7-8/05 _def :47 Stránka 1 ODOLEN 7-8/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7-8/05 _def 23.6.2005 20:47 Stránka 1 ODOLEN 7-8/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda"

Transkript

1 7-8/05 _def :47 Stránka 1 ODOLEN 7-8/2005 Zpravodaj mûsta Odolena Voda

2 7-8/05 _def :47 Stránka 2 Jifií Îáãek POHLEDNICE Z CAPRI Letmý pohled za čtvrt roční gáže: moře šumí jako moře sektu buší čelem o pobřežní skály a je blankytné jak na prospektu A já - barbar zbičovaný sluncem jemuž klíčí v srdci černé zmije - skáču do vln: malá přesnídávka pro tvé murény ó Tibérie Letím k obloze a padám ke dnu pingpongový míček v prstech moře které věrně olizuje boky ženám krásným jako na amfoře Nechám oči ať se klidně pasou vděčná oběť cestovního ruchu Odvezu si domů jen sůl na rtech moře v mušli a zpěv cikád v uchu Kresba Simona Smitková 9.B (Ze sbírky Tři roky prázdnin, 1982) V znamná Ïivotní jubilea na ich obãanû: GRATULUJEME V ãervnu oslavili V ãervenci oslaví Sedmdesátiny pan Oldřich Regál paní Marie Heřmanová Jedenaosmdesátiny paní Milada Polanská pan Josef Král Dvaaosmdesátiny paní Vlasta Valtrová Tfiiaosmdesátiny pan Antonín Komrska Pûtaosmdesátiny pan Matěj Krepuš Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Dolínek Odolena Voda Odolena Voda Sedmdesátiny pan Jaroslav Přeučil Osmdesátiny paní Ludmila Mokrá Jedenaosmdesátiny paní Zdeňka Berendová Dvaadevadesátiny paní Marta Samková Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti. (Všechna jména jsou zveřejněna se souhlasem jubilantů.) Dolínek Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Milí čtenáři, otvíráte prázdninové číslo zpravodaje Odoleny Vody. Obsahuje mnohé informace z dění ve městě v předchozím měsíci stejně jako během nastávajících dnů volna. Pozorně si prosím pročtěte především změny v dopravě v našem centru, které jsou spjaty s velkou rekonstrukcí hlavní tepny ulicí Revoluční. Stane se určitě velkou zátěží a komplikací pro mnohé naše spoluobčany, ale velmi výrazně přispěje ke kvalitnější průjezdnosti městem. Ráda bych touto cestou poděkovala panu Mgr. Františku Vejvodovi, který ve svém posledním příspěvku připomene jména šesti našich spoluobčanů, jejichž osudy jsou dodnes velkou neznámou. Jeho texty byly určitě zajímavé a chci věřit tomu, že oslovily všechny čtenáře, kteří jsou buď pamětníky, nebo je naše nedávná minulost zajímá. Za vzpomínkové čtení moc děkujeme.

3 7-8/05 _def :47 Stránka 3 S historií v našem zpravodaji se nechystáme skončit. Už nyní vám mohu, milí čtenáři, slíbit, že připravujeme do podzimních čísel něco málo z historie domku Vítězslava Hálka v Dolínku, v návaznosti na to o výstavbě Hálkovy hospody, tedy nynější restaurace Opera. Plánujeme se zmínit o jakési dolínské raritě z dob dávno zapomenutých ( léta minulého století) a sice o šlechtitelské práci rodiny Dvorských z Dolínku. Dnes už asi nikdo neví o šlechtění a vypěstování tzv. Dvorského brukve a o technologii a vybavení zahrady pana Dvorského (dnes restaurace Koliba a zámeček Dvorských). Zmiňovaná témata pro vás připravuje opět pan Ing. Josef Kroupa se svou dcerou RNDr. Alenou Švandovou a rodinou Dvorských. Máme se tedy na co těšit. Konečně nastal čas, na který čekali všichni - děti i rodiče. Máme tu prázdniny! Je to doba cestování, poznávání, sportování, ale taky lenošení a sladkého nicnedělání. Za celou redakční radu vám přeji teplou slunnou dovolenou, hodně zážitků, dostatek odpočinku a nad stránkami zářijového čísla se opět těší Jitka Predigerová Obsah O ãem jednaly samosprávné orgány mûsta Mûstsk úfiad informuje Uzavírka ulice Revoluãní Zmûny v autobusové dopravû Aby nebyli jen jménem na pomníku Sonin odkaz KrtkÛv Dûtsk den Matefiská kola dûkuje Pfiedáváme tafetu Hasiãi AERO tfietí na mistrovství âr v TFA Hasiãsk sbor Dolínek Eko kola roku âervená kniha chránûn ch a ohroïen ch ÏivoãichÛ Ozdravn pobyt v Krkono ích Úspûchy s dfiinou O nejvût ího Vodoláka Fotbal Leto ní mistr Kina âervencové kalendárium Titulní obrázek Kamila Herzigová 5.B ODOLEN Vydává MěÚ Odolena Voda, Dolní nám. č.14, Odolena Voda jako měsíčník. Registrační číslo MK âr E IâO: Četnost 11 čísel za rok Řídí redakční rada ve složení: A. Pospíšilová,V. Kulíšek, Fr. Podskalský, I. Pekárek,T. Fojtík, Šéfredaktorka a korektura textu: Mgr. J. Predigerová, tel.: Zástupce šéfredaktora: Barbora Měchurová, tel.: Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umělecká agentura, tel: , Tisk:Artemis: tel./fax: , Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu. Příspěvky do Odolenu je možné předat některému ze členů redakční rady, na ovou adresu a to nejpozději do 15-tého každého měsíce. Inzeráty přijme sekretariát starosty MěÚ Odolena Voda v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8.00 do hodin Toto číslo bylo vydáno: 1/7/2005 Cena 7,- Kč

