Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program:"

Transkript

1 Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, konaného dne od 17:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni: 0 Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián Program: 1/ Zahájení 2/ Sdlení registraního úadu o platnosti voleb 3/ Složení slibu zvolených len ZM 4/ Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva msta 5/ Schválení jednacího ádu ustavujícího zasedání zastupitelstva msta a volebního ádu pro volbu starosty, místostarosty a dalších len rady msta 6/ Volba pedsedy a len volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších len rady msta 7/ Volba len návrhové komise 8/ Urení ovovatel zápisu 9/ Urení funkcí, pro které budou lenové zastupitelstva msta uvolnni a urení potu len rady msta 10/ Volba starosty, místostarosty a dalších len rady msta 11/ Návrh na zízení finanního výboru zastupitelstva msta a volba pedsedy a len výboru 12/ Návrh na zízení kontrolního výboru zastupitelstva msta a volba pedsedy a len výboru 12a/ Stanovení odmn pro leny ZM, pedsedy a leny výbor a komisí 13/ Rzné 14/ Závr

2 JEDNÁNÍ K bodu 1/ Zahájení. Nejstarší zvolený len ZM, p. Pavel Fejtl byl poven ízením ustavujícího zasedání ZM. Pivítal pítomné a konstatoval, že zasedání bylo svoláno stávajícím starostou msta dne a informace o konání ustavujícího zasedání byla zveejnna na úední desce mstského úadu dne , tj. 7 dní ped ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání bylo svoláno ádn a vas v souladu s ustanovením 91 a 93 zákona o obcích. Dále p. Fejtl konstatoval, že na ustavujícím jednání ZM je pítomno všech 21 len zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí. K bodu 2/ Sdlení registraního úadu o platnosti voleb. Tajemník Mstského úadu Veselí nad Lužnicí, Ing. Kocián sdlil, že Mstský úad Veselí nad Lužnicí jako registraní úad pro volby do zastupitelstva msta sdluje, že dle oznámení Krajského soudu v eských Budjovicích nebyly volby ve mst Veselí nad Lužnicí napadeny žalobou na jejich neplatnost. Dále sdlil, že v souladu se zákonem. 491/2001 Sb., 56, odst. 1 volební zákon do zastupitelstva obcí, k dnešnímu datu registraní úad obdržel 4 písemná sdlení o vzdání se zvoleného mandátu a to takto: za stranu : p. Miloš Silovský, MUDr. Rostislav Tolar, Ing. Vilém Šedivý a Ing. Radovan Vyhlídka. Registraní úad oznamuje, že zvoleným zastupitelem se stává Ing. Darja Bártová. Všichni pítomní lenové ZM mají od registraního úadu vydaná osvdení o zvolení dle 53 zákona. 491/2001 Sb., která jim byla na dnešním zasedání ZM pedána. K bodu 3/ Složení slibu zvolených len ZM. Pan Fejtl seznámil leny ZM s tím, že dle 69, ost. 3 zákona o obcích skládá slib len ZM do rukou pedsedajícího, a to po petení slibu pronesením slova slibuji. Poté požádal tajemníka Mstského úadu Veselí nad Lužnicí Ing. Kociána o petení slibu lena ZM. Po petení slibu složil slib pedsedající, p. Fejtl, a to do rukou stávajícího starosty msta Mgr. Nováka. Poté lenové ZM jednotliv pistupovali k pedsednickému stolu, kde podáním ruky, slovem slibuji a podpisem slib stvrdili. K bodu 4/ Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva msta. Pan Fejtl seznámil leny ZM s navrženým programem ustavujícího zasedání zastupitelstva msta. Stávající starosta msta Mgr. Novák pednesl návrh na rozšíení programu o bod 12a) Stanovení odmn pro leny ZM, pedsedy a leny výbor a komisí. Rozšíení programu bylo jednomysln odsouhlaseno. (21:0:0) Poté došlo ke schválení celého programu. (21:0:0) Pan Fejtl vznesl dotaz, zda se do diskuse k nkterému z bod programu chce pihlásit nkterý z pítomných oban. Této možnosti nevyužil žádný z pítomných oban. K bodu 5/ Schválení jednacího ádu ustavujícího zasedání zastupitelstva msta a volebního ádu pro volbu starosty, místostarosty a dalších len RM. Pan Fejtl sdlil, že oba výše uvedené ády obdrželi lenové ZM k prostudování týden ped jednáním ustavujícího zasedání ZM spolu s pozvánkou na toto jednání. Poté p. Fejtl vznesl dotaz, zda má nkterý z len ZM návrh na zmnu jednacího ádu. Jelikož nebyl podán žádný pozmovací návrh, bylo pistoupeno k hlasování o schválení jednacího ádu ustavujícího zasedání zastupitelstva msta. Tento ád byl schválen jednomysln. Dále p. Fejtl vznesl dotaz, zda má nkterý z len ZM návrh na zmnu volebního ádu pro volbu starosty, místostarosty a dalších len RM. Ani k tomuto ádu nebyl podán žádný pozmovací návrh. Poté došlo ke schválení volebního ádu pro volbu starosty, místostarosty a dalších len RM pomrem hlas 21:0:0. 2

