Kontaktní osoba. Jan Kender Fax: Č. j.: Datum: Název: IČ: Adresa sídla: Osoba oprávněnáá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontaktní osoba. Jan Kender 267 994 272 272 936 597. Fax: Č. j.: Datum: 15. 2. 20122. Název: IČ: Adresa sídla: Osoba oprávněnáá 1.1. 1.2. 1.3."

Transkript

1 Kontaktní osoba Telefon: Fax: Č. j.: Datum: Jan Kender SFZP / ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Nastavení systému sledování naplňování strategií v návaznosti na celý systém kontroly SFŽP Identifikační údaje zadavatele: Název: IČ: Adresa sídla: Korespondenční adresa: Osoba oprávněnáá za zadavatele jednat: Státní fond životního prostředí České republiky Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ Radka Bučilová, pověřená řízením ř SFŽP ČR PŘEDMĚT SMLOUVY A OBCHODNÍ PODMÍNKY Předmětemm zadávacího řízení je uzavření smlouvy podlee 10 zákona mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je poskytnutí služeb v oblasti projektového řízení v rámci procesů analýzy, přípravy návrhů v oblasti koncepčního a strategického rozvoje SFŽP ČR,, včetně implementace, realizace a naplňování opatření definovaných v koncepčních dokumentech SFŽP ČR. Zadavatel zadává zakázku v režimu nadlimitní veřejné zakázky podle 122 odst. 1 zákona. Veřejná zakázka je realizována v návaznosti na projekt Implementacee celkové strategie SFŽP včetně tvorby segmentových strategií podpořený v rámci Operačního O programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je identifikace faktorů, kteréé úzce vymezují rámec činnostníhoo zaměření SFŽP v období do rokuu 2020 (popř. toto období přesahují) s cílem plné aplikace postupů, metod a nástrojů ke zlepšování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a zabezpečení efektivní kontrolní činnosti, která by byla aktivním nástrojem implementacee přijatých opatření a nástrojem řízení jejich realizace.

2 Předmětemm veřejné zakázky je: definování systému synergické kontroly SFŽP s vymezením oblastí působení a tematického zaměření preventivní, průběžná a závěrečná kontrola tvorby koncepce a strategie SFŽP v tomtoo systému kritéria úspěšné implementace strategií a jejich sledování kontrola a její efektivní zacílení na identifikované oblasti využití informačních a komunikačních technologii ICT v systému modelůů kontroly a dataminingu kontrolních nálezů hodnocení systémů COSO, Cobit, SOX, EFQM, CAF C z hlediska potřeb strategického plánování doporučení pro další postup. Podrobnější vymezení je v makuláři, který obdrží každý uchazeč a je přílohou zadávací dokumentace. Cílem zakázky je návrh zásad, priorit, matematických modelů, m metodických instrumentů a hraničních oblastí pro využití ve strategickém plánování SFŽP z hlediska systému kontroly, a to v souvislosti se zlepšováním institucionální výkonnosti a efektivnosti činnosti SFŽP. Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Předmět služby Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby kód CPV Studie proveditelnosti, poradenství, analýza kód CPV Výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky je Kč ,-- Kč bez DPH. Předmět veřejné zakázky je financován v rámci projektu: Implementacee celkové strategie SFŽP včetně tvorby segmentových strategií čís. CZ.1..04/4.1.00/ DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ Doba plnění veřejné zakázky je po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem podle obchodníchh podmínek obsažených v této zadávací dokumentaci do Místem předání plnění je pracovištěě zadavatelee Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČČ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Základní kvalifikační předpoklady y Základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 zákona splňuje uchazeč:

3 který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepříméhoo úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatelee či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpokladd splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraničníí právnická osoba prostřednictvímm své organizační složky, musí předpokladd podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště ( 53 odst. 1 písm. a) zákona), který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisůů nebo došloo k zahlazení odsouzení za spáchání takovéhoo trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý členn statutárního orgánu, a je-li j statutárním orgánem dodavatelee či členem statutárníhoo orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpokladd splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý členn statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraničníí právnická osoba prostřednictvímm své organizační složky, musí předpokladd podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště ( 53 odst. 1 písm. b) zákona), který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právníhoo předpisu ( 53 odst. 1 písm. c) zákona), vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letechh neproběhloo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů ( 53 odst. 1 písm. d) zákona), který není v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e) zákona), který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v Českéé republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče ( 53 odst. 1 písm. f) zákona), který nemá nedoplatekk na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče ( 53 odst. 1 písm. g) zákona), který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče ( 535 odst. 1 písm. h) zákona),

