Kontaktní osoba. Jan Kender Fax: Č. j.: Datum: Název: IČ: Adresa sídla: Osoba oprávněnáá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontaktní osoba. Jan Kender 267 994 272 272 936 597. Fax: Č. j.: Datum: 15. 2. 20122. Název: IČ: Adresa sídla: Osoba oprávněnáá 1.1. 1.2. 1.3."

Transkript

1 Kontaktní osoba Telefon: Fax: Č. j.: Datum: Jan Kender SFZP / ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Nastavení systému sledování naplňování strategií v návaznosti na celý systém kontroly SFŽP Identifikační údaje zadavatele: Název: IČ: Adresa sídla: Korespondenční adresa: Osoba oprávněnáá za zadavatele jednat: Státní fond životního prostředí České republiky Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ Radka Bučilová, pověřená řízením ř SFŽP ČR PŘEDMĚT SMLOUVY A OBCHODNÍ PODMÍNKY Předmětemm zadávacího řízení je uzavření smlouvy podlee 10 zákona mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je poskytnutí služeb v oblasti projektového řízení v rámci procesů analýzy, přípravy návrhů v oblasti koncepčního a strategického rozvoje SFŽP ČR,, včetně implementace, realizace a naplňování opatření definovaných v koncepčních dokumentech SFŽP ČR. Zadavatel zadává zakázku v režimu nadlimitní veřejné zakázky podle 122 odst. 1 zákona. Veřejná zakázka je realizována v návaznosti na projekt Implementacee celkové strategie SFŽP včetně tvorby segmentových strategií podpořený v rámci Operačního O programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je identifikace faktorů, kteréé úzce vymezují rámec činnostníhoo zaměření SFŽP v období do rokuu 2020 (popř. toto období přesahují) s cílem plné aplikace postupů, metod a nástrojů ke zlepšování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a zabezpečení efektivní kontrolní činnosti, která by byla aktivním nástrojem implementacee přijatých opatření a nástrojem řízení jejich realizace.

2 Předmětemm veřejné zakázky je: definování systému synergické kontroly SFŽP s vymezením oblastí působení a tematického zaměření preventivní, průběžná a závěrečná kontrola tvorby koncepce a strategie SFŽP v tomtoo systému kritéria úspěšné implementace strategií a jejich sledování kontrola a její efektivní zacílení na identifikované oblasti využití informačních a komunikačních technologii ICT v systému modelůů kontroly a dataminingu kontrolních nálezů hodnocení systémů COSO, Cobit, SOX, EFQM, CAF C z hlediska potřeb strategického plánování doporučení pro další postup. Podrobnější vymezení je v makuláři, který obdrží každý uchazeč a je přílohou zadávací dokumentace. Cílem zakázky je návrh zásad, priorit, matematických modelů, m metodických instrumentů a hraničních oblastí pro využití ve strategickém plánování SFŽP z hlediska systému kontroly, a to v souvislosti se zlepšováním institucionální výkonnosti a efektivnosti činnosti SFŽP. Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Předmět služby Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby kód CPV Studie proveditelnosti, poradenství, analýza kód CPV Výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky je Kč ,-- Kč bez DPH. Předmět veřejné zakázky je financován v rámci projektu: Implementacee celkové strategie SFŽP včetně tvorby segmentových strategií čís. CZ.1..04/4.1.00/ DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ Doba plnění veřejné zakázky je po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem podle obchodníchh podmínek obsažených v této zadávací dokumentaci do Místem předání plnění je pracovištěě zadavatelee Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČČ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Základní kvalifikační předpoklady y Základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 zákona splňuje uchazeč:

3 který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepříméhoo úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatelee či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpokladd splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraničníí právnická osoba prostřednictvímm své organizační složky, musí předpokladd podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště ( 53 odst. 1 písm. a) zákona), který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisůů nebo došloo k zahlazení odsouzení za spáchání takovéhoo trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý členn statutárního orgánu, a je-li j statutárním orgánem dodavatelee či členem statutárníhoo orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpokladd splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý členn statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraničníí právnická osoba prostřednictvímm své organizační složky, musí předpokladd podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště ( 53 odst. 1 písm. b) zákona), který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právníhoo předpisu ( 53 odst. 1 písm. c) zákona), vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letechh neproběhloo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů ( 53 odst. 1 písm. d) zákona), který není v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e) zákona), který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v Českéé republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče ( 53 odst. 1 písm. f) zákona), který nemá nedoplatekk na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče ( 53 odst. 1 písm. g) zákona), který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče ( 535 odst. 1 písm. h) zákona),

