S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek"

Transkript

1 (dále též Stanovy) S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek Čl. I. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek 1. Název: Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966, 3967 (dále též společenství ) 2. Sídlo: ulice Svatoplukova 5, č. p. 3966, Brno Židenice, PSČ: Čl. II. Postavení společenství, jeho vznik a zánik 1. Společenství je právnická osoba ve smyslu 18 odst. 2, písm. d) občanského zákoníku. Postavení společenství je upraveno v 9 a násl. zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vlastnictví bytů ). 2. Společenství je zřízeno na dobu neurčitou. 3. V případě zrušení společenství (například z důvodů uvedených v ust. 5 odst. 6 a 7 zákona o vlastnictví bytů), nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, postupuje se při likvidaci společenství přiměřeně podle ust. 70 a násl. obchodního zákoníku. Čl. III. Předmět činnosti 1. Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu a pozemku, které jsou vymezeny v prohlášení vlastníka ( 4 zákona o vlastnictví bytů). Touto činností (dále jen správa domu ) se rozumí zejména: a) udržování,opravy a změny společných částí domu a pozemku vč. havarijní služby, b) zajišťování provozu společných částí domu a pozemku, včetně technických zařízení a společných technických sítí (rozvody el. energie, plynu, vody, odvod kanalizačních splašků), s výjimkou technických zařízení a rozvodů včetně vodorovných umístěných v jednotkách, c) zajišťování řádné dodávky služeb a plnění, jejichž poskytování je s užíváním jednotek a společných částí domu spojeno (dále jen služby ), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo, d) zajišťování protipožárního zabezpečení domu a povinných revizí vč. porevizních oprav, e) administrativní a operativně-technické činnosti spojené se správou domu vč. vybírání, event. vymáhání nedoplatků, povinných plateb od jednotlivých členů společenství podle usnesení shromáždění. 2. Na základě pověření všech vlastníků jednotek zajišťuje společenství pojištění domu. Čl. IV. Vznik členství, evidence členů společenství 1. Jména členů společenství, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku, jsou uvedena v příloze čís. 1 těchto Stanov. Současně je seznam členů (v členění jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, event. IČO a název a sídlo společnosti s uvedením zda je plátcem DPH, velikost spoluvlastnického podílu společných částí domu, spoluvlastníci jednotky a výše jejich spoluvlastnického podílu na jednotce a zda je jednotka určena k podnikání, byt číslo, vznik členství dne, ukončení členství dne) veden a aktualizován v Knize členů společenství. 2. Členství ve společenství vzniká novému vlastníku jednotky a zaniká předchozímu vlastníku jednotky současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky a to nestanoví-li zvl. zákon jinak zpravidla dnem, kdy nastanou právní účinky převodu nebo přechodu vlastnického práva. 3. Spoluvlastníci téže jednotky se stávají společnými členy společenství. Tím není dotčeno ust. čl. VIII. odst. 5 těchto Stanov. Pokud se v textu těchto Stanov dále hovoří o podílových