3 K bodu 6/ Volba pedsedy a len volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších len rady msta. Pan Fejtl seznámil leny ZM s návrhem na leny volební komise. leny volební komise dle návrhu p. Fejtla byli zvoleni tito lenové ZM: Ing. Vít Rada, p. Petr Gruber a p. Rudolf Adámek (18:0:3) Pedsedou volební komise byl zvolen pomrem hlas 20:0:1 Ing. Vít Rada. K bodu 7/ Volba len návrhové komise. Pan Fejtl seznámil leny ZM s návrhem na leny návrhové komise. leny návrhové komise dle návrhu p. Fejtla byli zvoleni pomrem hlas 20:0:1 tito lenové ZM: Ing. Josef Fríd, Mgr. Jaroslav Hruška a Mgr. Petr Vach. K bodu 8/ Urení ovovatel zápisu. Pan Fejtl seznámil leny ZM s návrhem na stanovení ovovatel zápisu z jednání ustavujícího zastupitelstva msta. Ovovateli zápisu byli zvoleni pomrem hlas 20:0:1 Mgr. Milan Pouch a Mgr. Drahomíra Jindrová. Zapisovatelkou byla jmenována pí Marcela Malechová. K bodu 9/ Urení funkcí, pro které budou lenové zastupitelstva msta uvolnni a urení potu len rady msta. Pan Fejtl navrhl, aby došlo k volb jednoho místostarosty msta, a aby se uvolnnými leny zastupitelstva msta stali starosta a místostarosta msta. Tento návrh lenové ZM jednomysln odsouhlasili. Dále p. Fejtl seznámil leny ZM s návrhem na stanovení potu len RM. Sdlil, že poet len RM nesmí být vyšší než 1/3 potu len ZM. S ohledem na tuto skutenost p. Fejtl navrhl stanovit poet len RM na 7. Tento návrh byl leny ZM jednomysln odsouhlasen. K bodu 10/ Volba starosty, místostarosty a dalších len rady msta. Pan Fejtl podal návrh na provedení volby starosty, místostarosty a dalších len rady msta tajn. Tento návrh byl leny ZM schválen jednomysln. Poté p. Fejtl seznámil leny ZM se zpsobem provedení tajné volby. Volba starosty: Mluví jednotlivých politických stran, sdružení i hnutí veejn pednesli jmenovité návrhy na obsazení funkce starosty msta. Návrhy na starostu: - Mgr. Jaromír Novák Sdružení nestraník SNK-Sport pro msto Kandidaturu Mgr. Jaromír Novák pijal. Poté byly lenm ZM rozdány vytištné a orazítkované hlasovací lístky, s nimiž jednotliv pistupovali do volebního prostoru a svj upravený hlasovací lístek vhodili do hlasovací urny. Poté volební komise provedla sítání hlasovacích lístk. Ing. Vít Rada, pedseda volební komise seznámil leny ZM s výsledky hlasování. Celkem bylo odevzdáno 21 platných hlasovacích lístk. Starostou msta Veselí nad Lužnicí byl zvolen Mgr. Jaromír Novák, který získal 18 hlas, tj. nadpoloviní vtšinu hlas. Nov zvolený starosta msta podkoval ZM za projevenou dvru a poté se ujal ízení zasedání ZM. 3

