Usnesení z 13. schůze v roce 2014, konané 11. června 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 13. schůze v roce 2014, konané 11. června 2014"

Transkript

1 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 13. schůze v roce 2014, konané 11. června 2014 Usnesení s termínem č.: 344 taj. (ONI) taj. (ONI) taj. (ONI) taj. (ONI) KC Kaskáda taj taj. (ONI) taj. (ONI) Splněné usnesení č.: 320 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací města předkládat přehled zůstatků jejich fondů 43/12 taj. pronájmy a prodeje nemovitostí zveřejňovat v BZ a internetových stránkách v případech, kdy nemovitost bude radou města určena, jako zvlášť významná 745/13 taj. (ONI) předkládat pravidelně informace o harmonogramu realizace služeb v integrovaném centru prevence R A D A M Ě S T A I. revokuje 472 Usnesení rady města č. 404 z , kterým byla zamítnuta žádost společnosti Hipodrom Most, a. s., o poskytnutí dotace ve výši Kč na dětský den pod názvem Škola hrou, který se bude konat 17. června 2014 pro mateřské školy a 25. června 2014 pro základní školy, viz usnesení č II. schvaluje 473 Rozpočtovou změnu číslo 74/2014 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Hipodromem Most, a. s., jako příjemcem ve výši Kč na dětský den pod názvem Škola hrou, který se bude konat 17. června 2014 pro mateřské školy a 25. června 2014 pro základní školy. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 474 Rozpočtovou změnu č. 97/2014 přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši Kč z rezerv nebytového hospodářství kapitola 07 na akci Zateplení půdních prostor Mírové nám. 87, kapitola Rozpočtovou změnu č. 102/2014 prominutí pronájmu městského divadla Základní umělecké škole G. Waltera v Bílině na muzikál Kam chodí slunce spát a zároveň schvaluje navýšení rozpočtu finančního odboru z rezervy rady ve výši Kč na úhradu pronájmu Kulturnímu centru Kaskáda. 476 Odměny ředitelům příspěvkových organizací dle 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dle návrhu vedoucí finanční odboru a členů rady města. Usnesení rady města z

2 477 Žádost paní Alžběty Fialové o prominutí pronájmu v KD Fontána a zároveň schvaluje čerpání rozpočtu finančního odboru ve výši Kč na pronájem KD Fontána na setkání občanů zaniklých obcí Jenišův Újezd a Břežánky, které se bude konat Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši Kč z Programu podpory sportu ve městě Bílina rezerva pro sportovní organizace mezi městem Bílina jako dárcem a Fotbalovým klubem Bílina jako obdarovaným na účast týmů mladších a starších žáků na mezinárodním turnaji v Hradci Králové, který se koná ve dnech Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 479 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši Kč z Programu podpory sportu ve městě Bílina rezerva pro sportovní organizace mezi městem Bílina jako dárcem a Fotbalovým klubem Bílina jako obdarovaným na účast týmu starších dorostenců na mezinárodním turnaji v Polsku (Wroclav), který se koná ve dnech Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 480 Úpravu platu Mgr. Svobodové, ředitelce Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Flenderové, ředitelce Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace a Mgr. Holkové, ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace v souladu s 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů dle návrhu finančního odboru, s účinností od do Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1683/6 o výměře cca 413 m 2 k. ú. Bílina za účelem využití k individuální rekreaci dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 482 Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manželi Jaroslavem a Janou Stillerovými jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku parcely č. 269/71 o výměře cca 236 m 2, části pozemku parcely č. 269/191 o výměře cca 157 m 2 a pronájem pozemku parcely č. 269/346 o výměře 103 m 2 vše k. ú. Bílina, za účelem využití jako zahrada, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, tj Kč/rok. Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 483 Výzvu, zadávací podmínky, návrh smlouvy a návrh na oslovení pěti firem k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na dodávky s názvem Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Bílině. 484 Uzavření smlouvy o spolufinancování akce mezi městem Bílina a Povodím Ohře, s. p., Chomutov, jejímž předmětem je spoluúčast na financování akce Syčivka, ř. km 0,707 0,820 (Bílina) úprava koryta a okálů. Zároveň schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnost cesty a vybudování a umístění hrubých česlí mezi městem Bílina jako budoucím povinným a Povodím Ohře, s. p., Chomutov, jako budoucím oprávněným, s tím, že uzavření těchto smluv navazuje na usnesení zastupitelstva města č. 135 z Podpisem smluv pověřuje starostu města. Usnesení rady města z

