Usnesení z 13. schůze v roce 2014, konané 11. června 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 13. schůze v roce 2014, konané 11. června 2014"

Transkript

1 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 13. schůze v roce 2014, konané 11. června 2014 Usnesení s termínem č.: 344 taj. (ONI) taj. (ONI) taj. (ONI) taj. (ONI) KC Kaskáda taj taj. (ONI) taj. (ONI) Splněné usnesení č.: 320 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací města předkládat přehled zůstatků jejich fondů 43/12 taj. pronájmy a prodeje nemovitostí zveřejňovat v BZ a internetových stránkách v případech, kdy nemovitost bude radou města určena, jako zvlášť významná 745/13 taj. (ONI) předkládat pravidelně informace o harmonogramu realizace služeb v integrovaném centru prevence R A D A M Ě S T A I. revokuje 472 Usnesení rady města č. 404 z , kterým byla zamítnuta žádost společnosti Hipodrom Most, a. s., o poskytnutí dotace ve výši Kč na dětský den pod názvem Škola hrou, který se bude konat 17. června 2014 pro mateřské školy a 25. června 2014 pro základní školy, viz usnesení č II. schvaluje 473 Rozpočtovou změnu číslo 74/2014 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Hipodromem Most, a. s., jako příjemcem ve výši Kč na dětský den pod názvem Škola hrou, který se bude konat 17. června 2014 pro mateřské školy a 25. června 2014 pro základní školy. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 474 Rozpočtovou změnu č. 97/2014 přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši Kč z rezerv nebytového hospodářství kapitola 07 na akci Zateplení půdních prostor Mírové nám. 87, kapitola Rozpočtovou změnu č. 102/2014 prominutí pronájmu městského divadla Základní umělecké škole G. Waltera v Bílině na muzikál Kam chodí slunce spát a zároveň schvaluje navýšení rozpočtu finančního odboru z rezervy rady ve výši Kč na úhradu pronájmu Kulturnímu centru Kaskáda. 476 Odměny ředitelům příspěvkových organizací dle 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dle návrhu vedoucí finanční odboru a členů rady města. Usnesení rady města z

2 477 Žádost paní Alžběty Fialové o prominutí pronájmu v KD Fontána a zároveň schvaluje čerpání rozpočtu finančního odboru ve výši Kč na pronájem KD Fontána na setkání občanů zaniklých obcí Jenišův Újezd a Břežánky, které se bude konat Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši Kč z Programu podpory sportu ve městě Bílina rezerva pro sportovní organizace mezi městem Bílina jako dárcem a Fotbalovým klubem Bílina jako obdarovaným na účast týmů mladších a starších žáků na mezinárodním turnaji v Hradci Králové, který se koná ve dnech Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 479 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši Kč z Programu podpory sportu ve městě Bílina rezerva pro sportovní organizace mezi městem Bílina jako dárcem a Fotbalovým klubem Bílina jako obdarovaným na účast týmu starších dorostenců na mezinárodním turnaji v Polsku (Wroclav), který se koná ve dnech Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 480 Úpravu platu Mgr. Svobodové, ředitelce Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Flenderové, ředitelce Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace a Mgr. Holkové, ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace v souladu s 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů dle návrhu finančního odboru, s účinností od do Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1683/6 o výměře cca 413 m 2 k. ú. Bílina za účelem využití k individuální rekreaci dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 482 Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manželi Jaroslavem a Janou Stillerovými jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku parcely č. 269/71 o výměře cca 236 m 2, části pozemku parcely č. 269/191 o výměře cca 157 m 2 a pronájem pozemku parcely č. 269/346 o výměře 103 m 2 vše k. ú. Bílina, za účelem využití jako zahrada, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, tj Kč/rok. Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 483 Výzvu, zadávací podmínky, návrh smlouvy a návrh na oslovení pěti firem k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na dodávky s názvem Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Bílině. 484 Uzavření smlouvy o spolufinancování akce mezi městem Bílina a Povodím Ohře, s. p., Chomutov, jejímž předmětem je spoluúčast na financování akce Syčivka, ř. km 0,707 0,820 (Bílina) úprava koryta a okálů. Zároveň schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnost cesty a vybudování a umístění hrubých česlí mezi městem Bílina jako budoucím povinným a Povodím Ohře, s. p., Chomutov, jako budoucím oprávněným, s tím, že uzavření těchto smluv navazuje na usnesení zastupitelstva města č. 135 z Podpisem smluv pověřuje starostu města. Usnesení rady města z

