Dotace (nejen) pro obce k aktuálním výzvám IROP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotace (nejen) pro obce k aktuálním výzvám IROP"

Transkript

1 Dotace (nejen) pro obce k aktuálním výzvám IROP č. 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB č. 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL Mgr. Adéla Hájková specialista pro absorpční kapacitu Centrum pro regionální rozvoj České republiky , Praha

2 Dotace (nejen) pro obce k aktuálním výzvám IROP INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Představení programu

3 Rozdělení finančních prostředků dne 4. června 2015 byl dokument oficiálně schválen EK celková alokace pro IROP cca 4,64 mld. EUR (celková alokace i s národním kofinancováním cca 145 mld. Kč, cca 20 % z celé alokace pro ČR) základní vzorec kofinancování: 85 % z EFRR a 15 % (příjemce + státní rozpočet) primárně investiční program pro všechny regiony v ČR kromě Prahy (výjimky SC 2.3 a 3.2) 30 % alokace pro integrované nástroje ITI, IPRÚ, CLLD ex-post financování projektů po etapách jednotné metodické prostředí komunikace přes monitorovací systém MS2014+; webový portál IS KP14+ decentralizovaný model (Řídící orgán MMR ČR, zprostředkující subjekty Centrum pro regionální rozvoj České republiky, nositelé ITI) IROP navazuje na ROPy a IOP, nicméně není kopií podporovaných aktivit 5 prioritních os, 14 specifických cílů

4 Struktura PD IROP zjednodušeně Prioritní osa Specifický cíl 1. Infrastruktura 1.1 silnice 1.2 veřejná doprava 1.3 integrovaný záchranný systém 2. Lidé 2.1 sociální začleňování 2.2 sociální podnikání 2.3 zdravotnictví 2.4 vzdělávání 2.5 snižování energetické náročnosti 3. Instituce 3.1 kulturní dědictví 3.2 elektronizace veřejné správy 3.3 dokumenty územního rozvoje 4. Rozvoj venkova 4.1 projekty přes MAS 4.2 agenda MAS 5. Technická pomoc

5 Rozdělení finančních prostředků

6 Zdroje informací o IROP jediné oficiální!!! základní informace o IROP - výzvy, novinky, dokumenty, harmonogram výzev, kritéria hodnocení, otázky a odpovědi, přístup na portál IS KP14+ základní informace o Centru pro regionální rozvoj České republiky kontakty na oddělení pro jednotlivé kraje, kalendář akcí centrální semináře i pracovní semináře v území základní informace o jednotném metodickém prostředí - metodické dokumenty vztahující se k programovému období vyhlášené výzvy + specifická pravidla + přílohy

7 Pravidla pro žadatele a příjemce Obecná pravidla (závazná pro všechny specifické cíle a výzvy) Specifická pravidla (pro každou výzvu samostatný dokument) podporované aktivity, způsobilé výdaje, hodnoticí kritéria, povinné přílohy

8 Výzvy IROP r Výzvy v roce 2015 vyhlášení výzev ve všech specifických cílech vyjma SC 4.1 celkem vyhlášeno 19 výzev za 40 mld. Kč Výzvy a plán v roce 2016 dosud vyhlášeno 14 výzev celkem plánováno 45 výzev za 83 mld. Kč Harmonogram výzev IROP na rok 2016 k dispozici zde:

9 Doposud vyhlášené výzvy v roce 2016 Číslo výzvy Vyhlášené a plánované výzvy IROP na počátku roku 2016 Vyhlášení 20. Nízkoemisní a bezemisní vozidla 01/ Muzea 02/ Telematika pro veřejnou dopravu 02/ Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. 02/ Výstavba a modernizace přestupních terminálů 03/ Knihovny 03/ egovernment I. 03/ Vzdělávací a výcviková střediska IZS 03/ Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. 04/ Rozvoj sociálních služeb 04/ Rozvoj sociálních služeb v SVL 04/ Zvýšení kvality návazné péče 05/ Infrastruktura středních škola a vyšších odborných škol 05/ Infrastruktura středních škola a vyšších odborných škol v SVL 05/2016 9

10 Harmonogram dalších plánovaných výzev v roce 2016 Číslo výzvy Vyhlášené a plánované výzvy IROP na počátku roku 2016 Vyhlášení 34. a 35. Sociální bydlení (včetně SVL) 05/ Komunitně vedený místní rozvoj dokumenty územního rozvoje 06/ Stanice IZS 06/ a 39. Kulturní dědictví (ITI, IPRÚ) 06/ a 41. Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (ITI, IPRÚ) 06/ a 43. Dopravní obslužnost (ITI, IPRÚ) 06/ Komunitně vedený místní rozvoj dopravní obslužnost 06/ a 46. Rozvoj infrastruktury komunitních center (včetně SVL) 06/

11 Role řídícího orgánu a zprostředkujícího subjektu Ministerstvo pro místní rozvoj = řídicí orgán IROP řízení programu, evaluace, monitoring, reportování příprava výzev a pravidel pro žadatele a příjemce; vnitřní programová dokumentace poskytovatel dotace (vydání právního aktu, poskytnutí platby, povolení změn majících vliv na vydaný právní akt) Centrum pro regionální rozvoj České republiky = zprostředkující subjekt konzultace, příjem a hodnocení žádostí o podporu, kontroly projektů, kontroly žádostí o platbu, administrace změn, zpracování podkladů pro certifikaci výdajů

12 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zprostředkující subjekt pro vybrané operační programy konzultační a informační činnost kontrola a monitoring realizace projektů ( ) Integrovaný regionální operační program ( ) Integrovaný operační program, OP Technická pomoc ( ) Společný regionální operační program, OP JPD2 ( ) předvstupní programy (PHARE, ISPA, SAPARD) kontrolní subjekt pro operační programy Cíle 3 (nyní Cíl 2) přeshraniční spolupráce (Sasko, Bavorsko, Rakousko, Slovensko, Polsko) nadnárodní spolupráce (Central Europe, Danube) meziregionální spolupráce (INTERREG Europe) hostitelská organizace pro pracoviště Enterprise Europe Network poradenství pro malé a střední podnikatele