3 485 Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 ul. Mírové náměstí 87 s paní Evou Měšťákovou, na dobu určitou jednoho roku, po ukončení nájemního vztahu stávajícího nájemce. 486 Program prevence kriminality města Bílina na rok 2014/2 a předložení žádosti o dotaci projektů prevence do druhého kola Programu prevence kriminality MVČR na rok 2014, dle předloženého návrhu. 487 Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi společností HILPRESS Česká republika, s. r. o., Důlní 439, Bílina jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem prostoru sloužícího podnikání na adrese Tyršova 320, Bílina o celkové výměře 145,51 m 2 za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání s platností od na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle 2312 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 488 Zahraniční cestu do města Bilgoraj (Polsko) ve dnech , které se zúčastní Josef Horáček, starosta města, a Mgr. René Štěpánek, člen rady města. III. souhlasí 489 S udělením výjimky nad počet dětí stanoveného prováděcím právním předpisem, v souladu s 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V přípravné třídě Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace může být pro školní rok 2014/2015 zapsáno 19 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. IV. zamítá 490 Žádost manželů Kykalových o zjednosměrnění ul. Wolkerova a trvá na zachování provozu v obou směrech. 491 Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených v ČR, Klubu Radost, Prostějov, o poskytnutí finančního příspěvku na akci Jak se dělá papír?. V. rozhodla 492 O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Výstavba chodníku pro pěší v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině dle směrnice č. 04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina takto: Pořadí Název uchazeče 1. Petr Arpáš, s. r. o., Bílina 2. TELKONT, s. r. o., Teplice Usnesení rady města z

4 493 O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Generální oprava hlavního výtahu v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině dle směrnice č. 04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina takto: Pořadí Název uchazeče 1. Výtahy Vaněrka, s. r. o., Duchcov 2. FANAK, s. r. o., Chomutov 494 Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Bílině. VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města r e v o k o v a t 495 Usnesení zastupitelstva města č. 262 z 12. prosince 2013, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností ČEZ, a. s., se sídlem v Praze, Duhová 2/1444 jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy byl prodej pozemku p. č. 804/3 o výměře 40 m 2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 200 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy byl pověřen starosta města. Viz usnesení č Usnesení zastupitelstva města č. 15 z 13. února 2014, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Antonínem Lukáškem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 20 o výměře 233 m 2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy byl pověřen starosta města. Viz usnesení č Usnesení zastupitelstva města č. 272 z 12. prosince 2013, kterým byl schválen záměr prodeje pozemků v zahrádkářské osadě č. 6 v Bílině na Chlumu, a to části p. č. 1629/1 o výměře cca m 2, části p. č. 1630/1 o výměře cca m 2, části p. č o výměře cca m 2, p. č. 1629/4 o výměře 18 m 2 a p. č. 1630/51 o výměře 18 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 20 Kč/m 2 s předkupním právem pro Základní organizaci č. 6 Českého zahrádkářského svazu, Za Chlumem, Bílina s tím, že by si žadatel nechal na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. Viz usnesení č Usnesení zastupitelstva města č. 272 z 12. prosince 2013, kterým byl schválen záměr prodeje pozemků v k. ú. Bílina-Újezd v jižní části areálu Českého zahrádkářského svazu ZO Bílina č. 5 pod Bořněm, Pražské Předměstí, za kupní cenu 20 Kč/m 2, s předkupním právem pro Český zahrádkářský svaz ZO Bílina č. 5 pod Bořněm, Pražské Předměstí. Viz usnesení č VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města s c h v á l i t 499 Rozpočtovou změnu č. 92/2014 přijetí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení konání voleb do Evropského parlamentu ve výši Kč. 500 Rozpočtovou změnu č. 93/2014 přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši Kč. Usnesení rady města z

