S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek"

Transkript

1 (dále též Stanovy) S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek Čl. I. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek 1. Název: Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966, 3967 (dále též společenství ) 2. Sídlo: ulice Svatoplukova 5, č. p. 3966, Brno Židenice, PSČ: Čl. II. Postavení společenství, jeho vznik a zánik 1. Společenství je právnická osoba ve smyslu 18 odst. 2, písm. d) občanského zákoníku. Postavení společenství je upraveno v 9 a násl. zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vlastnictví bytů ). 2. Společenství je zřízeno na dobu neurčitou. 3. V případě zrušení společenství (například z důvodů uvedených v ust. 5 odst. 6 a 7 zákona o vlastnictví bytů), nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, postupuje se při likvidaci společenství přiměřeně podle ust. 70 a násl. obchodního zákoníku. Čl. III. Předmět činnosti 1. Předmětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu a pozemku, které jsou vymezeny v prohlášení vlastníka ( 4 zákona o vlastnictví bytů). Touto činností (dále jen správa domu ) se rozumí zejména: a) udržování,opravy a změny společných částí domu a pozemku vč. havarijní služby, b) zajišťování provozu společných částí domu a pozemku, včetně technických zařízení a společných technických sítí (rozvody el. energie, plynu, vody, odvod kanalizačních splašků), s výjimkou technických zařízení a rozvodů včetně vodorovných umístěných v jednotkách, c) zajišťování řádné dodávky služeb a plnění, jejichž poskytování je s užíváním jednotek a společných částí domu spojeno (dále jen služby ), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo, d) zajišťování protipožárního zabezpečení domu a povinných revizí vč. porevizních oprav, e) administrativní a operativně-technické činnosti spojené se správou domu vč. vybírání, event. vymáhání nedoplatků, povinných plateb od jednotlivých členů společenství podle usnesení shromáždění. 2. Na základě pověření všech vlastníků jednotek zajišťuje společenství pojištění domu. Čl. IV. Vznik členství, evidence členů společenství 1. Jména členů společenství, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku, jsou uvedena v příloze čís. 1 těchto Stanov. Současně je seznam členů (v členění jméno, příjmení, titul, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, event. IČO a název a sídlo společnosti s uvedením zda je plátcem DPH, velikost spoluvlastnického podílu společných částí domu, spoluvlastníci jednotky a výše jejich spoluvlastnického podílu na jednotce a zda je jednotka určena k podnikání, byt číslo, vznik členství dne, ukončení členství dne) veden a aktualizován v Knize členů společenství. 2. Členství ve společenství vzniká novému vlastníku jednotky a zaniká předchozímu vlastníku jednotky současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky a to nestanoví-li zvl. zákon jinak zpravidla dnem, kdy nastanou právní účinky převodu nebo přechodu vlastnického práva. 3. Spoluvlastníci téže jednotky se stávají společnými členy společenství. Tím není dotčeno ust. čl. VIII. odst. 5 těchto Stanov. Pokud se v textu těchto Stanov dále hovoří o podílových