4 který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárněě potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů, pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající o za činnostt uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby ( 535 odst. 1 písm. i) zákona), který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění p veřejných zakázek ( 53 odst. 1 písm. j) zákona), kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu zákon č. 435/20044 Sb., o zaměstnanosti ( 53 odst. 1 písm. k) zákona), který předloží seznamm statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele ( 535 odst. 1 písm. l) zákona) a který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. ( 53 odst. 1 písm. m) zákona) Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) ), h), i), j), k ), l) a m) zákona formou čestného prohlášení podlee ustanovení 62 zákona. Vzor čestného prohlášení dodavatele tvoří přílohu zadávací dokumentace. Dle 53 odst. 3 zákona uchazeč prokazuje: splnění základních kvalifikačních předpokladů podlee ustanovení 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona předložením výpisu z Rejstříku trestů, splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. f) zákona předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení, splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. h) zákona předložením potvrzení příslušného orgánu či č instituce, splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), i), j),, k), l) a m) zákona formou čestnéhoo prohlášeníí a zároveň předložením příslušných seznamů pro 53 odst. 1 písm. l) a m) zákona Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v prosté kopii. Tyto dokladyy nesmí být k poslednímuu dni, ke kterému má být prokázánoo splnění kvalifikace, starší 900 kalendářních dnů Profesní kvalifikační předpoklady y Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona prokáže uchazeč, který předloží: a. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v němm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán ( 54 písm. a),

5 b. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisůů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci ( 54 písm. b) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán,, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, doklad o oprávnění k podnikání je nutno předložit dle 57 odst. 1 zákona v prosté kopii s tím, že v souladu s 57 odst. 2 zákona platí, že výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářníchh dnů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních h předpokladů podle 55 prokáže uchazeč, který předloží: a. pojistnou smlouvou, příp. pojistný certifikát, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě. Zadavatel požaduje, aby limit pojistného plnění ve smyslu 28 zákona č. 37/2004 Sb.., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, sjednaného uchazečem na základě shora uvedené pojistné smlouvy, činil v celkové výši pojistného plnění z pojistné smlouvy minimálněě 2, ,-- Kč ( 55 odst. 1 písm. a). a b. údaj o celkovém obratu uchazečee za zakázkyy s obdobnýmm předmětem plnění za poslední tři účetní období. Zadavatel požaduje, aby úhrnnáá výše takto vymezeného obratu dosáhla minimálně Kč ,-- za každé účetní období ( 55 odst. 1 písm. c) Uchazeč předloží k prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladůů prostou kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu a čestnéé prohlášení k prokázání obratu. Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 56 odst. 2 zákona. Uchazeč k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží: Podle ustanovení 56 odst. 2 písm. a) zákona seznam srovnatelných významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Tento seznam musí být podepsán uchazečem. Službou poskytnutou v posledních třech letech je taková služba, jejíž poskytování bylo uchazečem v posledních třech letech dokončeno; přílohou tohoto seznamu musí být: a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli; neboo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytoványy jiné osoběě než veřejnému zadavateli; nebo c) čestné prohlášení uchazeče, pokud bylyy služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současněě možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících h na její straně. Rozsah požadovaných informací: Uchazeč doloží seznam všech zakázek, které realizoval on nebo jeho subdodavatelé, jimiž přímo nebo nepřímo prokazuje kvalifikaci a uvede: - název zakázky,