5 501 Rozpočtovou změnu č. 94/2014 přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši Kč. 502 Rozpočtovou změnu č. 95/2014 předfinancování přijetí dotace od Euroregionu Labe na akci Setkání partnerských měst kraj, ve kterém žijeme ve výši Kč a zároveň doporučuje schválit financování podílu města ve výši Kč. 503 Rozpočtovou změnu č. 96/2014 přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši Kč na financování akce Setkání partnerských měst kraj, ve kterém žijeme a zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit financování podílu města ve výši Kč. 504 Rozpočtovou změnu č. 98/2014 navýšení finančních prostředků schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši Kč na předfinancování akce spolufinancované z prostředků Státního fondu životního prostředí a Fondu soudržnosti (EU) Zateplení plavecké haly. 505 Rozpočtovou změnu č. 99/2014 navýšení finančních prostředků schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši Kč na předfinancování akce spolufinancované z prostředků EU Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu. 506 Rozpočtovou změnu č. 100/2014 přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín. 507 Rozpočtovou změnu č. 101/2014 navýšení rozpočtu finančního odboru ve výši Kč na financování Příměstského tábora z přebytku hospodaření. V případě schválení přidělení dotace, bude tato částka vrácena do rozpočtu města. 508 Rozpočtovou změnu č. 103/2014 navýšení finančních prostředků schváleného rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí ve výši Kč na předfinancování akce spolufinancované z prostředků EU Zvyšování kvality základního vzdělávání na Bílinsku. 509 Rozpočtovou změnu č. 104/2014 navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o dotaci v rámci dotačního programu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2014 k realizaci projektu Stop kouření!! ve výši Kč. 510 Rozpočtovou změnu č. 105/2014 uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností ČEZ, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši Kč na podporu projektu osazení 4 historických lamp v areálu Lázně Kyselka. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 511 Účetní závěrku města Bíliny k , v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Usnesení rady města z

6 512 Závěrečný účet města za rok 2013, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013, bez výhrad. 513 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím, společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ jako kupujícím a společností ČEZ, a. s., se sídlem v Praze, Duhová 2/1444, PSČ jako vlastníkem trafostanice, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 804/3 o výměře 40 m 2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 200 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 514 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Ing. Hanou Ansorgovou jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 20 o výměře 233 m 2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 515 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Magdou Dattlovou jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/4 o výměře 23 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 516 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Josefem Šlechtou jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/10 o výměře 26 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 517 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Janem a Ivankou Cholavovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/11 o výměře 23 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 518 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jaroslavem a Milenou Šimonovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/16 o výměře 23 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 519 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Věrou Försterovou jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/17 o výměře 23 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 520 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Miroslavem a Alenou Procházkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/22 o výměře 23 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. Usnesení rady města z

7 521 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Ivanem Koblasou jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/29 o celkové výměře 23 m 2 a manželi Daliborem a Evou Chrastinovými jako kupujícími ideální poloviny pozemku p. č. 927/29 o celkové výměře 23 m 2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 522 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Františkem Veselým jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/34 o celkové výměře 22 m 2 a panem Janem Pekem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/34 o celkové výměře 22 m 2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 523 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jiřím Strnadem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/35 o celkové výměře 22 m 2 za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč, a ideální poloviny pozemku p. č. 927/38 o celkové výměře 22 m 2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 524 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Miroslavem Nedvědem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/39 o celkové výměře 22 m 2 a panem Pavlem Šimečkem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/39 o celkové výměře 22 m 2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 525 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jiřím Brandlem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/49 o výměře 22 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 526 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Vlastimilem a Monikou Procházkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/202 o výměře 22 m 2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 527 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Josefem a Zlatou Kopalovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2219/10 o výměře 18 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 528 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jiřím Slabochem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2219/36 o výměře 19 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 529 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Karlem Slezákem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2022/2 o výměře 21 m 2, p. č. Usnesení rady města z

