Oblastní pracoviště Plzeň. Inspekční zpráva. Dům dětí a mládeže Domažlice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblastní pracoviště Plzeň. Inspekční zpráva. Dům dětí a mládeže Domažlice"

Transkript

1 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva Dům dětí a mládeže Domažlice Hradská ul. č. 94, Domažlice Identifikátor: Zřizovatel: Školský úřad Domažlice, Branská 5, Domažlice Termín konání orientační inspekce: června 2000 Čj / Signatura od1tt201 Střediska pro volný čas dětí a mládeže - str. 1

2 HODNOCENÍ NABÍDKY A REALIZACE VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI Sledované jevy a základní ukazatelé pro hodnocení nabídky a realizace výchovněvzdělávací činnosti Nabídka výchovně-vzdělávací činnosti Nabídka výchovně-vzdělávací činnosti je pestrá a vychází ze zájmu a potřeb dětí i z možností personálního zabezpečení. Ve školním roce 1999/2000 bylo realizováno 51 zájmových útvarů, které celkem navštěvovalo 744 dětí s průměrnou docházkou 14,5 dětí na útvar. Zájmové útvary jsou zaměřené na oblast estetickou - obor dramatický, výtvarný, hudební, taneční a oblasti společensko-vědní, technické, přírodovědní, sportovně-turistické i na primární protidrogovou prevenci. Činnost jednotlivých zájmových útvarů je určena především dětem základních škol. DDM dále pořádá i krátkodobé kurzy pro dospělé. Počty dětí vzájmových útvarech odpovídají daným prostorám DDM Domažlice. Roční účastnické poplatky jsou stanoveny s ohledem na finanční náročnost jednotlivých zájmových útvarů a pohybují se v rozmezí od 100 do 600 Kč. Budova je zatím v majetku Fondu dětí a mládeže. Již několik let probíhá jednání o bezplatném převodu této budovy do vlastnictví DDM Domažlice. V budově DDM je 7 kluboven a v suterénu keramická dílna. Všechny prostory jsou malé, stísněné, bez zázemí na ukládání výrobků, pomůcek i potřebného materiálu. K zabezpečení své činnosti využívá středisko tělocvičnu i počítačové učebny blízkých škol. Pro příležitostnou činnost pak i Městské kulturní středisko, kino Čakan, sál Policejní akademie atd. Nabídka výchovně-vzdělávací činnosti je pestrá, vychází ze zájmů a potřeb dětí. Celkově byla hodnocena jako velmi dobrá. Pravidelná zájmová činnost Pravidelná zájmová činnost probíhala v zájmových útvarech, klubech, kroužcích, kurzech. Velký zájem byl o výuku cizích jazyků, zobcovou flétnu, hry na kytaru, výpočetní techniku, dívčí klub a rybáře. Rozvoj zaznamenal taneční obor. S ohlasem byly přijaty kurzy jógy a relaxační cvičení pro dospělé, rovněž i keramický útvar pro děti i dospělé. Sledována byla činnost zájmového útvaru Německý jazyk pro děti předškolního věku. Výuka byla pečlivě promyšlena. Připravené aktivity a činnosti odpovídaly věkovým zvláštnostem dětí předškolního věku. Hravými formami práce děti opakovaly co se v průběhu roku naučily. Z reakcí dětí bylo patrné, že je výuka těší a prokazovaly velmi dobré dovednosti a znalosti. Dokumentace o zájmových útvarech je pečlivě vedena, materiálně-technické vybavení odpovídá potřebám nabízených kroužků. Nabídka zájmových útvarů je široká. Dobře organizované a vedené kroužky se těší trvalému zájmu dětí. Nabídka zájmových útvarů byla hodnocena jako velmi dobrá. Střediska pro volný čas dětí a mládeže - str. 2

