SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB"

Transkript

1 Pozn.: Uchazeči jsou povinni doplnit pouze žlutě vyznačená místa a nejsou oprávněni provádět v návrhu smlouvy žádné další úpravy. Místa vyznačená zeleně doplní před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem zadavatel. Česká republika Ministerstvo životního prostředí uchazeč doplní jméno společnosti SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 1/8

2 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) je uzavřena ve smyslu ustanovení 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ), mezi smluvními stranami Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem: Vršovická 1442/65, Praha 10 IČO: zastoupená: Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky bankovní spojení: ČNB Praha 1 číslo účtu: /0710 DÁLE JEN Objednatel NA STRANĚ JEDNÉ, a uchazeč doplní jméno společnosti se sídlem: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zapsán v evidenci: (uchazeč je/není plátcem DPH) DÁLE JEN Poskytovatel NA STRANĚ DRUHÉ, (Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě také jako Smluvní strana a společně jako Smluvní strany ) 2

3 PREAMBULE Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dohled a koordinace projektu implementace EKIS AVIS ME na MŽP a AOPK (dále jen Veřejná zakázka ) zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o veřejných zakázkách ), dle ustanovení 18 odst. 5 Zákona o veřejných zakázkách (ID veřejné zakázky na profilu zadavatele jakožto Objednatele veřejné zakázky: P15V ). 1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 1.1 Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Poskytovatelem za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. zabezpečení projektového dohledu, vedení pracovních skupin zaměřených na metodiku rozpočtu, účetnictví a realizaci dotací (dále jen PD ) v rámci implementace ekonomického informačního systému EKIS AVIS ME u Objednatele a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. 1.2 Předmětem této Smlouvy je tak závazek Poskytovatele zajistit realizaci následujících úkolů při zabezpečení PD (dále jen Služby ): Poskytovatel se zavazuje provádět projektový dohled nad projektem implementace ekonomického informačního systému AVIS ME pro Ministerstvo životního prostředí a Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky Poskytovatel zajišťuje koordinaci a vedení projektových týmů metodiky pro účetnictví a rozpočet složených z jednotlivých vybraných pracovníků Objednatele a implementátora/dodavatele informačního systému Poskytovatel se účastní všech jednání pracovních skupin a workshopů v oblasti poskytování Služeb. Z těchto jednání a workshopů zhotovuje zápis, který předkládá k odsouhlasení projektovému vedoucímu Objednatele. Současně eviduje čas strávený jeho pracovníky a ten předkládá k odsouhlasení Objednateli měsíčně při předložení vyúčtování (viz dále) Projektový dohled bude zahrnovat primárně ochranu zájmů vrcholového vedení (strategické, obchodní, uživatelské a dodavatelské) a bude spolupracovat s projektovým vedoucím Objednatele Poskytovatel bude odpovídat za to, že: a) bude udržována úzká spolupráce mezi Objednatelem, uživateli a dodavatelem informačního systému v průběhu realizace projektu po dobu plnění Smlouvy; b) bude vykonávat dohled nad tím, že rizika jsou řízena; c) do popisů produktů jsou zapojeni ti správní pracovníci; d) jsou definovány správné kontrolní body v průběhu vývoje produktů/výstupů, v nichž bude realizována kontrola kvality; e) do kontroly kvality jsou zapojeni správní pracovníci; f) tito pracovníci jsou řádně vyškoleni v metodách kontroly kvality; g) metody kontroly kvality jsou správně používány; 3

4 h) nápravná opatření vycházející z kontroly kvality jsou dodržována; i) je připravováno přijatelné řešení pro Objednatele; j) rozsah projektu se nemění neautorizovaně tedy bez vědomí řídícího výboru projektu; k) vnitřní a vnější komunikace probíhá na příslušné kvalitativní úrovni; l) jsou dodržovány platné právní a další relevantní předpisy V oblasti obchodního dohledu je Poskytovatel odpovědný za: a) pomoc projektovému manažerovi při nastavení a rozvoji obchodního případu a plánu revize přínosů; b) poskytování doporučení při výběru členů projektového týmu; c) pomoc při nastavení strategie řízení rizik; d) porovnávání souladu obchodního případu i se standardy Objednatele; e) porovnávání obchodního případu oproti vnějším událostem a proti postupu projektu; f) kontrolu, zda je obchodní případ dodržován v rámci celého projektu; g) kontrolu, zda projekt zůstává v souladu se strategií Objednatele; h) kontrolu financování a finanční řízení projektu; i) hodnocení, zda řešení a celý projekt i nadále poskytuje dostatečnou hodnotu za vynaložené peníze; j) pravidelné hodnocení životaschopnosti a opodstatnění projektu; k) posuzování, zda celkové riziko projektu zůstává v mezích tolerance; l) ověřování potřebnosti dodavatele a oprávněnosti plateb; m) hodnocení otevřených bodů a rizik na základě jejich vlivu na obchodní případ; n) sledování etap a pokroku v rámci projektu proti dohodnutým tolerancím V oblasti uživatelského dohledu je Poskytovatel odpovědný za: a) dohled na zapojení zúčastněných stran; b) dohled na dodržování komunikační strategie; c) ověření, že specifikace potřeb uživatelů jsou přesné, úplné a jednoznačné; d) posouzení, zda řešení bude splňovat potřeby uživatelů; e) posouzení vlivu možných změn z pohledu uživatele; f) sledování uživatelských rizik; g) ověření, že postupy kontroly kvality jsou používány správně, aby zajistily, že produkty splňují požadavky uživatelů; h) ověření, že klíčoví uživatelé pracují efektivně. 4