8 2022/8 o výměře 11 m 2 a p. č. 2021/2 o výměře 76 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 530 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jaroslavem a Zdenou Ptáčkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2221/2 o výměře 200 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 145 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 531 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Liborem Tannertem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 12/7 o výměře 90 m 2 odděleného z pozemku p. č. 12/1 a p. č. 12/7 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č /2014 za kupní cenu 390 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 532 Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a panem Jiřím Ježkem, kdy předmětem smlouvy je dle geometrického plánu č /2003 směna pozemku p. č. 1630/89 o výměře m 2 odděleného z pozemku p. č. 1630/94 za p. č. 1630/90 o výměře 753 m 2 odděleného z pozemků p. č. 1630/85, p. č. 163/86 a p. č. 1630/94 a pozemek p. č. 1630/95 vše v k. ú. Bílina. Podpisem směnné smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 533 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a paní Vladimírou Jelínkovou jako prodávající, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1560/5 o výměře 11 m 2 za kupní cenu 275 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 534 Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a Židovskou obcí Teplice, jejímž předmětem je dle geometrického plánu č /2013 směna pozemků parcely č. 2003/7 o výměře 670 m 2 a p. p. č. 1997/4 o výměře 23 m 2 za p. č. 2003/4 o výměře m 2 vše v k. ú. Bílina. Ceny pozemků činí dle znaleckého posudku 40 Kč/m 2. Město Bílina uhradí Židovské obci Teplice rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který po odečtení poloviny nákladů spojených se směnou činí Kč. Podpisem směnné smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 535 Záměr prodeje pozemku p. č. 927/24 o výměře 23 m 2, pozemku p. č. 927/42 o výměře 22 m 2 a pozemku p. č. 927/43 o výměře 22 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m Záměr prodeje pozemku p. č. 2219/22 o výměře 20 m 2, ideální poloviny pozemku p. č. 2219/25 o celkové výměře 19 m 2, ideální polovinu pozemku p. č. 2219/28 o celkové výměře 19 m 2, pozemku p. č. 2219/31 o výměře 19 m 2, pozemku p. č. 2219/37 o výměře 19 m 2, pozemku p. č. 2219/39 o výměře 18 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m Záměr prodeje pozemku p. č. 23/146 o výměře 22 m 2, p. č. 23/46 o výměře 23 m 2, p. č. 23/56 o výměře 22 m 2, p. č. 23/163 o výměře 23 m 2, p. č. 23/207 o výměře 24 m 2, p. č. 23/210 o výměře 24 m 2 vše k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m Záměr prodeje části pozemku p. č. 1194/27 o výměře cca 950 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m 2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku. Usnesení rady města z

