7-8/05 _def :47 Stránka 1 ODOLEN 7-8/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7-8/05 _def 23.6.2005 20:47 Stránka 1 ODOLEN 7-8/2005. Zpravodaj mûsta Odolena Voda"

Transkript

1 7-8/05 _def :47 Stránka 1 ODOLEN 7-8/2005 Zpravodaj mûsta Odolena Voda

2 7-8/05 _def :47 Stránka 2 Jifií Îáãek POHLEDNICE Z CAPRI Letmý pohled za čtvrt roční gáže: moře šumí jako moře sektu buší čelem o pobřežní skály a je blankytné jak na prospektu A já - barbar zbičovaný sluncem jemuž klíčí v srdci černé zmije - skáču do vln: malá přesnídávka pro tvé murény ó Tibérie Letím k obloze a padám ke dnu pingpongový míček v prstech moře které věrně olizuje boky ženám krásným jako na amfoře Nechám oči ať se klidně pasou vděčná oběť cestovního ruchu Odvezu si domů jen sůl na rtech moře v mušli a zpěv cikád v uchu Kresba Simona Smitková 9.B (Ze sbírky Tři roky prázdnin, 1982) V znamná Ïivotní jubilea na ich obãanû: GRATULUJEME V ãervnu oslavili V ãervenci oslaví Sedmdesátiny pan Oldřich Regál paní Marie Heřmanová Jedenaosmdesátiny paní Milada Polanská pan Josef Král Dvaaosmdesátiny paní Vlasta Valtrová Tfiiaosmdesátiny pan Antonín Komrska Pûtaosmdesátiny pan Matěj Krepuš Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Dolínek Odolena Voda Odolena Voda Sedmdesátiny pan Jaroslav Přeučil Osmdesátiny paní Ludmila Mokrá Jedenaosmdesátiny paní Zdeňka Berendová Dvaadevadesátiny paní Marta Samková Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti. (Všechna jména jsou zveřejněna se souhlasem jubilantů.) Dolínek Odolena Voda Odolena Voda Odolena Voda Milí čtenáři, otvíráte prázdninové číslo zpravodaje Odoleny Vody. Obsahuje mnohé informace z dění ve městě v předchozím měsíci stejně jako během nastávajících dnů volna. Pozorně si prosím pročtěte především změny v dopravě v našem centru, které jsou spjaty s velkou rekonstrukcí hlavní tepny ulicí Revoluční. Stane se určitě velkou zátěží a komplikací pro mnohé naše spoluobčany, ale velmi výrazně přispěje ke kvalitnější průjezdnosti městem. Ráda bych touto cestou poděkovala panu Mgr. Františku Vejvodovi, který ve svém posledním příspěvku připomene jména šesti našich spoluobčanů, jejichž osudy jsou dodnes velkou neznámou. Jeho texty byly určitě zajímavé a chci věřit tomu, že oslovily všechny čtenáře, kteří jsou buď pamětníky, nebo je naše nedávná minulost zajímá. Za vzpomínkové čtení moc děkujeme.

3 7-8/05 _def :47 Stránka 3 S historií v našem zpravodaji se nechystáme skončit. Už nyní vám mohu, milí čtenáři, slíbit, že připravujeme do podzimních čísel něco málo z historie domku Vítězslava Hálka v Dolínku, v návaznosti na to o výstavbě Hálkovy hospody, tedy nynější restaurace Opera. Plánujeme se zmínit o jakési dolínské raritě z dob dávno zapomenutých ( léta minulého století) a sice o šlechtitelské práci rodiny Dvorských z Dolínku. Dnes už asi nikdo neví o šlechtění a vypěstování tzv. Dvorského brukve a o technologii a vybavení zahrady pana Dvorského (dnes restaurace Koliba a zámeček Dvorských). Zmiňovaná témata pro vás připravuje opět pan Ing. Josef Kroupa se svou dcerou RNDr. Alenou Švandovou a rodinou Dvorských. Máme se tedy na co těšit. Konečně nastal čas, na který čekali všichni - děti i rodiče. Máme tu prázdniny! Je to doba cestování, poznávání, sportování, ale taky lenošení a sladkého nicnedělání. Za celou redakční radu vám přeji teplou slunnou dovolenou, hodně zážitků, dostatek odpočinku a nad stránkami zářijového čísla se opět těší Jitka Predigerová Obsah O ãem jednaly samosprávné orgány mûsta Mûstsk úfiad informuje Uzavírka ulice Revoluãní Zmûny v autobusové dopravû Aby nebyli jen jménem na pomníku Sonin odkaz KrtkÛv Dûtsk den Matefiská kola dûkuje Pfiedáváme tafetu Hasiãi AERO tfietí na mistrovství âr v TFA Hasiãsk sbor Dolínek Eko kola roku âervená kniha chránûn ch a ohroïen ch ÏivoãichÛ Ozdravn pobyt v Krkono ích Úspûchy s dfiinou O nejvût ího Vodoláka Fotbal Leto ní mistr Kina âervencové kalendárium Titulní obrázek Kamila Herzigová 5.B ODOLEN Vydává MěÚ Odolena Voda, Dolní nám. č.14, Odolena Voda jako měsíčník. Registrační číslo MK âr E IâO: Četnost 11 čísel za rok Řídí redakční rada ve složení: A. Pospíšilová,V. Kulíšek, Fr. Podskalský, I. Pekárek,T. Fojtík, Šéfredaktorka a korektura textu: Mgr. J. Predigerová, tel.: Zástupce šéfredaktora: Barbora Měchurová, tel.: Grafická úprava, sazba: Artemis, reklamní umělecká agentura, tel: , Tisk:Artemis: tel./fax: , Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Odolenu. Příspěvky do Odolenu je možné předat některému ze členů redakční rady, na ovou adresu a to nejpozději do 15-tého každého měsíce. Inzeráty přijme sekretariát starosty MěÚ Odolena Voda v úředních dnech tj. pondělí a středa od 8.00 do hodin Toto číslo bylo vydáno: 1/7/2005 Cena 7,- Kč

4 7-8/05 _def :47 Stránka 4 O čem jednaly samosprávné orgány města 2 Zastupitelstvo města 23. května 2005 SCHVÁLILO: přidělení grantů přesahujících částku ,- Kč takto: a) TJ Aero Odolena Voda - oddíl kopané ,- Kč na nákup dresů pro fotbalové oddíly mládeže b) Sdružení přátel pohybu v Odoleně Vodě 9 000,- Kč na nákup dresů pro děti, ,- Kč na pronájem sportovní haly v Odoleně Vodě, 5 000,- Kč na sportovní akce pro děti, mládež a dospělé, tj. celkem pro SPP ,- Kč c) TJ Aero Odolena Voda - stolní tenis ,- Kč na nákup tří stolů stolního tenisu ceny domů tvořících spolu jeden funkční celek včetně zastavěného pozemku a nákladů spojených s převodem pro privatizaci v rozsahu schváleném zastupitelstvem dne a v souladu se Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města Odolena Voda prodej domů tvořících spolu jeden funkční celek včetně zastavěného pozemku Bytovému družstvu Odolena Voda, Větrná 304, jehož členy se stali v souladu se Zásadami pro privatizaci oprávnění nájemci, za celkovou cenu ,- Kč dodatek č. 1 k vydaným Zásadám pro privatizaci, který vypouští znění čl. 5 Platební podmínky odst. 2 a nahrazuje se novým textem: Zbývající částku kupní ceny ve výši 50 % uloží kupující strana na podúčet účtu zřízeného městem Odolena Voda jako prodávajícího u Komerční banky a.s. s tím, že do doby zavkladování kupní smlouvy na nemovitost nebude město s uloženou částkou disponovat. vyřazení stálých úkrytů civilní ochrany z centrální evidence (ne fyzicky) v privatizovaných domech splátkový kalendář na úhradu dlužného nájemného a výši poplatku z prodlení za byt v majetku města v čp. 253 prominutí části poplatku z prodlení z dlužného nájemného, včetně záloh za služby spojené s užíváním bytu v čp.269,zbývající část bude hrazena dle splátkového kalendáře, v případě, že tato částka nebude uhrazena, bude penále vymáháno v plné výši zachování parkoviště před domem čp. 243 a vyhrazení parkovacího místa pro invalidního občana z čp. 243, za podmínky kladného vyjádření Policie ČR ktomuto parkovišti postup zpracování změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda - územní plán a změny č. 2: Změna č. 1 - Zpracování návrhů č. 1-53, pro které je vypracováno Vyhodnocení stanovisek orgánů státní správy mimo těch, které budou vyjmuty na základě vyjádření KÚ Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství vzhledem k nutnosti pořízení SEA Změna č. 2 - návrhy, pro které je vypracováno Vyhodnocení stanovisek orgánů státní správy a jejichž zapracování do územního plánu je podmíněno nutností pořízení SEA a zapracování návrhů č , které budou projednány na základě veřejné vyhlášky o vystavení a projednání Změny č. 2 Územního plánu Odolena Voda uzavření smlouvy se Středočeskou energetickou a.s. na finanční účast města na přeložku vysokého napětí ze sloupového vedení nad Dolínkem do země a přeložku trafostanice DÁLE: uložilo připravit v orgánech města Veřejnou vyhlášku o vyhlášení změny č. 2 územního plánu Odoleny Vody do 20. června 2005 zvolilo tři nové členy finančního výboru s účinností od Rada města 2. a 9. června 2005 SCHVÁLILA: pořádání trhů na Horním náměstí prozatím zkušebně po dvě pondělí (1.a 3.pondělí v měsíci), stánky musí být rozestavěny tak, aby nedocházelo k omezení dopravy uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích města: a) u polyfunkčního domu za městským úřadem pro stavbu trafostanice pro