13 Pobočka CRR - oddělení pro Středočeský kraj Oblast působnosti: Středočeský kraj Adresa: U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3 Vedoucí oddělení: Bc. Dana Čechová, tel , Kontaktní osoba pro IROP: Mgr. Adéla Hájková, tel , Manažeři projektu: Kontakty uvedené na:

14 Představení výzev IROP č. 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB č. 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL Mgr. Adéla Hájková specialista pro absorpční kapacitu Centrum pro regionální rozvoj České republiky , Praha

15 Základní informace o výzvě Vyhlášení výzvy: Příjem žádostí o podporu: , 16:00 Kolová výzva hodnocení projektů probíhá po ukončení příjmu žádostí Datum ukončení realizace projektů: do Alokace: výzva č Kč výzva č Kč Forma podpory: dotace ex-post financování Území realizace: území celé ČR mimo území hl. m. Prahy Minimální výše celkových způsobilých výdajů: Maximální výše celkových způsobilých výdajů: Kč Kč 15

16 Sociálně vyloučené lokality 16

17 Oprávnění žadatelé, struktura financování EFRR 85 % + Státní rozpočet 15 % Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace EFRR 85 % + Státní rozpočet 5 % Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace EFRR 85 % + Státní rozpočet 10 % Organizace zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, jejichž účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti soc. služeb a aktivit soc. začleňování 17

18 Podporované aktivity Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby: Podporován bude nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob. Podporované aktivity je nutné provázat s připravovanou vyhláškou, která upravuje materiálně technické zabezpečení služby, která naplňuje 79 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tento prováděcí předpis má plánovanou účinnost

19 Podporované aktivity Projekty se zaměřují na podporu infrastruktury služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách: - centra denních služeb, - denní stacionáře, - týdenní stacionáře, - domovy pro osoby se zdravotním postižením, - domovy se zvláštním režimem, - chráněné bydlení, - azylové domy, - domy na půl cesty, - zařízení pro krizovou pomoc, - nízkoprahová denní centra, - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, - noclehárny, - terapeutické komunity, - sociální poradny, - sociálně terapeutické dílny, - centra sociálně rehabilitačních služeb, - pracoviště rané péče, - intervenční centra, - zařízení následné péče, - podpora samostatného bydlení, - pečovatelská služba, - osobní asistence, - odlehčovací služby, - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, - kontaktní centra, - terénní programy, - tísňová péče, - průvodcovské a předčitatelské služby. 19

20 Podporované aktivity Z této výzvy nelze podpořit: sociální službu domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů sociální služby určené pouze pro cílovou skupinu senioři (osoby starší 65 let) bez přiznaného některého ze stupňů míry závislosti podle zákona o sociálních službách. V souvislosti s připravovanou novelou zákona o sociálních službách doporučujeme v případě pobytových služeb postupovat podle Materiálně-technického standardu pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou ( Od roku 2017 budou registrace vydávány na dobu určitou pozor na dodržení indikátoru v době udržitelnosti! Standardem pro pobytové služby jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, které nesmí být průchozí. 20

21 Podporované aktivity Hlavní aktivity projektu min. 85 % celkových způsobilých výdajů: Vedlejší aktivity projektu max. 15 % celkových způsobilých výdajů: Nákup nemovitostí, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby (pro uživatele a pracovníky), pořízení vybavení související s poskytovanou sociální službou, pořízení automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby. Nákup pozemků, technický dozor investora, BOZP, autorský dozor, projektová dokumentace stavby, EIA, studie proveditelnosti, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, povinná publicita nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení (např. školení na ovládání pořízeného vybavení, není-li tato služba součástí pořizovací ceny vybavení). 21

22 Způsobilé výdaje projektu Hlavní způsobilé výdaje min. 85 % celkových způsobilých výdajů: Vedlejší způsobilé výdaje max. 15 % celkových způsobilých výdajů: Výstavba budov, nákup budov, zhodnocení staveb, rekonstrukce stávajících objektů, vytvoření zázemí sociálních služeb, pořízení vybavení s přímou vazbou na poskytovanou sociální službu (viz Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou, ( nákup automobilu (pouze v případě, že se jedná o poskytovanou terénní sociální službu). Nákup pozemků do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, demolice původního objektu na místě realizace projektu, technický dozor investora, BOZP, autorský dozor, projektové dokumentace stavby, EIA, studie proveditelnosti, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, povinná publicita, nákup služeb, které tvoří součást pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení. 22

23 Nezpůsobilé výdaje Například: opravy a udržování, správní poplatky, úroky z úvěrů, DPH, pokud má příjemce nárok na odpočet daně na vstupu; pokud u organizace existuje dvojí režim, musí příjemce rozhodnout, zda navrhovaný projekt spadá pod aktivity podléhající režimu daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet nebo pod aktivity, kde daň není uplatňovaná, sankce a penále, náklady na spotřebu energií a ostatní provozní náklady, vzdělávání zaměstnanců, pojištění apod. Nezpůsobilé výdaje jsou vždy hrazeny ze zdrojů příjemce. Mohou být součástí projektu, ale je nutné je popsat/označit/ocenit, aby byly jasně vymezené a oddělené od způsobilých výdajů. 23

24 Indikátory projektu Povinné pro všechny projekty: Kapacita služeb a sociální práce Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci Počet poskytovaných druhů sociálních služeb Skutečný počet poskytovaných druhů sociálních služeb (tj. příjemce je přihlásil k registraci dle zákona č. 108/2006 Sb.) do 6 měsíců od ukončení realizace projektu. Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla jejich vykazování a výpočtu obsahují metodické listy indikátorů (příloha č. 2 Specifických pravidel). 24