4 Volba místostarosty funkce uvolnného místostarosty msta: Návrhy na místostarostu: Sdružení nestraník - Ing. Václav Matj SNK-Sport pro msto Kandidaturu Ing. Václav Matj pijal. Po provedení volby místostarosty msta tajnou volbou Ing. Vít Rada, pedseda volební komise seznámil leny ZM s výsledkem hlasování. Celkem bylo odevzdáno 21 platných hlasovacích lístk. Místostarostou msta Veselí nad Lužnicí byl zvolen Ing. Václav Matj, který získal 16 hlas, tj. nadpoloviní vtšinu hlas. Nov zvolený místostarosta msta podkoval lenm ZM za projevenou dvru. Volba len RM. Mluví jednotlivých politických stran, hnutí i sdružení sdlili své návrhy na leny rady msta: - Mgr. Václav Prcha, Mgr. Milan Pouch - Ing. Bártová Sdružení nestraník SNK-Sport pro msto - Ing. Karel Zelenka - Ing. Jaroslav Hejl Nominovaní lenové ZM kandidaturu pijali. Ped zahájením tajného hlasování byli lenové ZM starostou msta upozornni, že je poteba oznait maximáln 5 kandidát. Po provedení volby len RM, Ing. Vít Rada, pedseda volební komise seznámil leny ZM s výsledky hlasování. Celkem bylo odevzdáno 21 platných hlasovacích lístk. leny RM se stali Mgr. Václav Prcha (20 hlas), Mgr. Milan Pouch (18 hlas), Ing. Darja Bártová (16 hlas), Ing. Karel Zelenka (19 hlas) a Ing. Jaroslav Hejl (19 hlas). Starosta a místostarosta msta jsou leny RM ze zákona. K bodu 11/ Návrh na zízení finanního výboru zastupitelstva msta a volba pedsedy a len výboru. ZM na základ návrhu starosty msta jednomysln zídilo finanní výbor a stanovilo poet jeho len na 9 pomrem hlas 21:0:0. Poté Ing. Bártová podala návrh, aby volba pedsedy a len finanního a kontrolního výboru probhla tajn. Hlasování tajnou volbou bylo schváleno pomrem hlas 19:0:2. Starosta msta dále doporuil, aby volba pedsedy a len finanního a kontrolního výboru probhla tajnou volbou dle pipraveného volebního ádu pro volbu finanního a kontrolního výboru. Tento volební ád je obdobný volebnímu ádu, který byl použit pro volbu starosty, místostarosty a len RM. Tento návrh byl leny ZM schválen pomrem hlas 19:0:2. 4

5 Volba pedsedy finanního výboru ZM funkce pedsedy finanního výboru ZM: - Ing. Josef Fríd Sdružení nestraník SNK-Sport pro msto Po provedení tajné volby pedsedy finanního výboru ZM, Ing. Vít Rada, pedseda volební komise seznámil leny ZM s výsledky hlasování. Celkem bylo odevzdáno 21 platných hlasovacích lístk. Pedsedou finanního výboru ZM se stal Ing. Josef Fríd (21 hlas). Poté probhla volba len finanního výboru ZM tajnou volbou. Volba len finanního výboru ZM funkce lena finanního výboru ZM: - Ing. Jan Marcilis Sdružení nestraník - Mgr. Jaroslav Hruška - Ing. Jií Vondrášek SNK-Sport pro msto - Ing. Radim Farka - Ing. Marie erná - Ing. Marie Hadravová - Ing. Jií Blažek - p. Josef Míka Po provedení tajné volby len finanního výboru ZM, Ing. Vít Rada, pedseda volební komise seznámil leny ZM s výsledky hlasování. Celkem bylo odevzdáno 21 platných hlasovacích lístk. leny finanního výboru ZM se stali Ing. Jan Marcilis (21 hlas), Mgr. Jaroslav Hruška (20 hlas), Ing. Jií Vondrášek (21 hlas), Ing. Radim Farka (20 hlas), Ing. Marie erná (19 hlas), Ing. Marie Hadravová (12 hlas) a Ing. Jií Blažek (21 hlas). lenem finanního výboru ZM nebyl zvolen p. Josef Míka (8 hlas). Starosta msta vznesl dotaz na lenku ZM za MUDr. Blažkovou, zda mají náhradního kandidáta na lena finanního výboru ZM, aby mohla být provedena dodatená volba. MUDr. Blažková sdlila, že další návrh na lena finanního výboru není uvnit Vcí veejných projednán. Starosta msta sdlil, že volba dalšího lena finanního výboru ZM probhne na píštím jednání ZM, po obdržení nominace od Vcí veejných. K bodu 12/ Návrh na zízení kontrolního výboru zastupitelstva msta a volba pedsedy a len výboru. ZM na základ návrhu starosty msta jednomysln zídilo kontrolní výbor a stanovilo poet jeho len na 9 pomrem hlas 21:0:0. Hlasování probhlo tajnou volbou na základ rozhodnutí len ZM o volb pedsed a len finanního a kontrolního výboru ZM a v souladu se schváleným volebním ádem pro volbu finanního a kontrolního výboru. Volba pedsedy kontrolního výboru ZM funkce pedsedy kontrolního výboru ZM: - p. Michal Bláha Sdružení nestraník 5