9 539 Záměr prodeje části pozemku p. č. 197 o výměře cca 50 m 2 a pozemku p. č. 198/2 o výměře 3 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m 2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku. 540 Záměr prodeje části pozemku p. č. 140/1 o výměře cca 18 m 2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 275 Kč/m 2 s tím, že si žadatel nechá na své náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku. 541 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1636/95 o výměře cca 10,5 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m 2 s tím, že si žadatel nechá na své náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku. 542 Záměr prodeje pozemku p. č. 336/9 o výměře 1301 m 2 za kupní cenu 130 Kč/m 2, pozemku p. č. 937/50 o výměře 448 m 2 za kupní cenu 275 Kč/m 2, pozemku p. č. 1636/38 o výměře 957 m 2 za kupní cenu 130 Kč/m 2, pozemku p. č. 1636/45 o výměře 953 m 2 za kupní cenu 275 Kč/m 2, pozemku p. č. 1636/92 o výměře 429 m 2 za kupní cenu 200 Kč/m 2, pozemku p. č. 1683/138 o výměře 257 m 2 za kupní cenu 120 Kč/m 2 vše k. ú. Bílina a pozemku p. č. 380/57 o výměře 1504 m 2 za kupní cenu 130 Kč/m 2, pozemku p. č. 380/58 o výměře 751 m 2 za kupní cenu 130 Kč/m 2 vše k. ú. Bílina-Újezd. 543 Záměr prodeje pozemku p. č o výměře 234 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m Záměr prodeje pozemku p. č. 76/37 o výměře m 2 k. ú. Chotějovice za kupní cenu 1 Kč dle smlouvy o výpůjčce uzavřené dne Zároveň schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 424 o výměře 99 m 2 k. ú. Chotějovice za cenu dle znaleckého posudku. 545 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/154 o výměře cca 280 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu dle znaleckého posudku, která činí 850 Kč/m 2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 546 Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 259/2 o výměře 84 m 2 k. ú. Bílina. 547 Zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 22 o velikosti 1+1 o rozloze 36,68 m 2 nacházející se v 7. podlaží, Sídliště Za Chlumem č. p. 737, Teplické Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 17/2000 na společných částech domu č. p. 737, č. p. 738 a č. p. 739 a pozemku p. č. 1636/57 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku, která činí Kč. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. 548 Zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 29 o velikosti 3+1 o rozloze 64,58 m 2 nacházející se v 6. podlaží, ul. Teplická č. p. 597, Teplické Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 612/19805 na společných částech domu č. p. 597 a pozemku p. č. 1683/80 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku, která činí Kč. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. Usnesení rady města z

10 549 Záměr prodeje podílu o velikosti 405/5349 v č. p. 395/4, ul. Fišerova, Mostecké Předměstí, Bílina spolu s podílem na zastavěném pozemku p. č. 1768/2 k. ú. Bílina za minimální cenu obvyklou, která činí Kč. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. 550 Záměr prodeje nebytového prostoru č. jednotky 255/101 o výměře 46,3 m 2, nacházející se v 1. podlaží, ul. Aléská, Pražské Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 463/44808 na společných částech domu č. p. 255 a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku, která činí Kč. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. 551 Záměr prodeje nebytového prostoru č. jednotky 255/102 nacházející se v 1. podlaží, ul. Aléská, Pražské Předměstí, Bílina, spolu s podílem o velikosti 79/11202 na společných částech domu a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku, která činí Kč. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, společenství vlastníků, ostatní. 552 Záměr prodeje bytové jednotky č. 54 o velikosti 1+1 nacházející se v 8. podlaží, ul. Aléská č. p. 54, Pražské Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 169/22404 na společných částech domu č. p. 54 a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. 553 Záměr prodeje bytové jednotky č. 2 o velikosti 4+1 nacházející se v 1. podlaží, Sídliště Za Chlumem č. p. 733, Teplické Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 807/55960 na společných částech domu č. p. 733, č. p. 734, č. p. 735 a č. p. 736 a pozemku p. č. 1636/53 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. 554 Záměr výkupu pozemků p. č. 1560/2 o výměře 15 m 2, p. č. 1560/3 o výměře 11 m 2, p. č. 1560/4 o výměře 10 m 2, p. č. 1560/6 o výměře 12 m 2, p. č. 1560/7 o výměře 11 m 2, p. č. 1560/8 o výměře 11 m 2, p. č. 1560/9 o výměře 12 m 2, p. č. 1560/10 o výměře 12 m 2, p. č. 1560/11 o výměře 13 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské osadě č. 6 Chlum v Bílině, a to části p. č. 1629/1 o výměře cca m 2, části p. č. 1630/1 o výměře cca m 2, části p. č o výměře cca m 2, p. č. 1629/4 o výměře 18 m 2 a p. č. 1630/51 o výměře 18 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 31 Kč/m 2 s předkupním právem pro Základní organizaci č. 6 Českého zahrádkářského svazu Chlum, Bílina s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 556 Záměr prodeje pozemků v k. ú. Bílina-Újezd v areálu Českého zahrádkářského svazu ZO Bílina č. 5 Pod Bořněm, Pražské Předměstí, (viz přiložená tabulka seznam pozemků k prodeji ZO č. 5) za kupní cenu 31 Kč/m 2 s předkupním právem pro Český zahrádkářský svaz ZO Bílina č. 5 Pod Bořněm, Pražské Předměstí. Usnesení rady města z

