VÝZVY IROP č. 38 a 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center a Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVY IROP č. 38 a 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center a Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách"

Transkript

1 VÝZVY IROP č. 38 a 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center a Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách Seminář pro žadatele Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky

2 Obecné informace o výzvách Vyhlášení výzvy: Kolová výzva Příjem žádostí: od do Datum zahájení realizace projektu: od Datum ukončení realizace projektu: do Výše CZV na 1 projekt: min Kč, max Kč. 2

3 Rozdíl mezi výzvami č. 38 a 39 Výzva č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center: Evropský fond pro regionální rozvoj Kč Státní rozpočet Kč Obce s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučené lokality, mimo hl. m. Prahu Výzva č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách: Evropský fond pro regionální rozvoj Kč Státní rozpočet Kč Z toho alokace pro projekty realizované v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL): Kč (EFRR + státní rozpočet). Obce s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo hl. m. Prahu 3

4 4

5 Oprávnění žadatelé kraje a jimi zřizované a zakládané organizace, obce a jimi zřizované a zakládané organizace, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované a zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace. Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace vykonávají činnost v jedné z oblastí: podpora nebo ochrana osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, sociální služby či aktivity sociálního začleňování. Činnost organizace ve výše uvedených oblastech bude kontrolována skrze stanovy organizace a výroční zprávy. 5

6 Míra spolufinancování 1. Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů, státní rozpočet 5 % z celkových způsobilých výdajů, příjemce 10 % z celkových způsobilých výdajů. 2. Organizace zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, NNO, církve a církevní organizace, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování EFRR 85 % z celkových způsobilých výdajů, státní rozpočet 10 % z celkových způsobilých výdajů, příjemce 5 % z celkových způsobilých výdajů. 6

7 Podpora vzniku komunitních center: Podporované aktivity = veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování členů komunity. V době udržitelnosti projektu má žadatel povinnost zajistit minimálně jednoho pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách, který bude působit v rámci komunitního centra. Komunitní centrum může také poskytovat sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytování registrované služby je volitelné, ale počet sociálních služeb je bodově zvýhodněn ve věcném hodnocení žádosti o podporu. 7

8 Podporované aktivity Žadatel musí ve studii proveditelnosti jasně popsat dopad na cílovou skupinu, tou jsou lidé ohroženi sociálním vyloučením, sociálně vyloučení, nebo zdravotně postižení. Členové komunity (kde jsou zastoupeny i cílové skupiny) se aktivně účastní fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě formou veřejného projednávání. Upozornění: Žadatel ve studii proveditelnosti popisuje aktivní zapojení veřejnosti do nastavování fungování komunitního centra, náplně provozu a vyhodnocování funkčnosti komunitního centra. Žadatel popisuje způsob realizace jednotlivých aktivit komunitního centra. Cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu. 8

9 Hlavní aktivity Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány nákup budov pořízení nezbytného vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování služeb komunitního centra Pořízení vybavení bude podporováno, budou-li součástí projektu další opatření (výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování aktivit komunitních center). Potřebnost pořízení vybavení musí být žadatelem odůvodněna ve studii proveditelnosti. 9

10 Vedlejší podporované aktivity Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. nákup pozemků pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu stávající budovy (do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu) demolice související s realizací projektu úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky) zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor) projektová dokumentace stavby, EIA studie proveditelnosti pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, studie proveditelnosti) povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel) nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení). 10

11 Způsobilé výdaje na hlavní aktivity min. 85% CZV Stavba stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budov sloužící komunitnímu centru, vytvoření zázemí pro poskytování služeb komunitního centra, budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem). Nákup staveb nákup budovy (celé nebo její části), která bude sloužit komunitnímu centru, včetně pozemku na kterém budova stojí. Pořízení vybavení budov a zázemí pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na poskytování služeb komunitního centra. 11

12 Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity max. 15% CZV nákup pozemků do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, demolice původního objektu na místě realizace projektu, úpravy venkovního prostranství, zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), projektová dokumentace stavby, EIA, studie proveditelnosti, pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, studie proveditelnosti), povinná publicita (viz kap. 13 Obecných pravidel), nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení. 12