3 485 Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 ul. Mírové náměstí 87 s paní Evou Měšťákovou, na dobu určitou jednoho roku, po ukončení nájemního vztahu stávajícího nájemce. 486 Program prevence kriminality města Bílina na rok 2014/2 a předložení žádosti o dotaci projektů prevence do druhého kola Programu prevence kriminality MVČR na rok 2014, dle předloženého návrhu. 487 Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi společností HILPRESS Česká republika, s. r. o., Důlní 439, Bílina jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem prostoru sloužícího podnikání na adrese Tyršova 320, Bílina o celkové výměře 145,51 m 2 za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání s platností od na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle 2312 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 488 Zahraniční cestu do města Bilgoraj (Polsko) ve dnech , které se zúčastní Josef Horáček, starosta města, a Mgr. René Štěpánek, člen rady města. III. souhlasí 489 S udělením výjimky nad počet dětí stanoveného prováděcím právním předpisem, v souladu s 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V přípravné třídě Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace může být pro školní rok 2014/2015 zapsáno 19 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. IV. zamítá 490 Žádost manželů Kykalových o zjednosměrnění ul. Wolkerova a trvá na zachování provozu v obou směrech. 491 Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených v ČR, Klubu Radost, Prostějov, o poskytnutí finančního příspěvku na akci Jak se dělá papír?. V. rozhodla 492 O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Výstavba chodníku pro pěší v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině dle směrnice č. 04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina takto: Pořadí Název uchazeče 1. Petr Arpáš, s. r. o., Bílina 2. TELKONT, s. r. o., Teplice Usnesení rady města z

4 493 O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Generální oprava hlavního výtahu v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině dle směrnice č. 04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina takto: Pořadí Název uchazeče 1. Výtahy Vaněrka, s. r. o., Duchcov 2. FANAK, s. r. o., Chomutov 494 Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Bílině. VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města r e v o k o v a t 495 Usnesení zastupitelstva města č. 262 z 12. prosince 2013, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností ČEZ, a. s., se sídlem v Praze, Duhová 2/1444 jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy byl prodej pozemku p. č. 804/3 o výměře 40 m 2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 200 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy byl pověřen starosta města. Viz usnesení č Usnesení zastupitelstva města č. 15 z 13. února 2014, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Antonínem Lukáškem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 20 o výměře 233 m 2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy byl pověřen starosta města. Viz usnesení č Usnesení zastupitelstva města č. 272 z 12. prosince 2013, kterým byl schválen záměr prodeje pozemků v zahrádkářské osadě č. 6 v Bílině na Chlumu, a to části p. č. 1629/1 o výměře cca m 2, části p. č. 1630/1 o výměře cca m 2, části p. č o výměře cca m 2, p. č. 1629/4 o výměře 18 m 2 a p. č. 1630/51 o výměře 18 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 20 Kč/m 2 s předkupním právem pro Základní organizaci č. 6 Českého zahrádkářského svazu, Za Chlumem, Bílina s tím, že by si žadatel nechal na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. Viz usnesení č Usnesení zastupitelstva města č. 272 z 12. prosince 2013, kterým byl schválen záměr prodeje pozemků v k. ú. Bílina-Újezd v jižní části areálu Českého zahrádkářského svazu ZO Bílina č. 5 pod Bořněm, Pražské Předměstí, za kupní cenu 20 Kč/m 2, s předkupním právem pro Český zahrádkářský svaz ZO Bílina č. 5 pod Bořněm, Pražské Předměstí. Viz usnesení č VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města s c h v á l i t 499 Rozpočtovou změnu č. 92/2014 přijetí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení konání voleb do Evropského parlamentu ve výši Kč. 500 Rozpočtovou změnu č. 93/2014 přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši Kč. Usnesení rady města z