4 který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárněě potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů, pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající o za činnostt uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby ( 535 odst. 1 písm. i) zákona), který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění p veřejných zakázek ( 53 odst. 1 písm. j) zákona), kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu zákon č. 435/20044 Sb., o zaměstnanosti ( 53 odst. 1 písm. k) zákona), který předloží seznamm statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele ( 535 odst. 1 písm. l) zákona) a který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. ( 53 odst. 1 písm. m) zákona) Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) ), h), i), j), k ), l) a m) zákona formou čestného prohlášení podlee ustanovení 62 zákona. Vzor čestného prohlášení dodavatele tvoří přílohu zadávací dokumentace. Dle 53 odst. 3 zákona uchazeč prokazuje: splnění základních kvalifikačních předpokladů podlee ustanovení 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona předložením výpisu z Rejstříku trestů, splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. f) zákona předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení, splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. h) zákona předložením potvrzení příslušného orgánu či č instituce, splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), i), j),, k), l) a m) zákona formou čestnéhoo prohlášeníí a zároveň předložením příslušných seznamů pro 53 odst. 1 písm. l) a m) zákona Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů předloží dodavatel v prosté kopii. Tyto dokladyy nesmí být k poslednímuu dni, ke kterému má být prokázánoo splnění kvalifikace, starší 900 kalendářních dnů Profesní kvalifikační předpoklady y Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona prokáže uchazeč, který předloží: a. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v němm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán ( 54 písm. a),

5 b. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisůů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci ( 54 písm. b) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán,, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, doklad o oprávnění k podnikání je nutno předložit dle 57 odst. 1 zákona v prosté kopii s tím, že v souladu s 57 odst. 2 zákona platí, že výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářníchh dnů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních h předpokladů podle 55 prokáže uchazeč, který předloží: a. pojistnou smlouvou, příp. pojistný certifikát, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě. Zadavatel požaduje, aby limit pojistného plnění ve smyslu 28 zákona č. 37/2004 Sb.., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, sjednaného uchazečem na základě shora uvedené pojistné smlouvy, činil v celkové výši pojistného plnění z pojistné smlouvy minimálněě 2, ,-- Kč ( 55 odst. 1 písm. a). a b. údaj o celkovém obratu uchazečee za zakázkyy s obdobnýmm předmětem plnění za poslední tři účetní období. Zadavatel požaduje, aby úhrnnáá výše takto vymezeného obratu dosáhla minimálně Kč ,-- za každé účetní období ( 55 odst. 1 písm. c) Uchazeč předloží k prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladůů prostou kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu a čestnéé prohlášení k prokázání obratu. Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 56 odst. 2 zákona. Uchazeč k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží: Podle ustanovení 56 odst. 2 písm. a) zákona seznam srovnatelných významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Tento seznam musí být podepsán uchazečem. Službou poskytnutou v posledních třech letech je taková služba, jejíž poskytování bylo uchazečem v posledních třech letech dokončeno; přílohou tohoto seznamu musí být: a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli; neboo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytoványy jiné osoběě než veřejnému zadavateli; nebo c) čestné prohlášení uchazeče, pokud bylyy služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současněě možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících h na její straně. Rozsah požadovaných informací: Uchazeč doloží seznam všech zakázek, které realizoval on nebo jeho subdodavatelé, jimiž přímo nebo nepřímo prokazuje kvalifikaci a uvede: - název zakázky,