13 Nezpůsobilé výdaje např.: výdaje bez přímého vztahu k projektu, výdaje na vedlejší aktivity projektu nad 15 % celkových způsobilých výdajů, výdaj, který nesouvisí s cíli projektu nebo který není možno doložit písemnými doklady, Výdaje na nákup nemovitostí nad stanovený limit či cenu zjištěnou znaleckým posudkem, nákup budov určených k demolici, výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, cestovní náhrady, provozní a režijní výdaje, výdaje na nepovinnou publicitu, výdaje spojené s řízením a administrací projektu, výdaje na doplňující průzkumy, posudky a analýzy nesouvisející s vypracováním projektové dokumentace nebo studie proveditelnosti, výdaje na uzavření kupní smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k nákupu nemovitosti, výdaje na vyhotovení znaleckého posudku, poplatky za zápis do katastru nemovitostí, DPH s nárokem na odpočet nebo její část, pokud žadatel má nárok na odpočet DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, výdaje, u kterých nejsou dodrženy podmínky pro způsobilost výdajů uvedené v těchto Pravidlech. Mohou být součástí projektu, ale je nutné je popsat/označit/ocenit, aby byly jasně a jednoznačně vymezené a oddělené od způsobilých výdajů. 13

14 Indikátor výsledku Kapacita služeb a sociální práce Indikátory: Povinný pro všechny projekty. Žadatel uvede výchozí hodnotu platnou k datu zahájení realizace projektu a cílovou hodnotu indikátoru k datu ukončení realizace projektu. Indikátory výstupu Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci Povinný pro všechny projekty. Žadatel uvede cílovou hodnotu indikátoru k datu ukončení realizace projektu Počet poskytovaných druhů sociálních služeb - nepovinný Indikátor je povinný pro projekty komunitních center, ve kterých bude po ukončení realizace poskytována alespoň jedna sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb. Žadatel uvede cílovou hodnotu indikátoru k datu do 6 měsíců od ukončení realizace projektu. Podrobné informace vykazování a výpočtu obsahují metodické listy indikátorů (příloha č. 2 Specifických pravidel). 14

15 Veřejná podpora komunitní centra POSKYTUJÍCÍ sociální služby Komunitní centra, poskytující sociální služby, musí být pověřena k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20.prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU), při výběru režimu podpory Rozhodnutí Komise o SOHZ (2012/21/EU). Z důvodu neovlivňování obchodu a kumulace s jinými vyrovnávacími platbami za stejnou službu obecného hospodářského zájmu nesmí být podpora kumulována s podporou de minimis, udílenou za poskytování služby obecného hospodářského zájmu. Registrace sociální služby Pokud projektem vznikne zázemí pro novou sociální službu, musí být doložena registrace této služby nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace projektu. 15

16 Veřejná podpora Pověřovací akt Pověřovací akt musí obsahovat tyto údaje (čl. 4 Rozhodnutí 2012/21/EU): a) náplň a trvání závazku veřejné služby b) identifikace podniku, případně, o které území se jedná c) povahu jakýchkoliv výhradních nebo zvláštních práv d) popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby e) opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby f) odkaz na Rozhodnutí 2012/21/EU (uvedením jeho plného názvu v textu pověření). Pokud nebyl pověřovací akt k výkonu služby obecného hospodářského zájmu ke dni podání žádosti vydán, musí žadatel předložit vyjádření pověřovatele o úmyslu pověřovací akt k výkonu služby obecného hospodářského zájmu vydat. Vyjádření pověřovatele musí obsahovat stejné údaje podle čl. 4 Rozhodnutí 2012/21/EU. Žadatel může být pověřen několika akty, které na sebe musí navazovat, aby bylo zajištěno kontinuální poskytování služby. V případě nezajištěné návaznosti poskytované služby se žadatel vystavuje riziku navrácení celé dotace. 16

17 Veřejná podpora Pověřovací akt V případě, že pověřovací akt je přílohou či dodatkem jiného právního dokumentu, je nutné jej doložit spolu s pověřovacím aktem. Z pověřovacího aktu či z jiného právního dokumentu, jehož přílohou či dodatkem je pověřovací akt, musí být patrno, že je žadatel pověřen k výkonu SOHZ, k jejímuž zkvalitnění slouží podpora z IROP. Subjekt pověřený k výkonu sociální služby může být odlišný od žadatele, ale tento vztah musí být popsán ve studii proveditelnosti a musí být zachován po celou dobu udržitelnosti. Pověřovací akty žadateli vydá subjekt, který má zájem na provozování činnosti v kvalitě a kvantitě v dané lokalitě. Pověřovatelem je orgán veřejné správy, který definuje SOHZ, službu zvláštního významu, která by bez veřejného zásahu nebyla poskytována nebo by byla poskytována za méně příznivých podmínek. Žadatel musí být pověřen k výkonu SOHZ po celou dobu životnosti investice (10 let). Doporučená délka pověření je po dobu odepisování pořízené investice. 17

