Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti"

Transkript

1 Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká 378, Ledeč nad Sázavou IČ: Identifikátor: Právní forma: Zastoupená: Zřizovatel: příspěvková organizace Mgr. Petr Hořejš, ředitel školy Kraj Vysočina Místo inspekční činnosti: Habrecká 378, Stínadla 1049 Termín inspekční činnosti: 7. a 9. září 2011 Předmět inspekční činnosti Inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro účely získávání a analýzy informací o vzdělávání žáků, zaměřená na žáky vzdělávané podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální (dále RVP ZŠS ) a příslušných vzdělávacích programů. Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle oborů vzdělání pomocná škola a základní škola speciální podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona. Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální (dále ŠVP ZŠS ) a jeho souladu s právními předpisy a RVP ZŠS podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Aktuální stav školy Právnická osoba Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 je školou zřízenou pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP ). Ve školním roce 2011/2012 vykonává činnost základní školy, školní družiny a školního klubu.

2 Výuka 32 žáků probíhá v pěti třídách. Ve III., IV. a V. třídě jsou vzděláváni žáci podle vzdělávacích programů pro žáky s lehkým mentálním postižením. Ve II. třídě je vyučováno 6 žáků různých ročníků se středně těžkým mentálním postižením. Mají vytvořen speciálně pedagogický plán podle dobíhajícího Vzdělávacího programu pomocné školy č.j /97-22 a Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální (dále ŠVP ZŠS). V I. třídě je vzděláváno na základě zřizovatelem povolené výjimky 7 žáků. Na základě doporučení školského poradenského zařízení mají vytvořeny individuální vzdělávací plány podle dobíhajícího Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č.j / Jedna žákyně se středně těžkým mentálním postižením je vyučována od školního roku 2011/2012 podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální (dále ŠVP ZŠS). Škola sídlí ve třech budovách, jejich majiteli jsou město Ledeč nad Sázavou a zřizovatel základní školy Kraj Vysočina. Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu k ŠVP Škola informuje o své vzdělávací nabídce i o způsobu přijímání žáků prostřednictvím webových stránek a školských poradenských pracovišť. Přijímání žáků je v souladu s platnými předpisy. V době inspekční činnosti měla škola vytvořenou první verzi ŠVP ZŠS. Pro soulad s RVP ZŠS je však třeba doplnit zabezpečení výuky žáků s kombinací postižení a pravidla pro hodnocení žáků. Disponibilní hodiny učebního plánu jsou určeny vzdělávacím oblastem Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace a Člověk a svět práce. Škola zajišťuje pouze základní činnosti související s výchovným poradenstvím a prevencí projevů rizikového chování žáků. Se školskými poradenskými zařízeními škola spolupracuje, v průběhu inspekční činnosti byla jejich doporučení respektována v souvislosti s materiálním zabezpečením a zkušenostmi vyučujících částečně. Úspěšnost žáků zajišťuje zejména přizpůsobováním výuky a nároků aktuálnímu stavu žáků na základě informací od rodičů. Kontakt s nimi umožňuje také řešit případné problémy. Vzdělávání je organizačně zabezpečováno ve třech budovách. V průběhu vzdělávání byla v areálu stacionáře identifikována rizika, zejména v oblasti materiálního a prostorového zabezpečení. U žáků vzdělávaných podle Vzdělávacího programu pomocná škola byla rozvíjena především sociální, čtenářská a informační gramotnost. Žáci respektovali společně dohodnutá pravidla komunikace. Pozitivním hodnocením byla posilována jejich sebedůvěra. Žáci se učili pracovat s regionální mapou a jiným názorným materiálem. Získávali informace i z názorné prezentace a z vlastních zkušeností. U žáků s těžkým mentálním postižením bylo rozvíjeno smyslové vnímání. Přístup vyučující i obou asistentů pedagoga k těmto žákům byl individuální a podpořil u žáků bezpečné a pozitivní vnímání školního prostředí. V průběhu vzdělávání (60 minut) nebyla ale žákům umožněna relaxační pauza a někteří žáci již byli unaveni. Z hlediska výsledků vzdělávání žáci prokazovali úroveň znalostí a dovedností odpovídající jejich individuálním možnostem. Svědčilo to o snaze školy posilovat funkční gramotnost žáků a rozvíjet základy klíčových kompetencí potřebných pro jejich co největší samostatnost v životě. Hodnocením výsledků žáků s těžkým a středně těžkým mentálním postižením se škola pravidelně zabývá. Pravidla hodnocení uvedená ve školním řádu respektují jejich možnosti, zjištění jsou projednávána na jednáních pedagogické rady a jsou zohledňována při volbě dalších postupů při vzdělávání žáků. 2