2 spoluvlastnících téže jednotky má se tím za to, že se takové ustanovení přiměřeně uplatní též pro případ společného jmění manželů. 4. Vlastníci jednotek, kteří nabyli vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství podle článku IV. odst. 1. Stanov, se stávají členy společenství dnem jeho vzniku. Čl. V. Práva a povinnosti člena společenství 1. Člen společenství (dále jen člen ) má právo zejména: a) účastnit se veškeré činnosti společenství, b) účastnit se jednání a rozhodování shromáždění vlastníků jednotek, c) volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li stanovené podmínky, d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti společenství a obracet se k jeho orgánům, e) obdržet vyúčtování všech záloh, f) na úhradu nájemného na svůj účet od nájemce své bytové jednotky, nedohodne-li se správcem jinak. 2. Člen společenství má povinnost zejména: a) řídit se při užívání společných částí domu a pozemku právními předpisy a rozhodnutím orgánů společenství (event. pokyny správce), b) platit stanovený poplatek za správu pověřené správní společnosti (dále jen správci) a zálohově příspěvky do fondů společenství podle usnesení shromáždění, c) neprodleně upozorňovat orgány společenství (event. správce) na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání třetích osob a působení jiných sil, které společné části domu poškozují a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně provádění činnosti směřující k předcházení škod, d) platit stanovené zálohy na úhrady za služby spojené s užíváním bytu a hradit nedoplatky vyplývající z jejich vyúčtování (a za nájemníky své bytové jednotky tuto úhradu zajistit) podle usnesení shromáždění, e) umožnit orgánům společenství (event. správci) na předchozí vyzvání vstup do jednotky, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek a společných částí domu, f) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám vlastník jednotky nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, popř. nájemci nebo podnájemci a příslušníci jejich domácností, g) oznámit bez zbytečného odkladu statutárnímu orgánu společenství nabytí vlastnictví jednotky event. ukončení členství ve společenství, h) podávat daňová přiznání podle platných daň. zákonů a na jejich základě platit daně. Uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění nemovitosti a řádně a včas hradit pojistné. (Pokud tím nepověří např. správce), i) oznámit statutárnímu orgánu do 30 dnů od vzniku: změny týkající se vlastnických vztahů k bytové jednotce, změny v počtu osob, které jednotku užívají a další údaje významné pro vyúčtování záloh za plnění spojená s užíváním jednotky, j) úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může člen provádět jen se souhlasem společenství. Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, může člen provádět jen na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se společenstvím. 3. Zasahuje-li člen do práv ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně omezuje nebo znemožňuje jejich výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může soud na návrh společenství nebo na návrh některého člena, nařídit prodej jednotky. 4. V případě přijetí úvěru na renovaci domu jsou vlastníci jednotek povinni:

3 - podílet se na splácení úvěru a strpět zajištění připadající na jednotku a to i v případě převodu (prodeje) jednotky do vlastnictví stávajícího či nového člena společenství, - platit zvýšený příspěvek do fondu oprav společenství v případě, že jeho stávající výše bude nedostatečná ke splácení závazku společenství, vyplývajícího z úvěrové smlouvy. 5. Jakákoliv změna stanov a snížení výše příspěvku do fondu oprav podléhá, v případě přijetí úvěru, souhlasu banky. 1. Členství zaniká zejména: Čl. VI. Zánik členství ve společenství a) převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky, b) zánikem společenství, c) v jiných případech, stanoví-li tak zvláštní zákon, d) v případech uvedených v 5 odst. 6 a 7 zákona. 2. Společné členství ve společenství zaniká v případě, že se vlastníkem jednotky stane jediná osoba. 1. Orgány společenství jsou: Čl. VII. Orgány společenství a) shromáždění vlastníků jednotek (dále jen shromáždění ), b) výbor společenství (dále jen výbor ) nebo ten vlastník jednotek, kterého v případě, že není zvolen výbor, shromáždění zvolí (dále jen pověřený vlastník ), c) kontrolní a revizní komise. 2. Výbor a pověřený vlastník a kontrolní a revizní komise jsou volené orgány společenství a s jejich souhlasem je volí veřejným hlasováním shromáždění. 3. Funkční období volených orgánů společenství je pět let. Členem volených orgánů společenství může být jen právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let a plně způsobilá k právním úkonům. Členem voleného orgánu může být pouze jediný ze spoluvlastníků jedné bytové jednotky. Člen voleného orgánu může v průběhu volebního období písemným podáním, doručeným ostatním členům výboru, oznámit úmysl odstoupit. (V takovém případě je tento člen výboru povinen svolat nejpozději do jednoho měsíce shromáždění společenství vlastníků jednotek, na němž bude zvolen nový člen voleného orgánu. Odstoupení z funkce člena výboru je účinné dnem, kdy se takové shromáždění konalo nebo mělo konat. Členové volených orgánů společenství mohou být voleni opakovaně.) 4. Pouze o průběhu první schůze shromáždění, na které jsou voleny orgány společenství, musí být pořízen notářský zápis. Na další schůzi, při které dochází k odvolání nebo volbě statutárního orgánu společenství, není účast notáře nezbytná. Čl. VIII. Shromáždění 1. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění vlastníků jednotek. 2. Do výlučné pravomoci shromáždění náleží rozhodování o: a) schválení nebo změně Stanov, b) uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám podle zákona o vlastnictví bytů, c) změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu, d) svěření předmětu činnosti, uvedeného v článku III. Stanov vybrané správní společnosti (správci) a o výši jeho odměny za tuto činnost, e) schválení účetní závěrky,