18 Veřejná podpora komunitní centra NEPOSKYTUJÍCÍ sociální služby Podpořeny budou projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Při poskytování podpory v této výzvě nedochází k naplnění čtvrtého definičního znaku veřejné podpory ovlivnění obchodu mezi členskými státy. V případě komunitních center není předpoklad, že by kapacity byly využívány mimo spádovou oblast či reálnou dojezdovou vzdálenost, je omezeno využívání zařízení osobami ze zahraniční především kvůli jazykové bariéře. Aktivity budou mít lokální dopad, nebudou mít vliv na trh a spotřebitele v sousedních členských státech. Žadatel nebude zatrhávat checkbox Veřejná podpora na záložce Projekt. Záložka Veřejná podpora mu zůstane skryta pro vyplnění. 18

19 Přílohy žádosti o podporu 1. Plná moc 2. Doklad o právní subjektivitě 3. Výpis z rejstříku trestů 4. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 5. Studie proveditelnosti 6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu 7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení 8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 10. Položkový rozpočet stavby 11. Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 12. Pověřovací akt 13. Seznam objednávek přímých nákupů 19

20 Plánované výzvy v SC 2.1 Integrované nástroje rok 2016: Komunitně vedený místní rozvoj - sociální infrastruktura, výzva č /2016, průběžná výzva Sociální infrastruktura (ITI), výzva č. 58, 10/2016, průběžná výzva Sociální infrastruktura (IPRÚ), výzva č. 59, 10/2016, průběžná výzva Individuální projekty rok 2017: Komunitní centra, výzvy č. 74/75, datum vyhlášení 2/2017 Rozvoj sociálních služeb, výzvy č. 77/78, datum vyhlášení 3/2017 Sociální bydlení, výzvy č. 80/81, datum vyhlášení 4/2017 Polyfunkční komunitní centra, výzva č. 82, datum vyhlášení 4/

21 Hodnocení žádostí o podporu ve výzvách č. 38 a 39

22 22 Hodnocení žádostí

23 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Provedena do 29 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o podporu. Probíhá elektronicky v MS2014+, kontrolu provádí Centrum. Eliminační kritéria (vždy odpověď ANO x NE ) Rozdělení kritérií na NAPRAVITELNÁ x NENAPRAVITELNÁ Rozdělení kritérií je stanoveno Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Kritéria formálních náležitostí vždy napravitelná. Hodnocení probíhá v blocích o Pokud žádost o podporu nesplní byť jedno nenapravitelné kritérium přijatelnosti, je vyřazena z procesu hodnocení a napravitelná kritéria se již nehodnotí. o Pokud žadatel nesplnil napravitelné kritérium je možné žadatele vyzvat k doplnění (max. dvakrát), na doložení je stanovena lhůta 5 pracovních dnů. o Výzvy k doplnění jsou žadateli zasílány formou depeší v MS

24 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Blok I: Nenapravitelná kritéria (obecná kritéria přijatelnosti) 1) Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce - je oprávněným příjemcem dle výzvy. Tedy: kraje, obce, dobrovolné svazky a jimi zřizované a zakládané, NNO, církve, církevní organizace. 2) Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory 3) Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný pro obce, kraje, jimi zřizované organizace souhlas s čestným prohlášením. Ostatní žadatelé - souhlas s čestným prohlášením + výpis z rejstříku trestů všech statutárních zástupců uvedených na záložce subjekty projektu. 24

25 Blok I: Nenapravitelná kritéria (specifická kritéria přijatelnosti) Projekt není cílen na poskytování sociálních služeb seniorům jako výhradní, nebo jediné cílové skupině. Žadatel ve studii proveditelnosti popíše cílové skupiny projektu, přičemž z popisu musí být zřejmé, že projekt nebude zacílen na poskytování sociálních služeb seniorům, jako výhradní nebo jediné cílové skupině. 25