5 501 Rozpočtovou změnu č. 94/2014 přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši Kč. 502 Rozpočtovou změnu č. 95/2014 předfinancování přijetí dotace od Euroregionu Labe na akci Setkání partnerských měst kraj, ve kterém žijeme ve výši Kč a zároveň doporučuje schválit financování podílu města ve výši Kč. 503 Rozpočtovou změnu č. 96/2014 přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši Kč na financování akce Setkání partnerských měst kraj, ve kterém žijeme a zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit financování podílu města ve výši Kč. 504 Rozpočtovou změnu č. 98/2014 navýšení finančních prostředků schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši Kč na předfinancování akce spolufinancované z prostředků Státního fondu životního prostředí a Fondu soudržnosti (EU) Zateplení plavecké haly. 505 Rozpočtovou změnu č. 99/2014 navýšení finančních prostředků schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši Kč na předfinancování akce spolufinancované z prostředků EU Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu. 506 Rozpočtovou změnu č. 100/2014 přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín. 507 Rozpočtovou změnu č. 101/2014 navýšení rozpočtu finančního odboru ve výši Kč na financování Příměstského tábora z přebytku hospodaření. V případě schválení přidělení dotace, bude tato částka vrácena do rozpočtu města. 508 Rozpočtovou změnu č. 103/2014 navýšení finančních prostředků schváleného rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí ve výši Kč na předfinancování akce spolufinancované z prostředků EU Zvyšování kvality základního vzdělávání na Bílinsku. 509 Rozpočtovou změnu č. 104/2014 navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o dotaci v rámci dotačního programu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2014 k realizaci projektu Stop kouření!! ve výši Kč. 510 Rozpočtovou změnu č. 105/2014 uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností ČEZ, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši Kč na podporu projektu osazení 4 historických lamp v areálu Lázně Kyselka. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 511 Účetní závěrku města Bíliny k , v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Usnesení rady města z

6 512 Závěrečný účet města za rok 2013, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013, bez výhrad. 513 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím, společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ jako kupujícím a společností ČEZ, a. s., se sídlem v Praze, Duhová 2/1444, PSČ jako vlastníkem trafostanice, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 804/3 o výměře 40 m 2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 200 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 514 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Ing. Hanou Ansorgovou jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 20 o výměře 233 m 2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 515 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Magdou Dattlovou jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/4 o výměře 23 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 516 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Josefem Šlechtou jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/10 o výměře 26 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 517 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Janem a Ivankou Cholavovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/11 o výměře 23 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 518 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jaroslavem a Milenou Šimonovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/16 o výměře 23 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 519 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Věrou Försterovou jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/17 o výměře 23 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 520 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Miroslavem a Alenou Procházkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/22 o výměře 23 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. Usnesení rady města z

7 521 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Ivanem Koblasou jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/29 o celkové výměře 23 m 2 a manželi Daliborem a Evou Chrastinovými jako kupujícími ideální poloviny pozemku p. č. 927/29 o celkové výměře 23 m 2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 522 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Františkem Veselým jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/34 o celkové výměře 22 m 2 a panem Janem Pekem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/34 o celkové výměře 22 m 2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 523 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jiřím Strnadem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/35 o celkové výměře 22 m 2 za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč, a ideální poloviny pozemku p. č. 927/38 o celkové výměře 22 m 2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 524 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Miroslavem Nedvědem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/39 o celkové výměře 22 m 2 a panem Pavlem Šimečkem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/39 o celkové výměře 22 m 2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 525 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jiřím Brandlem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/49 o výměře 22 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 526 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Vlastimilem a Monikou Procházkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/202 o výměře 22 m 2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 527 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Josefem a Zlatou Kopalovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2219/10 o výměře 18 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 528 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jiřím Slabochem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2219/36 o výměře 19 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 529 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Karlem Slezákem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2022/2 o výměře 21 m 2, p. č. Usnesení rady města z