2 spoluvlastnících téže jednotky má se tím za to, že se takové ustanovení přiměřeně uplatní též pro případ společného jmění manželů. 4. Vlastníci jednotek, kteří nabyli vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství podle článku IV. odst. 1. Stanov, se stávají členy společenství dnem jeho vzniku. Čl. V. Práva a povinnosti člena společenství 1. Člen společenství (dále jen člen ) má právo zejména: a) účastnit se veškeré činnosti společenství, b) účastnit se jednání a rozhodování shromáždění vlastníků jednotek, c) volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li stanovené podmínky, d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti společenství a obracet se k jeho orgánům, e) obdržet vyúčtování všech záloh, f) na úhradu nájemného na svůj účet od nájemce své bytové jednotky, nedohodne-li se správcem jinak. 2. Člen společenství má povinnost zejména: a) řídit se při užívání společných částí domu a pozemku právními předpisy a rozhodnutím orgánů společenství (event. pokyny správce), b) platit stanovený poplatek za správu pověřené správní společnosti (dále jen správci) a zálohově příspěvky do fondů společenství podle usnesení shromáždění, c) neprodleně upozorňovat orgány společenství (event. správce) na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání třetích osob a působení jiných sil, které společné části domu poškozují a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně provádění činnosti směřující k předcházení škod, d) platit stanovené zálohy na úhrady za služby spojené s užíváním bytu a hradit nedoplatky vyplývající z jejich vyúčtování (a za nájemníky své bytové jednotky tuto úhradu zajistit) podle usnesení shromáždění, e) umožnit orgánům společenství (event. správci) na předchozí vyzvání vstup do jednotky, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek a společných částí domu, f) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám vlastník jednotky nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, popř. nájemci nebo podnájemci a příslušníci jejich domácností, g) oznámit bez zbytečného odkladu statutárnímu orgánu společenství nabytí vlastnictví jednotky event. ukončení členství ve společenství, h) podávat daňová přiznání podle platných daň. zákonů a na jejich základě platit daně. Uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění nemovitosti a řádně a včas hradit pojistné. (Pokud tím nepověří např. správce), i) oznámit statutárnímu orgánu do 30 dnů od vzniku: změny týkající se vlastnických vztahů k bytové jednotce, změny v počtu osob, které jednotku užívají a další údaje významné pro vyúčtování záloh za plnění spojená s užíváním jednotky, j) úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může člen provádět jen se souhlasem společenství. Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, může člen provádět jen na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se společenstvím. 3. Zasahuje-li člen do práv ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně omezuje nebo znemožňuje jejich výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může soud na návrh společenství nebo na návrh některého člena, nařídit prodej jednotky. 4. V případě přijetí úvěru na renovaci domu jsou vlastníci jednotek povinni:

3 - podílet se na splácení úvěru a strpět zajištění připadající na jednotku a to i v případě převodu (prodeje) jednotky do vlastnictví stávajícího či nového člena společenství, - platit zvýšený příspěvek do fondu oprav společenství v případě, že jeho stávající výše bude nedostatečná ke splácení závazku společenství, vyplývajícího z úvěrové smlouvy. 5. Jakákoliv změna stanov a snížení výše příspěvku do fondu oprav podléhá, v případě přijetí úvěru, souhlasu banky. 1. Členství zaniká zejména: Čl. VI. Zánik členství ve společenství a) převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky, b) zánikem společenství, c) v jiných případech, stanoví-li tak zvláštní zákon, d) v případech uvedených v 5 odst. 6 a 7 zákona. 2. Společné členství ve společenství zaniká v případě, že se vlastníkem jednotky stane jediná osoba. 1. Orgány společenství jsou: Čl. VII. Orgány společenství a) shromáždění vlastníků jednotek (dále jen shromáždění ), b) výbor společenství (dále jen výbor ) nebo ten vlastník jednotek, kterého v případě, že není zvolen výbor, shromáždění zvolí (dále jen pověřený vlastník ), c) kontrolní a revizní komise. 2. Výbor a pověřený vlastník a kontrolní a revizní komise jsou volené orgány společenství a s jejich souhlasem je volí veřejným hlasováním shromáždění. 3. Funkční období volených orgánů společenství je pět let. Členem volených orgánů společenství může být jen právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let a plně způsobilá k právním úkonům. Členem voleného orgánu může být pouze jediný ze spoluvlastníků jedné bytové jednotky. Člen voleného orgánu může v průběhu volebního období písemným podáním, doručeným ostatním členům výboru, oznámit úmysl odstoupit. (V takovém případě je tento člen výboru povinen svolat nejpozději do jednoho měsíce shromáždění společenství vlastníků jednotek, na němž bude zvolen nový člen voleného orgánu. Odstoupení z funkce člena výboru je účinné dnem, kdy se takové shromáždění konalo nebo mělo konat. Členové volených orgánů společenství mohou být voleni opakovaně.) 4. Pouze o průběhu první schůze shromáždění, na které jsou voleny orgány společenství, musí být pořízen notářský zápis. Na další schůzi, při které dochází k odvolání nebo volbě statutárního orgánu společenství, není účast notáře nezbytná. Čl. VIII. Shromáždění 1. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění vlastníků jednotek. 2. Do výlučné pravomoci shromáždění náleží rozhodování o: a) schválení nebo změně Stanov, b) uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám podle zákona o vlastnictví bytů, c) změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkajících se společných částí domu, d) svěření předmětu činnosti, uvedeného v článku III. Stanov vybrané správní společnosti (správci) a o výši jeho odměny za tuto činnost, e) schválení účetní závěrky,