3 Hodnocení předpokladů školy ke vzdělávání podle požadavků školského zákona Škola splňuje všechny předpoklady pro zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Od 1. února roku 2011 na základě konkurzního řízení má škola nového ředitele. Vzhledem k nejisté situaci školy má jeho řízení spíše operativní charakter. Pro školní rok 2011/2012 zpracoval Plán práce školy, v něm za nejdůležitější považuje jeden cíl, a to vstoupit v jednání se zřizovatelem Krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou, jehož vyústěním by mělo být závazné rozhodnutí o další existenci školy. Povinnosti stanovené zákonem ředitel plní. Zavedl fungující informační systém a o žácích i zaměstnancích má dobrý přehled. Jednání pedagogické rady využívá zejména k vyhodnocování výsledků vzdělávání za jednotlivá období a k projednávání provozních záležitostí. Pro následné období je žádoucí věnovat větší pozornost projednávání zásadních pedagogických dokumentů jako je např. ŠVP ZŠS. Přestože si vytvořil plán hospitační i kontrolní činnosti, s odůvodněním dlouhodobé stabilizace pedagogického sboru neprovádí hospitační činnost. Plány dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které každoročně vytváří, převážně naplňují zájem učitelů apouze v omezené míře se zaměřují na potřeby školy. Přesto v posledních dvou letech pedagogičtí pracovníci absolvovali i semináře, které přispěly k prohlubování jejich znalostí v oblasti vzdělávání žáků se SVP. Na zajištění vzdělávání žáků s těžkým a středně těžkým mentálním postižením se hlavní měrou podílejí dvě třídní učitelky a asistentky pedagoga. V kompetenci jedné z asistentek pedagoga je podpora spolupráce mezi třídou pro žáky s těžkým mentálním postižením a ostatními třídami. Ve škole je zajištěno bezpečné prostředí pro vzdělávání. Od letošního školního roku se podstatně zhoršily prostorové i materiální podmínky pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením. V odloučeném pracovišti v areálu stacionáře probíhá vzdělávání žáků částečně v učebně, která je vzhledem ke zdravotnímu postižení žáků prostorově zcela nevhodná. V tomto pracovišti také nejsou v současnosti využívány některé kompenzační a rehabilitační pomůcky doporučené poradenskými zařízeními (vertikalizační zařízení aj.), protože byly přemístěny z důvodu výpovědi smlouvy se stacionářem do jiného objektu. Ostatní podpůrné pomůcky i technika (velkoplošný monitor) jsou k dispozici. Žáci se středně těžkým mentálním postižením se vzdělávají v hlavní budově, v odloučeném pracovišti mají k dispozici počítačovou učebnu, školní knihovnu, cvičnou kuchyňku. V hlavní budově lze zřídit bezbariérový vstup. Škola využívá tělocvičnu a dílny základní školy, atletický a zimní stadion. Pitný režim škola nezajišťuje, ve třídě umístěné v prostorách stacionáře žáci dostávají čaj. Škola postupně obnovuje výpočetní techniku, škola disponuje dataprojektory a interaktivními tabulemi, které získala v rámci projektu EU peníze do škol. Na stavu budov školy se nepříznivě projevuje, že jejich majitelé pouze operativně řeší vzniklé havárie. Prostředí chodeb, některých prostor i sociálních zařízení je zastaralé, zanedbané a neodpovídá standardní úrovni školních budov. Spolupráce pedagogů a zákonných zástupců je vstřícná, založená na vzájemném setkávání a předávání informací. Pravidelný kontakt s odbornými poradenskými zařízeními a otevřená spolupráce se sociálními pracovníky přispívá k dobré úrovni vzdělávání a napomáhá škole při řešení problémů žáků i jejich rodičů. Spolupráce se školskou radou je spíše formální, na činnosti školy se výrazněji nepodílí. Obsah vzdělávání škola obohacuje zapojováním žáků do mimoškolních aktivit ve školní družině a školním klubu. Škola je aktivní ve spolupráci se základními školami stejného zaměření. Ze strany stacionáře došlo během prázdnin k úpravě smlouvy o pronájmu prostor, vzhledem ke krátkému časovému 3

