(dále jen "Objednatel" nebo též "NKÚ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(dále jen "Objednatel" nebo též "NKÚ)"

Transkript

1 Centrum sd,len~ch služeb 3 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NÁRODNÍHO DATOVÉHO CENTRA evidované u Objednatele pod č. 36/160/2013 evidované u Poskytovatele pod č. 109/2013/HM uzavřené pod le 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisu (dále též pouze jako "Smlouva"). SMLUVNÍ STRANY 1. Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad se sídlem Praha 7, Jankovcova 1518/2, PSČ zastoupený ng. Miloslavem Ka lou, prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu ČO: DČ: není plátcem DPH bank. spojení: Česká národní banka Č. účtu: /0710 (dále jen "Objednatel" nebo též "NKÚ) 2. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. se sídlem Praha 3, Žižkov, Na Vápence 915/14, PSC zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MěstSkým soudem v Praze, oddíl A, vložka zastoupený ng. Hanušem Weislem, generálním ředitelem ČO: DČ: CZ bank. spojení: Česká spořitelna Č. účtu: /0800 (dále jen " Poskytovatel" nebo též "SPCSS" ) Vzhledem k tomu, že: Došlo k rozdělení odštěpením puvodního poskytovatele plnění z výše specifikované smlouvy, tj. STÁTNÍ TSKÁRNY CENN, státního podniku, ČO (dále jen " STC"), kdy vznikl nový státní podnik s obchodním jménem Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., ČO , který byl založen zakládací listinou vydanou Ministerstvem financí České republiky dne pod č.j. MF-57809/2014/04-22 v souladu s rozhodnutím zakladatele ze dne pod č.j. MF-57809/ 2014/04-21 o rozdělení STC odštěpením se založením nového státního podniku SPCSS, se smluvní strany dohodly na následujícím:. ZMĚNY SMLOUVY Smluvní strany Smlouvy o poskytování služeb Národního datového centra ze dne ve znění Dodatku Č. 1 ze dne a Dodatku Č. 2 ze dne se podle čl. 15 odst Smlouvy dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto: DODATEK Č. 1/ 5 3 ke Sml o u v ě o poskytován í služeb Národního datového centra Č. 109/ 2013/ HM

2 J / Centrum sa,leflycll služeb 1. Označení 2. smluvní strany v části "SMLUVNÍ STRANY", se mění tak, že no vě zní: 2. Státní pokladna C~ntrum sdílených služeb, s.!? se sídlem Praha 3, Zižkov, Na Vápence 915/14, PSC zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka zastoupený ng. Hanušem Weislem, generálním ředitelem ČO: DČ: CZ bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. Č. účtu: /0800 (dále jen "Poskytovatel" nebo též "SPCSS") 2. Zkratka označení 2. smluvní strany "SPCSS" pak v celém textu Smlouvy nahrazuje puvodní zkratku 2. smluvní strany "STe". 3. Označení zmocněncu pro jednání smluvní, ekonomická, věcná a technická Poskytovatele a upřesnění rozsahu jejich jednání se mění tak, že se vypouští text: "Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická (vč. podpisu Smlouvy a jejích dodatků): ng. Pavel Novák tel.: fa x: a nahrazuje se "Zmocněnci pro jednání smluvní (vč. podpisu Smlouvy a jejích dodatků): ng. Hanuš Weisl tel.: Zmocněnci pro jednání ekonomická: ng. Jitka Havašová ekonomická ředitelka tel. : /5 3 ke Smlouvě o poskytování slu žeb Národního datového centra Č. 109/ 2013/HM

3 / Centrum stl,lelly(h sluieb Dá le se v část i vypouští: Zmocněnci pro jednání věcná a technická Poskytovatele "ng. Milan Kř í stek ředitel transformace po v ěřen ý výkonem funkce řed i te l e CT tel. : fa x : kristek.mila a nahrazuje se: "ng. Bohu mil Lisec proj ektový specialista tel. : boh 4. Cena Služby uvedená v odst. 4.2 Smlouvy se mění takto : D "o značen > ~ Cena v Kč za jednotlivé oblasti Služby Název lednotlivé Katalogo- Služby: o.blastl Služby vého listu v Kč bez DPH DPH 21% včet ně DPH. Cena za 1 měs le poskytováni Služby Prostor pro u m í s tění technických zař íze n í Objednatele š í ře 600 mm , , , NKU/001 Server Pronájem 9 Racku Housing šíře 800 mm včet n ě , , ,04 prostoru pro Rack Cena za 1 kwh s potře bované elektrické Zálohované - ener.gie napájení a chlazení 4,67 0,98 5,65 3/5 3 ke Sm l ouvě o poskytován í slu žeb Národního datového ce ntra Č. 109/ 2013/HM

4 , j Centrum 5d.tenych stu!eb 5. Cena Služby uvedená v odst. 6 Katalogového listu NKU/OOl Smlouvy se v jednotlivých pododst. mění takto: Odst 6 pododst 6 1 M ěsíčn í cena v Kč Popis. bez DPH DPH 21% s DPH Pronájem 9 Racku šíře 800 mm včetně prostoru pro , , ,04 Rack Odst 6 pododst 6 2 Popis Měsíční cena v Kč bez DPH ~ DPH 21% s DPH lp Prostor pro umístění technických zařízení 24095, , ,92 Objednatele šíře 600 mm Odst 6 pododst 6 3 Popis Zálohované napájení a chlazení Celková měsíční cena za oblast Služby NKU/OO dle pododst Cena v Kč za 1 kwh spotřebované elektrické energie bez DPH DPH 21% s DPH 4,67 0,98 5,65 Podle spotřebované elektrické energie. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 1. Ostatní ujednání Smlouvy vče tn ě příloh se n emění. 4/5 3 ke Smlouvě o poskytování služeb Národního datového centra Č. l09/2013/hm

