Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2013) 348 final 2013/0188 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní CS CS

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU 1. V posledních letech výrazně narostly problémy způsobené daňovými podvody a daňovými úniky a dostaly se do středu pozornosti v Evropské unii i ve světě. Dochází ke ztrátám v miliardách EUR. Omezením daňových podvodů a úniků by členské státy mohly zvýšit své daňové příjmy, což by jim zároveň poskytlo větší prostor k restrukturalizaci daňových systémů tak, aby lépe podporovaly hospodářský růst, jak je nastíněno v roční analýze růstu na rok Vzhledem k rozsahu problému je navíc posílení boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům nejen otázkou příjmů, ale také spravedlnosti. Zejména v této ekonomicky složité době by poctiví daňoví poplatníci neměli být zatíženi dalším zvyšováním daní, aby se pokryly ztráty příjmů vzniklé v důsledku daňových podvodů a úniků. 2. Evropská unie (EU) již léta tyto problémy aktivně řeší, zejména tím, že přijala zvláštní právní nástroje s cílem provádět automatickou výměnu informací v Unii. Směrnice EU o zdanění příjmů z úspor zajišťuje automatickou výměnu informací u příjmů z úroků a v Radě je projednáván návrh na rozšíření její působnosti. Směrnice o správní spolupráci zajišťuje, že si členské státy budou od roku 2015 automaticky vyměňovat dostupné informace o pěti kategoriích příjmů a majetku: příjmech ze zaměstnání, odměnách ředitelů, příjmech z produktů životního pojištění, na něž se nevztahují jiné směrnice, o důchodech a vlastnictví nemovitostí a příjmech z nemovitostí. 3. Členské státy se nyní jednoznačně vyjádřily, že si přejí jít nad rámec stávající spolupráce. Evropská rada dne 2. března 2012 vyzvala Radu a Komisi, aby urychleně vypracovaly konkrétní způsoby zlepšení boje proti daňovým podvodům. Dne 6. prosince 2012 Komise předložila akční plán pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům 1. Akční plán zdůrazňuje, že automatickou výměnu informací je třeba prosazovat jako evropský a mezinárodní standard transparentnosti a výměny informací v daňové oblasti. Dne 14. května 2013 Rada pro hospodářské a finanční věci přijala závěry, v nichž ocenila práci Komise na vypracování opatření k boji proti daňovým podvodům a daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování, a uznala důležitou roli, kterou může akční plán Komise v tomto ohledu hrát Evropská rada dne 22. května 2013 šla ještě dále, když požádala o rozšíření automatické výměny informací na úrovni EU a na celosvětové úrovni, a to s ohledem na boj proti daňovým podvodům a daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování. Při této příležitosti se Komise zavázala, že v červnu 2013 navrhne změny směrnice o správní spolupráci s cílem rozšířit rozsah automatické výměny informací, přičemž revize směrnice o správní spolupráci je plánována na rok Cílem tohoto návrhu je tedy rozšířit rozsah automatické výměny informací v EU nad rámec toho, co je stanoveno ve stávajících ujednáních o automatické výměně informací v EU. Automatická výměna informací by měla být rozšířena o tyto další položky: dividendy, kapitálové zisky, jiné finanční příjmy a zůstatky na účtu. Ustanovení o přezkumu a rozšíření směrnice o správní spolupráci v roce 2017 by zůstalo zachováno. Avšak v souladu s cílem posílit automatickou výměnu informací 1 2 COM(2012) 722 final. Závěry Rady o daňových podvodech a daňových únicích ze dne 14. května 2013 (dok. 9549/13 FISC 94 ECOFIN 353). CS 2 CS

3 by se současně mělo zvážit odstranění podmínky dostupnosti u všech pěti stávajících kategorií, aby směrnice o správní spolupráci pokryla celou škálu příjmů. Navíc kategorie, o kterých se dříve uvažovalo, že by mohly být začleněny, by se změnily na základě tohoto návrhu (viz níže). Rozšíření rozsahu automatické výměny informací by rovněž přispělo k zajištění rovnosti zacházení s různými druhy aktiv a zamezilo nežádoucímu přerozdělení portfolií. 