Construction. Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Construction. Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování"

Transkript

1 Technický list Vydání 16/07/2009 Identifikační č.: Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr Construction Popis výrobku Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy Údaje o výrobku Vzhled / Barva je 1-komponentní, snadno aplikovatelný nátěr, vyvinutý na základě polyuretanu, elastický, překlenující trhliny. Po vytvrzení vznikne vysoce elastická, bezespará vodotěsná vrstva s vysokou schopností překlenovat trhliny. Funkčnost je zajištěna i za nízkých teplot. bezesparý nátěr na střechy a betonové konstrukce, může být použit jako ochranný nátěr pozemních staveb bez provozu, není vhodný pro povrchy trvale zatížené vodou vhodný na beton, cihly, azbestocement, krytinové tašky, lepenkové šindele atd. pro plochy se speciálními požadavky kontaktujte technické oddělení firmy Sika překlenuje trhliny vysoká pružnost výborná adheze snadná aplikace ekonomický sametově matný vzhled odolný proti prorůstání kořenů TZÚS České Budějovice - Certifikát č. 204/C5/2009/ TZÚS České Budějovice - Stav. tech. osvědčení č platné do Bílá nebo cihlově červená tekutina. Balení 7 kg, 21 kg Skladování Podmínky skladování / Trvanlivost V originálním uzavřeném balení a při skladování v suchu a temperovaném prostoru cca 9 měsíců při teplotě +5 C až +30 C. 1 1/5

2 Technické údaje Chemická báze Polyuretan. Objemová hmotnost ~ 1,40 kg/l / +23 C (DIN EN ISO ) Obsah pevných částic Mechanické / Fyzikální vlastnosti ~ 85 % hmotnostně (+23 C / 50 % r.v.) ~ 76 % objemově (+23 C / 50 % r.v.) Pevnost v tahu za ohybu 6 N/mm 2 (28 dní / +23 C) (DIN 53504) Porušení při protažení 450 % (28 dní / +23 C) (DIN 53504) Informace o systému Skladba systému Ekonomický systém Tloušťka vrstvy: ~ 0,5 mm Základní nátěr: 1x + 15 % Nátěr: 2x Standardní systém: Tloušťka vrstvy: ~ 0,7 mm Základní nátěr: 1x + 15 % Nátěr: 2x UV ochrana: 1x Sikalastic -445 Nátěr na střechy bez UV ochrany (dle ETAG 005): Tloušťka vrstvy: 1,5 1,8 mm Základní nátěr: 1x + 15 % Nátěr: 6x Nátěr na střechy s UV ochranou (dle ETAG 005): Tloušťka vrstvy: 1,5 1,8 mm Základní nátěr: 1x + 15 % Nátěr: 6x UV ochrana: 1x Sikalastic -445 Aplikační podrobnosti Spotřeba / Dávkování Nátěrový systém Produkt Spotřeba Ekonomický systém 1x + 15 % 2x Standardní systém 1x + 15 % 2x 1x Sikalastic -445 Nátěr na střechy bez UV ochrany (dle ETAG 005): Nátěr na střechy s UV ochranou (dle ETAG 005): 1x + 15 % 6x 1x + 15 % 6x 1x Sikalastic ,6 0,8 kg/m 2 0,6 0,8 kg/m 2 Výše uvedené údaje jsou pouze informativní a nepočítají s další spotřebou materiálu způsobenou nasákavostí a nerovnostmi podkladu atd. Ztráty rovněž nejsou započítány. 2 2/5

