Michnova Loutna česká zněla ve zcela zaplněné kapli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Michnova Loutna česká zněla ve zcela zaplněné kapli"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 5 ročník XVIII květen 2015 Michnova Loutna česká zněla ve zcela zaplněné kapli Foto Pavel Vychodil Ve čtvrtek 2. dubna byl slavnostním koncertem ve zcela zaplněné kapli Zasnoubení Panny Marie bývalé piaristické koleje ve Slaném završen projekt nazvaný Michna a Loutna česká 3 ve Slaném. Všemu předcházel unikátní nález dosud neznámého houslového partu Michnova písňového cyklu Loutna česká ve slánském muzeu. Originální tisk nalezl při svém bádání muzikolog Petr Daněk. Protože tento objev zásadním způsobem změnil dosud zavedenou interpretaci této skladby a také proto, že se objev tisku houslového partu úzce dotýká Slaného, rozhodlo se Vlastivědné muzeum ve Slaném a odbor kultury města Slaného ve spolupráci s hudebním vydavatelstvím Nibiru představit jedinečný slánský nález a jeho teoretický i praktický význam z několika různých úhlů pohledů také zájemcům našeho města. Hudbymilovní Slaňáci se tak mohli koncem března seznámit s okolnostmi nálezu houslového partu na výstavě a besedě s jeho objevitelem muzikologem Petrem Daňkem. Celý písňový cyklus jsme si pak mohli vyslechnout 2. dubna v novodobém nastudování souboru Ensemble Inégal pod vedením Adama Viktory. Na koncertu bylo také představeno CD s novou nahrávkou Loutny české, které bylo nahráno během března v bývalé piaristické kapli a bylo v rekordním čase vydáno vydavatelstvím Nibiru. Zbývá tedy jen poděkovat všem, kteří se na přípravě těchto kulturních setkání podíleli, a těšit se na další odhalená tajemství, která se v našem muzeu určitě ještě skrývají. (IH)

2 2 SEVERNÍ OBCHVAT MĚSTA Ohlasy z radnice K dyž jsem v létě minulého roku, poté co bylo zaregistrováno jedenáct kandidátních listin pro nadcházející komunální volby, dostal otázku, zda si dovedu představit sestavení funkční rady a zastupitelstva, moje odpověď zněla, že je důležité, aby byli zvoleni slušní a pracovití lidé, kteří budou mít zájem a schopnosti na řešení odsouvaných záležitostí, které město trápí. Dle mého názoru se to podařilo. Při jednání koalice není poznat, kdo v jakém tričku ať již v radě, tak v zastupitelstvu sedí. Během dosavadní půlroční spolupráce převládají věcná řešení jednotlivých záležitostí s nadstranickým přístupem. Prvním úkolem bylo sestavení rozpočtu města. Zde jsme se snažili zapojit do přípravy jak vedoucí pracovníky jednotlivých odborů, tak vedoucí pracovníky institucí zřizovaných městem. Následně jsme začali vyjednávat s ministerstvy ohledně důležitých staveb. S ministerstvem dopravy přeložku silnice I/16, s ministerstvem životního prostředí a státním fondem ŽP rekonstrukci ČOV. Rovněž jsme zahájili jednání s pracovníky ROP Střední Čechy ohledně možnosti čerpání již dříve přidělených dotací na akce, které bohužel nebyly minulým vedením města zahájeny. Další jednání jsou vedena se společností AVE Kladno, s. r. o., novým spoluvlastníkem TS Slaný, s. r. o. Zde se nám podařilo uzavřít novou společenskou smlouvu a vytvořit pracovní skupinu na řešení formy naší další spolupráce s touto významnou firmou v oblasti odpadového hospodářství. Po zahájení zkušebního provozu APD jsme zintenzivnili jednání s dodavatelskou firmou, KOMA Industry, s. r. o. Nyní je společně připravován zátěžový test APD. Jsme těsně před podpisem smlouvy se zhotovitelem rekonstrukce ledové plochy na ZS, na kterou se podařilo zajistit dotaci. V případě rekonstrukce Husovy ulice je zahájeno zadávací řízení. V nemocnici jsme zahájili opakované zadávací řízení na rekonstrukci gynekologicko-porodnického oddělení. I zde se dostáváme do časové tísně přesto, že dotace městu byla přidělena již v roce Úkolů, které přinesou prospěch všem obyvatelům Slaného, je před námi ještě mnoho. Věřím, že při přípravě a realizaci přispějí svým umem a zkušenostmi všichni zastupitelé. Prvním krokem je zřízení pracovní skupiny zabývající se budoucností TS Slaný. Dále věřím, že jednání zastupitelstva se stane prostředkem jak tyto cíle naplnit. Dosavadní průběh, kdy dlouhé hodiny diskutujeme o různých procedurách, což odvádí jednání od řešení věcných témat, považuji za velmi nešťastný přístup ze strany některých zastupitelů. Pavel Zálom, starosta SEVERNÍ OBCHVAT SLANÉHO

3 Slánská radnice č. 5, květen 2015 ZPRÁVY Z RADNICE Severní obchvat Slaného jde nám o společnou věc O historickém vývoji a vizích týkajících se realizace přeložky silniční komunikace I/16, tzv. Severním obchvatu Královského města Slaného, již bylo mnohé napsáno a vyřčeno. Je však neoddiskutovatelným faktem, že veřejné mínění je v nutnosti jejího řešení zcela názorově jednotné a volá již dlouhé roky po jejím uskutečnění. Problém, který bytostně trápí občany Slaného a dalších obcí, jimiž prochází stávající přetížená a nebezpečná silniční komunikace I/16, si za svůj vzalo již předešlé vedení slánské radnice, a stejně tak jej za prioritu s nezbytností její realizace považujeme i my. Veškeré úsilí je proto ze strany současného vedení města věnováno činnostem, které by měly v konečném důsledku vést k zrychlení kroků ve vztahu k realizaci celého projektu severního obchvatu. Proto považujeme za žádoucí vám, občanům města Slaného a občanům dalších obcí spjatých s uvedenou problematikou, sdělit její současný stav a ozřejmit náš další postup v celé věci. Velmi pozitivně vnímáme aktivitu a úsilí Ředitelství silnic a dálnic věnovat se řešení celé situace a aktivně postupovat k otázce výkupu zbylých pozemků od jejich dosavadních vlastníků. V posledních dvou měsících byly mezi vedením města a zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uskutečněny tři součinnostní pracovní jednání, v jejichž rámci byla právě tato problematika projednávána. Vedení města Slaného bylo seznámeno s celkovým stavem projektu, který podle jejich slov patří k prioritnímu v rámci celého Středočeského kraje. Zároveň informovalo o situaci v souvislosti s výkupem pozemků, kterých je v současné době vykoupeno takřka 90%. Dále pak zazněla informace o písemném oslovení majitelů všech dotčených nevykoupených pozemků ze strany ŘSD, dokončovaném v průběhu měsíce března 2015, kdy vlastníci pozemků mají lhůtu 90 dnů k akceptování odprodeje pozemku ŘSD, či jeho odmítnutí a případné vznesení námitek. V rámci společných jednání jsme jako město Slaný, respektive stavební úřad MěÚ, byli ze strany ŘSD požádáni o spolupráci právě v této problematice vykupování pozemků, která je velmi složitá a různorodá. Účastníkem jednání za město byl poprvé také nový právní zástupce Mgr. Matějka, kterému budou pracovníci ŘSD postupně předávat tuto agendu. Následně došlo v rámci schůzky k výměně a předání informací týkajících se konkrétních pozemků. Potřebná součinnost byla v rámci jednání z naší strany jasně deklarována a ŘSD přislíbilo aktivní postup při výkupech pozemků, které jsou zatíženy exekučními tituly a dále pak pozemků po zemřelých vlastnících, kde nejsou dořešena dědická řízení. Podobně se budeme snažit pomoci v plnění dalších souvisejících úkonů. Cílem našeho společného úsilí by mělo být dořešení celé etapy výkupu pozemků tak, aby Ředitelství silnic a dálnic mohlo v dohledném termínu zažádat o vydání stavebního povolení, přičemž plánovaný termín zahájení realizované stavby obchvatu města Slaného po ukončení výběrového řízení na dodavatele je plánován nejpozději na začátek roku Oproti předchozím předpokladům se obchvat nebude stavět po jednotlivých etapách, jak se předpokládalo, ale celá stavba bude realizována vcelku. Doba výstavby se plánuje na 2 roky. Cena je pak odhadována na zhruba 2 miliardy korun. Jsme pevně přesvědčeni, že se doposud vložené úsilí do prosazení a následné realizace tohoto stěžejního projektu podaří a dopravě ve Slaném a dalších dotčených obcích se podstatným způsobem uleví. Pavel Zálom, starosta Představujeme komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality pracuje ve složení předseda komise a šest členů. Jsou delegováni koaličními politickými stranami našeho města. Rada města stanovuje náměty práce, obsah činnosti a časové plnění. Našim úkolem je plnit tyto požadavky a doložit radě (starostovi) zjištěný stav, příčiny, důsledky a navrhnout opatření ke zlepšení dané situace. Cílem naší práce je v součinnosti s vedoucím městské policie a kompetentními orgány městského úřadu hodnotit bezpečnostní problematiku města a pracovat s informacemi získanými od široké veřejnosti. Příkladem jsou návrhy a doporučení zvláště starších obyvatel seniorů našeho města. Z nich potom vyplývají i potřebná opatření k řešení nebo prevenci. Zatím jsme na dvou pracovních jednáních naší komise obdrželi čtyři připomínky, ale i varianty řešení. Efektivita práce se zvyšuje i osobní angažovaností starosty města. Osobně navštívil všechna riziková místa a prostory a postupně hledá a stanovuje směry řešení. Ještě tento rok chceme zvýšit počet strážníků městské policie. Cílem je posílit denní a noční pochůzkovou činnost. Styk s veřejností, evidenci hlášení a přestupků chceme převést do přízemních prostorů městské policie. Cílem je pohodlný přístup občanů ke konkrétním orgánům. A které negativní jevy, přestupky nebo i trestné činy omezují život našich občanů? Parkování vozidel, které často omezují přístup do obytných, nebo pracovních prostorů. Zvláště nebezpečné je blokování vyčleněných prostorů pro zásah vozidel integrovaného záchranného systému. Požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek v okolí obchodních domů, obchodů, ale i sportovišť a jiných veřejných prostorů. Drobné krádeže, ničení a znehodnocování cizího majetku, vozidel, obytných budov, vandalismus. Jsou zaznamenány i stížnosti na sběr odpadů z popelnic a kontejnerů. Odstranění nepořádku po této činnosti musí zabezpečit často obyvatelé, kteří to nezpůsobili. Dalším jevem je rušení nočního klidu a znečišťování veřejných prostorů. K eliminaci těchto skutečností a ochraně obyvatel je připravena ve schvalovacím řízení obecně závazná vyhláška o zákazu podávání a požívání alkoholu ve vytypovaných prostorech, ulicích, před obchody. Další připravená vyhláška je zaměřena směrem k majitelům psů Ne všichni občané majitelé psů různých plemen mají psa na vodítku, aby neohrožovali ostatní. Někteří neřeší ani úklid, nebo čipování zvířat a stanovené poplatky. Obě obecně závazné vyhlášky vytvoří podmínky pro další kontrolní činnost městské policie. Zvyšujeme počet kamerových bodů a zastaralé typy nahrazujeme novými. Velmi dobrou práci v této problematice odvádí pracovník městského úřadu v oblasti krizového řízení pan Šikorský. Finanční náročnost vlivem dotací ze státní podpory je velmi rozumná. To je výsledek jeho práce. Není nám lhostejný postupný nárůst počtu obyvatel ve vyloučených, nebo pro běžný život velmi složitých lokalitách. Vedení měst pozorně sleduje tuto situaci. Naší povinností je eliminovat možný vznik konfliktů a rizik. S největší pravděpodobností se podaří v letních měsících ustanovit dva pracovníky s jedním úkolem. Řešit problematiku života ve vyloučených lokalitách, pomáhat jejím obyvatelům. Pracovat budou přímo v určených prostorech. Finanční a materiální zabezpečení bude mimo rozpočet města Slaného. Předpokládáme, že budou pracovat v sestavě městské policie jako orgán prevence. To je nový prvek a pozorně budeme jejich práci sledovat a hodnotit. Ve prospěch naší komise odvedli kvalitní práci pracovníci městského úřadu pan Igor Dvořák analýza kriminality a život ve vyloučených lokalitách a vedoucí odboru pan Sejkora rozbor kladů a nedostatků při výstavbě kamerových bodů. Oběma za tuto práci děkuji Ing. Milan Šourek, CSc., předseda komise 3