6 - termín poskytování, - název klienta, - rámcový popis předmětuu plnění - cenu zakázky Uchazeč doloží osvědčení objednatelů (osvědčení objednatele musí být vždy podepsánoo osobou oprávněnou jednat jménem či za objednatele), popř. čestné prohlášení uchazečee o řádném plnění nejvýznamnějších částí z těchto služeb. Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Uchazeč doloží seznam poskytnutých služeb formouu čestného prohlášení podepsanéhoo osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a osvědčeníí objednatelůů (reference) popř. čestné prohlášení uchazeče podepsané osobouu oprávněnouu jednat jeho jménem. Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Uchazeč předloží min. 1 referenci o následujících h významných službách charakteru obdobného této zakázce v hodnotě alespoň Kč bezz DPH. Za významnou zakázku obdobného charakteru je považováno poskytnutí služebb obdobnéhoo zaměření v oblasti strategického poradenství v oblasti životního prostředí čii v oblasti strategickéhos poradenství v oblasti dotačních podmínek v životním prostředí, jako je předmět této zakázky, který je vymezen v bodě 1 této zadávací dokumentace. V předloženém seznamu poskytovaných služeb musí být rovněž uveden kontakt na odpovědnou osobu objednatele, která může potvrdit, zda byly služby provedeny řádně,, odborně a v požadovaném rozsahu Podle ustanovení 56 odst. 2 písm. e) zákona seznam členů realizačního r týmu, ve kterém uvede členy realizačního týmu, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky poo celou dobu její realizace, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jinémm vztahu k uchazeči. Seznam bude zahrnovat minimálně 2 členy realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení vedoucího týmu projektovéhoo manažera, který bude odpovědný zejména za řádné plnění veřejné zakázky a za komunikaci se zadavatelem. Zadavatel ke splnění tohotoo kvalifikačního předpokladu požaduje, aby uchazeč níže uvedeným způsobem prokázal, že projektový manažer a všichni členové realizačního týmu splňují následující požadavky: a. Všichni členové týmu musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a být bezúhonní. b. Všichni členové týmu musí mít znalost českéhoo jazyka na úrovni rodilého mluvčího (komunikační jazyk v rámci zakázky bude český jazyk). c. Projektový manažer musí mít praxi v oblasti politiky životního prostředí se zaměřenímm na problematiku SFŽP minimálně v délce 4 let. Přílohu tohoto seznamu budee tvořit: a. soubor strukturovaných profesních životopisů jednotlivých j členů realizačního týmu včetně jejich čestnéhoo prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů v životopise obsažených podepsaných těmito členy realizačního týmu a b. kopie dokladů prokazujících dosažené vzdělání členů týmu. Profesní životopisy budou obsahovat minimálně následující údaje: a. jméno a příjmení členaa realizačního týmu,

7 b. c. d. e. f. g. funkci při plnění veřejné zakázky, dosažené vzdělání, délku odborné praxe, relevantní zakázky, naa kterých se člen týmu podílel. přehled odborné praxee ve zpětném členění relevantní k předmětu zakázky seznam publikací Rozsah profesního životopisuu by neměl přesáhnout 3 strany A4 bez příloh. Členové realizačního týmu uvedení v omto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky po celou dobu zakázky. Trvalé změny na pozici vedoucíhoo realizačního týmu projektového manažera m - budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný uchazeč budee oprávněnn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré shora uvedené požadavky zadavatelee týkající see vedoucíhoo realizačního týmu projektového manažera. Výměnu člena realizačního týmu je uchazeč povinen zadavateli oznámit nejpozději do 10 dnů od této změny. Člena realizačního týmu je uchazečč povinen nahradit takovou osobou, která splňuje požadavky p kladené v této zadávací dokumentaci Obecné ustanovení k prokázání kvalifikace Uchazeč, který nesplní základní, profesní, ekonomické a finanční nebo technické kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu ( zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podlee 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů,, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, a údaje v něm uvedené musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve smyslu 140 odst. 1 zákona Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem je podána společnáá nabídka, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesníhoo kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst.. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně Uchazeč předkládá prostéé kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Před uzavřením smlouvy o dílo může být uchazeč, se kterým k má být podepsána smlouva, vyzván zadavatelem k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace Doklady prokazující splněníí základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodníhoo rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má m být prokázáno splnění kvalifikace (tedy k poslednímu dni lhůtyy pro podání nabídek), starší 90 kalendářních dnů.