4 f) výši záloh na úhradu za služby a o způsobu rozúčtování cen za služby na jednotlivé vlastníky, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu (je-li aspoň 1 byt v nájmu platí 11 vyhl. č. 176/93 Sb.), g) výši záloh jednotlivých členů do fondu oprav a správy, h) nakládání se ziskem společenství, i) dalších organizačních opatření v rámci Stanov. 3. Shromáždění svolává nejméně jedenkrát za kalendářní rok statutární orgán. Shromáždění se může sejít rovněž z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. O svolání musí být členové písemně vyrozuměni nejméně 15 dní před konáním schůze, a to em, případně pozvánkou na vývěsce nebo doporučeným dopisem těm, kteří v domě nebydlí nebo nedisponují ovou adresou. Pozvánka musí obsahovat: datum a hodinu, místo a program schůze shromáždění. 4. Schůzi shromáždění řídí předseda nebo pověřený člen výboru nebo pověřený vlastník. 5. Shromáždění je schopné se usnášet, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu. Spoluvlastníci jednotky mají postavení vlastníka jednotky (dohromady jeden hlas). K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů (mimo hlasování o věcech uvedených v bodě 7 Stanov). Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny či dohody (a to i při opakovaném hlasování), rozhodne na návrh kteréhokoli vlastníka jednotky, soud. 6. V případě, že podíloví spoluvlastníci téže jednotky hlasují odchylně, rozhodují většinou počítanou podle velikosti jejich spoluvlastnického podílu. K platnosti hlasu podílových spoluvlastníků téže jednotky je třeba, aby přítomní spoluvlastníci jednotky představovali nadpoloviční vlastnický podíl. Oprávnění k zastupování ostatních spoluvlastníků téže jednotky na základě písemné plné moci tím není dotčeno. 7. K přijetí usnesení je třeba: a) všech hlasů vlastníků jednotek, jedná-li se o změnu účelu užívání stavby nebo o změnu stavby b) tříčtvrtinové většiny všech vlastníků, jedná-li se o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Ustanovení zvláštních právních předpisů tím nejsou dotčena. c) tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů, jedná-li se: - uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám podle zákona o vlastnictví bytů, - schválení nebo změnu stanov, - způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky, - rozdělení zisku z hospodaření společenství. d) nadpoloviční většiny všech členů společenství, jedná-li se o volbu člena výboru či člena kontrolní a revizní komise 8. Ze schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat zejména: - datum a místo konání, - přijatá usnesení, - výsledky hlasování, - jméno a podpis zapisovatele určeného statutárním orgánem, - podpis přítomných členů výboru nebo pověřeného vlastníka. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků shromáždění s uvedením velikosti jeho (jejich) spoluvlastnického podílu na společných částech domu, případně předložené plné moci a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