4 ZPRÁVY Z RADNICE VSH Slaný má nového jednatele Společnost VSH (sportovní hala, zimního stadion, aquapark atd.) má od nového jednatele. Stal se jím na základě předchozího výběrového řízení pan Mgr. Radek Hlavatý. Mgr. Radek Hlavatý Mgr. Hlavatý pochází ze Pcher. Po absolvování kladenského gymnázia vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově, kde získal titul magistr. Část své kariéry se věnoval profesionálnímu hokeji, první hokejové krůčky udělal na slánském zimním stadiónu, prošel mládežnickými výběry na Kladně a 7 let hrál první ligu v Kadani. V roce 2010 vyhrál jako hrající trenér s A mužstvem krajskou ligu a zároveň trénoval slánskou mládež. Jako asistent trenéra českého univerzitního týmu se zúčastnil poslední univerziády v roce 2015 ve španělské Granadě, rok působil také na pozici manažera ve sportovním zařízení v Praze. Snahou nového jednatele bude zlepšit image celé společnosti, zatraktivnit stávající sportoviště a lépe využít hotelové kapacity. V budoucnu se zaměří především na pořádání většího počtu sportovních akcí pro slánskou veřejnost a mládež. Jeho prvním významným úkolem je koordinace prací na přípravě rekonstrukce ledové plochy hokejového stadionu. RED Kontrola vozidel v převodu Vposledním čísle Slánské radnice jsme občany informovali o změně zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a povinnosti vlastníků vozidel ve statutu v převodu do dokončit přihlášení vozidla do registru vozidel. Pokud tak vlastníci neučiní, vozidlo bude po uvedeném termínu považováno za zaniklé. Pro ověření, zda vozidlo není ve statutu v převodu, Ministerstvo dopravy ČR vytvořilo webovou aplikaci, jejímž prostřednictvím je možno zjistit stav vozidla v registru vozidla. Aplikace je dostupná na webové adrese: Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit na příslušném registračním místě nejpozději do Součástí aplikace je též informace o celkovém počtu vozidel v převodu. Bc. Tomáš Černický, vedoucí odbru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Slaný Co patří a nepatří do barevných odpadových kontejnerů SKLO Vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud je umístěn kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna. víno). Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označené číslem 7. NE Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky, měkké sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin PAPÍR Patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. ANO Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. NE Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu. PLAST + NÁPOJOVÝ KARTÓN Patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Ve Slaném se spolu s plastovým odpadem třídí i nápojové kartony (krabice na mléko nebo 4 ANO Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Dále sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. ANO Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umějí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! NE Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice! Odbor životního prostředí

5 Slánská radnice č. 5, květen 2015 Úspory, které budete vidět I v tomto roce bude probíhat rekonstrukce pouličního osvětlení. Staré sodíkové výbojky budou nahrazovány novou, moderní LED technologií. Tato technologie umožňuje uspořit až 70% nákladů za elektrickou energii, světla jsou téměř bezúdržbová a životnost světelného zdroje je až 20 let. Zajímavostí je i schopnost svítidla regulovat intenzitu svitu dle intenzity okolního světla, či jeho utlumení v některých, předem definovaných hodinách. Tento typ osvětlení je již nyní nainstalován v ulici Brožovského. V plánu pro rok 2015 jsou rekonstrukce osvětlení ulic Vikova, Bezručova, Na Dolíkách, Arbesova, Lidická, O. Jaroše, Jana Želivského, Gagarinova, Jiřího z Poděbrad, Jana Roháče z Dubé a Tomanova. Protože zima byla mírná a bylo dosaženo úspor za zimní údržbu komunikací, rozhodla rada města o využití dalších přibližně Kč na instalaci LED osvětlení. K původně plánovaným ulicím tak přibudou ulice Třebízského od Grandu až po železniční přejezd a ulice Wilsonova od bývalé Sportky až k vlakovému nádraží. Investujeme tak do technologií, které přinášejí výrazné a okamžité úspory provozních nákladů. Ve většině případů budou sloupy veřejného osvětlení zachovány, při realizaci se plánuje pouze výměna samotných svítidel. Přednostně jsou pak rekonstruovány ulice, kde je svítivost současného osvětlení již nevyhovující. Pavel Zlámal, místostarosta ZPRÁVY Z RADNICE Projekt Lokálního partnerství ve Slaném úspěšně pokračuje Zastupitelstvo města schválilo na svém 21. jednání dne Plán města Slaný pro budoucí spolupráci a partnerství s agenturou pro sociální začleňování v letech 2014 až 2016 a po nutném přípravném období na jednání č. 28 dne schválilo Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a Královským městem Slaný. Jak jsme informovali v říjnovém vydání Slánské radnice, v úterý 16. září 2014 proběhlo v Městském centru Grand první zasedání projektu Lokálního partnerství. Následně v říjnu 2014 byla podepsána Smlouva o poskytování lokální asistence na dobu devíti měsíců (od 1. listopadu 2014 do 31. července 2015). Na základě výše uvedených dokumentů probíhá činnost lokálního partnerství intenzivně s cílem přípravy Strategického plánu sociálního začleňování města do konce června S tím korespondují i pravidelná jednání pěti pracovních skupin (PS) v oblastech: bezpečnost, zaměstnanost, bydlení, vzdělávání a rodina. Z pracovní dokumentace vyplývá, že jednotlivé PS se sešly: bezpečnost 3, zaměstnanost 9, bydlení 3, vzdělávání 3 a rodina 9x. K tomu je nutné přičíst i individuální jednání s podpořenými subjekty v průměru 2 až 3 měsíčně (např.: školy, úřad práce, neziskové organizace, vyloučené lokality terén a MASKa Přemyslovské Střední Čechy). Činnost jednotlivých PS lze charakterizovat takto: V PS Rodina a sociální služby, včetně PS Bydlení plánujeme: posílení sociálních služeb ve městě s důrazem na služby přímo v terénu zaměřit se na služby, které budou pracovat s dětmi ze sociálně nepodnětného prostředí a s problémovou mládeží na cílené vybudování systému sociálního bydlení pro všechny skupiny obyvatel Z jednání pracovní skupiny zaměstnanost V PS Bezpečnost se zaměřujeme: na posílení preventivních opatření jako jsou Asistenti prevence kriminality, kamerový systém, ale i na správní dohled nad problémovými místy ve městě, např. formou součinnostních akcí V PS Zaměstnanost plánujeme: využít finanční prostředky z EU na tvorbu a podporu takových nástrojů, které povedou k zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných nebo s jinou bariérou pro vstup na trh práce zvýšit míru spolupráce jednotlivých místních institucí, zejména ÚP, města Slaný a neziskových organizací ve městě působících V PS Vzdělávání řešíme: problematiku inkluzívního vzdělávání - problematiku rekvalifikací a získávání kvalifikací pro nekvalifikované osoby Odbor pro sociální začleňování (Agentura) při Úřadu vlády ČR nabídlo městu možnost čerpat prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na léta prostřednictvím Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, (KPSVL) zaměřeného na podporu sociálního začleňování zejména v oblastech zaměstnanosti, sociálních služeb, vzdělávání a bydlení. Z tohoto důvodu bylo schváleno ZM (č. 6, ) nové memorandum o spolupráci. Igor Dvořák, DiS., realizace ASZ ve městě Slánský VideoMagazín KVĚTEN 2015 Výstava o historii Baterie Koncert Loutna česká Plochá dráha MR juniorů Den země Slavnost květů videomagazín najdete na 5

6 ČESKÝ ROZHLAS NA NÁMĚSTÍ Český rozhlas Region přiveze 15. května do Slaného na náměstí známé zpěváky i oblíbenou herečku Masarykovo náměstí ve Slaném ožije v pátek 15. května koncerty hudebních hvězd a bohatým doprovodným programem. Do města ho přiveze tým Českého rozhlasu Region. Slaný je jedno z deseti středočeských měst, které v průběhu května navštívíme s Regionem na cestách, přibližuje akci na Masarykově náměstí moderátor Regionu Patrik Rozehnal. Na všechny návštěvníky čekají čtyři hodiny nabité hudebními vystoupeními a zajímavým doprovodným programem, při kterém si na vlastní kůži mohou vyzkoušet řadu zážitků - někdy až adrenalinových - a potkat se s místními spolky, které ve městě působí, dodává průvodce celým odpolednem. Na Masarykovo náměstí zavítá také herečka, spisovatelka a zároveň hvězda rozhlasového pořadu Humoriáda Ivanka Devátá. Hudební vystoupení od ní nečekejte, spíše bude povídat o svém životě i vztahu ke Slanému a okolí. Ivanka Devátá Pomocí mobilních dalekohledů vybavených slunečními filtry a projekcí se budou moci zájemci za jasného počasí podívat na Slunce. Pozorovat bude možné i nejbližšího kosmického souseda Měsíc. V případě nepříznivého počasí bude možné pomocí výkonného binokuláru pozorovat obzorové dominanty města za asistence odborníků z Městské hvězdárny ve Slaném. Program na Masarykově náměstí začne ve 14 hodin a můžete se v něm setkat s oblíbenou herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou nebo si vychutnat koncerty Jany Chládkové, Yvonne Přenosilové a Marcela Zmožka. Krátce po 14. hodině na náměstí vystoupí Dance Club Slaný. Připraveny budou tři sestavy skupin TS Dancing Flow, TS Dancing Storm a TS Dancing Wave. Představí při nich taneční styly disko dance, show dance a street dance. Na své si přijdou i příznivci hudby. V první hodině totiž zazní hudební vystoupení skupin Jazz Q, Comba a Saxy ze Základní umělecké školy. V 15 hodin začne koncert zpěvačky a moderátorky Regionu Jany Chládkové, od 16 hodin na pódiu vystoupí Yvonne Přenosilová a celý hudební program uzavře koncert Marcela Zmožka. Josefínky se podařily Příjemné počasí přilákalo na stovky malých i velkých zájemců na slánské náměstí, kde proběhly VI. Josefínské trhy, které pořádá Čtyřlístek Míly Blahníkové. A že bylo co obdivovat na tradičním řemeslném jarmarku a nebo se jen tak projít po náměstí a udělat si 6 Do Slaného se už teď velmi těším. Ráda se tam potkám se svými kolegy i fanoušky, říká Ivanka Devátá, která se na náměstí představí v 15.30, následovat bude její autogramiáda. Po celé odpoledne bude připraven doprovodný program i soutěže o lákavé ceny. hezký den, potvrdili ti zájemci, kteří si udělali čas a na náměstí zavítali. Své dovednosti zde předváděli například - košíkář, hrnčíř, řezbář. Nechyběly stánky s dekoracemi z textilu, skla, suchých květů, korálků, svíček, malovaných hrnečků, drobných šperků či pletení výrobků ze slámy. K pestré nabídce patřilo i velikonoční zboží, kraslice, malované perníčky a koláčky, jarní řezané květiny, všeliké koření, drobné upomínkové předměty. Jarmark provoněla teplá i studené masa z grilu, káva, čaj, medovina, svařené víno, palačinky, trdelník, domácí limonády, pražené oříšky, turecký med, sýry i italské speciality. Pro děti bylo připraveno malování na obličej i dílničky, při kterých se dělaly malé svíčky či veselá zvířátka z barevných podkolenek. Akce se mi líbila. Přispělo k tomu pěkné počasí a také i to, že hlavní organizátorka Míla Blahníková pozvala do Slaného šikovné lidi s rukodělnými výrobky i chutným jídlem. Hana Tichá Rodiny s dětmi se budou moci zastavit u Kreativního ateliéru Čtyřlístek. Připravena bude rukodělná a výtvarná dílna pro rodiny s dětmi. Celé odpoledne se totiž ponese v duchu Mámo, táto pojď si se mnou hrát. Kromě malování na perníčky bude pro návštěvníky připravena spousta soutěží o zajímavé ceny. Ti odvážnější si budou moci vyzkoušet otočný simulátor dopravní nehody od partnera akce ÚAMK. U stánku Lázní Poděbrady bude po celé odpoledne připraveno bezplatné měření krevního tlaku, hladiny cukru a cholesterolu. Prostřednictvím webové kamery bude celý program k dispozici i na stránkách živé vysílání Českého rozhlasu Region ze Slaného můžete naladit na frekvenci 100,7 FM. Slánská akademie volného času Sobota Přednáška PhDr. Michaela Selmi Wallisová (Česká společnost archeologická) Vývoj středověké Prahy očima archeologa. Salónek, 2. patro bývalého hotelu Grand. Začínáme přesně v 9.30 hodin.