6 - termín poskytování, - název klienta, - rámcový popis předmětuu plnění - cenu zakázky Uchazeč doloží osvědčení objednatelů (osvědčení objednatele musí být vždy podepsánoo osobou oprávněnou jednat jménem či za objednatele), popř. čestné prohlášení uchazečee o řádném plnění nejvýznamnějších částí z těchto služeb. Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Uchazeč doloží seznam poskytnutých služeb formouu čestného prohlášení podepsanéhoo osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a osvědčeníí objednatelůů (reference) popř. čestné prohlášení uchazeče podepsané osobouu oprávněnouu jednat jeho jménem. Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Uchazeč předloží min. 1 referenci o následujících h významných službách charakteru obdobného této zakázce v hodnotě alespoň Kč bezz DPH. Za významnou zakázku obdobného charakteru je považováno poskytnutí služebb obdobnéhoo zaměření v oblasti strategického poradenství v oblasti životního prostředí čii v oblasti strategickéhos poradenství v oblasti dotačních podmínek v životním prostředí, jako je předmět této zakázky, který je vymezen v bodě 1 této zadávací dokumentace. V předloženém seznamu poskytovaných služeb musí být rovněž uveden kontakt na odpovědnou osobu objednatele, která může potvrdit, zda byly služby provedeny řádně,, odborně a v požadovaném rozsahu Podle ustanovení 56 odst. 2 písm. e) zákona seznam členů realizačního r týmu, ve kterém uvede členy realizačního týmu, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky poo celou dobu její realizace, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jinémm vztahu k uchazeči. Seznam bude zahrnovat minimálně 2 členy realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení vedoucího týmu projektovéhoo manažera, který bude odpovědný zejména za řádné plnění veřejné zakázky a za komunikaci se zadavatelem. Zadavatel ke splnění tohotoo kvalifikačního předpokladu požaduje, aby uchazeč níže uvedeným způsobem prokázal, že projektový manažer a všichni členové realizačního týmu splňují následující požadavky: a. Všichni členové týmu musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a být bezúhonní. b. Všichni členové týmu musí mít znalost českéhoo jazyka na úrovni rodilého mluvčího (komunikační jazyk v rámci zakázky bude český jazyk). c. Projektový manažer musí mít praxi v oblasti politiky životního prostředí se zaměřenímm na problematiku SFŽP minimálně v délce 4 let. Přílohu tohoto seznamu budee tvořit: a. soubor strukturovaných profesních životopisů jednotlivých j členů realizačního týmu včetně jejich čestnéhoo prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů v životopise obsažených podepsaných těmito členy realizačního týmu a b. kopie dokladů prokazujících dosažené vzdělání členů týmu. Profesní životopisy budou obsahovat minimálně následující údaje: a. jméno a příjmení členaa realizačního týmu,

7 b. c. d. e. f. g. funkci při plnění veřejné zakázky, dosažené vzdělání, délku odborné praxe, relevantní zakázky, naa kterých se člen týmu podílel. přehled odborné praxee ve zpětném členění relevantní k předmětu zakázky seznam publikací Rozsah profesního životopisuu by neměl přesáhnout 3 strany A4 bez příloh. Členové realizačního týmu uvedení v omto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky po celou dobu zakázky. Trvalé změny na pozici vedoucíhoo realizačního týmu projektového manažera m - budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný uchazeč budee oprávněnn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré shora uvedené požadavky zadavatelee týkající see vedoucíhoo realizačního týmu projektového manažera. Výměnu člena realizačního týmu je uchazeč povinen zadavateli oznámit nejpozději do 10 dnů od této změny. Člena realizačního týmu je uchazečč povinen nahradit takovou osobou, která splňuje požadavky p kladené v této zadávací dokumentaci Obecné ustanovení k prokázání kvalifikace Uchazeč, který nesplní základní, profesní, ekonomické a finanční nebo technické kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu ( zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podlee 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů,, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, a údaje v něm uvedené musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve smyslu 140 odst. 1 zákona Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem je podána společnáá nabídka, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesníhoo kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst.. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně Uchazeč předkládá prostéé kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Před uzavřením smlouvy o dílo může být uchazeč, se kterým k má být podepsána smlouva, vyzván zadavatelem k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace Doklady prokazující splněníí základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodníhoo rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má m být prokázáno splnění kvalifikace (tedy k poslednímu dni lhůtyy pro podání nabídek), starší 90 kalendářních dnů.

8 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce uvedl následující nabídkové parametry, celková nabídková cena bude uvedena v Kčč a členěna následovně: nabídková cena bude uvedena jako cena bez DPH, samostatně DPH s příslušnouu sazbou a nabídková cena s DPH. Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu pro celý předmět p zakázky. Do ceny zahrne uchazeč veškeré práce či související služby, nezbytné pro kvalitní provedení plnění. Tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno m překročit. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla. Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínky, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnámm sazeb DPH, jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodací podmínky Doba plnění veřejné zakázky je od nabytí účinnosti smlouvy podle obchodníchh podmínek obsažených v této zadávací dokumentaci, do , dílčí plnění bude probíhat dle makuláře Popisný harmonogram Termín zahájení činnosti vybraného uchazeče/ dodavatele bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy V ostatních náležitostech, které nejsou smlouvou výslovněě upraveny, se vztahy smluvních stran řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů Uchazeč/dodavatel předá zadavateli předmět smlouvy v místě určeném zadavatelem, a to v pracovišti zadavatele Olbrachtova 2006/9, Prahaa Smlouva uzavřená mezi zadavatelem a vybranýmm uchazečem/dodavatelem nebudee obsahovat tzv. rozhodčí doložku, veškeré případnéé spory vzniklé na základě uzavřené smlouvy budou řešeny primárně jednáním uchazeče a zadavatele, v případěě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky Způsob převzetí dodavatel předá předmět plnění ve v fyzické podobě a na CD Akceptace výstupů po předání předmětu plněníí zadavatel vyhodnotí, zda předmět plnění odpovídá co do rozsahu a obsahu předmětu plnění. p V případě, že nebude s dílem spokojen, předá dodavateli své připomínky. Dodavatel je povinen tyto připomínky zapracovat do 10 dní od předání. Bude-li předmět plnění ze strany zadavatele shledán jako kvalitní v souladu s předmětem plnění bude předmět plnění převzat na základěě akceptačního protokolu. Platební podmínky Každá faktura vystavená na základě smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem/dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového d dokladu. V záhlaví faktury

