Asociace inovačního podnikání ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asociace inovačního podnikání ČR"

Transkript

1 Asociace inovačního podnikání ČR Inženýrská akademie ČR Český svaz vědeckotechnických společností ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a zahraničními partnery AIP ČR pořádají pod záštitou místopředsedy vlády ČR ing. Martina Jahna inovace 2004 inovace 2004 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR 11. mezinárodní sympozium INOVACE mezinárodní veletrh invencí a inovací 9. ročník Ceny Inovace roku 2004 Datum konání: Místo konání: Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

2 ODBORNÁ GARANCE: Asociace inovaãního podnikání âr InÏen rská akademie âr âesk svaz vûdeckotechnick ch spoleãností Programov a organizaãní v bor Ing. Miroslav Hájek, CSc. Ing. Milo Hayer, CSc., FEng. Ing. Miroslav Janeãek, CSc.; FEng. Miroslav Kohout Doc. RNDr. Kvûtu e Lejãková, CSc. Ing. Stanislav Medfiick, CSc. Iveta Nûmeãková Ing. Alena Plá ková PhDr. Marie Rohlíãková Ing. Martin tícha Ing. Pavel vejda, CSc., FEng., pfiedseda Mgr. Lenka Vejmelková Doc. ing. tefan Zajac, CSc. MÎPd IA âr AVO Exposervis âvut AMAVET AIP âr âsj M MT MPO AIP âr âsvts RVS âr Pfiehled dosavadních roãníkû INOVACE INOVACE FTVS UK, Praha 6 INOVACE FSj âvut, Praha 6 INOVACE NTM, Praha 7 INOVACE NTM, Praha 7 INOVACE NTM, Praha 7 INOVACE âsvts, Praha 1 INOVACE âsvts, Praha 1 INOVACE âsvts, Praha 1 INOVACE âsvts, Praha 1 INOVACE âsvts, Praha 1

3 PROGRAM T DNE V ZKUMU, V VOJE A INOVACÍ V âr: 11. Mezinárodní sympozium INOVACE 2004 Úvodní plenární zasedání, vernisáž výstavy a křest CD ROM Technologický profil ČR, verze 06 se setkáním vystavovatelů, sekce Mezinárodní spolupráce ve VaV a inovacích, Česko-německé technologické fórum, setkání s tuzemskými a zahraničními účastníky fóra sekce Národní inovační politika, Vědeckotechnická spolupráce RF a ČR, Mezinárodní veletrh invencí a inovací, struktura sekcí vernisáž výstavy a křest CD ROM Technologický profil ČR, verze 06 se setkáním vystavovatelů, ročník Ceny Inovace roku 2004 kritéria soutěže, přihláška vyhlášení výsledků a předání ocenění,

4 V EOBECNÉ INFORMACE Jednací jazyky Čeština, angličtina; němčina (fórum ) Prezence Prezence účastníků proběhnou před zahájením jednotlivých částí INOVACE 2004 viz přiložené programy Technické zařízení K dispozici bude datavideoprojektor a zpětný projektor Texty přednášek Texty vybraných přednášek budou uveřejněny ve 4. čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (4/2004). Podklady ostatních vystoupení obdrží účastníci sympozia spolu s dalšími informačními materiály při prezenci. Ubytování Organizátoři INOVACE 2004 nezajišťují ubytování účastníkům jednotlivých částí Týdne, výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Možnosti ubytování v Praze naleznete na Stravování Občerstvení a obědy budou zajištěny v průběhu jednotlivých částí INOVACE 2004 v místě konání Úãastnické poplatky Účastnické poplatky zahrnují úhradu nákladů na organizaci jednotlivých akcí, jejich výše je uvedena ve vložené Závazné přihlášce. Účastníci sympozia a ostatních částí INOVACE 2004 mohou využít zasedací místnosti č. 213, 2. patro a služeb Informačního centra INOVACE 2004 (zajišťuje Informační centrum pro inovace a transfer technologií AIP ČR) v přísálí Kongresového sálu, 2. patro, Závazná přihláška INOVACE 2004 Jednotlivé přihlášky se vyplňují ve všech rubrikách strojem nebo hůlkovým písmem. Při větším počtu zájemců je možno zhotovit kopie přihlášky. Přijetí závazných přihlášek nepotvrzujeme, zprávu zašleme pouze vpřípadě, že nebude možné Vašim požadavkům vyhovět. KONEČNÉ TERMÍNY ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK: účast na sympoziu: (na přihlášce vyznačit sekci) účast na veletrhu: uzávěrka přihlášek do soutěže o Cenu Inovace roku 2004: (formulář je umístěn na část Projekty, Cena INOVACE ROKU a v 3. čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií, příloha str. VI VII) 2

