Město Moravský Beroun

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Moravský Beroun"

Transkript

1 Město Moravský Beroun Rada města Nařízení města Moravský Beroun č. 2/2016, kterým se vydává operační plán zimní údržby místních komunikací na území města Moravský Beroun Rada města Moravský Beroun se na své schůzi dne usnesením č. 2016/55/1242/RM schválila na základě ustanovení 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších toto nařízení města Moravský Beroun: Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Úkolem zimní údržby místních komunikací je zabezpečit zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a to tak, aby zimní údržba byla zabezpečována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickými možnostmi vlastníka místních komunikací na straně druhé. (2) Obsahem plánu Operačního plánu zimní údržby (dále jen plán ) je specifikace činností vyplývajících z povinností uvedených v 27 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, především zákona č. 97/2009 Sb., s přihlédnutím k ekonomickým možnostem města. (3) Závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích není možno v zimním období zcela odstranit, nýbrž pouze zmírnit. Závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích není možno zmírnit okamžitě na celém území města a proto plán stanoví pro zimní údržbu místních komunikací priority a to jak časové, tak i místní; tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti jednotlivých místních komunikací, ze stupně intenzity dopravy na nich a z různé ekonomické náročnosti údržby. (4) Plán je základním dokumentem pro provádění zimní údržby místních komunikací a zároveň slouží jako důkazní prostředek pro posouzení odpovědnosti správce místních komunikací za škody vzniklé uživatelům místních komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti, v rozsahu odpovědnosti stanovené v 27 odst. 2, 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 1

2 Článek 2 Vymezení některých pojmů Pro účely tohoto plánu se rozumí: (1) obecně závaznými právními předpisy: - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů - vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (2) zimní údržbou místních komunikací: soubor činností, jimiž se zajišťuje zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích způsobených zimními povětrnostními vlivy a to v rozsahu stanoveném v tomto plánu (3) ekonomickými možnostmi správce místních komunikací: zejména výše finančních prostředků, které může město ze svého rozpočtu na zajištění zimní údržby místních komunikací poskytnout (4) sjízdností místních komunikací: takový stav těchto komunikací, který umožňuje jízdu motorových i nemotorových vozidel, přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu, osobním schopnostem a dovednostem řidiče a závadám ve sjízdnosti, které může řidič předvídat (5) schůdností místních komunikací: takový stav těchto komunikací pro chodce, který umožňuje chůzi přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, osobním schopnostem chodce a závadám ve schůdnosti, které může chodec předvídat (6) závadami ve sjízdnosti místních komunikací: takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič předvídat ani při jízdě přizpůsobené dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, vlastnostem vozidla a nákladu, svým schopnostem a jiným zjevným okolnostem (7) závadami ve schůdnosti místních komunikací: takové změny ve schůdnosti, které nemůže chodec předvídat ani při chůzi přizpůsobené dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a svým schopnostem a jiným zjevným okolnostem (závady jsou obdobné jako u závad ve sjízdnosti); závadami ve schůdnosti se rozumí zejména závady na přechodu pro chodce na průjezdních úsecích silnic městem, na přechodech pro chodce na místních komunikacích a na místních komunikacích určených výhradně pro chodce (8) dodavatelem prací pro zajištění zimní údržby místních komunikací: organizace, se kterou správce místních komunikací uzavřel smlouvu o zajišťování zimní údržby (9) kalamitní situace: přerušení sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které vzniklo nadměrným spadem sněhu zpravidla spojeným se silným větrem, nebo mimořádným vytvořením náledí 2

3 nebo námrazy, za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost a neschůdnost místních komunikací na většině území města Článek 3 Základní povinnosti správce místních komunikací, dodavatelů prací pro zajištění zimní údržby místních komunikací a uživatelů místních komunikací v zimním období (1) Správce místních komunikací a) je specifikován v odst. I. PŘÍLOHY č. 1 b) kontroluje organizační a technickou přípravu zimní údržby místních komunikací c) schvaluje operační plán zimní údržby místních komunikací d) zasahuje operativně do organizování zimní údržby místních komunikací v době kalamitní situace e) řídí a kontroluje průběh zimní údržby místních komunikací f) zmírňuje průběžně závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích v rozsahu stanoveném v tomto plánu g) vede prvotní evidenci o provádění zimní údržby místních komunikací (2) Dodavatelé prací a) jsou specifikováni v odst. II. PŘÍLOHY č. 1 b) provádějí práce pro zajišťování zimní údržby místních komunikací v rozsahu stanoveném ve smlouvě, kterou s nimi na zimní období správce místních komunikací uzavřel (3) Uživatelé místních komunikací a) jsou povinni přizpůsobit jízdu a chůzi na místních komunikacích stavu, který je v zimním období obvyklý (sníh na komunikacích, kluzkost, zmrazky, atd.) b) jsou povinni při chůzi po chodnících a jiných komunikacích určených výhradně pro chodce používat k chůzi té části komunikace, která je posypána posypovým materiálem c) jsou povinni přecházet komunikace na místech k tomu určených (1) Kalamitní situaci vyhlašuje starosta města. Článek 4 Kalamitní situace (2) Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti se na místních komunikacích v době kalamitní situace provádí operativně bez ohledu na pořadí stanovené v tomto plánu. (3) Po vyhlášení kalamitní situace jsou povinni všichni pracovníci dodavatelů prací se na požádání dostavit na svá pracoviště a plnit úkoly, kterými budou pověřeni. (4) V době kalamitní situace může být podle 29 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, uplatněno plnění povinnosti právnickými osobami, poskytnout osobní a věcnou pomoc pro odstraňování následků kalamity. 3