4 f) výši záloh na úhradu za služby a o způsobu rozúčtování cen za služby na jednotlivé vlastníky, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu (je-li aspoň 1 byt v nájmu platí 11 vyhl. č. 176/93 Sb.), g) výši záloh jednotlivých členů do fondu oprav a správy, h) nakládání se ziskem společenství, i) dalších organizačních opatření v rámci Stanov. 3. Shromáždění svolává nejméně jedenkrát za kalendářní rok statutární orgán. Shromáždění se může sejít rovněž z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. O svolání musí být členové písemně vyrozuměni nejméně 15 dní před konáním schůze, a to em, případně pozvánkou na vývěsce nebo doporučeným dopisem těm, kteří v domě nebydlí nebo nedisponují ovou adresou. Pozvánka musí obsahovat: datum a hodinu, místo a program schůze shromáždění. 4. Schůzi shromáždění řídí předseda nebo pověřený člen výboru nebo pověřený vlastník. 5. Shromáždění je schopné se usnášet, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu. Spoluvlastníci jednotky mají postavení vlastníka jednotky (dohromady jeden hlas). K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů (mimo hlasování o věcech uvedených v bodě 7 Stanov). Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny či dohody (a to i při opakovaném hlasování), rozhodne na návrh kteréhokoli vlastníka jednotky, soud. 6. V případě, že podíloví spoluvlastníci téže jednotky hlasují odchylně, rozhodují většinou počítanou podle velikosti jejich spoluvlastnického podílu. K platnosti hlasu podílových spoluvlastníků téže jednotky je třeba, aby přítomní spoluvlastníci jednotky představovali nadpoloviční vlastnický podíl. Oprávnění k zastupování ostatních spoluvlastníků téže jednotky na základě písemné plné moci tím není dotčeno. 7. K přijetí usnesení je třeba: a) všech hlasů vlastníků jednotek, jedná-li se o změnu účelu užívání stavby nebo o změnu stavby b) tříčtvrtinové většiny všech vlastníků, jedná-li se o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena. c) tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů, jedná-li se: - uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám podle zákona o vlastnictví bytů, - schválení nebo změnu stanov, - způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky, - rozdělení zisku z hospodaření společenství. d) nadpoloviční většiny všech členů společenství, jedná-li se o volbu člena výboru či člena kontrolní a revizní komise 8. Ze schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat zejména: - datum a místo konání, - přijatá usnesení, - výsledky hlasování, - jméno a podpis zapisovatele určeného statutárním orgánem, - podpis přítomných členů výboru nebo pověřeného vlastníka. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků shromáždění s uvedením velikosti jeho (jejich) spoluvlastnického podílu na společných částech domu, případně předložené plné moci a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