6 SNK-Sport pro msto Po provedení tajné volby pedsedy kontrolního výboru ZM, Ing. Vít Rada, pedseda volební komise seznámil leny ZM s výsledky hlasování. Celkem bylo odevzdáno 21 platných hlasovacích lístk. Pedsedou kontrolního výboru ZM se stal p. Michal Bláha (16 hlas). Poté probhla volba len kontrolního výboru ZM tajnou volbou. Volba len kontrolního výboru ZM funkce lena kontrolního výboru ZM: - Ing. Václav Suchan Sdružení nestraník - p. Petr Štch - Ing. Milan Bumerl, CSc. SNK-Sport pro msto - p. Robert Lomský - Mgr. Petr Vach - Mgr. Drahomíra Jindrová - p. Marcel Málek Po provedení tajné volby len kontrolního výboru ZM, Ing. Vít Rada, pedseda volební komise seznámil leny ZM s výsledky hlasování. Celkem bylo odevzdáno 21 platných hlasovacích lístk. leny kontrolního výboru ZM se stali Ing. Václav Suchan (17 hlas), p. Petr Štch (20 hlas), Ing. Milan Bumerl, CSc. (21 hlas), p. Robert Lomský (16 hlas), Mgr. Petr Vach (21 hlas), Mgr. Drahomíra Jindrová (21 hlas) a p. Marcel Málek (16 hlas). Starosta msta sdlil, že poslední len kontrolního výboru ZM bude zvolen na píštím jednání ZM. Poté starosta msta informoval leny ZM o tom, že v minulém období byl zízen osadní výbor mstské ásti Horusice a doporuil, aby tento výbor vykonával svou innost i v tomto volebním období s tím, že k jeho zízení by došlo na píštím jednání ZM. K ustanovení osadního výboru mstské ásti Horusice neml žádný len ZM pipomínek. K bodu 12a/ Stanovení odmn pro leny ZM a pedsedy a leny výbor a komisí. Místostarosta msta seznámil leny ZM s tím, že msto má pravomoc stanovit odmny neuvolnným lenm ZM, RM, lenm výbor a tm lenm komisí, kteí jsou zastupiteli. O odmnách pro leny komisí, kteí nejsou zastupiteli, rozhoduje rada msta. Odmování je upraveno Naízením vlády. 37/2003 Sb., které je prbžn novelizováno. Naposledy ZM schválilo tyto odmny v beznu 2009 na základ novelizace naízení vlády zveejnného ve Sbírce zákon v lednu Dle souasného výkladu Ministerstva vnitra R koní platnost pvodního usnesení s koncem volebního období daného zastupitelstva a je tedy nutné schválit usnesení nová. Z tohoto dvodu byl lenm ZM pedložen návrh ty usnesení, která obsahují stejné výše odmn, jak tomu bylo v pedchozím volebním období. V souasné dob je ze strany ministerstva pipravována novelizace tohoto naízení vlády. Poté lenové ZM schválili odmny neuvolnným lenm ZM, RM, lenm výbor a tm lenm komisí, kteí nejsou zastupiteli. Konkrétní závry jsou obsaženy v ásti usnesení tohoto zápisu. 6