5 9. Notářský zápis se pořizuje, jde-li o schvalování Stanov společenství pouze na první schůzi shromáždění. Na další schůzi, při které dochází k úpravám Stanov společenství, není účast notáře nezbytná. 10. Každý člen společenství má právo nahlížet do zápisu a činit si na své náklady jeho opisy či kopie. Čl. IX. Výbor 1. Výbor je statutárním orgánem společenství. Je tvořen 3 členy. 2. Za výbor jedná navenek jeho předseda, kterého volí výbor z řad svých členů. 3. Výbor je výkonným orgánem společenství, zajišťuje jeho činnosti a rozhoduje o věcech spojených se správou domu (pokud to není ve výhradní pravomoci shromáždění), plní usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost. Schází se nejméně jednou za každé kalendářní čtvrtletí. O průběhu této schůze se pořizuje stručný zápis ( ust. čl. VIII. odst. 9 zde platí obdobně). O své činnosti výbor informuje shromáždění vlastníků jednotek při jeho nejbližším konání. 4. Výbor zejména: a) jedná ve věcech správy domu, tím není dotčeno jeho oprávnění podle písm. e) tohoto ustanovení, b) svolává schůze shromáždění, připravuje podklady pro jejich jednání, c) odpovídá za zajištění vedení účetnictví (event. i dodavatelskou formou na základě smlouvy) a sestavení účetní závěrky, kterou předkládá shromáždění ke schválení a za hospodaření společenství podle bodu XI. těchto Stanov, d) má právo vyzvat vlastníky jednotek, aby složili na bankovní účet určený k financování správy domu mimořádnou zálohu na dodávky služeb v případě, že by hrozila platební neschopnost a z tohoto důvodu by mohlo dojít k přerušení dodávky služeb. Tato mimořádná záloha je vždy vyúčtovávána spolu s ostatními zálohami tj. podle bodu XI./3 těchto Stanov, e) odpovídá za vedení administrativy a knihy členů, f) sjednává dohody o provedení prací, o dodávce služeb, kontroluje jejich kvalitu a provádí úhradu za provedené dodávky služeb, g) stanovuje obsah a podmínky mandátní smlouvy uzavřené se správcem, h) jedná se správcem v otázkách správy domu prostřednictvím svého pověřeného člena, i) oznamuje do 30 dnů od vzniku všechny změny, které se týkají označení jednotek a velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu, katastrálnímu úřadu, j) rozhoduje o nakládání s majetkem společenství, k) předepisuje, v případě zřejmé nevymahatelnosti škody způsobené vlastníkem nebo jeho nájemníkem na společném majetku společenství, náhradu prokazatelné škody formou zvýšení zálohy do fondu oprav tak, aby škoda byla celá uhrazena. 5. Po provedení úhrady zajistí vystavení potvrzení. Shromáždění vlastníků jednotek bere tento postup výboru na vědomí. 6. Členům výboru může být poskytnuta odměna, jejíž výši schvaluje shromáždění. Čl. X. Pověřený vlastník 1. Není-li zvolen výbor plní pověřený vlastník všechny jeho funkce (čl. IX. odst těchto Stanov). 2. Pověřený vlastník je statutárním orgánem společenství. Je volen shromážděním. 1. Dohlíží na výkon působnosti výboru SVJ 2. Členové KRK jsou oprávněni zejména: Čl. XI. Kontrolní a revizní komise (KRK)