5 9. Notářský zápis se pořizuje, jde-li o schvalování Stanov společenství pouze na první schůzi shromáždění. Na další schůzi, při které dochází k úpravám Stanov společenství, není účast notáře nezbytná. 10. Každý člen společenství má právo nahlížet do zápisu a činit si na své náklady jeho opisy či kopie. Čl. IX. Výbor 1. Výbor je statutárním orgánem společenství. Je tvořen 3 členy. 2. Za výbor jedná navenek jeho předseda, kterého volí výbor z řad svých členů. 3. Výbor je výkonným orgánem společenství, zajišťuje jeho činnosti a rozhoduje o věcech spojených se správou domu (pokud to není ve výhradní pravomoci shromáždění), plní usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost. Schází se nejméně jednou za každé kalendářní čtvrtletí. O průběhu této schůze se pořizuje stručný zápis ( ust. čl. VIII. odst. 9 zde platí obdobně). O své činnosti výbor informuje shromáždění vlastníků jednotek při jeho nejbližším konání. 4. Výbor zejména: a) jedná ve věcech správy domu, tím není dotčeno jeho oprávnění podle písm. e) tohoto ustanovení, b) svolává schůze shromáždění, připravuje podklady pro jejich jednání, c) odpovídá za zajištění vedení účetnictví (event. i dodavatelskou formou na základě smlouvy) a sestavení účetní závěrky, kterou předkládá shromáždění ke schválení a za hospodaření společenství podle bodu XI. těchto Stanov, d) má právo vyzvat vlastníky jednotek, aby složili na bankovní účet určený k financování správy domu mimořádnou zálohu na dodávky služeb v případě, že by hrozila platební neschopnost a z tohoto důvodu by mohlo dojít k přerušení dodávky služeb. Tato mimořádná záloha je vždy vyúčtovávána spolu s ostatními zálohami tj. podle bodu XI./3 těchto Stanov, e) odpovídá za vedení administrativy a knihy členů, f) sjednává dohody o provedení prací, o dodávce služeb, kontroluje jejich kvalitu a provádí úhradu za provedené dodávky služeb, g) stanovuje obsah a podmínky mandátní smlouvy uzavřené se správcem, h) jedná se správcem v otázkách správy domu prostřednictvím svého pověřeného člena, i) oznamuje do 30 dnů od vzniku všechny změny, které se týkají označení jednotek a velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu, katastrálnímu úřadu, j) rozhoduje o nakládání s majetkem společenství, k) předepisuje, v případě zřejmé nevymahatelnosti škody způsobené vlastníkem nebo jeho nájemníkem na společném majetku společenství, náhradu prokazatelné škody formou zvýšení zálohy do fondu oprav tak, aby škoda byla celá uhrazena. 5. Po provedení úhrady zajistí vystavení potvrzení. Shromáždění vlastníků jednotek bere tento postup výboru na vědomí. 6. Členům výboru může být poskytnuta odměna, jejíž výši schvaluje shromáždění. Čl. X. Pověřený vlastník 1. Není-li zvolen výbor plní pověřený vlastník všechny jeho funkce (čl. IX. odst těchto Stanov). 2. Pověřený vlastník je statutárním orgánem společenství. Je volen shromážděním. 1. Dohlíží na výkon působnosti výboru SVJ 2. Členové KRK jsou oprávněni zejména: Čl. XI. Kontrolní a revizní komise (KRK)