8 2022/8 o výměře 11 m 2 a p. č. 2021/2 o výměře 76 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 530 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jaroslavem a Zdenou Ptáčkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2221/2 o výměře 200 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 145 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 531 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Liborem Tannertem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 12/7 o výměře 90 m 2 odděleného z pozemku p. č. 12/1 a p. č. 12/7 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č /2014 za kupní cenu 390 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 532 Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a panem Jiřím Ježkem, kdy předmětem smlouvy je dle geometrického plánu č /2003 směna pozemku p. č. 1630/89 o výměře m 2 odděleného z pozemku p. č. 1630/94 za p. č. 1630/90 o výměře 753 m 2 odděleného z pozemků p. č. 1630/85, p. č. 163/86 a p. č. 1630/94 a pozemek p. č. 1630/95 vše v k. ú. Bílina. Podpisem směnné smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 533 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a paní Vladimírou Jelínkovou jako prodávající, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1560/5 o výměře 11 m 2 za kupní cenu 275 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 534 Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a Židovskou obcí Teplice, jejímž předmětem je dle geometrického plánu č /2013 směna pozemků parcely č. 2003/7 o výměře 670 m 2 a p. p. č. 1997/4 o výměře 23 m 2 za p. č. 2003/4 o výměře m 2 vše v k. ú. Bílina. Ceny pozemků činí dle znaleckého posudku 40 Kč/m 2. Město Bílina uhradí Židovské obci Teplice rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který po odečtení poloviny nákladů spojených se směnou činí Kč. Podpisem směnné smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 535 Záměr prodeje pozemku p. č. 927/24 o výměře 23 m 2, pozemku p. č. 927/42 o výměře 22 m 2 a pozemku p. č. 927/43 o výměře 22 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m Záměr prodeje pozemku p. č. 2219/22 o výměře 20 m 2, ideální poloviny pozemku p. č. 2219/25 o celkové výměře 19 m 2, ideální polovinu pozemku p. č. 2219/28 o celkové výměře 19 m 2, pozemku p. č. 2219/31 o výměře 19 m 2, pozemku p. č. 2219/37 o výměře 19 m 2, pozemku p. č. 2219/39 o výměře 18 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m Záměr prodeje pozemku p. č. 23/146 o výměře 22 m 2, p. č. 23/46 o výměře 23 m 2, p. č. 23/56 o výměře 22 m 2, p. č. 23/163 o výměře 23 m 2, p. č. 23/207 o výměře 24 m 2, p. č. 23/210 o výměře 24 m 2 vše k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m Záměr prodeje části pozemku p. č. 1194/27 o výměře cca 950 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m 2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku. Usnesení rady města z

9 539 Záměr prodeje části pozemku p. č. 197 o výměře cca 50 m 2 a pozemku p. č. 198/2 o výměře 3 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m 2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku. 540 Záměr prodeje části pozemku p. č. 140/1 o výměře cca 18 m 2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 275 Kč/m 2 s tím, že si žadatel nechá na své náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku. 541 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1636/95 o výměře cca 10,5 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m 2 s tím, že si žadatel nechá na své náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku. 542 Záměr prodeje pozemku p. č. 336/9 o výměře 1301 m 2 za kupní cenu 130 Kč/m 2, pozemku p. č. 937/50 o výměře 448 m 2 za kupní cenu 275 Kč/m 2, pozemku p. č. 1636/38 o výměře 957 m 2 za kupní cenu 130 Kč/m 2, pozemku p. č. 1636/45 o výměře 953 m 2 za kupní cenu 275 Kč/m 2, pozemku p. č. 1636/92 o výměře 429 m 2 za kupní cenu 200 Kč/m 2, pozemku p. č. 1683/138 o výměře 257 m 2 za kupní cenu 120 Kč/m 2 vše k. ú. Bílina a pozemku p. č. 380/57 o výměře 1504 m 2 za kupní cenu 130 Kč/m 2, pozemku p. č. 380/58 o výměře 751 m 2 za kupní cenu 130 Kč/m 2 vše k. ú. Bílina-Újezd. 543 Záměr prodeje pozemku p. č o výměře 234 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m Záměr prodeje pozemku p. č. 76/37 o výměře m 2 k. ú. Chotějovice za kupní cenu 1 Kč dle smlouvy o výpůjčce uzavřené dne Zároveň schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 424 o výměře 99 m 2 k. ú. Chotějovice za cenu dle znaleckého posudku. 545 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/154 o výměře cca 280 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu dle znaleckého posudku, která činí 850 Kč/m 2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 546 Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 259/2 o výměře 84 m 2 k. ú. Bílina. 547 Zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 22 o velikosti 1+1 o rozloze 36,68 m 2 nacházející se v 7. podlaží, Sídliště Za Chlumem č. p. 737, Teplické Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 17/2000 na společných částech domu č. p. 737, č. p. 738 a č. p. 739 a pozemku p. č. 1636/57 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku, která činí Kč. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. 548 Zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 29 o velikosti 3+1 o rozloze 64,58 m 2 nacházející se v 6. podlaží, ul. Teplická č. p. 597, Teplické Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 612/19805 na společných částech domu č. p. 597 a pozemku p. č. 1683/80 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku, která činí Kč. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. Usnesení rady města z

