Usnesení z 13. schůze v roce 2014, konané 11. června 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 13. schůze v roce 2014, konané 11. června 2014"

Transkript

1 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 13. schůze v roce 2014, konané 11. června 2014 Usnesení s termínem č.: 344 taj. (ONI) taj. (ONI) taj. (ONI) taj. (ONI) KC Kaskáda taj taj. (ONI) taj. (ONI) Splněné usnesení č.: 320 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací města předkládat přehled zůstatků jejich fondů 43/12 taj. pronájmy a prodeje nemovitostí zveřejňovat v BZ a internetových stránkách v případech, kdy nemovitost bude radou města určena, jako zvlášť významná 745/13 taj. (ONI) předkládat pravidelně informace o harmonogramu realizace služeb v integrovaném centru prevence R A D A M Ě S T A I. revokuje 472 Usnesení rady města č. 404 z , kterým byla zamítnuta žádost společnosti Hipodrom Most, a. s., o poskytnutí dotace ve výši Kč na dětský den pod názvem Škola hrou, který se bude konat 17. června 2014 pro mateřské školy a 25. června 2014 pro základní školy, viz usnesení č II. schvaluje 473 Rozpočtovou změnu číslo 74/2014 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Bílina jako poskytovatelem a Hipodromem Most, a. s., jako příjemcem ve výši Kč na dětský den pod názvem Škola hrou, který se bude konat 17. června 2014 pro mateřské školy a 25. června 2014 pro základní školy. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 474 Rozpočtovou změnu č. 97/2014 přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši Kč z rezerv nebytového hospodářství kapitola 07 na akci Zateplení půdních prostor Mírové nám. 87, kapitola Rozpočtovou změnu č. 102/2014 prominutí pronájmu městského divadla Základní umělecké škole G. Waltera v Bílině na muzikál Kam chodí slunce spát a zároveň schvaluje navýšení rozpočtu finančního odboru z rezervy rady ve výši Kč na úhradu pronájmu Kulturnímu centru Kaskáda. 476 Odměny ředitelům příspěvkových organizací dle 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dle návrhu vedoucí finanční odboru a členů rady města. Usnesení rady města z

2 477 Žádost paní Alžběty Fialové o prominutí pronájmu v KD Fontána a zároveň schvaluje čerpání rozpočtu finančního odboru ve výši Kč na pronájem KD Fontána na setkání občanů zaniklých obcí Jenišův Újezd a Břežánky, které se bude konat Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši Kč z Programu podpory sportu ve městě Bílina rezerva pro sportovní organizace mezi městem Bílina jako dárcem a Fotbalovým klubem Bílina jako obdarovaným na účast týmů mladších a starších žáků na mezinárodním turnaji v Hradci Králové, který se koná ve dnech Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 479 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši Kč z Programu podpory sportu ve městě Bílina rezerva pro sportovní organizace mezi městem Bílina jako dárcem a Fotbalovým klubem Bílina jako obdarovaným na účast týmu starších dorostenců na mezinárodním turnaji v Polsku (Wroclav), který se koná ve dnech Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 480 Úpravu platu Mgr. Svobodové, ředitelce Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace, Mgr. Flenderové, ředitelce Základní školy, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace a Mgr. Holkové, ředitelce Základní školy, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, příspěvková organizace v souladu s 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů dle návrhu finančního odboru, s účinností od do Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1683/6 o výměře cca 413 m 2 k. ú. Bílina za účelem využití k individuální rekreaci dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny. 482 Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Bílina jako pronajímatelem a manželi Jaroslavem a Janou Stillerovými jako nájemci, kdy předmětem smlouvy je pronájem části pozemku parcely č. 269/71 o výměře cca 236 m 2, části pozemku parcely č. 269/191 o výměře cca 157 m 2 a pronájem pozemku parcely č. 269/346 o výměře 103 m 2 vše k. ú. Bílina, za účelem využití jako zahrada, za cenu dle směrnice č. 4/2014 upravující podmínky pronájmu pozemků města Bíliny, tj Kč/rok. Podpisem nájemní smlouvy pověřuje starostu města. 483 Výzvu, zadávací podmínky, návrh smlouvy a návrh na oslovení pěti firem k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na dodávky s názvem Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Bílině. 484 Uzavření smlouvy o spolufinancování akce mezi městem Bílina a Povodím Ohře, s. p., Chomutov, jejímž předmětem je spoluúčast na financování akce Syčivka, ř. km 0,707 0,820 (Bílina) úprava koryta a okálů. Zároveň schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnost cesty a vybudování a umístění hrubých česlí mezi městem Bílina jako budoucím povinným a Povodím Ohře, s. p., Chomutov, jako budoucím oprávněným, s tím, že uzavření těchto smluv navazuje na usnesení zastupitelstva města č. 135 z Podpisem smluv pověřuje starostu města. Usnesení rady města z

3 485 Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 ul. Mírové náměstí 87 s paní Evou Měšťákovou, na dobu určitou jednoho roku, po ukončení nájemního vztahu stávajícího nájemce. 486 Program prevence kriminality města Bílina na rok 2014/2 a předložení žádosti o dotaci projektů prevence do druhého kola Programu prevence kriminality MVČR na rok 2014, dle předloženého návrhu. 487 Uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi společností HILPRESS Česká republika, s. r. o., Důlní 439, Bílina jako nájemcem a městem Bílina jako pronajímatelem prostoru sloužícího podnikání na adrese Tyršova 320, Bílina o celkové výměře 145,51 m 2 za nájemné dle platné směrnice o nájmu z prostor sloužících podnikání s platností od na dobu neurčitou s výpovědní dobou dle 2312 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 488 Zahraniční cestu do města Bilgoraj (Polsko) ve dnech , které se zúčastní Josef Horáček, starosta města, a Mgr. René Štěpánek, člen rady města. III. souhlasí 489 S udělením výjimky nad počet dětí stanoveného prováděcím právním předpisem, v souladu s 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V přípravné třídě Základní školy, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace může být pro školní rok 2014/2015 zapsáno 19 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. IV. zamítá 490 Žádost manželů Kykalových o zjednosměrnění ul. Wolkerova a trvá na zachování provozu v obou směrech. 491 Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených v ČR, Klubu Radost, Prostějov, o poskytnutí finančního příspěvku na akci Jak se dělá papír?. V. rozhodla 492 O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Výstavba chodníku pro pěší v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině dle směrnice č. 04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina takto: Pořadí Název uchazeče 1. Petr Arpáš, s. r. o., Bílina 2. TELKONT, s. r. o., Teplice Usnesení rady města z