4 Článek 5 Základní technické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích v zimním období (1) Odklízení sněhu mechanickými prostředky a) je z ekologického i ekonomického hlediska nejvýhodnější technologií zimní údržby komunikací b) se při trvalém sněžení trvale opakuje, s případným posypem se začíná až po odstranění sněhu c) se na komunikacích provádí v celé jejich délce a šířce (2) Zdrsňování náledí a provozem ujetých sněhových vrstev posypem inertními posypovými materiály a) účinek spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu náledí nebo provozem ujetého sněhu a tím se zvýší koeficient tření b) pouze zmírňuje kluzkost komunikace, tuto kluzkost však neodstraní; jde o opatření zpravidla s dočasným účinkem c) v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména přílohou č. 7 odst. 5 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., je možno provádět pouze na dopravně důležitých nebo nebezpečných místech, jako např. v blízkosti křižovatek, v místech velkého stoupání, před železničními přejezdy, v ostrých obloucích, na autobusových zastávkách d) se provádí na komunikacích specifikovaných v odstavci V. PŘÍLOHY č. 1 (3) Ruční úklid sněhu a ruční posyp místních komunikací a) se provádí zejména na místech nepřístupných pro mechanizační prostředky; sníh se ručně odstraňuje a posyp provádí zejména na schodech, lávkách, na některých autobusových zastávkách, na úzkých chodnících, na přechodech pro chodce atp. b) se provádí v zájmu zajištění podmínek bezpečnosti práce pracovníků pouze za denního světla, v nočních hodinách jen na místech řádně osvětlených Článek 6 Pořadí jízd mechanizmů nutných při odstraňování sněhu z místních komunikací s přihlédnutím ke stupni důležitosti místních komunikací Místní komunikace, na kterých dochází k zmírňování závad ve sjízdnosti, včetně pořadí jízd mechanizmů nutných při odstraňování sněhu a sypačů při posypu místních komunikací s přihlédnutím ke stupni důležitosti těchto komunikací, jsou specifikovány v odstavci IV. a V. PŘÍLOHY č. 1. Článek 7 Zimní údržba chodníků (1) Podle obecně závazných právních předpisů se zmírňování závad ve schůdnosti provádí pouze na přechodech pro chodce na průjezdních úsecích silnic městem, na přechodech pro chodce na místních komunikacích a na místních komunikacích určených výhradně pro chodce a to v rozsahu stanoveném v tomto plánu. (2) Místní komunikace, na kterých dochází k zmírňování závad ve schůdnosti, včetně pořadí jízd mechanizmů nutných při odstraňování sněhu a sypačů při posypu místních komunikací 4

5 s přihlédnutím ke stupni důležitosti těchto komunikací, jsou specifikovány v odstavci VI. PŘÍLOHY č. 1. (3) Na chodnících a místních komunikacích určených výhradně pro chodce se odhrnování sněhu a posyp provádí v celé jejich délce a šířce. Článek 8 Limity pro zahájení prací pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích (1) Při odstraňování sněhu a) v pracovní dny v době od 6.00 do hodin nejdéle do 30 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm b) v pracovní dny v době od 4.00 do 6.00 hodin a od do hodin a v mimopracovní dny v době od 4.00 do hodin nejdéle do 60 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm (2) Při posypu místních komunikací posypovými materiály a) v pracovní dny v době od 6.00 do hodin nejdéle do 30 minut od zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila schůdnost vytvořením kluzkosti b) v pracovní dny v době od 4.00 do 6.00 hodin a od do hodin a v mimopracovní dny v době od 4.00 do hodin nejdéle do 60 minut od zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila schůdnost vytvořením kluzkosti Článek 9 Spolupráce správce místních komunikací, orgánů Policie ČR, správce silnic, dodavatelů prací a ostatních organizací při zajišťování zimní údržby místních komunikací (1) Správce místních komunikací (jeho orgány) a) spolupracuje s dodavateli prací provádějícími práce při zajišťování zimní údržby místních komunikací, b) spolupracuje se správcem silnic zejména při koordinaci zimní údržby silnic a místních komunikací a to jak z hlediska časového, tak i technologického, c) spolupracuje s podniky na území města zejména při koordinaci údržby účelových a místních komunikací a při využívání mechanizmů provádění zimní údržby místních komunikací. (2) Příslušníci Policie ČR, Městská policie a) informují správce místních komunikací o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které při výkonu služby zjistili, b) při zjištění, že vozidla stojící na místních komunikacích tvoří překážku silničního provozu a znemožňují provádění zimní údržby rozhodnou, v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o odstranění těchto vozidel na náklady toho, kdo překážku způsobil. 5

6 Článek 10 Složení operačního štábu zimní údržby místních komunikací Složení operačního štábu zimní údržby místních komunikací je specifikováno v odst. VII. PŘÍLOHY č.1. Článek 11 Závěrečná ustanovení (1) Schválením plánu usnesením Rady města Moravský Beroun se plán stává základním předpisem pro zajišťování zimní údržby místních komunikací na území města Moravský Beroun a jeho integrovaných místních částí Sedm Dvorů, Ondrášov, Čabová a Nové Valteřice. Uživatelé místních komunikací jsou povinni se tímto plánem řídit. (2) Tímto plánem se ruší Operační plán zimní údržby místních komunikací na území města Moravský Beroun č. 22/2014 ze dne (3) Vyhlášení plánu se provede vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Moravský Beroun. (4) S plánem je možno se seznámit na úseku majetkoprávním Městského úřadu Moravský Beroun a na internetových stránkách Města Moravský Beroun (5) Nedílnou součástí tohoto plánu je PŘÍLOHA č. 1. Ing. Zdenka Szukalská starostka města Ing. Petr Otáhal místostarosta Rozdělovník : Městský úřad Moravský Beroun - kancelář starosty města - úsek majetkoprávní - úsek komunálních služeb města - Městská policie Moravský Beroun POLICIE ČR obv. odd. Moravský Beroun, Nádražní 134, Moravský Beroun Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: 6