10 549 Záměr prodeje podílu o velikosti 405/5349 v č. p. 395/4, ul. Fišerova, Mostecké Předměstí, Bílina spolu s podílem na zastavěném pozemku p. č. 1768/2 k. ú. Bílina za minimální cenu obvyklou, která činí Kč. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. 550 Záměr prodeje nebytového prostoru č. jednotky 255/101 o výměře 46,3 m 2, nacházející se v 1. podlaží, ul. Aléská, Pražské Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 463/44808 na společných částech domu č. p. 255 a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku, která činí Kč. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. 551 Záměr prodeje nebytového prostoru č. jednotky 255/102 nacházející se v 1. podlaží, ul. Aléská, Pražské Předměstí, Bílina, spolu s podílem o velikosti 79/11202 na společných částech domu a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku, která činí Kč. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, společenství vlastníků, ostatní. 552 Záměr prodeje bytové jednotky č. 54 o velikosti 1+1 nacházející se v 8. podlaží, ul. Aléská č. p. 54, Pražské Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 169/22404 na společných částech domu č. p. 54 a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. 553 Záměr prodeje bytové jednotky č. 2 o velikosti 4+1 nacházející se v 1. podlaží, Sídliště Za Chlumem č. p. 733, Teplické Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 807/55960 na společných částech domu č. p. 733, č. p. 734, č. p. 735 a č. p. 736 a pozemku p. č. 1636/53 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. 554 Záměr výkupu pozemků p. č. 1560/2 o výměře 15 m 2, p. č. 1560/3 o výměře 11 m 2, p. č. 1560/4 o výměře 10 m 2, p. č. 1560/6 o výměře 12 m 2, p. č. 1560/7 o výměře 11 m 2, p. č. 1560/8 o výměře 11 m 2, p. č. 1560/9 o výměře 12 m 2, p. č. 1560/10 o výměře 12 m 2, p. č. 1560/11 o výměře 13 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské osadě č. 6 Chlum v Bílině, a to části p. č. 1629/1 o výměře cca m 2, části p. č. 1630/1 o výměře cca m 2, části p. č o výměře cca m 2, p. č. 1629/4 o výměře 18 m 2 a p. č. 1630/51 o výměře 18 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 31 Kč/m 2 s předkupním právem pro Základní organizaci č. 6 Českého zahrádkářského svazu Chlum, Bílina s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 556 Záměr prodeje pozemků v k. ú. Bílina-Újezd v areálu Českého zahrádkářského svazu ZO Bílina č. 5 Pod Bořněm, Pražské Předměstí, (viz přiložená tabulka seznam pozemků k prodeji ZO č. 5) za kupní cenu 31 Kč/m 2 s předkupním právem pro Český zahrádkářský svaz ZO Bílina č. 5 Pod Bořněm, Pražské Předměstí. Usnesení rady města z

11 557 Uzavření smlouvy č (podpis zástupce SFŽP k ) o poskytnutí podpory mezi městem Bílina jako příjemcem podpory a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Sanace skalního masivu v Důlní ulici v Bílině. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 558 Uzavření smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/ o poskytnutí dotace ve výši ,92 Kč z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad mezi městem Bílina jako příjemcem dotace a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad jako poskytovatelem dotace, na realizaci projektu Rekonstrukce Zelené haly v Bílině. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 559 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a Stavební a obchodní společností Most, s. r. o., jako zhotovitelem, na akci Rekonstrukce objektu integrovaného centra prevence v Bílině, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši Kč a změna přílohy č. 3 smlouvy o dílo seznam subdodavatelů. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu města. 560 Odpis nedobytné pohledávky za pana Zdeňka Bláhu ve výši Kč za nezaplacené dlužné nájemné. 561 Odpis nedobytné pohledávky za pana Jaroslava Špeciána ve výši Kč za nezaplacené dlužné nájemné. VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města z a m í t n o u t 562 Žádost Roberta a Šárky Hajmových o prodej pozemku p. č. 197 o výměře cca 70 m 2 k. ú. Bílina. 563 Žádost paní Dany Černé o prodej části pozemku p. č. 1727/47 o výměře cca 92 m 2, části pozemku p. č. 1727/49 o výměře cca 125 m 2 a části pozemku p. č. 1727/50 o výměře cca 110 m 2 k. ú. Bílina. 564 Žádost společnosti ČEZ Teplárenská, a. s. o prodej pozemku p. č. 1727/50 o výměře 695 m 2 k. ú. Bílina. 565 Žádost paní Ilony Láskové o prodej pozemku p. č. 1069/13 k. ú. Bílina z důvodu budoucí výstavby zázemí zimního stadionu. IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 566 Žádost manželů Kykalových o zjednosměrnění ul. Wolkerova a rozhodnutí rady města o zachování provozu v obou směrech. Usnesení rady města z