3 Příležitostná zájmová činnost DDM připravuje pro všechny věkové kategorie, zejména o volných dnech, přitažlivé akce zábavného i naučného charakteru. Pořádá besedy, přednášky, soutěže, kulturní akce, dílny dětské tvořivosti organizuje i burzy dětského odívání. V době jarních a letních prázdnin je organizována kvalitní příměstská činnost. Celá řada příležitostných akcí má již svou tradici a je opakována pro stálý zájem. Příležitostné akce jsou zakotveny v ročním plánu činnosti DDM. Konkrétní náplň každé akce je předem zpracována a předložena ředitelce ke schválení. Nabídka příležitostné zájmové činnosti vychází ze zájmu dětí, mládeže a dospělých. Tato oblast byla hodnocena jako velmi dobrá. Prázdninová činnost V rámci prázdninové činnosti jsou naplánovány čtyři letní tábory v lokalitách Horšovský Týn, Soběslav, Černíkov, Plasy, kterých se zúčastní 96 dětí. Dále budou uspořádány tři příměstské tábory (intenzivní kurz angličtiny, výlety do okolí, soutěže) do kterých se přihlásilo 45 dětí, a spontánní činnosti (společenské hry, stolní tenis, videohry atd.). Všechny akce jsou vždy pečlivě vyhodnoceny i bohatě fotograficky zdokumentovány. Příslušná dokumentace jednotlivých táborů je založena u ředitelky zařízení. Prázdninové aktivity jsou pestré a vycházejí z potřeb dětí i rodičů. Tato oblast byla hodnocena jako velmi dobrá. Individuální práce Středisko nabízí pestrou škálu zájmových činností. Počty dětí vjednotlivých kroužcích umožňují vedoucím věnovat dětem individuální péči. Středisko je otevřené všem dětem bez rozdílu. Speciální zaměření na rozvoj určitých talentů splňoval zájmový kroužek elektrotechnický, z něhož byla většina dětí úspěšně přijata ke studiu na SOŠ elektrotechnické. Oblast individuální práce vzhledem k podmínkám a počtu pracovníků střediska byla na průměrné úrovni. Soutěže a přehlídky Z pověření zřizovatele organizuje DDM Domažlice okresní kola olympiád žáků základních a středních škol v českém, anglickém a německém jazyce, biologii i soutěže Mladých historiků a recitace. Ve spolupráci s Českým rybářským svazem se uskutečnilo v minulém školním roce místní i okresní kolo soutěže Zlatá udice. Vzhledem k personálním možnostem se středisko velmi dobře vyrovnává s organizováním soutěží a olympiád. Nabídka spontánní činnosti Spontánní činnosti je věnována stálá pozornost, rozšiřuje se nabídka spontánních aktivit nejen pro organizované děti a mládež. Středisko umožňuje přístup do herny a Fit centra všem dětem, mládeži i dospělým. Spontánní aktivity jsou i v plánu prázdninové činnosti. Nabídka spontánních aktivit byla na průměrné úrovni. Střediska pro volný čas dětí a mládeže - str. 3

4 Odborná pomoc V rámci odborné pomoci zajišťují pracovníci střediska doplnění výuky jazyka anglického a německého, pořádají kurzy práce na počítači a keramiky. Pracovníci střediska velmi dobře spolupracují s dalšími subjekty, které pracují s mládeží. Celkové hodnocení nabídky a realizace výchovně-vzdělávací činnosti. Nabídka zájmových aktivit má stále vzestupnou úroveň. Proti loňskému školnímu roku se zvětšil počet zájmových útvarů o10 na současných 51. Vzhledem k prostorovým podmínkám střediska je současná nabídka na nadprůměrné úrovni. Sledované jevy a základní ukazatelé pro hodnocení kvality řízení Plánování Plán hlavních úkolů pro školní rok 1999/2000 byl zpracován podle oblastí na všechna oddělení. Hlavním úkolem zařízení zůstává široká nabídka aktivit pro účelné využití volného času dětí, mládeže i veřejnosti. Plán vychází z hodnocení výsledků práce z minulých let azahrnuje všechny zájmové oblasti. Tento dokument obsahuje plány jednotlivých oddělení, harmonogram okresních soutěží, harmonogram akcí zájmové činnosti a týdenní plány pedagogických pracovníků, plán prázdninové a letní činnosti a plán kontrolní a řídící činnosti. Měsíčně jsou akce zapracovávané v Informátoru s upřesněním údajů o každé činnosti. Ten je prostřednictvím školského úřadu rozesílán školám a dalším subjektům. Plán hlavních úkolů byl projednán na pedagogické radě dne 13. září 1999 a schválen Školským úřadem Domažlice. Plánování vychází ze znalosti možností domu dětí i potřeb dětí a jejich rodičů. Bylo hodnoceno jako velmi dobré. Organizování Veškerá činnost DDM vychází z platných směrnic, dokumentů a obecně platných právních předpisů. V čele střediska stojí ředitelka, která odpovídá za veškerou činnost svému zřizovateli. V době její nepřítomnosti ji zastupuje hospodářka. Ředitelce jsou podřízeni: pedagogičtí pracovníci, kteří odpovídají za úroveň práce jednotlivých oddělení podle svých popisů práce hospodářská pracovnice odpovědná za hospodaření a administrativu uklízečka odpovědná za úklid a pořádek Práce domu je řízena prostřednictvím plánu hlavních úkolů a zpracovaným vnitřním řádem, který obsahuje kapitoly provozu domu, základní povinnosti pracovníků, povinnosti pedagogických pracovníků, povinnosti vedoucích zájmových útvarů, povinnosti členů zájmových útvarů, hospodaření domu, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a seznam pedagogické dokumentace. Podle zpracovaného organizačního řádu předkládají vedoucí oddělení ředitelce týdenní Střediska pro volný čas dětí a mládeže - str. 4