4 493 O pořadí nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Generální oprava hlavního výtahu v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině dle směrnice č. 04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Bílina takto: Pořadí Název uchazeče 1. Výtahy Vaněrka, s. r. o., Duchcov 2. FANAK, s. r. o., Chomutov 494 Vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu v Bílině. VI. projednala a doporučuje zastupitelstvu města r e v o k o v a t 495 Usnesení zastupitelstva města č. 262 z 12. prosince 2013, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností ČEZ, a. s., se sídlem v Praze, Duhová 2/1444 jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy byl prodej pozemku p. č. 804/3 o výměře 40 m 2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 200 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy byl pověřen starosta města. Viz usnesení č Usnesení zastupitelstva města č. 15 z 13. února 2014, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Antonínem Lukáškem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 20 o výměře 233 m 2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy byl pověřen starosta města. Viz usnesení č Usnesení zastupitelstva města č. 272 z 12. prosince 2013, kterým byl schválen záměr prodeje pozemků v zahrádkářské osadě č. 6 v Bílině na Chlumu, a to části p. č. 1629/1 o výměře cca m 2, části p. č. 1630/1 o výměře cca m 2, části p. č o výměře cca m 2, p. č. 1629/4 o výměře 18 m 2 a p. č. 1630/51 o výměře 18 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 20 Kč/m 2 s předkupním právem pro Základní organizaci č. 6 Českého zahrádkářského svazu, Za Chlumem, Bílina s tím, že by si žadatel nechal na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. Viz usnesení č Usnesení zastupitelstva města č. 272 z 12. prosince 2013, kterým byl schválen záměr prodeje pozemků v k. ú. Bílina-Újezd v jižní části areálu Českého zahrádkářského svazu ZO Bílina č. 5 pod Bořněm, Pražské Předměstí, za kupní cenu 20 Kč/m 2, s předkupním právem pro Český zahrádkářský svaz ZO Bílina č. 5 pod Bořněm, Pražské Předměstí. Viz usnesení č VII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města s c h v á l i t 499 Rozpočtovou změnu č. 92/2014 přijetí účelové neinvestiční dotace na zabezpečení konání voleb do Evropského parlamentu ve výši Kč. 500 Rozpočtovou změnu č. 93/2014 přijetí účelové neinvestiční dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši Kč. Usnesení rady města z

5 501 Rozpočtovou změnu č. 94/2014 přijetí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši Kč. 502 Rozpočtovou změnu č. 95/2014 předfinancování přijetí dotace od Euroregionu Labe na akci Setkání partnerských měst kraj, ve kterém žijeme ve výši Kč a zároveň doporučuje schválit financování podílu města ve výši Kč. 503 Rozpočtovou změnu č. 96/2014 přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši Kč na financování akce Setkání partnerských měst kraj, ve kterém žijeme a zároveň doporučuje zastupitelstvu města schválit financování podílu města ve výši Kč. 504 Rozpočtovou změnu č. 98/2014 navýšení finančních prostředků schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši Kč na předfinancování akce spolufinancované z prostředků Státního fondu životního prostředí a Fondu soudržnosti (EU) Zateplení plavecké haly. 505 Rozpočtovou změnu č. 99/2014 navýšení finančních prostředků schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši Kč na předfinancování akce spolufinancované z prostředků EU Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu. 506 Rozpočtovou změnu č. 100/2014 přijetí státní dotace na činnost lesního hospodáře ve výši Kč pro Lesy ČR, s. p., Velemín. 507 Rozpočtovou změnu č. 101/2014 navýšení rozpočtu finančního odboru ve výši Kč na financování Příměstského tábora z přebytku hospodaření. V případě schválení přidělení dotace, bude tato částka vrácena do rozpočtu města. 508 Rozpočtovou změnu č. 103/2014 navýšení finančních prostředků schváleného rozpočtu odboru správního a vnitřních věcí ve výši Kč na předfinancování akce spolufinancované z prostředků EU Zvyšování kvality základního vzdělávání na Bílinsku. 509 Rozpočtovou změnu č. 104/2014 navýšení rozpočtu ZŠ Lidická o dotaci v rámci dotačního programu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2014 k realizaci projektu Stop kouření!! ve výši Kč. 510 Rozpočtovou změnu č. 105/2014 uzavření darovací smlouvy mezi městem Bílina jako obdarovaným a společností ČEZ, a. s., jako dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši Kč na podporu projektu osazení 4 historických lamp v areálu Lázně Kyselka. Podpisem smlouvy pověřuje starostu města. 511 Účetní závěrku města Bíliny k , v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Usnesení rady města z

6 512 Závěrečný účet města za rok 2013, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013, bez výhrad. 513 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím, společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ jako kupujícím a společností ČEZ, a. s., se sídlem v Praze, Duhová 2/1444, PSČ jako vlastníkem trafostanice, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 804/3 o výměře 40 m 2 k. ú. Bílina, za kupní cenu 200 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 514 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Ing. Hanou Ansorgovou jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 20 o výměře 233 m 2 k. ú. Chudeřice u Bíliny, za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 515 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Magdou Dattlovou jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/4 o výměře 23 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 516 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Josefem Šlechtou jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/10 o výměře 26 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 517 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Janem a Ivankou Cholavovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/11 o výměře 23 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 518 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jaroslavem a Milenou Šimonovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/16 o výměře 23 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 519 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a paní Věrou Försterovou jako kupující, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/17 o výměře 23 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 520 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Miroslavem a Alenou Procházkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/22 o výměře 23 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. Usnesení rady města z