26 Blok II. Napravitelná kritéria Kritéria formálních náležitostí: Žádost je podána v předepsané formě Přes MS Informace uvedené v žádosti o podporu musí být v souladu s informacemi uvedenými v přílohách. Ve finančním plánu projektu musí být nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců. Žádost je podepsána oprávněným zástupcem žadatele Statutární zástupce. Pověřená osoba na základě plné moci, popř. jím pověřená osoba na základě usnesení z jednání zastupitelstva. Doporučený vzor plné moci je přílohou č. 11 Obecných pravidel. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti 1. Plná moc - v případě přenesení pravomocí na jinou osobu, např. při podpisu žádosti. Plné moci jsou uloženy v elektronické podobě v MS

27 2. Doklady o právní subjektivitě žadatele - nedokládají kraje a obce a jimi zřizované organizace, OSS a jejich PO. Ostatní dokládají: Oprávněný žadatel Doklad o právní subjektivitě Povinnost doložit veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb, sociálního začleňování, podpora nebo ochrana osob se ZP Doklad o prokázání, že hlavním účelem činnosti není vytváření zisku. Nestátní neziskové organizace zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina, jiný dokument o založení ANO ANO Církve výpis z Rejstříku církví a náboženských společností ANO NE Církevní organizace zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení ANO ANO Dobrovolné svazky obcí zakládací smlouva ANO NE Organizace zřizované či zakládané dobrovolným svazkem obcí Organizace zakládané obcemi nebo kraji zřizovací či zakládací listina nebo jiný dokument o založení ANO ANO zakládací listina nebo jiný dokument o založení ANO ANO 27

28 3. Výpis z rejstříku trestů - všichni statutární zástupci organizací zakládaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, NNO, církví a církevních organizací. V době podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců. 4. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením - ukončeným, v souladu s kap. 5 Obecných pravidel. Doložená dokumentace musí obsahovat smlouvu s dodavatelem. 5. Studie proveditelnosti - osnova je přílohou č. 3 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Slouží k posouzení realizovatelnosti a potřebnosti projektu. 6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu - výpisy z katastru nemovitostí, týkajících se projektu (ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti). Není-li žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku: nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti, která bude předmětem projektu. Upozornění: Povede-li projekt k technickému zhodnocení pronajatého majetku, je nutné, aby možnost provádět technické zhodnocení na cizím majetku byla uvedena v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce majetku, a to s podmínkou zachování výstupů minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Majetek lze pronajmout/vypůjčit pouze od subjektů, které splňují podmínky oprávněných žadatelů. 28

29 7. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení ÚR pokud se projekt týká stavby. Územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí. 8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení Stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení. Pokud žadatel nebude mít ke dni podání žádosti o podporu k dispozici tyto dokumenty, dokládá: žádost o stavební povolení nebo ohlášení potvrzené stavebním úřadem a přílohy. Žadatel je povinen průběh stavebního řízení popsat v kap. 10 Studie proveditelnosti. Upozornění: V případě doložení žádosti o stavební povolení nebo ohlášení, musí být nejpozději do vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů, doloženo stavební povolení nebo ohlášení a to formou žádosti o změnu projektu. 9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby - v podrobnosti pro vydání stavebního povolení. V podrobnosti pro ohlášení stavby, pokud stavba nevyžaduje stavební povolení. Projektová dokumentace pro provádění stavby, v případě, že již byla zpracována. 29

30 10. Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r ve formě oceněného soupisu prací. Položkový rozpočet stavby musí být doložen v elektronickém formátu *XML (otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy) a musí splňovat požadavky Vyhlášky č. 230/2012 Sb. U položek charakteru soubor, komplet nebo vlastních položek musí být uvedena jejich specifikace a způsob jejich ocenění (výstupem je dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta) V případě, že proběhlo zadávací řízení na zhotovitele stavby, předkládá žadatel také vysoutěžený a naceněný rozpočet vybraného uchazeče v elektronické podobě *.XML. nebo *.xls. 11. Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pro projekty poskytující sociální službu. Souhlasné stanovisko musí být vydáno na jméno žadatele a na konkrétní projekt. 30