4 7-8/05 _def :47 Stránka 4 O čem jednaly samosprávné orgány města 2 Zastupitelstvo města 23. května 2005 SCHVÁLILO: přidělení grantů přesahujících částku ,- Kč takto: a) TJ Aero Odolena Voda - oddíl kopané ,- Kč na nákup dresů pro fotbalové oddíly mládeže b) Sdružení přátel pohybu v Odoleně Vodě 9 000,- Kč na nákup dresů pro děti, ,- Kč na pronájem sportovní haly v Odoleně Vodě, 5 000,- Kč na sportovní akce pro děti, mládež a dospělé, tj. celkem pro SPP ,- Kč c) TJ Aero Odolena Voda - stolní tenis ,- Kč na nákup tří stolů stolního tenisu ceny domů tvořících spolu jeden funkční celek včetně zastavěného pozemku a nákladů spojených s převodem pro privatizaci v rozsahu schváleném zastupitelstvem dne a v souladu se Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města Odolena Voda prodej domů tvořících spolu jeden funkční celek včetně zastavěného pozemku Bytovému družstvu Odolena Voda, Větrná 304, jehož členy se stali v souladu se Zásadami pro privatizaci oprávnění nájemci, za celkovou cenu ,- Kč dodatek č. 1 k vydaným Zásadám pro privatizaci, který vypouští znění čl. 5 Platební podmínky odst. 2 a nahrazuje se novým textem: Zbývající částku kupní ceny ve výši 50 % uloží kupující strana na podúčet účtu zřízeného městem Odolena Voda jako prodávajícího u Komerční banky a.s. s tím, že do doby zavkladování kupní smlouvy na nemovitost nebude město s uloženou částkou disponovat. vyřazení stálých úkrytů civilní ochrany z centrální evidence (ne fyzicky) v privatizovaných domech splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného a výši poplatku z prodlení za byt v majetku města v čp. 253 prominutí části poplatku z prodlení z dlužného nájemného, včetně záloh za služby spojené s užíváním bytu v čp.269,zbývající část bude hrazena dle splátkového kalendáře, v případě, že tato částka nebude uhrazena, bude penále vymáháno v plné výši zachování parkoviště před domem čp. 243 a vyhrazení parkovacího místa pro invalidního občana z čp. 243, za podmínky kladného vyjádření Policie ČR ktomuto parkovišti postup zpracování změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda - územní plán a změny č. 2: Změna č. 1 - Zpracování návrhů č. 1-53, pro které je vypracováno Vyhodnocení stanovisek orgánů státní správy mimo těch, které budou vyjmuty na základě vyjádření KÚ Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství vzhledem k nutnosti pořízení SEA Změna č. 2 - návrhy, pro které je vypracováno Vyhodnocení stanovisek orgánů státní správy a jejichž zapracování do územního plánu je podmíněno nutností pořízení SEA a zapracování návrhů č , které budou projednány na základě veřejné vyhlášky o vystavení a projednání Změny č. 2 Územního plánu Odolena Voda uzavření smlouvy se Středočeskou energetickou a.s. na finanční účast města na přeložku vysokého napětí ze sloupového vedení nad Dolínkem do země a přeložku trafostanice DÁLE: uložilo připravit v orgánech města Veřejnou vyhlášku o vyhlášení změny č. 2 územního plánu Odoleny Vody do 20. června 2005 zvolilo tři nové členy finančního výboru s účinností od Rada města 2. a 9. června 2005 SCHVÁLILA: pořádání trhů na Horním náměstí prozatím zkušebně po dvě pondělí (1.a 3.pondělí v měsíci), stánky musí být rozestavěny tak, aby nedocházelo k omezení dopravy uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích města: a) u polyfunkčního domu za městským úřadem pro stavbu trafostanice pro

