formou bufetu (moïnost a-la-carte), snacky, odpolední ãaj, alkoholické nápoje místní v roby a nealkoholické nápoje, tenis, squash, potápûãskou lekci v bazénu (vãetnû v bavy), plachtûní, jacuzzi, masáïe... Vybavení pokojû: koupelna s WC, klimatizace, telefon, trezor za popl. 175 KSH/den, fén, minibar na vyïádání, balkon nebo terasa. Maximálnû 3 osoby na pokoji. 253

7 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :43 Stránka 43 LEOPARD BEACH HOTEL Diani Beach, jiïní pobfieïí Popis: novû rekonstruovan, kvalitní, hezk hotel se 157 pokoji se nachází pfiímo na pláïi. Vybavení: 4 restaurace a 3 bary, konferenãní místnost, obchod, bazén, dûtsk bazén, masáïe a láznû za popl., kosmetické a kadefinické sluïby za poplatek, internet za popl. 20 KSH/min. 500 m od hotelu je golfové hfii tû. PláÏ: písãitá s v skytem korálov ch útesû (u bfiehu). Zábava a sport: zdarma: gymnastika, tenis, animace, volejbal, vodní pólo, stolní tenis, lehátka a sluneãníky u bazénu i na pláïi; za poplatek: potápûãské centrum (2 lekce potápûní zdarma), vodní sporty (kata ma rány, plachtûní, biliár, kola windsurfingu, norchlová ní, rybafiení, pûjãovna lodí s prosklen m dnem). Stravování: polopenze strava formou bufetu, hotel pofiádá 2x t dnû veãefie na pláïi. Vybavení pokojû: koupelna s WC, klimatizace, TV SAT, telefon, trezor v recepci za poplatek 150 KSH/den, fén, minibar, balkon nebo terasa, varná konvice s kávou a ãajem. Maximálnû 3 osoby na pokoji. DIANI REEF BEACH RESORT Exclusive hotel Diani Beach, jiïní pobfieïí Popis: nádhern moderní hotelov areál pro nároãné klienty se 144 pokoji se nachází pfiímo u bílé pláïe. Vybavení: 3 restaurace a 5 barû, obchod, 2 bazény, dûtsk bazén, jacuzzi, láznû za poplatek, dûtsk klub, kino, kadefinické sluïby, animace, konfe renãní místnost, hlídání dûtí (za poplatek), pûjãovna automobilû, lékafi. PláÏ: písãitá s v skytem korálû (cca 700 m od bfiehu). Lehátka a sluneãníky zdarma. Zábava a sport: fitness, tûlocviãna, aerobik, vodní pólo, jóga, potápûãské centrum za poplatek, stolní tenis, lukostfielba, ipky, squash, tenis, volejbal. Vodní sporty za poplatek (windsurfing, kajaky, lapadla, katamarány, atd.), pûjãovna kol. Osmnáctijamkové golfové hfii tû 500 m od hotelu (transfer hotel hfii tû hotel zdarma). Stravování: snídanû, za pfiíplatek polopenze nebo plná penze strava formou bufetu. Vybavení pokojû: koupelna s WC, klimatizace, TV SAT, zásuvka na pfiipojení k internetu, telefon, fén, minibar, varná konvice, elektronické zámky v pokojích, trezor, pfiehrávaã CD, balkon nebo terasa. 254

8 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :43 Stránka 44 SAFARI NP TSAVO EAST 2 dny/1 noc 1. den: brzy ráno odjezd klimatizovan m autobusem z hotelu ke vstupní bránû Bachuma, kudy vstoupíte na území parku. Zde si pfiesednete do LandroverÛ s otevíracími stfiechami, kter mi se budete pohybovat na území parku. Safari v parku. Cesta Vás povede okolo smûrem k Satao kempu, kde bude pfiestávka na obûd. Po obûdû dal í safari v parku. Veãer návrat do kempu, veãefie a pfienocování. 2. den: pfied v chodem slunce odjezd na tradiãní ranní safari. Tato denní doba je pro pozorování divoké zvûfie nejvhodnûj í, protoïe zejména predátofii se v tento ãas vûnují shánûní potravy a tak mûïete pfii tro e tûstí spatfiit napfi. lvice pfii lovu. Návrat do kempu na snídani. Po snídani dal í safari cestou zpût k bránû Bachuma, kde pfiesednete do klimatizovaného autobusu. Odjezd zpût na pobfieïí NP TSAVO EAST a NP AMBOSELI 3 dny/2 noci 1. den: brzy ráno odjezd klimatizovan m autobusem z hotelu ke vstupní bránû Bachuma, kudy vstoupíte na území parku. Zde si pfiesednete do LandroverÛ s otevíracími stfiechami, kter mi se budete pohybovat na území parku. Safari v parku. Cesta vede smûrem k Sa t ao kempu, kde bude pfiestávka na obûd. Po obûdû dal í safari v parku. Veãer návrat do kempu nebo Voi Wildlife lodïe, kde je zaji tûna veãefie a pfienocování. 2. den: ãasná snídanû v kempu ãi lodïi. Odjezd na safari, které probíhá cestou bûhem pfiejezdu do NP Amboseli. Po pfiíjezdu do Amboseli obûd v kempu. Odpolední safari v Amboseli, veãefie a pfienocování v Satao Elerai kempu nebo Kibo Safari kempu. 3. den: pfied v chodem slunce ranní safari, návrat do kempu na snídani. Odjezd pfies NP Tsavo West na po - bfieïí. Cestou safari a obûd formou balíãku. Návrat do Va eho hotelu na veãefii. NP MAASAI MARA letecká safari 2 dny/1 noc 1. den: brzy ráno transfer na leti tû v Mombase a ná - sledn odlet do NP Maasai Mara. Transfer do Fig Tree kempu, kde bude obûd. Po obûdû safari v parku. Veãer návrat do kempu na veãefii a pfienocování. 2. den: pfied v chodem slunce tradiãní ranní safari v Maasai Mara, návrat do kempu na snídani. Po snídani dal í safari v parku. Návrat do kempu na obûd. Po obûdû transfer na leti tû a odlet zpût do Mombasy. Transfer do Va eho hotelu. Ceny safari bûhem charterov ch letû v období od do denní Tsavo East 4.990,- dosp./2.490,- dítû do 12 let 3 denní Tsavo East + Amboseli ,- dosp./7.490,- dítû do 12 let 2 denní Maasai Mara ,- dosp./10.490,- dítû do 12 let Poznámka: V termínech povinné pfiíplatky: 2 denní TSAVO EAST ,- Kã/os, 3 denní TSAVO AMBOSELI ,- Kã/os., 2 denní MAASAI MARA ,- Kã/os. Ceny individuálních safari v období mimo charterov ch letû zpracujeme na vyïádání. CENA ZAHRNUJE: - ubytování dle programu s plnou penzí - safari v NP dle programu - asistenci anglicky hovofiícího prûvodce - ve keré transfery - vstupy do NP a pobytové taxy - u letecké safari letenku Mombasa Maasai Mara Mombasa CENA NEZAHRNUJE: spropitné a pfiíplatek za jednolûïkov pokoj 255