25 Veřejná podpora Z důvodu neovlivňování obchodu a kumulace s jinými vyrovnávacími platbami za stejnou službu obecného hosp. zájmu (SOHZ) nesmí být podpora kumulována s podporou de minimis podle nařízení č. 360/2012 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, udílenou za poskytování SOHZ. Žadatel musí být písemně pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu. Žadatel doloží existenci závazku veřejné služby na základě pověření, které musí obsahovat (čl. 4 Rozhodnutí 2012/21/EU): a) náplň a trvání závazku veřejné služby, b) identifikace podniku, případně, o které území se jedná; c) povahu jakýchkoliv výhradních nebo zvláštních práv; d) popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby; e) opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby; f) odkaz na Rozhodnutí 2012/21/EU (uvedením plného názvu v textu pověření). Žadatel musí být pověřen k výkonu SOHZ v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU nejméně do konce doby udržitelnosti projektu, tj. pět let od poslední platby příjemci. 25

26 UPOZORNĚNÍ Pověřovací akt Z pověřovacího aktu musí být jasně patrno, že je žadatel pověřen k výkonu SOHZ, k jejímuž zkvalitnění slouží podpora z IROP. Subjekt pověřený k výkonu sociální služby může být odlišný od žadatele, ale tento vztah musí být popsán ve studii proveditelnosti a musí být zachován po celou dobu udržitelnosti! Pověření k výkonu SOHZ musí být doloženo nejpozději do 12 měsíců od ukončení realizace projektu, tzn. od data nastavení centrálního stavu Projekt finanční ukončen ze strany ŘO. Pověřovací akt vydává kraj. Způsobilé výdaje projektu odpovídají rozsahu pověření. Registrace sociální služby Pokud projektem vznikne zázemí pro novou sociální službu, musí být doložena registrace této služby do 6 měsíců od ukončení realizace projektu. 26

27 UPOZORNĚNÍ Novela zákona o sociálních službách: Registrace budou od roku 2017 vydávány na dobu určitou. První registrace bude udělena na dobu dvou let a následně bude vydána registrace na období 5 let. Po této době bude muset poskytovatel požádat o tzv. obnovení registrace. Stávající poskytovatelé sociálních služeb budou muset do dvou let od nabytí účinnosti tohoto zákona požádat o novou registraci služby. Mezi nové podmínky registrace bude patřit i naplnění personálních a materiálních a technických podmínek. Tyto podmínky budou dány vyhláškou MPSV. Z těchto důvodů ŘO IROP doporučuje žadatelům řídit se Doporučeným postupem MPSV č. 2/2016 Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou, ze kterého bude vycházet výše zmíněná vyhláška. 27

28 Dotace (nejen) pro obce k aktuálním výzvám IROP č. 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB č. 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL Hodnocení projektových žádostí , Praha

29 Příjem žádostí o podporu Podání žádostí pouze přes MS Automatická registrace žádosti Automatické předložení na příslušné krajské oddělení Centra. Žadatel bude depeší informován o přidělených manažerech projektu, kteří budou mít na starosti další administraci projektu a komunikaci se žadatelem (v některých případech bude probíhat administrace projektu na jiném krajském oddělení Centra, než je sídlo žadatele). 29

30 Příjem žádostí o podporu Proces administrace musí být ukončen nejpozději do 7 měsíců od data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ (tj. do ). 30

31 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Provedena do 24 pracovních dnů od ukončení příjmu žádostí o podporu. Probíhá elektronicky v MS2014+, kontrolu provádí Centrum. Eliminační kritéria (vždy odpověď ANO x NE ) - musí být splněna všechna kritéria stanovená výzvou v případě nesplnění jakéhokoliv kritéria je žádost vyloučena z dalšího hodnocení. V rámci kontroly formálních náležitostí lze vyzvat k vysvětlení či doplnění (max. dvakrát) - na doplnění/upřesnění se žadateli stanovuje max. 5 pracovních dnů od data doručení požadavku na doplnění údajů Výzva k doplnění odeslaná formou depeše v MS Datum odeslání depeše = datum doručení. V rámci kontroly přijatelnosti nelze vyzvat k doplnění. 31

32 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Žádost je podána v předepsané formě: Přes MS Ve finančním plánu jsou nastaveny etapy projektu v minimální délce 3 měsíců. Informace v žádosti jsou v souladu s přílohami žádosti. Zvolené indikátory odpovídají aktivitám projektu dle Specifických pravidel. Žadatel uvedl v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu 14 odst. 3 písm. e) zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech týká se obchodních korporací a o. p. s. V žádosti v MS2014+ je na záložce Veřejná podpora vybraná hodnota Rozhodnutí komise o SOHZ (2012/21/EU). V modulu CBA je provedeno individuální ověření potřeb financování je založena CBA s veřejnou podporou. U projektů s CZV > 5 mil. Kč je v modulu CBA zpracovaná finanční analýza. Zpracování CBA: Projekty CZV < 5 mil. Kč Projekty CZV > 5 mil. Kč Kap. 13 ve Studii proveditelnosti + CBA s VP Kap. 13 ve Studii proveditelnosti + CBA s VP + standardní CBA 32

33 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Žádost je podepsána oprávněným zástupcem žadatele: Statutární zástupce, popř. jím pověřená osoba na základě plné moci, či na základě usnesení zastupitelstva obce. Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti (1 14): 1. Plná moc nebo usnesení z jednání zastupitelstva V případě přenesení pravomocí na jinou osobu, např. při podpisu žádosti. Plné moci jsou uloženy v elektronické podobě v MS Vzor plné moci je uveden v Příloze č. 11 Obecných pravidel. 2. Doklady o právní subjektivitě žadatele Přehled požadovaných dokladů uveden v kap. 2.4 Specifických pravidel (bod 2). OSS a jejich příspěvkové organizace, kraje a obce a jimi zřizované organizace právní subjektivitu nedokládají. 33