5 7-8/05 _def :47 Stránka 5 napojení tohoto objektu na místní komunikace K Cukrovaru a U Radnice dle realizační dokumentace včetně dopravního značení s tím, že bude městu předložen návrh na vysázení zeleně na parkovacích plochách avokolí objektu v počtu minimálně 40 vzrostlých stromů b) v Dolínku pro firmu Aryka In-West a.s. na uložení kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, veřejného osvětlení a přípojky plynu pro výstavbu 6 rodinných domů c) pro 37 garáží za budoucího oprávněného Středočeská energetická a.s. bezúplatně napojení rodinného domu v ulici Květnová na stávající kanalizaci u základní školy podání žádosti na vládu ČR o postoupení části pohledávky státu za společnost AERO Vodochody a.s. potřebnou k dofinancování nákupu bytového fondu této společnosti do majetku města za účelem jeho privatizace stávajícím nájemníkům termín pro podávání návrhů pro Změnu č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda nákup vybavení pro obnovu dětských hřišť a pískovišť v Odoleně Vodě záměr uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na výstavbu 373 nájemních bytů v Odoleně Vodě s firmou IMOS Brno a.s. s cílem posunutí termínu splatnosti vystavení faktur do , zhotovení a namontování 8 kuchyňských linek do 8 bytů zvláštního určení v ulici Nad Štolami a U Radnice a zastřešení balkonů v nejvyšších poschodích v čp. 452, 453, 454, 455, 456, 457 a 458 v provedení dle specifikace Bytového družstva Dubina II poskytnutí příspěvku oddílu kopané TJ Aero na obnovu travnaté plochy fotbalového hřiště ve výši ,- Kč po uzavření smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Aero Odolena Voda. VYDALA SOUHLASNÉ STANOVISKO: pro Středočeskou energetickou a.s. pro účely stavebního řízení pro polyfunkční objekt za MěÚ dle projektové dokumentace s tím, že rada města upřednostňuje likvidaci původní trafostanice a zbudování nové trafostanice v polyfunkčním objektu Podle informace firmy Glöckner je toto řešení velice reálné a dostavba tohoto objektu začne v nejbližších měsících. Stále Ještě však není definitivně rozhodnuto o nájemci, který by v přízemí objektu provozoval diskontní prodej kpředložené projektové dokumentaci pro územní řízení na výstavbu středotlakého plynovodu v ulicích Postřižínská, Kudrnova a U Fary kpředložené projektové dokumentaci na příjezdovou komunikaci na soukromý pozemek v k. ú. Dolínek s tím, že tato komunikace, vzhledem k tomu, že nesplňuje parametry veřejné komunikace, nebude převzata do majetku města Odolena Voda. Investor předloží způsob vedení dešťových vod v ulici Čenkovská, na kterou je svedena dešťová voda z příjezdové komunikace k vynětí dotčené části pozemku ze zemědělského půdního fondu v Dolínku stavbou tří rodinných domů a ke třem předloženým studiím a jedné projektové dokumentaci rodinných domů v Dolínku ULOŽILA: paní starostce znovu vyzvat jednatele společnosti - majitele velkokapacitního kravína v Čenkově k jednání ohledně zabezpečení a likvidace černé skládky v objektu Technické služby uzavřely vstup do objektu a město bude provádět namátkové kontroly s cílem zamezit ukládání odpadu v tomto prostoru. Jana Blahnová místostarostka Městský úřad informuje Plynovod Vprůběhu měsíců červen, červenec a srpen 2005 proběhne v dolní části města Odolena Voda ve třech etapách výstavba dalších větví středotlakého plynovodu a to: v ulici Růžová, části ulice Velkoveská, ulici Boční, ulici Do Struh, ulici U Špejcharu v ulici U Fary, části ulice Postřižínská a části ulice Kudrnova na Dolním náměstí Investorem těchto akcí je Pražská plynárenská a.s., U Plynárny 500, Praha 4. V souvislosti s těmito prováděnými pracemi bude omezena dopravní obslužnost ve výše citovaných ulicích, ale vždy bude zajištěn přístup osob do nemovitostí. 3

6 7-8/05 _def :47 Stránka 6 4 Žádáme tímto všechny občany o dodržování místní úpravy dopravního značení. Vpřípadě zjištění jakýchkoliv nedostatků či nesrovnalostí se prosím obracejte na odbor samosprávy Městského úřadu Odolena Voda - vedoucí odboru pí Soňu Hofmanovou telefonní číslo ,popřípadě mobil nebo na zástupce provádějící firmy Gasco spol. s r.o. Pardubice - pana Křivku, mobil případně pana Nekolu, mobil Dále si dovolujeme občany informovat, že probíhají jednání vedení města Odolena Voda se zástupci firmy Pražská plynárenská a.s. o vybudování středotlakého plynovodu z Dolínku do Čenkova. O konečném výsledku vás budeme písemně informovat. Ing. Jindfiich SochÛrek tajemník MûÚ Odolena Voda Uzavírka ulice Revoluãní Vážení občané, Městský úřad Odolena Voda si vás dovoluje informovat o částečné a úplné uzavírce části místní komunikace v ulici Revoluční v době od do V tomto termínu bude provedena rekonstrukce stávajícího asfaltového povrchu a vybudován nový chodník v úseku od křižovatky s ulicí Čs. armády po křižovatku s ulicí Seifertova. Dopravní opatření bude probíhat ve dvou etapách. a) První etapa od do ,při které dojde k ãásteãné uzavírce tohoto úseku a následujícím dopravním omezením: v úseku křižovatky ulice Revoluční s ulicí Československé armády až po křižovatku s ulicí Seifertovou bude osazena dopravní značka zákaz zastavení, což znamená, že občané z přilehlých obytných domů nebudou moci parkovat své osobní automobily na této místní komunikaci, včetně parkoviště před vchody obytného domu čp. 401 v úseku křižovatky Revoluční ulice s ulicí Komenského ve směru k ulici Partyzánské, před vchody k čp. 278 a 279 v blízkosti novinového stánku, bude po celou dobu zakázán vjezd všem motorovým vozidlům a tento úsek bude sloužit pouze k parkování osobních vozidel hromadná doprava bude zachována po stávající trase, vãetnû stávajících autobusov ch zastávek veškerá doprava bude vedena pouze v jednom jízdním pruhu a to obousměrně chodník v ulici Revoluční podél obytných domů čp. 257, 258, 280 a 281 bude z důvodů jeho rekonstrukce uzavfien avtomto úseku lze využívat chodník před obytným domem čp. 401 a Závodním klubem Aero přístupy do obytných domů čp. 257, 258, 280 a 281 budou zabezpečeny lávkami b) Druhá etapa od do ,při které dojde k úplné uzavírce ulice Revoluční v úseku od křižovatky s ulicí Československé armády až po křižovatku s ulicí Seifertova a bude tedy zcela neprûjezdná. Vtéto souvislosti dojde k následujícím dopravním opatřením: autobusová zastávka U Klubu bude přemístěna k základní škole a to naproti stávající autobusové zastávce U Školy na parkovišti u základní školy bude zřízena točna pro autobusovou hromadnou dopravu a zakázáno parkování osobních a nákladních automobilů v této době bude povoleno v ulici Komenského parkování osobních vozidel po obou stranách místní komunikace zastávka U Aera bude přemístěna do ulice Pražská do blízkosti křižovatky s ulicí Teplickou objízdné trasy budou vedeny po místních komunikacích trasa autobusû integrované dopravy: ve smûru na Prahu linky 370, ze stávající autobusové zastávky U koly v ulici Školní a zpět ulicí Školní až na křižovatku s ulicí Vodolskou a ulicí Pražskou na křižovatku s ulicí Teplickou a dále po své trase. Spoje linky 373 pokračují z ulice Vodolské přes nám.v. Hálka dále přes Dolínek po stávající trase ve smûru od Prahy linky 370, na křižovatce ulic Teplická a Pražská (u Aera Vodochody, a.s.) vpravo do ulice Pražská, ulicí Vodolskou až na křižovatku s ulicí Smetanova, dále ulicí Smetanovou a ulicí Školní až kprovizorní autobusové zastávce proti autobusové zastávce U Školy.