8 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce uvedl následující nabídkové parametry, celková nabídková cena bude uvedena v Kčč a členěna následovně: nabídková cena bude uvedena jako cena bez DPH, samostatně DPH s příslušnouu sazbou a nabídková cena s DPH. Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu pro celý předmět p zakázky. Do ceny zahrne uchazeč veškeré práce či související služby, nezbytné pro kvalitní provedení plnění. Tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno m překročit. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla. Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínky, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnámm sazeb DPH, jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodací podmínky Doba plnění veřejné zakázky je od nabytí účinnosti smlouvy podle obchodníchh podmínek obsažených v této zadávací dokumentaci, do , dílčí plnění bude probíhat dle makuláře Popisný harmonogram Termín zahájení činnosti vybraného uchazeče/ dodavatele bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy V ostatních náležitostech, které nejsou smlouvou výslovněě upraveny, se vztahy smluvních stran řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů Uchazeč/dodavatel předá zadavateli předmět smlouvy v místě určeném zadavatelem, a to v pracovišti zadavatele Olbrachtova 2006/9, Prahaa Smlouva uzavřená mezi zadavatelem a vybranýmm uchazečem/dodavatelem nebudee obsahovat tzv. rozhodčí doložku, veškeré případnéé spory vzniklé na základě uzavřené smlouvy budou řešeny primárně jednáním uchazeče a zadavatele, v případěě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky Způsob převzetí dodavatel předá předmět plnění ve v fyzické podobě a na CD Akceptace výstupů po předání předmětu plněníí zadavatel vyhodnotí, zda předmět plnění odpovídá co do rozsahu a obsahu předmětu plnění. p V případě, že nebude s dílem spokojen, předá dodavateli své připomínky. Dodavatel je povinen tyto připomínky zapracovat do 10 dní od předání. Bude-li předmět plnění ze strany zadavatele shledán jako kvalitní v souladu s předmětem plnění bude předmět plnění převzat na základěě akceptačního protokolu. Platební podmínky Každá faktura vystavená na základě smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem/dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového d dokladu. V záhlaví faktury

9 bude výrazně uveden názevv zadavatelee včetně osoby, která hoo zastupuje, její j funkce a útvaru, název předmětného zadávacího řízení, číslo smlouvy a registrační číslo projektu, ze kterého je zakázka financována. V případě neoznačení faktury výše uvedenými údaji a z toho vyplývajícího prodlení s likvidací a následnou splatností faktury, nemůžee dodavatel uplatnit sankce za případné nedodržení termínu splatnosti. Zálohová fakturaa za rok 2012 musí být předána zadavateli nejpozději do , zálohová fakturaa za rok 2013 musí být předána zadavateli nejpozději do a konečná faktura za rok 2014 musí být předána zadavateli nejpozději do V roce 2012 může být dodavatelem vyfakturována částka max Kč vč. DPH. V roce 2013 může být dodavatelem vyfakturována částka č max ,-- Kč vč. DPH a v roce 2014 může být dodavatelem vyfakturována částka max Kč Lhůta splatnostii faktury činí 21 dnů od doručení daňového dokladu faktury Pokud faktura nebude splňovat zákonem stanovené, nebo výšee uvedené náležitosti, je zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je poté povinenn vystavit novou fakturu f s novým termínemm splatnosti. V takovém případě neníí zadavatel v prodlení s úhradou faktury V případě, že v průběhu plnění na základě smlouvy uzavřené s dodavatelem dojde ke změně sazby DPH, bude dodavatel účtovat k ceněě plnění daňň podle aktuálního znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve v znění pozdějších předpisů Záruční podmínky Záruční doba činí 24 měsícůů ode dne předání bezvadného díla. Po tutéž dobu odpovídá vybraný uchazeč/dodavatel za vady díla. Za vady díla se považuje: neúplné plnění zadání, které není zjevné a které se zjistí až dodatečně (skryté vady) neúplné a polopravdivé informace nedostatečné odborné znalosti využívání neaktuálních podkladů nepřesné závěry z analýz nesprávná nebo nereálná doporučení pro realizaci Sankční podmínky Zadavatel se zavazuje v případě prodlení se zaplacením dohodnuté úplaty podle smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem/dodavatelem zaplatit zákonné úroky z prodlení dle předpisů právaa občanskéhoo z částky, s jejímž zaplacením je v prodlení, za každý započatý den prodlení V případě prodlení vybraného uchazeče/dodavatele s plněním podle termínůů stanovených ve smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem, má zadavatel vůči uchazeči/dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den a každý případ prodlení Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení. Práva duševního vlastnictví

10 Uchazeč musí v návrhu smlouvy ošetřit práva duševního vlastnictví, tzn.. poskytnoutt zadavateli neomezenou bezplatnou a výhradní licenci k užití práv duševního vlastnictví včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence Další podmínky Uchazeč/dodavatel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací díla. Účetní doklady budouu uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Každýý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Lidskéé zdroje a zaměstnanostt (dále jen OP LZZ ) a musí být označen číslem projektu Uchazeč/dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu OP LZZ a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se s Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č /1999 nařízení Komisee (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropskéhoo fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky (tj. poskytnoutt požadované informace a dokumentaci zaměstnanců ům nebo zmocněncům oprávněných osob, viz níže) ) a je povinen vytvořit níže uvedeným osobámm podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo M vnitra ČR, Ministerstvo financí ČR, územní finančníí úřady, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly Uchazeč/dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentacii souvisejícíí s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkemm 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně doo konce 2022, a pokudd je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný z OP LZZZ a musí být označen číslem projektu Uchazeč /dodavatel je povinen provádět informační a propagační opatřeníí na základěě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kde je mimo jiné stanovenaa odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost a je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k Projektu do konce roku 2021 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na díle Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy vůči dodavateli v případě, že výstup předvídaný v této smlouvě nedosahuje zdaleka takové kvality, kterou má tento t výstup dle smlouvy splnit nebo nedosahuje kvality obvyklé pro tento typ plnění a v případě, že nebude projekt schválen ŘO OPLZZ. Dodavatel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani na jakékoliv plnění POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Uchazeč je povinen v nabídce uvést informace a skutečnosti vyplývající í ze zákona.