34 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Právní forma žadatele Nestátní neziskové organizace Církve Církevní organizace Dobrovolné svazky obcí Organizace zřizované/zakládané dobrovolným svazkem obcí Organizace zakládané obcemi/kraji Dokument požadovaný k doložení Zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení (veřejně prospěšná činnost ve vybrané oblasti, hlavní činností není vytváření zisku) a stanovy. Výpis z Rejstříku církví a náboženských společností a čestné prohlášení, že daný subjekt vykonává veřejně prospěšnou činnost ve vybrané oblasti. Zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení a dokument, který doloží veřejně prospěšnou činnost organizace ve vybrané oblasti + hlavní činností není vytváření zisku. Zakládací smlouva dobrovolného svazku obcí, která doloží veřejně prospěšnou činnost ve vybrané oblasti. Zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení a dokument, který doloží veřejně prospěšnou činnost organizace ve vybrané oblasti + hlavní činností není vytváření zisku. Zakládací či zřizovací listina nebo jiný dokument o založení a dokument, který doloží veřejně prospěšnou činnost organizace ve vybrané oblasti + hlavní činností není vytváření zisku. 34

35 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti (1 14): 3. Výpis z rejstříku trestů - dokládají všichni statutární zástupci všech žadatelů s výjimkou: obcí a jimi zřizovaných organizací, krajů a jimi zřizovaných organizací, dobrovolných svazků obcí a jimi zřizovaných organizací, OSS a jejich příspěvkových organizací. Výpis z rejstříku trestů v době podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců. 4. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením Žadatel dokládá dokumentaci k ukončeným zadávacím/výběrovým řízením, která provedl před podáním žádosti o podporu. Postup k předkládání dokumentace je uveden v kap. 5 Obecných pravidel. 35

36 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti (1 14): 5. Studie proveditelnosti vytvořená podle závazné osnovy uvedené v příloze č. 3 Specifických pravidel. 6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu Výpisy z katastru nemovitostí (KN) ne starší něž 3 měsíce ke dni podání žádosti o podporu. Výpis z KN musí být doložen i v případě, kdy je předmětem projektu pouze nákup vybavení. Pokud žadatel není zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k majetku. V případě doložení smlouvy o smlouvě budoucí musí žadatel doložit nejpozději do vydání Rozhodnutí výpis z katastru nemovitostí, kde je zapsán jako vlastník nebo jako subjekt s právem hospodaření. Majetek lze pronajmout pouze od subjektů, kteří splňují podmínky oprávněných žadatelů. 36

37 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti (1 14): 7. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení Územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení - pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí. Spojené územní a stavební řízení žadatel dokládá žádost o vydání společného rozhodnutí potvrzenou stavebním úřadem nebo rozhodnutí s nabytím právní moci (mělo by být zohledněno v revizi Specifických pravidel). 8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení Pokud žadatel nebude mít k dispozici stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru či veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, dokládá žádost o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené stavebním úřadem Pravomocné stavební povolení musí být doloženo nejpozději před vydáním Rozhodnutí! 37

38 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti (1 14): 9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby PD v podrobnosti pro vydání stavebního povolení, jež je součástí žádosti o stavební povolení, nebo je ověřená stavebním úřadem ve stavebním řízení. Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, dokládá se PD pro ohlášení stavby. V případě, že již byla zpracována PD pro provádění stavby, dokládá se také. 10. Položkový rozpočet stavby v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb. Naskenovaný položkový rozpočet stavby podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r ve formě oceněného soupisu prací podepsaný autorizovaným projektantem + elektronická verze ve formátu *.XML. V rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy). Pokud by byla jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena dané cenové soustavy, je nutné rozdíl vysvětlit. Případné položky charakteru soubor nebo komplet musí být specifikovány včetně způsobu jejich ocenění. Obdobně musí být specifikovány (včetně způsobu ocenění) položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě. 38

39 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti (1 14): 11. Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán sociálního začleňování, komunitní plán sociálních služeb nebo střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje Podle vzoru v příloze č. 9 Specifických pravidel (POZOR příloha bude revidovaná). 12. Průzkum trhu Pouze pro výdaje na hlavní aktivity projektu(vyjma stavebních prací). Doklady prokazující provedení průzkumu trhu ne starší než 6 měsíců písemná či elektronická komunikace s dodavateli ohledně kalkulace cen, smlouvy na obdobné zakázky apod. Ve Studii proveditelnosti je popsán mechanismus odvození jednotlivých cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu k provedenému průzkumu trhu. 39

40 Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují požadované náležitosti (1 14): 13. Pověřovací akt Pověřovací akt vydaný v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním SOHZ. V případě, že žadatel není ke dni podání žádosti pověřen v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU, doloží vyjádření objednatele služeb o úmyslu žadatele pověřit výkonem SOHZ. 14. Seznam objednávek přímých nákupů Seznam uskutečněných objednávek - přímých nákupů od 100 tis. Kč bez DPH vztahujících se k projektu provedených před podáním žádostí o podporu. Formulář je přílohou č. 10 Obecných pravidel. 40

41 Obecná kritéria přijatelnosti Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy: Ze žádosti a ze studie proveditelnosti (z hlavních aktivit projektu) vyplývá, že je projekt zaměřený na aktivity vedoucí ke zkvalitnění poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Hlavní i vedlejší aktivity projektu jsou v souladu s podporovanými aktivitami (kap. 2.2 Specifických pravidel). Projekt je v souladu s podmínkami výzvy: Zahájení a ukončení realizace v rozmezí mezi a Popis cílových skupin a dopad projektu na ně. Dodržení procentní míry podpory z ERDF, SR, žadatel. Termín ukončení realizace projektu je po datu podání žádosti o podporu. Místo realizace projektu (celá ČR s výjimkou hl. města Praha). Projekt je/není realizován na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu 41

42 Obecná kritéria přijatelnosti Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů: Minimální výše celkových způsobilých výdajů Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů Kč. Projekt respektuje limity způsobilých výdajů: Výdaje na vedlejší aktivity max. 15 % CZV. Výdaje na nákup a vyvlastnění nemovitostí max. 10 % CZV. Výsledky projektu jsou udržitelné: V kapitole 17 Studie proveditelnosti je popsáno, že bude zajištěna řádná péče o výstupy projektu v době udržitelnosti. Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen): Projekt musí mít neutrální vliv na udržitelný rozvoj. Projekt musí mít pozitivní vliv na podporu rovných příležitostí a nediskriminace. Projekt musí mít neutrální vliv na podporu rovnosti mezi muži a ženami. Popis vlivu na jednotlivé horizontální principy uveden v kap. 16 Studie proveditelnosti. 42