7 PŘÍLOHA Č. 1 Operačního plánu zimní údržby místních komunikací na území města Moravský Beroun č. 2/2016 I. Správce místních komunikací: Město Moravský Beroun, náměstí 9. května 4, Moravský Beroun zastoupené Ing. Zdenkou Szukalskou, starostkou města tel , IČ: DIČ: CZ II. Dodavatelé prací: 1. Martin Blahuš, Lomnice č. 207, Lomnice tel.: IČ: Technické prostředky: čelní nakladač UNC 2. Milan Šelmeci, Lomnice č. 121, Lomnice tel.: IČ: DIČ: CZ Technické prostředky: traktor CASE se sněhovou radlicí 3. Město Moravský Beroun zajišťuje provádění zimní údržby vlastními technickými prostředky: traktor FORTERA se sněhovou radlicí traktor FORTERA se sněhovou radlicí + sypač štěrkové drtě malotraktor YUKON se sněhovou radlicí III. Místní komunikace (chodníky), na nichž zimní údržbu provádí Správce místních komunikací vlastními silami, prostřednictvím pracovníků VPP I. etapa (do 7 30 hod) 1. chodníky v prostoru náměstí 9. Května 2. spojovací stezky na prostranství uprostřed náměstí 9. Května 3. chodník v ul. Masarykova od MěÚ po křiž. s ul. Nádražní 150 m 4. chodník v ul. Masarykova od křiž. s ul. Lidická po drogerii Dajana 40 m 5. chodníky v prostoru autobusové zastávky v ul. Lidická 50 m 6. chodník v ul. Lidická od křiž. s ul. Masarykova po zrcadlo 70 m 7. chodník v ul. Gen. Svobody (DCHB) směr náměstí 100 m IV. Místní komunikace, na kterých dochází k zmírňování závad ve sjízdnosti, včetně pořadí jízd mechanizmů nutných k odstraňování sněhu z místních komunikací, s přihlédnutím ke stupni důležitosti těchto komunikací I. etapa (do 7 30 hod) 1. komunikace na sídlišti Gen. Svobody včetně ul. Cihelní 850 m 2. nám. 9. května - kom. od městského úřadu po Penzion Národní dům 150 m - šířka jízd. pruhu před panel.domem č. 512, prod.coop 150 m 3. kom. ul. Střední dolů směrem na ul. Opavská 120 m 4. kom. ul. Horní od křiž. s ul. Lidická po křiž. s ul. Masarykova (bývalá skládka SÚS) 750 m 5. kom. ul. Komenského od křiž. s ul. Horní dolů po křiž. s ul. Lidická 250 m 6. kom. ul. Dukelská 200 m 7. kom. ul. Oblouková, přes křiž. do ul. Dlouhá dolů na ul. Karla IV., přes most u Slovanu na ul. Ostrov na křiž. s ul. Janáčkova 550 m 7

8 8. kom. ul. Janáčkova 300 m 9. kom. ul. Dolní kolem objektu bývalé firmy KARTON na ul. Tkalcovskou na křiž. s ul. Opavská 300 m 10. kom. souběžná s ul. Tkalcovskou (na pozemku parc. č. 643) 70 m 11. prostor výjezdu požárních zásahových vozidel před hasičskou zbrojnicí 20 m II. etapa (do 9 00 hod) 1. kom. ul. Mlýnský vrch po lávku přes Důlní potok 300 m 2. kom. ul. Školní od křiž. u ZŠ po křiž. s ul. Lidická 350 m 3. kom. ul. Zadní od křiž. s ul. Lidická dolů po křiž. s ul. Opavská 200 m 4. kom. od náměstí na ul. Zadní (kolem prod. MASO - UZENINY) včetně kom. kolem rod. domu č m 5. kom. od náměstí na ul. Lidická k Faře (kolem rest. Černý orel) 100 m 6. kom. ul. Polní (za Poštou) 100 m 7. kom. ul. Zahradnická v celé délce včetně úseku za Knihovnou 200 m 8. kom. části ul. Na Kolišti po r. d. č. 420 a dolů k Has. zbrojnici 350 m 9. kom. spojnice ul. Lidická s ul. Horní kolem r. d. č m 10. kom. spojnice ul. Lidická parkoviště u horního kostela 35 m 11. kom. ul. Wolkerova 120 m 12. kom. části ul. Horní, od křiž. u rod. domu č. 546 po rod. dům. č m 13. kom. části ul. Komenského od byt. domu č. 506 ke křiž. u bývalé stodoly 50 m 14. příjezdová kom. ke vchodům tří byt. domů v ul. Komenského 120 m 15. kom. ul. Husova 200 m 16. kom. ul. U Hřiště 80 m 17. kom. ul. Smetanova vč. kom. kolem prodejny stavebnin 250 m 18. kom. Kpt. Jaroše od křiž. s ul. Dukelská po byt. domy č.p.532 a m 19. kom. ul. Příční v celkové délce po r. d. č m 20. nám. 9. května - plocha TRŽNICE 21. nám. 9. května - průjezd do dvora mezi domy č. 12 a m 22. kom. spojnice od ul Opavská dolů na ul. Karla IV. (kolem jídelny ZŠ) 100 m 23. kom. ul. Havlíčkova 100 m 24. kom. ul. Na Lánech 130 m 25. příjezd. komunikace k Domu soustředěné péče v ul. Partyzánská č m 26. kom. části ul. Jiráskova od zdrav. stř. k vjezdu na pozemek k r. d. č m III. etapa (do hod) 1. kom. části ul. Jiráskova od křiž. za zdravotním stř. dolů směrem k hl. bráně do podniku GRANITOL 150 m 2. příjezd. kom. k panel. domu č. 545 (naproti GRANITOLU) 30 m 3. kom. spojnice ul. Janáčkova na ul. Dolní u panel. domu č m 4. kom. ul. Na Základně od křiž. s ul. Dolní u r. d. č. 367 k vjezdu k rod. domu č m 5. kom. části ul. Povelská od křiž. s ul. Dolní a Tkalcovská k r. d. č m 6. kom. ul. Povelská od křiž. s ul. Dolní a Tkalcovská a Opavská k r. d. č. 241 a prostor u garáží za bývalou firmou Karton 150 m 7. kom. ul. Na Výstavišti 70 m 8. stezka pro pěší v úseku od Křiž. ul. Janáčkova, Dolní, Ostrov, 150 m kolem objektu GRANITOLU po most u SLOVANU 120 m 9. kom. ul. Vodní od křiž. s ul. Karla IV. po křiž. s ul. Partyzánská 400 m 10. kom. části ul. Dlouhá od křiž. s ul. Dvořákova (autoservis) po křiž. s ul. Oblouková 80 m 11. kom. ul. Křížová 200 m 8