4 období ředitel školy ještě nemohl ve spolupráci se zřizovatelem odstranit rizika, která tímto vznikla. Aktuální vztahy se stacionářem znesnadňují účinné vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením. V roce 2010 škola hospodařila s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, tj. s dotacemi na přímé náklady na vzdělávání, a s účelově určenými finančními prostředky na rozvojové programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční podporu škola získává také v rámci projektu EU peníze školám. Finančními prostředky z rozpočtu zřizovatele hradila škola provozní náklady. Závěry, celkové hodnocení školy Škola poskytuje žákům s těžkým a středně těžkým mentálním postižením vzdělávání v souladu se zařazením do rejstříku škol a školských zařízení. Zajišťuje jim i úspěšnost při plnění vzdělávacích cílů v průběhu vzdělávání. Realizace vzdělávání je zcela v souladu s platnými předpisy. Pro soulad s RVP ZŠS v ŠVP ZŠS je třeba doplnit výše uvedené nedostatky. Stávající způsob řízení školy zabezpečoval zejména její provoz, ke zkvalitňování průběhu vzdělávání však přispíval pouze v omezené míře. Kvalitu vzdělávání žáků s těžkým a středně těžkým mentálním postižením příznivě ovlivňovala klidná atmosféra ve třídě a individuální přístup k žákům. Uplatňované metody a formy ve třídě s žáky se středně těžkým mentálním postižením byly promyšlené a směřovaly k vytváření základů klíčových kompetencí i komplexnímu rozvoji osobnosti žáků podle jejich možností a potřeb. Ve třídě pro žáky s těžkým mentálním postižením převládl stereotypní způsob výuky bez zařazení relaxační fáze. Od poslední inspekční činnosti v roce 2009 se zlepšily materiálně technické podmínky v oblasti výpočetní techniky. Prohloubila se však opotřebovanost vnitřních prostor budovy a jejího vybavení. Výrazně se zhoršily prostorové podmínky pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením. Situaci je nutné řešit. Česká školní inspekce v souladu s 175 odst. 4 školského zákona ve lhůtě do 20. září 2011 požaduje zaslání oznámení o odstranění zjištěného nedostatku (doplnění ŠVP ZŠS). Oznámení zašlete na Českou školní inspekci, Inspektorát v Kraji Vysočina, Mgr. Eva Bekeová, Zborovská 3, Jihlava, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu. Přílohy inspekční zprávy Seznam dokladů a materiálů, o které se inspekční zjištění opíralo. 4

5 Poučení Podle 174 odst. 13 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Inspektorát v Kraji Vysočina, Mgr. Eva Bekeová, Zborovská 3, Jihlava, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu s připojením elektronického podpisu. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v České školní inspekci, Inspektorát v Kraji Vysočina. Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy V Jihlavě dne 13. září 2011 (razítko) Mgr. Eva Bekeová, školní inspektorka Eva Bekeová v. r. Hana Štefánková, školní inspektorka Hana Štefánková v. r. Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy V Ledči nad Sázavou dne (razítko) Mgr. Petr Hořejš, ředitel školy Petr Hořejš v. r. 5

