Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Veřejná podpora otevřena širšímu okruhu podnikatelů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Veřejná podpora otevřena širšímu okruhu podnikatelů"

Transkript

1 Vydání Červenec/Srpen Obsah: Aktuality Malí podnikatelé na Vysočině mají šanci Veřejná podpora přístupna širšímu okruhu podnikatelů Co očekávat od novely živnostenského zákona Jaké údaje uvádět na firemních dokumentech Právo aktuálně Jak to vypadá s elektronizací justice? Splní nový zákon proti praní špinavých peněz opravdu záměr zákonodárce? Daně aktuálně Daňová optimalizace v judikatuře Nejvyššího správního soudu Ekonomika aktuálně Firemní škodná aneb okradli nás vlastní lidé Podnikové poradenství aktuálně Změny v pojištění odpovědnosti v provozu vozidla Rödl & Partner Intern Nové semináře Lidé v Rödl & Partner Aktuálně A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Malí podnikatelé na Vysočině mají šanci Podnikatelé ve vybraných oblastech kraje Vysočina mohou využít programu Rozvoj malých podnikatelů v kraji Vysočina a pokusit se tak získat veřejnou podporu. Cílem uvedeného programu je zlepšení konkurenční pozice malých podnikatelů s důrazem na rozvoj exportních a inovačních aktivit. Podnikatelé mohou získat až 40 procent uznatelných nákladů a podporu až do výše 150 tisíc korun. Mgr. Ing. Marek Švehlík Advokát/Associate Partner Tel.: A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Veřejná podpora otevřena širšímu okruhu podnikatelů Dne 10. července 2008 bylo zastaveno přijímání žádostí podle rámcového programu pro podporu technologických center a center strategických služeb. V současnosti se připravuje novela tohoto programu, která výrazně snižuje některá kvalifikační kritéria, zejména pak požadavky na tvorbu nových pracovních míst v rámci projektu. Možnost získání podpory tak bude přístupná daleko vyššímu počtu uchazečů. Jak již vyplývá z názvu programu, podporuje technologická centra a centra strategických služeb. Těmi se rozumí výrazně mezinárodně zaměřená centra sdílených služeb, centra pro vývoj softwaru, expertní a řešitelská centra pro informační a telekomunikační technologie a high-tech opravárenská centra. Program je zaměřen na podnikatele působící na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Velké Meziříčí. Termín pro podání žádostí byl stanoven do 15. srpna Mezi základní podmínky programu patří investice na území České republiky a vytvoření nových pracovních míst. Hodnota investice se předpokládá ve výši nejméně 10 milionů korun a počet nových míst je stanoven na 20 (v případě technologického centra a centra pro vývoj software a ex-

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Červenec/Srpen 2008 pertního a řešitelského centra) nebo 70, pokud se jedná o high-tech opravárenské centrum či centrum sdílených služeb. Z programu lze čerpat dotaci na podnikatelskou činnost až do výše 40 procent dvouletých hrubých mezd za zaměstnance na nových pracovních místech. Míra veřejné podpory je navýšena na 50 procent v případě středního podniku a na 60 procent v případě malého podniku. Možnost získat dotace na školení a rekvalifikace zaměstnanců na nových pracovních místech je novelou programu zcela zrušena. Ing. Zuzana Kadlecová Business Consultant Tel.: V současné době je evidováno 125 volných živností s 622 předměty činností. Nově bude jediná volná živnost, a to výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" s 80 obory. Podnikatel pouze oznámí obor činnosti, který bude v rámci této živnosti vykonávat. K podnikání v rámci živnosti volné již nebude potřebovat několik živnostenských oprávnění a nebude platit poplatek za každý obor své činnosti. V případě, že se v budoucnu rozhodne rozšířit svou volnou živnost o další obory, postačí, když oznámí změnu oboru živnostenskému úřadu, který ji promítne do živnostenského rejstříku a vydá nový výpis. Za ohlášení volné živnosti uhradí pouze jeden poplatek ve výši 1000 korun, a to bez ohledu na počet oborů. Jakákoli budoucí změna ve vymezení oboru činnosti v rámci volné živnosti je od správního poplatku osvobozena. Jaké údaje uvádět na firemních dokumentech A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Co očekávat od novely živnostenského zákona Dnem 1. července 2008 vstoupila v účinnost novela živnostenského zákona č. 130/2008 Sb., která významným způsobem mění dosavadní stav. Novela pokračuje v trendu elektronizace státní správy a zavádí elektronický živnostenský rejstřík, jehož výpis bude mít charakter veřejné listiny. Zároveň se u živnostenského rejstříku ruší veřejná a neveřejná část (pouze rodné číslo a pokuty zůstávají ukryty) a na požádání živnostenský úřad z rejstříku vydává výpis v listinné nebo elektronické podobě. Živnostenskému úřadu již nebude rovněž třeba dokládat změny, které byly zapsány do obchodního rejstříku, neboť budou automaticky promítnuty i do rejstříku živnostenského. S tím souvisí i další významná změna. Živnostenské listy a koncesní listiny, které nyní slouží jako průkazy živnostenského oprávnění, budou nahrazeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Jako důsledek elektronizace informačního systému živnostenského rejstříku, budou podnikatelé moci činit svá podání na kterémkoli obecním živnostenském úřadě v České republice. Navíc je možné podání učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT). Již od 1. března je účinná jedna z nespočetných novel obchodního zákoníku (č. 344/2007 Sb.), jejíž cílem je harmonizace s evropským právem. Následující řádky připomínají povinnost podnikatelů související s údaji na firemních dokumentech. Obchodní zákoník v ustanovení 13a uvádí, že každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen internetové stránky) uvádět: údaj o své firmě; jménu nebo názvu; sídle nebo místě podnikání a identifikačním čísle (Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu včetně spisové značky. Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni.); údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách a na internetových stránkách uvádět jen tehdy, byl-li zcela splacen. Definice Internetové stránky nebyla zvolena šťastně, neboť je nutné ji vykládat jako všechny elektronické dokumenty, tj. včetně ových zpráv. Je tedy doporučeno uvádět údaje podnikatele také v ových zprávách, aby se jejich případné neuvedení nestalo například předmětem šikany ze strany třetích osob.