5 plány s hodnocením uskutečněných akcí. Třikrát ročně jsou svolávány pedagogické rady. Z jejich jednání jsou pořizovány zápisy, které obsahují hodnocení i konkrétní úkoly pro jednotlivé pracovníky s termíny jejich plnění. Každý měsíc vydává DDM informační letáček - Informátor, ve kterém je veřejnost seznamována s programovou nabídkou střediska. Časté články v regionálním tisku (Zpravodaj města Domažlice, Nové Domažlicko, Domažlický denník) o činnosti střediska přispívají k propagaci tohoto zařízení. Dále jsou pořádány akce pro rodiče a děti - burzy dětského odívání, pečení perníčků a v měsíci září Den otevřených dveří. Organizace domu dětí odpovídá možnostem a velikostí střediska, byla promyšlená a byla hodnocena jako nadprůměrná. Vedení a motivování pracovníků V malém kolektivu pracovníků záleží na vstřícném přístupu a osobní obětavosti každého jednotlivce k zajištění činnosti střediska ve stávajícím rozsahu. Kolegiální a demokratický styl řízení se odráží ve vzájemných vztazích mezi pracovníky, v iniciativním přístupu k práci i v celkové atmosféře zařízení. Kritéria osobního hodnocení i odměn jsou stanovena a pracovníkům známa. Stálí pracovníci střediska nemají požadované vzdělání, jejich osobní zaměření odpovídá nabídce střediska. Pracovníci se podle možností a nabídky zúčastňují dalšího vzdělávání. Vedení a motivování pracovníků bylo hodnoceno jako velmi dobré. Kontrolní mechanizmy Kontrola se řídí plánem kontrolní a řídící činnosti na školní rok 1999/2000 a zaměřuje se na kontrolu a dodržování organizačního a vnitřního řádu střediska, hospitační činnost v zájmových útvarech a kontrolu úklidu. Zápisy z hospitační činnosti jsou prováděny způsobem dohodnutým na oblastní poradě ředitelů domů dětí. Neformální kontrolní činnost pedagogické práce s dětmi je prováděna denně při úzké vzájemné spolupráci čtyř stálých pracovníků zařízení. Kontrolní činnost odpovídá podmínkám zařízení, byla účinná a hodnocena jako velmi dobrá. Hodnocení kvality řízení Způsob plánování, organizování, vedení a motivování i kontrolní činnost přispívá k úspěšné činnosti střediska. Velmi dobrá je promyšlená a systematická prezentace střediska na veřejnosti. Řízení je celkově hodnoceno jako velmi dobré. VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ Zařazení do sítě škol a školských zařízení splatností od bez čísla jednacího Výroční zpráva o činnosti DDM Domažlice za školní rok 1999/2000 Plán hlavních úkolů na školní rok 1999/2000 Vnitřní řád DDM Střediska pro volný čas dětí a mládeže - str. 5

6 Organizační řád DDM Dokumentace jednotlivých oddělení a zájmových útvarů Kroniky a fotodokumentace o činnosti DDM ZÁVĚR Nabídka výchovně-vzdělávací činnosti je pestrá, vychází ze zájmu a potřeb dětí. Velmi dobře jsou využity stávající podmínky domu dětí a možnosti personálního obsazení. Jako nevyhovující byly hodnoceny prostorové podmínky. Kvalita řízení byla na velmi dobré úrovni. Využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem k účelu jejich poskytnutí bylo v době konání orientační inspekce efektivní. Datum vyhotovení inspekční zprávy a složení inspekčního týmu V Rokycanech dne 20. června 2000 Razítko Školní inspektoři Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Mgr. Bohuslav Tichý Tichý v. r. Členové týmu Mgr. Darina Motlíková Motlíková v. r. PaedDr. Ondřej Kožíšek Kožíšek v. r. Datum a podpis ředitelky stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: 26. června 2000 Razítko Ředitelka střediska pro volný čas dětí a mládeže Podpis Mgr. Ivana Kubová Mgr. Kubová v. r. Předmětem orientační inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže dle 18 odst. 3, 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Dle 19 odst. 8 téhož zákona může ředitel střediska pro volný čas dětí a mládeže podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Hodnotící stupnice: Kód Stupeň Širší slovní hodnocení a Vynikající Zcela mimořádný, příkladný b Velmi dobrý Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň c Dobrý Negativa a pozitiva v rovnováze, průměrná úroveň Střediska pro volný čas dětí a mládeže - str. 6

7 d Ještě vyhovující Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa Další adresáti inspekční zprávy Následující tabulky se řediteli neodesílají. Adresát Datum předání/odeslání inspekční zprávy Školský úřad Domažlice osobně Připomínky ředitele(ky) Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text nepodány Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI Střediska pro volný čas dětí a mládeže - str. 7