11 557 Uzavření smlouvy č (podpis zástupce SFŽP k ) o poskytnutí podpory mezi městem Bílina jako příjemcem podpory a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Sanace skalního masivu v Důlní ulici v Bílině. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 558 Uzavření smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/ o poskytnutí dotace ve výši ,92 Kč z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad mezi městem Bílina jako příjemcem dotace a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad jako poskytovatelem dotace, na realizaci projektu Rekonstrukce Zelené haly v Bílině. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 559 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a Stavební a obchodní společností Most, s. r. o., jako zhotovitelem, na akci Rekonstrukce objektu integrovaného centra prevence v Bílině, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši Kč a změna přílohy č. 3 smlouvy o dílo seznam subdodavatelů. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu města. 560 Odpis nedobytné pohledávky za pana Zdeňka Bláhu ve výši Kč za nezaplacené dlužné nájemné. 561 Odpis nedobytné pohledávky za pana Jaroslava Špeciána ve výši Kč za nezaplacené dlužné nájemné. VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města z a m í t n o u t 562 Žádost Roberta a Šárky Hajmových o prodej pozemku p. č. 197 o výměře cca 70 m 2 k. ú. Bílina. 563 Žádost paní Dany Černé o prodej části pozemku p. č. 1727/47 o výměře cca 92 m 2, části pozemku p. č. 1727/49 o výměře cca 125 m 2 a části pozemku p. č. 1727/50 o výměře cca 110 m 2 k. ú. Bílina. 564 Žádost společnosti ČEZ Teplárenská, a. s. o prodej pozemku p. č. 1727/50 o výměře 695 m 2 k. ú. Bílina. 565 Žádost paní Ilony Láskové o prodej pozemku p. č. 1069/13 k. ú. Bílina z důvodu budoucí výstavby zázemí zimního stadionu. IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 566 Žádost manželů Kykalových o zjednosměrnění ul. Wolkerova a rozhodnutí rady města o zachování provozu v obou směrech. Usnesení rady města z

12 567 Žádost pana Jana Šámala, v právním zastoupení JUDr. Jiřím Fílou, o sdělení stavu věci, týkající se odkoupení souboru nemovitých věcí komplexu Husitská bašta městem Bílina, včetně odpovědi. 568 Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a zároveň doporučuje zastupitelstvu města uplatnit připomínku ve věci vymezení Východního obchvatu města Bílina přeložka silnice I/13 v aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje jako veřejně prospěšné stavby. X. předkládá zastupitelstvu města k projednání 569 Žádost SK HC Draci Bílina o poskytnutí finanční podpory ve výši Kč na náklady spojené s 2. národní hokejovou ligou na rok Stanovení počtu členů zastupitelstva města na volební období , v souladu s 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. XI. bere na vědomí 571 Informace k plnění usnesení č. 229 z , kterým rada města vzala na vědomí zprávu odboru auditu o výsledcích veřejnosprávní kontroly č. 1/2014 příspěvkové organizace KC Kaskáda a zároveň uložila řediteli KC Kaskáda odstranit zjištěné nedostatky, a to v termínu do Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 313 z , kterým uložila tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním posudku technického stavu objektů lázní a návrhu opatření. 573 Splnění usnesení č. 320 z , kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit vedoucího stavebního úřadu dokončením prodeje bytů a prostor sloužících k podnikání v prodaných domech města: a) Za Chlumem 737, byt č. 22, 1+1 v 7. podlaží, b) Teplická 597, byt č. 29, 1+3 v 7. podlaží, c) Fišerova 395, prostor sloužící k podnikání, 1. podlaží, d) Aléská 255/54, býv. ubytovna 1+1, 8. podlaží, e) Aléská 255/101, býv. NP baráčníci, 1. podlaží, f) Aléská 255/102, býv. sklad CO, 1. podlaží, g) Za Chlumem 733, prostor sloužící k podnikání, 1+3, 1. podlaží. Stavební úřad navrhne zvýhodněnou cenu za m 2 a opatření pro uskutečnění prodeje těchto bytů a prostor k podnikání. Usnesení rady města z