5 7-8/05 _def :47 Stránka 5 napojení tohoto objektu na místní komunikace K Cukrovaru a U Radnice dle realizační dokumentace včetně dopravního značení s tím, že bude městu předložen návrh na vysázení zeleně na parkovacích plochách avokolí objektu v počtu minimálně 40 vzrostlých stromů b) v Dolínku pro firmu Aryka In-West a.s. na uložení kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, veřejného osvětlení a přípojky plynu pro výstavbu 6 rodinných domů c) pro 37 garáží za budoucího oprávněného Středočeská energetická a.s. bezúplatně napojení rodinného domu v ulici Květnová na stávající kanalizaci u základní školy podání žádosti na vládu ČR o postoupení části pohledávky státu za společnost AERO Vodochody a.s. potřebnou k dofinancování nákupu bytového fondu této společnosti do majetku města za účelem jeho privatizace stávajícím nájemníkům termín pro podávání návrhů pro Změnu č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda nákup vybavení pro obnovu dětských hřišť a pískovišť v Odoleně Vodě záměr uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na výstavbu 373 nájemních bytů v Odoleně Vodě s firmou IMOS Brno a.s. s cílem posunutí termínu splatnosti vystavení faktur do , zhotovení a namontování 8 kuchyňských linek do 8 bytů zvláštního určení v ulici Nad Štolami a U Radnice a zastřešení balkonů v nejvyšších poschodích v čp. 452, 453, 454, 455, 456, 457 a 458 v provedení dle specifikace Bytového družstva Dubina II poskytnutí příspěvku oddílu kopané TJ Aero na obnovu travnaté plochy fotbalového hřiště ve výši ,- Kč po uzavření smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Aero Odolena Voda. VYDALA SOUHLASNÉ STANOVISKO: pro Středočeskou energetickou a.s. pro účely stavebního řízení pro polyfunkční objekt za MěÚ dle projektové dokumentace s tím, že rada města upřednostňuje likvidaci původní trafostanice a zbudování nové trafostanice v polyfunkčním objektu Podle informace firmy Glöckner je toto řešení velice reálné a dostavba tohoto objektu začne v nejbližších měsících. Stále Ještě však není definitivně rozhodnuto o nájemci, který by v přízemí objektu provozoval diskontní prodej kpředložené projektové dokumentaci pro územní řízení na výstavbu středotlakého plynovodu v ulicích Postřižínská, Kudrnova a U Fary kpředložené projektové dokumentaci na příjezdovou komunikaci na soukromý pozemek v k. ú. Dolínek s tím, že tato komunikace, vzhledem k tomu, že nesplňuje parametry veřejné komunikace, nebude převzata do majetku města Odolena Voda. Investor předloží způsob vedení dešťových vod v ulici Čenkovská, na kterou je svedena dešťová voda z příjezdové komunikace k vynětí dotčené části pozemku ze zemědělského půdního fondu v Dolínku stavbou tří rodinných domů a ke třem předloženým studiím a jedné projektové dokumentaci rodinných domů v Dolínku ULOŽILA: paní starostce znovu vyzvat jednatele společnosti - majitele velkokapacitního kravína v Čenkově k jednání ohledně zabezpečení a likvidace černé skládky v objektu Technické služby uzavřely vstup do objektu a město bude provádět namátkové kontroly s cílem zamezit ukládání odpadu v tomto prostoru. Jana Blahnová místostarostka Městský úřad informuje Plynovod Vprůběhu měsíců červen, červenec a srpen 2005 proběhne v dolní části města Odolena Voda ve třech etapách výstavba dalších větví středotlakého plynovodu a to: v ulici Růžová, části ulice Velkoveská, ulici Boční, ulici Do Struh, ulici U Špejcharu v ulici U Fary, části ulice Postřižínská a části ulice Kudrnova na Dolním náměstí Investorem těchto akcí je Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4. V souvislosti s těmito prováděnými pracemi bude omezena dopravní obslužnost ve výše citovaných ulicích, ale vždy bude zajištěn přístup osob do nemovitostí. 3

6 7-8/05 _def :47 Stránka 6 4 Žádáme tímto všechny občany o dodržování místní úpravy dopravního značení. Vpřípadě zjištění jakýchkoliv nedostatků či nesrovnalostí se prosím obracejte na odbor samosprávy Městského úřadu Odolena Voda - vedoucí odboru pí Soňu Hofmanovou telefonní číslo ,popřípadě mobil nebo na zástupce provádějící firmy Gasco spol. s r.o. Pardubice - pana Křivku, mobil případně pana Nekolu, mobil Dále si dovolujeme občany informovat, že probíhají jednání vedení města Odolena Voda se zástupci firmy Pražská plynárenská a.s. o vybudování středotlakého plynovodu z Dolínku do Čenkova. O konečném výsledku vás budeme písemně informovat. Ing. Jindfiich SochÛrek tajemník MûÚ Odolena Voda Uzavírka ulice Revoluãní Vážení občané, Městský úřad Odolena Voda si vás dovoluje informovat o částečné a úplné uzavírce části místní komunikace v ulici Revoluční v době od do V tomto termínu bude provedena rekonstrukce stávajícího asfaltového povrchu a vybudován nový chodník v úseku od křižovatky s ulicí Čs. armády po křižovatku s ulicí Seifertova. Dopravní opatření bude probíhat ve dvou etapách. a) První etapa od do ,při které dojde k ãásteãné uzavírce tohoto úseku a následujícím dopravním omezením: v úseku křižovatky ulice Revoluční s ulicí Československé armády až po křižovatku s ulicí Seifertovou bude osazena dopravní značka zákaz zastavení, což znamená, že občané z přilehlých obytných domů nebudou moci parkovat své osobní automobily na této místní komunikaci, včetně parkoviště před vchody obytného domu čp. 401 v úseku křižovatky Revoluční ulice s ulicí Komenského ve směru k ulici Partyzánské, před vchody k čp. 278 a 279 v blízkosti novinového stánku, bude po celou dobu zakázán vjezd všem motorovým vozidlům a tento úsek bude sloužit pouze k parkování osobních vozidel hromadná doprava bude zachována po stávající trase, vãetnû stávajících autobusov ch zastávek veškerá doprava bude vedena pouze v jednom jízdním pruhu a to obousměrně chodník v ulici Revoluční podél obytných domů čp. 257, 258, 280 a 281 bude z důvodů jeho rekonstrukce uzavfien avtomto úseku lze využívat chodník před obytným domem čp. 401 a Závodním klubem Aero přístupy do obytných domů čp. 257, 258, 280 a 281 budou zabezpečeny lávkami b) Druhá etapa od do ,při které dojde k úplné uzavírce ulice Revoluční v úseku od křižovatky s ulicí Československé armády až po křižovatku s ulicí Seifertova a bude tedy zcela neprûjezdná. Vtéto souvislosti dojde k následujícím dopravním opatřením: autobusová zastávka U Klubu bude přemístěna k základní škole a to naproti stávající autobusové zastávce U Školy na parkovišti u základní školy bude zřízena točna pro autobusovou hromadnou dopravu a zakázáno parkování osobních a nákladních automobilů v této době bude povoleno v ulici Komenského parkování osobních vozidel po obou stranách místní komunikace zastávka U Aera bude přemístěna do ulice Pražská do blízkosti křižovatky s ulicí Teplickou objízdné trasy budou vedeny po místních komunikacích trasa autobusû integrované dopravy: ve smûru na Prahu linky 370, ze stávající autobusové zastávky U koly v ulici Školní a zpět ulicí Školní až na křižovatku s ulicí Vodolskou a ulicí Pražskou na křižovatku s ulicí Teplickou a dále po své trase. Spoje linky 373 pokračují z ulice Vodolské přes nám.v. Hálka dále přes Dolínek po stávající trase ve smûru od Prahy linky 370, na křižovatce ulic Teplická a Pražská (u Aera Vodochody, a.s.) vpravo do ulice Pražská, ulicí Vodolskou až na křižovatku s ulicí Smetanova, dále ulicí Smetanovou a ulicí Školní až kprovizorní autobusové zastávce proti autobusové zastávce U Školy.