43 Obecná kritéria přijatelnosti Potřebnost realizace projektu je odůvodněná: Popis potřebnosti projektu v kapitole 6 Studie proveditelnosti. Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory: Zpracovaná finanční analýza s veřejnou podporou v modulu CBA v MS Žadatel zaškrtl čestné prohlášení, že nemá nevypořádané finanční závazky. Žadatel nečerpá na stejnou SOHZ podporu de minimis podle nařízení č. 360/2012. Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný: Souhlas s čestným prohlášením zaškrtnut v systému. V případě doloženého výpisu z rejstříku trestů - statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU. 43

44 Specifická kritéria přijatelnosti Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování : Vazba projektu na Strategii, zejm. na opatření v kapitole 3 a konkrétních podkapitol. Popis ve Studii proveditelnosti. Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb: Vazba projektu na ustanovení Národní strategie pro rok 2015 nebo na aktuální Národní strategii. Popis ve Studii proveditelnosti. Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb: Prokázání doložením souhlasného stanoviska viz příloha č. 11 Poskytované služby jsou uvedené v zákoně o sociálních službách: Popis poskytovaných služeb v kap. 5 Studie proveditelnosti a jejich vazby na zákon č. 108/2006 Sb. 44

45 Specifická kritéria přijatelnosti Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu: Zajištění těchto kapacit uvede žadatel ve Studii proveditelnosti. Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám: Vychází se z položkového rozpočtu stavby a z doloženého průzkumu trhu. Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivitu projektu. Projekt s vazbou na schválenou strategii Koordinovaného přístupu k SVL je v souladu s cíli této strategie: Seznam obcí a jejich územní vymezení se schválenou strategií Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám viz příloha č. 10 Specifických pravidel. Pokud projekt není realizován na území se schválenou strategií koordinovaného přístupu je kritérium hodnoceno jako NR. 45

46 Specifická kritéria přijatelnosti Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. V hodnocení ecba/finanční analýze projekt dosáhne minimálně stanovené hodnoty ukazatelů: Pro projekty s CZV < 5 mil. Kč je kritérium NR. U projektů s CZV > 5 mil. Kč Čistá současná hodnota v rámci finanční analýzy je nižší než 0. Projekt není cílen na poskytování sociálních služeb seniorům jako výhradní nebo jediné cílové skupině: Z popisu cílové skupiny ve studii proveditelnosti je jasné,komu je projekt určen. Jsou jasně vymezeny potřeby cílové skupiny. Pokud jsou do cílových skupin zahrnutí senioři, je popsáno, že se jedná o osoby s přiznaným stupněm míry závislosti na pomoci jiné osoby. 46

47 Věcné hodnocení projektu Probíhá u projektů, které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí. Probíhá elektronicky v MS2014+, kontrolu provádí Centrum. Lhůta pro provedení věcného hodnocení je 30 pracovních dnů ode dne ukončení kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí. Bodové hodnocení kritérií dle bodovací škály. Projekt úspěšně projde bodovým hodnocením, pokud získá minimálně 25 bodů. V případě nesplnění minimální hranice bodů je žádost vyřazena z procesu hodnocení. 47

48 Věcné hodnocení projektu 1. Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný. 10/0 2. V projektu je jasně vymezená cílová skupina. 10/0 3. V projektu je popsán pozitivní dopad plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny do společnosti. 10/0 4. V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 5/3/0 5. Projekt prokazatelně řeší nedostatek dané sociální služby v území. 5/0 48

49 UPOZORNĚNÍ Revize Specifických pravidel: Upřesnění způsobilých výdajů zejm. venkovní úpravy (parkoviště, zeleň) Upřesnění dokládání dokumentace v případě sloučeného územního a stavebního řízení. Úprava vzoru souhlasného stanoviska. Obecná pravidla pro žadatele a příjemce: Revidovaná verze ke dni

50 Ex-ante analýza rizik a ex ante kontrola Provádí Centrum pro projekty, které splnily minimální bodovou hranici věcného hodnocení. Ověřuje se riziko: o Nedosažení výstupů a realizace projektu v předloženém harmonogramu, o nesouladu realizace projektu s Podmínkami právního aktu a dalšími závaznými postupy a pokyny pro příjemce, o ve veřejných zakázkách, o vzniku nezpůsobilých výdajů v rámci realizace projektu, o dvojího financování, o nenaplnění udržitelnosti projektu, o nedosažení plánovaných indikátorů, o podvodu a korupčního jednání, o nehospodárných a neefektivních aktivit a výdajů, o nedovolené veřejné podpory, o vzniku neočekávaných nebo nedovolených příjmů. 50 Ex- ante kontrola o Probíhá u projektů vybraných na základě výsledků ex-ante analýzy rizik v souladu s kap. 3.6 Obecných pravidel.

51 Výběr projektů a vydání právního aktu Výběr projektů provádí ŘO IROP na základě výsledků hodnocení provedeného Centrem Podkladem pro výběr je: o zápis, podepsaný ředitelem Centra, který deklaruje, že hodnocení a kontroly projektů proběhly podle stanovených postupů, o seznam všech projektů, které prošly hodnocením, v rozdělení na projekty doporučené a nedoporučené k financování, o seznam náhradních projektů. o Ve fázi výběru projektů není možné měnit hodnocení žádostí o podporu! o Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na výzvu. Právní akt (Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů) upravuje minimálně tyto oblasti: o Informace o příjemci; informace o projektu; povinnosti a práva příjemce; povinnosti a práva ŘO IROP; sankce za neplnění povinností. 51

52 Žádost o přezkum výsledku hodnocení Žadatel může podat žádost o přezkum hodnocení v každé části hodnocení žádosti, ve které neuspěl: o po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí, o po věcném hodnocení. Podává se do 14 kalendářních dnů ode dne doručení výsledku, a to: o elektronicky v MS2014+ (viz příloha č. 19 Obecných pravidel), o písemně prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách na adresu CRR. Přezkumné řízení provádí ŘO IROP: o do 30 kalendářních dní od doručení žádosti o přezkum (ve složitějších případech do 60 pracovních dní). Na základě výsledku přezkumného řízení: o žádost postoupí do další fáze hodnocení, o žádost je vyřazena z dalšího procesu hodnocení. 52