5 1.2.8 V oblasti dodavatelského dohledu odpovídá Poskytovatel za: a) kontrolu popisu produktů; b) informování o strategii řízení jakosti a strategii řízení konfigurace; c) poradenství při vývoji strategií, návrhů a metod; d) ověření, že dodavatel naplňuje provozní standardy definované pro projekt a že jsou tyto standardy účelně využívány; e) upozorňování na případné změny produktu projektu oproti původnímu popisu produktu a jejich dopad na správnost, úplnost a integritu z pohledu dodavatele; f) monitorování veškerých rizik v oblasti dodávky produktu; g) posuzování, zda postupy kontroly kvality jsou správně používány, aby produkty splňovaly definované požadavky. 1.3 Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas poskytované Služby zaplatit Poskytovateli sjednanou odměnu ve výši a způsobem dle čl. 4. této Smlouvy. 2. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ 2.1 Objednatel je oprávněn průběžně udělovat Poskytovateli písemné pokyny ke konkrétním postupům Poskytovatele při plnění Smlouvy. 2.2 Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli veškeré informace a součinnost nezbytnou k tomu, aby byl Poskytovatel schopen poskytnout dohodnuté Služby ve lhůtě, která bude v daném případě ujednána. Zadání úkolů Poskytovatel obdrží prostřednictvím projektového vedoucího, jenž bude kontaktní osobou Objednatele: doplní zadavatel. 2.3 Kontaktní osobou Poskytovatele pro plnění Smlouvy je: uchazeč doplní identifikaci kontaktní osoby včetně telefonického a ového kontaktu. 2.4 Písemná komunikace mezi kontaktními osobami Objednatele a Poskytovatele bude probíhat přednostně prostřednictvím elektronické pošty ( em), pokud se Smluvní strany nedohodnou pro jednotlivé případy jinak. 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 3.1 Poskytovatel bude poskytovat Služby dle této Smlouvy do 31. prosince 2015, přičemž: a) projektový dohled bude vykonáván do 31. prosince 2015 s maximální časovou dotací 80 člověkodnů; b) služby analytika/metodika pro účetnictví a rozpočet se zkušeností s účetnictvím státu budou poskytovány do 30. září 2015 s maximální časovou dotací 45 člověkodnů; c) služby ekonoma se zkušeností s účetnictvím a rozpočtem státu budou poskytovány do 30. září 2015 s maximální časovou dotací 35 člověkodnů. 3.2 Poskytování Služeb bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. 5

6 3.3 Místem plnění je sídlo Objednatele, resp. sídla Objednatele a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a jejich detašovaných pracovišť, sídlo implementátora ekonomického informačního systému EKIS AVIS ME, popř. jiné relevantní místo stanovené Objednatelem. 4. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1 Výše odměny Poskytovatele za Služby poskytované podle článku 1 této Smlouvy bude činit nejvýše uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu bez DPH dle kalkulace nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ). DPH ve výši doplní uchazeč % činí Kč. Výše odměny tak bude činit celkem nejvýše uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu včetně DPH dle kalkulace nabídkové ceny včetně DPH (dále jen Odměna ). Výše Odměny je maximální a nepřekročitelná, avšak Poskytovateli budou uhrazeny pouze skutečně řádně a včas poskytnuté Služby v souladu s touto Smlouvy. 4.2 Ceny za 1 člověkoden poskytování Služeb Poskytovatelem v jednotlivých oblastech (dále jen Jednotkové ceny ) jsou stanoveny následovně: Projektový dohled Analytik/ metodik pro účetnictví a rozpočet se zkušeností s účetnictvím státu Ekonom se zkušeností s účetnictvím a rozpočtem státu uchazeč doplní nabídkovou cenu za člověkoden bez DPH dle kalkulace nabídkové ceny uchazeč doplní nabídkovou cenu za člověkoden bez DPH dle kalkulace nabídkové ceny uchazeč doplní nabídkovou cenu za člověkoden bez DPH dle kalkulace nabídkové ceny Jednotkové ceny jsou konečné, závazné a obsahují všechny případné náklady Poskytovatele včetně všech souvisejících poplatků a výdajů. K Jednotkovým cenám bude účtována DPH ve výši stanovené dle příslušných právních předpisů. 4.3 Úhrada Odměny bude Objednatelem prováděna vždy zpětně za předcházející kalendářní měsíc, v němž byly Služby poskytovány, a to na základě daňového dokladu (dále jen faktura ) vystaveného Poskytovatelem a doručeného Objednateli. Poskytovatel je oprávněn fakturovat pouze skutečně řádně a včas poskytnuté Služby v jednotlivých oblastech, přičemž přílohou faktury musí být bližší specifikace poskytnutých Služeb za fakturovaný měsíc včetně rozpisu člověkodnů a Jednotkových cen. 4.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu, především označení faktury a její číslo, jméno, sídlo a IČO Poskytovatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku, a bude mít náležitosti obchodní listiny dle 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Objednatele: doplní zadavatel. Přílohou faktury musí být vyúčtování (blíže viz odst. 4.3 tohoto článku). 4.5 Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Odměna bude uhrazena bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Dnem 6