3 Právo aktuálně Zároveň je nutné upozornit na to, že byla zavedena skutková podstata přestupku, za který hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun a/nebo zákaz činnosti. JUDr. Petra Budíková, LL.M. Advokátka Tel.: A k t u a l i t y A k t u a l i t y A k t u a l i t y Jak to vypadá s elektronizací justice? Napsal václav vlk Současná vláda České republiky je přibližně v polovině svého funkčního období. Zatímco z reformy zdravotnictví se stala v podstatě mediální celebrita, o reformě justice se z médií dozvídáme postupně až opatrně, vždy víceméně s jistou dávkou nadšení. Cílem tohoto článku v žádném případě není hloubkové zhodnocení, ale stručné shrnutí chystaných i fungujících projektů tzv. ejustice. Elektronizace justice je důležitou částí reformy justice a současně představuje také prostředek pro zjednodušení a zefektivnění soudního řízení, tento (po)krok by měl také zasáhnout personální a ekonomické zázemí resortu, jelikož by měl velmi jednoduše šetřit čas a peníze. Z celkového projektu ejustice již v současné době funguje aplikace epodatelna, která umožňuje dálkové on-line podání k soudu pomocí interaktivního formuláře ze stránky Tato aplikace vede uživatele krok za krokem k vytvoření jednoduchého podání. K eliminaci vadných podání by mělo dojít tím, že aplikace poskytuje jednoduché rady a upozorňuje na nedostatky údajů. I nadále je však možno činit podání na elektronických podatelnách také prostřednictvím klasických neformalizovaných ů, kdy si zákonné náležitosti podání hlídá účastník sám a bez nápovědy jako v případě podání písemných. V obou případech elektronického podání je nutný zaručený elektronický podpis. Podle 42 odst. 5 občanského soudního řádu se v případě podání v elektronické podobě opatřeného zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu. Tuto změnu s účinností od 1. července přinesl zákon č. 123/2008 Sb., kterým se mění občanský soudní řád. Výše uvedený zákon o změně občanského soudního řádu přináší také další novinku, a to elektronický platební rozkaz. Od 1. července 2008 je možné podávat návrhy na vydání platebního rozkazu prostřednictvím on-line formuláře přístupného na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Formulář musí být správně vyplněn a opatřen zaručeným elektronickým podpisem. Další podmínkou je zaplacení soudního poplatku, který je ve srovnání s písemným podáním poloviční. Nárok, který lze takto uplatňovat, nesmí přesáhnout jeden milion korun. Mezi další fungující projekty ejustice patří elektronický insolvenční rejstřík poskytující informace o insolvenčním řízení a aplikace infosoud, která má poskytnout účastníku řízení přehled o tom, co se děje v soudním spise. Bohužel informace z aplikace infosoud nejsou zatím zcela spolehlivé i zde občas zasáhne lidský faktor a navíc lze takto získat údaje pouze o řízeních vedených okresními soudy. Obojí přístupno na V rámci projektu Czech POINT, jehož cílem je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, je nyní možné získat výpis z rejstříku trestů. Do budoucna má dojít k propojení s rejstříky trestů ostatních členských států Evropské unie. V současné době probíhá proces postupného zapojování jednotlivých notářů do systému Czech POINT. Více informací o místech Dalšími chystanými, popř. testovanými projekty jsou např. elektronické úřední desky na soudech, informace o jednáních v síních soudů, evidence soudních rozhodnutí, centrální evidence manželských smluv, elektronické pověřování exekutorů aj. I když je nepochybné, že některé výše popsané projekty elektronizace svým způsobem zefektivní justici, ke stěžejnímu kroku reformy elektronizaci soudního spisu zatím přistoupeno nebylo. Veškerá podání jsou tak i nadále na soudech vytištěna a vkládána do klasických písemných spisů, ty jsou fyzicky přemísťovány v rámci soudu i celé republiky. Dochází tedy sice k relativní úspoře času, ovšem pouze na straně účastníka a nikoliv soudu. Důležitou podmínkou všech podání je zaručený elektronický podpis; je vždy na zvážení subjektu, zda se vůbec účastníkovi investice do potřebného certifikátu vyplatí či nikoliv. Zřejmě největší slabinou české justice zůstává nedostatečná technická a bohužel mnohdy také personální vybavenost sou-