7 K bodu 13/ V bod rzné len návrhové komise Mgr. Hruška seznámil leny ZM s usneseními pijatými na dnešním zasedání ZM. Poté starosta msta požádal leny ZM o shromáždní len ZM ve velkém sále KD po ukonení zasedání z dvodu spoleného fotografování do kroniky msta Veselí nad Lužnicí. Píští zasedání ZM se uskutení dne v malém sále Kulturního domu Veselí nad Lužnicí. K bodu 14/ Zasedání ZM bylo ukoneno v 19:15 hodin. V závru jednání starosta msta podkoval lenm ZM a pítomným obanm za úast na tomto zasedání. USNESENÍ 1/10 ZM schvaluje jednací ád ustavujícího zasedání zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí. (21:0:0) 2/10 ZM schvaluje volební ád pro volbu starosty, místostarosty a dalších len rady msta Veselí nad Lužnicí. (21:0:0) 3/10 ZM schvaluje zvolení jednoho místostarosty msta a uruje, že pro výkon funkcí starosty msta a místostarosty msta bude len ZM dlouhodob uvolnn. (21:0:0) 4/10 ZM stanovuje poet len RM na 7. (21:0:0) 5/10 ZM na svém ustavujícím zasedání zvolilo uvolnného starostu msta Veselí nad Lužnicí Mgr. Jaromíra Nováka, bytem Blatské sídlišt 561, Veselí nad Lužnicí. 6/10 ZM na svém ustavujícím zasedání zvolilo uvolnného místostarostu msta Veselí nad Lužnicí Ing. Václava Matj, bytem Weisova 620, Veselí nad Lužnicí, který bude v pípad nepítomnosti starosty msta starostu zastupovat dle zákona o obcích. 128/2000 Sb., v platném znní. 7/10 ZM na svém ustavujícím zasedání zvolilo tyto leny rady msta Veselí nad Lužnicí: Mgr. Milana Poucha, bytem Blatské sídlišt 561, Veselí nad Lužnicí, Mgr. Václava Prchu, bytem Blatské sídlišt 562, Veselí nad Lužnicí, Ing. Darju Bártovou, bytem Štpnice 719, Veselí nad Lužnicí, Ing. Karla Zelenku, bytem Weisova 591, Veselí nad Lužnicí a Ing. Jaroslava Hejla, bytem Blatské sídlišt 589, Veselí nad Lužnicí. 8/10 ZM schvaluje volební ád pro volbu finanního a kontrolního výboru. (21:0:0) 9/10 ZM zizuje finanní výbor a stanovuje poet jeho len na 9. (21:0:0) 10/10 ZM na svém ustavujícím zasedání zvolilo pedsedou finanního výboru ZM Ing. Josefa Frída, bytem K. H. Máchy 696, Veselí nad Lužnicí. 11/10 ZM na svém ustavujícím zasedání zvolilo tyto leny finanního výboru ZM: Ing. Jana Marcilise, bytem Tída s. armády 146, Veselí nad Lužnicí, Mgr. Jaroslava Hrušku, bytem Vojty Slukova 355, Veselí nad Lužnicí, Ing. Jiího Vondráška, bytem Nová 523, Veselí nad Lužnicí, Ing. Radima Farkae, bytem Za Slabých 814, Veselí nad Lužnicí, Ing. Marii ernou, bytem Blatské sídlišt 568, Veselí nad Lužnicí, Ing. Marii Hadravovou, bytem F. Líbala 588, Veselí nad Lužnicí a Ing. Jiího Blažka, bytem J. K. Tyla 863, Veselí nad Lužnicí. 7