7 521 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Ivanem Koblasou jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/29 o celkové výměře 23 m 2 a manželi Daliborem a Evou Chrastinovými jako kupujícími ideální poloviny pozemku p. č. 927/29 o celkové výměře 23 m 2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 522 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Františkem Veselým jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/34 o celkové výměře 22 m 2 a panem Janem Pekem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/34 o celkové výměře 22 m 2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 523 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jiřím Strnadem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/35 o celkové výměře 22 m 2 za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč, a ideální poloviny pozemku p. č. 927/38 o celkové výměře 22 m 2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 524 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Miroslavem Nedvědem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/39 o celkové výměře 22 m 2 a panem Pavlem Šimečkem jako kupujícím ideální poloviny pozemku p. č. 927/39 o celkové výměře 22 m 2 za celkovou kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 525 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jiřím Brandlem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 927/49 o výměře 22 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 526 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Vlastimilem a Monikou Procházkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 23/202 o výměře 22 m 2 k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu města. 527 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Josefem a Zlatou Kopalovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2219/10 o výměře 18 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 528 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Jiřím Slabochem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2219/36 o výměře 19 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 529 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Karlem Slezákem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2022/2 o výměře 21 m 2, p. č. Usnesení rady města z

8 2022/8 o výměře 11 m 2 a p. č. 2021/2 o výměře 76 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 530 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a manželi Jaroslavem a Zdenou Ptáčkovými jako kupujícími, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 2221/2 o výměře 200 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 145 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 531 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako prodávajícím a panem Liborem Tannertem jako kupujícím, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 12/7 o výměře 90 m 2 odděleného z pozemku p. č. 12/1 a p. č. 12/7 k. ú. Bílina na základě geometrického plánu č /2014 za kupní cenu 390 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 532 Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a panem Jiřím Ježkem, kdy předmětem smlouvy je dle geometrického plánu č /2003 směna pozemku p. č. 1630/89 o výměře m 2 odděleného z pozemku p. č. 1630/94 za p. č. 1630/90 o výměře 753 m 2 odděleného z pozemků p. č. 1630/85, p. č. 163/86 a p. č. 1630/94 a pozemek p. č. 1630/95 vše v k. ú. Bílina. Podpisem směnné smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 533 Uzavření kupní smlouvy mezi městem Bílina jako kupujícím a paní Vladimírou Jelínkovou jako prodávající, kdy předmětem smlouvy je prodej pozemku p. č. 1560/5 o výměře 11 m 2 za kupní cenu 275 Kč/m 2, tj Kč. Podpisem kupní smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 534 Uzavření směnné smlouvy mezi městem Bílina a Židovskou obcí Teplice, jejímž předmětem je dle geometrického plánu č /2013 směna pozemků parcely č. 2003/7 o výměře 670 m 2 a p. p. č. 1997/4 o výměře 23 m 2 za p. č. 2003/4 o výměře m 2 vše v k. ú. Bílina. Ceny pozemků činí dle znaleckého posudku 40 Kč/m 2. Město Bílina uhradí Židovské obci Teplice rozdíl výměry směňovaných nemovitostí, který po odečtení poloviny nákladů spojených se směnou činí Kč. Podpisem směnné smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 535 Záměr prodeje pozemku p. č. 927/24 o výměře 23 m 2, pozemku p. č. 927/42 o výměře 22 m 2 a pozemku p. č. 927/43 o výměře 22 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 120 Kč/m Záměr prodeje pozemku p. č. 2219/22 o výměře 20 m 2, ideální poloviny pozemku p. č. 2219/25 o celkové výměře 19 m 2, ideální polovinu pozemku p. č. 2219/28 o celkové výměře 19 m 2, pozemku p. č. 2219/31 o výměře 19 m 2, pozemku p. č. 2219/37 o výměře 19 m 2, pozemku p. č. 2219/39 o výměře 18 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 110 Kč/m Záměr prodeje pozemku p. č. 23/146 o výměře 22 m 2, p. č. 23/46 o výměře 23 m 2, p. č. 23/56 o výměře 22 m 2, p. č. 23/163 o výměře 23 m 2, p. č. 23/207 o výměře 24 m 2, p. č. 23/210 o výměře 24 m 2 vše k. ú. Chudeřice u Bíliny za kupní cenu 90 Kč/m Záměr prodeje části pozemku p. č. 1194/27 o výměře cca 950 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m 2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku. Usnesení rady města z

9 539 Záměr prodeje části pozemku p. č. 197 o výměře cca 50 m 2 a pozemku p. č. 198/2 o výměře 3 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m 2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku. 540 Záměr prodeje části pozemku p. č. 140/1 o výměře cca 18 m 2 k. ú. Bílina-Újezd za kupní cenu 275 Kč/m 2 s tím, že si žadatel nechá na své náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku. 541 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1636/95 o výměře cca 10,5 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 130 Kč/m 2 s tím, že si žadatel nechá na své náklady zpracovat geometrický plán na oddělení pozemku. 542 Záměr prodeje pozemku p. č. 336/9 o výměře 1301 m 2 za kupní cenu 130 Kč/m 2, pozemku p. č. 937/50 o výměře 448 m 2 za kupní cenu 275 Kč/m 2, pozemku p. č. 1636/38 o výměře 957 m 2 za kupní cenu 130 Kč/m 2, pozemku p. č. 1636/45 o výměře 953 m 2 za kupní cenu 275 Kč/m 2, pozemku p. č. 1636/92 o výměře 429 m 2 za kupní cenu 200 Kč/m 2, pozemku p. č. 1683/138 o výměře 257 m 2 za kupní cenu 120 Kč/m 2 vše k. ú. Bílina a pozemku p. č. 380/57 o výměře 1504 m 2 za kupní cenu 130 Kč/m 2, pozemku p. č. 380/58 o výměře 751 m 2 za kupní cenu 130 Kč/m 2 vše k. ú. Bílina-Újezd. 543 Záměr prodeje pozemku p. č o výměře 234 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu 200 Kč/m Záměr prodeje pozemku p. č. 76/37 o výměře m 2 k. ú. Chotějovice za kupní cenu 1 Kč dle smlouvy o výpůjčce uzavřené dne Zároveň schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 424 o výměře 99 m 2 k. ú. Chotějovice za cenu dle znaleckého posudku. 545 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1683/154 o výměře cca 280 m 2 k. ú. Bílina za kupní cenu dle znaleckého posudku, která činí 850 Kč/m 2 s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 546 Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 259/2 o výměře 84 m 2 k. ú. Bílina. 547 Zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 22 o velikosti 1+1 o rozloze 36,68 m 2 nacházející se v 7. podlaží, Sídliště Za Chlumem č. p. 737, Teplické Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 17/2000 na společných částech domu č. p. 737, č. p. 738 a č. p. 739 a pozemku p. č. 1636/57 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku, která činí Kč. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. 548 Zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 29 o velikosti 3+1 o rozloze 64,58 m 2 nacházející se v 6. podlaží, ul. Teplická č. p. 597, Teplické Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 612/19805 na společných částech domu č. p. 597 a pozemku p. č. 1683/80 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku, která činí Kč. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. Usnesení rady města z