7 Slánská radnice č. 5, květen 2015 Název projektu: Standardizace činnosti OSPOD ORP Slaný. Zkrácený název projektu: OSPOD Slaný Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/D V rámci projektu Standardizace činnosti OSPOD ORP Slaný, bylo potřeba prohloubit a nastavit spolupráci mezi Odborem sociálně právní ochrany dětí a PČR. Dne 26. března 2015 se uskutečnilo již druhé společné setkání u kulatého stolu se zástupci obvodních oddělení Policie ČR v rámci správního obvodu OSPOD Slaný. Cílem setkání bylo nastavení způsobu vzájemné informovanosti o projevech rizikového chování dětí v místních lokalitách a navázání aktivity v oblasti prevence rizikového chování nezletilých i mladistvých. V rámci setkání se diskutovalo o společných tématech a jejich možných řešeních, která by mohla výrazným způsobem zlepšit spolupráci mezi výše uvedenými institucemi. Edita Zárubová, OSVaZ OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Edvarda Beneše ve Slaném hostila krajské kolo soutěže v grafických disciplínách Psaní na klávesnici vpředu Matyáš Král z Obchodní akademie Slaný Z činnosti OSPOD MěÚ Slaný v rámci projektu D1 Tento projekt je fi nancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ostatních prostředků státního rozpočtu poskytnutých na část národního spolufi nancování. Jak jste si již mohli přečíst na naší internetové stránce, v úterý na naší škole proběhlo krajské kolo soutěže v grafických disciplínách, kdy se k nám sjelo 54 soutěžících ze 14 středních škol Středočeského kraje, aby se utkali ve třech disciplínách, a to psaní na klávesnici, wordprocessingu a korektuře textu (v této disciplíně naši žáci nesoutěží). Nejpočetněji zastoupenou disciplínou je již tradičně psaní na klávesnici. Letos v ní soutěžilo 44 žáků, zajímavostí je, že této disciplíně vévodili chlapci, ti obsadili prvních deset míst. Podstatou disciplíny opis je prokázat rychlost a přesnost psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou (tuto metodu se žáci učí již v prvním ročníku studia na naší obchodní akademii). Při vlastní soutěži studenti opisují souvislý text po dobu 10 minut. Podmínkou zařazení do vyhodnocení prací je získaná přesnost opisu (resp. chybovost) do 0,5 %. Nesplní-li tuto hranici přesnosti, je jejich práce vyřazena. O výsledném pořadí pak rozhoduje rychlost opisu. Držitelkou světového rekordu 928 čistých úhozů za minutu z roku 2003 je absolventka naší školy, Ing. Helena Zaviačičová, roz. Matoušková. Ve vzpomínce na svou kariéru po škole nám napsala: Tehdy na jaře roku 1989 jsem moc toužila se po absolvování studia na VŠE vrátit do Slaného jako vyučující. To se mi sice nesplnilo, na přímou učitelskou dráhu jsem se nevydala, ale základ, který jsem ve Slaném od učitelů dostala, byl opravdu pevný. Toho, že se nevydala na pedagogickou dráhu, jistě paní Helena nemusí litovat. Ještě letos plánujeme její návštěvu ve škole, um a životní příběh naší rekordmanky budou jistě inspirující nejen pro naše žáky. Ale zpět k naší soutěži. Vítězem v psaní na klávesnici se letos stal Jiří Chalupa z rakovnické obchodní akademie s rychlostí opisu 369 čistých úhozů za minutu. Z našich zástupců se nejlépe umístil Radim Považan ze třídy 4. A, který obsadil velmi pěkné 22. místo s rychlostí opisu 282 ČÚ/min, následován na 25. místě Matyášem Králem ze třídy 2. A s 279 ČÚ/min. Oběma chlapcům patří pochvala a poděkování za důstojnou reprezentaci naší školy. Druhou disciplínou, v níž jsme měli své zastoupení, byl wordprocessing. Pod tímto tajemným názvem se skrývá úprava dokumentu v textovém editoru Word podle zadaných instrukcí, počínaje těmi jednoduššími, týkajícími se formátování textu ( změňte barvu písma všech nadpisů druhé úrovně na červenou ) a konče využitím pokročilých nástrojů textového editoru, například hromadné korespondence ( Pomocí nástroje hromadná korespondence vytvořte jmenovky na složky s výukovými materiály pro účastníky školení terénních pracovníků vaší společnosti. Jmenovky budou mít podobu štítků o následujících parametrech: výška 6 cm, šířka 9 cm, jejich vnější i vnitřní okraj bude 1 cm a mezi jednotlivými štítky bude vždy mezera 1 cm... ). V této kategorii se umístil náš žák, Marek Ferjanc ze 3. A, na vynikajícím třetím místě. Rovněž jemu patří dík. Rozhovor s Markem si budete moci přečíst v jarním čísle našeho občasníku Merkuroviny, který je publikován na internetové stránce školy i na facebooku. Ocenění žáci si odvezli hodnotné ceny, ale s prázdnou neodjel nikdo, neboť pro všechny soutěžící a jejich doprovod věnovalo upomínkové předměty město Slaný, starosta města Ing. Pavel Zálom byl rovněž přítomen slavnostnímu vyhlášení vítězů a předání cen. M. Seghmanová, ředitelka 7

8 MUZEUM Program Vlastivědného muzea ve Slaném na květen Při příležitosti oslav 70. výročí konce 2. světové války slánské muzeum v malé galerii od čtvrtka 7. května vystaví soubor nedávno nalezených předmětů s vojenskou tematikou s názvem Památky z války Představeny budou též záznamy z městského rozhlasu ve Slaném z května Výstava potrvá do 1. června. Ve čtvrtek 14. května v 18 hodin bude v galerii muzea (2. patro) zahájena výstava obrazů, soch a grafiky předních českých vizuálních umělců sdružených ve Výtvarné skupině Brány. Na výstavě budou zastoupeni grafik Oldřich Jelen, malíři František Koudelka a Václav Frolík (ve Slaném dobře známý), a sochař Vladimír Moutelík. V kapli Zasnoubení Panny Marie jsou na květen připraveny tři koncerty. Klub přátel hudby při Vlastivědném muzeu ve Slaném pořádá ve středu 13. května v 19 hodin Klavírní recitál Petra Jiříkovského. Umělec je jedním z nejvýraznějších českých hudebníků střední generace. Jako klavírista si získal mezinárodní renomé nejen v Evropě, ale i v USA, Jižní Americe a Japonsku. Domácí publikum mělo možnost poznat Petra Jiříkovského jako sólistu na recitálech festivalu Pražské jaro nebo v prestižním cyklu Světová klavírní tvorba v pražském Rudolfinu. V úterý 19. května od 17 hodin připravili žáci Základní umělecké školy ve Slaném Absolventský koncert. V sobotu 23. května Simona Klímová připravila zajímavý noční koncert od 22 hodin. V květnu bude v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy od 9 do 16 hodin veřejnosti otevřen atriový dvůr muzea. Všechny návštěvníky žádáme, aby respektovali návštěvní řád a zejména nelezli na studnu (kašnu). Ve středu 20. května od 18 hodin vás zveme na Slánskou muzejní noc, která proběhne právě na tomto místě. Svůj um předvedou místní Opravený atriový dvůr muzea láká k poklidnému posezení. umělci: můžete se těšit na koncert známého velvarského písničkáře, skladatele, zpěváka a kytaristy Jiřího Konvrzka a jeho kolegy baskytaristy Lukáše Kalivody, zahájení venkovní výstavy kladenského sochaře Pavla Holečka a výstavku fotografií slánského autora Jakoby. K. Pro zájemce je připravena večerní prohlídka muzea. Vstupné je dobrovolné, občerstvení na místě zajištěno. V Třebízi se o víkend května uskuteční jubilejní 40. Třebízská pouť, při níž si připomeneme též 40. výročí od založení Národopisného muzea Slánska právě v Třebízi. Na sobotu a neděli je připraven hudební program v areálu Pod skálou. V neděli se bude hrát i v kapli sv. Martina a na dvoře Cífkova statku, kde představí své umění truhlář, mlynář, košíkáři, výtvarníci, hrnčíři a další. V Cífkově statku bude k vidění výstava bednářství a nově též kolekce židlí všech myslitelných tvarů. V kapli Zasnoubení Panny Marie ukončí studenti na slavnostním předávání maturitních vysvědčení svá studia. Absolventi Obchodní akademie Edvarda Beneše ve čtvrtek 28. května v 17 hodin, studenti Gymnázia Václava Beneše Třebízského v pátek 29. května v 18 hodin. Ve výstavní síni (1. patro) bude ve čtvrtek 28. května v 17 hodin slavnostně otevřena výstava retro počítačů převážně z 80. let, pojmenovaná příznačně V zajetí bitů. Kompjůtrů z dob minulých zapůjčených slánským sběratelem bude několik desítek, z toho 5 funkčních strojů, které si návštěvníci budou moci sami vyzkoušet. Výstavu doplní dobová literatura, staré plakáty a několik opravdu raritních exponátů. Bible se ve Slaném četla již posedmé Bílá sobota letošních Velikonočních dnů patřila ve Slaném již posedmé celonárodnímu čtení Bible, které proběhlo pro zájemce z řad veřejnosti v podloubí budovy Vlastivědného muzea na Masarykově náměstí. Čtení připravila Ivana Doubravová, pastorační asistentka a kazatelka Církve československé husitské, ve spolupráci s městskou Knihovnou V. Štecha. Město Slaný se tak opět zařadilo mezi desítky míst z celé naší vlasti s veřejným předčítáním z evangelia pro příchozí. V době od 10 do 12 hodin měl možnost každý účastník přečíst stať z biblických pašijových textů. Bible Kniha knih, je nejznámější 8 knihou v dějinách lidstva. Byla a bude jistě i nadále pro všechny věřící, ale nejen pro ně, nevyčerpatelným zdrojem inspirace a vědění. A jak je uvedeno v propagačním bulletinu tímto čtením pro veřejnost nejde o propagaci žádné církve, ale o nadčasové poselství samotné Bible pro současnou společnost. Název bible pochází z řeckého biblos, které označuje papyrový svitek. Původně se tak nazývala pouze dřeň této rostliny, ze které se svitky vyráběly. Zhotovovaly se v městě Gebal, Řeky zvaném Byblos. Biblia (svitky, knihy), bylo později v latině zaměněno na Bible. Biblické spisy jsou v chápání věřících sbírkou svědectví o Božím Zjevení - neboli o lidské zkušenosti s Bohem. Bible se skládá ze spisů Starého zákona a z Nového zákona. Ve Starém zákoně se Bůh zjevuje jako ten, kdo stvořil a udržuje svět, vede a vychovává lidi. V Novém zákoně se naplňuje Boží Zjevení - Čtyři evangelia Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo. Popisují Ježíšův život, smrt a vzkříšení. Hana Tichá