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Červenec/Srpen 2008 dů, problém ochrany dat a osobních údajů, a také neochota zúčastněných subjektů na elektronické komunikaci (popř. na jakékoliv jiné komunikaci, například telefonické). Další chystaná novela občanského soudního řádu však i přesto počítá se zavedením elektronického doručování. Jakkoliv nyní ereforma moderně působí, neměla by zapomínat na výchozí podmínky, dostupné prostředky a (zlo)zvyky soudů a veřejnosti. Mgr. Václav Vlk Advokát/Associate Partner Tel.: Splní nový zákon proti praní špinavých peněz záměr zákodárce? NapsalA Petra Budíková Dne 19. června 2008 byl prezidentem České republiky podepsán zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzv. zákon proti praní špinavých peněz. Tato norma, transponující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnici Komise 2006/70/ES, nahrazuje zákon č. 61/1996 Sb., jehož úpravu i částečně přebírá. Povinnost identifikace klienta Předpis upravuje povinnost osob, mezi něž patří např. bankovní instituce, auditoři, daňoví poradci, advokáti a notáři (dále jen povinné osoby ) identifikovat klienta, který hodlá nakládat s částkou přesahující 1 tisíc eur. Novou úpravou tedy došlo ke značnému snížení minimálního limitu, který byl doposud stanoven ve výši 100 tisíc korun. Povinnost identifikovat klienta se vztahuje i na podnikatele přijímajícího platbu v hodnotě minimálně 15 tisíc eur. Povinné osoby musí také identifikovat klienta bez ohledu na finanční limit i v dalších případech. Těmi může být například tzv. podezřelý obchod (výběry nebo převody na jiné účty provedené bezprostředně po hotovostních vkladech klientem, nepřiměřený počet účtů klienta, dispozice prostředky, které neodpovídající činnosti či poměrům klienta), vznik obchodního vztahu, uzavření smlouvy o účtu apod. V zákonem stanovených případech povinné osoby dle vyžádaných informací a listin klienta důkladněji kontrolují. Identifikační údaje včetně případných kopií dokladů, údajů týkajících se pořízení identifikace a dalších případných informací musí povinná osoba uchovávat po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu s klientem. Účast na transakci musí povinná osoba odmítnout tehdy, nebyla-li klientem informační povinnost splněna, tj. doložena plná moc, neposkytnuta potřebná součinnost při kontrole nebo se vyskytnul jiný důvod, pro který nelze provést jeho identifikaci či kontrolu. Důvodem může být i pochybnost o pravdivosti informací v předložených dokladech. Povinnost oznámení podezřelých obchodů Povinné osoby jsou až na výjimky (vyplývající z povinnosti mlčenlivosti advokátů a notářů v souvislosti s některými jejich úkony) povinny oznámit taxativně vymezené výše zmíněné podezřelé obchody Ministerstvu financí do 5 dnů. Zvláštní pravidlo platí (doposud se týkalo pouze advokátů a notářů) nově pro auditory, daňové poradce a soudní exekutory. Ti provádějí příslušná oznámení prostřednictvím svých komor. Dozorčím orgánem je Ministerstvo financí. Opět v případě advokátů, notářů, auditorů, daňových poradců a soudních exekutorů provádí kontrolu dodržování povinností vyplývajících z tohoto předpisu na základě písemného podnětu Ministerstva financí příslušná komora. Pojem skutečného majitele Zákon nově zavádí pojem skutečného majitele, kterým je fyzická osoba nebo osoba mající přímý či nepřímý vliv na rozhodování podnikatele, nadace, sdružení, obecně prospěšné společnosti a obdobné osoby. Osoba skutečného majitele povinnou osobou zjištěna být musí. Otázkou ovšem zůstává, jak se například podaří zjistit majitele akciové společnosti, která emitovala akcie na majitele. Nové správní delikty Na rozdíl od předchozí právní úpravy jsou v novém zákoně výslovně upraveny jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů v návaznosti na porušení povinností stanovených touto normou. Mezi tyto delikty patří např. nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta, nesplnění informační a oznamovací povinnosti či porušení povinností při převodech peněžních prostředků. Za delikty lze uložit peněžitou pokutu v maximální výši až 50 milionů korun nebo hrozí propadnutí věci. Nabytí účinnosti novely zákona se očekává do dvou měsíců po vyhlášení ve sbírce zákonů.