6 a) nahlížet do všech dokladů a záznamů SVJ b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy SVJ c) provádět další kontrolní činnost dle pověření Shromáždění SVJ d) účastnit se Shromáždění SVJ a seznamovat Shromáždění s výsledky své kontrolní činnosti 3. KRK má tři členy a volí ze svých členů předsedu. 4. Členové KRK jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazením třetím osobám by mohlo způsobit SVJ škodu. Je-li sporné, zda člen KRK jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že tak jednal, tento člen KRK. 5. KRK se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce a zasedání svolává předseda nebo pověřený zástupce. Pozvánka na zasedání musí být členům doručena ovou poštou nebo písemnou pozvánkou, musí obsahovat termín a místo jednání vč. programu. 6. Jménem RKR jedná a podepisuje její předseda nebo pověřený zástupce. 7. Funkce člena RKR je neslučitelná s funkcí člena Výboru SVJ. Čl. XII. Hospodaření společenství 1. Úhradu nákladů spojených se správou, údržbou a provozem domu a pozemku jsou členové společenství povinni hradit měsíčně formou záloh. Podíloví spoluvlastníci téže jednotky jsou povinni hradit tyto částky společně a nerozdílně. Podrobný rozpis povinných plateb je uveden v Předpisu měsíčních úhrad členů SPV. 2. Při provádění veškerých peněžních úhrad je každý člen společenství povinen uvést svůj variabilní symbol, který je uveden v Předpisu měsíčních úhrad členů SPV. 3. Statutární orgán (případně správce) provádí právní úkony spojené s hospodařením společenství a je povinen zajistit vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytové (nebytové) jednotky v termínech stanovených příslušným právním předpisem. U ostatních zálohových plateb zajistí vyúčtování nejméně 1x ročně, zpravidla po skončení kalendářního roku. Vlastníkům, kteří neumožní odečet poměrových měřidel nebo neposkytnou údaje o odečtech za příslušné období, budou náklady rozúčtovány v souladu s pravidly stanovenými výborem společenství. 4. Přeplatky a nedoplatky z vyúčtování záloh na služby je dlužník povinen vyrovnat do 30 dnů po obdržení tohoto vyúčtování. Přeplatky z vyúčtování záloh (FOS) se nevrací a převádí se do následujícího roku. Nedoplatky z vyúčtování záloh (FOS) se rozúčtují mezi jednotlivé členy podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu. 5. Hospodaření společenství se vede podvojné účetnictví podle zákona č. 563/91 Sb. Společenství je povinno plnit zákonem uložené daňové povinnosti. Čl. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Odpovědnost statutárních orgánů při porušení právních povinností v souvislosti s výkonem funkce se posuzuje jako obecná odpovědnost za škodu. 2a. Není-li uvedeno v těchto Stanovách jinak, řídí se ostatní činnosti společenství zákonem o vlastnictví bytů a ostatními obecně-závaznými právními předpisy. 2b. Domovní řád SVJ tvoří nedílnou součást stanov. 3. Tyto Stanovy byly schváleny shromážděním a nabyly účinnosti dnešního dne. V Brně dne 16. října statutární orgán

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437-442

Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437-442 Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437-442 Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

322/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

322/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 322/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. srpna 2000, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb.,

Více

Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527"

Stanovy Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527" Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 a sídlem Praha 4 Záběhlice, Hrusická 2527 (dále jen "společenství") je

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Stanovy SVJ Dominova 1/10 STANOVY Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Název: Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky. Sídlo:

Více

Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4,

Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4, Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4, Brno - společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství).

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek (aktualizované znění odhlasované na Shromáždění členů dne 6. 12. 2012)

Stanovy společenství vlastníků jednotek (aktualizované znění odhlasované na Shromáždění členů dne 6. 12. 2012) Stanovy společenství vlastníků jednotek (aktualizované znění odhlasované na Shromáždění členů dne 6. 12. 2012) Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 2242, 2243 a

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě ustanovení 9 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12

STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12 STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12 se sídlem: Nad Štolou 950/12, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 274 15 481 zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698-1700

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698-1700 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698 1700 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která

Více

S T A N O V Y Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk

S T A N O V Y Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk S T A N O V Y Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk Společenství vlastníků jednotek přijalo název : Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk a má sídlo : Nymburk, Dlabačova 2091, PSČ

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ STANOVY společenství vlastníků bytových jednotek SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ 254-258 se sídlem Praha 9, Křivoklátská 254 Ve znění změn a doplňků schválených shromážděními, konanými dne 4.3.2005 a

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy společenství vlastníků...