9 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :44 Stránka dní letecky - pobyt v srdci Afriky s moïností safari EXO PARKOVNÉ LETI Tù VÍDE : Parkplatz C: 1 t den: 1.050,- Kã Parkplatz C: 2 t dny: 1.550,- Kã Odlety z Vídnû kaïd pátek. Na vyïádání odlety z Mnichova, Berlína a Basileje. Zájezdy pfiipraveny ve spolupráci s cestovní kanceláfií Program zájezdu: 1. den ODLET Z VÍDNù (MNICHOVA) Odlet z leti tû VídeÀ nebo Mnichov, odbavení 3 hodiny pfied plánovan m odletem. Na pfiání zajistíme zv hodnûné parkování na leti ti VídeÀ - Schwechat. 2. den P ÍLET DO MOMBASY Pfiílet do Mombasy. Transfer autobusem do vybraného hotelu na pláïi Shanzu, která se nachází na severním pobfieïí necel ch 30 minut jízdy od leti tû. Snídanû v hotelu, volno den POBYT U MO E (SAFARI) Pobyt v hotelu dle v bûru u mofie s plnou penzí. Volno na koupání, opalování, vodní sporty ãi norchlování s pozorováním korálû, které se v hojném poãtu vyskytují necel ch 500 m od pobfieïí, takïe bûhem odlivu je moïné dojít pû ky aï k útesu a pozorovat bohat podmofisk Ïivot (boty do vody nutné). Jsou zde také v borné podmínky pro potápûní (1 ponor cca 36,- EUR). Pfiímo na pláïi nebo v nedaleké vesniãce moïnost nákupu typick ch místních suven rû dfievûn ch so ek a masajsk ch ozdob. MoÏnost vyuïít iroké nabídky fakultativních v letû. Doporuãujeme náv tûvu Mombasy s prohlídkou pevnosti a centra mûsta, ale zejména absolvování safari do nûkterého z národních parkû s pozorováním divoké zvûfie v jejím pfiirozeném prostfiedí. Budete mít moïnost pozorovat slony, Ïirafy, nosoroïce, hrochy, lvy, gepardy, antilopy a dal í druhy zvûfie. NejbliÏ í NP Tsavo East je moïné nav tívit bûhem jednodenního v letu safaribusem. Doporuãujeme v ak spí e absolvovat minimálnû dvoudenní safari pro autentiãtûj í záïitek, kter Vám pfienocování v africké divoãinû jistû pfiinese. Kempy a lodïe v národních parcích jsou plnû vybaveny a nacházejí se v blízkosti fiek, kam chodí divoká zvûfi pít.v lety je moïno zakoupit jiï pfied odletem, ale i bûhem pobytu v Keni. 15. den ODLET DO VÍDNù (MNICHOVA) Snídanû. Transfer na leti tû v Mombase a odlet do Vídnû ãi Mnichova. Pfiílet do Vídnû ãi Mnichova. 15 dní (13 nocí) EXO SLEDUJTE AKTUÁLNÍ NABÍDKY CENA CESTY ZAHRNUJE: - leteckou pfiepravu na trase Evropa Mombasa Evropa se spoleãností African Safari Airways - transfer leti tû hotel leti tû - 6x nebo 13x nocleh ve vybraném hotelu s plnou penzí - asistenci partnerské CK v anglickém a nûmeckém jazyce CENA CESTY NEZAHRNUJE: - leti tní taxy (viz ceník) - vstupní vízum (1.500,- Kã, nutné 1x foto a vyplnûn formuláfi; lze zakoupit po pfiíletu do Mombasy za 50,- USD) - pfiíplatky za klimatizaci (1.000,- Kã/osoba/1 t den pobytu) - fakultativní v lety a safari - cestovní poji tûní