9 bude výrazně uveden názevv zadavatelee včetně osoby, která hoo zastupuje, její j funkce a útvaru, název předmětného zadávacího řízení, číslo smlouvy a registrační číslo projektu, ze kterého je zakázka financována. V případě neoznačení faktury výše uvedenými údaji a z toho vyplývajícího prodlení s likvidací a následnou splatností faktury, nemůžee dodavatel uplatnit sankce za případné nedodržení termínu splatnosti. Zálohová fakturaa za rok 2012 musí být předána zadavateli nejpozději do , zálohová fakturaa za rok 2013 musí být předána zadavateli nejpozději do a konečná faktura za rok 2014 musí být předána zadavateli nejpozději do V roce 2012 může být dodavatelem vyfakturována částka max Kč vč. DPH. V roce 2013 může být dodavatelem vyfakturována částka č max ,-- Kč vč. DPH a v roce 2014 může být dodavatelem vyfakturována částka max Kč Lhůta splatnostii faktury činí 21 dnů od doručení daňového dokladu faktury Pokud faktura nebude splňovat zákonem stanovené, nebo výšee uvedené náležitosti, je zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je poté povinenn vystavit novou fakturu f s novým termínemm splatnosti. V takovém případě neníí zadavatel v prodlení s úhradou faktury V případě, že v průběhu plnění na základě smlouvy uzavřené s dodavatelem dojde ke změně sazby DPH, bude dodavatel účtovat k ceněě plnění daňň podle aktuálního znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve v znění pozdějších předpisů Záruční podmínky Záruční doba činí 24 měsícůů ode dne předání bezvadného díla. Po tutéž dobu odpovídá vybraný uchazeč/dodavatel za vady díla. Za vady díla se považuje: neúplné plnění zadání, které není zjevné a které se zjistí až dodatečně (skryté vady) neúplné a polopravdivé informace nedostatečné odborné znalosti využívání neaktuálních podkladů nepřesné závěry z analýz nesprávná nebo nereálná doporučení pro realizaci Sankční podmínky Zadavatel se zavazuje v případě prodlení se zaplacením dohodnuté úplaty podle smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem/dodavatelem zaplatit zákonné úroky z prodlení dle předpisů právaa občanskéhoo z částky, s jejímž zaplacením je v prodlení, za každý započatý den prodlení V případě prodlení vybraného uchazeče/dodavatele s plněním podle termínůů stanovených ve smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem, má zadavatel vůči uchazeči/dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den a každý případ prodlení Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení. Práva duševního vlastnictví

10 Uchazeč musí v návrhu smlouvy ošetřit práva duševního vlastnictví, tzn.. poskytnoutt zadavateli neomezenou bezplatnou a výhradní licenci k užití práv duševního vlastnictví včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence Další podmínky Uchazeč/dodavatel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací díla. Účetní doklady budouu uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Každýý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Lidskéé zdroje a zaměstnanostt (dále jen OP LZZ ) a musí být označen číslem projektu Uchazeč/dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu OP LZZ a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se s Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č /1999 nařízení Komisee (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropskéhoo fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky (tj. poskytnoutt požadované informace a dokumentaci zaměstnanců ům nebo zmocněncům oprávněných osob, viz níže) ) a je povinen vytvořit níže uvedeným osobámm podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo M vnitra ČR, Ministerstvo financí ČR, územní finančníí úřady, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly Uchazeč/dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentacii souvisejícíí s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkemm 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně doo konce 2022, a pokudd je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný z OP LZZZ a musí být označen číslem projektu Uchazeč /dodavatel je povinen provádět informační a propagační opatřeníí na základěě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kde je mimo jiné stanovenaa odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost a je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k Projektu do konce roku 2021 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na díle Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy vůči dodavateli v případě, že výstup předvídaný v této smlouvě nedosahuje zdaleka takové kvality, kterou má tento t výstup dle smlouvy splnit nebo nedosahuje kvality obvyklé pro tento typ plnění a v případě, že nebude projekt schválen ŘO OPLZZ. Dodavatel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani na jakékoliv plnění POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Uchazeč je povinen v nabídce uvést informace a skutečnosti vyplývající í ze zákona.

