Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen FNHK) Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen FNHK) Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Nákup 1 ks laseru pro Oční kliniku Název zadavatele: IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kód CPV: Kontaktní osoby zadavatele: Oční klinika prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. tel , Oddělení zdravotnické techniky (OZT) - Ing. Petr Mikeš tel , , 1.Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen FNHK) Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ FN Hradec Králové vlastní soubor přístrojů a nástrojů určený k diagnostice a následně k chirurgickému odstranění dioptrických vad. Jeho součásti jsou především: inv. č Laser excimerový Schwind, vč. E719 inv. č /0001 Video zařízení inv. č /0002 Aberometr, vč inv. č /0003 Mikroskop endoteliální, vč. Pa inv. č /0004 Pupilometr, vč V rámci tohoto výběrového řízení požadujeme výměnu stávajícího excimerového laseru (inv. číslo , Laser excimerový Schwind, vč. E719) za jiný, splňující parametry dle bodu 3. - Technické podmínky ( 45 zákona) této zadávací dokumentace. Po dodávce nového laseru nebudeme stávající přístroj dále používat a nabízíme jej, jako protihodnotu, nové dodávky. Podmínky náhrady stávajícího laseru (cena za odkoupení, cena za dodávku nového, vzájemným zápočtem stanovená výsledná cena) musí být součástí nabídky. V nabídce musí být čestné prohlášení, že nabízené zboží je nové a nebude třeba žádného dalšího vybavení pro bezchybnou funkčnost provozu. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky a požadavky uvedené v tomto zadání. Jedná se především o požadavky zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění, kdy součástí dodávky musí být český návod k obsluze (požadujeme 2x, 1x v tištěné podobě pro kliniku, 1x v elektronické podobě pro potřeby OZT). V nabídce musí uchazeč doložit na nabízené zařízení prohlášení o shodě a uvést výrobce včetně země původu. 1

2 Uchazeč se ke všem požadavkům tohoto bodu musí konkrétně vyjádřit v nabídce. 2. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek: Součástí nabídky musí být návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a prohlášení podle 68 odst. 2 zákona podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Návrh smlouvy přiložte k nabídce též v elektronické podobě. Smluvní podmínky: Předkládaný návrh kupní smlouvy v nabídce musí respektovat námi definované následující smluvní podmínky: I. Přesná identifikace smluvních stran dodavatel, případně zhotovitel (v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku, pokud uchazeč není v rejstříku zapsán, v souladu s jeho živnostenským oprávněním) II. III. IV. Přesné vymezení předmětu zakázky plnění (včetně odkazu na nabídku uchazeče a zadávací podmínky zadavatele) Cena - uvedení částky nebo způsobu jejího stanovení (celková cena bez DPH, DPH, cena celkem včetně DPH). V tomto bodě musí být uveden souhlas uchazeče se zveřejněním dosažených cen dle bodu 6) Zadávací dokumentace. Platební podmínky - platba dle bodu 2) Zadávací dokumentace V. Místo plnění Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. 581, Hradec Králové, Oční klinika VI. Doba plnění dle bodu 2) Zadávací dokumentace VII. Záruční podmínky - délka záruční doby, na co se záruka uchazeče vztahuje, způsob a postup reklamace dle bodu 6) Zadávací dokumentace VIII. Servisní podmínky - přesné podmínky poskytování záručního a pozáručního servisu (doba nástupu servisního technika na opravu po nahlášení, uvést způsob dostupnosti servisního technika) dle bodu 6) Zadávací dokumentace IX. Sankce - pokud bude vůči zadavateli uplatňována uchazečem sankce, tak v případě prodlení s úhradou ceny úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den prodlení; vůči uchazeči bude uplatňována smluvní pokuta v případě prodlení s plněním závazků ve výši 0,025 % předmětu plnění. X. Závěrečná ustanovení možnost ukončení smlouvy (dohodou, výpovědí výpovědní doba, případná úprava odstoupení od smlouvy nad rámec případů stanovených právními předpisy); uvedení právních předpisů, dle kterých je smlouva uzavírána; vymezení platnosti a účinnosti smlouvy. Do smlouvy je nutné zapracovat zadávací podmínky zadavatele a nabídku uchazeče. Platební podmínky: Platba bude provedena po dodání zboží na základě faktury ve třech stejných splátkách. První splátka bude uhrazena do 30 dnů, druhá do 60 dnů a třetí do 90 dnů po dodání zboží a jeho uvedení do provozu. 2