10 EXOTIKAkoupani :EXOTIKAkoupani-3/ :44 Stránka 46 CORAL BEACH / PALM BEACH + pláï Shanzu Popis: oblíben hotelov komplex se nachází na korálovém útesu pfiímo nad oblíbenou pláïí Shanzu, uprostfied krásné tropické zahrady. Patfií do hotelového rezortu Shanzu Paradise Resort, kter je propojen hotelovou zahradou, coï umoïàuje hotelov m hostûm voln pohyb po celém resortu. Vybavení: 2 restaurace, 3 bary, obchody, 2 bazény s mírnû slanou vodou, smûnárna, turistické centrum s nabídkou v letû a safari, noãní klub, kasino, kadefinické a kosmetické sluïby za poplatek. PláÏ: písãitá s v skytem korálû, chránûná pfied vlnami korálovou bariérou (cca 500 m od bfiehu). Doporuãujeme obuv do vody. Pfiístup na pláï od vedlej ího hotelu Shanzu/Paradise Beach, kam lze dojít zahradní promenádou. Zábava a sport: zdarma: fotbalové hfii tû, ipky, tenisové kurty (vybavení za poplatek), diskotéka, veãerní animaãní programy, za poplatek: potápûãské centrum, rybafiení, vodní sporty, denní kasino. Stravování: plná penze strava formou bufetu. Vybavení pokojû: koupelna s WC, stropní ventilátor (klimatizace za pfiíplatek), trezor za poplatek cca 2,5 EUR/den, balkon nebo terasa. Maximálnû 2 dospûlé osoby na pokoji. MoÏnost ubytování 2 dospûl ch se 2 dûtmi do 14 let v jednom pokoji. SHANZU/PARADISE RESORT pláï Shanzu Popis: hotelov komplex se nachází pfiímo u oblíbené pláïe Shanzu a je obklopen krásnou tropickou zahradou. Patfií do hotelového resortu Shanzu Paradise Resort a je propojen hotelovou zahradou s vedlej ím hotelem Coral/Palm Beach a hoteloví hosté se mohou volnû pohybovat po celém resortu. Vybavení: 2 restaurace, 3 bary (1 vestavûn v bazénu), obchody, 2 bazény s mírnû slanou vodou, smûnárna, turistické centrum s nabídkou v letû a safari, noãní klub, kasino, kadefinické a kosmetické sluïby za poplatek. PláÏ: písãitá s v skytem korálû, chránûná pfied vlnami korálovou bariérou (cca 500 m od bfiehu). Doporuãujeme obuv do vody. Pfiístup na pláï po nûkolika schûdcích z hotelové zahrady. Zábava a sport: zdarma: fotbalové hfii tû, ipky, tenisové kurty (vybavení za poplatek), stolní tenis, diskotéka, veãerní animaãní programy, za poplatek: potápûãské centrum, rybafiení, vodní sporty, denní kasino. Stravování: plná penze strava formou bufetu. Vybavení pokojû: koupelna s WC, stropní ventilátor, klimatizace za pfiíplatek, trezor za poplatek cca 2,5 EUR/den, balkon nebo terasa. Maximálnû 2 dospûlé osoby na pokoji. MoÏnost ubytování 2 dospûl ch se 2 dûtmi do 14 let v jednom pokoji. 257

ROMANTICKÁ SVATBA. pobytové zájezdy DOMINIK. REP. DÒLEÎITÉ INFORMACE

ROMANTICKÁ SVATBA. pobytové zájezdy DOMINIK. REP. DÒLEÎITÉ INFORMACE EXOTIKA2003koupani-1/2006 10.9.2006 21:17 Stránka 30 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA Juan Dolio Boca Chica Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 27 27 71 II. 27 26 46 III. 28 26 46 IV. 28 27 58 V. 28 29 99

Více

MALEDIVY. 14.990,- Kã EXO - 270. 12/13 dní letecky - ostrovní ráj v Indickém oceánu EXO - 270

MALEDIVY. 14.990,- Kã EXO - 270. 12/13 dní letecky - ostrovní ráj v Indickém oceánu EXO - 270 KARIBIK INDOCEAN CHARTER2007:Sestava 1 26.7.2007 14:04 Stránka 54 Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 29 27 92 II. 29 28 58 III. 30 28 88 IV. 31 28 119 V. 31 27 165 VI. 30 27 217 VII. 29 27 97 VIII.

Více

DÒLEÎITÉ INFORMACE. EXOTIKAkoupani-2-2007:EXOTIKAkoupani-2/2006 22.8.2007 21:14 Stránka 9. voda ( C)

DÒLEÎITÉ INFORMACE. EXOTIKAkoupani-2-2007:EXOTIKAkoupani-2/2006 22.8.2007 21:14 Stránka 9. voda ( C) EXOTIKAkoupani-2-2007:EXOTIKAkoupani-2/2006 22.8.2007 21:14 Stránka 9 Mûsíc I. 30 27 89 II. 31 27 69 III. 31 28 147 IV. 31 28 231 V. 30 29 371 VI. 30 29 224 VII. 29 28 135 VIII. 29 27 109 IX. 29 27 160

Více

ROMANTICKÁ SVATBA FAKULTATIVNÍ V LETY. 14.990,- Kã EXO - 725. 12/13 dní letecky - dovolená v rytmu reggae

ROMANTICKÁ SVATBA FAKULTATIVNÍ V LETY. 14.990,- Kã EXO - 725. 12/13 dní letecky - dovolená v rytmu reggae INDOCEAN CHARTER2007:Sestava 1 26.7.2007 14:01 Stránka 32 Ocho Rios Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 30 27 20 II. 30 27 18 III. 30 27 10 IV. 31 27 37 V. 31 29 138 VI. 32 29 114 VII. 32 28 51