5 JUDr. Petra Budíková, LL.M. Advokátka Tel.: Daně aktuálně Daňová optimalizace v judikatuře Nejvyššího správního soudu Napsala petr ševčík V souladu s ekonomicky racionálním chováním obecně daňové subjekty směřují k minimalizaci své celkové daňové zátěže. Daňová povinnost tvoří součást nákladů podnikatele a jako taková může pro podnikatele znamenat konkurenční výhodu či naopak nevýhodu v rámci tržního prostředí ať už na místní či globální úrovni. Z tohoto důvodu jsou zpravidla využívány možnosti, které jsou upraveny příslušnými normami daňového práva v kombinaci s principy soukromého práva (zejména zásadou smluvní volnosti). Pro chování daňových subjektů jsou přitom stanovena jistá omezení, která jsou obsažena rovněž v relevantní soudní judikatuře. Právě tyto limity dotvářené či přímo formulované rozhodnutími soudů jsou naznačeny v tomto příspěvku. Hodnocení, zda je případný postup v souladu či rozporu se zákonem totiž nelze omezit pouze na oblast pozitivního práva, ale je nutné se zabývat rovněž příslušnými rozhodnutími správních soudů. Při případné optimalizaci daňové povinnosti nesmí být jednání v rozporu s právní normou, ale rovněž nesmí příslušná ustanovení zákona obcházet zastíráním skutečného obsahu právního úkonu. Rovněž platí, že za určitých okolností jednání, které je sice v souladu se zákonem a nezastírá skutečný obsah právního úkonu, nemusí soud poskytnout ochranu, pokud neodpovídá racionálnímu uspořádání právních vztahů. Simulované právní úkony Na tato jednání pamatuje zákon o správě daní a poplatků v ustanovení 2 odst. 7, ke kterému se váže bohatá judikatura správních soudů. V souladu s citovaným ustanovením se při uplatňování daňových zákonů v daňovém řízení bere v úvahu vždy skutečný obsah právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení či vybrání daně, pokud je zastřený stavem formálně právním a liší se od něho. Tato zásada je obvykle nazývána zásadou skutečného obsahu právního úkonu, popř. zásada neformálnosti daňového řízení. V souladu s rozhodnutím NSS 5 Afs 29/2003 citovaného ustanovení dopadá na vědomou neshodu vůle a jejího projevu, kterou je správce daně oprávněn vyhodnotit jako simulaci právního úkonu. Simulované právní úkony tak nemají pro daňové řízení účinky. Jednoduchým příkladem simulovaného právního úkonu by mohl být případ řešený v rozhodnutí 29 Ca 27/ V případě, že valná hromada společnosti rozhodne, aby společníkovi, který vlastní 85 procent hlasů, náležel pouze pětiprocentní podíl na zisku, a kyperské společnosti vlastnící 10 procent náležel podíl 90 procent na zisku, a kdy kyperská společnost převede neprodleně 96 procent vyplaceného podílu na zisku na účet majoritního vlastníka, se jedná o simulovaný právní úkon. Skutečnou vůlí zúčastněných stran totiž bylo za popsaných okolností vyplacení podílu na zisku majoritnímu vlastníkovi ve výši, která odpovídala jeho postavení ve společnosti, avšak za využití daňového úniku prostřednictvím smlouvy o zamezení dvojího zdanění (v tomto případě se jednalo o postup před účinností pravidel založených směrnicí o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností). Naproti tomu daňové orgány mají někdy tendenci citované ustanovení využít i v situaci, kdy se o simulaci právního úkonu z povahy věci nejedná (přitom se ale rovněž nejedná o postup konformní se zákonem). Vklad nedobytných pohledávek do dceřiné společnosti a její následný prodej obchodního podílu za cenu odpovídající 1 procentu hodnoty pohledávek s cílem vytvořit daňovou ztrátu u prodávajícího není simulovaným právním úkonem, ale zneužitím práva (rozhodnutí 1 Afs 73/2004 viz níže). Přitom simulaci právního úkonu a zneužití práva je nutno z hlediska judikatury rozlišovat. Z hlediska daňového řízení je významné, že nesoulad formy právního úkonu s jejím obsahem musí správce daně prokázat daňovému subjektu a své rozhodnutí dostatečně odůvodnit tak, aby rozhodnutí bylo přezkoumatelné. V souladu s rozhodnutím rozšířeného senátu 1 Afs 73/2004 je proto povinností daňových orgánů uvést nejen zjištěný, formálněprávním úkonem zakrývaný skutečný stav, ale i přezkoumatelným způsobem uvést úvahy, které k takovému závěru vedly, včetně označení a zhodnocení důkazů, o které svá skutková zjištění opírají. Zneužití veřejného subjektivního práva Ustanovení daňového řádu o simulovaných právních úkonech nemůže dopadat na případy, kdy projev a vůle jsou ve shodě, tedy mají skutečný zájem učinit právní úkon, nicméně jejich primární motivací je obcházení zákona. Jestliže oba účastníci určitého právního úkonu mají zájem uzavřít právní úkon, tento není sám o sobě právem reprobován,

