I. Informace I st Information

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Informace I st Information"

Transkript

1 II. kongres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP II. Congress of the Czech Pneumological and Phthiseological Society of ČLS JEP XXIII. Moravskoslezské dny pneumologie XXIII. Moravian-Silesian Days of Pneumology XII. Tománkův den bronchologie XII. Tomanek s Day of Bronchology září 2014 Arcibiskupský palác Olomouc, Regionální centrum Olomouc 18 th -20 th of September 2014 Archbishop s Palace in Olomouc, Regional Centre Olomouc I. Informace I st Information

2 Pořádají Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP Olomouc Solen, s.r.o. Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat ke spoluúčasti na II. kongresu České pneumologické a ftizeologické společnosti, který se bude konat v historickém městě Olomouc. Máme zavazující cíl, aby se tato akce stala dalším krokem k vytvoření nové tradice české pneumologie, a potěšilo by nás, kdybyste se na této cestě stali našimi partnery. I díky Vám se pokusíme představit významnou a širokou problematiku celého oboru s veškerými novinkami, které se v něm právě odehrávají. Jak jste si jistě všimli, zahájili jsme nový systém střídání českých a česko-slovenských kongresů. České kongresy jsou sdruženy s našimi tradičními odbornými akcemi. V tomto roce to budou XXIII. Moravskoslezské dny pneumologie a XII. Tománkův den bronchologie. Věříme, že Vaše účast kongres obohatí a pomůže Vám v navázání nových kontaktů a přátelství s lékaři, zdravotními sestrami i obchodními partnery. Srdečně zve prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. předseda ČPFS Autoři fotografií: Arcibiskupský palác Olomouc Jan Andreáš, Regionální centrum Olomouc archiv RCO, Horní náměstí Olomouc Jiří Frajt 2 I. informace / I st Information

3 Organized by Czech Pneumological and Phthiseological Society of ČLS JEP Department of Respiratory Diseases and Tuberculosis, LF UP in Olomouc Solen, Ltd. Dear colleagues, We cordially invite you to participate in the II. Congress of the Czech Pneumological and Phthiseological Society that will be held in the historical town of Olomouc. We have a binding objective for the event to become another step in creating the Czech pneumological tradition, and we would be pleased if you became our partners on this journey. Thanks to you, we will do our best to introduce significant and broad issues of the field with all the current news. As you might have noticed, we have started a new system of rotating Czech and Czech-Slovak congresses. The Czech congresses are associated with our traditional events. This year they are the XXII. Moravian-Silesian Pneumology Days and the XII. Tománek s Day of Bronchology. We believe that your participation will be an enrichment to our congress and that it will help you make new contacts and new friendships with other physicians, nursing staff as well as with new business partners. Cordially invites Prof. Dr. Vítězslav Kolek, DrSc. President of ČPFS září 2014 / 18 th -20 th September 2014 / Olomouc 3

4 Záštitu převzali Under the Auspices of MUDr. Svatopluk Němeček, MBA Ministr zdravotnictví ČR / Minister of Health prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. rektor Univerzity Palackého v Olomouci / Rector of Palacký University in Olomouc prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci / Dean of the Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký University in Olomouc doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Director of the University Hospital Olomouc Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký / Archbishop of Olomouc Ing. Jiří Rozbořil hejtman Olomouckého kraje / President of the Olomouc Region Jazyk konference Conference Languages Čeština, slovenština, angličtina Czech, Slovak, English Místo konání Venue 18. září th September 2014 Arcibiskupský palác Olomouc Archbishop s Palace in Olomouc Wurmova 9, Olomouc Wurmova 9, Olomouc září th 20 th September 2014 Regionální centrum Olomouc Regional Centre Olomouc Jeremenkova 40B, Olomouc Jeremenkova 40B, Olomouc 4 I. informace / I st Information

5 Programový výbor Programme Committee prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc. doc. MUDr. František Salajka, CSc. prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. MUDr. Tomáš Drasnar prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. Eva Kašáková MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. Mgr. Kateřina Neumannová prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D. doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. Organizační výbor Organizing Committee prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. prim. MUDr. Stanislav Losse MUDr. Petr Jakubec Mgr. Kristina Šafářová Zdenka Langová Zdenka Šindelářová září 2014 / 18 th -20 th September 2014 / Olomouc 5