8 12/10 ZM zizuje kontrolní výbor a stanovuje poet jeho len na 9. (21:0:0) 13/10 ZM na svém ustavujícím zasedání zvolilo pedsedou kontrolního výboru ZM p. Michala Bláhu, bytem Weisova 627, Veselí nad Lužnicí. 14/10 ZM na svém ustavujícím zasedání zvolilo tyto leny kontrolního výboru ZM: Ing. Václava Suchana, bytem Tída s. armády 248, p. Petra Štcha, bytem Malé námstí 78, Veselí nad Lužnicí, Ing. Milana Bumerla, CSc., Krátká 300, Veselí nad Lužnicí, p. Roberta Lomského, bytem Nová 524, Veselí nad Lužnicí, Mgr. Petra Vacha, bytem Jungmannova 90, Veselí nad Lužnicí, Mgr. Drahomíru Jindrovou, bytem Roháova 853, Veselí nad Lužnicí a p. Marcela Málka, bytem Tída s. armády 691, Veselí nad Lužnicí. 15/10 ZM schvaluje odmnu za výkon funkce neuvolnného lena zastupitelstva msta ve výši 580,-K msín. Odmna bude poskytována ode dne pijetí tohoto usnesení a v pípad náhradníka od 1. dne následujícího msíce po složení slibu zastupitele msta. (21:0:0) 16/10 ZM schvaluje odmnu za výkon funkce neuvolnného lena rady msta ve výši 1 600,-K msín. Odmna bude poskytována ode dne jejich zvolení do funkce lena rady msta. (21:0:0) 17/10 ZM schvaluje odmnu za výkon funkce pedsedy výboru zastupitelstva msta ve výši 630,-K msín a lena výboru zastupitelstva msta ve výši 80,-K msín. Odmna bude poskytována ode dne zvolení do funkce pedsedy nebo lena výboru. (19:0:2) 18/10 ZM schvaluje pro neuvolnné leny ZM odmnu za výkon funkce pedsedy komise rady msta ve výši 630,-K msín a lena komise rady msta ve výši 80,-K msín, piemž odmna bude poskytována ode dne jmenování do funkce pedsedy nebo lena komise a ukládá RM stanovit pro neleny ZM odmnu za výkon funkce pedsedy komise rady msta ve výši 630,-K msín a lena komise rady msta ve výši 80,-K msín, piemž odmna bude poskytována ode dne jmenování do funkce pedsedy nebo lena komise. (20:0:1) Zapsala: Marcela Malechová Mgr. Jaromír Novák starosta msta Mgr. Milan Pouch ovovatel zápisu Mgr. Drahomíra Jindrová ovovatel zápisu 8

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, které se konalo dne 1.11.2006 v 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, PARDUBICE

Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, PARDUBICE Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Z á p i s z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva mstského obvodu Pardubice I, které se konalo dne 11.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE 24. 1. 2007. 1 Zasedání Zastupitelstva obce Syrovice bylo zahájeno v 19.00 hod. v zasedací místnosti obce Syrovice za pítomnosti hosta pana Michala Haška- poslance za

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Velenice Zastupitelstvo obce Velenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 7. 11. 2014, od 18:00 hodin. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITLSTVA Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Z á p i s. Omluveni: p. Miroslav Jurman, Ing. Vít Rada p. Petr Hynek odchod v 19:00 hod., p. Jaroslav Bucek odchod v 19:00 hod.

Z á p i s. Omluveni: p. Miroslav Jurman, Ing. Vít Rada p. Petr Hynek odchod v 19:00 hod., p. Jaroslav Bucek odchod v 19:00 hod. Z á p i s z 19. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí konaného dne 23.6.2010 od 17.00 hodin v malém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni: p. Miroslav

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne 6. 11. 2014, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda Přítomni: Vnislav Konvalinka, Karel Čech, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z mimoádného 41. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 14. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání

Více

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne 29.10.2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 36 konané dne 14. 5. 2013 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Doubravice Zastupitelstvo obce Doubravice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne 3.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. 2. ze zasedání zastupitelstva obce Starého Hradišt konaného dne 29. listopadu v zasedací místnosti obecního úadu ve Starém Hradišti

Zápis. 2. ze zasedání zastupitelstva obce Starého Hradišt konaného dne 29. listopadu v zasedací místnosti obecního úadu ve Starém Hradišti Zápis. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Starého Hradišt konaného dne 29. listopadu v zasedací místnosti obecního úadu ve Starém Hradišti Pítomni: dle prezenní listiny Program zasedání: 1. Schválení inventarizaní

Více

OBEC STUDNICE STUDNICE 2, BUDIŠOV, IČ:

OBEC STUDNICE STUDNICE 2, BUDIŠOV, IČ: OBEC STUDNICE STUDNICE 2, 675 03 BUDIŠOV, IČ: 00378631 email: ou.studnice@pvtnet.cz, http://www.studnice-tr.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Studnice, konaného dne 10.11. 2010, od 18:00

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

Obec Petráveč. mob: , Č.j.: Datum:

Obec Petráveč. mob: ,    Č.j.: Datum: Obec Petráveč Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí, Ič: 00842559 mob: 603 838 161, email: obec@petravec.cz, http://www.petravec.cz Č.j.: Datum: 5.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová konaného dne 15. listopadu 2010, od 16:00 hodin.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová konaného dne 15. listopadu 2010, od 16:00 hodin. Obec Ktová Zastupitelstvo obce Ktová Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová konaného dne 15. listopadu 2010, od 16:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Ktová (dále též jako zastupitelstvo)

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 06.11.2014 od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Pavel Dvořák, Luboš Drenčeni, Zdeněk