6. Komise navrhuje, aby byl v čl. 8 odst. 3 směrnice odstraněn odkaz na prahovou hodnotu, kdy si členský stát nepřeje dostávat informace od ostatních členských států, pokud jí není dosaženo. Diskuse ukázala, že taková prahová hodnota není praktická pro členské státy, které musí podávat informace. Členský stát by si však mohl nadále zvolit, že nebude přijímat žádné informace o konkrétní kategorii příjmů. 7. Iniciativa EU je zapotřebí jak z hlediska vnitřního trhu, tak z hlediska efektivnosti a účelnosti: Iniciativa EU zaručí ucelený, jednotný a komplexní přístup v rámci EU k automatické výměně informací na vnitřním trhu. Znamenalo by to jednotný způsob podávání informací členskými státy, který by vedl k úsporám nákladů jak pro daňové správy, tak pro ekonomické subjekty (viz také bod 11 níže). Právní nástroj EU by rovněž daňovým správám a ekonomickým subjektům v EU poskytl právní jistotu. Právní nástroj EU by přispěl k rozvoji mezinárodního standardu pro automatickou výměnu informací. Právní nástroj EU, který by vycházel ze směrnice o správní spolupráci, by obsahoval využití dohod v oblasti informačních technologií, které již existují nebo se připravují, aby se usnadnilo podávání zpráv podle směrnice o zdanění příjmů z úspor a směrnice o správní spolupráci. Podle těchto směrnic sdílejí členské státy EU informace v konkrétních formátech a využívají zvláštního komunikačního kanálu (systém CCN/CSI). Tyto formáty by bylo možné snadno rozšířit tak, aby byly použitelné také pro další položky, které jsou nyní navrženy k začlenění. Jelikož členské státy investovaly mnoho času a peněz do vývoje těchto formátů, došlo by k úsporám z rozsahu, pokud by si členské státy rovněž vyměňovaly informace o nových položkách s využitím těchto formátů. Kromě toho se Rada již v čl. 8 odst. 5 směrnice o správní spolupráci zavázala, že včas posoudí, zda by automatická výměna informací měla být rozšířena na základě celoevropského právního nástroje, aby se vztahovala i na další kategorie příjmů, jako jsou dividendy a kapitálové zisky. Cílem tohoto návrhu je tedy jen uspíšit práci v souladu s tímto závazkem. 8. Dohody, které mnohé vlády uzavřely nebo uzavřou s USA, v souvislosti s americkým zákonem o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely (FATCA) 3, daly další podnět k automatické výměně informací jako způsobu, jak bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům. 9. Francie, Německo, Spojené království, Itálie a Španělsko dne 9. dubna 2013 oznámily plánovaný pilotní projekt týkající se automatické výměny informací, kde bude model FATCA dohodnutý s USA použit jako základ. Tyto členské státy rovněž 3 CS 3 CS

4 vyzvaly, aby Evropa zaujala vedoucí úlohu při propagaci automatické výměny informací ve světě, a vyjádřily přání, aby se jednalo o tom, jak lze v rámci EU pokročit ve zlepšení výměny daňových informací mezi všemi členskými státy. 10. Článek 19 směrnice o správní spolupráci stanoví, že pokud členský stát nabízí třetí zemi širší spolupráci, nesmí odmítnout poskytnutí takovéto širší spolupráce žádnému jinému členskému státu, který si přeje navázat tuto širší vzájemnou spolupráci s daným členským státem. Skutečnost, že členské státy uzavřely nebo uzavřou dohody s USA v souvislosti s FATCA znamená, že poskytují širší spolupráci ve smyslu uvedeného ustanovení. 11. Rozšířená automatická výměna informací, která by vycházela z celoevropského právního nástroje, by odstranila potřebu a motivaci členských států uplatnit článek 19 smlouvy o smluvní spolupráci s cílem uzavřít dvoustranné nebo mnohostranné dohody, které mohou být považovány za přiměřené ve stejné věci, chybí-li relevantní právní předpisy Unie. Obsah různých dohod uzavřených v souladu s tímto ustanovením by ve skutečnosti představoval řadu nevýhod v porovnání s řešením, které přinese opatření EU: Rovné podmínky mezi členskými státy by mohly být ohroženy, pokud by se členské státy rozdílně dohodly na spolupráci ohledně většího objemu automaticky vyměňovaných informací. To by mohlo vést k narušení vnitřního trhu a umělým tokům kapitálu v jeho rámci. Pokud by dohody mezi členskými státy nebyly totožné, mohlo by to také způsobit potíže ekonomickým subjektům, které působí v několika členských státech, protože by čelily různým požadavkům na dodržování předpisů v různých členských státech. Mohlo by to také znamenat, že by členské státy nemohly pro podávání zpráv využívat systémy IT, které byly vyvinuty v rámci EU (viz výše). 