5 11. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE 2004 inovace 2004 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR ÚVODNÍ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ Kongresový sál ČSVTS, 2. patro Úterý Dopolední jednání moderuje ing. Miroslav Janeček, CSc., 1. viceprezident AIP ČR Prezence účastníků Zahájení: Ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR Prof. ing. Jaroslav Exner, CSc., prezident Inženýrské akademie ČR Prof. ing. Jiří Pavelka, DrSc., předseda Českého svazu vědeckotechnických společností Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce ČR Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dvacet let evropského programu EUREKA Dr. Michel Vieillefosse, vedoucí sekretariátu EUREKA, Belgie Příprava předsednictví ČR v programu EUREKA Doc.ing. Karel Šperlink, CSc., prezident AIP ČR Diskuse oběd (Klub techniků, 1. patro) 3

6 Odpolední jednání moderuje doc. ing. Karel Šperlink, CSc., prezident AIP ČR Příprava Hospodářské strategie ČR Ing. Martin Jahn, místopředseda vlády ČR Inovační systém ve Finsku Dr. Heikki Kotilainen, náměstek generálního ředitele, TEKES, Finsko Vědeckotechnická spolupráce Čínské lidové republiky Dr. Liu Lishan, vědeckotechnický rada ČLR v ČR Inovace a design Karel Kobosil, ředitel, Design Centrum ČR Diskuse Ukončení jednání Doc. ing. Karel Šperlink, CSc Vernisáž výstavy (4. patro budovy ČSVTS) se křtem CD ROM Technologický profil ČR, verze Setkání s vystavovateli a hosty INOVACE 2004 (Klub techniků ČSVTS, 1. patro, Novotného lávka 5, Praha 1) 4

7 11. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE 2004 inovace 2004 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR SEKCE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VAV Kongresový sál ČSVTS, 2. patro Středa Jednání moderuje ing. Miroslav Janeček, CSc Prezence účastníků Zahájení, MŠMT garant mezinárodní spolupráce ve VaV Ing. Petr Křenek, CSc., ředitel odboru mezinárodní spolupráce ve VaV, MŠMT Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce Slovenska RNDr. Anna Sitárová, generální ředitelka sekce vědy a techniky, MŠ SR Program EUREKA a hodnocení výsledků projektů RNDr. Svatopluk Halada, národní expert v sekretariátu EUREKA, Brusel přestávka Zkušenosti z plnění projektů v rámci programu KONTAKT řešitelé projektů Diskuse Závěry sekce Ing. Petr Křenek, CSc oběd (Klub techniků, 1. patro) 5

8 âesko-nùmecké TECHNOLOGICKÉ FÓRUM, Kongresový sál ČSVTS, 2. patro Jednání moderuje PhDr. Milan Havel, zahraniční expert AIP ČR Prezence účastníků Vystoupení představitelů Brücke Osteuropa e.v. a AIP ČR, Spolkového ministerstva hospodářství a práce SRN a MŠMT k cílům fóra Inovační potenciál České republiky Technologický profil ČR Ing. Pavel Švejda, CSc Konzultace dvoustranných projektů česko-německé hospodářské a vědeckotechnické spolupráce Setkání s tuzemskými a zahraničními účastníky fóra (restaurace Vojanův dvůr, U Lužického semináře 21, Praha 1) 6

9 11. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE 2004 inovace 2004 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR SEKCE NÁRODNÍ INOVAâNÍ POLITIKA Kongresový sál ČSVTS, 2. patro Čtvrtek Jednání moderuje ing. Pavel Švejda, CSc., generální sekretář AIP ČR Prezence účastníků Příprava Národní inovační politiky RNDr. Marek Blažka, ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací, ředitel sekce výzkumu, vývoje a lidských zdrojů, Úřad vlády ČR Úkoly AIP ČR v rámci Národní inovační politiky, regionální inovační infrastruktura Ing. Pavel Švejda, CSc Diskuse Závěry sekce Ing. Pavel Švejda, CSc oběd (Klub techniků, 1. patro) 7