7 splatnosti se rozumí odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně. 4.6 Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle odst. 4.4 tohoto článku, nepovažuje se za řádný daňový doklad, Objednatel je oprávněn fakturu vrátit do dne její splatnosti s tím, že Poskytovatel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti, přičemž nová doba splatnosti běží teprve od okamžiku doručení nového řádného dokladu Objednateli. V takovém případě není Objednatel v prodlení s placením daňového dokladu. 5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE 5.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby s odbornou péčí, řádně a včas v souladu s pokyny a zájmy Objednatele. Na žádost Objednatele bude Poskytovatel bez zbytečného odkladu podávat Objednateli zprávy ohledně poskytování Služeb. 5.2 Poskytovatel se zavazuje provádět činnosti dle této Smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí. V případě částečného plnění prostřednictvím subdodavatelů Poskytovatel za poskytování Služeb odpovídá, jako by plnil sám. Poskytovatel je současně povinen zajistit plnění relevantních povinností dle této Smlouvy i jeho subdodavateli (zejména dle odst. 5.5 až 5.7 tohoto článku). 5.3 Poskytovatel prohlašuje, že disponuje potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění účelu této Smlouvy, a že rozsah předmětu této Smlouvy bude plnit pouze k tomu řádně proškolenými osobami s odpovídající kvalifikací, případně prostřednictvím subdodavatelů uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy. Výměna některého či všech těchto subdodavatelů v průběhu plnění Smlouvy je možná pouze s předchozím souhlasem Objednatele. 5.4 Poskytovatel není oprávněn postoupit závazky z této smlouvy třetímu subjektu. 5.5 Poskytovatel bere na vědomí, že je podle 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Tato povinnost platí i po skončení trvání této Smlouvy. 5.6 Poskytovatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele a dále pověřených orgánů (Ministerstva financí; Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a případně dalších oprávněných orgánů státní správy.) Dále je Poskytovatel povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Tato povinnost platí i po skončení trvání této Smlouvy. 5.7 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se dozví přímo i nepřímo při poskytování Služeb dle této Smlouvy. Porušením povinnosti mlčenlivosti není sdělení informací týkajících se Objednatele anebo jeho činnosti, v souvislosti s níž jsou služby dle této Smlouvy poskytovány, třetím osobám, jestliže Objednatel o předávání informací těmto osobám Poskytovatele požádal nebo takové předávání odsouhlasil. Tato povinnost platí i po skončení trvání této Smlouvy. 7

8 5.8 Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. Této odpovědnosti se zprostí, pokud prokáže, že škodu nezavinil. Poskytovatel se vždy zprostí odpovědnosti za škodu také v případě, pokud Objednatele upozorní na nevhodnost jeho pokynů a Objednatel přesto postupuje způsobem, který byl Poskytovatelem označen za rizikový. 5.9 Poskytovatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy včetně cenových údajů v souladu s příslušnými právními předpisy. 6. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 6.1 Objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli potřebnou spolupráci a pravdivé informace související s výkonem činnosti, a to v plném rozsahu, umožní přístup k dokumentaci a materiálům potřebným k zajištění předmětu této Smlouvy. 6.2 Objednatel seznámí Poskytovatele se všemi změnami, které mají vliv na plnění Smlouvy. 6.3 Kontaktní osoba Objednatele spolupracuje výhradně s kontaktní osobou Poskytovatele a na ni směřuje všechny své požadavky a připomínky. 6.4 V případě neúplného či chybného obsahu předaných dokumentů, informací a výkazů ze strany Objednatele nenese Poskytovatel odpovědnost za svoji činnost dle této Smlouvy. 6.5 Objednatel je dále při poskytování Služeb zajistit, že: a) určení zaměstnanci Objednatele na jednotlivých organizačních útvarech jsou oprávněni a povinni poskytovat součinnost v odpovídajícím rozsahu; b) Poskytovatel bude informován s dostatečným předstihem o potřebě koordinace v oblasti projektového dohledu se zaměstnanci dalších externích společností, především s implementátorem informačního systému. 7. TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY, SANKCE 7.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. prosince 2015, popř. do vyčerpání maximální časové dotace 160 člověkodní (blíže viz čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy), a to podle toho, který okamžik nastane dříve. 7.2 Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit písemnou dohodou Smluvních stran nebo písemnou výpovědí. 7.3 Obě Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí i bez udání důvodu s výpovědní dobou v délce 15 dnů. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. 7.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Poskytovatel: a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 8