Více

SRÍ LANKA EXO - 262 EXO - 262. 12/13 dní letecky - pobyt na nejkrásnûj ích pláïích Srí Lanky DÒLEÎITÉ INFORMACE

SRÍ LANKA EXO - 262 EXO - 262. 12/13 dní letecky - pobyt na nejkrásnûj ích pláïích Srí Lanky DÒLEÎITÉ INFORMACE KARIBIK INDOCEAN CHARTER2007:Sestava 1 26.7.2007 14:04 Stránka 60 Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 30 27 89 II. 31 27 69 III. 31 28 147 IV. 31 28 231 V. 30 29 371 VI. 30 29 224 VII. 29 28 135

Více

Egypt. Sea Gull**** www.cdtravel.cz. EGYPT / Hurghada. Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz / /

Egypt. Sea Gull**** www.cdtravel.cz. EGYPT / Hurghada. Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz / / Sea Gull**** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz EGYPT / Hurghada www.cdtravel.cz / / Poloha: pěkný a velký hotelový komplex se nachází přímo u pláže a v centru Hurghady,

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel ,

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel , Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

ROMANTICKÁ SVATBA DÒLEÎITÉ INFORMACE

ROMANTICKÁ SVATBA DÒLEÎITÉ INFORMACE EXOTIKAkoupani-1-2007:EXOTIKA2003koupani-1/2006 22.8.2007 20:52 Stránka 54 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA Juan Dolio Boca Chica Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 27 27 71 II. 27 26 46 III. 28 26 46 IV.

Více

JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ - LUX LE MORNE *****

JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ - LUX LE MORNE ***** JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ - LUX LE MORNE ***** - denní zájezd Poloha: jihozápa pobřeží ostrova, resort leží na poloostrově v těsné blízkosti majestátní skály Le Morne Brabant, u krásné 600 m dlouhé písečné pláže,

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel. Sweet Park*** TURECKO / Side 120 / / / / / Nově postavený hotel Sweet Park se nachází 2 km od historického městečka Side a 300 m od krásné pláže. Jedná se dva komplexy, jeden nově postavený a druhý rekonstruovaný

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 APHRODITE NNNN CZE TIP42934A 4/6 Poloha: vzdálenost od široké pláže cca 200 m. V okolí řada obchodů, barů, restaurací a diskoték. Vybavení: 180 pokojů na 7 patrech, výtahy k dispozici. Dále v hotelu naleznete

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

CHARAKTERISTIKA EGYPTSK CH LETOVISEK

CHARAKTERISTIKA EGYPTSK CH LETOVISEK EXOTIKAkoupani-3/2006 10.9.2006 23:11 Stránka 55 Sharm El Sheikh Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 23 22 4 II. 26 22 5 III. 31 23 3 IV. 36 24 1 V. 39 26 1 VI. 42 27 0 VII. 41 28 0 VIII. 41 30

Více

FAKULTATIVNÍ V LETY. od 22.01. do. 14.990,- Kã DÒLEÎITÉ INFORMACE

FAKULTATIVNÍ V LETY. od 22.01. do. 14.990,- Kã DÒLEÎITÉ INFORMACE EXOTIKAkoupani-1-2007:EXOTIKA2003koupani-1/2006 22.8.2007 20:47 Stránka 12 Mûsíc (Acapulco) vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 34 28 15 II. 33 28 5 III. 33 28 10 IV. 33 27 20 V. 32 26 53 VI. 32 26 119

Více

La Vita s*** Turecko Řecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel ,

La Vita s***  Turecko Řecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel , La Vita s*** Kontakt: Jana Handrejchová, tel 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.cz TURECKO / Side www.cdtravel.cz Turecko Řecko / / Rodinný hotel La Vita s se nachází 4 km od historického městečka

Více

ZANZIBAR. vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) Mûsíc

ZANZIBAR. vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) Mûsíc TANZANIE - Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 32 27 71 II. 32 28 64 III. 33 28 120 IV. 31 28 280 V. 29 28 303 VI. 29 27 35 VII. 28 25 33 VIII. 28 25 25 IX. 29 27 29 X. 30 27 49 XI. 31 27 79 XII.

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 BLUE HORIZON NNNN Rhodos letovisko Trianta/Ixia CZE TIP 52519A 4,7/6 Poloha: přímo na oblázkovo písečné pláži. Rhodos město cca 8 km. Autobusová zastávka před hotelem. Možnosti pro nakupování cca 250 m.

Více

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel. Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo na pláži a zároveň

Více

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu Tel.: 972 243 066 Řecký ostrov Korfu (Corfu) je jeden z nejkrásnějších ostrovů Řecka a ve středomoří vůbec. Leží na severu naproti Albánské pevnině. Díky rozmanité floře je nazývaný věčně zeleným ostrovem.

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ 8,, - denní zájezd Poloha: moderní komplex, který se nachází přímo u krásné, dlouhé a písčité pláže Sidi Mahrez v centru turistické zóny. Město Houmpt Souk je vzdáleno

Více

Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel , mob ,

Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel , mob , Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 97 22 43 053, mob. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo

Více

CHARAKTERISTIKA POLYNÉSK CH OSTROVÒ

CHARAKTERISTIKA POLYNÉSK CH OSTROVÒ EXOTIKAkoupani-3-2007:EXOTIKAkoupani-3/2006 22.8.2007 22:47 Stránka 73 AUSTRÁLIE T i c h o c e á n TAHITI COOKOVY OSTROVY NOV ZÉLAND Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 28 27 300 II. 29 28 232 III.