11 Zadavatel požaduje, aby uchazeči v rámci nabídky předložili podepsaný a vyplněný návrh smlouvy. Podepsaný návrh smlouvy musí svým obsahemm odpovídatt požadavkům zadávací dokumentace. Výběrem nabídky na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce nevzniká právní vztah. Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem: a. b. c. d. e. f. g. h. krycí list nabídky (dle vzoru), čestné prohlášení o splnění kvalifikace (dle vzoru), doklady k prokázání splnění kvalifikace, cenová nabídka (dle vzoru), návrh řešení a metodologie, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnouu jednat za uchazeče, doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy jednat za uchazeče, případně další dokumenty. Všechny listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadou a musí být zajištěny proti manipulaci (svázány a na přelepuu svázání opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby uchazeče). Nabídka bude předložena v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (jeden originál, jedna j prostá kopie) a v jednom datovém vyhotovení na CD. Zadavatel si vyhrazuje právo, po provedeném výběru nejvhodnější nabídky podle 81 zákona, dále jednat s uchazečem o konečném znění smlouvy, ježž má být s uchazečem uzavřena ve smyslu 82 zákona. Nabídka musí být doručena zadavateli (viz článek 6.9) ve v lhůtě proo podání nabídek a být výrazně a čitelně označena nápisem: "NEOTEVÍRAT Nabídka Implementace celkové strategie SFŽP včetně tvorby segmentových strategií, č. CZ.1.04/4.1. C.00/ a adresou, na niž je možné zasílat oznámení podle 71 odst. 6 zákona. Nabídky je možné podávat do podatelny v prostorách zadavatele na adrese Olbrachtovaa 2006/9, Prahaa 4, ve 4. patře, číslo dveří 5.28, a to běhemm otevíracích hodin pro veřejnost: pondělí, středa, čtvrtek od 8.00 do hod., úterý od 8.00 do hod. a v pátek od 8.00 do hod. Při nesplnění podmínek uvedenýchh v tomto článku bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazečč bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení ZPŮSOB HODNOCENÍÍ NABÍDEK Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídky podle 78 odst. 4 zákona. Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria a přidělil jim následující váhy: Celková nabídková cena bez DPH (dle specifikace v čl. 4.1) ) Metodologie a návrh řešení váha váha 60 % 40 %

12 Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou. Bodové hodnocení provede hodnotícíí podle následujících pravidel: V rámci hodnotícího kritéria Celková nabídková cena bez DPH bude hodnocena nabídková cena stanovená dle kap Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží 100 bodů, ostatní nabídky budou hodnoceny dle následujícího vzorce. V rámci kritéria Metodologie a návrh řešení budee hodnocena zadavatelem kvalitaa nabízeného plnění zejména na základě: a. odborná úroveň zpracovaného návrhu realizace zakázky; hodnocena bude celková provázanost navrhovaného způsobu zpracování, ověřování, hodnocení a závěrečných doporučení. Jako nejvhodnější bude b hodnocena nabídka, kde bude kladen největší důraz na komplexnost systémového řešení. 25% b. komplexnost metodikyy pro úspěšné plnění veřejné zakázky; hodnocen bude rozsah navrhované metodiky a její inovativnostt ve vazbě naa péči o životní prostředí z hlediska obsahu ve vztahu k zadání podle bodu b 1 zadávací dokumentace. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, kde bude kladen největší důraz na aplikacii gnoseologických metod. 15% c. návrh postupu a prostředků realizace zakázky z obsahového a časového hlediska; hodnocena bude posloupnost na sebe navazujících etap řešení ve vztahu k popisnému harmonogramu dle makuláře (příloha č. 4). Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, kde bude kladen největší důraz na flexibilitu využívání závěrůů pro celkovou strategii fondu v jejím dynamickémm pojetí. 20% d. vhodnost použitých metod k realizaci zakázky a naplnění předmětu veřejné zakázky; hodnocena bude pravděpodobnost, že navrhovaným způsobem bude naplněn environmentální cíl zakázky v rozsahuu požadovaném zadavatelem, tj. jaký je předpoklad, že výstupy budou odpovídat vynaloženým prostředkům na řešení.. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, kde bude kladen největší důraz na použitelnost výsledků k cíli posilování institucionální kapacity a výkonnosti státní správy. 20% e. řízení a organizaci zakázky včetně popisu požadavků naa součinnost zadavatele; hodnocena environmentální logika, přehlednost a kontrolovatelnost navrhovanýchh etap řízení a řešení rozsahu nároků na zadavatele jak poo stránce obsahové tak i termínové. Jako nejvhodnější bude hodnocenaa nabídka, kde bude kladen největší důraz na doložení reálné proveditelnosti navrhovanéé časové posloupnosti jednotlivých kroků. 10%