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne č. 9/U/2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne č. 9/U/2014 Obec Buš, okres Praha západ, IČO 00242021 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne 27.10.2014 č. 9/U/2014 Zahájení: 18.00 hod. Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Hosté:

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 6. listopadu 2006

Z á p i s. z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 6. listopadu 2006 Z á p i s z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 6. listopadu 2006 Přítomni: p. Ing. Pavel Smutný. pí Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, pí Mgr. Šárka Kolečková,

Více

Z á p i s. 1.Prezentace a převzetí osvědčení o zvolení člena Zastupitelstva MČ

Z á p i s. 1.Prezentace a převzetí osvědčení o zvolení člena Zastupitelstva MČ Z á p i s Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části, Brno Starý Lískovec, konaného dne 15.listopadu 2010 v 17,00 hodin v sále sokolovny na ul. Máchalova 4 v Brně Starém Lískovci. 1.Prezentace

Více

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva - 1-1.zasedání zastupitelstva města - 1 - Zápis z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 8. listopadu 2010 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S

Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 05. listopadu 2014 od 17.00 hodin v sále Městského kulturního střediska v Horním Slavkově Přítomni:

Více

Z á p i s. Hosté: pí Danuše Frajtová, Ing. Petr Kocián, Ing. Marie Hrubá, p. Jan Pávek, zástupci firmy LIDL p. Ducho, p. Jaroš a ing. arch.

Z á p i s. Hosté: pí Danuše Frajtová, Ing. Petr Kocián, Ing. Marie Hrubá, p. Jan Pávek, zástupci firmy LIDL p. Ducho, p. Jaroš a ing. arch. Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, které se konalo dne 26.6.2008 od 17.00 hodin v malém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni: Ing.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Lom Zastupitelstvo obce Lom Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne 7. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lom (dále

Více

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle 96 zákona íslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis, (dále jen zákon

Více

p. Jitka Stoklásková Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 Protože nebylo dalších připomínek, postoupilo se k dalšímu bodu programu.

p. Jitka Stoklásková Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 Protože nebylo dalších připomínek, postoupilo se k dalšímu bodu programu. Z á p i s Z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 6. 11. 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: p. Petr Hynek. Neomluveni: 0

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: p. Petr Hynek. Neomluveni: 0 Z á p i s z 2. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, které se konalo dne 13.12.2006 od 17.00 hodin v Penzionu - Domov pro dchodce ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin Obec Drahotěšice Zastupitelstvo obce Drahotěšice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne 10.11.2010 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN VOLEBNÍ A JEDNACÍ ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ze dne 15. ervence 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Rudice Zastupitelstvo obce Rudice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne 4.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Rudice

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 07.11.2014 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Ing. Petr Urbanec Návrhová komise pan Aleš Šklář PRO: 15 Mgr. Radek Nitka PRO: 15

Více

Zápis. ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne v sále bohunické radnice Dlouhá 3

Zápis. ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne v sále bohunické radnice Dlouhá 3 Zápis ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne 09.03.2011 v sále bohunické radnice Dlouhá 3 Pítomni: dle prezenní listiny Zasedání ídil starosta M Brno-Bohunice Ing. Miloš Vrážel,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Pucov Zastupitelstvo obce Pucov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne 1. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pucov

Více

Město Rakovník Zastupitelstvo města. Z á p i s

Město Rakovník Zastupitelstvo města. Z á p i s Město Rakovník Zastupitelstvo města Z á p i s z prvního (ustavujícího) zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6. 11. 2006 od 17,00 hodin v sále Kulturního centra v Rakovníku Přítomni: členové

Více

Z á p i s. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián, Ing. Marie Hrubá, Ing. Zdenk Jinda, zástupci fy BKB, s.r.o., Praha - Mgr. Šilhavý a p.