9 Slánská radnice č. 5, květen 2015 KNIHOVNA Knihovna Václava Štecha ve Slaném v květnu 2015 ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ Celoroční fotografická soutěž Město našich předků. Soutěžní otázka číslo 8. Jak se jmenuje tato stavba a kde ji můžeme vidět? čas. Ze základní mzdy by totiž nezaplatily ani základní životní potřeby. Neustále jsem ospalá a unavená, ale je to moje práce, takže ji musím dělat a být trpělivá, řekla ke své práci jedna z dělnic Sorn Reab. ODDĚLENÍ PRO DĚTI května Květiny pro zdraví i krásu. Soutěž pro děti z oblasti botaniky 15. května květnové rukodělky s Mílou Blahníkovou. Obrázek tvořený ubrouskovou technikou tentokrát mimořádně na Masarykově náměstí 20. května ve 14 hodin vyhodnocení projektu Škola naruby a vyhlášení nejlepších čtenářských rodin. Sejdeme se ve 14 hodin v Oddělení pro děti. Čtenářské deníčky můžete odevzdávat v Oddělení pro děti a pobočce Na Dolíkách do 11. května POBOČKA NA DOLÍKÁCH 6. květen Komiksový workshop. Pozvání přijala skvělá ilustrátorka a spisovatelka paní Markéta Vydrová a její manžel pan Daniel Vydra. Společně budou se žáky 8. tříd 3. ZŠ Slaný tvořit a oživovat komiksové postavičky květen Na skok do české historie. Další vědomostní soutěž pro děti, ve které si připomeneme některé pověsti z historie naší země. Soutěžíme v otvírací hodiny oddělení! 21. květen Zábavné odpoledne s razítky, papírem a nápady. Přijďte si vyrobit ozdobný rámeček na fotografii zdobený koláží, razítky nebo prostě jen barevně pomalovaný. Začínáme v 15 hodin v pobočce Na Dolíkách. POBOČKA DOLÍN 21. května Co říkají čísla. Povídání s numeroložkou Marií Fišerovou. Od 18 hodin. 9. května od 9 hodin Férová snídaně. Férová snídaně ve vašem městě je happening piknik na oslavu Světového dne pro fair trade. Je to senzační příležitost strávit příjemné dopoledne s přáteli, rodinou nebo sousedy a podpořit myšlenku fair trade. Doneste si fairtradové, bio nebo lokální dobroty a posnídejte taky. 21. května od Kurz výroby květinových dortíků. Vhodné i pro děti. Cena kurzovného 200 Kč. Vzít s sebou nožík a prkénko. Nutné si rezervovat místo do 18. května 2015 a zaplatit poplatek. Více na tel Musím být trpělivá výstava z kolekce Na chodbě Knihovny Václava Štecha. Budete mít možnost po celý měsíc květen zhlédnout výstavu Musím být trpělivá. Výstava spojuje dva zdánlivě odlišné světy letní olympijské hry 2012 v Londýně a továrnu na výrobu oděvů v kambodžském Phnom Penhu. Továrna je dodavatelem firmy Adidas pro olympijskou kolekci Návštěvníci výstavy mají možnost díky fotografiím prožít s mladými kambodžskými dělnicemi jeden den v jejich životě a zjistit, jak sportovní zboží vzniká. Dělnice žijí často daleko od svých rodin na ubytovnách, které jsou součástí továrního komplexu. Nemají žádný volný čas, neboť jsou nuceny pracovat přes- 9

10 INFOCENTRUM Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, Slaný telefon Infocentrum Slaný je otevřeno ve všední dny od 9 do 17 hodin. V sobotu, v neděli a o státních svátcích od 9 do 16 hodin. Nepřehlédněte novinky Infocentrum pro vás v tomto měsíci připravilo mnoho akcí a novinek. Připomínám zejména změnu otevírací doby, která je od ve všední den od 9 do 17 hodin. Soboty, neděle a státní svátky pak od 9 do 16 hodin. Nabídku našich akcí najdete také na nástěnce Městského úřadu ve Slaném směrem k Velvarské bráně a dále na webových stránkách Turistická sezóna 2015 ve Slaném Dne 25. dubna se uskutečnilo slavnostní zahájení Turistické sezóny Příznivci pochodů a vycházek se sešli před Infocentrem a společně se vydali ke kapli Božího hrobu Touto vycházkou tak byla zahájena Turistická sezóna 2015, v jejímž rámci si můžete projít noční město či sakrální památky města. Kromě standardní nabídky jsme si pro vás i letos připravili novinku. Nová vycházka bude začínat u vlakového nádraží a povede krásnou Wilsonovou ulicí směrem do centra. Termíny vycházek naleznete v letáku v Infocentru Pod Velvarskou branou. V prodeji je nová turistická vizitka s motivem Slánské hory. Už jí máte ve své sbírce? Cena je tradičních 12 Kč. Upozorňujeme také na zlevněný kalendář města Slaný na rok 2015 nová cena 49 Kč. PROGRAM IC NA KVĚTEN 16. května Noční procházka s překvapením. Oblíbená vycházka a strašidelné příběhy. To vše můžete zažít během vycházky, která začíná ve 22 hodin před infocentrem. Vstupné je 65 Kč pro dospělou osobu a 45 Kč pro děti. Délka procházky jsou 2 hodiny. 30. května Po svatých místech města Slaný. Pouze v rámci této vycházky můžete nahlédnout do běžně nepřístupných památek, jako jsou kostel sv. Gotharda a kostel Nejsv. Trojice. Cena je 45 Kč a délka procházky 2,5 hodiny. Začátek je v 15 hodin u Infocentra. 31. května Slánské hřbitovy. Víte, kteří slavní nebožtíci leží na slánském hřbitově? Jaká je historie slánských hřbitovů? Nevíte? V tom případě určitě přijďte na tuto vycházku! Cena je 20 Kč a začínáme ve 14 hodin u Infocentra. Délka vycházky se může protáhnout až na 2,5 hodiny. 10

11 Slánská radnice č. 5, květen 2015 Vítání jara Celý týden se v mateřské škole mračila figurka Zimy. Jistě již tušila, co ji čeká. V přírodě se hlásí jaro a vláda zimy končí, i když se ještě posledními silami brání tu a tam pošle sněhové vločky, ledový vítr, zmrzlý déšť a mrazíky. Jenže jí to stejně není nic platné. V březnu si děti přinesly do školky vše, co dělá velký rámus (píšťalky, bubínky, trumpetky, krabičky s pískem, řehtačky ), protože to je vše, co nemá zima ráda. Děti vzaly Zimu a celý průvod se s velikým rámusem vydal přes město k Červenému potoku, kde za zpěvu písničky Vozilo se na jaře a básničky Zimo, zimo táhni pryč, byla vhozena do potoka a odplavala pryč. Děti se spokojeně vracely do školky, na cestu jim svítilo jarní sluníčko. Sláva, konečně máme jaro! A to už je čas, kdy se začínají probouzet broučci a zvířátka ze zimního spánku. Totéž čekalo naše dva rozpustilé čmeláčky Brumdu a Čmeldu, které jsme na podzim uložili do teplých postýlek z listí. Děti si připravily písničky k jejich probuzení a ke společnému přivítání jara. Broučci si zacvičili, zatancovali a společně vyletěli ze svých teplých postýlek za sluníčkem. Hurá, jaro je tu! Velice oblíbené jsou soutěže vyhlašované pro rodiče a jejich děti, které pořádáme vždy k určitým oslavám. Nyní to byla velikonoční soutěž O nejroztomilejší kuřátko, které se zúčastnila více než polovina rodin z mateřské školy. Pochopitelně je čekala sladká odměna v podobě čokoládového zajíčka. Pěvecké soutěže Ostrovský Skřivánek se zúčastnila tři děvčata (Eliška Holubová, Marie Rozenská a Zuzana Doležalová), všechna velice pěkně interpretovala své písničky. Zuzanka si vyzpívala 3. místo a Maruška ocenění poroty za nejroztomilejší vystoupení. Gratulujeme! Velice působivé bylo i vystoupení dětí z mateřské školy v penzionu Na Sadech. Koncem dubna nás čekala další oblíbená akce pro rodiče a děti, a to společná oslava Polytechnika v MŠ ve Vítězné ulici Podporovat polytechnické vzdělávání je v současné době prioritou ve školství. Praxe ukazuje, že v technických, konstruktivních a praktických činnostech máme často problémy a potíže. To se projevuje malým zájmem o technické obory a později nedostatkem těchto odborníků na trhu práce. A protože se má proutek ohýbat, dokud je mladý, začínáme podněcovat zájem dětí o tyto aktivity již v mateřské škole. Co si vlastně pod módním termínem polytechnické vzdělávání máme představit? Důležité je nepodsouvat dětem hotové vědomosti, ale nechat prostor pro vlastní nápady, objevování, tvoření, pokusy. Mít možnost na vlastní oči vidět, jak věci vznikají, zkoušet vlastní šikovnost, hledat sám vhodné postupy a různé možnosti. Naše škola (MŠ Slaný, Vítězná 1578 ) pracuje v projetu Začít spolu, který je zaměřen na rozvoj individuality každého dítěte. Ve třídách jsou vytvořena centra aktivit, kde mají děti dostatek pomůcek a hraček, které podněcují tvořivé hry a činnosti. Abychom získali nové nápady, jak rozvíjet polytechnické dovednosti dětí, zapojili jsme se do celoročního projektu občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří. Jejich projekt Od mala technikem, ve kterém pracujeme, je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem České republiky. V rámci tohoto projektu probíhají na naší škole tvořivé dílny a semináře zaměřené na různé technické a tvořivé činnosti. Byla již například realizována dílna s nápady na zpracování odpadového materiálu, na tvorbu mozaiky, enkaustiku a další. Nabízeny jsou dílny s využitím pokusů s pevnými i tekutými látkami nebo práce s keramickou hlínou. Vzdělávání nabízíme také ostatním učitelkám z MŠ v našem regionu. Od účastníků dílen máme pozitivní ohlasy a paní učitelky se k nám vracejí na další semináře načerpat nové nápady pro práci s dětmi. Rádi bychom rozšířili možnost rozvíjet technické dovednosti dětí i při pobytu venku v prostorách školní zahrady, a proto jsme vypracovali projekt na vytvoření zahradních multifunkčních didaktických stolů, se kterým jsme se přihlásili do grantové výzvy firmy LEGO. Pevně věříme, že se nám podaří uspět a obohatit nabídku technických činností a ukázat dětem, že polytechnická výchova může být celkem zábavná hra. Možná se nám povede změnit nepříznivý stav na technických školách a naši malí žáčci se jednou stanou zručnými řemeslníky nebo úspěšnými studenty ČVUT. Za kolektiv MŠ Slaný, Vítězná 1578 Bc. Markéta Kratochvílová MATEŘSKÉ ŠKOLY, POZVÁNKY svátku čarodějnic. Na školní zahradě byla připravena spousta soutěží a hlavně diskotéka. Malé i velké čarodějnice přiletěly na nablýskaných košťátcích, vypraných a vyžehlených šatičkách. Ne všem se však košťátka podařilo opravit a tak prskala jen při zemi. To byla paráda. Kolektiv MŠ U Labutí Koncerty ZUŠ Slaný v Absolventský koncert Kaple muzea ve Slaném v Absolventský koncert Sál ZUŠ ve Slaném v Absolventský koncert Kaple muzea ve Slaném v Absolventský koncert (taneční obor) Divadlo ve Slaném v Závěrečný koncert (taneční obor) Divadlo ve Slaném 11