11 Zadavatel požaduje, aby uchazeči v rámci nabídky předložili podepsaný a vyplněný návrh smlouvy. Podepsaný návrh smlouvy musí svým obsahemm odpovídatt požadavkům zadávací dokumentace. Výběrem nabídky na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce nevzniká právní vztah. Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem: a. b. c. d. e. f. g. h. krycí list nabídky (dle vzoru), čestné prohlášení o splnění kvalifikace (dle vzoru), doklady k prokázání splnění kvalifikace, cenová nabídka (dle vzoru), návrh řešení a metodologie, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnouu jednat za uchazeče, doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy jednat za uchazeče, případně další dokumenty. Všechny listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadou a musí být zajištěny proti manipulaci (svázány a na přelepuu svázání opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby uchazeče). Nabídka bude předložena v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (jeden originál, jedna j prostá kopie) a v jednom datovém vyhotovení na CD. Zadavatel si vyhrazuje právo, po provedeném výběru nejvhodnější nabídky podle 81 zákona, dále jednat s uchazečem o konečném znění smlouvy, ježž má být s uchazečem uzavřena ve smyslu 82 zákona. Nabídka musí být doručena zadavateli (viz článek 6.9) ve v lhůtě proo podání nabídek a být výrazně a čitelně označena nápisem: "NEOTEVÍRAT Nabídka Implementace celkové strategie SFŽP včetně tvorby segmentových strategií, č. CZ.1.04/4.1. C.00/ a adresou, na niž je možné zasílat oznámení podle 71 odst. 6 zákona. Nabídky je možné podávat do podatelny v prostorách zadavatele na adrese Olbrachtovaa 2006/9, Prahaa 4, ve 4. patře, číslo dveří 5.28, a to běhemm otevíracích hodin pro veřejnost: pondělí, středa, čtvrtek od 8.00 do hod., úterý od 8.00 do hod. a v pátek od 8.00 do hod. Při nesplnění podmínek uvedenýchh v tomto článku bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazečč bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení ZPŮSOB HODNOCENÍÍ NABÍDEK Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídky podle 78 odst. 4 zákona. Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria a přidělil jim následující váhy: Celková nabídková cena bez DPH (dle specifikace v čl. 4.1) ) Metodologie a návrh řešení váha váha 60 % 40 %

12 Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou. Bodové hodnocení provede hodnotícíí podle následujících pravidel: V rámci hodnotícího kritéria Celková nabídková cena bez DPH bude hodnocena nabídková cena stanovená dle kap Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží 100 bodů, ostatní nabídky budou hodnoceny dle následujícího vzorce. V rámci kritéria Metodologie a návrh řešení budee hodnocena zadavatelem kvalitaa nabízeného plnění zejména na základě: a. odborná úroveň zpracovaného návrhu realizace zakázky; hodnocena bude celková provázanost navrhovaného způsobu zpracování, ověřování, hodnocení a závěrečných doporučení. Jako nejvhodnější bude b hodnocena nabídka, kde bude kladen největší důraz na komplexnost systémového řešení. 25% b. komplexnost metodikyy pro úspěšné plnění veřejné zakázky; hodnocen bude rozsah navrhované metodiky a její inovativnostt ve vazbě naa péči o životní prostředí z hlediska obsahu ve vztahu k zadání podle bodu b 1 zadávací dokumentace. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, kde bude kladen největší důraz na aplikacii gnoseologických metod. 15% c. návrh postupu a prostředků realizace zakázky z obsahového a časového hlediska; hodnocena bude posloupnost na sebe navazujících etap řešení ve vztahu k popisnému harmonogramu dle makuláře (příloha č. 4). Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, kde bude kladen největší důraz na flexibilitu využívání závěrůů pro celkovou strategii fondu v jejím dynamickémm pojetí. 20% d. vhodnost použitých metod k realizaci zakázky a naplnění předmětu veřejné zakázky; hodnocena bude pravděpodobnost, že navrhovaným způsobem bude naplněn environmentální cíl zakázky v rozsahuu požadovaném zadavatelem, tj. jaký je předpoklad, že výstupy budou odpovídat vynaloženým prostředkům na řešení.. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, kde bude kladen největší důraz na použitelnost výsledků k cíli posilování institucionální kapacity a výkonnosti státní správy. 20% e. řízení a organizaci zakázky včetně popisu požadavků naa součinnost zadavatele; hodnocena environmentální logika, přehlednost a kontrolovatelnost navrhovanýchh etap řízení a řešení rozsahu nároků na zadavatele jak poo stránce obsahové tak i termínové. Jako nejvhodnější bude hodnocenaa nabídka, kde bude kladen největší důraz na doložení reálné proveditelnosti navrhovanéé časové posloupnosti jednotlivých kroků. 10%