53 Může iniciovat žadatel/příjemce, Centrum, ŘO IROP. o o o o Oznámení provádí žadatel/příjemce prostřednictvím MS2014+ na záložce Žádost o změnu. Pokud je iniciátorem změny ŘO IROP nebo Centrum informují příjemce depeší o zahájení změnového řízení. ŘO IROP a Centrum zahájí změnové řízení v případě, že změna projektu bude v zájmu příjemce nebo po zjištění formální chyby. Neplánované změny je příjemce povinen oznámit neprodleně, jakmile změna nastane. Druhy změn Změny v projektech o Změny před schválením prvního Rozhodnutí o změně rozhoduje Centrum. o Změny po schválení prvního Rozhodnutí, které nemění údaje na Rozhodnutí o změně rozhoduje Centrum. o Změny po schválení prvního Rozhodnutí, které mění údaje na Rozhodnutí o změně rozhoduje ŘO IROP (změny, které mají vliv na aktivity projektu, splnění účelu a cílů projektu nebo na dobu realizace projektu). ŘO IROP musí tyto změny schválit před zahájením jejich realizace. 53

54 Monitorování realizace projektů Monitorování postupu projektů se uskutečňuje prostřednictvím: Zpráv o realizaci projektu ( ZoR ) o Spolu s Průběžnou/Závěrečnou ZoR projektu předkládá příjemce také Zjednodušenou žádost o platbu (dále jen ZŽoP ), viz kap Obecných pravidel. Zpráv o udržitelnosti projektu( ZoU ) o o o o Zprávy příjemce podává elektronicky v MS2014+ Další zprávy je možné podat až po schválení předchozích zpráv Zprávu nelze podat před uzavřením změnového řízení, jeli v projektu řešeno Centrum provádí kontrolu formálních náležitostí a věcného obsahu zpráv a administrativní ověření 54

55 Publicita projektu Pravidla publicity upravuje kapitola 13 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce Povinné informační a propagační nástroje 1. Internetové stránky - stručný popis projektu, jeho cíle a výsledky a informace, že je na projekt poskytována finanční podpora z EU. Na internetových stránkách musí být umístěna loga IROP a MMR ČR. 2. Dočasný billboard po dobu realizace projektů financujících dopravní infrastrukturu, stavební práce nebo datovou infrastrukturu, jejichž celková výše podpory přesahuje EUR, na dočasném billboardu musí být uveden název a hlavní cíl projektu. Velikost billboardu se odvíjí dle celkové výše podpory. 3. Informační plakát v sídle žadatele (min. A3) ve všech ostatních případech příjemce umístí plakát po zahájení realizace projektu na viditelném místě v místě realizace projektu. Pokud příjemce realizuje více projektů souběžně v jednom místě z jednoho programu, je možné pro všechny projekty využít jeden plakát o min. velikosti A3. Pokud nelze umístit plakát v místě realizace projektu, umístí jej příjemce ve svém hlavním sídle. Na plakátu musí být uveden název projektu, hlavní cíl projektu a výše podpory z EU v Kč, uvedená v právním aktu. 55

56 Publicita projektu 4. Nejpozději do tří měsíců po dokončení realizace projektu vystaví příjemce v místě jeho realizace stálou pamětní desku. Stálá pamětní deska musí být v místě viditelném pro veřejnost. Povinnost platí pro každý projekt, který splňuje obě následující kritéria: celková výše podpory projektu přesahuje EUR; projekt spočíval v nákupu hmotného majetku nebo ve financování dopravní infrastruktury, stavebních prací či datové infrastruktury. Stálá pamětní deska musí být vyrobena z odolného a trvalého materiálu. Její minimální velikost je 0,3 x 0,4 m. Musí na ní být uveden název a hlavní cíl projektu. Pokud nelze umístit stálou pamětní desku v místě realizace projektu, umístí ji příjemce ve svém hlavním sídle. Umístění plakátů, billboardů nebo stálých pamětních desek na pobočkách není vyžadováno. Náklady na povinné informační a propagační nástroje jsou způsobilými výdaji projektu a musí být uvedeny v rozpočtu projektu. Nepovinná publicita není způsobilým výdajem. Příjemce je povinen uchovat doklady související s informačními a propagačními nástroji pro potřeby kontroly. 56

57 Dokumentace k výzvě Obecná a specifická pravidla vč. příloh 29-Rozvoj-socialnich-sluzeb 30-Rozvoj-socialnich-sluzeb-v-SVL Užitečné otázky a odpovědi 57

58 Plánované výzvy v SC 2.1 květen 2016 Sociální bydlení (SVL) červen 2016 Rozvoj infrastruktury komunitních center (SVL) červen/červenec 2016 Sociální infrastruktura ITI červenec 2016 Deinstitucionalizace sociálních služeb červenec 2016 CLLD Sociální infrastruktura (SC 4.1) 58

59 Děkuji Vám za pozornost! Konzultace pro Středočeský kraj: Mgr. Adéla Hájková specialista pro absorpční kapacitu oddělení pro Středočeský kraj telefon: Centrum pro regionální rozvoj České republiky U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3 tel.:

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení 6.9. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky IROP celková alokace pro IROP cca 4,64 mld. EUR

Více

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení 21. 1. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Základní údaje o IROP dne 4. června 2015 byl

Více

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení 28. 6. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Rozdělení finančních prostředků dne 4. června

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Kolová výzva č. 7 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVY IROP 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVY IROP 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVY IROP č. 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB č. 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL Ing. Pavla Bártíková 7.6. 2016, České Budějovice Základní informace o výzvě Vyhlášení výzvy: 29. 4. 2016

Více

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Hradec Králové

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Hradec Králové Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení 17. 5. 2016 Hradec Králové Centrum pro regionální rozvoj České republiky Charakteristika programu dne 4. června 2015 byl dokument oficiálně