7 7-8/05 _def :47 Stránka 7 Vážení občané, aby tato náročná akce mohla proběhnout s minimálními komplikacemi, žádáme vás o respektování všech přechodných úprav dopravního značení aododržování vyznačených objízdných tras souvisejících s rekonstrukcí asfaltového povrchu a vybudování nového chodníku v části ulice Revoluční. Bude-li to možné vyhýbejte se rekonstruovanému úseku místní komunikace, využívejte ho jen v nejnutnějších případech. Věříme, že tato investiční akce přispěje ke zlepšení dopravy a spokojenosti občanů v horní části města a že jistě není poslední. Chtěli bychom v opravách a rekonstrukcích komunikací na území celé obce pokračovat i v příštích letech. Děkujeme za pochopení. SoÀa Hofmanová a Ing. Jindfiich SochÛrek vedoucí odboru samosprávy a tajemník MûÚ Změny v autobusové dopravě Vážení spoluobčané, rád bych vás v souvislosti s cenovou úpravou MHD v Praze od informoval o úpravách cen firmou ROPID. Nejprve radostnější zprávy. Ceny předplatných jízdenek tzv. kuponů se měnit nebudou. I cena jízdenky pro jednotlivou jízdu ve dvou vnějších pásmech, do 15 min. jízdy 8,- Kã se nemûní. Lidé star í 70-ti let budou i nadále jezdit zdarma. Ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu ve dvou vnějších pásmech nad 15 min. dříve za 12,- Kč se nyní zvyšují o 2,- Kč tedy na 14 Kã (platí max. 60 min.). Cena jízdenek ve třech vnějších pásmech dříve za 18,- Kč bude nyní stát 20,- Kã (platí max. 90 min.). Jízdenka, kterou jsme používali ještě v pokračování k jízdě např. metrem, byla za 24,- Kč. Po těchto cenových úpravách bude za 30,- Kã. Doba platnosti se však prodlužuje ze 120 na 150 min. Jízdenky: Dnem končí platnost starých jízdenek. Není dovoleno kombinovat nové ceny jízdenek ze starých, neplatných. Nepoužité staré jízdenky budou vykupovány od občanů zpět za nominální hodnotu v předprodejích na Centrálním dispečinku MHD, v metru, ve Střediscích dopravních informací a předprodejních místech všech dopravců PID. Zpětný výkup bude zahájen a bude trvat nejméně do konce letošního roku. Další změna bude uvedena v platnost až od 1. září Protože v srpnu Odolen nevychází, upozorňuji na ni již nyní. ROPID nastoluje spořivý systém a navrhuje zrušit některé spoje, které se týkají i naší oblasti. Linka 373 již nebude zajíždět do Báště v pracovních dnech, ani o víkendech. Budou zru eny spoje linky 370 v 8.40 hod. z Prahy do Odoleny Vody azodoleny Vody do Prahy v hod. V současné době se ještě vyjednává odvou spojích linky 370.Také budou zrušeny oba spoje linky 368 mezi Předbojí a Aerem. (Tady by však měla v dostatečné míře stačit linka 418). Změny v jízdním řádu budou uskutečněny před vydáním zářijového Odolenu, aproto kapesní jízdní řády platné od budou v prodeji s předstihem na obvyklých prodejních místech. Za dopravní komisi Milan imonek Upozornûní Mûstsk úfiad Odolena Voda, odbor sociálnû správní upozoràuje obãany, Ïe dne konãí platnost obãansk ch prûkazû typu kníïka obãansk ch prûkazû, na kter ch je uvedena platnost slovy bez omezení. DrÏitelé tûchto obãansk ch prûkazû by mûli o jejich v mûnu poïádat nejpozdûji do ! Alena Prejsová 5

8 7-8/05 _def :47 Stránka 8 Aby nebyli jen jménem na pomníku... 6 Nápis na pomníku na Dolním náměstí uvádí pod názvem Nezvûstné rodiny šest jmen. Jde vesměs o židovské obyvatele naší obce, jejichž životy poznamenaly tzv. norimberské zákony a jejich realizace po vzniku Protektorátu Čechy a Morava, což byl oficiální název naší bývalé republiky po 15. březnu Od prvních dnů protektorátu uplatňovaly nacistické úřady vůči Židům tvrdou represivní politiku a počínaje 1. zářím 1941 podléhali všichni Židé starší šesti let povinnosti nošení žlutých Davidových hvězd. O měsíc později začaly být ze shromaždiště v pražském Veletržním paláci pravidelně vypravovány transporty Židů, zpočátku zejména do gheta v Lodži a od konce listopadu téhož roku do nově zřízeného gheta v Terezíně. A do tohoto místa byli deportováni i naši židovští sousedé. Na Dolním náměstí v č. 25 žila rodina BlaÏkova. Podle vyprávění pamětníků měl otec rodiny Pavel Blažek (narozen 1904) v tomto domě zubařskou ordinaci. S ním žila jeho žena Edita (narozena 1910) a dcera Dagmar (narozena 1936). Transportem pod označením Aav odjeli z Prahy do Terezína. Za necelý měsíc ( ) byli zařazeni do transportu, jehož cílovou stanicí byla Riga. A toto jméno je také uvedeno jako místo, kde skončily jejich životy. V naší obci však také žila další rodina se stejným jménem, ale se šťastnějším osudem. Otec rodiny Amadeus Blažek nebyl Žid.To ho uchránilo před transportem. Jeho manželka, Hermína Blažková, (narozena 1886), byla transportována do Terezína až tři měsíce před koncem války ( ), což jí pravděpodobně zachránilo život. Také její dcera Jarmila Blažková (narozena 1922) přežila od roku 1942 Terezín a vrátila se po osvobození domů.vystudovala právnickou fakultu a v šedesátých letech pracovala na generálním ředitelství Závodů průmyslové automatizace. Foto Eriky Pickové Rodina Fischlova žila v objektu na Dolním náměstí, který je znám po názvem tvrz. Rodinu tvořil Richard Fischl (narozen 1877), manželka Olga (narozena 1885) a dcera Zdenka (narozena 1911). Richard Fischl pracoval jako sklenář, dcera Zdenka byla prodavačkou (snad v obchodním domě ASO nebo TETA) vpraze. Někteří pamětníci uvádějí, že Fischlovi měli dvě dcery,ale to se nepodařilo prokázat. Otec a matka byli transportováni do Terezína Za několik dní ( ) byli zařazeni do transportu směřujícího na východ do Baranovici. Tento den a toto místo jsou také posledními údaji, které jsou o obou manželích známy. Jejich dcera Zdenka přijela do Terezína téměř o měsíc později než její rodiče a to září 1942 byla deportována transportem Bn pod číslem 8773 na východ. Místem její smrti je uváděn Malý Trostinec. Gusta Geberova (narozena 1888) měla obchod proti kostelu, v domě č. 13. Byl to obchod se smíšeným zbožím, prodávala tam i školní potřeby. Transportem pod označením AAe přijela do Terezína Odtud byla vypravena transportem Bc do Malého Trostince. I ona zde nalezla smrt. Rodina Mautnerova bydlela v prvním poschodí domu č. 1, tedy tvrze. Otec Maxmilián (?) Mautner byl důchodní, to znamená, že měl na starosti finanční záležitosti související schodem velkostatku. Uvádí se, že i na zdejším obecním úřadě vedl účetnictví. Nebyl Žid, jeho manželka pravděpodobně ano, ale o jejím osudu se mi podařilo zjistit pouze to, že v době před vznikem protektorátu již nežila. Jejich děti však postihl osud jako u ostatních židovských občanů. Syn Mirko (narozen 1919), který však žil již v roce 1941 v Praze XII, přijel do Terezína V září 1944 byl deportován do Osvětimi a 28.září 1944 je uváděno jako datum jeho smrti.

9 7-8/05 _def :47 Stránka 9 Dcera Hana (narozena 1921), přežila koncentrační tábor Osvětim (Bergen - Belsen). Jaký byl její další osud po osvobození, není známo. Rodina Pickova přišla podle vyprávění do obce po záboru pohraničí v roce Rodinu tvořil otec Josef Pick,(narozen 1889), matka Růžena,(narozena 1888) a dcera Erika (narozena 1930). Její podoba je zachována na školní fotografii, kdy byla žákyní zdejší školy. Celá rodina odjela transportem Au do Terezína a za pět dnů byla deportována transportem Ay do Lublinu, kde všichni zahynuli. V čísle popisném 153 žila rodina Oplatkova. Od roku 1922 je uváděn jako majitel této nemovitosti Moric Oplatka.Ten se narodil v roce 1859, do Terezína odjel byl deportován na východ a místem jeho smrti je uváděna Treblinka. Jeho dcera Milada (narozena 1899), přijela do Terezína transportem AAu a téhož roku byla odeslána do Malého Trostince, kde zahynula. Jaký byl její příbuzenský vztah k další oběti,bydlící v naší obci,a to k Marii Lowyové (narozena 1896), mi není známo, i když jména Lowyová (Božena) a R. Oplatka jsou uváděna v r jako majitelé domu č Jmenovaná Marie Lowyová přijela do Terezína , tedy ve stejný den jako Milada Oplatková. Ve stejný den byla také deportována na východ a datum a místo její smrti je shodné s údaji o smrti Milady Oplatkové. Co říci závěrem tohoto vzpomínání na občany naší obce, kteří zahynuli v posledních letech války? Jak již sám název napovídá, snažil jsem se přiblížit nám všem jejich životy a osudy proto, aby nebyli jen jménem na pomníku, kolem kterého denně chodíme a který již ani nevnímáme, zahloubáni do svých myšlenek a problémů. Chtěl jsem také připomenout onu dobu strašlivých šesti let proto, že i českému národu hrozil stejný osud jako ten, který postihl naše židovské spoluobčany. A také proto že nikdy není zbytečné vracet se k významným událostem let minulých, neboť řečeno slovy pí J. Klímové (Týdeník Rozhlas č. 21/2005):...kdo nezná historii svého národa, jeho vítězství i prohry, může jen málo přispět k lepší budoucnosti. Jen jedno si zachovejme: hlubokou úctu a vděk těm, kteří prokazovali své hrdinství, ať přišli se západní nebo s východní frontou. A já dodávám: A nejen jim - i hrdinům domácího odboje i nevinným obětem války! Franti ek Vejvoda Sonin odkaz V úterý dne 24. května proběhla v Základní škole Odolena Voda ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze vernisáž neobvyklých kolekcí výtvarných prací z doby holocaustu s názvem Sonin odkaz. Barevné malby a kresby vytvořila mladá dívka Soňa Fischerová z Prahy v době svého uvěznění v koncentračním táboře Terezín v letech Spolu se svou matkou, sestrou a pozdější učitelkou z umělecké školy Bauhaus, Friedel Rocker-Brandeis byla deportována do Osvětimi, kde také zemřela. Její malby jsou uloženy v Židovském muzeu v Praze. Staly se také součástí několika knih např. Motýla jsem tu neviděl. Při návštěvě České republiky v roce 2000 její příbuzní zavítali do zmiňovaného muzea a čistě náhodou objevili Soniny výtvarné práce. Po delším zkoumání a objevování se rozhodli uspořádat výstavu s názvem Sonin odkaz, aby tak pomohli učit toleranci a míru. Vernisáž byla slavnostně zahájena paní ředitelkou Alenou Sochůrkovou, pokračovala pěknými hudebními ukázkami žákyň lidové školy umění Marií Bučkovou, 7