6 Hlavní témata Chronická obstrukční plicní nemoc Bronchiální astma Respirační infekce Pneumoonkologie Intersticiální plicní procesy Tuberkulóza Sarkoidóza Intenzivní pneumologie Hrudní chirurgie a transplantace plic Nemoci pleury Cystická fibróza Spánkové poruchy Bronchologie Funkční diagnostika Respirační fyzioterapie Sesterská péče Varia Termín pro zaslání abstrakt 30. června 2014 Součástí konference jsou Sympozia firem Posterová sekce Praktické workshopy Setkání ambulantních pneumologů Main Topics Chronic obstructive pulmonary disease Bronchial asthma Respiratory infections Pneumooncology Interstitial pulmonary disease Tuberculosis Sarcoidosis Intensive pneumology Thoracic surgery and lung transplantation Pleural diseases Cystic fibrosis Sleep disorders Bronchology Pulmonary function tests Respiratory physiotherapy Nursing in pneumology Varia Deadline for abstract submission 30 th June 2014 Special parts of the Conference Pharmaceutical industry symposia Poster section Workshops Ambulatory pneumologists meeting 6 I. informace / I st Information

7 Ubytování Accommodation Clarion Congress Hotel Jeremenkova 36, Olomouc ; Ibis Olomouc Centre Wolkerova 29, Olomouc ; Hotel Flora Krapkova 34, Olomouc ; Hotel Senimo Pasteurova 905/10, Olomouc ; Hotel Palác 1. Máje 869/27, Olomouc ; Business Hotel Alley Michalské stromořadí 1061, Olomouc ; Ubytování za zvýhodněnou cenu můžete objednat při on-line registraci na kongres na Rooms at a discounted price can be booked while registering for the congress on-line at září 2014 / 18 th -20 th September 2014 / Olomouc 7

8 Aktivní účast Active participation Termín přihlášení pro aktivní účastníky 30. června 2014 Deadline for submission for active participants 30 th June 2014 Přihlášení k aktivní účasti je možné pouze do 30. června, a to em na Povinnou položkou je abstrakt + vyplněná přihláška k aktivní účasti ve formátu PDF, kterou si můžete stáhnout na Pokyny pro zaslání souhrnu sdělení Název souhrnu začněte velkým písmenem Jména autorů uveďte iniciálou křestního jména s tečkou, poté příjmení bez titulů Pracoviště autorů označte číselným horním indexem Vlastní text by měl být výstižný, konkrétní, v rozsahu strany A5 (do 500 slov) Písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1 Strukturování: Cíl práce, Materiál a metody, Výsledky, Závěry Za gramatickou a formální správnost odpovídají autoři Souhrny neodpovídající pokynům budou autorům vráceny You can signup for active participation only by 30th June 2014 via to Abstract + completed application for active participation in the PDF format are required items. You can download the application form at Instructions for sending communication summary The summary to be initiated with a capital letter Names of the authors to be marked by an upper numerical index Authors departments or health care facilities to be marked by an upper numerical index The text to be brief, specific, in the range of A5 page (500 words) Font: Times New Roman, size 12, spacing 1 Structure: The objective of the contribution, Material and methods, Results, Conclusions The authors are reponsible for the grammatical and formal correctness The summaries not complying with the instructions will be returned to the authors

9 Souhrn musí být zaslán elektronicky ve formátu MS Word společně s vyplněnou přihláškou k aktivní účasti na adresu Obdržení souhrnu bude odesílateli potvrzeno, nestane-li se tak do 5 pracovních dnů, kontaktujte prosím sekretariát konference. The summaries must be sent electronically in the MS Word format together with the completed application form for active participation to The sender will be informed upon the receival of the summary; if you are not contacted by 5 working days, please, do not hesitate to contact the office of the conference. Příklad abstraktu abstract Example Wegenerova granulomatóza z pohledu pneumologa V. Lošťáková 1, V. Kolek 1, P. Horák 2 1 Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP Olomouc 2 III. interní klinika FN a LF UP Olomouc Text Pasivní účast Passive participation Termín přihlášení pro pasivní účastníky 7. září 2014 Deadline for submission for passive participants 7 th September 2014 Přihlášení k pasivní účasti je možné pouze do 7. září 2014, a to: online přihláškou na / via an on-line application form at: em na / via to: poštou na adresu / via mail to: SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, Olomouc, Czech Republic září 2014 / 18 th -20 th September 2014 / Olomouc 9