Více

domech II 37. výzva IROP

domech II 37. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech II 37. výzva IROP Ing. Pavlína Prokešová 10. 11. 2016, Blansko Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 7. VÝZVA IROP DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 19.11. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 7. VÝZVA IROP DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 19.11. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 7. VÝZVA IROP DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 19.11. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Ing. Romana Valentová Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Kolová výzva č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center Kolová výzva č. 39 Rozvoj

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Kolová výzva č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center Kolová výzva č. 39 Rozvoj

Více

VÝZVY IROP č. 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB č. 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL

VÝZVY IROP č. 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB č. 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL VÝZVY IROP č. 29 ROZVOJ SOCILÁNÍCH SLUŽEB č. 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL Seminář pro SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 10. 6.2016 Ing. Michaela Brožová Centrum

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová

Informace k připravované výzvě v IROP. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol. Ing. Petra Juřinová Informace k připravované výzvě v IROP Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Petra Juřinová 12.

Více

Sociální infrastruktura Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby

Sociální infrastruktura Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby Sociální infrastruktura Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby Struktura financování: Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %, státní rozpočet - 0%, žadatel 5% Typy podporovaných projektů:

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Mgr. Adéla Hájková 14. 9. 2016 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní příspěvková organizace zřízená

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Centrum pro regionální rozvoj České republiky Setkání pracovních týmů v rámci projektu " Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje 12. 5. 2016 RNDr. Marek Putala 12. 5. 2016 Centrum

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 3.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŽITÍ A KVALITY SYSTÉMŮ IKT Průběžná výzva č. 26 egovernment I.

Více

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha SC 2.4 IROP Vzdělávání 12. 4. 2016 Praha Prezentace obsahuje informace aktuální k datu 12. 4. 2016. Změny vyhrazeny. Finální podoba informací pro dané aktivity bude zveřejněna s vyhlášením výzvy. 2 IROP

Více

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Ing. Pavla Bártíková 18.8.2016 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní příspěvková organizace zřízená

Více

Integrovaný regionální. operační program. Podpora Komunitních center v IROP

Integrovaný regionální. operační program. Podpora Komunitních center v IROP Integrovaný regionální operační program Podpora Komunitních center v IROP INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR cca 144 mld. Kč i s kofinancováním Řídicí orgán: MMR ČR Zprostředkující

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA IROP č. 36 STANICE IZS HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ Mgr. Tereza Slatkovská 12. 7. 2016, Plzeň Příjem žádostí o podporu Podání žádostí pouze přes MS2014+, prostřednictvím IS

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI ostravské Název

Více

Seminář pro SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI

Seminář pro SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI Seminář pro SC 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI SLUŽEB VEDOUCÍ K SOCIÁLNÍ INKLUZI Kolová výzva č. 7 DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ Chomutov 24.11.2015 24.11.2015

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 62. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 62. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 62. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD Identifikace

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 1.2 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (kolová výzva č. 18) Ing. Viktor Kruml 18. 02. 2016 Příjem žádostí o podporu Podání žádostí POUZE přes

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

Hodnocení žádostí o podporu - hodnotící kritéria

Hodnocení žádostí o podporu - hodnotící kritéria Hodnocení žádostí o podporu - hodnotící kritéria Kolová výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II Ing. Romana Valentová 19. 10. 2016 Příjem žádostí o podporu Podání žádostí POUZE přes MS2014+ Automatická

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Kolová výzva č. 43 Sociální podnikání II. Kolová výzva

Více

Seminář pro žadatele Výzvy ZS ITI Infrastruktura SŠ a VOŠ Infrastruktura ZŠ

Seminář pro žadatele Výzvy ZS ITI Infrastruktura SŠ a VOŠ Infrastruktura ZŠ Seminář pro žadatele Výzvy ZS ITI Infrastruktura SŠ a VOŠ Infrastruktura ZŠ Plzeň 8. 2. 2017 Veronika Eretová Výzvy Infrastruktura ZŠ a Infrastruktura SŠ a VOŠ Předpokládané datum vyhlášení výzev: 15.

Více

Představení výzev č. 38 a č. 39

Představení výzev č. 38 a č. 39 Představení výzev č. 38 a č. 39 Seminář pro SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi Kolová výzva č. 38 Rozvoj infrastruktury komunitních center Kolová výzva č. 39 Rozvoj

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I.

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I. MAS 21 jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 2020 vyhlašuje 5. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI ostravské

Více

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ELEKTROVOZIDEL 26. 11. 2015 PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 62. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 60. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 60. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 60. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI Identifikace

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 1.2 Výstavba a modernizace přestupních terminálů (výzva č. 24) Ing. Barbora Pirotová 11. 4. 2016 Příjem žádostí o podporu Podání žádostí POUZE přes MS2014+

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Typy projektů ve specifickém cíli 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Veronika Škutová

Více

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Achát z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Achát na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního

Více

VÝZVY IROP č. 38 a 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center a Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách

VÝZVY IROP č. 38 a 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center a Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách VÝZVY IROP č. 38 a 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center a Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách Seminář pro žadatele 6. 9. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela

Více

Příjem žádostí o podporu

Příjem žádostí o podporu Představení systému hodnocení kritérií ve SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Kolová výzva č. 11 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Seminář pro žadatele k vyhlášeným výzvám IROP č. 13, 14, 15 Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení IROP Ústí nad Labem 15. 12. 2015 15.12.2015, KÚÚK, Ústí nad Labem Centrum

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ČISTÉ MOBILITY 5. 11. 2015 LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 3.2 Zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT Průběžná výzva č. 26 egovernment I. Průběžná

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Seminář pro SC 1.2 Telematika pro veřejnou dopravu (výzva č. 22) Ing. Bohdan Kadlec 1. 3. 2016 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Ing. Lenka Kolářová, specialista pro absorpční kapacitu

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Ing. Lenka Kolářová, specialista pro absorpční kapacitu Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Ing. Lenka Kolářová, specialista pro absorpční kapacitu 7. dubna 2016 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní příspěvková organizace