10 7-8/05 _def :47 Stránka 10 ZÁTI Í, akvarel Fota: J.Predigerová 8 Janou Křížovou a Kateřinou Smetanovou a recitací Lenky Říhové. Zajímavé bylo i vyprávění uspořadatele výstavy rodáka z Klíčan pana Dr. Roberta Fischla, bratrance Soni Fischerové, kterého doprovázely jeho dcera a sestra Doris Fischlová. Pan Fischl k přítomný hostům i po 30 letech pobytu v Americe mluvil velmi srozumitelně česky o svých vzpomínkách a s pamětníky si měli co objasňovat. Jitka Predigerová Krtkův Dětský den Poslední květnový týden oslavila Odolena Voda svátek dětí.a co bychom to byli za město, kdyby se u nás Den dětí neslavil něčím mimořádným. Něčím, o co se zatím nikdo nepokusil. Pokusem o zápis do České knihy rekordů - v pečení Krtkova dortu.ale po pořádku. Alena Čarvašová a Petra Kučerová z občanského sdružení ALPE pro děti připravily mnohé, aby se dobře bavily. Kromě skákacího nafukovacího hradu, živých exotických i domácích zvířat ZOOparku Berousek a hasičů, kteří stříkali na dětičky vodu, to byly především hry a soutěže, ve kterých se daly vyhrát pěkné ceny, například poznámkové bloky.u každé z nich dostaly děti za svůj výkon penízky, a když jich dost nastřádaly, mohli si výhru hned jít koupit. Soutěžilo se, jak se chodí na chůdách, ve skákání vpytli, běhal se slalom, trefovalo se požární stříkačkou na cíl, jezdilo se na tříkolce, trefovalo kolečkem na tyčky nebo se zkoušelo co nejrychleji pověsit vyprané prádlo.v jiném slalomu se zase děti musely dotknout klů obřího mrože, který byl zároveň reklamou jednoho ze sponzorů akce. Všichni si zaslouží obdiv, že vydrželi tropická vedra. Na sluníčku rtuť teploměru šplhala ke čtyřiceti stupňům.naštěstí zdraví všech přítomných jistili hasiči,kteří každého ochotně pokropili vodou. Je jasné, že to využívali především soutěžící, kteří měli radost, že se mohou nechat zmáčet.těžko odhadnout, kolik dětí si letošní Dětský den nenechalo ujít.ale celkový počet návštěvníků odhaduji někde kolem tisíce, což je na malý prostor hřiště hodně. Na některé hry se stály fronty. Ale myslím, že toho nikdo nelitoval. Ale to hlavní, co dělalo letošní Dětský den v Odoleně Vodě speciální teprve mělo přijít. Několik dní předem se v mnoha domácnostech pekly Krtkovy dorty. Sponzor pokusu o rekord, firma Dr. Oetker, připravila dortů rovných 500, vydalo se jich 450. Večer před Dětským dnem přípravy doma vrcholily.každý chtěl,aby jeho dort byl ten nejkrásnější, ale hlavně všichni přispívali svou troškou k tomuto odvážnému rekordu. Abychom ho dosáhli, museli jsme upéct dortů alespoň rovných 250. Sice to nevypadá jako závratné číslo, ale představte si 250 Krtkových dortů. Do chladicího vozu, který poskytla firma Nowaco, jsme dorty nosili postupně a nikdo z nás dopředu netu-

11 7-8/05 _def :47 Stránka 11 šil, jak pokus o rekord nakonec dopadne. Předvídali jsme a doufali, že dortů bude hodně, ale výsledek si nikdo tipovat netroufl. Jakmile se ale dorty shromáždily, tušili jsme, že se rekord povede. Netrpělivě jsme čekali, až se začnou dorty nosit na plochu fotbalového hřiště a shlukli jsme se kolem zábradlí. Než se dorty připravily k sečtení, pořadatelky nás seznámili s tím, komu vděčíme za zdárný průběh akce. Velký kus práce odvedli hasiči ze závodu AERO a.s. (jmenovitě pak pan Olda Martinák). Díky nim se podařilo vyřešit problémy s vypadávající elektřinou. Když se na trávník nanosily všechny upečené dorty, zástupce Agentury Dobrý den (která má v Česku na starosti zápisy do knihy rekordů) je začal počítat.to už paní Kučerová vyhlašovala vítěze soutěže o největší počet upečených dortů. Stal se jím pan Patrik Chatrný. Přinesl neuvěřitelných deset kusů a po právu tak vyhrál cenu v hodnotě 4 000,- korun. To však již komisař Agentury Dobrý den dokončil sčítání a nastala chvíle napětí. DortÛ bylo 391 a Odolena Voda se od 28. kvûtna mûïe chlubit tím, Ïe upekla Fota: J.Predigerová a na jednom místû shromáïdila nejvíce Krtkov ch dortû a bude zapsána do âeské knihy rekordû. Na organizaci Dětského dne se podílelo spousta lidí a je mou milou povinností je připomenout: Hudbu zajistil Radim Veselý - vedoucí Domova dětí a mládeže Ústí nad Labem.U cen pomáhali Katka Weberová, Majka Mervartová, Přemek Bališ, Saša Kováříková, Pavla Špičková a žákyně naší ZŠ. Krtky vybírali manželé Kobrlovi z Prahy a Pavlínka Nováková. U soutěží a her odvedli obrovský kus práce Lenka Vaňkátová, Mirka Oplová,Tamara,Aneta a Maruška Bučkovy,Jana Řezáčová,Lucka a Eva Mužíčkovy,manželé Petříčkovi, Pavlínka Koudelková, Marcelka Martináková, Jana Pochopová,Václav Podhorský, Monika Černá, Hanka Smolíková, Lucie Rudolská a Dana Ullspergerová. S nemalou troškou do mlýna přišli také dobrovolní hasiči z Dolínku a technické služby našeho města.těm všem patří díky za rozzářené dětské tváře, které jim také byly jedinou odměnou. Tomá Fojtík Sponzory Dûtského dne tentokráte byli: Firma Dr. Oetker; restaurace Bodlák; NOWACO - Ivan Šulek; Martin Kronďák (zhotovil police do chladicího vozu) účastníci plesu; ALPE dětem; A. D. Praha, s.r.o.; cukrárna u Hrdinů; ACCON cukrárna Dolní Chabry; Mgr. Anna Čurdová a MO ČSSD AERO a.s.; Fitness Petra; Tiskárna Tigras; hotel Hamet Zlosyň; restaurace Domeček; bratři Boháčové reklama Ruda Vertich; Monika Vodičková; Petra Rozkošná; Ilonka Vlasáková; město Odolena Voda; Večerka Borůvka; tiskárna HELMA; drogerie Materna; restaurace Klub; potraviny Dvořák; salon Slunečnice; Modrá Pyramida - manželé Petříčkovi. I jim patří dík. Tomá Fojtík Zateplování budov certifikovan m systémem Baumit. Kompletní dodávka vãetnû souvisejících prací. (stfiechy, izolace proti spodní vodû a dal í práce nutné pro rekonstrukce a obnovu staveb) Ceny mírné, pevné, dohoda v ak moïná. Zdarma : konzultace zamûfiení ocenûní tepeln propoãet ( pozor!! NE audit ) Karel Hrd - Odolena Voda, Vûtrná