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka!  ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes / / / 2 Poloha: jednoduchý rodinný hotel se nachází v blízkosti klidného letoviska Alykes přímo u pláže, v okolí hotelu je dostatek ochodů a taveren,

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

SYDNEY EXO - 805 AUSTRÁLIE. 11 dní letecky - olympijské mûsto EXO - 805. CANBERRA Celodenní v let do metropole Austrálie nádhernou krajinou.

SYDNEY EXO - 805 AUSTRÁLIE. 11 dní letecky - olympijské mûsto EXO - 805. CANBERRA Celodenní v let do metropole Austrálie nádhernou krajinou. EXOTIKAkoupani-3/2006 10.9.2006 23:12 Stránka 61 Cairns - vût ina z Vás si pod tímto slovem vybaví dûm opery v Sydney, horu Ayers Rock a klokana. Tyto populární obrázky v ak daleko zaostávají za pfiírodním

Více

Bulharsko. Slunečné pobřeží Slunečné pobřeží. Pomorie Malé, živé městečko 20 km od Burgasu. Primorsko Malé rybářské městečko leží 60km

Bulharsko. Slunečné pobřeží Slunečné pobřeží. Pomorie Malé, živé městečko 20 km od Burgasu. Primorsko Malé rybářské městečko leží 60km Bulharsko Tel.: 972 243 053 www.cdtravel.cz Bulharsko SOFIJA Bulharsko se v posledních letech opět stalo vyhledávaným cílem našich turistů. Cestování lehátkovými nebo lůžkovými vozy je poměrně dobrou volbou,

Více

V blízkosti hotelu trh s ovocem a suvenýry. Dobrá dostupnost dolmušemi do centra Side.

V blízkosti hotelu trh s ovocem a suvenýry. Dobrá dostupnost dolmušemi do centra Side. Doplňující informace k hotelům: SIDE Roma Beach Resort&SPA ***** Krásný, menší, udržovaný hotel v zajímavém architektonickém stylu s kvalitními službami, cca 12 km od Side. Vynikající poloha u pláže, u

Více

ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA

ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA POBYT PRO SENIORY 55+ Hotel SANTA MONICA*** Calella Hotel se nachází cca 100 m od písečné pláže. K vybavení hotelu patří recepce, výtah, TV místnost, bar, kavárna, bazén s dětským brouzdalištěm, zavazadlová

Více

KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA *****

KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA ***** KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA ***** 8,11,12,15 - denní zájezd Resortem protéká 650 m dlouhá řeka. Mnoho zábavy pro děti v Mitsis Wonderland. K dispozici 10 tematických restaurací. Poloha:

Více

Emiráty - Abu Dhabi - Emirates Palace*****

Emiráty - Abu Dhabi - Emirates Palace***** Emiráty - Abu Dhabi - Emirates Palace***** 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,22 - denní zájezd Poloha: Luxusní hotel leží v Emirátu Abu Dhabi, jedná se o jeden z nejluxusnějších a nejkrásnějších hotelů oblasti.

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

Řecko Kréta. Studia Kronos ** Novinka! ŘECKO Kréta / Bali

Řecko Kréta. Studia Kronos ** Novinka!  ŘECKO Kréta / Bali Studia Kronos ** Novinka! Kontakt: Jana Handrejchová, tel 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.cz ŘECKO Kréta / Bali www.cdtravel.cz Řecko Kréta / Poloha: nově zrekonstruovaný jednopatrový studiový

Více

Mahdia HOTEL MAHDIA BEACH **** TUNISKO přímé lety do Monastiru, doba letu 2 hodiny 40 minut, informace o odletu na www.ckalex.cz

Mahdia HOTEL MAHDIA BEACH **** TUNISKO přímé lety do Monastiru, doba letu 2 hodiny 40 minut, informace o odletu na www.ckalex.cz HOTEL MAHDIA BEACH **** přímo na písečné pláži 3,5 km od centra Mahdie venkovní bazén vnitřní bazén slunečníky a lehátka u bazénu a na pláži zdarma (platí se pouze matrace) dětský bazén dětské hřiště dětský

Více

Itálie. Kypr. Asterias Beach**** Novinka! www.cdtravel.cz. KYPR / Ayia Napa

Itálie. Kypr. Asterias Beach**** Novinka! www.cdtravel.cz. KYPR / Ayia Napa Asterias Beach**** Novinka! Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz KYPR / Ayia Napa Kypr www.cdtravel.cz Itálie / / Poloha: vyhledávaný hotel má velmi příjemnou

Více

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND ****

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** 5,8,11,12,15 - denní zájezd EXKLUZIVNĚ v naší nabídce. Ideální pro ty, kteří chtějí být online během dovolené. Aqualand pro dětské vodní hry. Poloha: hotel

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

SOUTH MALE ATOLL - ANANTARA VELI MALDIVES *****

SOUTH MALE ATOLL - ANANTARA VELI MALDIVES ***** SOUTH MALE ATOLL - ANANTARA VELI MALDIVES ***** - denní zájezd Rozloha : délka cca 250 m, šířka cca 200 m. luxusní resort renomovaného hotelového řetězce s velmi příjemnou a vstřícnou obsluhou. Anantara

Více

Kontakt: Jana Handrejchová tel , , prostorách zdarma. Lehátka a slunečníky u bazénu