31 12. Pověřovací akt (PA) Relevantní pro Komunitní centra poskytující sociální službu Žadatel musí být jasně pověřen k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, Žadatel doloží existenci závazku veřejné služby na základě pověření, které musí obsahovat náležitosti dle čl. 4 Rozhodnutí 2012/21/EU. V případě, že žadatel ke dni podání žádosti o podporu není pověřen v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU, doloží vyjádření objednatele služeb o úmyslu žadatele pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu. Žadatel musí být v tomto případě pověřen k výkonu SOHZ nejpozději do 12 měsíců od ukončení realizace projektu, tzn. od nastavení centrálního stavu Projekt finančně ukončen ze strany ŘO, to znamená, že PA doloží nejpozději s první zprávou o udržitelnosti projektu. V případě nedoložení PA k výkonu SOHZ se příjemce vystavuje riziku navrácení celé dotace. Žadatel nemusí být pověřen jedním PA, ale několika akty, které na sebe musí navazovat, aby bylo zajištěno kontinuální poskytování sociální služby. 13. Seznam objednávek přímých nákupů Pokud byly k datu podání žádosti o podporu uskutečněny objednávky přímé nákupy ve výši od 100 tis. Kč bez DPH, které se vztahují k projektu, žadatel je uvede do formuláře, který je přílohou č. 10 Obecných pravidel. 31

32 Blok II. Napravitelná kritéria Kritéria přijatelnosti (obecná): Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy Projekt je v souladu s podmínkami výzvy - správné zařazení do výzvy, zahájení ukončení realizace, cílové skupiny, míra podpory, územní dopad,... Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů - min Kč, max Kč Projekt respektuje limity způsobilých výdajů (max. 15 % CZV vedlejší aktivity, nákup pozemku max. ve výši 10 % CZV) Výsledky projektu jsou udržitelné - administrativní, finanční, provozní udržitelnost (min. 5 let od ukončení financování) Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen) Projekt musí mít pozitivní nebo neutrální vliv na horizontální priority, dle přílohy č. 1 SP. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná zdůvodnit ve studii proveditelnosti kap. 6 potřebnost realizace projektu ve vztahu k cílovým skupinám. 32

33 Kritéria přijatelnosti (specifická): Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. - do Studii proveditelnosti kap. 7 Management projektu a řízení lidských zdrojů popsat administrativní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. V kap. 11 Připravenost projektu k realizaci/kap. 16 Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu popíše finanční kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. V kap. 8 Technické a technologické řešení projektu/kap. 9 Dlouhodobý a oběžný majetek, pojištění popíše provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. Projekt je v souladu s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb - doložené Souhlasného stanovisko musí být vydáno na jméno a adresu žadatele a vztahovat se konkrétnímu projektu. V době udržitelnosti projektu má žadatel zajištěného minimálně jednoho pracovníka se vzděláním dle zákona o sociálních službách - do SP popsat, jakým způsobem bude zajištěn sociální pracovník se vzděláním dle Zákona č. 108/2006 Sb. a zdůvodní rozsah jeho úvazku v době udržitelnosti. 33

34 Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám - povinnost doložit způsob stanovení cen do rozpočtu projektu k hlavním aktivitám projektu, vyjma stavebních prací, které jsou součástí položkového rozpočtu stavby za účelem zjištění předpokládané výše způsobilých výdajů. Ceny do rozpočtu se dokládají k : Nezahájeným zakázkám: způsob stanovení cen do rozpočtu nebo způsob stanovené předpokládané hodnoty VZ Zahájeným zakázkám: způsob stanovení předpokládané hodnoty VZ Ukončeným zakázkám: způsob stanovení předpokládané hodnoty VZ a smlouva na plnění zakázky Přímým nákupům od 100 tis. Kč Stanovení cen do rozpočtu musí být rozděleno do samostatných celků odpovídajících předmětům plnění VZ. Zdrojová data nesmí být starší 6 měsíců před datem podání žádosti o podporu. Žadatel k žádosti o podporu nedokládá podklady, ze kterých vycházel při stanovení ceny do rozpočtu, musí je mít však k dispozici a na případnou výzvu tyto doklady doložit. 34

35 Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu - v kap. 18 studie proveditelnosti uvést podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu s rozdělením na hlavní či vedlejší aktivitu. Projekt s vazbou na schválenou strategii Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám je v souladu s cíli této strategie- relevantní pro projekty realizované na území se schválenou strategií KP SVL uvedeným v příloze č. 6 Specifických pravidel, výzva č. 39. Žadatel ve SP kap. 4 popíše vazbu projektu na strategii KP SVL včetně odkazů na konkrétní kapitoly a uvede v čem je projekt v souladu s cíli dané strategie. Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu - ve studii proveditelnosti kap. 10 Výstupy projektu uvést indikátory projektu, jejich hodnoty a způsob jejich výpočtu v souladu s přílohou č. 2 Specifických pravidel V hodnocení ecba/finanční analýze projekt dosáhne minimálně stanovené hodnoty ukazatelů v případě, že celkové způsobilé výdaje projektu budou vyšší než 5 mil. Kč. Kritérium: čistá současná hodnota projektu v rámci finanční analýzy (FNPV) je nižší než 0. 35