5 , Centrum sa,le-nich sluzed V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 (dvou) výtiscích. 2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem S. V Praze dne F-_3_-0_4-_2_01_5 Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad V Praze dne Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. prezid ng. Miloslav ala nt Nejvyššího kont olního úřadu ng. Hanuš Weisl SPCSS ::t?t~: F ~,_k!a~na ~entru m sdílených služeb, s. p.. 3 l ap"nce 9b1.14, ŽiŽkov, Praha 3 C: (1) S/ S 3 ke Smlou vě o poskytování služeb Národního datového centra Č. 109/2013/ HM

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Ři-9 ~e sta. Obecní úřad Psáiy. 2; -03-2015 ČJ.: OU-.s.~(

Ři-9 ~e sta. Obecní úřad Psáiy. 2; -03-2015 ČJ.: OU-.s.~( Ři-9 ~e sta IIŠKARNA PRAGER K &~ai2o~ l5500praha 9 Uskwn~ tg.r@pragetqrinta. Obecní úřad Psáry 2; -03-2015 ČJ.: OU-.s.~( PŘILOHY. POČET LISTŮ: Obecní úřad Psáiy Pražská 137 Psáry 25044 Věc: Cenová nabídka

Více

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKY OSTATNÍCH KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKY OSTATNÍCH KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB č. j.: MMR-10663/2013 číslo v CES: 5233/1 číslo úkolu: 3661/5139/6/93 číslo úkolu (IOP pro ČR zdroje) 3691/5139/76/54 číslo úkolu (IOP pro EU zdroje) 3691/5139/75/54 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKY

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s.

Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

SMLOUVA O PŮJČCE 201110767/MO.DOBCH. Smluvní strany: Městská část Praha 8 IČ: 000 63 797, DIČ: CZ00063797,

SMLOUVA O PŮJČCE 201110767/MO.DOBCH. Smluvní strany: Městská část Praha 8 IČ: 000 63 797, DIČ: CZ00063797, SMLOUVA O PŮJČCE 201110767/MO.DOBCH Smluvní strany: Městská část Praha 8 se sídlem Praha 8, Zenklova 1/35, PSČ 180 48, IČ: 000 63 797, DIČ: CZ00063797, bankovní spojení: česká spořitelna, a. s., číslo

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 Kupní smlouva Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656 Kupující: Česká republika -Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČO: 00007064 DIČ:

Více

Smlouva o dílo. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o dílo. Čl. I Smluvní strany na realizaci: Smlouva o dílo č. Odstraňování sněhu a ledu z nástupišť a přístupových cest v obvodu OŘ Olomouc uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona

Více

zařízení měřicích sídlem Na (dále jen " Prodávající"); a je specifikován dodávaných zařízení: Počty Číslo Počet nový Název Kontejner velký 5 m

zařízení měřicích sídlem Na (dále jen  Prodávající); a je specifikován dodávaných zařízení: Počty Číslo Počet nový Název Kontejner velký 5 m DODATEK Č. 1/2015 KUPNÍ SMLOUVY (dále jen Smlouvy ) na část 1. Pomocná zařízení měřicích stanic, veřejné zakázky Inovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení kvality ovzduší Měřicí síť uzavřené dne

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 evid. číslo registru VZ: 6404049 Projektová dokumentace Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. j. 5600004543 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Smluvní strany: ČEZ, a. s. sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 zastoupena: PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva JUDr. Michaela

Více

Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní akci

Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní akci 1\11 '1...;- :"}~~ -VO Z'[,.-.LSTVÍ. 1\ li) 17 11r \I l'iuha 1- Nové Měst\) -614 Číslo smlouvy: 445-2015-10042 Č.j.: 35733/20 15-MZe-l0042 Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní

Více

Smlouva o zajištění jazykové výuky

Smlouva o zajištění jazykové výuky Smlouva o zajištění jazykové výuky uzavřené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Zadavatel: Zhotovitel: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

"Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru"

Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru SMLOUVA O PROVOZOVÁNí SLUŽEB 5141400874 I. Smluvní strany Obec Staré Sedlo se sídlem: Zámecká 100 35746 Staré Sedlo Statutární zástupce: Miroslav TONCAR, starosta obce IČ: 002 59 608 DIČ: Není plátcem

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB Č.j.: XXX Číslo v CES: XXX Číslo úkolu: XXX SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské nám. 932/6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: Michalem

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

SMLOUVA O NÁJMU ZAŘÍZENÍ

SMLOUVA O NÁJMU ZAŘÍZENÍ SMLOUVA O NÁJMU ZAŘÍZENÍ uzavřená dle 1725 a 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( NOZ ) Smlouva číslo: CZxx11xx mezi Obchodní firma: Zákaznické číslo: Sídlo: IČ: DIČ: CZ zapsaná v obchodním

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové uzavřená podle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více