12 12 SPORT Marek Židlický by měl radost Parkoviště bez jediného volného místa, fanouškové v dresech svých týmů, dunění rockové hudby a typické zvuky, které spolehlivě vyloudí každý puk vystřelený na mantinel, to vše byly jevy, které poslední březnový víkend ovládly slánský zimní stadion a jeho okolí. Již třetím rokem zde nadšenci kolem slánské hokejové mládeže uspořádali mezinárodní hokejový turnaj, jehož patronem je Marek Židlický, nejlepší český obránce současnosti a hvězda zámořského týmu Detroit Red Wings, o jehož služby má eminentní zájem trenér české hokejové reprezentace pro následující mistrovství světa v Praze. Turnaj určený pro hráče narozené v roce 2005 popř. mladší měl i letos vynikající obsazení. Z České republiky dorazili hráči Brna, Pardubic, Znojma, Ústí nad Labem a Chomutova, ze sousedního Německa pak týmy Mannheimu a Norimberka. Spravedlivý systém turnaje byl založen na 2 skupinách po čtyřech týmech, kdy souboje pátečního dne a sobotního dopoledne určily pořadí v těchto skupinách a následné vyřazovací boje a utkání o umístění určily konečné pořadí v turnaji. Vysněným cílem slánských mladíků byla placka neboli medaile jakékoliv barvy. Začátek však nebyl vůbec lehký, hned v prvním zápase narazili Slánští na hráče Ústí nad Labem, které výsledky dosažené v průběhu sezóny pasovaly na favority turnaje. Tento zápas byl pro Slaňáky ohromným zážitkem, neboť je přišli bouřlivě podpořit i jejich spolužáci ze základních škol, kteří bouřlivým skandováním hnali své kamarády k vytouženému vítězství. Bohužel, pozdějšímu vítězi turnaje Slánští podlehli těsně 4:5. Ve své skupině se naši střetli ještě s Orly ze Znojma, kdy po strhujícím závěru dokázali třemi brankami vstřelenými během posledních 6 minut zápasu otočit výsledek a zvítězit těsně v poměru 3:2. Podvečerním soupeřem našich Lvíčat byl tým Norimberka, který odešel poražen rovněž výsledkem 3:2, a to zajistilo týmu HK Lev Slaný ve skupině A druhé místo. Ještě před urputnými boji v play off čekal na všechny účastníky slavnostní ceremoniál turnaje, kterému předcházelo vystoupení členek Krasobruslařského klubu Slaný, které nadchlo všechny přítomné. Za doprovodu klubových písní jednotlivých týmů nastoupili všichni aktéři turnaje na ledovou plochu, kde je jménem Královského města Slaný uvítal jeho místostarosta Ing. Pavel Zlámal. Jako závěrečný bod slavnostního zahájení zazněla audionahrávka Marka Židlického, který všem nadšeným desetiletým hokejistům popřál mnoho úspěchů v turnaji. Klíčovým zápasem všech turnajů, oddělujícím úspěch od neúspěchu, je čtvrtfinále. Soupeřem našich byl v tomto veledůležitém zápase tým Komety Brno. Naši mladíci chtěli dokázat všem přihlížejícím vč. některých členů rady Královského města Slaný, že plánovaná rekonstrukce ledové plochy je bezpochyby opodstatněná, neboť slánský hokej má hráče, na kterých lze v budoucnu stavět. Za silné podpory bouřícího publika ze sebe Slánští dostali maximum a v napínavém a vyrovnaném zápase byli nakonec týmem, který se mohl po závěrečném hvizdu radovat. Naši zvítězili v poměru 2:1 a postoupili mezi nejlepší 4 týmy turnaje. Ještě vyrovnanější bylo semifinálové utkání s Piráty Chomutov, které v základní hrací době skončilo remízou 2:2, byť naši hráči byli po celý zápas o kousek lepším týmem, nicméně z velkého množství střel zapadly do sítě soupeře pouze dvě. V samostatných nájezdech byl šťastnější soupeř z Chomutova. Našim borcům se bohužel sen o finále rozplynul, nicméně vidina medaile dokázala zahnat slzy z očí a donutila hráče k maximálnímu soustředění na poslední zápas v turnaji. V souboji o 3. místo narazili slánští Lvi na tým z města perníku. Dlouhé čekání na první branku přerušili až hráči Pardubic v polovině 2. třetiny. Našim se podařilo vyrovnat v přesilové hře v průběhu 3. třetiny. Když už všichni mysleli na samostatné nájezdy, podařilo se Slaňákům zachytit rozehrávku soupeře v jejich obranném pásmu a těsně před koncem zápasu rozhodnout o vítězství našeho týmu a tím i bronzové medaili pro tým HK Lev Slaný. V posledním zápase turnaje se o první místo utkaly týmy Ústí nad Labem a Chomutova. Zlaté medaile a velký putovní pohár získali z rukou starosty města Ing. Pavla Záloma po zasloužené výhře 3:0 Ústečtí a přesvědčili o svém suverénním výkonu v turnaji. Konečné pořadí turnaje 1. HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 2. PIRÁTI CHOMUTOV 3. HK LEV SLANÝ 4. HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 5. JUNGADLER MANNHEIM 6. EHC 80 NÜRMBERG 7. HC ZNOJEMŠTÍ ORLI 8. KOMETA BRNO Každý hráč turnaje si jako cenu odvezl dárkovou tašku s upomínkovými předměty s logem ŽIDLA CUPu, každý tým obdržel dort s logem svého klubu, pohár a první tři týmy i tolik ceněné medaile. Individuálně ocenění hráči získali baseballové kšiltovky týmu Detroit Red Wings s originálními podpisy současných hvězd světového hokeje Marka Židlického, Jimmyho Howarda, Henrika Zetterberga a Pavla Dacjuka. Odměnou pro organizátory turnaje byla slova chvály od jednotlivých realizačních týmů i z úst představitelů Královského města Slaný. Nebylo by spravedlivé vyjmenovat jen některé jednotlivce, kteří za opakovaně úspěšným turnajem stojí, proto si jen připomeňme, že zde byli trenéři, kteří kluky ve svém volném čase vedli jejich první hokejové krůčky, že zde jsou jejich trenérští pokračovatelé, kteří se hráčům snaží vštípit další hokejové dovednosti, že takový turnaj nelze uspořádat bez nadšení organizátorů, obětavosti rodičů, bez nezbytné finanční podpory ze strany sponzorů ani bez podpory města, kde se turnaj koná. Toto vše se podařilo ve Slaném skloubit, a proto jsme mohli u jedněch vidět nekončící radost z vítězství, u druhých slzy zklamání, ale u všech dohromady radost ze hry. A takový má hokej být! Aleš Pražák člen komise mládeže HK Lev Slaný Hvězda na slánském ledě V neděli měli diváci na slánském stadionu možnost vidět skutečnou hvězdu ledního hokeje. Slánský stadion využil k tréninku před blížícím se mistrovstvím světa hokejista Jakub Voráček pátý muž tabulky produktivity (Art Ross Trophy) letošního ročníku NHL a hráč týmu Philadelphia Flyers. Přihlížející diváci a někteří mladí hokejisté měli tak výjimečnou možnost vidět přímo v akci opravdovou hvězdu světového formátu. Tomáš Drholec, radní