36 CBA analýza Žadatel v modulu CBA zakládá: U projektů komunitních center poskytujících sociální služby 1 samostatný výpočet CBA s veřejnou podporou, když má projekt celkové způsobilé výdaje nižší než 5 mil. Kč 2 samostatné výpočty CBA CBA s veřejnou podporou (zaškrtávací pole) a standardní CBA v případě, že projekt má celkové způsobilé výdaje vyšší než 5 mil. Kč U projektů komunitních center neposkytujících soc. služby U projektu s celkovými způsobilými výdaji nižšími než 5 mil. Kč nezpracovává žádný výpočet CBA 1 samostatný výpočet CBA standardní v případě, že jeden projekt má celkové způsobilé výdaje vyšší než 5 mil. Kč 36

37 Věcné hodnocení Minimální počet bodů, kterých musí projekt dosáhnout je 30 (z maximálních 50 bodů). 37

38 Děkuji Vám za pozornost Ing. Michaela Brožová Specialista pro absorpční kapacitu Oddělení pro Královéhradecký kraj telefon: Centrum pro regionální rozvoj České republiky U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3 tel.:

Představení výzev č. 38 a č. 39

Představení výzev č. 38 a č. 39 Představení výzev č. 38 a č. 39 Seminář pro SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Kolová výzva č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center Kolová výzva č. 39 Rozvoj

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Kolová výzva č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center Kolová výzva č. 39 Rozvoj

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Kolová výzva č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center Kolová výzva č. 39 Rozvoj

Více

Sociální infrastruktura Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby

Sociální infrastruktura Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby Sociální infrastruktura Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby Struktura financování: Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %, státní rozpočet - 0%, žadatel 5% Typy podporovaných projektů:

Více

VÝZVY IROP č. 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB č. 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL

VÝZVY IROP č. 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB č. 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL VÝZVY IROP č. 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB č. 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL Seminář pro SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 10. 6.2016 Ing. Michaela Brožová Centrum

Více

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová Informace k připravované výzvě v IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Petra Juřinová 12.

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 7. VÝZVA IROP DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 19.11. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 7. VÝZVA IROP DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 19.11. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 7. VÝZVA IROP DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 19.11. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Ing. Romana Valentová Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Kolová výzva č. 7 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

Opatření IROP 3 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (leden 2017)

Opatření IROP 3 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (leden 2017) Tento text vznikl zpracováním výzvy č. 62 Sociální infrastruktura integrované projekty CLLD a je přizpůsoben naší strategii (SCLLD MAS Lašsko, z. s.). Samotná výzva MAS bude ještě upravena, tento text

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Seminář pro SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI

Seminář pro SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI Seminář pro SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI Kolová výzva č. 7 DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ Chomutov 24.11.2015 24.11.2015

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha SC 2.4 IROP Vzdělávání 12. 4. 2016 Praha Prezentace obsahuje informace aktuální k datu 12. 4. 2016. Změny vyhrazeny. Finální podoba informací pro dané aktivity bude zveřejněna s vyhlášením výzvy. 2 IROP

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Seminář pro žadatele Výzvy ZS ITI Infrastruktura SŠ a VOŠ Infrastruktura ZŠ

Seminář pro žadatele Výzvy ZS ITI Infrastruktura SŠ a VOŠ Infrastruktura ZŠ Seminář pro žadatele Výzvy ZS ITI Infrastruktura SŠ a VOŠ Infrastruktura ZŠ Plzeň 8. 2. 2017 Veronika Eretová Výzvy Infrastruktura ZŠ a Infrastruktura SŠ a VOŠ Předpokládané datum vyhlášení výzev: 15.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Kolová výzva č. 43 Sociální podnikání II. Kolová výzva

Více

Hodnocení žádostí o podporu - hodnotící kritéria

Hodnocení žádostí o podporu - hodnotící kritéria Hodnocení žádostí o podporu - hodnotící kritéria Kolová výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II Ing. Romana Valentová 19. 10. 2016 Příjem žádostí o podporu Podání žádostí POUZE přes MS2014+ Automatická

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 14

Více

Integrovaný regionální. operační program. Podpora Komunitních center v IROP

Integrovaný regionální. operační program. Podpora Komunitních center v IROP Integrovaný regionální operační program Podpora Komunitních center v IROP INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR cca 144 mld. Kč i s kofinancováním Řídicí orgán: MMR ČR Zprostředkující

Více

MAS SVITAVA IROP Podpora vzdělávání

MAS SVITAVA IROP Podpora vzdělávání Místní akční skupina Svitava z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny Svitava z. s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 15

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE Přehled změn k 15. červnu

Více

VÝZVA IROP č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

VÝZVA IROP č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II. VÝZVA IROP č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II. Seminář pro žadatele 20. 9. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Přehled změn

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Identifikace výzvy

Více

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Achát z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Achát na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního

Více

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I.