10 549 Záměr prodeje podílu o velikosti 405/5349 v č. p. 395/4, ul. Fišerova, Mostecké Předměstí, Bílina spolu s podílem na zastavěném pozemku p. č. 1768/2 k. ú. Bílina za minimální cenu obvyklou, která činí Kč. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. 550 Záměr prodeje nebytového prostoru č. jednotky 255/101 o výměře 46,3 m 2, nacházející se v 1. podlaží, ul. Aléská, Pražské Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 463/44808 na společných částech domu č. p. 255 a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku, která činí Kč. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. 551 Záměr prodeje nebytového prostoru č. jednotky 255/102 nacházející se v 1. podlaží, ul. Aléská, Pražské Předměstí, Bílina, spolu s podílem o velikosti 79/11202 na společných částech domu a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku, která činí Kč. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, společenství vlastníků, ostatní. 552 Záměr prodeje bytové jednotky č. 54 o velikosti 1+1 nacházející se v 8. podlaží, ul. Aléská č. p. 54, Pražské Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 169/22404 na společných částech domu č. p. 54 a pozemku p. č. 336/10 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. 553 Záměr prodeje bytové jednotky č. 2 o velikosti 4+1 nacházející se v 1. podlaží, Sídliště Za Chlumem č. p. 733, Teplické Předměstí, Bílina spolu s podílem o velikosti 807/55960 na společných částech domu č. p. 733, č. p. 734, č. p. 735 a č. p. 736 a pozemku p. č. 1636/53 k. ú. Bílina za minimální cenu dle znaleckého posudku. Žádosti se přijímají nejpozději do V případě doručení více žádostí má přednost koupě v pořadí: současný nájemník, ostatní. 554 Záměr výkupu pozemků p. č. 1560/2 o výměře 15 m 2, p. č. 1560/3 o výměře 11 m 2, p. č. 1560/4 o výměře 10 m 2, p. č. 1560/6 o výměře 12 m 2, p. č. 1560/7 o výměře 11 m 2, p. č. 1560/8 o výměře 11 m 2, p. č. 1560/9 o výměře 12 m 2, p. č. 1560/10 o výměře 12 m 2, p. č. 1560/11 o výměře 13 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 275 Kč/m Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské osadě č. 6 Chlum v Bílině, a to části p. č. 1629/1 o výměře cca m 2, části p. č. 1630/1 o výměře cca m 2, části p. č o výměře cca m 2, p. č. 1629/4 o výměře 18 m 2 a p. č. 1630/51 o výměře 18 m 2 vše k. ú. Bílina za kupní cenu 31 Kč/m 2 s předkupním právem pro Základní organizaci č. 6 Českého zahrádkářského svazu Chlum, Bílina s tím, že si žadatel nechá na vlastní náklady vyhotovit geometrický plán na oddělení pozemku. 556 Záměr prodeje pozemků v k. ú. Bílina-Újezd v areálu Českého zahrádkářského svazu ZO Bílina č. 5 Pod Bořněm, Pražské Předměstí, (viz přiložená tabulka seznam pozemků k prodeji ZO č. 5) za kupní cenu 31 Kč/m 2 s předkupním právem pro Český zahrádkářský svaz ZO Bílina č. 5 Pod Bořněm, Pražské Předměstí. Usnesení rady města z

11 557 Uzavření smlouvy č (podpis zástupce SFŽP k ) o poskytnutí podpory mezi městem Bílina jako příjemcem podpory a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Sanace skalního masivu v Důlní ulici v Bílině. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 558 Uzavření smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/ o poskytnutí dotace ve výši ,92 Kč z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad mezi městem Bílina jako příjemcem dotace a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad jako poskytovatelem dotace, na realizaci projektu Rekonstrukce Zelené haly v Bílině. Podpisem smlouvy doporučuje pověřit starostu města. 559 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Bílina jako objednatelem a Stavební a obchodní společností Most, s. r. o., jako zhotovitelem, na akci Rekonstrukce objektu integrovaného centra prevence v Bílině, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši Kč a změna přílohy č. 3 smlouvy o dílo seznam subdodavatelů. Podpisem dodatku doporučuje pověřit starostu města. 560 Odpis nedobytné pohledávky za pana Zdeňka Bláhu ve výši Kč za nezaplacené dlužné nájemné. 561 Odpis nedobytné pohledávky za pana Jaroslava Špeciána ve výši Kč za nezaplacené dlužné nájemné. VIII. projednala a doporučuje zastupitelstvu města z a m í t n o u t 562 Žádost Roberta a Šárky Hajmových o prodej pozemku p. č. 197 o výměře cca 70 m 2 k. ú. Bílina. 563 Žádost paní Dany Černé o prodej části pozemku p. č. 1727/47 o výměře cca 92 m 2, části pozemku p. č. 1727/49 o výměře cca 125 m 2 a části pozemku p. č. 1727/50 o výměře cca 110 m 2 k. ú. Bílina. 564 Žádost společnosti ČEZ Teplárenská, a. s. o prodej pozemku p. č. 1727/50 o výměře 695 m 2 k. ú. Bílina. 565 Žádost paní Ilony Láskové o prodej pozemku p. č. 1069/13 k. ú. Bílina z důvodu budoucí výstavby zázemí zimního stadionu. IX. projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 566 Žádost manželů Kykalových o zjednosměrnění ul. Wolkerova a rozhodnutí rady města o zachování provozu v obou směrech. Usnesení rady města z