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Červenec/Srpen 2008 není možné aplikovat zmíněný 2 odst. 7 zákona o správě daní a poplatků. Podle judikatury Nejvyššího správního soudu by se mohlo jednat o zneužití veřejného subjektivního práva, které soud formuloval zejména v rozhodnutí 1 Afs 107/ Jednání, které výslovně neodporuje formálnímu pojímání práva a zároveň úplně neodpovídá principu rozumného uspořádání společenských vztahů, je přesto v rozporu s právem. Vzhledem k tomu, že jde o zneužití práva a nikoliv o jeho výkon, následně soud neposkytne zneužívajícímu jednání jakoukoliv ochranu. Tzn. v případě, že by došlo k zpochybnění optimalizačních transakcí ze strany finanční správy, nebylo by možné se proti jejímu rozhodnutí dovolat ochrany u soudních orgánů. Uvedený závěr NSS prošel rovněž testem ústavnosti v rozhodnutí III. ÚS 374/06. Zneužití práva z pohledu práva Evropských společenství Zákaz zneužití práva je přitom současně i součástí práva Evropských společenství v judikatuře Evropského soudního dvora. V rámci daňové oblasti se do českých národních předpisů prolínají mj. prostřednictvím implementace směrnic Evropských společenství přijatých v oblasti daně z přidané hodnoty (méně výrazně již v oblasti daně z příjmů). V této souvislosti lze zmínit zejména C 255/02 Halifax. V daném případě bylo navrženo optimalizační schéma ve vztahu k zajištění nároku na odpočet daně při investiční činnosti subjektu, který neměl z titulu osvobozeného výstupu nárok na odpočet od daně. Do řetězce obchodních transakcí byl uměle vložen další článek tak, aby byl zajištěn v daném případě nárok na odpočet u provedených transakcí. Evropský soudní dvůr v uvedeném rozhodnutí připomněl, že podle ustálené judikatury se procesní subjekty nemohou zneužívajícím způsobem dovolávat norem Společenství (viz zejména rozsudek Kefalas a další, C 367/96, Recueil). Směrnice (a potažmo národní zákon) musí být vykládány v tom smyslu, že brání uplatnění práva, pokud plnění zakládající tento nárok představují zneužití práva Evropských společenství. Závěr Závěrem je tedy možné obecně konstatovat, že při aplikaci právních norem je nutné vzít v úvahu nejen konkrétní právní normy, ale také příslušná rozhodnutí soudních orgánů, které obecnou právní normu dále precizují a konkretizují. Stejně to platí i v daňovém právu. Při realizování daňově optimální transakce nesmí být konkrétní postup nejen v rozporu se zákonem, ale také nesmí zákon obcházet a současně se nesmí jednat o zneužívající jednání. Teprve potom daňový subjekt optimalizuje svoji daňovou povinnost zákonem aprobovaným způsobem. Principy vlastní soukromému právu (např. zásada smluvní volnosti) tak mají v daňové oblasti určité limity. JUDr. Ing. Petr Ševčík daňový poradce Tel.: Ekonomika aktuálně Firemní škodná aneb okradli nás vlastní lidé NapsaLA LENKA KUDRNOVÁ Svět kolem nás se mění, podvody a hospodářská kriminalita ohrožují finanční stabilitu. A to jak v obecném pojetí, tak i ve výkonnosti konkrétní organizace dokonce v průměru až o 5 procent. Jedná se o aspekty prostupující všemi odvětvími, trvalou snahou všech podniků je snižování nákladů a zeštíhlování. Z tohoto důvodu je třeba se soustředit na klíčové oblasti a nalézt hlavní rizika. Zde se otevírá prostor pro uplatnění interního auditu v jeho novém pojetí prevenci. Interní audit a jeho role Interní audit je nedílnou součástí tzv. Corporate Governance (efektivní správa a řízení společnosti) a jeho úkolem je poskytovat představenstvu, dozorčí radě i managementu ujištění o tom, zda jsou hlavní podnikatelská rizika účinně řízena a zda vnitřní řídící a kontrolní systém organizace funguje efektivně a účinně. Profese interního auditu zažívala a stále zažívá v poslední době boom. V nedávné minulosti probudily účetní skandály nadnárodních společností typu Enron, WorldCom jak americké, tak i evropské orgány k činnosti. V této souvislosti zmiňme např. kauzu amerického energetického koncernu Enron, jehož akcie v roce 2000 dosahovaly rekordních cen, v roce 2001 však pod tlakem vyšetřování vedení společnosti přiznalo, že podnikové zisky byly od roku 1997 uměle nadhodnoceny o zhruba 600 milionů dolarů, což vedlo ke katastrofálnímu poklesu kursu akcií a následnému krachu. Spolu s energetickým gigantem