10 VùDECKOTECHNICKÁ SPOLUPRÁCE RF A âr Kongresový sál ČSVTS, 2. patro Jednání moderuje A. I. Nikolskij, vedoucí oddělení Ministerstva školství a vědy RF Prezence účastníků Význam rusko-české vědeckotechnické spolupráce A. A. Mukosejev, velvyslanectví RF v ČR Perspektivy česko-ruské vědeckotechnické spolupráce Ing. Petr Křenek, CSc Projekt Mezinárodní inovační centrum Ing. Pavel Švejda, CSc Prezentace rusko-českých projektů řešitelé vybraných projektů Diskuse Závěry sekce A. I. Nikolskij 8

11 11. MEZINÁRODNÍ VELETRH INVENCÍ A INOVACÍ Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, přízemí, NP Výstavní sekce: Asociace inovačního podnikání ČR Systém inovačního podnikání ČR Referenční list AIP ČR Technologický profil ČR Klub inovačních firem AIP ČR Obor Inovační podnikání Cena Inovace roku Časopis Inovační podnikání a transfer technologií Úspěšní řešitelé programů VaV Mezinárodní inovační centrum Program EUREKA a jeho řešitelé Program KONTAKT a zahraniční řešitelé z Francie, Itálie, Polska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, SRN a Maďarska Strukturální fondy EU Regionální inovační strategie Národní síť VTP v ČR Společnost pro podporu transferu technologií Česká společnost pro nové materiály a technologie Český svaz stavebních inženýrů Asociace výzkumných organizací AMAVET Rada vědeckých společností ČR Česká asociace pro obnovitelné energie Česká společnost pro jakost Český komitét pro vědecké řízení Český svaz vynálezců a zlepšovatelů Česká asociace rozvojových agentur Inženýrská akademie ČR Akademie věd ČR ČKAIT ČSVTS 9

12 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo životního prostředí Úřad průmyslového vlastnictví Design Centrum ČR Národní program výzkumu ČVUT Stavební fakulty v ČR Regenerace panelových objektů CEBRE Brusel Americko-česká spolupráce Bělorusko-česká spolupráce Čínsko-česká spolupráce Rusko-česká spolupráce Ukrajinsko-česká spolupráce Mezinárodní organizace (EHK OSN, WTO, TII, WIPO, UNDP, CERN, UNCTAD, Technoparc de Gex) RINKCE (Ruská federace) OWZ Internationales Gründerzentrum (SRN) Brücke-Osteuropa e.v. (SRN) posterová sekce Formy prezentace: výstavní expozice výstavní panel prototypy, funkční modely, příp. technologické postupy (nikoli výrobky exponáty) informační materiály Možnost využít Informačního centra INOVACE 2004 vpřísálí Kongresového sálu, 2. patro Potřeba: zaslat charakteristiku vystavovatele v rozsahu do 4 řádků ( česky a anglicky s uvedením kontaktu (název firmy, adresa, tel., fax, , www) do Vernisáž výstavy se uskuteční v hodin ve výstavním prostoru ČSVTS, 4. patro, Novotného lávka 5, Praha 1. Součástí vernisáže bude křest CD-ROM Technologický profil ČR, verze

13 Asociace inovaãního podnikání âr vyhla uje pod zá titou místopfiedsedy vlády âr ing. Martina Jahna 9. roãník soutûïe o Cenu inovace roku 2004 Podmínky soutûïe soutûïe se mûïe zúãastnit kaïd subjekt se sídlem v âr; do soutûïe se pfiihla uje nov nebo v znamnû zdokonalen produkt (v robek, technologick postup, ostatní); pfiihlá en produkt musí b t jiï prûkaznû úspû nû vyuïíván (v robek je uveden na trh, technologick postup je zaveden v praxi) Hodnotící kritéria: A Technická úroveà produktu B PÛvodnost fie ení C Postavení na trhu D Vliv na Ïivotní prostfiedí Přihlášené produkty mohou autoři prezentovat ve výstavní části INOVACE 2004, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze ve dnech Produkty přijaté komisí Inovace roku budou zveřejněny v odborném časopisu ip&tt vydávaném AIP ČR, dalších médiích a na www stránkách AIP ČR. Účastníci, kteří získají ocenění v rámci soutěže o Cenu INOVACE ROKU 2004, mohou využít výhod členů Klubu inovaãních firem AIP âr. Pfiihlá ky: K úãasti v soutûïi o Cenu INOVACE ROKU 2004 je moïno získat podrobnûj í informace spolu s pfiihlá kou (uzávûrka pfiihlá ek 29. fiíjna 2004) na adrese: Asociace inovaãního podnikání âr Novotného lávka 5, Praha 1 tel.: , fax: , 11