Z á p i s. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián, Ing. Marie Hrubá, Ing. Zdenk Jinda, zástupci fy BKB, s.r.o., Praha - Mgr. Šilhavý a p. Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, které se konalo dne 28.2.2007 od 17.00 hodin v Penzionu - Domov pro dchodce ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Boháňka. tel , IDDS: vcrb4yt

Obec Boháňka. tel ,    IDDS: vcrb4yt Obec Boháňka Boháňka 27, 508 01 Hořice, IČO 00271357, není plátcem DPH, č. ú. 10028541/0100 Komerční banka Jičín, tel. 602564997, e-mail: ou@bohanka.org, www.bohanka.org, IDDS: vcrb4yt Zápis z ustavujícího

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 5. 11. 2014 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne 6.11.2014, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Staňkovice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 10. listopadu v sále lanškrounského zámku

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 10. listopadu v sále lanškrounského zámku Spisový znak: 101 2.1 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/36555/2010/PBr Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lanškroun dne 10. listopadu v sále lanškrounského

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: ,

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: , OBEC HORNÍ BRANNÁ Horní Branná čp. 1, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná, konaného dne 6. listopadu 2014, od 18:00

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Den a místo zasedání: 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudná Zasedání zahájeno: 18:05 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne

Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 25.11.2010 Přítomni: Pharm.Dr.Jana Bártová, Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice konaného dne 6.11.2014 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Sobčice - Zasedání bylo řádně svoláno - Počet zúčastněných zastupitelů obce: 7 -

Více

Pehled usnesení z 81. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 81. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 81. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 31. 3. 2014 v kancelái

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice / Obec Malá Hraštice Zastupitelstvo obce Malá Hraštice Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice konaného dne 31.10.2014 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Obec Kamenná Lhota, Kamenná Lhota 52. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne

Obec Kamenná Lhota, Kamenná Lhota 52. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne .., Obec Kamenná Lhota, 582 92 Kamenná Lhota 52 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne 06.11.2014 Přítomni: členové nově zvoleného zastupitelstva Vladimír Med Josef

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice konané dne ve společenském domě Orlovna Šitbořice

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice konané dne ve společenském domě Orlovna Šitbořice Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice konané dne 03.11.2014 ve společenském domě Orlovna Šitbořice 1. Přestavení nově zvolených zastupitelů a složení slibu Ustavující zasedání ZO

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad

Více

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 03.11.2014 od 18:00 h. v pravém přísálí Kulturního střediska Dvorana, s. r. o. ve Smiřicích Přítomno: 14 členů zastupitelstva

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 13 konané dne 16. 8.. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

K bodu 1 programu: 46. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne v 18:00 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: 46. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne v 18:00 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z 46. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 2. 5. 2006 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: 46. zasedání ZM Praha Bchovice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne , od 17:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne , od 17:00 hodin na obecním úřadě Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konané dne 31. 10. 2014, od 17:00 hodin na obecním úřadě Program

Více

Zápis č. 6/2006. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne 6. listopadu 2006 od 18 hodin na radnici

Zápis č. 6/2006. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne 6. listopadu 2006 od 18 hodin na radnici Zápis č. 6/2006 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného v úterý dne 6. listopadu 2006 od 18 hodin na radnici Jednání zahájil p. Műller. Přivítal přítomné členy zastupitelstva, občany

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu.

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Obec Oslavička Zastupitelstvo obce Oslavička ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne 12.11.2010, ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačlehy určuje ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Píšu a zapisovatelem paní Terezu Vinšovou.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačlehy určuje ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Píšu a zapisovatelem paní Terezu Vinšovou. Obec Kačlehy Zastupitelstvo obce Kačlehy Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačlehy, konaného dne 10.11. 2010, od 17:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 30. 10. 2014 v sále Kulturního domu v Bašce Přítomni: 15 členů zastupitelstva 50 občanů 65 účast celkem 1. Zahájení, hymna 2. Informace o výsledcích

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin. Obec Třeština Zastupitelstvo obce Třeština Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne 6. 11. 2010, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Před konáním ustavujícího

Více

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek.

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek. Obec Hořiněves Zastupitelstvo obce Hořiněves Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves, konaného dne 3.11.2014, od 17,00 hodin. Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle,

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Obec Svor. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR

Obec Svor. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR Obec Svor Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR konaného dne 4. listopadu 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 91, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 13.11.2010, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: 05.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vílanec, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Další jednání k bodu 1) programu Zahájení a organizační záležitosti

Další jednání k bodu 1) programu Zahájení a organizační záležitosti Ustavující zasedání Zastupitelstva města Nová Role (dále též ZMě) konané dne 5. listopadu 2014 od 17:00 hod. v kinosále budovy MěÚ v Nové Roli. *******************************************************************************

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. Přítomno je 11 zvolených členů zastupitelstva Členové zastupitelstva obce byli s termínem a programem

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více