6 a) nahlížet do všech dokladů a záznamů SVJ b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy SVJ c) provádět další kontrolní činnost dle pověření Shromáždění SVJ d) účastnit se Shromáždění SVJ a seznamovat Shromáždění s výsledky své kontrolní činnosti 3. KRK má tři členy a volí ze svých členů předsedu. 4. Členové KRK jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazením třetím osobám by mohlo způsobit SVJ škodu. Je-li sporné, zda člen KRK jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že tak jednal, tento člen KRK. 5. KRK se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce a zasedání svolává předseda nebo pověřený zástupce. Pozvánka na zasedání musí být členům doručena ovou poštou nebo písemnou pozvánkou, musí obsahovat termín a místo jednání vč. programu. 6. Jménem RKR jedná a podepisuje její předseda nebo pověřený zástupce. 7. Funkce člena RKR je neslučitelná s funkcí člena Výboru SVJ. Čl. XII. Hospodaření společenství 1. Úhradu nákladů spojených se správou, údržbou a provozem domu a pozemku jsou členové společenství povinni hradit měsíčně formou záloh. Podíloví spoluvlastníci téže jednotky jsou povinni hradit tyto částky společně a nerozdílně. Podrobný rozpis povinných plateb je uveden v Předpisu měsíčních úhrad členů SPV. 2. Při provádění veškerých peněžních úhrad je každý člen společenství povinen uvést svůj variabilní symbol, který je uveden v Předpisu měsíčních úhrad členů SPV. 3. Statutární orgán (případně správce) provádí právní úkony spojené s hospodařením společenství a je povinen zajistit vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytové (nebytové) jednotky v termínech stanovených příslušným právním předpisem. U ostatních zálohových plateb zajistí vyúčtování nejméně 1x ročně, zpravidla po skončení kalendářního roku. Vlastníkům, kteří neumožní odečet poměrových měřidel nebo neposkytnou údaje o odečtech za příslušné období, budou náklady rozúčtovány v souladu s pravidly stanovenými výborem společenství. 4. Přeplatky a nedoplatky z vyúčtování záloh na služby je dlužník povinen vyrovnat do 30 dnů po obdržení tohoto vyúčtování. Přeplatky z vyúčtování záloh (FOS) se nevrací a převádí se do následujícího roku. Nedoplatky z vyúčtování záloh (FOS) se rozúčtují mezi jednotlivé členy podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu. 5. Hospodaření společenství se vede podvojné účetnictví podle zákona č. 563/91 Sb. Společenství je povinno plnit zákonem uložené daňové povinnosti. Čl. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Odpovědnost statutárních orgánů při porušení právních povinností v souvislosti s výkonem funkce se posuzuje jako obecná odpovědnost za škodu. 2a. Není-li uvedeno v těchto Stanovách jinak, řídí se ostatní činnosti společenství zákonem o vlastnictví bytů a ostatními obecně-závaznými právními předpisy. 2b. Domovní řád SVJ tvoří nedílnou součást stanov. 3. Tyto Stanovy byly schváleny shromážděním a nabyly účinnosti dnešního dne. V Brně dne 16. října statutární orgán

Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437-442

Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437-442 Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437-442 Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445

Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445 Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek dům Švábenicova 302/5, Trutnov (dále jen společenství) ve znění Dodatku č.1 ze dne 1.3.2001 ČL. I. Základní údaje Název společenství: Společenství vlastníků jednotek

Více

Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527"

Stanovy Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527" Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 a sídlem Praha 4 Záběhlice, Hrusická 2527 (dále jen "společenství") je

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klánovická 591, Praha 14 se sídlem Praha 14, Klánovická 591/1, PSČ Předmět činnosti

Stanovy Společenství vlastníků Klánovická 591, Praha 14 se sídlem Praha 14, Klánovická 591/1, PSČ Předmět činnosti Stanovy Společenství vlastníků Klánovická 591, Praha 14 se sídlem Praha 14, Klánovická 591/1, PSČ 198 00 Společenství vlastníků Klánovická 591, Praha 14 (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která

Více

322/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

322/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 322/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. srpna 2000, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb.,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Základní ustanovení Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1171 Ulice: ak. Heyrovského Obec: Hradec Králové Dále jen společenství Přijalo název: Společenství

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Název: Společenství vlastníků jednotek Napajedla 1622 Sídlo: Na Kapli 1622, 763 61 Napajedla ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky

STANOVY Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Stanovy SVJ Dominova 1/10 STANOVY Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Název: Společenství vlastníků jednotek Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky. Sídlo:

Více

Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4,

Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4, Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4, Brno - společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství).

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Hamerská 328-9,Litvínov-Janov

Stanovy společenství vlastníků jednotek Hamerská 328-9,Litvínov-Janov Stanovy společenství vlastníků jednotek Hamerská 328-9,Litvínov-Janov Čl.I Název společenství Název společenství : Společenství vlastníků jednotek Hamerská 328-329, Litvínov-Janov Čl.II Sídlo společenství

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro dům Vlastina 846 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro dům Vlastina 846 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro dům Vlastina 846 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek (aktualizované znění odhlasované na Shromáždění členů dne 6. 12. 2012)

Stanovy společenství vlastníků jednotek (aktualizované znění odhlasované na Shromáždění členů dne 6. 12. 2012) Stanovy společenství vlastníků jednotek (aktualizované znění odhlasované na Shromáždění členů dne 6. 12. 2012) Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 2242, 2243 a