7 padla také kosmopolitní auditorská firma Arthur Andersen, jelikož vyšlo najevo, že kryla machinace v účetnictví Enronu. Světlo světa spatřil Sarbanes Oxley Act, zákon, který nastavil velmi tvrdé požadavky na vnitřní řídící a kontrolní systém a organizační strukturu. Bude trvat ještě nějakou dobu než se firmám podaří těmto požadavkům přizpůsobit. Především z důvodu značného růstu hospodářské kriminality, která je stále rozšířenějším a závažnějším jevem, se stává začleňování útvaru interního auditu do organizačních struktur společností naprostou nezbytností. Firmy si musejí zjistit velikost a charakter nebezpečí, kterému čelí. Komplexní vyhodnocení rizika podvodů a zneužívání postavení je tím zásadním impulzem k zavedení přiměřeně účinného a udržitelného systému správy rizik. Auditní a monitorovací plány vycházející z firemního vyhodnocení rizik dávají prioritu rizikovějším oblastem a usnadňují odhalování podvodů a zneužívání postavení. Podle šetření, které proběhlo v průběhu roku 2007, byl téměř v devíti z deseti případů podvod spáchán do vlastních řad. Pachatelem se dle výzkumu většinou stává řadový pracovník ve věkovém rozmezí let, který doposud nebyl podezřelý z něčeho nekalého a v očích svých kolegů je považován za důvěryhodného a vstřícného. Pachatelem může být tedy téměř kdokoliv a přirozeně je velice obtížné takového pracovníka odhalit. Nejčastějšími jeho pracovními aktivitami je především falšování finančních výkazů, braní úplatků, krádeže, popřípadě jiné zpronevěřovaní finančních prostředků společnosti. Většina těchto zaměstnanců nezačala pracovat ve společnosti se záměrem se v budoucnosti nelegálně obohatit, ale postupné získávání důvěry svých kolegů a každým pracovním dnem prohlubující se znalost fungování procesů ve firmě jim umožnila nalezení slabých míst kontrolního sytému. Následuje přísloví příležitost dělá zloděje. Většina těchto zlodějů se rekrutuje z řad managementu a finančního oddělení společnosti. Externí versus interní audit Kriminalita bílých límečků postihuje všechny podnikatelské sektory. Veřejnost vnímá externí audit bohužel pouze v případech skandálů propíraných v médiích, tj. poté, co se něco stane. V situaci, kdy audit funguje optimálním způsobem, kdy auditor přesvědčí vedení společnosti, že některé úpravy v účetních závěrkách jsou nutné pro zachycení věrného a poctivého obrazu stavu a výkonnosti společnosti, není tato činnost vidět. Většinu případů, kdy auditor skutečně zasáhne a účetní závěrka se upraví, již veřejnost nevnímá. I z tohoto důvodu je při provádění externího auditu důležitá spolupráce s oddělením interního auditu. Externí auditor netrpí provozní slepotou, interní naopak dobře zná procesy, vztahy, historii prostředí. Charakteristika základních variant spolupráce externího a interního auditu koexistence oba audity provádějí svou činnost zvlášť, nezávisle na sobě. Nedochází mezi nimi k výměně žádných informací; koordinace činnost auditů je oddělená, ale dochází ke sdílení relevantních informací. Plány obou auditů jsou částečně koordinované, při společném postupu má externí audit rozhodující slovo; integrace existuje společný model rizika plánů, extenzivní provádění společného auditu; partnerství vzájemná spolupráce, oba audity spolupracují při definování potřeb organizace z hlediska auditu, po vzájemné domluvě si rozdělují práci v oblastech souvisejících s posláním organizace. Faktory zmírňující riziko podvodu, hospodářské kriminality jsou: dobrá prevence, rychlé odhalení a kvalifikovaná a včasná reakce. Uvedené faktory by měly být podporovány efektivně nastavenou firemní kulturou, která je tvořena především managementem, neboť lidově řečeno ryba smrdí od hlavy. Definice podvodu a jeho dopady na organizaci, úloha interního auditora vědomě nepoctivé jednání zaměřené na získání výhody, která způsobí ztrátu jiné straně; chyba = neúmyslný omyl či opomenutí; podvod může být spáchán ve prospěch nebo ke škodě organizace osobami z organizace, stejně jako mimo organizaci. Role interního auditu v odhalování podvodu interní auditoři jsou odpovědní za pomoc při zabraňování podvodům v tom smyslu, že zkoumají a vyhodnocují adekvátnost a efektivitu systému vnitřní kontroly úměrné velikosti potenciálního rizika z odhalení v různých částech operací organizace; auditor může odhalovat jen ty podvody, které mu jeho činnost dovolí objevit. Nesmí v žádném případě začít kontrolovat jen proto, že začal podezírat z nepoctivosti některé z osob, které spolupracují na sestavování finančních výkazů. Povinnost odhalovat podvody nelze uplatňovat v rámci smluvně uzavřeného auditu, jehož úkoly byly stanoveny v pověřovací listině, která s touto eventualitou nepočítá; zjištění podvodu spočívá v identifikaci signálů dostatečně opravňujících k doporučení šetření; tyto signály mohou vyplynout z kontrolních mechanismů zavedených managementem, z testů provedených auditory, popř. z jiných zdrojů v rámci i mimo rámec organizace.