13 f. způsob komunikace se zadavatelem a dalšími relevantními subjekty; ; hodnocena bude forma, obsah i očekávané informace od zadavatele, ale zejména od dalších kooperujících spoluřešitelů. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, kde bude kladen největší důraz na časovou flexibilitu proo osobní jednání se zadavatelem za účelem aktualizace směrování zpracovávanýchh výstupů. 10% Návrh metodologie a přístupu k realizaci plnění veřejné zakázky bude zpracován maximálně na 5 stran A4. Uchazeč je povinen uvést do své nabídky pro účely hodnocení podrobné a přesné údaje a popisy ve vztahu k tomuto hodnotícímu kritériu. Nabídka, která nejlépee splňuje požadavky zadavatele, získá v rámci podkritéria 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přiřazeno takové bodové ohodnocení, kteréé vyjadřuje míru splnění tohoto podkritéria ve vztahu k nejlépe hodnocené nabídce Výsledný počet bodů přidělených v rámci každého dílčího kritéria k se vynásobí příslušnou vahou daného dílčího hodnotícího kritéria.. Na základěě součtu výsledných hodnot všech dílčích hodnotících kritérií u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídekk tak, že jako nejúspěšnější bude stanovená nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Před hodnocením dle dílčích kritérií hodnotící komise posoudí z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny podle 77 zákona. Hodnocení nabídek provede zadavatel, osoba oprávněná jednat j jménem zadavatele nebo jimii pověřená osoba, popřípadě komisee ustavená zadavatelem a na základěě jejího doporučení bude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně všem uchazečům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena ČASOVÉ LIMITY Lhůta pro podání nabídek končí dnee v 12:00 hod. Otevírání obálek se uskuteční dne v 17:00 hod. na adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4. Otevírání obálek mohou být přítomni maximálně 2 zástupci každéhoo uchazeče, který řádně podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Při otevírání obálek se tito uchazeči prokážou plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Zadávací lhůta trvá 90 dnů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné žádosti v souladu s ustanovením 49 odst. 1 Zákona. Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter veřejné zakázky nekoná.

14 10. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ NABÍDKY Zadavatel v souladu s ustanovením m 70 zákona nepřipouští variantní řešení nabídky PRÁVA ZADAVATELE Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné v souladu s 153 zákona. náklady spojené s účastí v zadávacím řízeníí Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným uchazečem smluvní ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách. Přílohy: 1. krycí list nabídky 2. vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace 3. cenová nabídka 4. makulář

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Lenka Tóthová, Jiří Pálek Tel.: 267 994 507, 267 994 352 Fax: 272 936 386 E-mail: lenka.tothova@sfzp.cz, jiri.palek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21 Kontaktní osoba: Lucie Barešová Tel.: 267 994 392 Fax: 272 936 597 E-mail: Č.j.: Č. VZ: lucie.baresova@sfzp.cz SFZP 105518/2013 11/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zavedení systému projektového řízení a implementace projektové

Více

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání

Odborné zajištění přezkumu vnitřních předpisů, personální agendy a systému vzdělávání UZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.3. platné od 15.10.2009 a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Detailní analýza ICT ve vztahu k zákonu se jedná o

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření

Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření Výzva a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Statistické šetření Datum vyhlášení zakázky: 17. 3. 2015 Název projektu: Podpora zvyšování návštěvnosti a rozvoje cestovního ruchu turistického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Č. j.: 12007/2014-RVV zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více