12 7-8/05 _def :47 Stránka 12 Mateřská škola v Odoleně Vodě aneb Vodoláci jsou skvělí!!! Od ledna 2005 jsme měli všichni několikrát možnost drobnými příspěvky finančně podpořit mateřskou školu v našem městečku. Ve Fitness Petra, v salonu Slunečnice, na Jarním roztančení jsme mohli zakoupit malé dárečky od dětí, přičemž výtěžek z jejich prodeje byl při příležitosti Dne dětí 2005 věnován právě dětem z mateřské školy. Obdobně jsme mohli na mateřskou školu přispět zakoupením vstupenek na Travesti show (20,- Kč z každé vstupenky bylo prostřednictvím občanského sdružení ALPE opět věnováno mateřské škole). Mateřskou školu podpořila i drtivá většina těch, kteří se podíleli na ãeském rekordu, kter obyvatelé Odoleny Vody vytvofiili upeãením 391 krtkov ch dortû. Zálohy dvaceti korun za každou obdrženou krabici dortu firmy Oetker jsme se povětšinou vzdali právě ve prospěch mateřské školy. Protože ne jedna rodina zajistila upečení ne jednoho dortu, dvaceti korunové mince vybrané v okruhu určitého společenství nádherně bláznivých lidí milujících děti přibývaly. K jednotliv m akcím a ãástkám: Prodej z Fitness Petra, salonu Sluneãnice plesu ALPE a Jarního roztanãení âást vstupného na Travesti show V tûïek z krtkov ch dortû 1 490,- Kã 4 460,- Kã ,- Kã Celkem díky nám v em Matefiská kola v Odolenû Vodû získala ãástku ,- Kã!!! Podíváme-li se na v ãet akcí, nebude od vûci uvést dvû jména, bez nichï by to v echno bylo jen tûïko realizovatelné. Jsou to Alena âarva ová (sdruïení ALPE) a Petra Kuãerová (sdruïení ALPE, Fitness Petra, salon Sluneãnice). Ale ony samy by bez pomoci t mu nic tak geniálním zpûsobem nezvládly. Jejich t mem bylo hezk ch pár set VodolákÛ i OdolákÛ, ktefií byli skvûlí. Od paní fieditelky matefiské koly, paní Evy Boháãkové, od paní uãitelek a pfiedev ím od dûtí mám vyfiídit jedno velké DùKUJEME!!! Tamara Buãková P.S. Za váš finanční dar zakoupíme do dvou tříd mateřské školy nové dětské kuchyňky. Ještě jednou děkujeme. Eva Boháãková fieditelka matefiské koly Předáváme štafetu dětských dnů aneb jak se ve vzpomínkách mísí štěstí se rzí 10 Je listopadový podvečer roku Za okny se sešeřilo. Na ruce se mi už týden blýská snubní prstýnek. Koukám se na něj a jsem spokojená. Čtyři měsíce bydlím se svým mužem v Odoleně Vodě. Máme svůj byteček, práci a fajn sousedy, kteří za chvilku přijdou na návštěvu. Sousedka Petra Kučerová má se mnou hodně společného.taky nevydrží chvilku sedět na jednom místě. Stále vymýšlí nové nápady a ty jsou často stejně bláznivé jako ty moje. Má krásného kloučka Ládíka. Mně zatím doma prťata neběhají, ale mám je moc ráda. Péťo, já bych tak něco dělala s dětma! Třeba nějakej kroužek nebo něco takovýho. Tak uspořádáme v Odolce Dětský den. Myslíš? On ho tady nikdo nedělá? Ani nevím, ale my ho uděláme pořádnej. A tak to začalo. Každý týden aspoň jedna schůzka s plánováním a navrhováním atrakcí, které pro děti připravíme. Běhání po městě, přemlouvání sponzorů, vyhledávání spolupracovníků, telefonování přespolním podnikatelům, esemeskování si novinek, kupování dárků pro malá Odolata, shánění kostýmů, lákání návštěvníků, prošení o povolenky, o prostor, o posekání trávy, svážení sponzorských darů, jejich oceňování, vyrábění penízků Odolíků, domlouvání doprovodné hudby, rozdávání pozvánek, účtování... Bylo to ohromné nadšení, které nás hnalo dopředu. Dětský den 2003 se stal naší metou, měl být bezvadný a měl rozveselit co nejvíce dětí.a povedlo se! Rozdaly se stovky hodnotných cen, pomáhalo nám

13 7-8/05 _def :47 Stránka 13 asi 20 milých spolupracovníků, děti se smály, řádily a dováděly. Dospěláci nás chválili a my jsme byly pyšné na odvedenou práci. Hřály nás jiskřičky, co svítily dětem z očí, a zapálily v nás chuť zorganizovat podobnou akci příští rok znovu. Podobnou, ale ještě větší a obohacenou o novinky. Spolu s našimi manžely jsme založili občanské sdružení ALPE DĚTEM. Všichni jsme do něj vložili nějaké penízky a vymýšleli jsme, jak získat pro Dětský den více finančních prostředků a jak připravit pro odolenskou droboť ještě více zábavy. Požádali jsme město o grant, zorganizovali jsme ples s výtěžkem ve prospěch dětí. V roce 2004 jsme akci rozšířili o jízdárnu s koníky, objednali jsme větší skákadlo, ohradu s živými velbloudy, lamami a lvíčátky. Pobavit se přišlo více než 800 dětí doprovázených dalšími cca 600 dospěláky. Sponzoři byli štědří, spolupracovníci nadšení a akce se opět vydařila. Sem tam jsme se sice doslechli, že děti příliš rozmazlujeme a že všechno děláme kvůli svému prospěchářství. Těch negativních hlasů ale bylo jenom pár a my jsme věděli, že se škarohlídy se musí počítat.ti nás přece nemohou zastavit! My se nedáme! Sami moc dobře víme, co vše nás přípravy akce stojí a proč se jim věnujeme. Přichází rok Rozhodli jsme se zorganizovat ještě něco většího a ještě zábavnějšího. Na 28. květen jsme chystali vše, co v letech předchozích a navíc ještě rekord, kterým se Odolena Voda zase trošku více dostane do povědomí veřejnosti. Od města nám sice byl přislíben grant v menším rozsahu, než jsme předpokládali, ale my jsme se domluvili se sponzory na podmínkách, které nám umožnily tak obrovskou událost financovat. Zorganizovali jsme zábavný večer, o který byl mezi Odoláky ohromný zájem a při kterém se nám podařilo vybrat o pár set korun více než v roce předchozím. Byli jsme nadšení, tak jako už mnohokrát. Pak ale začaly čím dál tím častěji na povrch prosakovat zprávy, které nás zpočátku jen rozesmívaly, potom se nám postupně protivily a nakonec vyrážely jako stopy rzi z každé zmínky o chystaném Dětském dnu 2005.Vydrželi jsme až do konce. Účast na námi organizovaném odpoledni opět předčila léta minulá. Děti si odnesly dnes již tisíce cen a ještě nám jich zbylo dost pro místní mateřskou školku. Navíc jsme z příspěvků od Odoláků a výnosů z námi pořádaných akcí dokázali nashromáždit pro Mateřskou školku Odolena Voda finanční obnos převyšující ,- Kč. Obyvatelé městečka předvedli, že nejsou lhostejní a že se dokáží nadchnout pro společnou věc - upekli jsme dohromady 391 krtkových dortů, a tak jsme se zapsali do České knihy rekordů. Holčičky a kluci se ukázali jako bezva lidičky, když nám po skončení her pomohli uklízet louku. Hasiči se činili a přiložili ruku k dílu, kde bylo třeba. Většina lidí si akci pochvalovala a my dnes se sentimentem koukáme na nahrávku toho, co jsme spolu s vámi Odoláky prožili. Těší nás podpora mnoha z vás a moc vám děkujeme za krásné chvíle, na které budeme vzpomínat až do konce života. Teď ale končíme. Předáváme štafetový kolík dalším a do vínku jim dáváme dobrou radu: Čekají vás nepopsatelně nádherné chvilky při pohledu na šťastné děti. Zároveň však počítejte s tím, že někdo čeká od akce víc,a tak vás nesmí zaskočit,že po vás takový člověk bude chtít třeba vstupenky do posilovny za pomoc při Dětském dnu, bude si potajmu a pro sebe vybírat vstupné na akci, kterou vy pod svým jménem pořádáte. Někdo jiný vám zase bude promlouvat do duše, jakým způsobem máte shánět pro děti peníze, jak je rozmazlujete, další se na vás bude zlobit, když ho včas nepoinformujete o tom, koho ve prospěch akce pozvete.to všechno bolí a mrzí,ale až ve chvíli,kdy to prožijete na vlastní kůži. Víme, že ty horší vzpomínky časem vyprchají a my v sobě zase najdeme chuť pustit se do aktivit zaměřených na zábavu a radost rodin v našem okolí.teď jsme ale unavení a dáváme příležitost dalším. Dáváme ji už nyní tak, aby bylo dost času připravit se na další rok. My si teď odpočineme. Budeme se věnovat svým rodinám, svému povolání. Když se sešeří, sejdeme se se sousedy u kafíčka a budeme klábosit jen o starostech všedních dnů.vždyť se nám na rukou stále blýskají zlaté kroužky, máme práci, prima sousedy, jsme spokojení a chceme v Odoleně Vodě žít dalších pár let.v Odoleně Vodě, kde jsme díky třem Dětským dnům poznali tolik bezvadných lidí.těch si vážíme a děkujeme jim. Za obãanské sdruïení ALPE DùTEM Alena âarva ová 11