9 12. kom. ul. Pasterní 100 m 13. kom. spojnice u OLÚ mezi křiž. ul. Masarykova a křiž. ul. Nádražní 80 m 14. kom. části ul. Kpt. Jaroše od křiž. ul. Masarykova kolem r. d. č. 531 po křiž. s ul. Dukelská 150 m 15. příjezd. kom. části ul. Dukelská k r. d. č m 16. příjezd. kom. k řadovým garážím a sběrně kovů u býv. provozovny ČSAD 200 m 17. chodník do Ondrášova 450 m Místní část Sedm Dvorů 1. příjezdová kom. k r. d. č m 2. příjezdová kom. k r. d. č m 3. kom. od křiž. u objektu býv. Sběrných surovin po křiž. u r. d. č. 41 vč. spojnice směrem k mostu přes potok 350 m 4. kom. od křiž. u řadových domů OKAL přes mostek po křiž.u r. d. č m 5. příjezd. kom. k r. d. č. 6 a m 6. kom. od křiž. u r. d. č. 15 po vjezd k r. d. č m 7. kom. od křiž. u autobus. zastávky (u Točny) k r. d. č m Místní část Ondrášov 1. kom. k r. d. č. 48 a m 2. centrál. kom. od křiž. se silnicí I/46 v úseku po obytný dům u vod. Nádrže 1300 m 3. kom. k r. d. č. 32 a m 4. kom. kolem r. d. č. 18 a k r. d. č m 5. kom. k r. d. č. 11 po lávku přes potok 200 m 6. kom. k r. d. č m 7. kom. k r. d. č m 8. kom. od křiž. nad žel. přejezdem k r. d. č m Místní část Čabová 1. kom. k r. d. č. 57, 1, 6, m 2. kom. k r. d. č m IV. etapa (do hod.) Místní část Nové Valteřice 1. kom. č. parc. 688/9 vlevo za rybníčkem v celém úseku po vjezdu k r.d.č m 2. kom. č. parc. 725 k r. d. č. 88 v lokalitě za hřbitovem 200 m 3. kom. za točnou autobusů v úseku po r. d. č m V. Místní komunikace, na kterých se provádí zmírňování závad ve sjízdnosti zdrsňováním náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem inertními posypovými materiály. materiál: štěrková drť frakce 4-8 mm I. e t a p a (do 7 30 hod.) 1. kom. ul. Gen. Svobody - všechny kom. na sídlišti včetně ul. Cihelní 750 m 2. nám. 9. května - kom. od městského úřadu po hotel Národní dům 150 m 3. kom. ul. Střední směrem dolů na ul. Opavská 120 m 4. kom. spojnice od ul. Opavská směrem dolů na ul. Karla IV. kolem jídelny ZŠ 100 m 5. kom. ul. Dlouhá od křiž. u ZŠ II. doprava přes křiž. do ul. Oblouková po křiž. s ul. Dvořákova 250 m 9

10 6. kom. spojnice od nám. 9. května prod. MASO - UZENINY přes křiž., kolem r. d. č. 152 na křiž. u Fary 100 m 7. kom. ul. Zadní dolů na ul. Opavská 200 m 8. kom. ul. Školní směrem nahoru kolem r. d. č. 570 po křiž. ul. Lidická 250 m 9. kom. ul. Komenského nahoru po křiž. s ul. Horní 250 m 10. kom. části ul. Horní od křiž. u r. d. č. 546 dolů doprava kolem plech. garáží ke křiž. s ul. Komenského 150 m 11. kom. části ul. Horní od křiž. s ul. Lidická - posyp části úseku 150 m 12. kom. ul. Wolkerova 150 m 13. kom. v prostoru křiž. ul. Horní s ul. Husova 14. kom. v prostoru křiž. ul. Horní s ul. U hřiště 15. kom. v prostoru křiž. ul. Horní s ul. Smetanova 16. kom. části ul. Smetanova v úseku klesání před křiž. s ul. Masarykova 60 m 17. kom. ul. Dukelská směrem dolů po křiž. s ul. Nádražní 170 m III. e t a p a (do 9 00 hod. ) 18. kom. Části ul. Příční ve stoupání k r. d. č. 598 a m 19. kom. části ul. Příční v úseku před křiž. s ul. Dukelská 20 m 20. kom. části ul. Kpt. Jaroše v úseku ke čtyřbytovkám 250 m 21. kom. části ul. Kpt. Jaroše od r. d. č. 351 ve stoupání ke křiž. s ul. Masarykova 70 m 22. kom. spojnice u OLÚ mezi ul. Masarykova dolů na ul. Nádražní 80 m 23. kom. části ul. Zahradnická ve stoupání u podnik. prod. Granitolu 40 m 24. kom. spojnice od Fary na náměstí kolem rest. Černý orel 100 m 25. kom. části ul. Dlouhá od křiž. s ul. Dvořákova (autoservis) po křižovatku s ulicí Oblouková, přejezd po kom. části ul. Křížová 120 m 26. prostor napojení komunikací v křiž. ul. Opavská a ul. Pasterní 140 m 27. kom. ul. Pasterní dolů po křiž. s ul. Karla IV. a ul. Dlouhá 120 m 28. kom. ul. Mlýnský vrch v úseku napojení komunikace s ul. Opavská 20 m 29. kom. části ul. Na Kolišti po r. d. č. 420 a dolů k Has. Zbrojnici 350 m IV. e t a p a (do hod.) 30. kom. části ul. Janáčkova po křiž. s ul. Ostrov 100 m 31. kom. části ul. Ostrov v úseku klesání k r. d. č m 32. kom. spojnice ul. Janáčkova s ul. Dolní (u panel. domu č. 539) 50 m 33. kom. části ul. Dolní po křiž. s ul. Na Výstavišti 120 m 34. kom. části ul. Na Výstavišti nahoru po křiž. s ul. Opavská 100 m 35. kom. ul. Tkalcovská dolů po křiž. u areálu býv. podniku Karton 250 m 36. kom. části ul. Janáčkova po křiž. s ul. Partyzánská 250 m 37. příjezd. kom. k Domu soustředěné péče v ul. Partyzánská č m 38. kom. části ul. Jiráskova (za zdr. střediskem) po vjezd na pozemek k r. d. č m 39. kom. části ul. Jiráskova od křiž. (za zdr. Střediskem) dolů na křiž. s ul. Partyzánská 150 m 40. příjezd. kom. k panel. domu č. 545 (naproti Granitolu a.s.) 30 m 10