12 567 Žádost pana Jana Šámala, v právním zastoupení JUDr. Jiřím Fílou, o sdělení stavu věci, týkající se odkoupení souboru nemovitých věcí komplexu Husitská bašta městem Bílina, včetně odpovědi. 568 Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a zároveň doporučuje zastupitelstvu města uplatnit připomínku ve věci vymezení Východního obchvatu města Bílina přeložka silnice I/13 v aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje jako veřejně prospěšné stavby. X. předkládá zastupitelstvu města k projednání 569 Žádost SK HC Draci Bílina o poskytnutí finanční podpory ve výši Kč na náklady spojené s 2. národní hokejovou ligou na rok Stanovení počtu členů zastupitelstva města na volební období , v souladu s 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. XI. bere na vědomí 571 Informace k plnění usnesení č. 229 z , kterým rada města vzala na vědomí zprávu odboru auditu o výsledcích veřejnosprávní kontroly č. 1/2014 příspěvkové organizace KC Kaskáda a zároveň uložila řediteli KC Kaskáda odstranit zjištěné nedostatky, a to v termínu do Informaci vedoucího odboru nemovitostí a investic k plnění usnesení č. 313 z , kterým uložila tajemníkovi městského úřadu pověřit vedoucího odboru nemovitostí a investic zajištěním posudku technického stavu objektů lázní a návrhu opatření. 573 Splnění usnesení č. 320 z , kterým bylo tajemníkovi městského úřadu uloženo pověřit vedoucího stavebního úřadu dokončením prodeje bytů a prostor sloužících k podnikání v prodaných domech města: a) Za Chlumem 737, byt č. 22, 1+1 v 7. podlaží, b) Teplická 597, byt č. 29, 1+3 v 7. podlaží, c) Fišerova 395, prostor sloužící k podnikání, 1. podlaží, d) Aléská 255/54, býv. ubytovna 1+1, 8. podlaží, e) Aléská 255/101, býv. NP baráčníci, 1. podlaží, f) Aléská 255/102, býv. sklad CO, 1. podlaží, g) Za Chlumem 733, prostor sloužící k podnikání, 1+3, 1. podlaží. Stavební úřad navrhne zvýhodněnou cenu za m 2 a opatření pro uskutečnění prodeje těchto bytů a prostor k podnikání. Usnesení rady města z

13 574 Informace tajemníka městského úřadu k výběrovému řízení na ředitele/ku Kulturního centra Kaskáda a zároveň jmenuje komisi pro otevírání obálek k tomuto výběrovému řízení ve složení: Ing. Ladislav Kvěch, tajemník městského úřadu, paní Petra Prchalová, personální, a pan Václav Šlambora, člen rady města. 575 Zápis komise pro školství, kulturu a sport z RADA MĚSTA v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina, s. r. o. I. bere na vědomí 576 Aktualizované znění společenské smlouvy společnosti Rekreační a sportovní zařízení, s. r. o., Bílina, předložené advokátní kanceláří Dostál & Sorokáč s tím, že ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit projednání této společenské smlouvy na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční RADA MĚSTA v právním postavení jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina, s. r. o. I. schvaluje 577 Řádnou účetní závěrku společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, za rok Návrh jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, RNDr. Jaroslava Herzingera, na ponechání vykázaného zisku ve výši ,22 Kč jako nerozděleného zisku minulých let pro krytí ztrát let budoucích. 579 Smlouvu o výkonu funkce jednatele, v souladu se zákonem o obchodních korporacích, jednatelů společnosti RNDr. Jaroslava Herzingera a Mgr. Reného Štěpánka, dle předloženého návrhu. Usnesení rady města z

14 II. bere na vědomí 580 Informace jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, RNDr. Jaroslava Herzingera, o provozu společnosti. 581 Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti k Zprávu dozorčí rady obchodní společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, z 10. června Informaci jednatele společnosti Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, RNDr. Jaroslava Herzingera, k problematice protialkoholních a protitoxikomanických záchytných stanic v Ústeckém kraji. Josef Horáček starosta města Mgr. Zdeněk Rendl místostarosta města Usnesení rady města z

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení z 18. schůze v roce 2014, konané 13. srpna 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 18. schůze v roce 2014, konané 13. srpna 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 18. schůze v roce 2014, konané 13. srpna 2014 Usnesení s termínem č.: 463 taj. (ONI) 27.08. 281 taj. (ONI) 15.09. 313 taj. (ONI) 10.09. 229 KC Kaskáda 30.11. Trvalá

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

Usnesení z 8. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 12. prosince 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 8. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 12. prosince 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. schvaluje Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 8. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 12. prosince 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. schvaluje 244 Rozpočtovou změnu č.

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2014, konané 3. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 27. schůze v roce 2014, konané 3. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. 1025 KC Kaskáda 03.12. 1095 ONI 31.01.2015 Usnesení z 27. schůze v roce 2014, konané 3. prosince 2014 R A D A M Ě S T A I. revokuje

Více

Usnesení z 2. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 10. dubna 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. ukládá. III.