14 7-8/05 _def :47 Stránka 14 HASIČI AERO třetí na mistrovství České republiky v TFA Ve středu 25. května letošního roku se konalo v Olomouci na Náměstí republiky II. mistrovství České republiky v disciplinách TFA - toughest firefighter alive - nejtvrdší hasič přežívá. Jedná se o simulaci skutečné zásahové činnosti hasiče v kompletní výstroji a výzbroji.v praxi to pak znamená, že každý účastník je oblečen do převlečníkového zásahového kabátu a kalhot. Ty chrání proti ohni, takže jsou značně neprodyšné a poměrně těžké. Nechybí ani požárnický pás, rukavice, přilba a nasazený dýchací přístroj s maskou. Na zádech soutěžící nese tlakovou láhev se stlačeným vzduchem. Celá tato výbava váží cca 15 kg. Při plnění velmi náročné soutěžní disciplíny musí každý závodník natáhnout 4 hadice (cca 40 kg) na vzdálenost 40 m, provést 60 úderů palicí o hmotnosti 6 kg do připraveného simulátoru, překonat 2 m vysokou bariéru (stěnu), na vzdálenost 20 m odevakuovat 80 kg vážící figurínu (jako imitace záchrany osob), vystoupat do 2. nadzemního podlaží po lešení a do této výše vytáhnout 20 kg vážící barel s vodou. A to není ještě vše. Na závěr čeká na každého účastníka lahůdka - výběh do osmnáctého patra administrativní budovy, neboť zde se měří výsledný čas. Všechny shora uvedené činnosti se provádí bez přestávky. Jen pro představu čtenáře - ãas okolo 5 minut od startu (natažení hadic) přes všechny popsané disciplíny až po cíl ( výstup do 18. patra) Foto: Ludûk Klement je povaïován za v born. Svojí nesmírnou náročností je soutěž velmi divácky atraktivní a dokonale prověří fyzické a zdravotní schopnosti hasičů. Svým způsobem je i vyzdvižením uznání činnosti hasičů a přiblížením jejich práce široké veřejnosti. Může nás těšit ta skutečnost, že hasiči z Aera Vodochody patří k duchovním zakladatelům zmiňované soutěže v České republice. I. ročník obdobné akce se totiž uskutečnil právě v areálu podniku Aero Vodochody před devíti lety a naši hasiči se ani po letech v Olomouci neztratili. Na mistrovství České republiky se kvalifikovalo z každého kraje jedno družstvo a pozvání navíc přijali i závodníci z Anglie (dokonce i jedna žena), Maďarska a Polska. Mezi 67 soutěžícími byli i Luděk Klement a velitel HZS Aero Vodochody Miloš Hladík, který v kategorii nad čtyřicet let obsadil 3. místo v absolutním pořadí. Je nutné poznamenat, že toto mistrovství nemá poražených a vítězem je každý, kdo dokončí všechny soutěžní disciplíny a uznání zaslouží všichni, kdo do Olomouce vůbec přijeli a našli odvahu k závodu nastoupit. Platí totiž zásada, že soutěž v TFA se nedá popsat, tu si musí každý probojovat. Jitka Predigerová Hledáme asistenta na doprovod 7-letého dítěte do školy. Odolena Voda (cca 7.30 hod.) - Praha, nám. Míru (cca 8.15 hod.). Od záfií, Pondûlí - pátek, detaily ústnû. 12 Tel.: ,

15 7-8/05 _def :47 Stránka 15 Hasičský sbor Dolínek Vážení čtenáři Odolenu, po delší přestávce bychom se s vámi opět rádi podělili o dění u našeho sboru. Za uplynulé období jsme se zúčastnili pouze dvou zásahů.bylo to dáno především tím,že jsme byli více než půl roku bez zásahového vozidla, které procházelo repasí nástavby.vozidlo jsme od firmy Komet Pečky převzali 18. února a po vybavení ho zařadili do výjezdu.v akci jsme ho pokřtili hned 20. února při požáru přístavby rodinného domu (garáž, dílna, chlév) v Hošticích, kde jsme spolupracovali s HZSP Aero, HZS Kralupy a SDH Kralupy. Druhý výjezd jsme zaznamenali koncem května, kdy jsme spolu s HZSP Aero zasahovali u požáru chaty v Panenských Břežanech. Letos jsme se také podíleli, ať už jako pořadatelé, nebo jako přímí účastníci několika zajímavých událostí. Nejprve to bylo ve dnech dubna zajištění pořadatelské služby na Jarním roztančení, s naším veteránem Praga RN jsme se zúčastnili nejprve 5. května oslav osvobození Brandýsa nad Labem a 7. května rekonstrukce bojů v Praze na Chodově a také bojů o Čs. rozhlas na Vinohradech. V sobotu 14. května jsme pořádali tradiční Staročeské máje v Dolínku. Za vydatnou pomoc děkujeme zejména Obci baráčnické v Odoleně Vodě a všem, kteří se přišli podívat a přispěli i přes to, že se naše máje křížily s Historickou bitvou na prostranství u kostela Sv. Klimenta, kde jsme proto letos mohli poskytnout pouze materiální pomoc ve formě vojenského stanu a polní kuchyně. Další akcí, které jsme se účastnili jako spolupořadatelé, byl povedený Dětský den na hřišti u sportovní haly pořádaný sdružením ALPE dětem. O víkendu června pořádal náš sbor na hřišti u sportovní haly okresní Jarní kolo hry Plamen a soutěže dorostu SH ČMS, kterého se zúčastnilo celkem asi 25 družstev dětí a dorostenců z okresu Praha-východ.Bohužel nám zejména v sobotu nepřálo počasí, ale i přesto se soutěž vydařila a naši dorostenci se předvedli pěkným výkonem a ve své kategorii vyhráli. Jedenáctého června se část dorostenců podílela jako pořadatelská služba soutěže tvrdých hasičů Fenzy cup pořádané HZSP Aero Vodochody. Členové jednotky také 12. června asistovali při pálení skládky bioodpadu Technických služeb u lomu v Čenkově. Naše soutěžní družstvo se již druhým rokem zúčastňuje prestižního seriálu soutěží v požárním útoku Krušnohorská liga. Zatím po pěti závodech figurují na 16. místě ze 30ti družstev, je to ale zejména proto, že se nemohli zúčastnit dvou závodů kvůli povinnostem na jiných akcích pořádaných naším sborem, a také kvůli okresní soutěži, které se museli zúčastnit. Závěrem bychom vás rádi pozvali na několik dalších akcí, které pořádáme, nebo se na nich podílíme července se bude konat Neckiáda na horním čenkovském rybníku Začátek je ve hodin.vítáme všechna podomácku ukutěná plavidla, která se utkají v soutěži - vyhrají ti, kteří se neutopí, zajištěno je i občerstvení. Dále vás zveme na soutěž seriálu Krušnohorské ligy, která se koná poslední srpnovou sobotu (27. srpna) na hřišti u sportovní haly od hodin. Poslední akcí, na kterou bychom vás rádi pozvali je Indiánské léto aneb rozloučení s prázdninami, které se uskuteční 3. září od hodin v Dolínku. Místo bude ještě upřesněno. Hynek Obrouãka Hasičský sbor Dolínek si vás dovoluje pozvat na tradiční N E C K I Á D U která se uskuteční 23. ãervence od hod. na horním čenkovském rybníku. Všechna podomácku vyrobená plavidla jsou vítána! Občerstvení zajištěno. Hasičský sbor Dolínek vás zve na druhý ročník Krušnohorské ligy - soutěže v požárním útoku družstev mužů a žen v sobotu 27. srpna od hod. na hřišti u sportovní haly. Pfiijìte podpofiit na e druïstvo!!! 13

16 7-8/05 _def :47 Stránka 16 Ekoškola roku 2005 Naše Základní škola Odolena Voda se v letošním roce zúčastnila soutěže o titul Ekoškola roku 2005, který vyhlašuje každoročně ekologická organizace Tereza.Tento titul se nám jako jediné škole ve Středočeském kraji podařilo získat na základě ekologických aktivit, které škola organizovala v průběhu roku. Daného titulu dosáhlo ještě dalších 37 škol z celé České republiky. Ve středu na slavnostním předávání titulu Ekoškola v Praze naše škola získala navíc zvláštní cenu ministerstva životního prostředí za přínos pro region, obec a životní prostředí. Ráda bych vás stručně seznámila s některými našimi eko-aktivitami. V září proběhlo otevření naučné stezky Naše dřeviny. Žáci za pomoci učitelů označili vybrané dřeviny a pak se podíleli na jejich správném botanickém určení. Paní ředitelka vytvořila průvodce touto stezkou a třída 3.A si vzala nad ní patronát. Školní naučná stezka Naše dřeviny umožňuje zájemcům seznámit se s dřevinami Malého háje. Stezka začíná i končí před budovou školy, kde se nachází orientační mapa. Celá stezka je tvořena 30 stromy a keři. Na internetových stránkách www. zsodolenavoda.indos.cz můžete získat o stezce i jednotlivých dřevinách bližší informace. Vdruhé akci jsme se snažili vytvořit Červenou knihu chráněných a ohrožených živočichů našeho regionu. O tomto projektu stejně jako o celoškolní konferenci jsme vás již informovali v minulém čísle Odolenu. Rádi bychom vás postupně seznámili se zajímavými živočichy z našeho okolí a tímto vám zároveň ukázali, jak skvělé práce vytvořili naši žáci. Četnost dětských prací ovšem záleží na vašem čtenářském zájmu. Z dalších aktivit naší školy uvádím tradičně dlouhodobě probíhající sběr bylin a sběr starého papíru, v němž jsme se v letošním roce umístili na 20. místě z 93 škol Středočeského kraje. (Velký podíl na umístění měl vysoký počet žáků na škole, neboť v přepočtu na jednoho žáka bychom se umístili až na 63. místě). Od letošního roku ve škole třídíme odpady. Pořídili jsme kontejnerky na papír, plasty a hliníkové obaly. Celoročně se staráme o čistotu okolí naší školy. Dne 24. dubna na Den Země proběhl Úklid Velkého háje dětmi a učiteli ze speciálních tříd naší školy a v prostoru před ní jsme vysadili vrbu. Žáci se zúčastňují různých ekologických exkurzí. Seznámili se se sovami a dravci z areálu dravců na hradě Rábí. První ročníky se účastní projektu Pes - získávají základní informace o psovi, o jeho nárocích a při návštěvě kynologa se učí, jak reagovat při setkání s cizím psem.vedoucí různých zájmových kroužků zejména turistického oddílu často zařazují různé ekohry. Děti sbírají přírodniny a vyrábí z nich rozmanitá díla, stejně jako ve výtvarném kroužku, kde si děti například samy vyráběly recyklovaný papír. Těší nás, že naše úsilí vychovat z mladých lidí ekologicky smýšlející občany bylo oceněno výše uvedeným titulem a rádi bychom získané ocenění opět příští rok obhájili. Mgr. Renáta Kynclová, uãitelka Z 14