7 7-8/05 _def :47 Stránka 7 Vážení občané, aby tato náročná akce mohla proběhnout s minimálními komplikacemi, žádáme vás o respektování všech přechodných úprav dopravního značení aododržování vyznačených objízdných tras souvisejících s rekonstrukcí asfaltového povrchu a vybudování nového chodníku v části ulice Revoluční. Bude-li to možné vyhýbejte se rekonstruovanému úseku místní komunikace, využívejte ho jen v nejnutnějších případech. Věříme, že tato investiční akce přispěje ke zlepšení dopravy a spokojenosti občanů v horní části města a že jistě není poslední. Chtěli bychom v opravách a rekonstrukcích komunikací na území celé obce pokračovat i v příštích letech. Děkujeme za pochopení. SoÀa Hofmanová a Ing. Jindfiich SochÛrek vedoucí odboru samosprávy a tajemník MûÚ Změny v autobusové dopravě Vážení spoluobčané, rád bych vás v souvislosti s cenovou úpravou MHD v Praze od informoval o úpravách cen firmou ROPID. Nejprve radostnější zprávy. Ceny předplatných jízdenek tzv. kuponů se měnit nebudou. I cena jízdenky pro jednotlivou jízdu ve dvou vnějších pásmech, do 15 min. jízdy 8,- Kã se nemûní. Lidé star í 70-ti let budou i nadále jezdit zdarma. Ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu ve dvou vnějších pásmech nad 15 min. dříve za 12,- Kč se nyní zvyšují o 2,- Kč tedy na 14 Kã (platí max. 60 min.). Cena jízdenek ve třech vnějších pásmech dříve za 18,- Kč bude nyní stát 20,- Kã (platí max. 90 min.). Jízdenka, kterou jsme používali ještě v pokračování k jízdě např. metrem, byla za 24,- Kč. Po těchto cenových úpravách bude za 30,- Kã. Doba platnosti se však prodlužuje ze 120 na 150 min. Jízdenky: Dnem končí platnost starých jízdenek. Není dovoleno kombinovat nové ceny jízdenek ze starých, neplatných. Nepoužité staré jízdenky budou vykupovány od občanů zpět za nominální hodnotu v předprodejích na Centrálním dispečinku MHD, v metru, ve Střediscích dopravních informací a předprodejních místech všech dopravců PID. Zpětný výkup bude zahájen a bude trvat nejméně do konce letošního roku. Další změna bude uvedena v platnost až od 1. září Protože v srpnu Odolen nevychází, upozorňuji na ni již nyní. ROPID nastoluje spořivý systém a navrhuje zrušit některé spoje, které se týkají i naší oblasti. Linka 373 již nebude zajíždět do Báště v pracovních dnech, ani o víkendech. Budou zru eny spoje linky 370 v 8.40 hod. z Prahy do Odoleny Vody azodoleny Vody do Prahy v hod. V současné době se ještě vyjednává odvou spojích linky 370.Také budou zrušeny oba spoje linky 368 mezi Předbojí a Aerem. (Tady by však měla v dostatečné míře stačit linka 418). Změny v jízdním řádu budou uskutečněny před vydáním zářijového Odolenu, aproto kapesní jízdní řády platné od budou v prodeji s předstihem na obvyklých prodejních místech. Za dopravní komisi Milan imonek Upozornûní Mûstsk úfiad Odolena Voda, odbor sociálnû správní upozoràuje obãany, Ïe dne konãí platnost obãansk ch prûkazû typu kníïka obãansk ch prûkazû, na kter ch je uvedena platnost slovy bez omezení. DrÏitelé tûchto obãansk ch prûkazû by mûli o jejich v mûnu poïádat nejpozdûji do ! Alena Prejsová 5