8 8 9 Mandantenbrief Vydání Červenec/Srpen 2008 Dopady podvodu na organizaci Mohou vést k platební neschopnosti a úpadku. Nefinanční dopady podvodu: ztráta dobré pověsti na veřejnosti; demoralizující dopad na ostatní zaměstnance, vytváření ovzduší nedůvěry; negativní dopad na konkurenční schopnost celé ekonomiky, pokud kultura společnosti (národa, státu) podvod toleruje. Indikátory rizika podvodu Specifické indikátory rizika podvodu spojeného s podvodem vlastníků nebo managementu: ohrožení finanční stability nebo ziskovosti hospodářskými nebo provozními podmínkami organizace (vysoká konkurence, nasycení trhu, změny technologií, pokles poptávky, platební neschopnost odběratelů); nadměrný tlak na vedení nebo zaměstnance k plnění finančních cílů organizace; obor nebo činnost podnikání (transakce se spřízněnými stranami, ocenění některých položek založené na subjektivním posouzení, významné transakce realizované v zahraničí, tj. v prostředí s odlišnou podnikatelskou kulturou). Specifické indikátory rizika podvodu související s podvody zaměstnanců nebo vnějších stran: nepřátelský vztah mezi organizací a zaměstnanci, kteří mají přístup k hotovosti nebo k jiným aktivům; příležitosti zpronevěřit majetek (velké transakce v hotovosti, majetkové položky malých rozměrů, ale velké ceny postrádající viditelnou identifikaci vlastnictví); nedostatečná vnitřní kontrola; podceňování rizika související se zpronevěrou a tolerancí krádeží předmětů malé hodnoty. Odhalení podvodu Zhruba stejný podíl mají: udání; náhoda; interní audit. Vyhodnocování rizika podvodů a chyb Pověřený auditor společnosti či vedoucí auditu po vyhodnocení provedených testů věcné správnosti posuzuje v souladu se standardem ISA 240 skutečnosti týkající se rizika podvodů a chyb v auditované účetní jednotce. Auditor na základě provedených testů spolehlivosti a testů věcné správnosti posuzuje: zda byly zjištěny nějaké náznaky, že zjištěné nesprávnosti jsou důsledkem podvodu; zda byl zjištěn významný tlak na vedení účetní jednotky, aby zajistilo požadavky a očekávání třetích stran (akcionářů, poskytovatelů peněžních prostředků, regulátorů); zda existuje indikace, že osobní finanční situace vedení je ohrožena vlivem špatné finanční situace účetní jednotky; zda byly zjištěny nějaké tlaky ze strany vedení na ovlivnění výše aktiv, závazků, nákladů, výnosů nebo výsledku hospodaření; posuzuje finanční plány a cíle vedení z hlediska jejich reálnosti; zda se vyskytly konflikty vedení s regulačním nebo státním orgánem; zda jsou zaměstnanci ekonomického úseku dostatečně kompetentní; zda existuje vysoká fluktuace ve vrcholovém vedení; zda vznikly nějaké konflikty mezi vedením a auditorem z hlediska omezení či ovlivnění činnosti auditora. Posuzována je dále existence rizikových faktorů plynoucích z podmínek v odvětví podnikání účetní jednotky, zda došlo proti minulému období k významné změně účetních a legislativních požadavků, zda se vyskytly problémy v peněžních tocích či v platební schopnosti, zda byly zjištěny neobvyklé transakce s propojenými osobami bez příslušných podkladů, zda se vyskytlo zprostředkování bez zjevného opodstatnění, zda byly zjištěny neobvykle složité organizační struktury, zda došlo k neobvyklému nárůstu ziskovosti či zda byly poskytnuty neobvyklé záruky za jiné osoby. Předmětem posouzení je dále zjištění aktiv citlivých na riziko zpronevěry (vysoké zůstatky hotovosti, aktiva malé velikosti, ale vysoké hodnoty, snadno převoditelná aktiva), zda byly zjištěny nedostatky v evidenci aktiv či její kontrole, zda byly zjištěny odhady s významným podílem subjektivity nebo nejistoty, které je obtížné potvrdit nebo vyvrátit, zda byly zjištěny významné či neobvyklé transakce ke konci účetního období či zda se vyskytlo v minulosti porušování zákonů či zda existují žaloby proti vedení účetní jednotky. V rámci posuzování rizika podvodů a chyb provádí pověřený auditor dotazování směrem na vedení auditovaného podniku ve věci: zda vedení připouští možnost zkreslení účetní závěrky vlivem podvodu nebo zda vedení odhalilo konkrétní riziko výskytu podvodu; zda byl zjištěn konkrétní podvod nebo existuje konkrétní podezření na spáchání podvodu, jaký systém zavedlo vedení k odhalování rizik výskytu podvodu; jak management podniku svými procesy k odhalování rizik kontroluje osoby pověřené řízením a jak vedení obeznamuje zaměstnance se svými názory na obchodní postupy a etické chování.