13 f. způsob komunikace se zadavatelem a dalšími relevantními subjekty; ; hodnocena bude forma, obsah i očekávané informace od zadavatele, ale zejména od dalších kooperujících spoluřešitelů. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, kde bude kladen největší důraz na časovou flexibilitu proo osobní jednání se zadavatelem za účelem aktualizace směrování zpracovávanýchh výstupů. 10% Návrh metodologie a přístupu k realizaci plnění veřejné zakázky bude zpracován maximálně na 5 stran A4. Uchazeč je povinen uvést do své nabídky pro účely hodnocení podrobné a přesné údaje a popisy ve vztahu k tomuto hodnotícímu kritériu. Nabídka, která nejlépee splňuje požadavky zadavatele, získá v rámci podkritéria 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přiřazeno takové bodové ohodnocení, kteréé vyjadřuje míru splnění tohoto podkritéria ve vztahu k nejlépe hodnocené nabídce Výsledný počet bodů přidělených v rámci každého dílčího kritéria k se vynásobí příslušnou vahou daného dílčího hodnotícího kritéria.. Na základěě součtu výsledných hodnot všech dílčích hodnotících kritérií u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídekk tak, že jako nejúspěšnější bude stanovená nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Před hodnocením dle dílčích kritérií hodnotící komise posoudí z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny podle 77 zákona. Hodnocení nabídek provede zadavatel, osoba oprávněná jednat j jménem zadavatele nebo jimii pověřená osoba, popřípadě komisee ustavená zadavatelem a na základěě jejího doporučení bude zadavatel rozhodovat o přidělení zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně všem uchazečům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena ČASOVÉ LIMITY Lhůta pro podání nabídek končí dnee v 12:00 hod. Otevírání obálek se uskuteční dne v 17:00 hod. na adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4. Otevírání obálek mohou být přítomni maximálně 2 zástupci každéhoo uchazeče, který řádně podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Při otevírání obálek se tito uchazeči prokážou plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Zadávací lhůta trvá 90 dnů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné žádosti v souladu s ustanovením 49 odst. 1 Zákona. Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter veřejné zakázky nekoná.

14 10. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ NABÍDKY Zadavatel v souladu s ustanovením m 70 zákona nepřipouští variantní řešení nabídky PRÁVA ZADAVATELE Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné v souladu s 153 zákona. náklady spojené s účastí v zadávacím řízeníí Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným uchazečem smluvní ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách. Přílohy: 1. krycí list nabídky 2. vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace 3. cenová nabídka 4. makulář

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Radka Mlynárová/Michaela Machálková Tel.: 267 994 510/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: radka.mlynarova@sfzp.cz/ michaela.machalkova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21 Kontaktní osoba: Lucie Barešová Tel.: 267 994 392 Fax: 272 936 597 E-mail: Č.j.: Č. VZ: lucie.baresova@sfzp.cz SFZP 105518/2013 11/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa

Zadávací dokumentace. Regenerace a revitalizace veřejné zeleně -Sídliště 6. května, Zubří - I.etapa ODBORNÉ PORADENSTVÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST POVODŇOVÉ PLÁNY PROJEKČNÍ PRÁCE EKO - ENERGIE PRÁVNÍ SLUŽBY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOTAČNÍ PORADENSTVÍ Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zavedení systému projektového řízení a implementace projektové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY PORADCŮ Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační údaje veřejné zakázky Název veřejné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: MĚSTO PROSEČ Sídlem: Proseč 18, 539 44 Proseč IČ: 00270741 Veřejná zakázka " Regenerace zeleně města Proseče II. etapa" v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více