13 Slánská radnice č. 5, květen 2015 SPORT Komise doporučila záměr výstavby sportovní haly Dne 13. dubna 2015 zasedala Komise RM pro sport a zájmovou činnost (dále jen Komise ). Jednalo se již o třetí zasedání v letošním roce. Potom, co Komise projednala a schválila žádosti sportovních a zájmových organizací o finanční příspěvky a granty na rok 2015, se zase věnovala konkrétním úkolům. Bohužel, hned úvodní informace o tom, že zastupitelstvo se v sobotu 11. dubna 2015 na svém jednání nedostalo ke schválení finančních příspěvků na činnost a grantů pro sportovní a zájmové organizace, byla poměrně nepříjemná. Řada především sportovních organizací má poměrně omezený rozpočet a zdroj příjmů, a tak je pro ně podpora ze strany města velice důležitá. Doufejme, že následující jednání zastupitelstva předložený návrh na rozdělení příspěvků již schválí. Komise se dále zabývala záměrem výstavby nové sportovní haly ve Slaném a výběrem možných variant této investiční akce. Podkladem pro jednání v tomto bodě byl členům Komise velice obsáhlý materiál, a to Studie variant provedení a lokace multifunkční sportovní haly ve Slaném autorů J. Snovického, Ing. M. Štěpánka a p. M. Cílka. Komise jednohlasně odsouhlasila záměr výstavby nové multifunkční sportovní haly ve Slaném s tím, že schválila i pořadí varianty možností realizace tohoto záměru. Prioritu tak dostala varianta přístavby nové sportovní haly, napojené na stávající SH BIOS Slaný, druhou variantou je výstavba nové sportovní haly v areálu fotbalového stadionu na bývalém hokejbalovém hřišti a jako třetí varianta je rekonstrukce a rozšíření haly BIOS. Další rozhodování je nyní na členech Rady města a pochopitelně především na zastupitelstvu. Komise dále projednávala možnost doplnění a úpravy Zásad pro přidělování finančních prostředků sportovním a zájmových organizacím na činnost a na granty pro další období. Na základě doporučení ze strany RM bude připraven návrh na rozdělení tohoto materiálu zvlášť na Zásady pro sportovní organizace a zvlášť na Zásady pro zájmové organizace. Na příštím zasedání Komise se budou návrhy obou nových materiálů projednávat. Komise se také zabývala formou oceňování úspěšných sportovců a sportovních kolektivů ve Slaném. Jsme toho názoru, že návrhy na osobnosti v oblasti sportu mají vycházet jak ze sportovního prostředí, tak i z řad občanů města, jejich ocenění má pak udělovat starosta města. Komise připraví pro Radu města návrh na oceňování nejlepších sportovců a kolektivů roku. Komise se rovněž zabývala obecně sportem ve Slaném, jaké jsou podmínky pro sportování, možnosti, problémy. Nakonec po delší diskuzi jsme se rozhodli v první fázi pojmenovat hlavní problémy, které brání aktivnímu sportování ve Slaném s tím, že se pokusíme postupně najít řešení a možnosti spolupráce s městem při odstranění těchto problémů. I když na zasedání Komise je v převážné většině projednávána sportovní problematika, jak z názvu Komise vyplývá, zastupuje i zájmové organizace. Pochopitelně se tak bude věnovat jakémukoliv podnětu či připomínce z řad právě těchto organizací. Jednání komise se zúčastnil jako host radní RNDr. Ladislav Peška, který přispěl svým názorem do diskuze k jednotlivým tématům. Vladimír Horálek, člen Komise RM pro sport a zájmovou činnost Mistrovská futsalová sezóna je minulostí Okresní přebor Nejvyšší okresní soutěž, která se hrála ve slánské hale BIOS, opanoval C-tým Olympiku Mělník, který si jistotu zlatých medailí zajistil již v předposledním hracím kole. Naopak až do konce soutěže se bojovalo o další příčky na pomyslné bedně. Druhé místo si nakonec zajistili futsalisté Kročehlav, kteří v závěrečném kole vyhráli obě svá utkání, včetně duelu s nakonec bronzovým Omaskem Kladno. Do OS I. třídy naopak sestupuje zlonický Tatran, jemuž z poslední příčky nepomohla ani závěrečná vysoká výhra nad Spartou Slaný. A jak si vedly slánské celky? Nejlepší z nich byl 1. DFK Slaný, ještě loni divizní vojáci zakončili soutěž na páté pozici. O příčku hůře se umístil zkušený celek Sparty, osmá skončila rezerva Čechie a devátý byl B-tým Fobozu Slaný. Právě rezervní celek Fobozu přebor administrativně opustí spolu se Zlonicemi, protože áčko sestoupilo z krajského přeboru. Nejlepším střelcem soutěže se stal se 39 přesnými zásahy Přemysl Bouška (SK Omask Kovo Kladno), na druhou příčku se prostřílel tradiční kanonýr nejvyšší okresní soutěže Juraj Stolár (R.S.C. Čechie Slaný B ), který se trefil ve 29 případech. Bronzový stupínek pak bere Jiří Vébr (SK Jarpice) za 26 vstřelených branek. Okresní soutěž I. třídy Také letošní ročník OS I. třídy se odehrál v moderní stochovské hale. Stejně jako v nejvyšší okresní soutěži, byl i zde znám vítěz již kolo před koncem. Stal se jím celek KLC Klobuky, který za celou sezónu prohrál jen dvě utkání a opanoval soutěž o propastných 11 bodů před futsalisty Řevničova. Pro nováčka z rakovnického regionu je však druhé místo velkým úspěchem, vždyť za určitých okolností může jít stále i o postupové umístění. Bronz si dvěma výhrami v závěrečném kole pohlídala rezerva MCE, která se tak stala nejlepším slánským týmem v soutěži. Na pátém místě se pak umístilo B-mužstvo 1. DFK a osmý byl celek Meilleru Slaný. Soutěž opouští kralupské Jiko, které skončilo beznadějně poslední s pouhými 11 body, a zpět do OS II. třídy putuje také předposlední nováček ze Slabců, o jehož sestupu naopak rozhodovalo až poslední hrací kolo. Třináctibrankovým koncertem v duelu posledního kola s oslabenou Třticí si korunu kanonýra vystřílel Jan Doležal (F.C.B. Švermov), jehož střelecký účet se zastavil na 34 vstřelených brankách. Se druhým a třetím místem se tak musela smířit dlouhodobě vedoucí dvojice této střelecké tabulky, a to Miroslav Douša (KLC Klobuky) 28 branek a Marek Tóth (Sokol Řevničov) 27 branek. Okresní soutěž II. třídy Nejnižší okresní soutěž se opět hrála zajímavým systémem, kdy po základní části, ve které se sedmnáct účastníků utkalo systémem každý s každým, následovalo finálové kolo. V něm se sousedé v tabulce od čtvrtého do posledního místa střetli o konečné umístění a nejlepší tři týmy čekala finálová skupina o 1. až 3. místo. Základní část ovládli futsalisté mužstva AFK Rozdělov, kteří v ní ztratili body jen za jednu porážku a remízu. Druhý slánský Union prohrál dvakrát, poprvé právě s Rozděloven a podruhé v závěrečném zápase dlouhodobé části s Buštěhradem, který si tímto vítězstvím zajistil postup mezi nejlepší trojici. Ve finále všem vypálili rybník hráči Unionu, kteří nejprve přehráli 2:0 Hornets Buštěhrad a v posledním duelu celé sezóny si zajistili postup do vyšší soutěže výhrou 5:2 nad Rozdělovem. Porážka o tři branky odsoudila rozdělovské borce až ke třetímu místu, jelikož předtím jen remizovali 1:1 s celkem Buštěhradu. Horneti se tak radují ze stříbrných medailí a možná i z postupu do OS I. třídy. Další slánské týmy se pak seřadily ve druhé polovině tabulky, druhá rezerva Čechie Slaný brala po neúspěšném souboji s Kačicí třináctou příčku. Ve dvojzápase s Blevicemi neuspěla ani Jafra, která skončila patnáctá. Vítězství Jakuba Maška (FK Stochov) již ani při jeho absenci v posledním kole nikdo neohrozil, mladý stochovský borec se trefil v 29 případech. O druhé místo se pak dělí s 22 přesnými zásahy dva střelci, a to Matěj Krovoza (Meteor Stochov) a Šimon Procházka (Hornets Buštěhrad). Futsalová sezóna na okresní úrovni nyní bude pokračovat 20. ročníkem Memoriálu Petra Slance. Turnaje se zúčastní pět týmů, které se střetnou každý s každým třikrát. Memoriál se po třech letech vrací do Slaného, kde se odehraje ve SH BIOS, a to v období od

14 HVĚZDÁRNA, SPORT Městská hvězdárna ve Slaném v květnu Městská hvězdárna je v květnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Prohlídky hvězdárny začínají ve 21.00, 21.30, a hodin. O svátcích 1. a 8. května je zavřeno! Školy a instituce mohou navštívit hvězdárnu denně podle předem sjednaného termínu. HVĚZDÁRNA PRO ŠKOLY Návštěva hvězdárny se může stát atraktivním doplňkem výuky na všech typech škol. Návštěva školní skupiny je možná po předchozí rezervaci. Rezervace přijímáme v dostatečném předstihu na adrese Školní programy nabízíme především ve všední dny mimo otevírací dobu, po dohodě je ale možno i jinak. Těšme se na 50. cyklistické Lidice Po lednovém Mistrovství republiky v cyklokrosu ve Slaném v areálu plochodrážního stadionu, které bravurně organizačně zvládl tým kolem ing. Karla Svobody, se poslední květnový víkend pozornost českého cyklistického fanouška opět obrátí do Slaného. Tentokrát se centrem cyklistického dění stane areál VSH, který přivítá jeden z nejstarších cyklistických etapových závodů, který se jede na území České republiky. Ve dnech 29. až 31. května se Slaný stane centrem 50. ročníku etapového závodu LIDICE I když seznam přihlášek ještě není uzavřen, organizátoři již teď avizují účast kolem stovky cyklistů, včetně závodníků z Německa, Rakouska, Polska či Slovenska. Úvodní páteční časovka na 13 km se jede po trase Slaný / zimní stadion Studeněves Řisuty Malíkovice a zpět. První závodník se na trať časovky vydá v 17 hodin. Trať časovky bude od uzavřena pro veřejnou silniční dopravu! Druhá (slánská) etapa o délce 168 km se pak pojede v sobotu 30. května na okruhu Smečno Ledce Řisuty Studeněves Přelíc Smečno. Závodníci by tento okruh měli absolvovat celkem 12. Součástí této etapy jsou dvě rychlostní a tři vrchařské prémie. Start etapy je ve 12 hodin na náměstí ve Smečně. Po dobu závodu bude veřejná doprava na trase závodu částečně omezena. Jarní brigáda ve školce U Divadla Doufáme, že už začalo jaro, i když aprílové počasí nás letos hodně potrápilo, a tak se děti ze školky U Divadla těší na školní zahradu, na pískoviště, hřiště, prolézačky, kola a další venkovní hry a činnosti. Vždyť procházet se po městě nás již omrzelo a zima už zabalila svá fidlátka a ustoupila jaru. A tak školková zahrada v sobotu 11. dubna ožila čilým ruchem a rodiče dětem chystali výběh. Nemyslete, že to není ani trošku dřina, když musíte prokopat šest pískovišť 14 Celý závod pak bude vrcholit již tradičně tzv. křivoklátskou etapou, která se pojede v okolí Křivoklátu v neděli 31. května. Jsem velmi rád, že organizátoři našli odpovídající zázemí i vstřícný přístup jak u nás ve Slaném, tak i v okolních obcích. Oceňují vstřícný přístup při zajištění závodu ze strany vedení VSH, odboru dopravy městského úřadu ve Slaném, vedení slánské a smečenské radnice i požárního sboru ve Slaném. Bližší informace o historii i současnosti tohoto cyklistického etapového závodu můžete získat též na webových stránkách www. mcezlidice.cz Takže poslední květnový víkend vezměte kola, a přijeďte povzbudit naše závodníky v souboji se zahraniční konkurencí. Jeden ze sponzorů závodu, České dráhy, připravil pro diváky zajímavou soutěž, v jejímž rámci můžete vyhrát celoroční volnou jízdenku na všechny vlaky Českých drah. L. Peška a prolít písek desinfekčním roztokem, vydrbat krycí plachty a to z obou stran! Vymést a vyhrabat loňské listí a nacpat ho do pytlů. Na hřišti je hezké běhat za míčem, ale jaká je to zábava celé hřiště zamést a osprchovat? Opravy všech našich prolézaček a skluzavek jsou trošku hlavolam, ale tatínkové jsou velmi šikovní, a tak je vše v pořádku a připraveno. No, není toho málo, co je potřeba udělat pro děti a jejich hry, a proto jsme vděčni rodičům, kteří neváhali obětovat svůj volný čas a pomoci připravit zahradu. Ještě jednou děkujeme a slibujeme, že si zahradu hoooodně užijeme. Alice Šafaříková Rezková, DiS Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: , PROGRAM NA KVĚTEN Pořady pro děti úterý v hodin POVÍDÁNÍ O MĚSÍČKU To vám byl jednou krejčí Jehlička, který měl za úkol pro Měsíček ušít šaty. A jak to dopadlo, když Měsíc vypadá jednou jako rohlíček a jindy je kulatý jako míček? To se děti dozvědí v pásmu současně s tím, jakým způsobem vznikají fáze, co to jsou krátery, a jak to vypadalo, když po Měsíci chodili lidé. (20 minut) Pořady pro dospělé úterý v hodin DO NITRA VESMÍRU Formou multimediální hry s původními animacemi se pořad zamýšlí nad postavením člověka ve vesmíru a shrnuje základní vědomosti o planetách, hvězdách, galaxiích i o stavbě celého vesmíru. (30 minut) úterý v hodin PETR A PAVLA NA JAŘE Petr a Pavla stojí pod jarní noční oblohou a čekají na východ Měsíce. A jelikož Měsíc nechce vyjít v tu samou dobu jako den předtím (což zcela nepochybně dělá naschvál), tak mají spoustu času povídat si o tom, co všechno je na jarní obloze vidět. (35 minut) úterý v hodin TAJEMSTVÍ VESMÍRU Jak vesmír funguje? Jaké základní fyzikální jevy jej utvářejí? Pořad má společný dvacetiminutový úvod, ke kterému si můžete volně vybrat z následujících desetiminutových bloků: závěrečná stádia hvězdného vývoje, kosmologie (vznik a vývoj vesmíru), vznik hmoty, pozemské dalekohledy, vesmírné dalekohledy. (45 minut)