3 Doba a místo plnění: Dodavatel se zavazuje zařízení dodat dle dohody, nejdéle však do 4 týdnů od podpisu kupní smlouvy. Místem plnění je Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ , Oční klinika. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny: Změna konečné ceny je nepřípustná. Dodávka a instalace excimerového laseru bude uskutečněna dodavatelem veřejné zakázky plně na jeho náklady. Za den splnění zakázky považujeme den předání předmětu zakázky po jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Zápis o převzetí potvrdí zodpovědný pracovník pracoviště a pracovník oddělení zdravotnické techniky, který bude k předání přizván. 3. Technické podmínky ( 45 zákona) Specifikace technických, jakostních, funkčních vlastností předmětu veřejné zakázky: Požadujeme excimerový laser s těmito minimálními parametry: Tracker: frekvence 1000 Hz a více, s akvizičním časem pod 1 ms Mikroskop: stereopse 14 st. Excimer: Dvojí úroveň fluenčního testu a aplikace excimerového svazku během terapie o Frekvence laseru 500 Hz o Ablace 1 dioptrie myopie pod 3 sekundy při 6 mm optické zóně, ne více jak 13 µm o Dynamická přechodní zóna ablace o Možnost asférického a customizovaného ablačního profilu o Zlepšený vzor aplikace laserových stop s vysokou stabilitou o Supergaussovský profil stopy o Minimalizace tepelné zátěže rohovky o Korekce hloubky ablace podle věku o Možnost měření tlouštky rohovky během její ablace o Registrace duhovky k zábraně vlivu cyclotorze o Vedení svazku laseru uvnitř systému ve vysokém vakuu Údržba: zajištění servisu o Práce laseru 20 a více hodin na jednu výměnu plynu o Výměna laserové trubice po min. 100 milionech pulsů Součástí dodávky k zajištění maximální kvality výkonu musí být i mikrokeratom! 4. Variantní řešení ( 70 zákona):variantní řešení je nepřípustné. 3

4 5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: Nabídková cena za plnění veřejné zakázky musí obsahovat veškeré následující položky a musí se jednat o cenu konečnou. Jedná se o cenu základní v Kč, clo, dopravu do místa určení, instalaci a zaškolení obsluhy, případně o ostatní poplatky. Celková nabídková cena musí být uvedena v Kč a to v členění: - cena celková bez DPH v Kč - DPH v Kč - cena celkem včetně DPH v Kč 6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: Možnost dalšího technického zhodnocování přístroje v průběhu jeho života (update, upgrade, dovybavení novými technologiemi). Součástí nabídky musí být adekvátní vyškolení veškerého personálu. Požadujeme písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů (dále jen ND) a spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky. Záruka na zařízení činí min. 24 měsíců od splnění dodávky. Po dobu záruky požadujeme nástup na provedení opravy max. do 24 hodin od nahlášení závady. Po dobu záruky zajistí dodavatel minimálně 1x ročně provedení bezpečnostně technické kontroly a validace dodaného zařízení. Po dobu záruky musí být veškeré předepsané kontroly a dodavatelská údržba součástí nabídky a musí být započteny v celkové ceně dodávky. Po dobu záruky požadujeme odstranění závady max. do 2 týdnů po nástupu na provedení opravy. V případě neopravitelnosti přístroje (nebo pokud bude odstranění závady trvat déle než 2 týdny) musí být dodavatelem po dobu opravy zapůjčen k bezplatnému užívání shodný nebo kvalitativně vyšší přístroj. Uchazeč se musí vyjádřit ke všem požadavkům uvedeným v zadání. Uvedené podmínky musí být zapracovány do kupní smlouvy. Nabídku požadujeme předložit v češtině. Veškeré doklady nebo vyjádření (s výjimkou prospektové dokumentace), které budou předkládány v jiném než v českém jazyce, musí být předloženy současně s úředně ověřeným překladem do češtiny. Překlad musí být jednoznačný. Veškerá vzájemná komunikace mezi uchazečem a zadavatelem veřejné zakázky bude v českém jazyce. Nabídka musí být pevně svázána, zabezpečena proti nežádoucí manipulaci s listy a stránky musí být očíslované. Tento požadavek není nezbytné dodržet u prospektové dokumentace. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek jednotlivých oddílů (kapitol). Veškeré náklady účasti v soutěži nese uchazeč. Uchazeč do své nabídky výslovně uvede, že souhlasí s veškerými soutěžními podmínkami a zveřejněním dosažených cen, pokud bude zadavateli tato povinnost vyplývat z obecně platných právních předpisů nebo z rozhodnutí zřizovatele. 4