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I. MAS 21 jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 2020 vyhlašuje 5. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI---

---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI--- Magistrát města Pardubic (Zprostředkující subjekt ITI) jako zprostředkující subjekt ITI (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické ) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské aglomerace (dále jen ZS ITI ostravské aglomerace)

Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské aglomerace (dále jen ZS ITI ostravské aglomerace) Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské (dále jen ZS ITI ostravské ) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI

Více

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VYBUDOVÁNÍ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE Přehled

Více

Opatření IROP 5 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (leden 2017)

Opatření IROP 5 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (leden 2017) Tento text vznikl zpracováním výzvy č. 68 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení integrované projekty CLLD a je přizpůsoben naší strategii (SCLLD MAS Lašsko, z.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE

Více

oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI---

oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI--- Magistrát města Pardubic (Zprostředkující subjekt ITI) jako zprostředkující subjekt ITI (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické ) oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské metropolitní oblasti

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské metropolitní oblasti Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské i Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Brněnské i

Více

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, 55. výzva, vydání 1.1, platnost od /5

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, 55. výzva, vydání 1.1, platnost od /5 Výzva ŘO IROP Specifická pravidla ŘO IROP Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování 55. výzva - Kulturní dědictví CLLD, aktivita Knihovny Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Více

Revitalizace vybraných památek

Revitalizace vybraných památek Revitalizace vybraných památek Plánované datum zahájení příjmu žádosti o dotaci: 08/2016 Plánované datum ukončení příjmu žádosti o dotaci: 01/2017 (31. 3. 2016) Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi

Více

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Jablunkovsko, z.s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Jablunkovsko na období 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

MAS Hanácké Království IROP Rozvíjíme školy v Mas Hanácké Království I.

MAS Hanácké Království IROP Rozvíjíme školy v Mas Hanácké Království I. MAS Hanácké Království, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Hanácké Království na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období

Více

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, 55. výzva, vydání 1.1, platnost od /6

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, 55. výzva, vydání 1.1, platnost od /6 Výzva ŘO IROP Specifická pravidla ŘO IROP Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování 55. výzva - Kulturní dědictví CLLD, aktivita Památky Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 14. a 15. VÝZVA IROP

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 14. a 15. VÝZVA IROP SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 14. a 15. VÝZVA IROP Výzva č. 14 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání Výzva č. 15 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality Ústí nad

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 43. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 43. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 43. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II. Identifikace výzvy Operační program

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 62. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 62. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 62. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD Identifikace

Více

Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování

Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování Nenapravitelná kritéria 2.3 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu ANO žadatel splňuje definici

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVY IROP 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVY IROP 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVY IROP č. 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB č. 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL Ing. Pavla Bártíková 7.6. 2016, České Budějovice Základní informace o výzvě Vyhlášení výzvy: 29. 4. 2016

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 26. 1. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Specifický cíl 2.2 sociální podnikání Specifický

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

Hodnocení žádostí o podporu

Hodnocení žádostí o podporu Hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 3.2 Zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT Průběžná výzva č. 26 egovernment I. Průběžná výzva

Více

vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Místní akční skupina Stolové hory, z. s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny Stolové hory, z. s., na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 3.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŽITÍ A KVALITY SYSTÉMŮ IKT Průběžná výzva č. 26 egovernment I.