Stanovy společenství vlastníků... Stanovy společenství vlastníků......... Usnesením shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p.......... na ulici... v..., konané dne 11.3. 2014, v souladu s 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek (dále jen jako stanovy ) Strana 1 z 16 Část první Základní ustanovení Článek I Vznik, název a sídlo společenství 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 Dne: 28.2.2005 Dne: 14.3.2005 1 / 10 Název společenství vlastníků : Adresa sídla : Společenství vlastníků jednotek (dále

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Arbesova 1 11. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY. Společenství vlastníků Arbesova 1 11. Čl. I Základní ustanovení STANOVY Společenství vlastníků Arbesova 1 11 Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství přijalo název Společenství vlastníků Arbesova 1 11 (dále jen Společenství), se sídlem Brno, Arbesova 7, č.p. 7, PSČ:

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 371/2004 Sb. ze dne 19. května 2004, NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Změna: 151/2006 Sb. Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb., kterým

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Ná zev s pol ečens tví : Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 Sí dlo spol ečens tví : Teplická 279/22, 190 00, Praha 9 Společenství

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek (dále jen jako stanovy ) Strana 1 z 16 Část první Základní ustanovení Článek I Vznik, název a sídlo společenství 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek. (dále jen jako stanovy ) Strana 1- Stanovy SVJ ZM D_223

STANOVY společenství vlastníků jednotek. (dále jen jako stanovy ) Strana 1- Stanovy SVJ ZM D_223 STANOVY společenství vlastníků jednotek (dále jen jako stanovy ) Strana 1- Stanovy SVJ ZM D_223 Část první Základní ustanovení Článek I Vznik, název a sídlo společenství 1. Společenství vlastníků jednotek

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 I. Název společenství a sídlo Název společenství: Společenství vlastníků objektu bydlení Zahradníčkova č. p. 1220 Sídlo společenství:

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KONSTANTINOVA 1472, 1473, 1474, PRAHA 4

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KONSTANTINOVA 1472, 1473, 1474, PRAHA 4 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KONSTANTINOVA 1472, 1473, 1474, PRAHA 4 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1.1. Společenství vlastníků jednotek Konstantinova 1472, 1473,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy. Název společenství vlastníků bytových jednotek. Sídlo společenství. čl. I Předmět činnosti

Stanovy. Název společenství vlastníků bytových jednotek. Sídlo společenství. čl. I Předmět činnosti Stanovy Název společenství vlastníků bytových jednotek Název společenství zní: Společenství vlastníků bytů Nad Školou 1408 Sídlo společenství Sídlo společenství je: Nad Školou 1408, Liberec 30 - Vratislavice,

Více

S T A N O V Y. Společenství vlastníků jednotek. pro obytný dům

S T A N O V Y. Společenství vlastníků jednotek. pro obytný dům S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek pro obytný dům číslo popisné : ulice : číslo orientační : parcelní číslo pozemku : plocha pozemku : katastrální území : obec : okres : List vlastnictví č.

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb. (dále také nového občanského

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734 V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č l á n e k 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

N Á V R H. Stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1

N Á V R H. Stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 N Á V R H Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. ulice, obec České Budějovice, zapsaných v katastru nemovitostí na listu

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409,713,714

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409,713,714 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409,713,714 Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409,713,714 Sídlo společenství: Jablonecká 417, Praha 9 Střížkov, PSČ

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p.: 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505 zapsaných

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek 1 Stanovy společenství vlastníků jednotek Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1379 ulice: Baarova, obec: Hradec Králové, 500 02 (dále jen společenství ) přijalo

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků jednotek pro dům S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno (název) : Společenství vlastníků domu Oblá 43,45,47,49 Sídlo Ulice : Oblá 472/43

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Část první VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ Upozornění: následující text je počítačově zpracován z papírového podkladu přes OCR (optické rozpoznávání znaků). Je možné, že obsahuje drobné chyby v textu. Není proto možné tento text brát za oficiální

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III,

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III, STANOVY Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III, Část I. Základní ustanovení Článek 1 Společenství vlastníků jednotek

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č. P. [ ], ULICE [ ] [ČÍSLA ORIENTAČNÍ], LYSÁ NAD LABEM 1 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, vzniklou