10 Časový plán kongresu Congress Schedule Registrace / On site registration Arcibiskupský palác Olomouc / Archbishop s Palace in Olomouc :00 18:00 Regionální centrum Olomouc / Regional Centre Olomouc :30 15: :00 10:00 Odborný program / Scientific Programme Arcibiskupský palác Olomouc / Archbishop s Palace in Olomouc :00 19:30 Regionální centrum Olomouc / Regional Centre Olomouc :30 16: :00 14:00 Společenský program Social Programme The Historic Centre of Olomouc Večerní prohlídka Olomouce / Evening sightseeing guided tour Clarion Congress Centre Olomouc (20:00 24:00) Raut s hudbou / Welcome party with music Vystoupení Anety Langerové / Concert given by Aneta Langerová Vstupenky za cenu 500 Kč možno objednat při registraci na kongres. The ticket price is 500 CZK and may be booked while registering for the congress. 10 I. informace / I st Information

11 Účastnické poplatky Registration Fees do 7. září 2014 by 7 th September 2014 při registraci on site Lékař / Physician CZK CZK Sestra, Student / Nurse, Student 700 CZK 900 CZK Přihlášky pro pasivní účast* Vyplňte čitelně tiskacími písmeny Application Form Please fill in block letter Jméno / First Name... Příjmení / Last name... Pracoviště / Institution... Adresa / Address... Město / Town... Země / Country... PSČ / Zip Code... Telefon / Telephone Lékař / Physician Sestra, Student / Nurse, Student *Využijte pohodlnější on-line registraci na září 2014 / 18 th -20 th September 2014 / Olomouc 11

12 Sekretariát konference Conference Secretariat Solen, s. r. o. Lazecká 297/51, Olomouc Česká republika Solen, Ltd. Lazecká 297/51, Olomouc Czech Republic Tel.: , Fax: platinoví sponzoři Platinum sponsors

XXXIX. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Kontroverzní a aktuální témata v moderní flebologii

XXXIX. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Kontroverzní a aktuální témata v moderní flebologii XXXIX. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Kontroverzní a aktuální témata v moderní flebologii Hradec Králové 7. - 8. listopadu 2014 pořádá Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J.

Více

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability

Ostrava 22 23 September 2011. Ostrava 22. 23. září 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, Motto: Long-termed sustainability 2011 Pořadatel / Organizer: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region organises the 12th international conference

Více

Ostrava 22. 23. září 2011. Ostrava 22 23 September 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu.

Ostrava 22. 23. září 2011. Ostrava 22 23 September 2011. Motto: Dlouhodobá udržitelnost investic, lidí a znalostí v regionu. 2011 Pořadatel / Organiser: Hlavní partneři / Main Partners: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 22. 23. září 2011 22 23 September 2011 Partneři / Partners: 12. ročník mezinárodní konference 12th Annual

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

ODPADNÍ VODY WASTEWATER 2009

ODPADNÍ VODY WASTEWATER 2009 1 8. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE A VÝSTAVA 8 TH INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION ODPADNÍ VODY WASTEWATER 2009 5. 7. KVĚTNA 2009 * PLZEŇ 5 TH 7 TH MAY 2009 * PILSEN, CZECH REPUBLIC POŘADATELÉ KONFERENCE

Více

PROGRAM. České Budějovice. 21. - 23. září 2006. 8. konference klinické farmakologie. 13. konference TDM. 10. Konference DURG.