17 7-8/05 _def :47 Stránka 17 Červená kniha chráněných a ohrožených živočichů Jak jsme vás informovali v minulém čísle Odolenu, žáci naší základní školy se v letošním školním roce zúčastnili celoškolního projektu âervená kniha chránûn ch a ohroïen ch ÏivoãichÛ, které pozorujeme v na em regionu. Nabízíme vám dvě z mnoha zajímavých prací: Koroptev polní (5. B) Naše třída si vybrala koroptev polní, živočicha dříve velmi známého, hojně se v našem okolí vyskytujícího. Nyní, i když je celoročně hájen a v zákonech veden jako ohrožený druh, jej můžeme spatřit zřídka. Koroptev je hrabavý pták, nenápadně hnědošedě zbarvený jako hrouda hlíny v poli, měří asi 26 cm. Kohoutek se od slepičky liší skvrnou na hrudi.v České republice jsou na koroptve nejbohatší okraje měst s pestrou vegetací plevelných rostlin, zdržují se v otevřeném terénu na polích a úhorech. Většinou se shlukují do malých hejnek. Při první známce nebezpečí se rozlétnou všemi směry, pak se snesou dolů o kus dál a přitisknuty k zemi utíkají do úkrytu v trávě či obilí. Živí se semeny plevelů a trav, sbíráním drobného škodlivého hmyzu i odporně páchnoucí mandelinkou bramborovou. Hnízdí v prostém důlku v zemi. Samička může snést až 20 vajec. Mláďata ihned po vylíhnutí opouští hnízdo a hledají si sama potravu. Bohužel většina vylíhlých kuřat padne za oběť různým dravcům, například káňatům, jak také pozorováním zjistila naše spolužačka. Na jaře dochází mezi samečky k častým bojům a my můžeme ráno před rozedněním nebo večer za soumraku zaslechnout jejich začiřikání. Aproč je koroptví tak málo? Způsobilo to například rozorávání mezí při spojování polí, používání těžkých a rychle jezdících zemědělských strojů a užívání jedovatých chemických látek na polích. Nepomohla ani zvýšená péče myslivců. Změna nastala až po roce 1990, kdy se zničená krajina začala měnit k lepšímu a kdy se snížil podíl chemického ošetření půdy. My můžeme koroptvím prospět tím, že budeme vědět, kde a jak žijí, jak se chovají, že jsou pro člověka i pro přírodu užitečné a že do naší přírody patří. Nebudeme je plašit zvláště při hnízdění a nedovolíme svému pejskovi ani kočičce, aby je honili. Ropucha obecná (5.A) Ropucha obecná je naše nejobyčejnější žába. Přesto ji v přírodě vídáme vcelku zřídka, neboť většinu roku vede samotářský a noční způsob života. Jako typicky suchozemská žába tráví den zalezlá v děrách, norách hlodavců či pod kameny a teprve v noci se vydává za potravou. Ropucha obecná má nenápadné hnědé až šedohnědé zbarvení, poměrně širokou plochou hlavu a velké oči se zlatavou duhovkou. Zimu tráví ropuchy zalezlé v suchých děrách a štěrbinách v zemi nebo i ve sklepích.na jaře putují k rybníkům a tůním a už od poloviny března se páří. Kladou vajíčka do vody, do typických až několik metrů dlouhých provazců. Po dvou, třech týdnech čas rozmnožování pomine, ropuchy nádrže opustí a po zbytek roku vodu k životu nepotřebují. Z vajíček se líhnou pulci a asi za tři měsíce se přeměňují v malé žabky, které opouštějí vodu. Ropuchy rostou pomalu a dospívají až v pěti letech. Mohou se dožít až třiceti let. Ropucha nepatří mezi oblíbená zvířata, lidé ji považují za nevzhledné, často až odporné zvíře. Ve skutečnosti je to zcela neškodný obojživelník, který naopak člověku prokazuje značný užitek hubením škodlivého hmyzu. Prohlédnete-li si ji zblízka a všimnete si jejích očí, zjistíte, že jsou neobyčejně krásné. Snad proto se v pohádkách ošklivé ropuchy mění v překrásné princezny. Ropucha obecná je zákonem chráněná. Pokud vede poblíž vodní nádrže frekventovaná silnice, mnoho žab zahyne pod koly aut. V některých zemích proto zavedli dopravní značku se žábou, která na tato místa řidiče upozorňuje.také u nás se podobná značka používá, ale v oficiálním seznamu značek není. My můžeme ropuše pomoci tím, že nebudeme znečišťovat potůčky, studánky a rybníky.tam, kde je to možné, snažíme se studánku či potůček vyčistit. Starý zvyk otevírání studánek napomáhal i ochraně ropuchy obecné. KVALITNÍ VČELÍ MED PRO VÁŠ ZDRAVÝ ŽIVOT vám nabízí Včelařská farma, Jana a Petr Cihlářovi, Kopeč č. 5 Tel.: PODPOŘTE ČESKÉ VČELAŘSTVÍ KUPUJTE ČESKÝ MED 15

18 7-8/05 _def :47 Stránka 18 Ozdravný pobyt v Krkonoších Jako již v předchozích letech i letos vyjely 4. třídy na ozdravný pobyt.tentokrát vdruhém květnovém týdnu. Jejich cílem byla chata Hájenka v Krkonoších. Celým jejich pobytem je provázely pohádkové postavy ze známých Krkonošských pohádek, spousta soutěží a našlapaných kilometrů.a jaké měly počasí? Pravé krkonošské. V neděli při příjezdu nás přivítala sněhová bouře a sníh všude kolem, od úterý začalo jaro - sníh mizel a objevily se petrklíče.v pátek na celodenním výletu do Janských Lázní a na Černou horu nás jako na objednávku překvapilo léto. Že už k celému výčtu ročních období chybí jen podzim? Deštivé podzimní počasí smraky až na zem si s námi též stihlo v posledních dvou dnech pobytu pohrát. Přesto si dovoluji tvrdit, že v Krkono ích bylo fajn. Za všechny účastníky Martina Nováková Uãitelka Z Foto: archiv Z Škola v přírodě 2. třída 16 Letos jsme se rozhodli zorganizovat pobyt v přírodě netradičně i pro žáky 2. tříd. Našli jsme chalupu s vyhlášenou kuchyní v Bedřichově v Jizerských horách a už se jelo. Ještě před odjezdem dostaly děti obálku s pozvánkou a částí obrázku. Po příjezdu podle něj zjistily, do které ze šesti družinek budou patřit.večer si děti vyslechly úvodní motivaci o Vítkovi a Alence, kteří objevují smutnou a zapomenutou studánku. Chtějí jí pomoci a ukázat, že každá její kapka je důležitá. Proto shromažďují kapičky, aby jim vyrostly květinky. Dopolední výuka byla každý den zaměřena na jednu oblast lesa (zvířata, byliny, stromy, lesní patra). Děti pracovaly ve skupinkách, vyhledávaly informace v knížkách, zapisovaly je do sešitů, luštily, soutěžily. Po dopolední svačině, pokud to dovolilo počasí, jsme vyráželi do lesa na různé hry a soutěže, při nichž děti získávaly kapičky. Po obědě a poledním klidu se konaly různé aktivity na hřišti, na louce anebo v lese. Večer si mohly družinky vyměňovat kapičky za kytičky. V pondělí odpoledne, protože bylo krásně, jsme se byli podívat na rozhledně Královce a u Prezidentské chaty na stádo koz. V pátek byl celodenní výlet okolo bedřichovské přehrady na Šámalovu chatu, kde jsme děti odměnili palačinkou s ovocem a šlehačkou. Myslím si, že se dětem program líbil, že se dozvěděly mnoho zajímavého a že viděly spoustu různých živočichů (slepýše, skokana, srnky, kozy, chrobáky, straku, žabí vajíčka), rostlin a krásný kus krajiny. Doufám, že jsme je alespoň trošku naučili dívat se kolem sebe a chápat, jak moc důležité je chránit přírodu kolem nás. Lenka Bfiezinová Uãitelka Z