Usnesení z 2. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 10. dubna 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. ukládá. III. Usnesení z 2. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 10. dubna 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 60 Usnesení zastupitelstva města č. 24 z 13. února 2014, kterým byl schválen záměr

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2013, konané 4. prosince 2013

Usnesení z 24. schůze v roce 2013, konané 4. prosince 2013 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 24. schůze v roce 2013, konané 4. prosince 2013 Usnesení s termínem č.: 744 taj. (ONI) 18.12. 914 taj. (ONI) 22.01. 281 taj. (ONI) leden 2014 Trvalá usnesení č.:

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2013, konané 18. prosince 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2013, konané 18. prosince 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2013, konané 18. prosince 2013 Usnesení s termínem č.: 914 taj. (ONI) 22.01. 1015 taj. (ONI, KC Kaskáda) 22.01. 281 taj. (ONI) leden 2014 Splněné

Více

Usnesení ze 17. schůze v roce 2014, konané 23. července 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 17. schůze v roce 2014, konané 23. července 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 17. schůze v roce 2014, konané 23. července 2014 Usnesení s termínem č.: 313 taj. (ONI) 13.08. 281 taj. (ONI) 15.09. 463 taj. (ONI) 27.08. 229 KC Kaskáda 30.11.

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 67 Tajemník 05.05. Usnesení z 2. zasedání v roce 2011, které se uskutečnilo 3. března 2011 Splněná usnesení č.: 24, 34 Z A S T

Více

Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje

Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 Usnesení s termínem č.: 281 taj. (ONI) 02.10. 746 taj. (ONI) 16.10. 1180 taj. (ONI) 16.10. 747 taj. (ONI) 16.10. Splněná

Více

Usnesení z 12. schůze v roce 2014, konané 28. května 2014

Usnesení z 12. schůze v roce 2014, konané 28. května 2014 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 12. schůze v roce 2014, konané 28. května 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.05. 368 taj. (ONI) 30.06. 320 taj. (SÚ) 11.06. 463 taj. (ONI) 30.06. 313

Více

Usnesení z 12. schůze v roce 2013, konané 29. května 2013 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 12. schůze v roce 2013, konané 29. května 2013 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 12. schůze v roce 2013, konané 29. května 2013 Usnesení s termínem č.: 1180 taj. (ONI) 12.06. 281 taj. (ONI) 12.06. 404 taj. (ONI) 12.06. 419 taj. (ONI) 12.06.

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2014, konané 19. března 2014

Usnesení z 5. schůze v roce 2014, konané 19. března 2014 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. schůze v roce 2014, konané 19. března 2014 Usnesení s termínem č.: 185 KC Kaskáda 02.04. 232 Taj. (ONI) 02.04. 184 taj. 14.05. 281 taj. (ONI) 28.05. 229 KC Kaskáda

Více

Usnesení z 6. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 5. září 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení z 6. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 5. září 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 6. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 5. září 2013 Splněné usnesení č.: 91 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 155 Usnesení

Více

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 1 Usnesení zastupitelstva města

Více

Usnesení z 10. schůze v roce 2014, konané 14. května 2014

Usnesení z 10. schůze v roce 2014, konané 14. května 2014 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 10. schůze v roce 2014, konané 14. května 2014 Usnesení s termínem č.: 184 taj. 28.05. 313 taj. (ONI) 19.06. 281 taj. (ONI) 28.05. 344 taj. (ONI) 30.06 229 KC Kaskáda

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Usnesení z 23. schůze v roce 2014, konané 8. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 23. schůze v roce 2014, konané 8. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Usnesení z 23. schůze v roce 2014, konané 8. října 2014 R A D A M Ě S T A I. schvaluje 983 Rozpočtovou změnu č. 193/2014 přesun

Více

Usnesení z 8. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 6. prosince 2012 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 8. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 6. prosince 2012 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 8. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 6. prosince 2012 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 267 Usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z 13. schůze v roce 2011, konané 1. června 2011 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. ukládá

Usnesení z 13. schůze v roce 2011, konané 1. června 2011 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č. 367 taj. 29.06. 428 taj.(od) 15.06. 499 taj. 15.06. 500 taj. 31.08. 501 taj. 15.06. Usnesení z 13. schůze v roce 2011, konané 1. června 2011 R A D A

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 3. zasedání v roce 2011, které se uskutečnilo 5. května 2011 Usnesení s termínem č.: 67 Tajemník 23.06. 78 Tajemník ihned 79 Starosta 23.06.

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2011, konané 2. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. ruší. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2011, konané 2. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. ruší. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 782 taj. 30.11. 813 taj. (ONI) 31.12. Splněné usnesení č.: 758, 803, 966, 1014 Usnesení z 24. schůze v roce 2011, konané 2. listopadu 2011 Trvalá usnesení

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2013, konané 6. listopadu 2013 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2013, konané 6. listopadu 2013 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2013, konané 6. listopadu 2013 Usnesení s termínem č.: 886 taj. (OŽP) 20.11. 281 taj. (ONI) leden 2014 744 taj. (ONI) 18.12. Trvalá usnesení č.:

Více

Usnesení z 13. schůze v roce 2016, konané 31. května 2016 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje

Usnesení z 13. schůze v roce 2016, konané 31. května 2016 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 13. schůze v roce 2016, konané 31. května 2016 Usnesení s termínem č.: 45 Taj. (ONI) 08.03. 1145 Taj. (ONI) 31.03. 184 ONI 05.04. 185 ONI 05.04. 1413 Taj. (ONI)

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2016, konané 8. listopadu 2016

Usnesení z 25. schůze v roce 2016, konané 8. listopadu 2016 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2016, konané 8. listopadu 2016 Usnesení s termínem č.: 1062 jednatel po vyp. služeb 184 ONI 05.04. 764 Taj. 31.08. 1153 SÚaŽP 22.11. 855 Taj.

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 Usnesení s termínem č.: 101 taj. (ONI) 28.03. 194 taj. 02.04. 189 taj., MTSB 28.03. 195 taj. 02.04. 225 taj. 28.03.