PROGRAM. České Budějovice. 21. - 23. září 2006. 8. konference klinické farmakologie. 13. konference TDM. 10. Konference DURG. České Budějovice 21. - 23. září 2006 PROGRAM 8. konference klinické farmakologie 13. konference TDM 10. Konference DURG Nutraceutika 06 Navštivte nás na www.phoenix.cz, www.mypin.cz SEKCE KLINICKÉ FARMAKOLOGIE

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

Prim. MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D. Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Prim. MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D. Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. S T U D I A P N E U M O L O G I C A E T P H T H I S E O L O G I C A S u p l e m e n t X V I I. K O N G R E S Č E S K É A S L O V E N S K É P N E U M O L O G I C K É A F T I Z E O L O G I C K É S P O L

Více

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI

B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI JANA MARKA MARCI Generálním sponzorem Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci je firma ThermoFisher Scientific s.r.o. spolu s partnery Pragolab s.r.o. a Nicolet CZ s.r.o. B U L L E T I N SPEKTROSKOPICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

elektronické komunikace, telekomunikační služby, kvalitu, bezpečnost, aplikace, telematiku, přenosové technologie

elektronické komunikace, telekomunikační služby, kvalitu, bezpečnost, aplikace, telematiku, přenosové technologie Záštitu nad konferencí převzali: Ministr dopravy a spojů ČR Ministr a vedoucí Úřadu vlády ČR Rektor ČVUT Výběr z obsahu konference: Ochrana zákazníka Významné postavení na trhu Nucený (regulovaný) přístup

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic MEFANET.2010 4 th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines November 24

Více

XIV. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI XIV th CONGRESS OF THE CZECH ORTHODONTIC SOCIETY

XIV. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI XIV th CONGRESS OF THE CZECH ORTHODONTIC SOCIETY XIV. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI XIV th CONGRESS OF THE CZECH ORTHODONTIC SOCIETY ANGELO HOTEL / Plzeň / Česká republika 26. 28. 9. 2013 DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT XIV. KONGRES ČESKÉ

Více

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT. www.kongrescos.cz

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT. www.kongrescos.cz www.kongrescos.cz DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMENT XIII. KONGRES ČESKÉ ORTODONTICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. 9. 2012 LUHAČOVICE, Společenský dům Martin Kotas Prezident kongresu President of the Congress Vážené

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 85 let respirační medicíny v Olomouci 1927 2012

Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 85 let respirační medicíny v Olomouci 1927 2012 Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 85 let respirační medicíny v Olomouci 1927 2012 Doc. MUDr. Vladislav Říha první přednosta (1963 1979) Klinika tuberkulózy Prof.

Více

Obsah / Table of content

Obsah / Table of content Obsah / Table of content Editorial... 2 Richard Rokyta Z činnosti ČLA / CMA Activities in Czech Republic 4. benefiční koncert České lékařské akademie 2008... 8 Fourth Benefit Concert of the Czech Medical

Více

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMET

DRUHÉ OZNÁMENÍ SECOND ANNOUNCEMET XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

Program Programme. XI. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a Satelitní kurz chirurgie ruky 21. - 22.

Program Programme. XI. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a Satelitní kurz chirurgie ruky 21. - 22. Program Programme XI. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a Satelitní kurz chirurgie ruky 21. - 22. říjen 2011 11 th Congress of the Czech Society for Surgery of the Hand October,

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

O přednášejících / About speakers > > > >

O přednášejících / About speakers > > > > O přednášejících / About speakers > > > > Dr. Rajiv D. Banker je profesorem účetnictví a informačních technologií na Fox School of Business při Univerzitě v Temple. Dr. Banker je jednou z vůdčích osobností

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách

43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách 43. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách pod odbornou záštitou Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice 14. 16. května 2012 Dům kultury

Více

SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES

SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES FACULTY OF ARTS AND PHILOSOPHY OF CHARLES UNIVERSITY Institute of Czech Studies PRAGUE 2010 The 54 th session of the Summer School of Slavonic Studies (the LŠSS) held

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů Suplementum 1 ROČNÍK 11 2014 www.geum.org/pneumo II. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE XII.

Více

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o., Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP, Katedra biomedicínských oborů, Lékařská

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

výroční zpráva nadačního fondu Impuls 2012 Impuls fund endowment report annual

výroční zpráva nadačního fondu Impuls 2012 Impuls fund endowment report annual výroční zpráva nadačního fondu Impuls 2012 annual report endowment fund Impuls 2012 Obsah Úvodem 5 Introduction 6 Vznik a poslání Nadačního fondu IMPULS 8 Establishment and Mission of the Endowment Fund

Více