Kontakt: Jana Handrejchová tel , ,   prostorách zdarma. Lehátka a slunečníky u bazénu Best**+ Kontakt: Jana Handrejchová tel. 97 22 43 055, 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.cz TURECKO / Side www.cdtravel.cz Turecko Hotel Best má vynikající polohu nedaleko pláže, nákupní zóny letoviska

Více

KYPR, TURECKO a EGYPT

KYPR, TURECKO a EGYPT ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA PRO ZAMĚSTNANCE (a rodinné příslušníky) SŽDC, ČD A ČD CARGO. KYPR, TURECKO a EGYPT VÍCE INFORMACÍ O VOLNÝCH TERMÍNECH A CENÁCH na tel. 97 22 43 055 (Turecko, Egypt) a 97 22 43 052 (Kypr)

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

pobytové zájezdy FILIPÍNY DÒLEÎITÉ INFORMACE

pobytové zájezdy FILIPÍNY DÒLEÎITÉ INFORMACE EXOTIKAkoupani-2/2006 10.9.2006 22:12 Stránka 39 Coco Beach Mûsíc vzduch ( C) I. 30 25 23 II. 31 25 11 III. 33 26 17 IV. 34 28 32 V. 34 28 128 VI. 33 28 253 VII. 31 28 414 VIII. 31 27 437 IX. 31 27 353

Více

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou

Více

TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA ***

TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA *** TUNISKO - EL MOURADI CAP MAHDIA *** 8,, - denní zájezd Poloha: Mahdia je považována za ideální dovolenkové místo, s krásnou písčitou pláží, s malebným městečkem a svou medínou. Hotel Cap Mahdia se nachází

Více

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Lefteris studia Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Santorini / Kamari www.cdtravel.cz Řecko Santorini / / / / / Popis ostrova: Santorini je ostrov určený spíše

Více

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Caprici 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Santa Susanna Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 9 150 Kč

Více

MAR DEL SUR 2** Letecká spol. Termín Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ

MAR DEL SUR 2** Letecká spol. Termín Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ MAR DEL SUR 2** Měna Kč Stravování ALL INCLUSIVE Země a lokalita Kuba, Varadero Letecká spol. Termín 23.02.2017-07.03.2017 51 700 Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ 23.02.2017-07.03.2017 51 700 Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ 23.02.2017-10.03.2017

Více

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB ****

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** 8,,, - denní zájezd Poloha: Nachází se v severní části Primorska, v bezprostře blízkosti severní pláže (cca 80 m). Je vzdálen cca 200 m od centra letoviska.

Více

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** 110 / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou atmosférou, kvalitními službami a s velice dobrým umístěním v atraktivní čtvrti Carihuela, a pouze 50 m od pláže a promenády, na

Více

VILLA TORTUGA 3*** Letecká spol. Termín Kč 12 NOCÍ/14 DNÍ Kč Kč

VILLA TORTUGA 3*** Letecká spol. Termín Kč 12 NOCÍ/14 DNÍ Kč Kč VILLA TORTUGA 3*** Měna Kč Stravování ALL INCLUSIVE Země a lokalita Kuba, Varadero Letecká spol. Termín 29.01.2017-11.02.2017 58 400 Kč 12 NOCÍ/14 DNÍ 01.02.2017-13.02.2017 48 800 Kč 44 900 Kč 06.02.2017-21.02.2017

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

KRUČE - HOTEL EL MAR CLUB ***

KRUČE - HOTEL EL MAR CLUB *** KRUČE - HOTEL EL MAR CLUB *** - denní zájezd velmi příjemný rodinný hotel s přátelskou atmosférou se nachází v malém letovisku Kruče na samotném pobřeží a poskytuje krásný výhled na moře. Hotel je situován

Více

Baia Azzurra *** Novinka! Itálie Sicílie. ITÁLIE Sicílie / Taormina

Baia Azzurra *** Novinka!  Itálie Sicílie. ITÁLIE Sicílie / Taormina Baia Azzurra *** Novinka! Kontakt: Jan Zamykal, tel. 97 22 43 054, mob: 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz ITÁLIE Sicílie / Taormina www.cdtravel.cz Itálie Sicílie / / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

Studia Moscha. www.cdtravel.cz Řecko Rhodos. ŘECKO Rhodos / Faliraki. Kontakt: Renata Hořejší, tel 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Studia Moscha. www.cdtravel.cz Řecko Rhodos. ŘECKO Rhodos / Faliraki. Kontakt: Renata Hořejší, tel 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Studia Moscha Kontakt: Renata Hořejší, tel 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Rhodos / Faliraki www.cdtravel.cz Řecko Rhodos / / Poloha:Studia se nacházejí v klidném prostředí letoviska Faliraki,

Více

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 94 Letoviska Punta Cana Na východním pobřeží Dominikánské republiky se rozprostírá cca 40 km dlouhé bílé písečné pláže Bavaro, která patří k nejhezčím nejen v Karibiku. Palmové háje a tyrkysově zabarvené

Více

Pro lidi, kteří mají KUBA - ÚVOD. rádi život! CK Exotica Travel Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, Česká republika

Pro lidi, kteří mají KUBA - ÚVOD. rádi život! CK Exotica Travel Kaprova 14/13, 110 00 Praha 1, Česká republika KUBA - ÚVOD Pro lidi, kteří mají rádi život! KUBA je fascinující ostrovní zemí a zájem o ní neustále roste. Kubu si každý spojí s pálícím sluncem, vysokými palmami, křišťálově modrým mořem nebo plantážemi