3 Kvalita podkladu Příprava podkladu Podklad musí být čistý, suchý, zbavený veškerých nečistot a prachu jako jsou oleje, mastnota, tuk, nátěry a povrchové ošetření atd. V případě pochybností je proveďte zkušební testy. Poškozený beton musí být opraven a povrchová poškození (např. hnízda a póry) musí být zcela zapraveny a vyplněny. Veškerý prach, volné a nesoudržné částice musí být odstraněny ze všech povrchů před aplikací pomocí kartáče nebo průmyslového vysavače. Aplikační podmínky / Omezení Teplota podkladu Okolní teplota Vlhkost podkladu 4% Relativní vlhkost vzduchu Teplota rosného bodu Aplikace Míchání +10 C min. / +40 C max. +10 C min. / +40 C max. Testovací metoda: Sika -Tramex nebo CM - měření. Nesmí docházet ke stoupání vlhkosti dle ASTM. 80% max. Pozor na kondenzaci vodních par! Podklad i nevytvrzený materiál musí mít alespoň o 3 C vyšší teplotu než je rosný bod. je připraven ihned k použití. Materiál promíchejte cca 3 minuty dokud není směs homogenní. Během míchání zabraňte přimíchání přebytečného vzduchu. Pro základní nátěr je možné přidat max. 15 %. Míchací zařízení je možné míchat pomocí nízkootáčkového míchadla ( ot./min.) nebo jiným vhodným zařízením. Postup aplikace / Nářadí Aplikace štětcem: Štětec s tuhým vlasem. Aplikace válečkem: Váleček odolný rozpouštědlům, bez chlupů. Aplikace stříkáním: Aplikujete stříkacím zařízením bez vzduchu (např. pístová pumpa Wagner EP 3000 (tlak: ~ bar, tryska: 0.38 mm mm, úhel: cca ). Na svislé / šikmé plochy se sklonem > 4 % použijte 1,5 2,0 % Extender T pro vyšší odolnost vůči stékání. Čištění nářadí Očistěte veškeré použité nářadí ihned po ukončení práce pomocí ředidla C. Zatvrdlý materiál lze vyčistit pouze mechanicky. Zpracovatelnost Čekací doba / Přetíratelnost je navržen pro velmi rychlé schnutí. Obzvláště rychle pak bude schnout při vyšších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu. Na omak suchý povrch se vytvoří po zhruba 1 hodině (při+20 C / 50 % r.v.) Čekací doba při aplikaci na Sikalastic -445 nebo na : Teplota podkladu Minimum Maximum +10 C +20 C +30 C 36 hodin 24 hodin 16 hodin 1 ) Za předpokladu, že je povrch zbaven veškerých nečistot. Po důkladném očištění plochy ošetřené pomocí Sikalastic lze aplikovat Sikalastic kdykoliv 1 ) 3 3/5

4 Poznámky k aplikace / omezení Během aplikace nevystavujte přímému slunečnímu záření ani blízkým zdrojům tepla. Není vhodný pro plochy trvale ponořené ve vodě. Během vyzrávání materiálu se tvoří mikrobublinky, což je pro daný systém charakteristické a bez negativního vlivu na ochranné vlastnosti materiálu. Z tohoto důvodu dbejte na to, aby materiál nebyl nanesen v nadbytečné tloušťce (v jedné vrstvě), protože nadbytečná tloušťka materiálu může zapříčinit vznik větších bublin. může být aplikován štětcem, válečkem nebo sprejem. Následující nátěry aplikujte až když je předchozí vrstva nelepivá na dotek. vystavený účinkům UV záření, začne po určité době žloutnout, aniž ztrácí své fyzikální vlastnosti. Změna barvy vlivem UV záření nemá vliv na elasticitu a vodonepropustnost materiálu. Je-li pouze z estetických důvodů vhodné ochránit vrstvu před účinky UV záření, doporučujeme přetřít jednou vrstvou Sikalastic -445 (výborně odolává UV záření). Tloušťka vrstvy systému: 0,6 mm průměrně, v případě potřeby aplikujte další vrstvu. Pro dosažení tloušťky 1,5 1,7 mm je nutné aplikovat minimálně 6 7 vrstev. je sám sebou přetíratelný. K překrytí spár, napojení a přesahů bitumenových izolací, použijte navíc pásky z tkaniny se skelným vláknem. Pro zajištění elastických vlastností udržujte materiál při teplotách -20 C až +80 C.. Vytvrzující detaily Čas schnutí Teplota Odolné dešti Pochozí provoz Plné vytvrzení * +10 C ~ 16 hodin ~ 36 hodin ~ 8 dní +20 C ~ 5 hodin ~ 24 hodin ~ 7 dní +30 C ~ 4 hodiny ~ 16 hodin ~ 6 dní * pouze pro aplikaci další vrstvy, ne plnou zátěž. Všechny údaje jsou přibližné a mohou být ovlivněny podmínkami okolí. Platnost hodnot Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu. Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu. Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese Bezpečnostní předpisy Místní omezení Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci. Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice. Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Odstraňování odpadu -Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci.fólie je možné recyklovat. V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti tohoto výrobku v různých zemích lišit. Vždy se řiďte informacemi uvedenými v platném Technickém listu. 4 4/5

5 Právní dodatek Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na CE značení Sika Deutschland GmbH Kornwestheumerstrasse D Stuttgart 06 ETA-05/0265 ETAG Minimální tloušťka vrstvy Odolnost vůči zatížení větrem Reakce na oheň dle EN Obsah nebezpečných látek Protiskluznost 1,6 mm kpa Bez požadavku Třída E Bez obsahu Bez požadavku Předepsané zatížení Nejnižší teplota podkladu Nejvyšší teplota podkladu W2 M P1 až P3 S1 až S4 TL3 TH3 Obsah VOC Podle EU směrnice 2004/42 je maximální přípustný obsah VOC (kategorie IIA / j typ Lb) 500 g/l (hodnota 2010). Maximální přípustný obsah VOC u výrobku Sikalastic 450 je < 500 g/l. Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36, CZ Brno tel: fax: Sikalastic /5