6 Připomínky ředitele školy Připomínky nebyly podány. 6

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1411/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-1411/10-B. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-1411/10-B Název kontrolované osoby: Základní škola a mateřská škola Babice nad Svitavou Sídlo: 664 01 Bílovice nad Svitavou, Babice

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-837/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Telnice okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2036/11-T. Mgr. Dagmar Mazákovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2036/11-T. Mgr. Dagmar Mazákovou, ředitelkou Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2036/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Soukromá základní škola speciální pro

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1309/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1309/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1309/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Křesťanská Základní škola a Mateřská škola Jana Husa Sídlo: Fügnerova

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-779/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-779/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1978/11-T. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-1978/11-T. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-1978/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-165/12-J. organizace. Na Městečku 1, 592 14 Nové Veselí

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-165/12-J. organizace. Na Městečku 1, 592 14 Nové Veselí Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-165/12-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2298/13-S. Nový Jáchymov 157, 267 03 Hudlice zsnjachymov@seznam. + Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2298/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 033 887 Identifikátor 600 042 901

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-189/15-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-189/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164, 675 26 Želetava dohnal@zszeletava.cz

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-127/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-127/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-127/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-171/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-171/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-171/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-529/11-B. Mgr. Jarmilou Líčeníkovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-529/11-B. Mgr. Jarmilou Líčeníkovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-529/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-237/12-J. příspěvková organizace. obec Rudíkov

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-237/12-J. příspěvková organizace. obec Rudíkov Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-237/12-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ludvíka Svobody Rudíkov, okres Třebíč Sídlo: 675

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-803/10-P. okres Klatovy. Rohozenská 225, Janovice nad Úhlavou Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-803/10-P Název kontrolované osoby: Sídlo: Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou okres Klatovy Rohozenská 225, 340 21 Janovice

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-124/10-J Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: 592 64

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-71/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-71/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-71/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno - venkov Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-477/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-477/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-477/13-T Název právnické osoby Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava vykonávající činnost školy: Sídlo: U Cementárny

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-103/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-103/15-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-103/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 62451511 Identifikátor 600 049 205 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-689/12-K. Mateřská škola Citice, okres Sokolov

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-689/12-K. Mateřská škola Citice, okres Sokolov Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-689/12-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Citice, okres Sokolov Sídlo: 356 01 Citice 200 IČO: 75

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.ČŠIB-1398/12-B. Mgr. Rostislavem Kandrnálem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.ČŠIB-1398/12-B. Mgr. Rostislavem Kandrnálem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj.ČŠIB-1398/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Smetanova 2/547,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-546/10-J

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-546/10-J Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-546/10-J Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo: 594

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1182/14-B. Mgr. Kateřinou Julínkovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1182/14-B. Mgr. Kateřinou Julínkovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1182/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48512648 Identifikátor 600107965 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-47/15-T. Pionýrů 400. 738 02 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-47/15-T. Pionýrů 400. 738 02 Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-47/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2176/13-T. szspianeta@gmail.com

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2176/13-T. szspianeta@gmail.com Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2176/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Soukromá Základní škola PIANETA, s. r. o. Sídlo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2037/14-S. Školská 322, 272 01 Kladno Kročehlavy

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2037/14-S. Školská 322, 272 01 Kladno Kročehlavy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2037/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 61 894 567 Identifikátor 600 044 092 Právní forma Zastoupená Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-39/12-T. příspěvková organizace. Mgr. Šárkou Honovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-39/12-T. příspěvková organizace. Mgr. Šárkou Honovou, ředitelkou Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-39/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1554/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1554/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-1554/10-B Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 Adresa: Přemyslovců

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-747/14-J. Základní škola Polná, okres Jihlava Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-747/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 461 539 Identifikátor 600 117

Více