Více

Usnesení z 20. schůze v roce 2013, konané 16. října 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 20. schůze v roce 2013, konané 16. října 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 20. schůze v roce 2013, konané 16. října 2013 Usnesení s termínem č.: 744 taj. (ONI) 18.12. 281 taj. (ONI) leden 2014 Splněné usnesení č.: 1180 (ONI) Trvalá usnesení

Více

Usnesení z 14. schůze v roce 2016, konané 14. června 2016 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 14. schůze v roce 2016, konané 14. června 2016 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 14. schůze v roce 2016, konané 14. června 2016 Usnesení s termínem č.: 45 Taj. (ONI) 08.03. 1145 Taj. (ONI) 31.03. 184 ONI 05.04. 185 ONI 05.04. 1413 Taj. (ONI)

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

Usnesení z 13. schůze v roce 2012, konané 27. června 2012

Usnesení z 13. schůze v roce 2012, konané 27. června 2012 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 13. schůze v roce 2012, konané 27. června 2012 Usnesení s termínem č.: 189 taj, MTSB 25.07 635 taj. (ONI) 25.07. 194 taj. 25.07. 642 taj. (SÚ) 25.07. 490 taj. 25.07.

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2011, konané 5. října 2011

Usnesení z 22. schůze v roce 2011, konané 5. října 2011 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2011, konané 5. října 2011 Usnesení s termínem č.: 714 taj. 19.10. 806 taj. (ONI) 19.10. 548 taj. 19.10. 758 taj (ONI) 19.10. 549 taj. (SÚ) 31.10.

Více

Usnesení z 1. schůze v roce 2013, konané 16. ledna 2013

Usnesení z 1. schůze v roce 2013, konané 16. ledna 2013 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. schůze v roce 2013, konané 16. ledna 2013 Usnesení s termínem č.: 898 taj. (ONI) 30.01. 1239 taj. (ONI) 30.01. 1180 taj. (ONI) 18.02. 194 taj. 06.03. Splněné

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2015, konané 25. března 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 5. schůze v roce 2015, konané 25. března 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda duben Usnesení z 5. schůze v roce 2015, konané 25. března 2015 R A D A M Ě S T A I. schvaluje 94 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě

Více

Usnesení z 3. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 19. dubna 2012 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. ruší. III.

Usnesení z 3. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 19. dubna 2012 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. ruší. III. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 3. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 19. dubna 2012 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 63 Usnesení zastupitelstva města

Více

Usnesení ze 7. schůze v roce 2014, konané 2. dubna 2014. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Usnesení ze 7. schůze v roce 2014, konané 2. dubna 2014. R A D A M Ě S T A I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. schůze v roce 2014, konané 2. dubna 2014 Usnesení s termínem č.: 184 taj. 14.05. 281 taj. (ONI) 28.05. 229 KC Kaskáda 30.05. 313 taj. (ONI) 19.06. Splněná usnesení

Více

Usnesení z 2. schůze v roce 2014, konané 22. ledna 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 2. schůze v roce 2014, konané 22. ledna 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 2. schůze v roce 2014, konané 22. ledna 2014 Usnesení s termínem č.: 281 taj. (ONI) 05.02. 1015 taj. (ONI, KC Kaskáda) 28.02. 914 taj. (ONI) 26.02. 50 taj. (ONI)

Více

Usnesení z 11. schůze v roce 2012, konané 30. května 2012

Usnesení z 11. schůze v roce 2012, konané 30. května 2012 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 11. schůze v roce 2012, konané 30. května 2012 Usnesení s termínem č.: 462 taj. ihned 491 taj. 13.06. 189 taj., MTSB 13.06. 530 taj. 13.06. 194 taj. 13.06. 490

Více

Usnesení z 9. zasedání v roce 2011, které se uskutečnilo 8. prosince 2011 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. ukládá. III.

Usnesení z 9. zasedání v roce 2011, které se uskutečnilo 8. prosince 2011 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. ukládá. III. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 9. zasedání v roce 2011, které se uskutečnilo 8. prosince 2011 Usnesení s termínem č.: 233 Tajemník 16.02. 236 Starosta 16.02. Splněná usnesení:

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2011 konané 16. března 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 5. schůze v roce 2011 konané 16. března 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. schůze v roce 2011 konané 16. března 2011 Usnesení s termínem č.: 2 taj. 31.03. Splněná usnesení č.: 14, 126, 127 R A D A M Ě S T A I. schvaluje 211 Rozpočtovou

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2010, konané 22. prosince 2010 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2010, konané 22. prosince 2010 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1057 taj. leden 1103 taj. 22.12. 1200 taj. 26.01. Usnesení z 25. schůze v roce 2010, konané 22. prosince 2010 R A D A M Ě S T A I. schvaluje 1153 Rozpočtovou

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. zasedání v roce 2010, které se uskutečnilo dne 2. září 2010 Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: 57 26. 04. 2007 starosta trvalý

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 Usnesení s termínem č.: 367 taj. (ONI) 01.06. 428 taj. (OD) 01.06. Splněné usnesení: 337 R A D A M Ě S T A I. ukládá

Více

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 Usnesení s termínem č.: 509 taj. (OD) 24.07. 1180 taj. (ONI) 14.08. 281 taj. (ONI) 14.08. Splněná usnesení č.: 404,

Více

Usnesení z 18. schůze v roce 2012, konané 3. října 2012 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. ukládá. III. schvaluje

Usnesení z 18. schůze v roce 2012, konané 3. října 2012 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. ukládá. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 18. schůze v roce 2012, konané 3. října 2012 Usnesení s termínem č.: 861 taj. (ONI) 31.10. 681 taj. (ONI) 14.11. 898 taj. (ONI) 14.11. 899 taj. (ONI) 14.11. 957

Více

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 Usnesení s termínem č.: 516 taj. (OD) 28.08. 623 taj. (OSVaZ) 28.08. 1180 taj. (ONI) 18.09. 281 taj. (ONI) 02.10.

Více

Usnesení z 2. zasedání v roce 2015, které se uskutečnilo 29. dubna 2015 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 2. zasedání v roce 2015, které se uskutečnilo 29. dubna 2015 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje Usnesení z 2. zasedání v roce 2015, které se uskutečnilo 29. dubna 2015 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 16 Usnesení zastupitelstva města č. 272 z 12.12.2013, kterým byl schválen záměr

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2013, konané 13. února 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2013, konané 13. února 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 3. schůze v roce 2013, konané 13. února 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 06.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení

Zastupitelstvo města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 26.11.2015 v 16:00 hodin ve velké zasedací síni Městského úřadu

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2016, konané 22. listopadu 2016

Usnesení z 26. schůze v roce 2016, konané 22. listopadu 2016 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 26. schůze v roce 2016, konané 22. listopadu 2016 Usnesení s termínem č.: 1062 jednatel po vyp. služeb 184 ONI 05.04. 764 Taj. 31.08. 855 Taj. 06.12. 1063 jednatel

Více

Usnesení ze 4. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 21. června 2012 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. vydává. II. ověřilo. III.