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř. Jana Seitze 257 nábř. Jana Seitze 257, 342 01 Sušice Identifikátor školy:600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Dům dětí a mládeže Bájo, Česká Skalice Husovo náměstí 3, Česká Skalice 552 03 Identifikátor: 600 094 251 Zřizovatel: Město Česká

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva 78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30 Sokolovská 30, 323 12 Plzeň Identifikátor: 600 069 133 Zřizovatel: Úřad městského obvodu Plzeň 1,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793 Tyršova 793, 583 01

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Městský dům dětí a mládeže Čelákovice Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice Identifikátor: 600 052 478 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Praha 5, Štefánikova 11. Adresa: Štefánikova 11/253, 150 Praha 5. Identifikátor domu dětí a mládeže: 600 027 581

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Praha 5, Štefánikova 11. Adresa: Štefánikova 11/253, 150 Praha 5. Identifikátor domu dětí a mládeže: 600 027 581 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Praha 5, Štefánikova 11 Adresa: Štefánikova 11/253, 150 Praha 5 Identifikátor domu dětí

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 036 171/99-2453 Signatura: vc6ls202 Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy Okresní pracoviště Nymburk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Dům dětí a mládeže Nymburk,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže v Zábřehu

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže v Zábřehu ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže v Zábřehu Čs. armády 1, 789 01 Zábřeh Identifikátor: 600 148 629 Termín konání orientační

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Townshend International School, o. p. s. Karla Čapka 800, 373 41 Hluboká nad Vltavou Identifikátor školy: 600 008 142 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třinec, Kaštanová 412, okres Frýdek-Místek Kaštanová 412, 739 61 Třinec Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní a Mateřská škola Lešany Lešany 42, 257 44 Netvořice Identifikátor školy: 600 041 883 Zřizovatel: Obec Lešany, Lešany 23,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Speciální školy při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 V Úvalu 1/84, 150 18 Praha 5 - Motol Identifikátor školy: 600 021 041 Zřizovatel: Školský

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Habartov, Karla Čapka 769, okres Sokolov Karla Čapka 769, 357 09 Habartov Identifikátor:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Okresní pracoviště Litoměřice Inspekční zpráva Předškolní zařízení 14.Mateřská škola Ústí nad Labem, Škroupova 307 Adresa Ústí nad Labem, Škroupova 307 Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava Identifikátor školy: 600 020 517 Zřizovatel: AD FONTES RERUM,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Adresa: Luční 4588, 760 05 Zlín Identifikátor: 600 113 019 Termín konání komplexní inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Pedagogicko-psychologická poradna Praha 10

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Pedagogicko-psychologická poradna Praha 10 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pedagogicko-psychologická poradna Praha 10 Jabloňová 30, 106 00 Praha 10 Identifikátor: 600 032 353 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Olomouc Inspekční zpráva Domov mládeže Střední odborné učiliště polygrafické, Olomouc, tř. Svobody 21 tř. Svobody 21, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600 017 168 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Olomouc Inspekční zpráva Moravské reálné gymnázium spol. s r. o. Olomouc Nešverova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 036 Termín konání orientační inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 4. mateřská škola Příbram VII.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 4. mateřská škola Příbram VII. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 4. mateřská škola Příbram VII., Okružní 200 Okružní 200, 261 02 Příbram VII Identifikátor: 600 054 047

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Mateřská škola Nezvalova 661, 460 15 Liberec Identifikátor zařízení: 600079171 Zřizovatel: Město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Starý Bydžov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Starý Bydžov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Starý Bydžov 503 57 Starý Bydžov 13 Identifikátor: 600 088 154 Termín konání orientační

Více

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Inspekční zpráva Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Identifikátor školy: 600 013 260 Zřizovatel: Jitka Taussiková, Bezručova 3, 678 01 Blansko

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2 Na Děkance 2/130, 128 00 Praha 2 Identifikátor zařízení: 600 035 409 Termín konání orientační inspekce: 13.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Moravičany, okres Šumperk 789 82 Moravičany 213 Identifikátor školy: 600 148 157 Termín konání orientační inspekce: 29. březen,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Domov mládeže, Karlovy Vary, Lidická 38 Lidická 38, 360 20 Karlovy Vary Identifikátor: 600 028 607 Termín konání orientační inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Mateřská škola, Hnanice, okres Znojmo Hnanice, Znojemská 88, 669 02 Znojmo Identifikátor zařízení: 600 126 838 Zřizovatel: Obec Hnanice,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní umělecká škola Zábřeh, Farní 9 789 01 Zábřeh Identifikátor: 600 004 449 Zřizovatel: Školský úřad, Lautnerova 1, 787 01 Šumperk

Více