13 574 Informace tajemníka městského úřadu k výběrovému řízení na ředitele/ku Kulturního centra Kaskáda a zároveň jmenuje komisi pro otevírání obálek k tomuto výběrovému řízení ve složení: Ing. Ladislav Kvěch, tajemník městského úřadu, paní Petra Prchalová, personální, a pan Václav Šlambora, člen rady města. 575 Zápis komise pro školství, kulturu a sport z RADA MĚSTA v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. I. bere na vědomí 576 Aktualizované znění společenské smlouvy společnosti Rekreační a sportovní zařízení, s. r. o., Bílina, předložené advokátní kanceláří Dostál & Sorokáč s tím, že ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit projednání této společenské smlouvy na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční RADA MĚSTA v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina, s. r. o. I. schvaluje 577 Řádnou účetní závěrku společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, za rok Návrh jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, RNDr. Jaroslava Herzingera, na ponechání vykázaného zisku ve výši ,22 Kč jako nerozděleného zisku minulých let pro krytí ztrát let budoucích. 579 Smlouvu o výkonu funkce jednatele, v souladu se zákonem o obchodních korporacích, jednatelů společnosti RNDr. Jaroslava Herzingera a Mgr. Reného Štěpánka, dle předloženého návrhu. Usnesení rady města z

14 II. bere na vědomí 580 Informace jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, RNDr. Jaroslava Herzingera, o provozu společnosti. 581 Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti k Zprávu dozorčí rady obchodní společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, z 10. června Informaci jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, RNDr. Jaroslava Herzingera, k problematice protialkoholních a protitoxikomanických záchytných stanic v Ústeckém kraji. Josef Horáček starosta města Mgr. Zdeněk Rendl místostarosta města Usnesení rady města z

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 Usnesení s termínem č.: 509 taj. (OD) 24.07. 1180 taj. (ONI) 14.08. 281 taj. (ONI) 14.08. Splněná usnesení č.: 404,

Více

Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje

Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 Usnesení s termínem č.: 281 taj. (ONI) 02.10. 746 taj. (ONI) 16.10. 1180 taj. (ONI) 16.10. 747 taj. (ONI) 16.10. Splněná

Více

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 Usnesení s termínem č.: 516 taj. (OD) 28.08. 623 taj. (OSVaZ) 28.08. 1180 taj. (ONI) 18.09. 281 taj. (ONI) 02.10.

Více

Usnesení ze 4. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 21. června 2012 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. vydává. II. ověřilo. III.

Usnesení ze 4. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 21. června 2012 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. vydává. II. ověřilo. III. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 21. června 2012 Usnesení s termínem č.: 116 Tajemník 06.09. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 30. ledna 2001 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 30. ledna 2001 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 30. ledna 2001 v 19,00 hod. v malém sále KD Družba I. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM, konaného dne 5.

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh USS NESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 5. 2015 USNESENÍ Č. 372/2015 Informace o rezignaci MUDr. Peteraa Hromádky na mandát členaa ZM Liberec Radaa města po projednání ber e na věě domí

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více