včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky)"

Transkript

1 Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Název veřejné zakázky: PROGRAMOVÁNÍ ON-LINE APLIKACÍ Evidenční/Identifikační číslo: VZ Úplná zadávací dokumentace obsahuje tyto části: Část A. Zadávací podmínky včetně Kvalifikační dokumentace Část B. Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky) Část C. Formulář pro podání nabídky včetně Čestného prohlášení Zadávací dokumentace je v souladu s Manuálem pro zadávání veřejných zakázek v rámci Programu švýcarsko české spolupráce, a její zadání se ve smyslu 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona neřídí zákonem.

2 ČÁST A. ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikace veřejné zakázky Název veřejné zakázky /VZ/: Programování on-line aplikací Identifikační číslo VZ VZ Programování specializovaných elektronických systémů a aplikací v prostředí internetu (e-learningová platforma, indikátorový portál, aplikace místní městské sekce webových stránek o indikátorech) začleněných do stávajících webových prezentací a aplikací zadavatele. Předmět veřejné zakázky Dílčí výstupy veřejné zakázky: e-learningový systém indikátorový portál vytvoření městských profilů aplikace pohledu na indikátory konkrétního města 2. Identifikace zadavatele Název zadavatele: CI2, o.p.s. Sídlo zadavatele: Kateřinská 26, Praha 2 Jméno osoby oprávněné jednat jménem zadavatele: Telefon: adresa: Mgr. Josef Novák, PhD IČ zadavatele: DIČ zadavatele: Jméno kontaktní osoby zadavatele ve věci této VZ: Telefon: adresa: CZ Mgr. Ing. Petr Pavelčík Základní informace o veřejné zakázce Popis předmětu veřejné zakázky: Programování specializovaných elektronických systémů a aplikací v prostředí internetu (e-learningová platforma, indikátorový portál, aplikace místní městské sekce webových stránek o indikátorech) začleněných do stávajících webových prezentací a aplikací provozovaných zadavatelem. Plnění veřejné zakázky je součástí výstupů projektu Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21.

3 Předpokládaná hodnota VZ v Kč (bez DPH): Zadávací lhůta: Dílčí výstupy veřejné zakázky: 1. Vytvoření e-learningové platformy 2. Rozšíření indikátorového portálu CI2 3. Vytvoření městských profilů aplikace zajišťující pohledy na indikátory konkrétního města Podrobný popis předmětu VZ je uveden v zadávací dokumentaci v Části B příloze I Zadání / technické a obchodní podmínky Kč 60 dní Doba trvání VZ: Od podpisu smlouvy nejpozději do Datum vyhlášení VZ: Lhůta pro podání žádosti o dodatečné informace: Termín a místo pro prohlídku místa plnění této VZ: Lhůta pro podání nabídek: Místo pro podání nabídek: Stávající funkce indikátorového portálu jsou volně přístupné na podstatné informace jsou zveřejněny v této zadávací dokumentaci nebo jsou veřejně přístupné na webových stránkách CI2, o.p.s do 14:00 hod. Písemnou nabídku zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu: CI2, o.p.s., Kateřinská 26, Praha 2 Termín otevírání obálek: Místo pro otevírání obálek: V případě zaslání nabídky poštou je rozhodující termín doručení nabídky :10 hodin Zasedací místnost CI2, o.p.s. 4. Kvalifikační dokumentace Požadavky na prokázání kvalifikace: Základní kvalifikační Profesní kvalifikační Technické kvalifikační Dodavatel předloží řádné dokumenty, které prokáží splnění kvalifikačních požadavků. Požadované dokumenty budou zpracovány dle pokynů uvedených níže Základní kvalifikační splní dodavatel, který předloží originál čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů na hlavičkovém papíře s podpisem statutárního zástupce. Formulář čestného prohlášení je přílohou části C této zadávací dokumentace. Profesní kvalifikační splní dodavatel, který předloží kopii následujících dokumentů a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky Technické kvalifikační splní dodavatel, který předloží následující : a) seznam 3 obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění Zadávací podmínky 3

4 b) doloží zkušenosti členů realizačního týmu se zpracováním e- learningových aplikací a/nebo jiných obdobných interaktivních webových služeb. Splnění technických kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč formou čestného prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů na hlavičkovém papíře uchazeče s podpisem jeho statutárního zástupce. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti uvedené v čestných prohlášeních z veřejných zdrojů. 5. Požadavky na zpracování nabídky Požadavky na zpracování nabídky: Nabídka v písemné formě bude zadavateli doručena v zalepené obálce s adresou zadavatele i dodavatele, označené nápisem VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Programování on-line aplikací a výrazným nápisem NEOTVÍRAT! a bude obsahovat: - jeden originál nabídky (s označením ORIGINÁL ); a - jednu kopii nabídky (s označením KOPIE ) - CD s kopií nabídky ve formátu editovatelném zadavatelem (*.doc; *.rtf) - identifikaci dodavatele včetně uvedení kontaktní osoby, její tel. č. a e- mail adresu - doklady prokazující požadovanou kvalifikaci - cenovou nabídku ve struktuře uvedené v části B příloze III této zadávací dokumentace - věcnou část nabídky s uvedením všech požadovaných parametrů a obchodních podmínek dle požadavků v části B příloha II - případný seznam subdodavatelů. Uzavřené smlouvy s těmito subdodavateli je nutné doložit nejpozději při podpisu smlouvy o dílo. - případně další údaje, které prokáží, že nabídka reflektuje všechny požadavky na dodávku uvedené v zadání - čestné prohlášení dodavatele včetně Doložky o bezúhonnosti /Integrity clause/ (viz část C této zadávací dokumentace) podepsané osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele Požadovaný nabídky: jazyk Čeština 6 Posuzování a hodnocení nabídek Kritéria pro posouzení a hodnocení nabídek Posouzení/ hodnocení nabídek bude probíhat v souladu s principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace. Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace dle jednotného kritéria: Nejnižší nabídková cena Nabídkové ceny budou seřazeny od nejnižší po nejvyšší. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Zadávací podmínky 4

5 7. Ostatní zadávací podmínky Ostatní podmínky: zadávací Celý průběh zadávání veřejné zakázky se řídí postupy stanovenými v Manuálu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Programu švýcarskočeské spolupráce (verze únor 2014). Zadavatel si vyhrazuje právo : a) O znění smlouvy o dílo dále jednat a požadovat její doplnění. b) Zadávací řízení zrušit bez udání důvodů. Obálky s nabídkami doručené po lhůtě pro podání nabídek nebudou otevřeny a zadavatel je neotevřené archivuje. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídky doručené po lhůtě stanovené pro podání nabídek nebudou hodnoceny. K námitkám proti výsledku tohoto výběrového řízení se nepřihlíží. Dodavatel může využít služeb/dodávek sub-dodavatelů. Uchazeč ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a uvede identifikační údaje každého subdodavatele. Variantní nabídky nejsou přípustné. Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy. Zadávací podmínky 5

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídek k realizaci projektu TSMPr - systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky spočívající v dodávce svozového

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

M OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. evropský SOCiální fond v ČR EVROPSKA UNIE M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky: 9939 Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více