Usnesení ze 4. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 21. června 2012 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. vydává. II. ověřilo. III. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 21. června 2012 Usnesení s termínem č.: 116 Tajemník 06.09. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 11. října 2012 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. nezaujalo stanovisko

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 11. října 2012 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. nezaujalo stanovisko Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 11. října 2012 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. nezaujalo stanovisko 223 K materiálu

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2016, konané 25. října 2016 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2016, konané 25. října 2016 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 24. schůze v roce 2016, konané 25. října 2016 Usnesení s termínem č.: 1061 jednatel ihned 1062 jednatel po vyp. služeb 184 ONI 05.04. 764 Taj. 31.08. 992 Taj. 25.10.

Více

Usnesení z 16. schůze v roce 2015, konané 30. června 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 16. schůze v roce 2015, konané 30. června 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 16. schůze v roce 2015, konané 30. června 2015 Usnesení s termínem č.: 544 Komise ŽP 15.07. 551 HNsP 21.07. 540 KC 15.07. 611 HNsP 21.07. 276 taj. 21.07. 612 HNsP

Více

Usnesení z 8. schůze v roce 2016, konané 5. dubna 2016 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 8. schůze v roce 2016, konané 5. dubna 2016 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 45 Taj. (ONI) 08.03. 1145 Taj. (ONI) 31.03. 1405 Taj. (OSVaZ) 19.04. 183 SÚaŽP 05.04. Usnesení z 8. schůze v roce 2016, konané 5. dubna 2016 184 ONI

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 1. veřejného zasedání v roce 2008 konaného dne 14. února 2008 ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY. I. revokuje

Usnesení z 1. veřejného zasedání v roce 2008 konaného dne 14. února 2008 ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY. I. revokuje Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. veřejného zasedání v roce 2008 konaného dne 14. února 2008 Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: usnesení číslo ze dne uloženo

Více

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III.

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Usnesení s termínem č.: 91 Taj. (FO) 05.09. Splněné usnesení č.: 41 Z A S T U

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2012, konané 14. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. jmenuje. Il. schvaluje

Usnesení z 21. schůze v roce 2012, konané 14. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. jmenuje. Il. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2012, konané 14. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 898 taj. (ONI) 28.11. 899 taj. (ONI) 28.11. 957 taj. (ONI) 28.11. 194 taj. 28.11. 861

Více

Usnesení z 3. zasedání v roce 2015, které se uskutečnilo 18. června 2015 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ruší. II.

Usnesení z 3. zasedání v roce 2015, které se uskutečnilo 18. června 2015 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ruší. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 3. zasedání v roce 2015, které se uskutečnilo 18. června 2015 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. ruší 110 Usnesení č. 22 z 16.02.2012,

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení z 2. schůze v roce 2012, konané 25. ledna 2012 R A D A M Ě S T A

Usnesení z 2. schůze v roce 2012, konané 25. ledna 2012 R A D A M Ě S T A R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 782 taj. 08.02. 1 taj. (OSVaZ) 08.02. 31 vedoucí 08.02. 33 star. (ONI) 30.04. Splněné usnesení č.: 1121, 1132, 1285 Usnesení z 2. schůze v roce 2012,

Více

č.411 bere na vědomí rozbor hospodaření Polikliniky Tachov za 1.Q Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 799 tis. Kč.

č.411 bere na vědomí rozbor hospodaření Polikliniky Tachov za 1.Q Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 799 tis. Kč. Usnesení 13. Rady města Tachova konané dne 27.5.2015 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města:

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová. dne 21. listopadu 2016

Usnesení Rady města Česká Třebová. dne 21. listopadu 2016 č. 1042 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 11.12.2016

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

ze 117. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. května 2013

ze 117. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. května 2013 ze 117. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. května 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1828/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 117. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Usnesení z 10. schůze v roce 2013, konané 15. května 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 10. schůze v roce 2013, konané 15. května 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 10. schůze v roce 2013, konané 15. května 2013 Usnesení s termínem č.: 1180 taj. (ONI) 12.06. 281 taj. (ONI) 12.06. Splněné usnesení č.: 315 Trvalá usnesení č.:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 6. veřejného zasedání konaného dne 1. listopadu 2007 ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení ze 6. veřejného zasedání konaného dne 1. listopadu 2007 ZASTUPITELSTVO MĚSTA BÍLINY. I. ukládá. II. schvaluje Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 6. veřejného zasedání konaného dne 1. listopadu 2007 Přehled usnesení uložených zastupitelstvem města: usnesení číslo ze dne uloženo termín

Více

Usnesení z 5. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 6. září 2012 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 5. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 6. září 2012 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. zasedání v roce 2012, které se uskutečnilo 6. září 2012 Splněné usnesení č.: 116 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 178 Usnesení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice

Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Výpis usnesení ze zasedání Rady obce Obrnice č.5/2014, které se konalo dne 15.4.2014 od 9.00 hodin na OÚ Obrnice Program jednání: 1) Program rady 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení 4) Směna

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

ze 139. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. listopadu 2013

ze 139. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. listopadu 2013 ze 139. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. listopadu 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 2172/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 139. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 23.03.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 256/16/RM/2015 Schválení programu 16. zasedání

Více

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 1.6.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/21/RM/2015 Kontrola plnění usnesení prodloužení termínu plnění usnesení č. 34/14/RM/2015

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 20. schůze v roce 2015, konané 1. září 2015 Usnesení s termínem č.: 882 Taj. ihned 879 Taj. (ONI) 15.09. 883 Taj. ihned 916 Taj. 15.09. 619 HNsP 15.09. 917 Taj.

Více