19 7-8/05 _def :47 Stránka 19 Úspěchy s dřinou Ráda bych vám představila žákyni naší školy Žanetu Pínovou, která se ve volných chvílích věnuje velmi intenzívně společenskému tanci a to jak standardnímu, tak i latinskoamerickému. Již od 10 let trénuje vneratovicích v tamním TK All 4 Dance pod vedením zkušených trenérů Jana a Gábiny Kvasničkových. Za velkého přispění a pochopení rodičů se dostala až do A teamu. Absolvuje tréninky pravidelně každý den cca 2 až 4 hodiny. Musela si úplně jinak uspořádat svůj pracovní den. Po příchodu ze školy se hned vrhne na učení, aby potom až do večera mohla trénovat. Měla štěstí, neboť jí poměrně dost dlouho trvalo, než si našla toho pravého tanečního partnera Vojtu Čapka z Neratovic. Foto: rodinný archiv Podle ní je to super kamarád i tanečník a ona by se s ním ráda probojovala i do vyšších soutěží. To se jí také daří. Aby se stala taneční dvojice úspěšná,musí sbírat patřičné soutěžní body (200 bodů), ale také finále (alespoň 4).V lednu tohoto roku v hotelu Olšanka získala 2. místo ve standardních tancích a 14 dní na to už 1. místo s medailí i zlatým pohárem.ve druhé polovině ledna (22.1.) se zúčastnila MS ČR v 10 tancích v Hradci Králové. Na tuto soutěž se velmi tvrdě připravovala a poctivě trénovala. Bylo pro ni velmi těžké skloubit soutěžní ambice se školními povinnostmi. A výsledek? Z 24 soutěžících párů pěkné 15. místo. Pochopitelně velkou roli sehrála tréma, stejně jako malá zkušenost s takovými velkými soutěžemi, ale síla zážitků z tance i atmosféry je neopakovatelná.vůle a chuť soutěžit se ještě znásobila a se mladí adepti odhodlali přihlásit na MS ČR v latinskoamerických tancích v Karviné a z 35 párů vybojovali 24. umístění. O měsíc později je čekala tatáž soutěž, ale ve standardních tancích v Českých Budějovicích. Z 27 párů pěkné 13. místo. Se svým oddílem se zúčastnila Mistrovství ČR družstev v Třinci. Loni se její klub umístil na 1. místě ve standardních tancích a na 2. místě v latinskoamerických tancích. Letos obhájili 1. místo ve standardních tancích a získali 4. místo v latinskoamerických tancích. Soutěžení i úspěchy se pochopitelně dostaví, pokud existuje silný sponzor. Žaneta si uvědomuje, že bez rodičovské pomoci a obětavosti už by to dnes nešlo. Prezentuje to nejen doprovod na tréninky a soutěže, ale též nákup nádherných, ale také velmi nákladných společenských šatů i bot, stejně jako ozdobné doplňky. A co Žanetě poskytuje tento nezvyklý sport? Je lepší, když mě něco zajímá, jsem úspěšná a baví mě to,než se jen tak potulovat s holkama po Vodolce.Už jsem jim kolikrát musela říci, že nemůžu jít ven, jelikož mám trénink, odpověděla. Taneční sezóna sice pro Žanetu skončila, ale o prázdninách ji čekají tři soustředění a v září zase taneční parket. Přejeme jí mnoho sportovních a tanečních úspěchů. Jitka Predigerová Fa STÍN v roba montáï Îaluzie hliníkové Îaluzie látkové - Îaluzie ISSO - na plastová okna a Eurookna od - 420,-Kã+DPH - Sítû proti hmyzu - zlevnûno o 20% - - Shrnovací plastové dvefie plné i prosklené - - âalounûní dvefií - zlevnûno o 32% TELEFONICKY: SLEVA 20% z montáïe VYMù ENÍ A MONTÁÎ PROVÁDÍ: âe NER VL., SEIFERTOVA 287, ODOLENA VODA Î A L U Z I E! Vykupujeme staré žaluzie protiúčtem! 17

20 7-8/05 _def :47 Stránka O nejvût ího Vodoláka Chci vás hned zkraje uklidnit. Nic podobného se u nás na Vodolce skutečně nechystá a už vůbec ne s mým osobním přispěním či s přispěním kulturní komise. I když takový vlastnoručně uplácaný velikán s rysy Cimrmanovsky strhanými, přehlížející z bytelného mramorového podstavce celé Horní náměstí, by teda ale nebyl k zahození! Ale vážněji. Z atmosféry prvního odstavce jste již jistě vycítili, že můj vztah k Největšímu Čechovi,kterého jsme si z obrazovky Naší televize užili za poslední měsíce až až, byl dost negativní. Už tím, jak tu byl hodně nešťastně uchopen pojem velikosti (lze-li jej vůbec nějak šťastně uchopit),jak tu bylo smýkáno našimi velkými, jak jsme si s nimi zahrávali skoro jako při nějaké karetní hře, zkrátka, jak tu byly naše vzájemně nepoměřitelné osobnosti ducha (tedy hloubky poznání a vědění, nikoli výšky v prvoplánovém slova smyslu) prakticky proti své vůli postaveni na startovní čáru a za hlasitého odpočítávání esemesek vpouštěni na trať, která o skutečné velikosti příliš neřekla, zato z těch nejrychlejších vyrobila jakési národní superstar, které měly to štěstí, že nám jejich jména už od školních lavic něco připomínají a které se už povětšinou dávno staly součástí oficiálního národního folklóru.vlastně jediná, kdo mi v té TOP desítce nakonec chyběla, byla Zlatá bula sicilská,ženská,jejíž věk bychom takřka všichni ze sebe dokázali vyloudit i v noci, a dokonce pozpátku. (Argument, že je a vždycky byla neživá, není zas tak zásadní. Ostatně pergamen, na kterém je text listiny pořízen, svého času spokojeně popásal se svým zvířecím nositelem svahy některého z kopců Apeninského polootrova. Tedy, ne v Čechách, pravda. Ejhle, jako u Járy Cimrmana, důvod k vyřazení se vždycky najde!) Pokud se mohu vyjádřit a trochu i poprosit,raději si ty své velikány - ať už Vodolské (a věřte, našli by se!), tak ty české a (moc se nestyďme omezovat ani národními hranicemi) i ty světové - nosme v srdci, nechávejme se inspirovat jejich myšlenkami a nápady, poučujme se z jejich chyb (vycházíme-li z vědomí přirozené lidské omylnosti), zkrátka berme je jako ty,kteří nám vyznačili směr za něčím lepším, šťastnějším, zdravějším a svobodnějším, už proto, aby naše vlastní sejití z cesty už nebyla tak častá jako ta jejich.(ostatní v životě příliš smyslu nemá.) A nepoměřujme je! A esemesky raději posílejme svým blízkým. Zaslouží si to více. Vá Roman Straka Čtenářský tip na prázdniny Robert Fulghum: Tfietí pfiání (vydalo nakladatelství Argo v roce 2004) Kdo zná předchozí knihy Roberta Fulghuma, z nichž asi nejznámější je Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce, musel být jeho posledním románem notně překvapen. Fulghum totiž psal útlé knížečky s krátkými recepty na spokojenější život, knížečky plné moudrosti a laskavého humoru. Knížky, které jste si s sebou vzali do autobusu, tramvaje a metra. Třetí přání bylo šokem. Svou tloušťkou totiž připomíná Jízdní řád a hlavně - jedná se o román. A ne ledajaký. Třetí přání je hodně zvláštní román.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 8.8.2013 usnesením č. 257/2013 usneslo

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce

OBEC BĚLEČ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce OBEC BĚLEČ Obecně závazná vyhláška č. 3/2009, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 24.11.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č.

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

ZLATOOLEŠNICKÝ ŽELEZNÝ HASIČ

ZLATOOLEŠNICKÝ ŽELEZNÝ HASIČ ZLATOOLEŠNICKÝ ŽELEZNÝ HASIČ Propozice Soutěže 1. ročníku v disciplínách TFA ve Zlaté Olešnici. Pořádající organizace: SDH Zlatá Olešnice Datum: sobota 30. 5. 2015 Místo: SKI areál Zlatá Olešnice, Zlatá

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno. ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno. ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Vydávají SMĚRNICE k soutěži TFA mladého hasiče platné pro rok 2012 III. ročník TFA mladého

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKU V AREÁLU STARÁ AEROVKA V K.Ú. KBELY, OBEC PRAHA

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKU V AREÁLU STARÁ AEROVKA V K.Ú. KBELY, OBEC PRAHA Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 Technický prospekt NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ POZEMKU V AREÁLU STARÁ AEROVKA V K.Ú. KBELY, OBEC PRAHA Vlastnictví Předmětem prodeje je pozemek

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Agentura Free Time Jemnice, o.s. Třešňová 993 675 31 Jemnice Tel: 737925685 IČ: 27058701 DIČ: CZ 27058701 E-mail: aftjemnice@seznam.cz Web: www.aft.jemnice.cz Výroční zpráva za rok 2007 Zpracoval: Bc.

Více

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36

areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě Porubě, ul. Martinovská 1622/36 Všeobecná ustanovení Pořadatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska Místo konání: areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského

Více

Zápis ORM MSH hl. m.m Praha z aktivu vedoucích mládeže konaného dne 3. 9. 2013

Zápis ORM MSH hl. m.m Praha z aktivu vedoucích mládeže konaného dne 3. 9. 2013 Zápis ORM MSH hl. m.m Praha z aktivu vedoucích mládeže konaného dne 3. 9. 2013 Místo konání: MSH Praha, Ohradní 26, Praha 4 Začátek: 18.00 hod Svolavatel: ORM MSH hl. město Praha Přítomni: viz prezenční

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více