15 Slánská radnice č. 5, květen 2015 Vlasovci na Slánsku v roce1945 Na osvobození města Slaného a celého Slánska v květnu 1945 (stejně jako na osvobození velké většiny území ČSR) se podílela rozhodujícím způsobem vojska Rudé armády, přičemž osvobozenecké zásluhy měli také čeští povstalci, kteří svedli s ustupujícími nacisty mnoho místních přestřelek. Námětem tohoto článku je však připomenutí tzv. Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova (ROA), jejíž příslušníci, kteří před 70 lety pobývali také v našem regionu, se tehdy na české straně zapojili do bojů s německými okupanty. Je obtížné jednoznačně stanovit, jaká byla převažující motivace vstupu někdejších občanů SSSR do této protisovětské formace, která vznikala pod německou patronací na sklonku 2. světové války především z řad zajatců Rudé armády zda to byly politické antistalinské důvody, nebo snaha uniknout krutým poměrům v nacistických koncentračních táborech. Od podzimu 1944 se vojáci ROA připravovali v Německu na boj se sovětskými jednotkami, aby nakonec po ojedinělém střetu s nimi na východní frontě ( ) překročili o jedenáct dní později u Děčína bývalé československé státní hranice ve snaze odpoutat se od svých německých spolubojovníků a dostat se do amerického zajetí. Vlasovci v našem kraji Od Loun, kam oddíly 1. divize ROA dorazily pod velením generála Buňačenka ve směru od Mostu , se vlasovci dále přesunovali do okolních vsí například do Pochválova, Horního Ročova nebo Kozojed, které byly dočasným sídlem štábu divize. Na samém konci dubna 1945 pak vlasovci přišli již do míst na pomezí Slánska a Lounska, respektive Rakovnicka například do Peruce, Řevníčova, Třtice, Milého a Srbče. Na základě dochovaných pramenů i svědectví pamětníků je možno konstatovat, že přímo do Slaného příslušníci ROA nepostoupili, ale po dobu několika dní se počátkem května 1945 zdržovali v některých obcích především na severozápadním Slánsku jejich přítomnost se podařilo doložit například v Hořešovicích, v Pozdni a v Libovici. Další cesta jednotek této divize ROA pokračovala ve dvou pochodových proudech ve směru Hředle Krupá Rakovník a Řevničov Nové Strašecí Lány, kde došlo k setkání velení 1. divize se zástupci domácího odboje. Nejrůznější jednání vlasovců a českých odbojářů nakonec vyústila v přesun ROA na pomoc Praze, kde vypuklo protinacistické povstání. Ruská osvobozenecká armáda v Praze Vojáci Ruské osvobozenecké armády vstoupili do bojující Prahy 6. května 1945 ráno. Jejich příchod představoval vítanou pomoc povstalcům především proto, že jednotky ROA byly vyzbrojeny těžkou vojenskou technikou, která Pražanům chyběla. V bojích v Praze údajně na tři sta vlasovců pak padlo. Hlavním důvodem, proč ROA vystoupila proti okupantům, byla ovšem snaha o morální rehabilitaci, jež by umožnila přijetí do amerického zajetí a tedy záchranu před zajetím sovětským. Osud příslušníků 1. divize ROA byl ale stejně neblahý, neboť Česká národní rada, která stála v čele povstání, odmítla protisovětské vlasovce z politických důvodů uznat za spojeneckou stranu, a proto vojáci ROA z Prahy již začali odcházet v marné snaze přejít v západních Čechách k 3. americké armádě, která jim ale neumožnila překročení vymezené americko-sovětské demarkační linie. Epilog Rudou armádou v květnu 1945 zajatí vlasovci (pokud nebyli okamžitě zastřeleni jako zrádci Sovětského svazu, což se týkalo především důstojníků) byli deportováni do sovětských pracovních táborů. Zajati (a později i popraveni) byli také generálové Vlasov a Buňačenko. Přítomnost vojáků 1. divize Ruské osvobozenecké armády v oblasti Slánska na přelomu dubna a května 1945 měla z vojenského hlediska spíše epizodický význam, přesto však pobyt vojsk generála Vlasova zůstal zachován v paměti účastníků tehdejších událostí i jejich potomků. HISTORIE Generál Andrej Aandrejevič Vlasov Krátkodobá přítomnost menších vojenských jednotek ROA v několika obcích na Slánsku, kde její příslušníci spíše vyčkávali vývoj věcí příštích - připraveni ovšem vystoupit proti nacistům na straně očekávaného českého povstání, nemohla zásadním způsobem změnit tehdejší vojenskou situaci v regionu. Ovšem pobyt relativně dobře vyzbrojených rusky mluvících vojáků nepochybně představoval výraznou psychologickou podporu pro zdejší obyvatelstvo, která se nakonec v Praze i jinde změnila v přímou podporu českých povstalců. Význam pomoci ROA květnovému povstání nelze samozřejmě jednostranně přeceňovat, jak se někdy dnes děje, nelze jej však ani přehlížet, jako tomu bylo před rokem Stejně tak samotné vlasovce není možno jakkoliv heroizovat, ale je vhodné je kriticky zhodnotit či alespoň připomenout. Text toho příspěvku byl v rozšířené podobě publikován ve sborníku ze slánské historické konference Zapomenuté osudy, zapomenuté události, která se konala v listopadu Mgr. Zdeněk Víšek Hledáme pamětníky či příbuzné členů odboje na Slánsku Letošní historická konference Slaný a Slánsko ve XX. století, plánovaná na sobotu 7. listopadu 2015 nese v podtitulu jméno Válka v nás, my ve válce, což dává tušit, že na konferenci zaznějí mimo jiné i příspěvky na téma protinacistického odboje na Slánsku za druhé světové války. Již na loňské konferenci byl přednesen příspěvek k odbojové činnosti a následné nacistické perzekuci československého důstojníka Karla Prášila, který na Slánsku pomáhal organizovat a po nějakou dobu též vedl zdejší síť odbojové organizace Obrana národa. Během konání konference se podařilo získat kontakt na rodinu pana Prášila, díky níž se objevilo množství dalších cenných informací, které budou využity do připravované písemné studie. Letos se jeden z přednášejících historiků chce zabývat odbojovou činností Floriana Ostrčila (nar ), který byl zástupcem velitele slánské posádky čs. armády, a Miroslava Hakena (nar ), který po dlouhá léta působil ve vedení města a byl význačným propagátorem a činovníkem slánského hasičstva. Prosíme vážené čtenáře, pokud mají kontakt na rodiny těchto dvou mužů, nebo je přímo znali, aby se ozvali Mgr. Davidu Hubenému z Národního archivu ( který o nich připravuje příspěvky zaměřené na jejich odbojovou činnost. D. H. & P. B. 15

16 POZVÁNKY, INZERCE TANDEM Eva Štanclová a Renata Frančíková vás zvou na společnou výstavu do galerie V Troubě ve Slaném od 17. do 23. května 2015 Vernisáž v neděli 17. května v 17 hodin. Těšíme se na vás! Otevřeno pondělí pátek 15 17, sobota hodin. Slánská scéna vás zve na Hexenšus Divadelní soubor Slánská scéna vás zve na další reprízu své úspěšné hry HE- XENŠUS, kterou uvede na své domovské scéně Městského divadla ve Slaném v úterý 19. května 2015 v hodin. V bláznivé komedii o lidech, kteří se sejdou na místě, kde nikdo z nich neměl být, uvidíte Michaelu Chrapovou, Tomáše Votta, Marka Jakeše, Fanyho, Libora Dobnera, Nikolku Fantovou a Vlaďku Fantovou. Režie Miroslav Večerka. Vstupenky zakoupíte v předprodejní pokladně městského kina, nebo před představením v pokladně divadla. Více informací o souboru Slánská scéna najdete na Děkujeme Slánská scéna Husité ve Slaném zvou na Noc kostelů PROGRAM Noc kostelů pro děti Středověká kuchyně (ochutnávka) Církev nejsou kostely, to jsme my Workshop husitských písní Možnost rozhovoru a modliteb Sborový dům Církve československé husitské ve Slaném, Šultysova 603/1 (vedle tržiště) je otevřen pro vás. PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU VE STUDENĚVSI Studeněves k prodeji stavební pozemek č. 145/9 o výměře 1 503m 2 a parcela č. 145/14 o výměře m 2, celková výměra m2. Platné stavební povolení na stavbu RD, max. lze vystavět 3 bytové jednotky nebo dvojdomek. Inzerci najdete na Cena Kč (582 Kč za m 2 ). Kontakt: Společnost MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH, s. r. o., ve Slaném přijme ZAMĚSTNANCE NA LETNÍ BRIGÁDU (DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE, PŘÍPADNĚ DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI) NA MON- TÁŽNÍ LINKY OD ČERVNA DO ZÁŘÍ 2015 Požadavky: Smysl pro týmovou spolupráci Manuální zručnost Smysl pro disciplínu a dodržování pořádku Pečlivost, trpělivost Smysl pro dodržování pracovních postupů Věk minimálně 18 let Nabízíme: Dobré finanční ohodnocení Příspěvek na stravování, případně stravenku Příspěvek na dopravu V případě zájmu nás kontaktujte na nebo na telefonních číslech , OPERÁTORY / OPERÁTORKY MONTÁŽNÍ LINKY Charakter práce: Jedná se o manuální práci na poloautomatických montážních linkách s důrazem na přesnost a kvalitu. Požadavky: Smysl pro týmovou spolupráci Manuální zručnost Smysl pro disciplínu a dodržování pořádku Pečlivost, trpělivost Smysl pro dodržování pracovních postupů Práce v třísměnném provozu Nabízíme: Perspektivní a zajímavou práci Uplatnění a rozvoj znalostí a dovedností Velmi dobré mzdové ohodnocení Příležitost pro další vzdělávání Příspěvek na stravování, penzijní připojištění Další zaměstnanecké výhody 13. plat V případě zájmu zašlete svůj životopis na nebo 16