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

Stanovy společenství vlastníků Zázvorkova

Stanovy společenství vlastníků Zázvorkova Článek 1 Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek ( dále je společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě ustanovení 9 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Garáže Krčínova

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Garáže Krčínova S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Garáže Krčínova Společenství vlastníků jednotek Garáže Krčínova, (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994

Více

Vzorové S t a n o v y s p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k

Vzorové S t a n o v y s p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k Vzorové S t a n o v y s p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství pro dům čp. zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví. ulice..

Více

STANOVY. Společenství vlastníků garážových jednotek Šrámkova 3323 v Ústí nad Labem

STANOVY. Společenství vlastníků garážových jednotek Šrámkova 3323 v Ústí nad Labem STANOVY Společenství vlastníků garážových jednotek Šrámkova 3323 v Ústí nad Labem ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek domu čp. 386 ulice Nová hejčínská 2,4 v Olomouci se sídlem: Olomouc Hejčín, Nová hejčínská 386/2,4 PSČ 779 00 (dále jen společenství ) Část první VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698-1700

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698-1700 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698 1700 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

S T A N O V Y Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk

S T A N O V Y Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk S T A N O V Y Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk Společenství vlastníků jednotek přijalo název : Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk a má sídlo : Nymburk, Dlabačova 2091, PSČ

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Rezidence Tulipán, Drahobejlova, Praha 9. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Rezidence Tulipán, Drahobejlova, Praha 9. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Rezidence Tulipán, Drahobejlova, Praha 9 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

Stanovy společenství vlastníků...

Stanovy společenství vlastníků... Stanovy společenství vlastníků......... Usnesením shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p.......... na ulici... v..., konané dne 11.3. 2014, v souladu s 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12

STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12 STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12 se sídlem: Nad Štolou 950/12, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 274 15 481 zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY společenství vlastníků jednotek ( Dukelská 2356, 2357, 2358 a 2359, Česká Lípa ) 1 Název : Společenství vlastníků jednotek Dukelská č.p. 2356, 2357, 2358 a 2359, Česká Lípa Sídlo : Dukelská 2359,

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ STANOVY společenství vlastníků bytových jednotek SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ 254-258 se sídlem Praha 9, Křivoklátská 254 Ve znění změn a doplňků schválených shromážděními, konanými dne 4.3.2005 a

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Ná zev s pol ečens tví : Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 Sí dlo spol ečens tví : Teplická 279/22, 190 00, Praha 9 Společenství

Více

S T A N O V Y. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU SLEZSKÁ ve ZLÍNĚ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČENSTVÍ

S T A N O V Y. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU SLEZSKÁ ve ZLÍNĚ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČENSTVÍ S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU SLEZSKÁ 4771 4772 ve ZLÍNĚ Čl. 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČENSTVÍ Vlastnictví domu s bytovými jednotkami zapsáno v katastru nemovitostí pro obec Zlín na

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I. Základní ustanovení

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I. Základní ustanovení Návrh nového znění stanov předložený ke schválení shromáždění vlastníků konanému 11. ledna 2007 úpravy byly provedeny v souladu se změnami zákonů a vzorových stanov platnými k 24. dubnu 2006 (úprava nařízením

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Horácké náměstí 2,3

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Horácké náměstí 2,3 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Horácké náměstí 2,3 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek Horácké náměstí 2,3 (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství, IČO: 267 01 715 zapsané v rejstříku společ. vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze, odd. S, vl. 2366 sídlo: Kodymova 2538/10 e-mail: kodymova@kodymova.cz

Více

(2) V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o a) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li

(2) V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o a) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 772-774, ul. Bukolská, Praha 8 - Bohnice ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ve znění nařízení vlády č. 151/2006 Sb. Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona č.