12 567 Žádost pana Jana Šámala, v právním zastoupení JUDr. Jiřím Fílou, o sdělení stavu věci, týkající se odkoupení souboru nemovitých věcí komplexu Husitská bašta městem Bílina, včetně odpovědi. 568 Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a zároveň doporučuje zastupitelstvu města uplatnit připomínku ve věci vymezení Východního obchvatu města Bílina přeložka silnice I/13 v aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje jako veřejně prospěšné stavby. X. předkládá zastupitelstvu města k projednání 569 Žádost SK HC Draci Bílina o poskytnutí finanční podpory ve výši Kč na náklady spojené s 2. národní hokejovou ligou na rok Stanovení počtu členů zastupitelstva města na volební období , v souladu s 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. XI. bere na vědomí 571 Informace k plnění usnesení č. 229 z , kterým rada města vzala na vědomí zprávu odboru auditu o výsledcích veřejnosprávní kontroly č. 1/2014 příspěvkové organizace KC Kaskáda a zároveň uložila řediteli KC Kaskáda odstranit zjištěné nedostatky, a to v termínu do Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 313 z , kterým uložila tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním posudku technického stavu objektů lázní a návrhu opatření. 573 Splnění usnesení č. 320 z , kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit vedoucího stavebního úřadu dokončením prodeje bytů a prostor sloužících k podnikání v prodaných domech města: a) Za Chlumem 737, byt č. 22, 1+1 v 7. podlaží, b) Teplická 597, byt č. 29, 1+3 v 7. podlaží, c) Fišerova 395, prostor sloužící k podnikání, 1. podlaží, d) Aléská 255/54, býv. ubytovna 1+1, 8. podlaží, e) Aléská 255/101, býv. NP baráčníci, 1. podlaží, f) Aléská 255/102, býv. sklad CO, 1. podlaží, g) Za Chlumem 733, prostor sloužící k podnikání, 1+3, 1. podlaží. Stavební úřad navrhne zvýhodněnou cenu za m 2 a opatření pro uskutečnění prodeje těchto bytů a prostor k podnikání. Usnesení rady města z

13 574 Informace tajemníka městského úřadu k výběrovému řízení na ředitele/ku Kulturního centra Kaskáda a zároveň jmenuje komisi pro otevírání obálek k tomuto výběrovému řízení ve složení: Ing. Ladislav Kvěch, tajemník městského úřadu, paní Petra Prchalová, personální, a pan Václav Šlambora, člen rady města. 575 Zápis komise pro školství, kulturu a sport z RADA MĚSTA v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. I. bere na vědomí 576 Aktualizované znění společenské smlouvy společnosti Rekreační a sportovní zařízení, s. r. o., Bílina, předložené advokátní kanceláří Dostál & Sorokáč s tím, že ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit projednání této společenské smlouvy na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční RADA MĚSTA v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina, s. r. o. I. schvaluje 577 Řádnou účetní závěrku společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, za rok Návrh jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, RNDr. Jaroslava Herzingera, na ponechání vykázaného zisku ve výši ,22 Kč jako nerozděleného zisku minulých let pro krytí ztrát let budoucích. 579 Smlouvu o výkonu funkce jednatele, v souladu se zákonem o obchodních korporacích, jednatelů společnosti RNDr. Jaroslava Herzingera a Mgr. Reného Štěpánka, dle předloženého návrhu. Usnesení rady města z

14 II. bere na vědomí 580 Informace jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, RNDr. Jaroslava Herzingera, o provozu společnosti. 581 Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti k Zprávu dozorčí rady obchodní společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, z 10. června Informaci jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, RNDr. Jaroslava Herzingera, k problematice protialkoholních a protitoxikomanických záchytných stanic v Ústeckém kraji. Josef Horáček starosta města Mgr. Zdeněk Rendl místostarosta města Usnesení rady města z