8 7-8/05 _def :47 Stránka 8 Aby nebyli jen jménem na pomníku... 6 Nápis na pomníku na Dolním náměstí uvádí pod názvem Nezvûstné rodiny šest jmen. Jde vesměs o židovské obyvatele naší obce, jejichž životy poznamenaly tzv. norimberské zákony a jejich realizace po vzniku Protektorátu Čechy a Morava, což byl oficiální název naší bývalé republiky po 15. březnu Od prvních dnů protektorátu uplatňovaly nacistické úřady vůči Židům tvrdou represivní politiku a počínaje 1. zářím 1941 podléhali všichni Židé starší šesti let povinnosti nošení žlutých Davidových hvězd. O měsíc později začaly být ze shromaždiště v pražském Veletržním paláci pravidelně vypravovány transporty Židů, zpočátku zejména do gheta v Lodži a od konce listopadu téhož roku do nově zřízeného gheta v Terezíně. A do tohoto místa byli deportováni i naši židovští sousedé. Na Dolním náměstí v č. 25 žila rodina BlaÏkova. Podle vyprávění pamětníků měl otec rodiny Pavel Blažek (narozen 1904) v tomto domě zubařskou ordinaci. S ním žila jeho žena Edita (narozena 1910) a dcera Dagmar (narozena 1936). Transportem pod označením Aav odjeli z Prahy do Terezína. Za necelý měsíc ( ) byli zařazeni do transportu, jehož cílovou stanicí byla Riga. A toto jméno je také uvedeno jako místo, kde skončily jejich životy. V naší obci však také žila další rodina se stejným jménem, ale se šťastnějším osudem. Otec rodiny Amadeus Blažek nebyl Žid.To ho uchránilo před transportem. Jeho manželka, Hermína Blažková, (narozena 1886), byla transportována do Terezína až tři měsíce před koncem války ( ), což jí pravděpodobně zachránilo život. Také její dcera Jarmila Blažková (narozena 1922) přežila od roku 1942 Terezín a vrátila se po osvobození domů.vystudovala právnickou fakultu a v šedesátých letech pracovala na generálním ředitelství Závodů průmyslové automatizace. Foto Eriky Pickové Rodina Fischlova žila v objektu na Dolním náměstí, který je znám po názvem tvrz. Rodinu tvořil Richard Fischl (narozen 1877), manželka Olga (narozena 1885) a dcera Zdenka (narozena 1911). Richard Fischl pracoval jako sklenář, dcera Zdenka byla prodavačkou (snad v obchodním domě ASO nebo TETA) vpraze. Někteří pamětníci uvádějí, že Fischlovi měli dvě dcery,ale to se nepodařilo prokázat. Otec a matka byli transportováni do Terezína Za několik dní ( ) byli zařazeni do transportu směřujícího na východ do Baranovici. Tento den a toto místo jsou také posledními údaji, které jsou o obou manželích známy. Jejich dcera Zdenka přijela do Terezína téměř o měsíc později než její rodiče a to září 1942 byla deportována transportem Bn pod číslem 8773 na východ. Místem její smrti je uváděn Malý Trostinec. Gusta Geberova (narozena 1888) měla obchod proti kostelu, v domě č. 13. Byl to obchod se smíšeným zbožím, prodávala tam i školní potřeby. Transportem pod označením AAe přijela do Terezína Odtud byla vypravena transportem Bc do Malého Trostince. I ona zde nalezla smrt. Rodina Mautnerova bydlela v prvním poschodí domu č. 1, tedy tvrze. Otec Maxmilián (?) Mautner byl důchodní, to znamená, že měl na starosti finanční záležitosti související schodem velkostatku. Uvádí se, že i na zdejším obecním úřadě vedl účetnictví. Nebyl Žid, jeho manželka pravděpodobně ano, ale o jejím osudu se mi podařilo zjistit pouze to, že v době před vznikem protektorátu již nežila. Jejich děti však postihl osud jako u ostatních židovských občanů. Syn Mirko (narozen 1919), který však žil již v roce 1941 v Praze XII, přijel do Terezína V září 1944 byl deportován do Osvětimi a 28.září 1944 je uváděno jako datum jeho smrti.