Více

CROATIA TOUR 2016 CROATIA TOUR 2016 2.7. 9.7. 2016

CROATIA TOUR 2016 CROATIA TOUR 2016 2.7. 9.7. 2016 - CROATIA TOUR 2016 Dovolená v oblasti Zelená Laguna (Poreč) s I.S.C. Sports a CK IDEAL TOUR PRAHA Pokračujeme v krásné tradici oblíbené dovolené pro všechny spojené se sportovním vyžitím pod názvem CROATIA

Více

KALUTARA - ROYAL PALMS BEACH *****

KALUTARA - ROYAL PALMS BEACH ***** KALUTARA - ROYAL PALMS BEACH ***** - denní zájezd Poloha: luxusní hotelový komplex, vybudovaný na ploše 7 akrů v obklopení okolní vegetace, se nachází přímo u dlouhé písčité pláže poblíž Kalutary. Zhruba

Více

TURECKO / Side Z PRAHY A BRNA ODLETY

TURECKO / Side Z PRAHY A BRNA ODLETY Best**+ TURECKO / Side Hotel Best má vynikající polohu nedaleko pláže, nákupní zóny letoviska a zároveň 2 km od historického městečka Side. Podél pláže je krásná promenáda, kterou se můžete dostat až do

Více

DJERBA - EL MOURADI DJERBA MENZEL ****

DJERBA - EL MOURADI DJERBA MENZEL **** DJERBA - EL MOURADI DJERBA MENZEL **** 8,, - denní zájezd Poloha: hotelový areál El Mouradi Djerba Menzel je situován přímo u pláže, asi 6 km od centra městečka Midoun, 4 km od obchoho centra a krokodýlí

Více

Protaras - Hotel Mimosa ***

Protaras - Hotel Mimosa *** CK TURISTA Protaras - Hotel Mimosa *** 8 - denní zájezd Poloha: Příjemný hotel s rodinnou atmosférou sestávající z několika dvoupatrových budov je vystavěn na okraji střediska Protaras cca 4 km od jeho

Více

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 CK TURISTA Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 4,5,6,7 - denní zájezd Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé

Více

KE A - TANZANIE - ZANZIBAR

KE A - TANZANIE - ZANZIBAR POZN22007a:POZN22006 23.7.2007 20:30 Stránka 6 Nakuru N.P. Maasai Mara Nairobi Mt. Kilimanjaro j. Manyara Arusha Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 32 27 88 II. 32 28 70 III. 33 28 96 IV. 31 28

Více

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok 16 - denní zájezd Rušné letovisko a ostrov slonů. Resort je tvořen

Více

SAL - OASIS ATLANTICO SALINAS SEA *****

SAL - OASIS ATLANTICO SALINAS SEA ***** SAL - OASIS ATLANTICO SALINAS SEA ***** 8,, - denní zájezd Poloha: pláže: u pláže letiště: 20 km centra: 500 m nákupních možností: 500 m Pláž: písčitá lehátka, slunečníky a osušky zdarma vybaveni_pokoje

Více

TUNISKO - CLUB LE PRESIDENT ***

TUNISKO - CLUB LE PRESIDENT *** TUNISKO - CLUB LE PRESIDENT *** 8,, - denní zájezd Poloha: hotel je situován jen 50 m od krásné a rozlehlé písčité pláže v oblíbeném turistickém středisku Hammamet sever. Od soukromé pláže jej dělí pobřežní

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

DJUNI - HOTEL MARINA BEACH *****

DJUNI - HOTEL MARINA BEACH ***** DJUNI - HOTEL MARINA BEACH ***** 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Nachází se u malého přístavu a v bezprostřední blízkosti pláže. Pláž: Široká, velmi prostorná pláž, dlouhá několik kilometrů a svažující

Více

ZLATÉ PÍSKY - HOTEL MELIÁ GRAND HERMITAGE *****

ZLATÉ PÍSKY - HOTEL MELIÁ GRAND HERMITAGE ***** ZLATÉ PÍSKY - HOTEL MELIÁ GRAND HERMITAGE ***** 8, - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v centrální části letoviska Zlaté Písky. Je vzdálen cca 0 m od pláže a obklopen zelení. Pláž: Prostorná písčitá

Více

Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka.

Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka. Želvy Caretta Caretta a nejznámější pláž Řecka. Jeden z nejhezčích ostrovů jižního Jónského moře leží pouhou hodinu plavby od dalšího jónského ostrova Kefalonie a necelou hodinu a půl plavby od Peloponésu.

Více

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA Malý penzion rodinného typu, skládající se z několika budov. Leží v malém centru Succhivo na jihu ostrova, které je oblíbené díky umístění

Více

CHORVATSKO DALMÁCIE ŠIBENIK, komplex SOLARIS hotel IVAN

CHORVATSKO DALMÁCIE ŠIBENIK, komplex SOLARIS hotel IVAN ŠIBENIK, komplex SOLARIS hotel IVAN Poloha: Hotely jsou součástí moderního hotelového komplexu Solaris, od města Šibenik jsou vzdáleny 6 km. Vybavení: Klimatizované 2-lůžkové pokoje, hyg. zařízení, SAT

Více

CHORVATSKO DALMÁCIE ŠIBENIK, komplex SOLARIS Kids hotel ANDRIJA

CHORVATSKO DALMÁCIE ŠIBENIK, komplex SOLARIS Kids hotel ANDRIJA ŠIBENIK, komplex SOLARIS Kids hotel ANDRIJA Poloha: Hotely jsou součástí moderního hotelového komplexu Solaris beach resort, od města Šibenik jsou vzdáleny 6 km. Vybavení: Klimatizované 2-lůžkové pokoje

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v severní části letoviska a je vzdálen 100 m od centra, cca 300 m od jižní a cca 150 m od severní pláže.