11 VI. Místní komunikace, na kterých dochází k zmírňování závad ve schůdnosti, včetně pořadí jízd mechanizmů nutných k odstraňování sněhu a sypačů při posypu místních komunikací s přihlédnutím ke stupni důležitosti těchto komunikací I. e t a p a (do 7 30 hod.) 1. chodník v ul. Masarykova po obou stranách vozovky v úseku od drogerie Dajana po bývalou. skládku SÚS zimní údržba 700 m 2. chodník v ul. Dvořákova a Partyzánská k zdrav. středisku 450 m 3. chodník kolem hřbitovní zídky 250 m 4. chodník v ul. Komenského podél panel. domu č.p.516 a m 5. chodník v ul. Opavská (od ul. Střední směrem k ZŠ) 40 m II. e t a p a (do 9 00 hod.) 1. chodník v ul. Nádražní 300 m 2. chodník v ul. Opavská od družiny ZŠ na most přes potok 250 m 3. chodník v ul. Opavská od mostu + levostranný úsek směr Opava 300 m 4. stezka v ul. Křížová od veterinární ambulance směrem dolů 40 m 5. chodníky na sídlišti Gen. Svobody 600 m 6. chodník kolem levé strany kostela vč. chodníku středem hřbitova 250 m 7. chodník do místní části Ondrášov 450 m 8. chodník na tělese mostu v místní části Ondrášov 20 m VII. Složení operačního štábu zimní údržby místních komunikací Ing. Petr Otáhal, místostarosta město Moravský Beroun tel Jiří Žáček, Městský úřad Moravský Beroun tel Rozdělovník: Městský úřad Moravský Beroun - kancelář starosty města - úsek majetkoprávní - úsek komunálních služeb města Martin Blahuš, Lomnice č. 207, Lomnice Milan Šelmeci, Lomnice č. 121, Lomnice POLICIE ČR Obv. odd. Moravský Beroun, Nádražní 134, Moravský Beroun Městská policie Moravský Beroun 11

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 1 Městys Kunvald Kunvald 40, 561 81 Kunvald Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2016 2017 Obsah 1 Úvod 2 Vysvětlení pojmů 3 Základní povinnosti správce a uživatelů

Více

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod.

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod. Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice 1. Úvod. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními

Více

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou odbor komunálních služeb. Plán zimní údržby pro zimní období Čl. I

Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou odbor komunálních služeb. Plán zimní údržby pro zimní období Čl. I Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou odbor komunálních služeb Plán zimní údržby pro zimní období 2015 2016 Čl I Úkolem zimní údržby místních komunikací dále jen MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Více

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2016-2017 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen komunikace nebo MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby na místních komunikacích je zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne 27.11.1997 o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Starosta obce Osvětimany vydává na základě ustanovení $ 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy Obecní úřad Branka u Opavy Bezručovo nábř. 54, 747 41 Branka u Opavy, IČO:478 123 03 tel.: 553787011, e-mail: starosta@branka.eu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2016/2017 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne 4.12. 1997 V souladu s 45 odst. 1 a na základě ustanovení 44 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona č. 367/90 Sb o obcích, a ve znění pozdějších předpisů, vydává starosta

Více

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby na místních komunikacích je zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak,

Více

Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období pro obec Těchonín

Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období pro obec Těchonín Obec Těchonín Těchonín 80, 561 66 Těchonín Obsah: Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2019-2020 pro obec Těchonín 1 ÚVOD... 2 2 VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 2 3 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Obsah: I. Úvod II. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu III. Základní povinnosti vlastníka, dodavatele prací IV.

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov, okres Praha-západ telefon: 257930001 www.obectrebotov.cz e-mail: obec@obectrebotov.cz Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování

Více

Příloha č. 1 Nařízení města č. 2/2011. Plán zimní údržby komunikací. v Mnichově Hradišti a místních částech č. 1/2011

Příloha č. 1 Nařízení města č. 2/2011. Plán zimní údržby komunikací. v Mnichově Hradišti a místních částech č. 1/2011 Příloha č. 1 Nařízení města č. 2/2011 Plán zimní údržby komunikací v Mnichově Hradišti a místních částech č. 1/2011 1 Specifikace činností zimní údržby plán zimní údržby Úkolem zimní údržby místních komunikací

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků vzniklých zimními povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních

Více

Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna.

Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna. Plán zimní údržby místních komunikací v katastru mesta Smecna. I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírnování závad ve sjízdnosti a schudnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povetrnostními vlivy

Více

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice OBEC TĚŠETICE Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice Zastupitelstvo obce Těšetice na svém zasedání dne 22.11.2010 usnesením č. 19e/15/2010 usneslo

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č 28 DNE: 02112015 JEDNACÍ ČÍSLO: 4082015KS NÁZEV: Plán zimní údržby ANOTACE: Tento plán vymezuje pojmy užívané při zimní údržbě Stanoví časové intervaly

Více

Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce

Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce Č. j. OÚ-482/2012-Bj Strana 1 (celkem 8) Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce Zastupitelstvo obce Dvorce se na svém 11. zasedání dne 16. 2. 2012 usnesením č. 186/2012 usneslo vydat

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povětrnostními

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

Nařízení obce. č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací

Nařízení obce. č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací Nařízení obce č. 1/2003 o zimní údržbě komunikací Rada obce Stachy schválila dne 23. prosince 2003 podle ustanovení 102 odst. 2. písm. d) zákona č. 38/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) a na základě ustanovení

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby

Více

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY I. Základní pojmy 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon) v platném znění a vyhláška č.

Více

Operační plán zimní údržby

Operační plán zimní údržby O B E C J I N D Ř I C H O V 7 8 8 2 3 J i n d ř i c h o v č. p. 7 8 Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v obci Jindřichov pro zimní období od roku 2008 Platnost od: 1.11.2008 Počet

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Městské části Praha - Běchovice pro zimní období od 1.11.2017 do 31.3. 2018 schváleno usnesením rady městské části číslo 5/090/17 dne 15.11.2017 OBSAH A Základní ustanovení

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacích, vzniklých zimními

Více

Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD

Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD Plán zimní údržby místních komunikací MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD 1 Obsah: 1. Úvod 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu 3. Základní povinnosti vlastníka a uživatelů místních komunikací v zimním

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací Úkolem zimní údržby je zmírňování závad a jejich důsledků, vznikajících v souvislosti se zimními povětrnostními podmínkami, které mají vliv na sjízdnost a schůdnost

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA RYCHVALDU 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků vzniklých povětrnostními

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2009 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2009 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 4/2009 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY Rada města Slatiňany na své 81. schůzi dne 21. září 2009 projednala a

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA NAPAJEDEL pro období od do

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA NAPAJEDEL pro období od do PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA NAPAJEDEL pro období od 14.11.2017 do 15.03.2018 I. Zimní údržba Na základě 42 odstavce 2 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE

NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE č. /018, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic Rada města Kopřivnice se na své 79.

Více

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 02/ 2015 OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ města Police nad Metují Platnost od : 1. 11. 2015 Vypracoval: Michal Mucha

Více

Článek 2 Základní pojmy Obecně závaznými předpisy se rozumí - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, -

Článek 2 Základní pojmy Obecně závaznými předpisy se rozumí - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, - Obec Velké Březno Nařízení obce Velké Březno č. 3/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtách zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a chodnících na území obce Velké Březno v zimním

Více

Město Vroutek plán zimní údržby a pracovní řád posypu komunikací ve správním území města Vroutek - zimní období

Město Vroutek plán zimní údržby a pracovní řád posypu komunikací ve správním území města Vroutek - zimní období Město Vroutek plán zimní údržby a pracovní řád posypu komunikací ve správním území města Vroutek - zimní období 2017-2018 Úvod Zimní údržba místních komunikací se provádí v rozsahu, který přihlíží ke společenským

Více

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC HPN projekt s.r.o. MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ katastrální území: Hrabří, Pořešice, Vápenice,V. Chlumec Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Říjen 2015 Operační plán zimní údržby

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ předpis č. 5/2011/VP PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ Zpracoval: Ověřil: Schválil: Orgán obce: místostarosta starostka rada obce Jméno : Ing. Milan Honeš Ing. Helena Šimíčková Ing. Helena

Více

Čl. 1 Předmět nařízení

Čl. 1 Předmět nařízení MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2016, o zabezpečení zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období a o vymezení úseků místních komunikací, na

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec TROUBELICE 783 83 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Rok vydání: 2016 Platnost: zimní období 2016/2017 Typ: platná Příloha k nařízení obce č.: 1/2000 místních

Více

Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období

Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období 01.11.2016 31.03.2017 Úvod Plán zimní údržby je základním podkladem pro zabezpečení výkonu zimní údržby místních komunikací

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 5/2015 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY

VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 5/2015 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 5/2015 RMS PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CHODNÍKŮ A PRŮJEZDNÍCH ÚSEKŮ SILNIC NA ÚZEMÍ MĚSTA SLATIŇANY Rada města Slatiňany na své 27. schůzi dne 5. října 2015 projednala a

Více

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Město Olešnice, IČ: 00280755 nám. Míru 20, 67974 Olešnice tel. 516463108, fax 516463296 e-mail: olesnice@olesnice.cz; www.olesnice.cz Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Obsah a členění:

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. města Kraslice 2014 / 2015

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. města Kraslice 2014 / 2015 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY města Kraslice 2014 / 2015 V Kraslicích dne 18. 9. 2014 Předkládá: Ředitel Technických služeb města Kraslic, p.o. Celkový počet stran: 6 Schváleno usnesením RM Kraslice č. 2673/10/2014-RM/95

Více

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í

M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í M ě s t o P o l i c e n a d M e t u j í ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE RADY MĚSTA č. 04/ 2017 OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ města Police nad Metují Platnost od : 1. 12. 2017 Vypracoval: Ing. Pavel Kalibán

Více

Příloha č.1 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI HLUBOČKY PRO ZIMNÍ OBDOBÍ OD ROKU 2017 AŽ 2021

Příloha č.1 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI HLUBOČKY PRO ZIMNÍ OBDOBÍ OD ROKU 2017 AŽ 2021 Příloha č.1 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI HLUBOČKY PRO ZIMNÍ OBDOBÍ OD ROKU 2017 AŽ 2021 Schváleno RO Hlubočky dne 16.10.2017 OBSAH 1) Obecná ustanovení 2) Vymezení některých pojmů užitých

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA JABLONNÉ NAD ORLICÍ 2016-2017 Obsah: 1. Úvod 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu 3. Základní povinnosti vlastníka,

Více

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Obsah a členění: I. Úvod II. Plán zimní údržby III. Kontakty IV. Opatření V. Schvalovací doložka I. Úvod Plán byl zpracován v souladu se: - zákonem č. 13/1997 Sb.