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Stanovy Společenství vlastníků domu Dusíkova č.p. 910, Brno se sídlem Dusíkova 910/19, Brno

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Stanovy Společenství vlastníků domu Dusíkova č.p. 910, Brno se sídlem Dusíkova 910/19, Brno STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 371/2004 Sb. ze dne 19. května 2004, NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Změna: 151/2006 Sb. Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb., kterým

Více

Stanovy společenství vlastníků Litoměřická 405/9, Praha 9 - Prosek. Předmět činnosti. se sídlem Litoměřická 405/9 - Prosek

Stanovy společenství vlastníků Litoměřická 405/9, Praha 9 - Prosek. Předmět činnosti. se sídlem Litoměřická 405/9 - Prosek Stanovy společenství vlastníků Litoměřická 405/9, Praha 9 - Prosek se sídlem Litoměřická 405/9 - Prosek Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9 Prosek, se sídlem na adrese Litoměřická 405/9

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 Dne: 28.2.2005 Dne: 14.3.2005 1 / 10 Název společenství vlastníků : Adresa sídla : Společenství vlastníků jednotek (dále

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek (dále jen jako stanovy ) Strana 1 z 16 Část první Základní ustanovení Článek I Vznik, název a sídlo společenství 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek. (dále jen jako stanovy ) Strana 1- Stanovy SVJ ZM D_223

STANOVY společenství vlastníků jednotek. (dále jen jako stanovy ) Strana 1- Stanovy SVJ ZM D_223 STANOVY společenství vlastníků jednotek (dále jen jako stanovy ) Strana 1- Stanovy SVJ ZM D_223 Část první Základní ustanovení Článek I Vznik, název a sídlo společenství 1. Společenství vlastníků jednotek

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Nařízení vlády č. 71/2004 Sb. Příloha k nařízení vlády č. 71/2004 Sb. Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek (dále jen jako stanovy ) Strana 1 z 16 Část první Základní ustanovení Článek I Vznik, název a sídlo společenství 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 I. Název společenství a sídlo Název společenství: Společenství vlastníků objektu bydlení Zahradníčkova č. p. 1220 Sídlo společenství:

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Arbesova 1 11. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY. Společenství vlastníků Arbesova 1 11. Čl. I Základní ustanovení STANOVY Společenství vlastníků Arbesova 1 11 Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství přijalo název Společenství vlastníků Arbesova 1 11 (dále jen Společenství), se sídlem Brno, Arbesova 7, č.p. 7, PSČ:

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Název: Společenství Ctěnická č. p. 689-697, Praha 9 (dále jen společenství ) Sídlo: Ctěnická č. p. 691/5, 190 00 Praha 9 Čl. 1. Společenství vlastníků 1.1. Společenství

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU K BABĚ 594/25, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU K BABĚ 594/25, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU K BABĚ 594/25, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek 371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona

Více

Stanovy. Společenství vlastníků jednotek Ostravská se sídlem: Ostravská 635, Praha - Letňany

Stanovy. Společenství vlastníků jednotek Ostravská se sídlem: Ostravská 635, Praha - Letňany Stanovy Společenství vlastníků jednotek Ostravská 630-637 se sídlem: Ostravská 635, 199 00 Praha - Letňany Společenství vlastníků jednotek Ostravská 630-637 je právnickou osobou (dále jen "společenství"),

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek 1 Stanovy společenství vlastníků jednotek Čl. I Základní ustanovení Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 673 na pozemku stavební parcele číslo1281/193, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p v ulici Na lávce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p v ulici Na lávce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 3254 v ulici Na lávce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 3254 v ulici Na lávce

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Habrová 449 (dále jen společenství ) se sídlem Habrová 449, Měšice,

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Habrová 449 (dále jen společenství ) se sídlem Habrová 449, Měšice, Strana 1/17 STANOVY Společenství vlastníků jednotek Habrová 449 (dále jen společenství ) se sídlem Habrová 449, 250 64 Měšice, přijaté shromážděním vlastníků jednotek v domě (dále jen shromáždění ) dne

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KONSTANTINOVA 1472, 1473, 1474, PRAHA 4