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Hrázka 601 / 18, 20

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Hrázka 601 / 18, 20 Hrázka 18, Brno Medlánky, společenství, IČO: 282 94 262 zapsané v rejstříku společ. vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Brně, odd. S, vl. 6477 sídlo: Hrázka 18 e-mail: vybor@dum601.cz 621 00

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5 Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5 Část I Základní ustanovení Článek 1 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1130, č.orient. 26, 28, 30, 32, 34 na stavebním

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 1. Společenství vlastníků bytů (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ GARÁŽE PEKAŘKA

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ GARÁŽE PEKAŘKA S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ GARÁŽE PEKAŘKA 21. 1 2010 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která

Více

STANOVY. společenství vlastníků jednotek. Článek I. Název a sídlo společenství. Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno

STANOVY. společenství vlastníků jednotek. Článek I. Název a sídlo společenství. Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno STANOVY společenství vlastníků jednotek Článek I Název a sídlo společenství Název: Společenství vlastníků pro dům Zderad, Brno Sídlo: Křenová 478/72, Brno, PSČ 602 00 Článek II Základní ustanovení 1. Společenství

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ŠUMAVA J.OPLETALA 21 A 23, ČESKÉ BUDĚJOVICE IČ: 260 42 819

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ŠUMAVA J.OPLETALA 21 A 23, ČESKÉ BUDĚJOVICE IČ: 260 42 819 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ŠUMAVA IČ: 260 42 819 STRANA 2 OBSAH ------ PREAMBULE STRANA 2 KAPITOLA I NÁZEV SPOLEČENSTVÍ STRANA 3 KAPITOLA II SÍDLO SPOLEČENSTVÍ STRANA 3 KAPITOLA III PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

NOVÉ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK OBCHODNÍ FIRMA ZNÍ: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KŘIŽÍKOVA 554, 54101 TRUTNOV SÍDLO:

NOVÉ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK OBCHODNÍ FIRMA ZNÍ: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KŘIŽÍKOVA 554, 54101 TRUTNOV SÍDLO: 1 NOVÉ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK OBCHODNÍ FIRMA ZNÍ: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KŘIŽÍKOVA 554, 54101 TRUTNOV SÍDLO: KŘIŽÍKOVA 554, 541 01 TRUTNOV 1) Název společenství: 2 Část I. Základní

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NAD VINICÍ, Pujmanové č.p. 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, Praha 4

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NAD VINICÍ, Pujmanové č.p. 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, Praha 4 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NAD VINICÍ, Pujmanové č.p. 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, Praha 4 Čl. I Název a sídlo 1. Název zní: Společenství vlastníků Nad Vinicí, Pujmanové č.p. 1584, 1585, 1586, 1587

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. ÚvodníZákladní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro domy čp. 2676, 2677, 2678, 2679, zapsaných v katastru nemovitostí na listu

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Stanovy Společenství Mariana 1727

Stanovy Společenství Mariana 1727 Společenství Mariana 1727 Ev.č.: 2009/001 Stanovy Společenství Mariana 1727 Brandýs na Labem Stará Boleslav 2009 Chobotská 1727, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, 250 01 Mariana1727@seznam.cz ČÁST PRVNÍ

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 1 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK OBCHODNÍ FIRMA ZNÍ: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KŘIŽÍKOVA 554, 54101 TRUTNOV SÍDLO: KŘIŽÍKOVA 554, 541 01 TRUTNOV 2 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Společenství vlastníků Chodská 19a, b, c Brno stanovy

Společenství vlastníků Chodská 19a, b, c Brno stanovy Společenství vlastníků Chodská 19a, b, c Brno stanovy Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Chodská 19a, b, c Brno (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou ve smyslu 18 odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Preambule (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

1 Stanovy společenství vlastníků

1 Stanovy společenství vlastníků 1 Stanovy společenství vlastníků ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) Název společenství vlastníků: Sídlo: Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. S T A N O V Y společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. I. Název a sídlo Název společenství: Společenství MILOVICE č.p. 572

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více