Více

Sociální podnikání. Struktura financování:

Sociální podnikání. Struktura financování: Sociální podnikání Struktura financování: Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %, státní rozpočet - 0%, žadatel 5% Typy podporovaných projektů: Vznik nového sociálního podniku založení nového podnikatelského

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 60. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 60. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 60. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI Identifikace

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Pražské metropolitní oblasti

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Pražské metropolitní oblasti Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Pražské metropolitní oblasti Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.1: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI KOLOVÁ VÝZVA Č. 39: ROZVOJ INFRASTRUKTURY

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.1: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI KOLOVÁ VÝZVA Č. 49 : DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 62. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÁ STŘEDISKA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO

Více

---PAMĚŤOVÉ INSTITUCE A KULTURNÍ PAMÁTKY---

---PAMĚŤOVÉ INSTITUCE A KULTURNÍ PAMÁTKY--- Magistrát města Pardubice (Zprostředkující subjekt ITI) jako zprostředkující subjekt ITI (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické ) vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 76. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 76. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 76. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MUZEA II. Přehled změn k 4. září 2017 Položka

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI ostravské

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.1: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI KOLOVÁ VÝZVA Č. 39: ROZVOJ INFRASTRUKTURY

Více

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Statutární město České Budějovice jako nositel integrované strategie - Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice vyhlašuje 3. výzvu k předkládání projektových záměrů ROZŠÍŘENÍ KAPACITY PŘEDŠKOLNÍCH

Více

Statutární město Mladá Boleslav jako nositel integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav

Statutární město Mladá Boleslav jako nositel integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav Statutární město Mladá Boleslav jako nositel integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav vyhlašuje 4. výzvu k předkládání projektových záměrů ---- ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI ostravské Název

Více

19. výzva IROP - Technika pro IZS

19. výzva IROP - Technika pro IZS 19. výzva IROP - Technika pro IZS (blok pro obce) 11. 2. 2016 Pardubice Ing. Markéta Kupcová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém Vyhlášení

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.1: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI KOLOVÁ VÝZVA Č. 30: ROZVOJ SOCIÁLNÍCH

Více

VÝZVY IROP č. 34 Sociální bydlení č. 35 Sociální bydlení v SVL

VÝZVY IROP č. 34 Sociální bydlení č. 35 Sociální bydlení v SVL VÝZVY IROP č. 34 Sociální bydlení č. 35 Sociální bydlení v SVL 28.6.2016 Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky 34. a 35. výzva IROP SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Vyhlášení výzvy: 3. 6.

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP Aktivita: cyklodoprava Příjem žádostí o podporu: 21. 12. 2015 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2016 v 14:00 hod Oprávnění žadatelé:

Více

Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro následující výzvy: Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek Výzva č. 14 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání Výzva č. 15 SC 2.4 Infrastruktura

Více

ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ STŘEDNÍCH ŠKOL Hlavní město Praha jako zprostředkující subjekt integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

Představení výzev č. 32 a č. 33

Představení výzev č. 32 a č. 33 Představení výzev č. 32 a č. 33 Seminář pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Kolová výzva č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Více

Příprava žádosti o podporu a výběrový proces

Příprava žádosti o podporu a výběrový proces Příprava žádosti o podporu a výběrový proces Příprava žádosti o podporu a výběrový proces Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) Představení hlavních kroků výběrového procesu Příprava žádosti o podporu

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ IPRÚ

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ IPRÚ INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝCH PROJEKTŮ IPRÚ SPECIFICKÝ CÍL 2.1: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI PRŮBĚŽNÁ

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI ostravské Název

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

MAS Český les IROP Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství

MAS Český les IROP Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství MAS Český les, z.s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Český les na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Příjem žádostí o podporu

Příjem žádostí o podporu Představení systému hodnocení kritérií ve SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Kolová výzva č. 11 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské metropolitní oblasti

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské metropolitní oblasti Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské metropolitní oblasti Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty

Více

MAS Broumovsko+, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Broumovsko+) vyhlašuje

MAS Broumovsko+, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Broumovsko+) vyhlašuje MAS Broumovsko+, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Broumovsko+) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ

ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 10. výzvu k předkládání projektových záměrů ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ

Více

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání Výzva č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání Výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání Seminář pro žadatele ve Specifickém cíli 2.4 IROP

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Přehled

Více

VÝZVY IROP č. 34 Sociální bydlení č. 35 Sociální bydlení v SVL

VÝZVY IROP č. 34 Sociální bydlení č. 35 Sociální bydlení v SVL VÝZVY IROP č. 34 Sociální bydlení č. 35 Sociální bydlení v SVL 27.6.2016 Ing. Pavla Bártíková Centrum pro regionální rozvoj České republiky 34. a 35. výzva IROP SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Vyhlášení výzvy: 3. 6.

Více

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Statutární město Ústí nad Labem jako zprostředkující subjekt ITI (Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.1: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI KOLOVÁ VÝZVA Č. 30: ROZVOJ SOCIÁLNÍCH

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více