Construction. Ochranný nátěr na beton. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/10/2009 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001

Construction. Ochranný nátěr na beton. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/10/2009 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001 Technický list Vydání 05/10/2009 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001 Ochranný nátěr na beton Popis výrobku je 1-komponentní nátěr na bázi akrylových pryskyřic, odolný proti povětrnostním vlivům,

Více

Sikagard -186 je 2komponentní epoxidová pryskyřice s příměsí umělých částí, schválená dle ZTV-BEL-B, část 3, TL/TP BEL-EP.

Sikagard -186 je 2komponentní epoxidová pryskyřice s příměsí umělých částí, schválená dle ZTV-BEL-B, část 3, TL/TP BEL-EP. Technický list datum vydání 01/2014 Identifikační číslo: 02 07 02 04 001 0 000003 2komponentní epoxidová penetrace a pojivo pro opravné malty Popis výrobku je 2komponentní epoxidová pryskyřice s příměsí

Více

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Technický list datum vydání 06/2012 Identifikační číslo: 02 02 02 01 002 0 000002 2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2-komponentní,

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více

1komponentní vysoce účinný tmel na podlahy

1komponentní vysoce účinný tmel na podlahy Technický list Datum vydání 06/2012 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní vysoce účinný tmel na podlahy Popis výrobku Použití je trvale elastická 1komponentní těsnicí hmota vyznačující

Více

Construction. Sikafloor -29 PurCem

Construction. Sikafloor -29 PurCem Technický list Datum vydání 09/2013 Identifikační číslo: 02 08 02 02 003 0 000001 Vysoce pevnostní polyuretanem modifikovaná cementová krycí a detailová malta s jedinečnou teplotní a mechanickou odolností,

Více

Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2

Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Technický list Datum vydání 04/2014 Identifikační č.: 02 08 03 04 004 0 000011 1180 Vytvrzující a těsnící krystalizační nátěr na bázi křemičitanů lithia, výrobek na ochranu povrchu podle EN 1504-2 Construction

Více

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage.

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage. Technický list Vydání 06/2014 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota Construction Popis výrobku / Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi. Technický list Vydání 04/04/2009 Identifikační č.: 04 09 Verze č. 01 Sikafloor -266 CR 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi Construction

Více

1komponentní vysoce účinný tmel pro podlahové spáry

1komponentní vysoce účinný tmel pro podlahové spáry Technický list Datum vydání: 04/2015 Identifikační č.: 02 05 05 01 100 0 000013 1komponentní vysoce účinný tmel pro podlahové spáry Popis výrobku / Použití je trvale elastická 1komponentní těsnicí hmota

Více

Polymerní hydroizolační střešní fólie

Polymerní hydroizolační střešní fólie Technický list Vydání 03/2014 Identifikační číslo 02 09 05 01 100 0 150000 Polymerní hydroizolační střešní fólie Popis výrobku (tloušťka 1,5 mm) je polyesterovou tkaninou vyztužená, vícevrstvá syntetická

Více

Samonivelaní, rychlá opravná malta

Samonivelaní, rychlá opravná malta Technický list Vydání 08/05 Identifikaní.: Verze. 06 Samonivelaní, rychlá opravná malta Popis výrobku Rychletvrdnoucí 2-komp. opravná malta na bázi metakrylátové pryskyice. Construction Použití Na podklady

Více

Technický list Sikafloor -350 Elastic / strana 1/5 11/2002 Sikafloor -350 Elastic

Technický list Sikafloor -350 Elastic / strana 1/5 11/2002 Sikafloor -350 Elastic Systém překlenující trhliny na parkoviště a mosty Technický list Sikafloor -350 Elastic / strana 1/5 Sikafloor -350 Elastic Druh Sikafloor 350 Elastic je vysoce elastický, 2 - komponentní polyuretanový

Více

arturo Technický list výrobku

arturo Technický list výrobku arturo Technický list výrobku UNIQUE FLOORING Popis výrobku: Arturo Mörtelboden je 3 komponentní podlahová maltová směs na bázi epoxidových pryskyřic s minerálním plnivem, bez rozpouštědel, v tloušťce

Více

EPOXY SYSTÉMY - STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY - STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 517-07 AS APLIKAČNÍ LIST Epoidový licí podlahovinový systém pro přípravu elektrostaticky vodivých podlah CHARAKTERISTIKA EPOSTYL 517-07 AS pigmentovaný litý podlahový systém Složka A je kompozice

Více

Dvousložková cementová stěrka pružná až do -20 C k hydroizolaci balkonů, teras, koupelen a bazénů