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE č. /014 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Rada města Kopřivnice, se na své 91.

Více

Město Hostinné. Nařízení města č. 5/2016,

Město Hostinné. Nařízení města č. 5/2016, Město Hostinné Nařízení města č. 5/2016, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období a vymezení úseků chodníků, na kterých

Více

Plán zimní údržby města Moravské Budějovice platný od

Plán zimní údržby města Moravské Budějovice platný od Příloha č. 1 k Nařízení města Moravské Budějovice č. 2/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací a chodníků na území města Moravské Budějovice Plán zimní údržby města Moravské Budějovice platný

Více

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města Nařízení města Bojkovice č. 1 / 2015 o zimní údržbě komunikací ( chodníků ) na území města Bojkovice Rada města

Více

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA SMIŘICE č. 1/2009 Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice Rada města Smiřice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010. nařízení města Česká Skalice

Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010. nařízení města Česká Skalice MĚSTO ČESKÁ SKALICE tř. T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010 Rada města Česká Skalice vydává v souladu s ustanovením 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

Více

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, 417 81 MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních a účelových komunikacích, ve vlastnictví obce

Více

Plán zininí údržby obce Vidče

Plán zininí údržby obce Vidče Obec Vidče Vidče 96, 756 53 Vidče IČO 00304433, DIČ CZ00304433, tel.: 571 655 011, e-mail: obec@vidce.cz Plán zininí údržby obce Vidče 2016-2017 Plán zimní údržby je zpracován v souladu se zákonem č. 13/

Více

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223 POPTÁVKA PRACÍ na provádění zimní údržby komunikací v obvodu obce Špičák 1. Zadavatel: Město Železná Ruda, IČ: 00256358, se sídlem Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 2. Kontakt zadavatele: Karel

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO Stránka 1/7 OBSAH Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod 2. Plán zimní údržby MK 3. Odpovědnost za zimní údržbu MK 4. Pořadí, technologie údržby,

Více

Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany

Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch. Úvod Plán

Více

P L Á N. Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina. Zimní období

P L Á N. Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina. Zimní období P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Pro oblast Hlásná Třebaň a Rovina Zimní období 2012 2013 Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních

Více

Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem Operační plán zimní údržby komunikací pro město Nové Město pod Smrkem na zimní období 2015/2016 1) Úvod Operační plán zimní údržby

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ M Ě S T O I V A N Č I C E PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2013/2014 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy

Více

č. 3/2009, Čl. 1 Předmět úpravy

č. 3/2009, Čl. 1 Předmět úpravy Nařízení města Semily č. 3/2009, kterým se vymezují místní a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanoví

Více

Plán zimní údržby místních komunikací v Jaroměřicích nad Rokytnou pro zimní období

Plán zimní údržby místních komunikací v Jaroměřicích nad Rokytnou pro zimní období Plán zimní údržby místních komunikací v Jaroměřicích nad Rokytnou pro zimní období 2012-2013 Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby místních komunikací je zabezpečit zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

Více

M ě s t o S t a r ý P l z e n e c

M ě s t o S t a r ý P l z e n e c M ě s t o S t a r ý P l z e n e c Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2014 2015 Článek I Základní ustanovení (1) Plán zimní údržby řeší rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve

Více

Plán zimní údržby (dále jen PZÚ)

Plán zimní údržby (dále jen PZÚ) Rok 2018-2019 Plán zimní údržby (dále jen PZÚ) pro podchody a schodiště města Klášterce nad Ohří 1 OBSAH: Úvod Výklad základních pojmů (deník zimní údržby DZÚ) 1 Seznam podchodů a schodišť pro zimní údržbu

Více

O P E R A Č N Í P L Á N

O P E R A Č N Í P L Á N Město Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald O P E R A Č N Í P L Á N zimní údržby místních komunikací na katastrálním území Petřvald (dále také jen OP ), zpracovaný v souladu se zákonem č.

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3 1 TECHNICKÉ SLUŽBY BENEŠOV, s r.o., NA SPOŘILOVĚ 1371 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y M Í S T N Í C H K O M U N I K A C Í Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3 2 ÚVOD Zimní údržba místních komunikací se provádí

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2005 ze dne 3.10. 2005 kterým se vyhlašuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic

Více

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V BUCHLOVICÍCH

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V BUCHLOVICÍCH OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V BUCHLOVICÍCH zimní období 2018 2019 Operační plán zimní údržby je vydán v souladu se Zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších

Více

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI SENOHRABY I. Úvod II. Plán zimní údržby 2010/2011 Obsah a členění: 1. odpovědnost za zimní údrţbu MK 2. pořadí, technologie údrţby, doba zajištění sjízdnosti 3. seznam MK dle pořadí

Více

Plán zimní údržby místních komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2017 do 31. března 2018)

Plán zimní údržby místních komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2017 do 31. března 2018) Statutární město Ostrava Městský obvod Nová Ves Plán zimní údržby místních komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2017 do 31. března 2018) Plán zimní údržby místních komunikací

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ M Ě S T O I V A N Č I C E PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2014/2015 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy

Více

Nařízení města č. 3/2016

Nařízení města č. 3/2016 Město Třebíč Nařízení města č. 3/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Třebíči a o vymezení úseků místních komunikací

Více

Město Příbram. Čl.1 Předmět a působnost nařízení

Město Příbram. Čl.1 Předmět a působnost nařízení Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2010 ze dne 26.4.2010 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA ZLÍNA PRO KALAMITNÍ STAVY