9 7-8/05 _def :47 Stránka 9 Dcera Hana (narozena 1921), přežila koncentrační tábor Osvětim (Bergen - Belsen). Jaký byl její další osud po osvobození, není známo. Rodina Pickova přišla podle vyprávění do obce po záboru pohraničí v roce Rodinu tvořil otec Josef Pick,(narozen 1889), matka Růžena,(narozena 1888) a dcera Erika (narozena 1930). Její podoba je zachována na školní fotografii, kdy byla žákyní zdejší školy. Celá rodina odjela transportem Au do Terezína a za pět dnů byla deportována transportem Ay do Lublinu, kde všichni zahynuli. V čísle popisném 153 žila rodina Oplatkova. Od roku 1922 je uváděn jako majitel této nemovitosti Moric Oplatka.Ten se narodil v roce 1859, do Terezína odjel byl deportován na východ a místem jeho smrti je uváděna Treblinka. Jeho dcera Milada (narozena 1899), přijela do Terezína transportem AAu a téhož roku byla odeslána do Malého Trostince, kde zahynula. Jaký byl její příbuzenský vztah k další oběti,bydlící v naší obci,a to k Marii Lowyové (narozena 1896), mi není známo, i když jména Lowyová (Božena) a R. Oplatka jsou uváděna v r jako majitelé domu č Jmenovaná Marie Lowyová přijela do Terezína , tedy ve stejný den jako Milada Oplatková. Ve stejný den byla také deportována na východ a datum a místo její smrti je shodné s údaji o smrti Milady Oplatkové. Co říci závěrem tohoto vzpomínání na občany naší obce, kteří zahynuli v posledních letech války? Jak již sám název napovídá, snažil jsem se přiblížit nám všem jejich životy a osudy proto, aby nebyli jen jménem na pomníku, kolem kterého denně chodíme a který již ani nevnímáme, zahloubáni do svých myšlenek a problémů. Chtěl jsem také připomenout onu dobu strašlivých šesti let proto, že i českému národu hrozil stejný osud jako ten, který postihl naše židovské spoluobčany. A také proto že nikdy není zbytečné vracet se k významným událostem let minulých, neboť řečeno slovy pí J. Klímové (Týdeník Rozhlas č. 21/2005):...kdo nezná historii svého národa, jeho vítězství i prohry, může jen málo přispět k lepší budoucnosti. Jen jedno si zachovejme: hlubokou úctu a vděk těm, kteří prokazovali své hrdinství, ať přišli se západní nebo s východní frontou. A já dodávám: A nejen jim - i hrdinům domácího odboje i nevinným obětem války! Franti ek Vejvoda Sonin odkaz V úterý dne 24. května proběhla v Základní škole Odolena Voda ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze vernisáž neobvyklých kolekcí výtvarných prací z doby holocaustu s názvem Sonin odkaz. Barevné malby a kresby vytvořila mladá dívka Soňa Fischerová z Prahy v době svého uvěznění v koncentračním táboře Terezín v letech Spolu se svou matkou, sestrou a pozdější učitelkou z umělecké školy Bauhaus, Friedel Rocker-Brandeis byla deportována do Osvětimi, kde také zemřela. Její malby jsou uloženy v Židovském muzeu v Praze. Staly se také součástí několika knih např. Motýla jsem tu neviděl. Při návštěvě České republiky v roce 2000 její příbuzní zavítali do zmiňovaného muzea a čistě náhodou objevili Soniny výtvarné práce. Po delším zkoumání a objevování se rozhodli uspořádat výstavu s názvem Sonin odkaz, aby tak pomohli učit toleranci a míru. Vernisáž byla slavnostně zahájena paní ředitelkou Alenou Sochůrkovou, pokračovala pěknými hudebními ukázkami žákyň lidové školy umění Marií Bučkovou, 7

10 7-8/05 _def :47 Stránka 10 ZÁTI Í, akvarel Fota: J.Predigerová 8 Janou Křížovou a Kateřinou Smetanovou a recitací Lenky Říhové. Zajímavé bylo i vyprávění uspořadatele výstavy rodáka z Klíčan pana Dr. Roberta Fischla, bratrance Soni Fischerové, kterého doprovázely jeho dcera a sestra Doris Fischlová. Pan Fischl k přítomný hostům i po 30 letech pobytu v Americe mluvil velmi srozumitelně česky o svých vzpomínkách a s pamětníky si měli co objasňovat. Jitka Predigerová Krtkův Dětský den Poslední květnový týden oslavila Odolena Voda svátek dětí.a co bychom to byli za město, kdyby se u nás Den dětí neslavil něčím mimořádným. Něčím, o co se zatím nikdo nepokusil. Pokusem o zápis do České knihy rekordů - v pečení Krtkova dortu.ale po pořádku. Alena Čarvašová a Petra Kučerová z občanského sdružení ALPE pro děti připravily mnohé, aby se dobře bavily. Kromě skákacího nafukovacího hradu, živých exotických i domácích zvířat ZOOparku Berousek a hasičů, kteří stříkali na dětičky vodu, to byly především hry a soutěže, ve kterých se daly vyhrát pěkné ceny, například poznámkové bloky.u každé z nich dostaly děti za svůj výkon penízky, a když jich dost nastřádaly, mohli si výhru hned jít koupit. Soutěžilo se, jak se chodí na chůdách, ve skákání vpytli, běhal se slalom, trefovalo se požární stříkačkou na cíl, jezdilo se na tříkolce, trefovalo kolečkem na tyčky nebo se zkoušelo co nejrychleji pověsit vyprané prádlo.v jiném slalomu se zase děti musely dotknout klů obřího mrože, který byl zároveň reklamou jednoho ze sponzorů akce. Všichni si zaslouží obdiv, že vydrželi tropická vedra. Na sluníčku rtuť teploměru šplhala ke čtyřiceti stupňům.naštěstí zdraví všech přítomných jistili hasiči,kteří každého ochotně pokropili vodou. Je jasné, že to využívali především soutěžící, kteří měli radost, že se mohou nechat zmáčet.těžko odhadnout, kolik dětí si letošní Dětský den nenechalo ujít.ale celkový počet návštěvníků odhaduji někde kolem tisíce, což je na malý prostor hřiště hodně. Na některé hry se stály fronty. Ale myslím, že toho nikdo nelitoval. Ale to hlavní, co dělalo letošní Dětský den v Odoleně Vodě speciální teprve mělo přijít. Několik dní předem se v mnoha domácnostech pekly Krtkovy dorty. Sponzor pokusu o rekord, firma Dr. Oetker, připravila dortů rovných 500, vydalo se jich 450. Večer před Dětským dnem přípravy doma vrcholily.každý chtěl,aby jeho dort byl ten nejkrásnější, ale hlavně všichni přispívali svou troškou k tomuto odvážnému rekordu. Abychom ho dosáhli, museli jsme upéct dortů alespoň rovných 250. Sice to nevypadá jako závratné číslo, ale představte si 250 Krtkových dortů. Do chladicího vozu, který poskytla firma Nowaco, jsme dorty nosili postupně a nikdo z nás dopředu netu-