14 INOVACE ROKU 2004 Registraãní poplatek: 3000 Kã (variabilní symbol: ) IâO , ã.ú.: /0100 KB Praha-mûsto 1. Název pfiihla ovatele... Právní forma Adresa... IâO... DIâ... Poãet zamûstnancû Kontaktní osoba... Funkce Telefon... /... Fax... / Charakteristika produktu (max. 30 slov pro zvefiejnûní v katalogu): ãesky anglicky Do soutûïe pfiihla ujeme v robek technologick postup Název ãesky... anglicky... Obor... âíslo pfiihlá ky a druh ochranného dokumentu: Pfiílohy k pfiihlá ce do soutûïe o Cenu INOVACE ROKU 2004: podnikatelsk titul: a) právnické osoby kopie v pisu z obchodního rejstfiíku, jiného zfiizovacího dokumentu, apod. b) fyzické osoby kopie Ïivnostenského listu popis produktu vrozsahu max. 3 strany strojopisu obsahující charakteristiku produktu a jeho porovnání se stávajícím vlastním nebo konkurenãním fie ením v tuzemsku a v zahraniãí patentovou situaci, právní ochranu nebo jiné prûkazné doloïení pûvodnosti fie ení velikost a míra nasycenosti potenciálních trhû, v e a dynamika dosavadního, resp. perspektivního uplatnûní na trhu údaje o vlivu produktu na Ïivotní prostfiedí (pfiíznivû ovlivàuje, bez vlivu, kodliv ) a na zamûstnanost fotografie produktu (k doloïení jeho charakteristiky) Uzávûrka pfiihlá ek: 29. fiíjna 2004, nutno odevzdat ve dvou vyhotoveních Datum... Podpis, razítko... 12

15 Asociace inovačního podnikání ČR Inženýrská akademie ČR Český svaz vědeckotechnických společností Vás zvou na inovace 2005 inovace 2005 T den v zkumu, v voje a inovací v âr Součástí Týdne bude: 12. ročník mezinárodního sympozia INOVACE ročník veletrhu invencí a inovací 10. ročník Ceny Inovace roku 2005 Místo konání: Praha a další místa ČR

16 Kontakt: Asociace inovačního podnikání ČR Novotného lávka 5, Praha 1 Tel.: , fax:

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery

Více

18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011. Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR

18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011. Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Zasedací místnost č. 418, 4. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Úterý 6. 12. 2011 Jednání moderuje

Více

17. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE 2010 PLENÁRNÍ SEKCE REFORMA SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

17. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM INOVACE 2010 PLENÁRNÍ SEKCE REFORMA SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PLENÁRNÍ SEKCE REFORMA SYSTÉMU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Kongresový sál č. 217, 2. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Úterý 30. 11. 2010 Jednání moderuje Petr Křenek,

Více

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT International Scientific and Technical Cooperation of the Czech Republic within the KONTAKT Programme Na základě mezinárodních

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

9.00 13.00 hod ELEKTRICKÉ ROZVODY A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE V BUDOVÁCH A PRŮMYSLOVÝCH PROVOZECH Konference

9.00 13.00 hod ELEKTRICKÉ ROZVODY A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE V BUDOVÁCH A PRŮMYSLOVÝCH PROVOZECH Konference 9.00 12.30 hod 6. ČESKO-SASKÉ HOSPODÁŘSKÉ FÓRUM 2. den Dvoudenní fórum, workshopy Kongresové centrum Brno, sál B Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1, Odbor 10200, Politických vězňů

Více

18. září 2006, Rotunda pavilonu A, Výstaviště Brno

18. září 2006, Rotunda pavilonu A, Výstaviště Brno 18. září 2006, Rotunda pavilonu A, Výstaviště Brno 9.30 hod. Zahájení Jaroslav Hanák, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Svazu dopravy ČR 9.35 hod. Vystoupení Jiřího Škrly, generálního

Více

Program odborných konferencí a seminářů k 7. 9. 2009

Program odborných konferencí a seminářů k 7. 9. 2009 14. 9. 2009 pondělí 14.00 16.00 hod SNĚM SVAZU PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY Pavilon A Rotunda Svaz průmyslu a dopravy ČR (ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s.), Jankovcova 1569/2c, 170 04 Praha 7, Miroslava