17 Slánská radnice č. 5, květen 2015 MĚSTSKÉ KINO Filmový klub a seniorská představení ve slánském kině Květnové kino promítne seniorům Ostře sledované vlaky v úterý 12. května ve 14 hodin. Vstupné pro seniory je 50Kč. Komediální drama předního českého režiséra Jiřího Menzela, Ostře sledované vlaky, je jedním z mála českých snímků, který získal nejprestižnější filmové ocenění Oscara pro Nejlepší cizojazyčný film (1967). Podle stejnojmenné novely spisovatele Bohumila Hrabala ožil pod Menzelovýma rukama příběh, který se opírá o skutečné historické události z roku 1945, tj. výbuch německého muničního vlaku, odpáleného časovým spínačem skupinou partyzánů. Hlavních rolí se bravurně zhostili jak herečtí profesionálové, tak i debutující zpěvák herec Václav Neckář. Na pozadí hrůzných událostí se zde odehrávají běžné lidské osudy, jež v konfrontaci s válkou získávají na větší intenzitě. Filmový klub bude v květnu pořádně Perný. Ve čtvrtek 21. dubna od hodin. Vstupné na tento film je 70 Kč. Šedesátá se nesla v duchu Beatlemánie a americký režisér Richard Lester (Pomoc!, Jak jsem vyhrál válku, Tři mušketýři) dokázal této euforie perfektně využít ve prospěch svého snímku Perný den. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr zažívají na filmovém plátně jeden velmi náročný den a diváci tento maratón absolvují s nimi. Skvělá hudba a vytříbený anglický humor jsou hlavními devizami filmu, díky kterým získal Perný den v r ocenění Nejlepší britský film roku. Pro Brouky představoval snímek herecký debut, po kterém si pak následně zahráli ještě v dalších čtyřech titulech. Květen v městském divadle a městském centru Grand MĚSTSKÉ DIVADLO VE SLANÉM Středa 13. května 2015 v hodin KURTIZÁNA Dramatizace dvou francouzských milostných románů plných romantiky a vtipu. Divadlo Ungelt Praha. Hrají Ch. Poullain, R. Rázlová a I. Orozovič. Divadelní předplatné. Úterý 19. května 2015 v hodin HEXNŠUS Repríza úspěšné bláznivé komedie Slánské scény. Režie: M. Večerka. Volný prodej. Středa 20. května 2015 v 10, 13 a 15 hodin ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE Kdo by neznal čtveřici nerozlučných zvířecích kamarádů, kteří vymýšlejí jednu lotrovinu za druhou. Hraje Divadlo D5 Praha. Dětské divadelní předplatné. Sobota 23. května 2015 v 15 hodin MOUDRÁ ŠEVCOVÁ Repríza výpravné pohádky Slánské scény o třech šišlavých dcerunkách, kterou nastudoval Josef Chodora. Volný prodej. Úterý 26. května 2015 v 17 hodin DĚTI PRO HYNEČKA Charitativní koncert dětí základních a mateřských škol ze Slaného a Kvílice pro Hynečka, který po těžkém úrazu potřebuje prostředky pro další léčbu. Vstupné dobrovolné. Středa 27. května 2015 v hodin MILUJI TĚ, ALE Hudební revue je rozpustilou jízdou čarovnou paletou moderních vztahů mezi mužem a ženou. Divadlo Palace Praha. Hrají D. Šinkorová, L. Olšovský, R. Vojtek, P. Vondráček. Volný prodej. Pátek 29. května 2015 v 18 hodin URČITĚ PŘIJDE I KOUZELNÍK Estrádní pořad, ve kterém účinkují žáci Základní umělecké školy Kladno a jejich hosté. MĚSTSKÉ CENTRUM GRAND Sobota 2. května 2015 v 9 hodin AEROBIC CUP Pravidelná soutěž sportovních kolektivů, kterou pořádá Aerobic klub při gymnáziu ve Slaném. Sobota 16. května 2015 v 9.30 hodin AKADEMIE VOLNÉHO ČASU Cyklus přednášek, tentokráte na téma Vývoj středověké Prahy očima archeologa. Přednáší PhDr. Selmi Wallisová. Nová koncertní sezóna v Lidicích u Otrub zahajuje Letošní květen přináší třináctý ročník koncertů v kostele sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub, pořádaných občanským sdružením Wotrubia. Do konce roku 2014 bylo tímto sdružením uspořádáno již 77 koncertů a další dva jsou nyní v květnu před námi. Na první vystoupení Zámecké saxofonové kvarteto se přátelé kvalitní hudby mohou těšit v neděli 10. května ve hodin. Soubor pod vedením Josefa Žemličky vystoupí v lidickém kostele sv. Jakuba již potřetí a letošní koncert Zámeckého saxofonového kvarteta (www.saxkvarteto.cz) přinese řadu posluchačsky zajímavých skladeb různých autorů. Dalším termínem, který by si hudbymilovní návštěvníci neměli nechat uniknout, je kytarový recitál Filipa Moravce v neděli 24. května od 16 hodin. Filip Moravec je rodákem z Jilemnice v Podkrkonoší a v Lidicích vystoupí již popáté, řadu návštěvníků výrazně zaujal svým loňským koncertem Klasická kytara napříč žánry. Je absolventem Konzervatoře Jana Deyla a magisterského studia hudební fakulty AMU v Praze, kde hru na kytaru studoval pod vedením profesora Milana Zelenky. Na svém kontě má již řadu vystoupení jak sólových, tak i v rámci různých komorních seskupení nejen v naší vlasti, ale i v zahraničí. Hudební lahůdku, připravovanou až na poslední červnovou neděli, je plánované vystoupení Oldřicha Janoty a souboru ORA PRO NOBIS dne 28. června od 17 hodin. Koncerty jsou pořádány za finanční podpory Královského města Slaný, vstupné je vždy dobrovolné. Pavel Bartoníček, občanské sdružení Wotrubia 17

18 MĚSTSKÉ KINO VE SLANÉM KVĚTEN pátek sobota SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU (2D a 3D) Americký animovaný film v českém znění. Přístupno. Hrajeme v D. Vstupné: 100 Kč a v D. Vstupné: 80 Kč 3. neděle PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI Americký romantický film s titulky. Režie: Sam Taylor-Johnson. Nepřístupno. Hrajeme v 19.30hodin! Vstupné: 100 Kč pondělí úterý DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD Premiéra americko britské komedie s titulky. Režie: J. Madden. Přístupno. Hrajeme v 17 a 19.30! Vstupné: 100 Kč středa pátek JE PROSTĚ BÁJEČNÁ Premiéra americké komedie s titulky. Režie: P. Bogdanovich. Přístupno. Hrajeme: v 17 a hodin a pouze v hodin Vstupné: 110 Kč pátek neděle OVEČKA SHAUN VE FILMU Britská animovaná pohádka v českém znění. Režie: M. Burton a R. Starzack. Přístupno. Hrajeme v 17 hodin! Vstupné: 90 Kč sobota neděle PESTROBARVEC PETRKLÍČOVÝ Premiéra britského erotického filmu s titulky. Režie: P. Strickland. Nepřístupno. Hrajeme v 19.30hodin! Vstupné: 80 Kč 11. pondělí OSVOBOZENÍ PRAHY 1. a 2.díl (DVD) Československý film z roku Režie Otakar Vávra. Přístupno. Hrajeme pouze v 17 hodin! Vstupné: 70 Kč DEJTE MI POKOJ Premiéra francouzské komedie s titulky. Režie: P. Leconte. Přístupno. Hrajeme v 19.30hodin! Vstupné: 110 Kč 12. úterý promítání pro důchodce OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY Československý oscarový film z roku Režie Jiří Menzel. Přístupno. Pro důchodce ve 14 hodin vstupné 50 Kč Představení v 17 hodin vstupné 70 Kč KLUB RVÁČŮ Americké drama s titulky. Pitt. Režie: David Fincher. Přístupno. Hrajeme v 19.30hodin! Vstupné: 70 Kč 13. středa LIDICE České drama. Režie Petr Nikolaev. Přístupno. Hrajeme pouze v 17 hodin! Vstupné: 80 Kč SAMBA Francouzské komediální drama s titulky. Režie: O. Nakache a E.Toledano. Přístupno. Hrajeme v hodin! Vstupné: 70 Kč 14. čtvrtek OSVOBOZENÍ PRAHY 1. a 2.díl (DVD) Československý film z roku Režie Otakar Vávra. Přístupno. Hrajeme pouze v 17 hodin! Vstupné: 70 Kč 15. pátek KRÁSKA A ZVÍŘE Americký romantický film v českém znění. Režie: Christophe Gans. Přístupno. Hrajeme 17 hodin! Vstupné: 90 Kč SCHINDLERŮV SEZNAM Americký film s titulky z roku Režie Steven Spielberg. Přístupno. Hrajeme v hodin! Vstupné: 70 Kč 16. sobota ŽELEZNÁ SRDCE Americký válečný film z roku Režie David Ayer. Přístupno. Hrajeme v 17 hodin! Vstupné: 80 Kč 16. sobota LOVCI A OBĚTI Premiéra českého akčního drama. Režie: M. Benois Tran. Přístupno. Hrajeme v 19.30hodin! Vstupné: 100 Kč 17. neděle POŠŤÁK PAT Britský animovaný film v českém znění. Režie: Mike Disa. Přístupno. Hrajeme v 17 hodin! Vstupné: 80 Kč HANEBNÝ PANCHARTI Americký válečný film s titulky z roku Režie Quentin Tarantino. Přístupno. Hrajeme v 19.30hodin! Vstupné: 70 Kč pondělí úterý AVENGERS: AGE OF ULTRON (2D a 3D) Premiéra amerického akčního sci fi filmu. Režie: Joss Whedon. Přístupno. Hrajeme v 17 a 19.30hodin ve 2D české znění. Vstupné: 120 / 100 Kč v 17 a 19.30hodin ve 3D s titulky. Vstupné: 155 / 135 Kč 20. středa EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3 Americký akční film s titulky. Režie: Patrick Hughes. Přístupno. Hrajeme v 17 a 19.30hodin! Vstupné: 80 Kč 21. čtvrtek filmový klub PERNÝ DEN Premiéra britské hudební komedie z roku 1964 s titulky. Režie: R. Lester. Přístupno. Hrajeme v 19.30hodin! Vstupné: 70 Kč Letní kino ve Slaném DEN DĚTÍ sobota 30. května ve 13 hodin Nízké lanové aktivity skákací hrady surf simulátor výtvarné dílničky envirokoutek herní koutek pro nejmenší děti holandský kulečník trampolína a mnoho dalších atrakcí. Kapely Deratizéři a Valrock Film (ve 22.00) NOC V MUZEU 3 Program připravil DDM Ostrov Slaný pátek neděle ŽIVOT JE ŽIVOT Premiéra české komedie. Režie: Milan Cieslar Přístupno. Hrajeme v a 19.30hodin! Vstupné: 110 Kč pondělí úterý ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ JÍZDA Premiéra amerického akčního sci fi filmu s titulky. Režie: G. Miller. Přístupno. Hrajeme v 17 a 19.30hodin! Vstupné: 100 Kč středa čtvrtek DEN BLBEC Premiéra německé komedie s titulky. Režie: Peter Thorwarth. Přístupno. Hrajeme v 17 a 19.30hodin! Vstupné: 110 Kč pátek sobota MALÝ PÁN Premiéra česko slovenské loutkové pohádky. Režie: Radek Beran. Přístupno. Hrajeme v 17 hodin! Vstupné: 110 Kč pátek sobota LADÍME 2 Premiéra amerického hudebního filmu s titulky. Režie: E. Banks. Přístupno. Hrajeme v 19.30hodin! Vstupné: 110 Kč 31. neděle SAN ANDREAS Premiéra amerického katastrofického filmu s titulky. Režie: B. Peyton. Přístupno. Hrajeme v 17 a 19.30hodin! Vstupné: 100 Kč Vstupenky na všechna filmová představení si mohou diváci zakoupit v předprodeji městského kina, denně vždy od 1. dne v měsíci. Pokladna městského kina je otevřena denně, včetně sobot a nedělí od 16 do 20 hodin! Změna programu vyhrazena. Program městského kina najdete na internetové adrese: 18 Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný Telefon redakce: Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E Tisk: Tiskárna KOČKA Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit Uzávěrka dalšího čísla 18. května 2015

19 Slánská radnice č. 5, květen 2015 POZVÁNKY 19

20 FOTOREPORTÁŽ

Květen v knihovně /2015

Květen v knihovně /2015 Květen v knihovně /2015 Slaný, Masarykovo nám. 159 Telefon + 420 312 522 238 - mail pujcovna@knihovnaslany.cz UPOZORNĚNÍ Oddělení pro dospělé bude v době od 23. května do 3. června 2015 ZAVŘENÉ! Zapůjčené

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 17. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Dorant Cup 2014. Propozice

Dorant Cup 2014. Propozice Dorant Cup 2014 Letos pořádáme v pořadí již 3. ročník vánočního či chcete-li mikulášského turnaje Dorant Cup 2014. V minulých ročnících se nám podařilo uspořádat kvalitní turnaje a letos na to opět chceme

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz Měsícnáborů2015 FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015 mujprvnigol.cz 2014 Měsícnáborů Příběhy fotbalových osobností Fotbalový balíček srpen září říjen listopad prosinec leden 2014 Měsíc náborů

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů)

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů) VÝHRADNÍ ZAMĚŘENÍ STICKHANDLING (technika hole) & SHOOTING (technika střelby) PROČ? Svým zaměřením unikátní v ČR Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

PŘEDSTAVENÍ KLUBU HISTORIE KLUBU NABÍDKA SPOLUPRÁCE

PŘEDSTAVENÍ KLUBU HISTORIE KLUBU NABÍDKA SPOLUPRÁCE NABÍDKA SPOLUPRÁCE PŘEDSTAVENÍ KLUBU Klub HC Slovan Ústí nad Labem je tradiční klub, který historicky patří k nejúspěšnějším klubům 1. ligy v ledním hokeji. V současnosti působí Slovan v 1. hokejové lize

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více