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE Přehled změn k 15. červnu

Více

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I

MAS POHODA IROP Infrastruktura základních škol I Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VYBUDOVÁNÍ

Více

MAS SVITAVA IROP Podpora vzdělávání

MAS SVITAVA IROP Podpora vzdělávání Místní akční skupina Svitava z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny Svitava z. s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období

Více

Opatření IROP 3 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (leden 2017)

Opatření IROP 3 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (leden 2017) Tento text vznikl zpracováním výzvy č. 62 Sociální infrastruktura integrované projekty CLLD a je přizpůsoben naší strategii (SCLLD MAS Lašsko, z. s.). Samotná výzva MAS bude ještě upravena, tento text

Více

Aktuální možnosti čerpání dotací z IROP pro obce a podnikatelské subjekty. Ing. Romana Valentová, Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Aktuální možnosti čerpání dotací z IROP pro obce a podnikatelské subjekty. Ing. Romana Valentová, Centrum pro regionální rozvoj České republiky Aktuální možnosti čerpání dotací z IROP pro obce a podnikatelské subjekty Ing. Romana Valentová, Centrum pro regionální rozvoj České republiky Integrovaný regionální operační program Program schválen Evropskou

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

Hodnocení žádostí o podporu

Hodnocení žádostí o podporu Hodnocení žádostí o podporu Seminář pro SC 3.2 Zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT Průběžná výzva č. 26 egovernment I. Průběžná výzva

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské metropolitní oblasti

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské metropolitní oblasti Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské i Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Brněnské i

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Průběžná výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém Ing. Danuše Romanová 10. 3. 2016 Příjem žádostí o podporu Podání žádostí POUZE přes MS2014+ Automatická

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské metropolitní oblasti

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské metropolitní oblasti Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské metropolitní oblasti Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty

Více

Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské aglomerace (dále jen ZS ITI ostravské aglomerace)

Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské aglomerace (dále jen ZS ITI ostravské aglomerace) Statutární město Ostrava jako Zprostředkující subjekt Strategie ITI ostravské (dále jen ZS ITI ostravské ) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD

Více

Statutární město Mladá Boleslav jako nositel integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav

Statutární město Mladá Boleslav jako nositel integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav Statutární město Mladá Boleslav jako nositel integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Mladá Boleslav vyhlašuje 4. výzvu k předkládání projektových záměrů ---- ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI

Více

Výzva č. 19 v IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Výzva č. 19 v IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Výzva č. 19 v IROP TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Seminář pro žadatele ve Specifickém cíli 1.3 ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF Průběžná výzva č. 19 Technika pro integrovaný

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Seminář pro žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické náročnosti

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Přehled změn

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Ing. Naděžda Burešová (IROP) IROP bude realizován v programovém období 2014 2020 IROP navazuje na 7 regionálních operačních programů a částečně

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Identifikace výzvy

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE Přehled

Více

MAS Český les IROP Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství

MAS Český les IROP Posílení ochrany a rozvoje kulturního bohatství MAS Český les, z.s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Český les na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI---

---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI--- Magistrát města Pardubic (Zprostředkující subjekt ITI) jako zprostředkující subjekt ITI (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické ) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Pražské metropolitní oblasti

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Pražské metropolitní oblasti Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Pražské metropolitní oblasti Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty

Více

MAS Hanácké Království IROP Rozvíjíme školy v Mas Hanácké Království I.

MAS Hanácké Království IROP Rozvíjíme školy v Mas Hanácké Království I. MAS Hanácké Království, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Hanácké Království na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, 55. výzva, vydání 1.1, platnost od /5

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, 55. výzva, vydání 1.1, platnost od /5 Výzva ŘO IROP Specifická pravidla ŘO IROP Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování 55. výzva - Kulturní dědictví CLLD, aktivita Knihovny Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky Role v programovém období 2014-2020 Zdeněk Vašák pověřen řízením Centra Leoš Macura vedoucí pobočky Hradec Králové Leden 2015 -novela zákona č. 248/2000 Sb. 14a zřizuje se Centrum pro regionální rozvoj

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 26. 1. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Specifický cíl 2.2 sociální podnikání Specifický

Více

Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování

Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování Nenapravitelná kritéria 2.3 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu ANO žadatel splňuje definici

Více

Podpora sociálního podnikání v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) PhDr. Marie Lichnovská

Podpora sociálního podnikání v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) PhDr. Marie Lichnovská Podpora sociálního podnikání v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) PhDr. Marie Lichnovská Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní příspěvková organizace zřízená zákonem č. 248/2000

Více

oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI---

oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI--- Magistrát města Pardubic (Zprostředkující subjekt ITI) jako zprostředkující subjekt ITI (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické ) oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu

Více

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Statutární město Ústí nad Labem jako zprostředkující subjekt ITI (Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního

Více

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, 55. výzva, vydání 1.1, platnost od /6

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, 55. výzva, vydání 1.1, platnost od /6 Výzva ŘO IROP Specifická pravidla ŘO IROP Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování 55. výzva - Kulturní dědictví CLLD, aktivita Památky Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Více

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI

Více

INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016

INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016 INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016 Celkem podpořeno 940 projektů (JMK 618) Z toho projektů brownfields 29 (JMK 15). Regenerovaná plocha brownfields: 27 ha (JMK 14 ha). Celková dotace 24 mld.

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVY IROP č. 56 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní učení č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní učení SVL HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ Mgr.

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Jablunkovsko, z.s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Jablunkovsko na období 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 14

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM možnosti čerpání pro obce DEN MALÝCH OBCÍ Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM možnosti čerpání pro obce DEN MALÝCH OBCÍ Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM možnosti čerpání pro obce 7.3.2017 DEN MALÝCH OBCÍ Praha IROP 2014-2020 Financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj Alokace: 4,64 mld. EUR = 144 mld. Kč

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hodnocení žádostí o podporu Seminář pro následující výzvy: Výzva č. 13 SC 3.1 Revitalizace vybraných památek Výzva č. 14 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání Výzva č. 15 SC 2.4 Infrastruktura

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 15

Více