Více

Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE 28. 11. 2012

Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE 28. 11. 2012 Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE 28. 11. 2012 Program: Úvodní slovo radních Hlavního města Prahy 10:00 Ing. Eva Vorlíčková radní pro informatiku a evropské fondy Zhodnocení tématu zástupci odborné

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ

ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERSOL 2008 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2008 ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 3, Vize, strategie, východiska a cíle projektu

Více

Úřad tak v současné době plní a podílí se na plnění úkolů a opatření vyplývajících zejména z následujících dokumentů:

Úřad tak v současné době plní a podílí se na plnění úkolů a opatření vyplývajících zejména z následujících dokumentů: Přehled aktivit Úřadu průmyslového vlastnictví v rámci plnění opatření Národního programu reforem ČR 2012, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 2012 2020 (Služby pro inovační podnikání)

Více

ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ

ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ ENERSOL 2007 JAK ŽÁCI A STUDENTI HODNOTÍ VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE VE SVÉM OKOLÍ OBSAH 1 3, Vize,

Více

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 1 - duben 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další číslo

Více

Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 3 Listopad 2009

Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 3 Listopad 2009 Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 3 Listopad 2009 Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další číslo Newsletteru Enterprise Europe Network v ČR a seznámili Vás s publikací, na které pracoval

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Příprava a realizace navazujících vzdělávacích akcí v oboru firemního managementu pro odbornou a podnikatelskou veřejnost v oboru biotechnologií. 2. Zadavatel Ústav

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

PROGRAM ODBORNÝCH KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ změny vyhrazeny

PROGRAM ODBORNÝCH KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ změny vyhrazeny PONDĚLÍ 7. 10. 2013 11.00-13.00 hod SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VELETRHU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Pavilon Z, expozice Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, Mgr. Jarmila Bábíčková,

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

ČESKÁ HLAVA. Česká hlava společně s vládou ČR vyhlásily ceny pro rok 2013. informuje 1/2013. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos

ČESKÁ HLAVA. Česká hlava společně s vládou ČR vyhlásily ceny pro rok 2013. informuje 1/2013. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos ČESKÁ HLAVA Česká hlava společně s vládou ČR vyhlásily ceny pro rok 2013 Již 12. ročník nejprestižnější soutěže pro vědce, techniky a studenty vysokých škol Česká hlava byl vyhlášen v Praze. Soutěž vyhlašuje

Více

Funkce centra transferu technologií

Funkce centra transferu technologií Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 6 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Funkce centra transferu technologií Studie je zaměřena na popsání funkcí a aktivit

Více

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 4 / 07 (květen 2007)

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 4 / 07 (květen 2007) > Úspěšný seminář, úspěšná soutěž > Nové výzvy v OPPI > Regionální podpůrný zdroj s.r.o. se představuje > Mezinárodní projekty - možnosti pro MSP > Možnosti zapojení na Zlínsku: seminář + konzultace >

Více

Zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období září 2013 až srpen 2015

Zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období září 2013 až srpen 2015 Zpráva o činnosti Kartografické společnosti ČR za období září 2013 až srpen 2015 1. Úvod Na posledním, 9. plenárním zasedání Kartografické společnosti České republiky, které se uskutečnilo 5. září 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Newsletter. Projektové poradenství v rámci sítě Enterprise Europe Network ČR. Aktuální informace. Enterprise Europe Network Česká republika

Newsletter. Projektové poradenství v rámci sítě Enterprise Europe Network ČR. Aktuální informace. Enterprise Europe Network Česká republika Newsletter Enterprise Europe Network Česká republika Číslo 4 - prosinec 2008 Milí čtenáři, v tomto klidném adventním čase vám přinášíme poslední letošní číslo newsletteru evropské podnikatelské sítě České

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

PODMÍNKY SOUTĚŽE UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 2. 6. 2015. Vypisovatelé

PODMÍNKY SOUTĚŽE UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 2. 6. 2015. Vypisovatelé PODMÍNKY SOUTĚŽE Vypisovatelé vyhlašují 23. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU 2015. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s. Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU Datum: 26. února 2007 14:00 15:00 hodin Místo: Kongresový sál, Krajský úřad Olomouckého kraje (Jeremenkova 40a) Přítomno:

Více