Dvousložková cementová stěrka pružná až do -20 C k hydroizolaci balkonů, teras, koupelen a bazénů VE SHODĚ S EVROPSKOU NORMOU HRN EN 1504-2 (C) PODLE ZÁSAD PI-MC-IR SYSTÉMY NA OCHRANU BETONOVÝCH POVRCHŮ VE SHODĚ S EVROPSKOU NORMOU EN 14891 CMO2P LITÉ VODOTÊSNE VYROBKY Mapelastic EN 1504-2 EN 14891

Více

Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 11/2002

Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 11/2002 Lepidlo Sikadur 30 Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 Druh Thixotropní 2 - komponentní lepící hmota na epoxidové bázi,bez rozpouštědel. Použití Silová spojení : - CFK lamel na betonu a dřevě - ocelových

Více

PUR systém zalévání kolejí

PUR systém zalévání kolejí Technický list Vydání 09/05 Identifikaní.: Verze. 04 PUR systém zalévání kolejí Popis výrobku je tvrd elasticky vytvrzovaný 2-komponentní umlohmotný systém na polyuretanové bázi. Neobsahuje rozpouštdla.

Více

MÍSÍCÍ POMĚR EPOSTYL 521-01 SLOŽKA A SLOŽKA B Hmotnostní díly 100 30

MÍSÍCÍ POMĚR EPOSTYL 521-01 SLOŽKA A SLOŽKA B Hmotnostní díly 100 30 EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 521-01 Pigmentovaný podlahový systém s vyšší odolností UV záření, vhodný přípravě bezespárových podlah CHARAKTERISTIKA: EPOSTYL 521-01 je dvousložková epoidová pigmentovaná

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

Pružná dvousložková cementová stěrka k ochraně a vodotěsnému ošetření betonových povrchů, balkonů, teras, koupelen a bazénů

Pružná dvousložková cementová stěrka k ochraně a vodotěsnému ošetření betonových povrchů, balkonů, teras, koupelen a bazénů Pružná dvousložková cementová stěrka k ochraně a vodotěsnému ošetření betonových povrchů, balkonů, teras, koupelen a bazénů OBLASTI POUŽITÍ Ochrana a vodotěsné ošetření betonových povrchů, omítek a cementových

Více

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce PROMASPRAY T PROMASPRAY T Jednosložková suchá omítková směs pro použití ve stavebnictví Úvod PROMASPRAY T je průmyslově

Více

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid Strana 1 ze 3 06/2008/04 TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid OBLAST POUŽITÍ Dohromady s vhodnými základními nátěry se používá jako vysoce kvalitní, odstínově stálý vrchní nátěr

Více

KLASIFIKACE DLE EN 13888 Kerapoxy Design je reakční (R) spárovací hmota (G) třídy RG.

KLASIFIKACE DLE EN 13888 Kerapoxy Design je reakční (R) spárovací hmota (G) třídy RG. Dvousložková dekorativní epoxidová kyselinovzdorná spárovací hmota (v 8 barevných odstínech), ideální pro spárování skleněné mozaiky. Použitelná také jako lepicí tmel. KLASIFIKACE DLE EN 13888 Kerapoxy

Více

Pružná dvousložková cementová stěrková hmota k ochraně a vodotěsnému ošetření betonových povrchů, balkonů, teras, koupelen a bazénů

Pružná dvousložková cementová stěrková hmota k ochraně a vodotěsnému ošetření betonových povrchů, balkonů, teras, koupelen a bazénů Mapelastic Pružná dvousložková cementová stěrková hmota k ochraně a vodotěsnému ošetření betonových povrchů, balkonů, teras, koupelen a bazénů 1-10-00 OBLAST POUŽITÍ Ochrana a vodotěsné ošetření betonových

Více

EG-Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung EG-Konformitätserklärung Der Hersteller Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart erklärt nach 9 des Bauproduktengesetz (Umsetzung der Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG), dass die

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

Realizujte Váš projekt s mapei

Realizujte Váš projekt s mapei PODLAHÁŘ Realizujte Váš projekt s mapei Mapei odedávna pomáhá svými výrobky a pokročilými technologickými řešeními, které jsou certifi kované dle nejpřísnějších ofi ciálních norem, k realizaci velkých

Více

Technologický postup aplikace hydroizolačního nátěru S-T8. Den Braven Sealants. Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 1

Technologický postup aplikace hydroizolačního nátěru S-T8. Den Braven Sealants. Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 1 Technologický postup aplikace hydroizolačního nátěru S-T8 Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o. 1 Obsah: 1.Úvod str.. 3 2. Seznam používaných výrazů str.. 4 3. Pracovní prostředky str...

Více