Více

nová rozšířená nabídka hotelů Maledivy www.firotour.cz

nová rozšířená nabídka hotelů Maledivy www.firotour.cz 2012 nová rozšířená nabídka hotelů Maledivy www.firotour.cz Indický oceán Ranveli Village Resort ***+ Hotel střední kategorie, příjemný resort, dobré služby a výhodné ceny. Ari Atoll Letovisko: Ari Atoll

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis Kontakt: Gojná Tereza, tel 737 275 077, email: Tereza.Gojna@osz.org ŘECKO / Leptokarie www.cdtravel.cz Řecko Leptokarie / / Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahradním krbem,

Více

Slunečné pobřeží. Nesebr

Slunečné pobřeží. Nesebr Bulharsko Mnoho lidí kdysi v Bulharsku bylo, jako v jedné z mála zemí, kam se vůbec dalo cestovat. Co se tak vrátit na známá místa, podívat se, jestli je ještě najdeme a poznáme? Zjistit, co se změnilo?

Více

HERSONISSOS - AQUA SUN VILLAGE ****

HERSONISSOS - AQUA SUN VILLAGE **** HERSONISSOS - AQUA SUN VILLAGE **** 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha a popis : PANClub Hotel. Starší rozlehlý hotelový komplex Aqua Sun Village se skládá z několika mnoho budov, které jsou rozmístěny na

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

SILHOUETTE ISLAND - HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT AND SPA *****

SILHOUETTE ISLAND - HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT AND SPA ***** SILHOUETTE ISLAND - HILTON SEYCHELLES LABRIZ RESORT AND SPA ***** 10 - denní zájezd Poloha: Silhouette Island, luxusní komplex patřící od roku 2011 do společnosti Hilton, otevřený v roce 2006, leží u 1,5

Více

SAIGON - NHA TRANG DÒLEÎITÉ INFORMACE. 10 dní letecky - pobyt u mofie ve Vietnamu EXO - 170

SAIGON - NHA TRANG DÒLEÎITÉ INFORMACE. 10 dní letecky - pobyt u mofie ve Vietnamu EXO - 170 EXOTIKAkoupani-2-2007:EXOTIKAkoupani-2/2006 22.8.2007 21:17 Stránka 41 Mûsíc vzduch ( C) voda ( C) sráïky (mm) I. 29 24 15 II. 30 25 3 III. 31 25 13 IV. 33 26 43 V. 34 27 221 VI. 33 27 330 VII. 32 27 315

Více

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz. Anaxos Garden studia Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.org ŘECKO Lesvos / Anaxos www.cdtravel.cz Řecko Lesvos / / Poloha: příjemná studia tvoří 4 budovy, které jsou umístěny

Více

ZELL AM SEE/KAPRUN - HOTEL TAUERN SPA KAPRUN, NOVINKA

ZELL AM SEE/KAPRUN - HOTEL TAUERN SPA KAPRUN, NOVINKA ZELL AM SEE/KAPRUN - HOTEL TAUERN SPA KAPRUN, NOVINKA 3 - denní zájezd Luxusní 4* lázeňský komplex. Fascinující Vodní a Saunový svět pro relaxaci návštěvníků všech věkových kategorií - v županu přímo k

Více

JÓGA NA SARDINII REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII U PLÁŽE NA GOLFOVÉM HŘIŠTI

JÓGA NA SARDINII REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII U PLÁŽE NA GOLFOVÉM HŘIŠTI JÓGA NA SARDINII REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII U PLÁŽE NA GOLFOVÉM HŘIŠTI 17.9. 24.9.2016 7 nocí červen, září 2016 CENA: 7.290 Kč osoba / 7 nocí Cena zahrnuje: 7 x ubytování v apartmánu pro 2

Více

ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA LLORET DE MAR. hotel H TOP ROYAL BEACH****

ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA LLORET DE MAR. hotel H TOP ROYAL BEACH**** COSTA BRAVA LLORET DE MAR hotel H TOP ROYAL BEACH**** ALL INCLUSIVE, moderní hotel nedaleko centra a kousek od pláže, ideální pro rodiny s dětmi, ANIMAČNÍ PROGRAMY 28.05.-04.06. 2016 8 dní u moře - cena

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v okolí

Více

KARAVAN EXTRA LUX LORD

KARAVAN EXTRA LUX LORD - KEMP SUTIKLA KARAVAN EXTRA LUX LORD V letovisku najdete také půjčovnu aut, motorek a kol, vodní sporty, směnárnu, tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště, minigolf a možnost řady fakultativních

Více

BULHARSKO po slevě 7%

BULHARSKO po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 9.6. 17.6.2015 V ceně : 8. 361,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Doprava kombinovaná

Více

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ CK TURISTA Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ 12 - denní zájezd Poloha: Pěkný dvoupatrový hotel, který se nachází ve středisku Rachoni, přímo u písčité pláže vedle hotelu Rachoni Beach ve vzdálenosti

Více

STARFISH CUATRO PALMAS 3***

STARFISH CUATRO PALMAS 3*** STARFISH CUATRO PALMAS 3*** Měna Kč Stravování ALL INCLUSIVE Země a lokalita Kuba, Varadero Letecká spol. Termín 23.02.2017-07.03.2017 69 100 Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ 23.02.2017-07.03.2017 69 100 Kč 11 NOCÍ/13

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více