11 7-8/05 _def :47 Stránka 11 šil, jak pokus o rekord nakonec dopadne. Předvídali jsme a doufali, že dortů bude hodně, ale výsledek si nikdo tipovat netroufl. Jakmile se ale dorty shromáždily, tušili jsme, že se rekord povede. Netrpělivě jsme čekali, až se začnou dorty nosit na plochu fotbalového hřiště a shlukli jsme se kolem zábradlí. Než se dorty připravily k sečtení, pořadatelky nás seznámili s tím, komu vděčíme za zdárný průběh akce. Velký kus práce odvedli hasiči ze závodu AERO a.s. (jmenovitě pak pan Olda Martinák). Díky nim se podařilo vyřešit problémy s vypadávající elektřinou. Když se na trávník nanosily všechny upečené dorty, zástupce Agentury Dobrý den (která má v Česku na starosti zápisy do knihy rekordů) je začal počítat.to už paní Kučerová vyhlašovala vítěze soutěže o největší počet upečených dortů. Stal se jím pan Patrik Chatrný. Přinesl neuvěřitelných deset kusů a po právu tak vyhrál cenu v hodnotě 4 000,- korun. To však již komisař Agentury Dobrý den dokončil sčítání a nastala chvíle napětí. DortÛ bylo 391 a Odolena Voda se od 28. kvûtna mûïe chlubit tím, Ïe upekla Fota: J.Predigerová a na jednom místû shromáïdila nejvíce Krtkov ch dortû a bude zapsána do âeské knihy rekordû. Na organizaci Dětského dne se podílelo spousta lidí a je mou milou povinností je připomenout: Hudbu zajistil Radim Veselý - vedoucí Domova dětí a mládeže Ústí nad Labem.U cen pomáhali Katka Weberová, Majka Mervartová, Přemek Bališ, Saša Kováříková, Pavla Špičková a žákyně naší ZŠ. Krtky vybírali manželé Kobrlovi z Prahy a Pavlínka Nováková. U soutěží a her odvedli obrovský kus práce Lenka Vaňkátová, Mirka Oplová,Tamara,Aneta a Maruška Bučkovy,Jana Řezáčová,Lucka a Eva Mužíčkovy,manželé Petříčkovi, Pavlínka Koudelková, Marcelka Martináková, Jana Pochopová,Václav Podhorský, Monika Černá, Hanka Smolíková, Lucie Rudolská a Dana Ullspergerová. S nemalou troškou do mlýna přišli také dobrovolní hasiči z Dolínku a technické služby našeho města.těm všem patří díky za rozzářené dětské tváře, které jim také byly jedinou odměnou. Tomá Fojtík Sponzory Dûtského dne tentokráte byli: Firma Dr. Oetker; restaurace Bodlák; NOWACO - Ivan Šulek; Martin Kronďák (zhotovil police do chladicího vozu) účastníci plesu; ALPE dětem; A. D. Praha, s.r.o.; cukrárna u Hrdinů; ACCON cukrárna Dolní Chabry; Mgr. Anna Čurdová a MO ČSSD AERO a.s.; Fitness Petra; Tiskárna Tigras; hotel Hamet Zlosyň; restaurace Domeček; bratři Boháčové reklama Ruda Vertich; Monika Vodičková; Petra Rozkošná; Ilonka Vlasáková; město Odolena Voda; Večerka Borůvka; tiskárna HELMA; drogerie Materna; restaurace Klub; potraviny Dvořák; salon Slunečnice; Modrá Pyramida - manželé Petříčkovi. I jim patří dík. Tomá Fojtík Zateplování budov certifikovan m systémem Baumit. Kompletní dodávka vãetnû souvisejících prací. (stfiechy, izolace proti spodní vodû a dal í práce nutné pro rekonstrukce a obnovu staveb) Ceny mírné, pevné, dohoda v ak moïná. Zdarma : konzultace zamûfiení ocenûní tepeln propoãet ( pozor!! NE audit ) Karel Hrd - Odolena Voda, Vûtrná

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda 1 Zpravodaj mûsta Sousedé se společně bavili, tentokrát na Vodolce Nevím přesně, kde jsem tento výrok četl a zda jej vůbec ocituji správně, ale zněl asi takto: Technika překonala všechny vzdálenosti, ale

Více

ODOLEN 11/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

ODOLEN 11/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda ODOLEN 11/2005 Zpravodaj mûsta Odolena Voda Alena Vrbová V ZVA Uprostřed dešťů zim a živlů na zabití uprostřed tmavých šeření ať svítí jen jiskřička v doutnavém ohništi Myslete na příští Nic není skončeno