9 7.5 V případě prodlení Poskytovatele s řádným a včasným poskytováním Služeb je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Odměny, a to za každý byť i započatý den prodlení. 7.6 V případě poskytování Služeb Poskytovatelem v rozporu s touto Smlouvou je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 7.7 V případě porušení povinností Poskytovatele dle čl. 5 (s výjimkou odst. 5.7) této Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 7.8 V případě porušení povinnosti Poskytovatele dle čl. 5 odst. 5.7 této Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 7.9 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě povinné Smluvní straně Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Poskytovatele nahradit škodu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na sjednanou smluvní pokutu. 8. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 8.2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky. 8.3 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží. Toto neplatí pro případ změny kontaktních osob Smluvních stran dle čl. 2 této Smlouvy, přičemž nové kontaktní údaje musejí být druhé Smluvní straně oznámeny bez zbytečného odkladu a taková změna je platná okamžikem doručení oznámení druhé Smluvní straně. 8.4 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 1765 odst. 1 a 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou. 8.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: a) Příloha č. 1: Seznam subdodavatelů; b) Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku Objednatele. 8.6 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 9

10 8.7 Tato Smlouva je sepsána v 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Poskytovatel a 2 vyhotovení obdrží Objednatel. 8.8 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu a že byla uzavřena po vzájemném projednání. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu, což stvrzují vlastnoručními podpisy. Za Objednatele: Za Poskytovatele: V Praze, dne V, dne. Ing. Jana Vodičková ředitelka odboru informatiky Česká republika Ministerstvo životního prostředí 10

11 Příloha č. 1: Seznam subdodavatelů uchazeč doplní příslušnou přílohu dle vzoru v zadávacích podmínkách 11

12 Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku Objednatele uchazeč doplní příslušnou přílohu 12

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 3 zadávací dokumentace k VZ s názvem Antivirové a antispamové řešení v resortu MŽP po dobu 4 let část 2 Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv:.-. Česká republika Ministerstvo

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy

Příloha č. 04A. Vzorový návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

Příloha č. 3 zadávací dokumentace k VZ s názvem Antivirové a antispamové řešení v resortu MŽP po dobu 4 let část 1

Příloha č. 3 zadávací dokumentace k VZ s názvem Antivirové a antispamové řešení v resortu MŽP po dobu 4 let část 1 Česká republika Ministerstvo životního prostředí [doplní Uchazeč] LICENČNÍ SMLOUVA TATO LICENČNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) je uzavřena v souladu s 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724 Operační program: Technická pomoc OPTP 2007 2013 Součást projektu: Služby technického dozoru a poradenství při realizaci informačního systému MS2014+ Reg. č. projektu: CZ.1.08/2.1.00/13.00159 Č.j.: 26727/2013-24

Více

S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU

S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU S M LO U VA NA DODÁVKU A ÚPRAVY INFORMAČNÍHO SYST É MU PRO NEMOCNIC I NA FRANIŠKU Městská část Praha 1 se sídlem Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČO: 00063410 Bankovní spojení: Jejímž jménem jedná: Ing.

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému

PŘÍLOHA Č. 8 Obchodní, platební a jiné podmínky poskytování služeb provozování, údržby a podpory informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. XXXXXXXXXXXXX O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA AKCI ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI uzavíraná ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projektová dokumentace Lázeňská zóna Lednice, doplnění

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Gemin Výzva k podání nabídky včetně zadávací... Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO FINANCÍ IČO: 00006947

Více

Obchodní podmínky. Rámcová smlouva. na poskytování komplexní manažerské podpory

Obchodní podmínky. Rámcová smlouva. na poskytování komplexní manažerské podpory Příloha č. 1 Obchodní podmínky Rámcová smlouva na poskytování komplexní manažerské podpory uzavřená podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Název: IČO : 60418451 Adresa sídla: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoby: Zadávací dokumentace Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností v anglickém

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více