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA ZLÍNA PRO KALAMITNÍ STAVY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MĚSTA ZLÍNA PRO KALAMITNÍ STAVY Zvláštní režim zimní údržby silnic, místních komunikací, chodníků, cyklostezek a veřejných prostranství města Zlína v případě situací způsobených extrémním

Více

Město Chodov. Nařízení města Chodova č. 5/2009

Město Chodov. Nařízení města Chodova č. 5/2009 Město Chodov Nařízení města Chodova č. 5/009 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic Rada města Chodova se na

Více

Plán zimní údržby komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2013 do 31.března 2014)

Plán zimní údržby komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2013 do 31.března 2014) Statutární město Ostrava Městský obvod Nová Ves Plán zimní údržby komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1.listopadu 2013 do 31.března 2014) Plán zimní údržby komunikací je závaznou

Více

Plán zimní údržby místních komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1. listopadu 2018 do 31. března 2019)

Plán zimní údržby místních komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1. listopadu 2018 do 31. března 2019) Statutární město Ostrava Městský obvod Nová Ves Plán zimní údržby místních komunikací na území městského obvodu Nová Ves (pro období od 1. listopadu 2018 do 31. března 2019) Plán zimní údržby místních

Více

Plán zimní údržby komunikací Praha 16 Radotín Vypracoval: Martin Zeman OMH

Plán zimní údržby komunikací Praha 16 Radotín Vypracoval: Martin Zeman OMH Plán zimní údržby komunikací Praha 16 Radotín 2018-2019 Vypracoval: Martin Zeman OMH Obsah: 1. Základní informace a stanovení pojmů 2. Příprava na ZÚK 3. Pohotovost 4. Provádění ZÚK 5. Pořadí údržby 6.

Více

Město Dobruška PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Město Dobruška PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Město Dobruška PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ pro rok 2016-2017 ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a chodnících vzniklých zimními povětrnostními

Více

Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací

Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací Odbor Město Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Nařízení města Český Brod č. 2/2013 o zimní údržbě místních komunikací Nařízením města se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KONICE

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KONICE MĚSTO KONICE Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KONICE 1/12 Obsah I. Úvod... 3 II. Základní pojmy... 3 III. Základní povinnosti vlastníka,

Více

OBEC MALÁ ÚPA Horní Malá Úpa 100, Malá Úpa

OBEC MALÁ ÚPA Horní Malá Úpa 100, Malá Úpa OBEC MALÁ ÚPA Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa Plán zimní údržby pozemních komunikací a vybraných ploch v obci Malá Úpa zima 2017/2018 (dále jen Plán zimní údržby ) 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je

Více

Nařízení č. 7/2017 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

Nařízení č. 7/2017 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků Město Uherské Hradiště Rada města Nařízení Vydáno dne: 10. října 2017 Účinnost dne: 1. listopadu 2017 Nařízení č. 7/2017 o zajištění schůdnosti a o neudržovaných úsecích místních komunikací a chodníků

Více

Plán zimní údržby na rok 2015

Plán zimní údržby na rok 2015 Plán zimní údržby na rok 2015 Úvod MČ Praha 5 -Velká Chuchle odpovídá na základě zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikací, v platném znění Vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb., o udržování čistoty na

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ. 2018/2019 Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ. 2018/2019 Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace M Ě S T O I V A N Č I C E PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2018/2019 Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace 1 1. ÚVOD Technické služby města Ivančice, příspěvková organizace (dále jen TSmI),

Více

Plán zimní údržby. část A - místní komunikace pro zimní období v Novém Městě nad Metují.

Plán zimní údržby. část A - místní komunikace pro zimní období v Novém Městě nad Metují. Plán zimní údržby část A - místní komunikace pro zimní období 2014 2015 v Novém Městě nad Metují. Plán zimní údržby je základním podkladem pro zajišťování zimní údržby místních komunikací, jejímž úkolem

Více

M ě s t o S t a r ý P l z e n e c

M ě s t o S t a r ý P l z e n e c M ě s t o S t a r ý P l z e n e c Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2018 2019 Článek I Základní ustanovení (1) Plán zimní údržby řeší rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010 Technické služby Města Slavkova u Brna, Špitálská 733, Slavkov u Brna PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2009/2010 I... 1 1. Úvod.... 1 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu.... 2 3.

Více

Plán zimní údržby 2016/2017

Plán zimní údržby 2016/2017 Plán zimní údržby 2016/2017 ů 1. Obecně závazné právní předpisy zákon č. 13 / 1997 Sb., o pozemních komunikacích vyhláška č. 104 / 1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Více

v Luhačovicích a integrovaných obcích na období let 2009-2010

v Luhačovicích a integrovaných obcích na období let 2009-2010 TECHNICKÉ SLUŽBY příspěvková organizace Uherskobrodská 188 763 26 Luhačovice PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ v Luhačovicích a integrovaných obcích na období let 2009-2010 Zpracoval : Ing. Josef Pučalík

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH BOHDANČI na zimní období

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH BOHDANČI na zimní období Opatření města Lázně Bohdaneč v samostatné působnosti PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V LÁZNÍCH BOHDANČI na zimní období 2015-2016 Nabývá účinnosti dnem schválení Radou města Zpracoval: Ing. Josef

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch Město Sázava Školská 194 285 06 Sázava Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch Zimní údržba je rozdělena na údržbu komunikací (silnic) a ostatních veřejných ploch a na údržbu chodníků.

Více

VYHLÁŠKA. obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ.

VYHLÁŠKA. obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ. 1 VYHLÁŠKA obce Havlíčkova Borová, O UŽÍVÁNÍ, SJÍZDNOSTI A SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE HAVLÍČKOVA BOROVÁ. Obecní zastupitelstvo v Havlíčkově Borové, v souladu se zákonem o obcích č. 367/90

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Plán zimní údržby místních komunikací Úkolem zimní údržby je zmírňování závad a jejich důsledků, vznikajících v souvislosti se zimními povětrnostními podmínkami, které mají vliv na sjízdnost a schůdnost

Více