5 7. Hodnocení nabídek: Hodnotící komise provede hodnocení nabídek dle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Hodnotící komise ohodnotí všechny nabídky, které nebyly ze zadávacího řízení vyřazeny. 8. Požadavek zadavatele na poskytnutí jistoty: Zadavatel poskytnutí jistoty nepožaduje 9. Místo a doba pro podávání nabídek: Nabídky se podávají osobně (v pracovní dny od hod. sl. Veronika Vašátková, oddělení zdravotnické techniky), nebo doporučeně poštou, v písemné formě, v uzavřených obálkách zřetelně označených Veřejná zakázka excimerový laser - NEOTEVÍRAT. a na uzavření zabezpečených proti otevření (např. přelepením a razítky uchazeče, podpisy apod.), na adresu Fakultní nemocnice Hradec Králové - OZT, sl. Veronika Vašátková, Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ v termínu do hod. dne Veškeré nabídky doručené zadavateli po tomto termínu a hodině budou ze soutěže automaticky vyřazeny. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení dle 71 odst. 6 zákona. 10. Místo a datum pro otevírání obálek s nabídkami: Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne ve hod. ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, Sokolská tř. 581, PSČ , budova ředitelství č.12, zasedací místnost v přízemí. Otevírání obálek se uskuteční za účasti uchazečů o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku a majíli zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za uchazeče se zúčastní l zástupce, který prokáže příslušnost k uchazeči. Při otevírání obálek bude kontrolována úplnost nabídky dle 71 odst. 8 zákona tedy: zda je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku, zda návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podle 68 odst. 2 zákona jsou podepsány oprávněnou osobou a zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem. 11. Požadavek na prokázání splnění kvalifikace podle 50, 51 a 62 zákona: Obecné ustanovení ke kvalifikaci: předpokladem hodnocení nabídek je splnění kvalifikace Doba prokazování kvalifikace: ve lhůtě pro podání nabídek doložit v nabídce Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: Základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatků, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. 5

6 (Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak i k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště). b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. (Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak i k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště). c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu. prohlášení, že tato skutečnost (dle 49 obchodního zákoníku) nenastala. d) na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů. e) který není v likvidaci. f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v české republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. 6

7 g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. (je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů); Pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci V souladu s 57 odst. l a odst. 2 zákona předloží dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. POZN: Splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů lze prokázat též předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není starší k poslednímu dni pro prokázání kvalifikace více než 3 měsíce ( 127 zákona). 7

8 Ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 odst. 2 zákona Splnění ekonomické a finanční způsobilosti prokáže uchazeč, který doloží: Kladné vyjádření banky, u níž má dodavatel veden běžný účet, o schopnosti plnit své finanční závazky. V souladu s 57 odst. l předloží dodavatel doklad prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii. Doklad nesmí být starší více než 90 kalendářních dnů. Technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1 zákona Splnění technické způsobilosti prokáže uchazeč, který doloží: - Popis a vyobrazení nabízeného zboží - Doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem. - Certifikát systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou nebo rovnocenný doklad vydaný v členském státě EU. V souladu s 57 odst. 1 zákona předloží dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii. U certifikátu systému řízení jakosti postačí prostá kopie s přiložením čestného prohlášení o tom, že je předložená kopie shodná s originálem. V Hradci Králové Ing. Petr Mikeš vedoucí oddělení zdravotnické techniky 8

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Dvouhlavá SPECT gamakamera 1 ks

Dvouhlavá SPECT gamakamera 1 ks Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodávku: Dvouhlavá SPECT gamakamera 1 ks Kód CPV:

Více

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD

Dodávka gazometrického přístroje do pavilonu FLD Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Dodávka gazometrického

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli... 2 2. Předmět veřejné zakázky...

Více

CZ.1.05./2.1.00/01.0005

CZ.1.05./2.1.00/01.0005 Zadavatel: Technická univerzita v Liberci 461 17 Liberec 1, Studentská 2 Telefon: 485 351 111 Fax: 485105 882 Veřejná zakázka: Stěhování laboratoří TUL vše zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb Nejedná se o zadávací řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více