Více

4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 1 ODOLEN 4/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 1 ODOLEN 4/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda 4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 1 ODOLEN 4/2005 Zpravodaj mûsta Odolena Voda 4/05def 24.3.2005 12:49 Stránka 2 U příležitosti 170. výročí narození našeho významného rodáka publikujeme jeho báseň ze sbírky

Více

ODOLEN 9/2006. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

ODOLEN 9/2006. Zpravodaj mûsta Odolena Voda ODOLEN 9/2006 Zpravodaj mûsta Odolena Voda Štefan Žáry DUHA Jak pardál duha protáhla se na zamračeném nebi. Jak pod ní stál jsem, zdálo se mi, že rouhá se a šklebí. Ta duha - vazba, harmonie - drtila dvojakosti

Více

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 7-8. zpravodaj města Odolena Voda. cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Odolen 7-8 zpravodaj města Odolena Voda cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Foto: Pavel Novotný V sobotu po svatém Vítu (16. června) Léta Páně dvou tisícího dvanáctého se na prostranství

Více

V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a

V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a 4/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Ohlédnutí V únoru na Vodolce zavládlo rozverné masopustní a plesové veselí. Na této barevné straně vám přinášíme alespoň malou ochutnávku, další fotografie a

Více

Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Zpravodaj mûsta Odolena Voda O D O L 5/2007 EN Den matek 13. květen Zpravodaj mûsta Odolena Voda FRANTIŠEK BRANISLAV ŽENÁM Okolik krásy víc, že vy jste s námi, když stesk a žal se o dny naše dělí, k vám jdeme ovocnými zahradamia kolik

Více

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Shrnutí roku 2011 Vážení spoluobčané, máme nový rok 2012. Předně bych vám ráda popřála šťastný novoroční

Více

ODOLEN 10/2007. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

ODOLEN 10/2007. Zpravodaj mûsta Odolena Voda ODOLEN 10/2007 Zpravodaj mûsta Odolena Voda Jan Pilař Pod nebem podzimním A pak se zastavíš v zapadlé hospůdce. Štěkot psa přivítá tě zdáli. Je podzim žloutnoucí. Ó vůně ovoce! Tři čtyři pocestní za stolem

Více

Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Archiv TS Vodolenka Taneční skupina Vodolenka při ZŠ získala hlavní cenu v kategorii Současný tanec

Více

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015

ODOLEN. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 5/2015 ODOLEN zpravodaj města Odolena Voda 5 2015 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Zdeněk Kocur O Vodolskou kapku, Odolena Voda, 25. 4. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu.

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. Odolen 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Fota: Petr Štefl Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. 1 zprávy z radnice Volby do zastupitelstva

Více

POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24. dubna 2013 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24. dubna 2013 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 3 Informace pro občany Z obsahu: - Výstavba radnice - Očkování psů - Okénko knihovny - Zájezd Nošovice, Komorní Lhotka TERMÍN UZÁVĚRKY PETŘVALDSKÝCH NOVIN Č. 4 JE 8. DUBNA 2013.

Více

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září.

ODOLEN 10 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. ODOLEN 10 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Den pro 10/2013 Vodolku, areál u sportovní haly, 14. září. 1 fotogalerie Den

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1

odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1 odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 1 1/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda odolen1-def 6.1.2010 11:07 Str. 2 Ohlédnutí Prosinec byl v našem městě měsícem mimořádně bohatým na kulturní a společenské události.

Více

ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 10/2014

ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 10/2014 zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 10 2014 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní otevření nových tříd mateřské školy a školní družiny, 1. září Fota: Zdeněk

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 62015 Fota: Zdeněk Kocur Staročeské máje v Dolínku, Odolena Voda, 16. 5. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda 12/2011 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Z. Kocur P. Novotný Z. Kocur Z. Kocur Vodolský dukát Odolena Voda bude mít své platidlo Za přítomnosti starostky Odoleny Vody Ing. Dity Výborové a místostarosty

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září.

ODOLEN 11 ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. ODOLEN 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2013 Fota: Zdeněk Kocur ODOLEN Vernisáž 11/2013 Vodolského salonu, Klub Aero, 19. září. 1 fotogalerie Odolenfest,

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

Ďáblický. červenec srpen 2014

Ďáblický. červenec srpen 2014 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2014 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Práce s mládeží...3 Ze zápisníku starosty...4 Končící volební

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

23_11 26.10.2006 22:24 Stránka 1 ODOLEN 11/2006. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

23_11 26.10.2006 22:24 Stránka 1 ODOLEN 11/2006. Zpravodaj mûsta Odolena Voda 23_11 26.10.2006 22:24 Stránka 1 ODOLEN 11/2006 Zpravodaj mûsta Odolena Voda 23_11 26.10.2006 21:55 Stránka 2 Jifií Îáãek âeská PANÍ 1986-20?? Poslyšte chválu vzácné české paní, která své bližní řídí pevnou

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 42015 Fota: Zdeněk Kocur O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2014, městská knihovna, 25. 2. 2015. Více fotografií

Více

Z obsahu: zedníky a pomocné dělníky.

Z obsahu: zedníky a pomocné dělníky. Z obsahu: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB ZMĚNY V PROVOZU POŠT BESEDA S EUROPOSLANCEM SVOZ ODPADŮ PODZIM AKTIVITY RYBÁŘŮ HANAČKA V ITÁLII VÝROČÍ 90 LET ČR Koncert Lucie Bílé byl jedním z velkých lákadel slavností

Více