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2009 Jan Fišer UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových

Více

Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky

Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky Diplomová práce Autor: Bc. Jitka Neckářová Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha

Více

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný Vydání Leden 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Pozor na změny sazeb. Katastrální zákon nově. Vydání Únor 2009 www.roedl.

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Pozor na změny sazeb. Katastrální zákon nově. Vydání Únor 2009 www.roedl. Vydání Únor 2009 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Pozor na změny sazeb Katastrální zákon nově Právo aktuálně Další elektronizace justice Sociální zabezpečení členů orgánů kapitálových společností Daně aktuálně

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Vydání Březen 2009 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Právo aktuálně Sbírka listin katastru nemovitostí aneb co nelze vyčíst z listu vlastnictví Daně aktuálně Konec

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

ZÁKON č. 253/2008 Sb.

ZÁKON č. 253/2008 Sb. ZÁKON č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

malým auditorským společnostem ale na činnost samostatných auditorů

malým auditorským společnostem ale na činnost samostatných auditorů AUDITOR 1/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA CESTOVNÍ RUCH Vývoj cestovního ruchu a legislativa (Ing. Zuzana Hlaváčková)... 6 Audit cestovních kanceláří (Ing. Zuzana Hlaváčková)... 9 Specifické oblasti

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Ve vztahu k evidenční povinnosti daňových subjektů obsahuje současná právní úprava celou řadu norem, které ukládají povinným

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

AUDITOR 6/2010. Politici se zajímají o účetnictví. Obsah

AUDITOR 6/2010. Politici se zajímají o účetnictví. Obsah AUDITOR 6/2010 Obsah AKTUALITY Připomínkové řízení k návrhům aplikačních doložek a auditorských standardů...3 Setkání auditorů a asistentů v Českých Budějovicích (Libuše Šnajdrová)...5 Prioritní téma nové

Více

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013 Deloitte Česká republika listopad 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Řízení rizik ICT zpravodaj Celní novinky Novinky v oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Outsourcing účetnictví v ČR

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Outsourcing účetnictví v ČR JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro Auditor 4/2013 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Úprava copyrightu příručky a Etického kodexu...2 Nově schválené interpretace NÚR...2 Technická novela zákona o přezkoumání hospodaření...3

Více

Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon).

Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). Jeho další použití a šíření je podmíněno písemným souhlasem

Více

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ENERGETICKÉHO AUDITORA

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ENERGETICKÉHO AUDITORA PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ENERGETICKÉHO AUDITORA Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8 120 00 Praha 2 tel: 02 / 2421 7774, fax: 02 / 2421 7701 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Zpracoval: DEAS s.r.o.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. V Evropské unii jsou na vzestupu předběžné cenové dohody Evropská komise v reakci na to vydává Doporučení

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. V Evropské unii jsou na vzestupu předběžné cenové dohody Evropská komise v reakci na to vydává Doporučení září 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management DAŇOVÉ PORADENSTVÍ V Evropské unii jsou na vzestupu předběžné cenové dohody Evropská komise v reakci na to vydává Doporučení Převodní ceny v ČR z pohledu

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více