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KONSTANTINOVA 1472, 1473, 1474, PRAHA 4 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KONSTANTINOVA 1472, 1473, 1474, PRAHA 4 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1.1. Společenství vlastníků jednotek Konstantinova 1472, 1473,

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

Stanovy. Název společenství vlastníků bytových jednotek. Sídlo společenství. čl. I Předmět činnosti

Stanovy. Název společenství vlastníků bytových jednotek. Sídlo společenství. čl. I Předmět činnosti Stanovy Název společenství vlastníků bytových jednotek Název společenství zní: Společenství vlastníků bytů Nad Školou 1408 Sídlo společenství Sídlo společenství je: Nad Školou 1408, Liberec 30 - Vratislavice,

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy. Společenství vlastníků jednotek Malkovského 594 Praha 9 Letňany

Stanovy. Společenství vlastníků jednotek Malkovského 594 Praha 9 Letňany Stanovy Společenství vlastníků jednotek Malkovského 594 Praha 9 Letňany 1 Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla dne 17. 4. 2004

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb. (dále také nového občanského

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

S T A N O V Y. Společenství vlastníků jednotek. pro obytný dům

S T A N O V Y. Společenství vlastníků jednotek. pro obytný dům S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek pro obytný dům číslo popisné : ulice : číslo orientační : parcelní číslo pozemku : plocha pozemku : katastrální území : obec : okres : List vlastnictví č.

Více

N Á V R H. Stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1

N Á V R H. Stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 N Á V R H Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. ulice, obec České Budějovice, zapsaných v katastru nemovitostí na listu

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství Evropská 530/26 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství Evropská 530/26 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství Evropská 530/26 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek Společenství Evropská 530/26 (dále jen

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek. Název: Společenství vlastníků jednotek P.Holého čp , Trutnov

Stanovy společenství vlastníků jednotek. Název: Společenství vlastníků jednotek P.Holého čp , Trutnov Stanovy společenství vlastníků jednotek Název: Společenství vlastníků jednotek P.Holého čp.439-443, Trutnov Sídlo: P. Holého 442, 541 01 Trutnov Společenství vlastníků jednotek v domě P. Holého č.p. 439-443

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Jablonecká ,713,714

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Jablonecká ,713,714 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409,713,714 Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409,713,714 Sídlo společenství: Jablonecká 417, Praha 9 Střížkov, PSČ

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Hrázka 601 / 18, 20

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům Hrázka 601 / 18, 20 Hrázka 18, Brno Medlánky, společenství, IČO: 282 94 262 zapsané v rejstříku společ. vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Brně, odd. S, vl. 6477 sídlo: Hrázka 18 e-mail: vybor@dum601.cz 621 00

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ Upozornění: následující text je počítačově zpracován z papírového podkladu přes OCR (optické rozpoznávání znaků). Je možné, že obsahuje drobné chyby v textu. Není proto možné tento text brát za oficiální

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Systém ASPI - stav k 8. 1. 2012 do částky 1/2012 Sb. a 2/2012 Sb. m. s. Obsah a text 371/2004 Sb. - poslední stav textu Změna: 151/2006 Sb. 371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409,713,714

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409,713,714 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409,713,714 Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409,713,714 Sídlo společenství: Jablonecká 417, Praha 9 Střížkov, PSČ

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III,

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III, STANOVY Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III, Část I. Základní ustanovení Článek 1 Společenství vlastníků jednotek

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p.: 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505 zapsaných

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek 1 Stanovy společenství vlastníků jednotek Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1379 ulice: Baarova, obec: Hradec Králové, 500 02 (dále jen společenství ) přijalo

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK SPOLEČENSTVÍ SV. ČECHA 99, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK SPOLEČENSTVÍ SV. ČECHA 99, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK SPOLEČENSTVÍ SV. ČECHA 99, BRNO Část první VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek Společenství Sv. Čecha 99, Brno, které

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků jednotek pro dům S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno (název) : Společenství vlastníků domu Oblá 43,45,47,49 Sídlo Ulice : Oblá 472/43

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Část první VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMŮ ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMŮ ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Čl. I - Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMŮ ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na

Více