Usnesení z 24. schůze v roce 2013, konané 4. prosince 2013

Usnesení z 24. schůze v roce 2013, konané 4. prosince 2013 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 24. schůze v roce 2013, konané 4. prosince 2013 Usnesení s termínem č.: 744 taj. (ONI) 18.12. 914 taj. (ONI) 22.01. 281 taj. (ONI) leden 2014 Trvalá usnesení č.:

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje

Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 Usnesení s termínem č.: 281 taj. (ONI) 02.10. 746 taj. (ONI) 16.10. 1180 taj. (ONI) 16.10. 747 taj. (ONI) 16.10. Splněná

Více

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 1 Usnesení zastupitelstva města

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2011, konané 2. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. ruší. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2011, konané 2. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. ruší. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 782 taj. 30.11. 813 taj. (ONI) 31.12. Splněné usnesení č.: 758, 803, 966, 1014 Usnesení z 24. schůze v roce 2011, konané 2. listopadu 2011 Trvalá usnesení

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 Usnesení s termínem č.: 101 taj. (ONI) 28.03. 194 taj. 02.04. 189 taj., MTSB 28.03. 195 taj. 02.04. 225 taj. 28.03.

Více

Usnesení ze 7. schůze v roce 2014, konané 2. dubna 2014. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Usnesení ze 7. schůze v roce 2014, konané 2. dubna 2014. R A D A M Ě S T A I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. schůze v roce 2014, konané 2. dubna 2014 Usnesení s termínem č.: 184 taj. 14.05. 281 taj. (ONI) 28.05. 229 KC Kaskáda 30.05. 313 taj. (ONI) 19.06. Splněná usnesení

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Usnesení z 2. zasedání v roce 2015, které se uskutečnilo 29. dubna 2015 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 2. zasedání v roce 2015, které se uskutečnilo 29. dubna 2015 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje Usnesení z 2. zasedání v roce 2015, které se uskutečnilo 29. dubna 2015 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 16 Usnesení zastupitelstva města č. 272 z 12.12.2013, kterým byl schválen záměr

Více

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 Usnesení s termínem č.: 516 taj. (OD) 28.08. 623 taj. (OSVaZ) 28.08. 1180 taj. (ONI) 18.09. 281 taj. (ONI) 02.10.

Více

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 Usnesení s termínem č.: 509 taj. (OD) 24.07. 1180 taj. (ONI) 14.08. 281 taj. (ONI) 14.08. Splněná usnesení č.: 404,

Více

Usnesení ze 4. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 21. června 2012 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. vydává. II. ověřilo. III.

Usnesení ze 4. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 21. června 2012 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. vydává. II. ověřilo. III. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 21. června 2012 Usnesení s termínem č.: 116 Tajemník 06.09. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S

Více

Usnesení z 16. schůze v roce 2015, konané 30. června 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 16. schůze v roce 2015, konané 30. června 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 16. schůze v roce 2015, konané 30. června 2015 Usnesení s termínem č.: 544 Komise ŽP 15.07. 551 HNsP 21.07. 540 KC 15.07. 611 HNsP 21.07. 276 taj. 21.07. 612 HNsP

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2014, konané 5. února 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. ruší. III. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2014, konané 5. února 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. ruší. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 3. schůze v roce 2014, konané 5. února 2014 Usnesení s termínem č.: 281 taj. (ONI) 24.02. 50 taj. (ONI) 24.02. 914 taj. (ONI) 24.02. 1015 taj. (ONI, KC Kaskáda)

Více

Usnesení z 10. schůze v roce 2011 konané 27. dubna 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 10. schůze v roce 2011 konané 27. dubna 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 10. schůze v roce 2011 konané 27. dubna 2011 Usnesení s termínem č.: 337 taj. (ONI) 18.05. 367 taj. (ONI) ihned Splněné usnesení č.: 328 R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2015, konané 15. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. ukládá

Usnesení z 21. schůze v roce 2015, konané 15. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2015, konané 15. září 2015 Usnesení s termínem č.: 982 Taj. 29.09. 879 Taj. (ONI) 13.10. 981 Taj. 13.10. 983 Taj. (ONI) 13.10. 985 Taj. (OSVV)

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z šesté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 17. června 2015 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 5 (omluveni : Spilka Z.,Kosina P.)

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více