12. Včasné přijetí a realizace mají zásadní význam, aby bylo možno využít výhod co nejdříve. Aby byla zajištěna provázanost se lhůtami pro uplatnění automatické výměny informací na kategorie příjmů a majetku, na které se již vztahuje směrnice o správní spolupráci, navrhovanými lhůtami pro provedení směrnice ve vnitrostátním právu a uplatňování nových pravidel jsou 31. prosince 2014 a 1. ledna VÝSLEDKY KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ Vedle jednání probíhajících v Radě ministrů od dubna 2013 (viz bod 1 výše) uspořádala Komise dne 21. května 2013 technickou schůzku s členskými státy, aby potvrdily, že je zapotřebí legislativního návrhu, a projednaly jeho praktické změny a obsah. V průběhu těchto jednání se ukázalo, že členské státy obecně podporují nutnost posílení automatické výměny informací a urychlení rozšíření působnosti článku 8 směrnice o správní spolupráci, jak již bylo stanoveno v čl. 8 odst. 5. Většina členských států si přeje, aby bylo urychleně přijato opatření ke zvýšení objemu automaticky vyměňovaných informací, ale nekoordinovaná opatření členských států by v této oblasti mohla vést k potenciálně trvalému roztříštění vnitřního trhu. Proto je mimořádně naléhavé, aby existoval jednotný a ucelený právní rámec EU; z tohoto důvodu nebylo vypracováno žádné posouzení dopadů. CS 4 CS

5 Evropský parlament dne 21. května 2013 přijal usnesení 4, ve kterém oceňuje akční plán Komise a její doporučení, naléhavě vyzývá členské státy, aby dodržovaly své závazky a věnovaly pozornost akčnímu plánu Komise, a kde zdůrazňuje, že EU by měla mít vedoucí úlohu v jednáních o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům, a to zejména v souvislosti s podporou automatické výměny informací. Evropský hospodářský a sociální výbor rovněž přijal stanovisko dne 17. dubna Výbor podporuje akční plán Komise a jeho úsilí nalézt praktická řešení, pokud jde o snížení daňových podvodů a daňových úniků. Zejména podporuje iniciativy Komise uvedené v odstavcích 4.6 a 4.7, pokud jde o zlepšení v oblasti automatické výměny informací. 3. PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU Cílem návrhu je změna článku 8 stávající směrnice o správní spolupráci. Změny jsou uvedeny v článku 1 návrhu. První změna se týká článku 8 odstavce 3. Navrhuje se odstranit odkaz na prahovou hodnotu, kdy si členský stát nepřeje dostávat informace od ostatních členských států, pokud jí není dosaženo. Z jednání s členskými státy vyplynulo, že taková prahová hodnota se v praxi těžko uplatňuje. Dále se navrhuje vložit slova jedné kategorii nebo několika před slovo kategoriích ; tím by se zabránilo nedorozumění v případě, že členský stát uvádí, že si nepřeje dostávat informace k jedné kategorii nebo několika kategoriím příjmů a majetku uvedeným v odstavci 1, i když chce dostávat informace k ostatním. Navrhuje se zavést, a to formou nového odstavce 3a článku 8, automatickou výměnu informací o dividendách, kapitálových ziscích, veškerých dalších příjmech plynoucích z aktiv na finančním účtu, jakékoli částce, ohledně které je finanční instituce povinnou stranou (tj. je právně nebo smluvně povinna zaplatit) nebo dlužníkem, včetně všech splátek, a o zůstatcích na účtu. Tyto další položky se týkají příjmů vyplácených přímo nebo nepřímo skutečným majitelům, kterými jsou fyzické osoby podle definice v čl. 3 bodě 11 písm. a) směrnice 2011/16/EU, nebo majetku, který tyto osoby přímo nebo nepřímo drží. Nenavrhuje se na nové položky rozšířit stávající podmínku stanovenou v čl. 8 odst. 1 vztahující se na příjmy momentálně zahrnuté do směrnice, a to, že informace se musí sdělovat, pouze jsou-li dostupné. Informace o těchto nových položkách budou určitě dostupné, protože finanční zprostředkovatelé budou povinni je oznamovat daňovým správám v rámci dohod, které členské státy uzavřely nebo uzavřou s USA v souvislosti s FATCA. Pokud jde o článek 8 odstavec 5, navrhují se tyto změny: v prvním pododstavci se doplňuje odkaz na nový odstavec 3a a přezkum podmínky dostupnosti se bude týkat všech pěti kategorií uvedených v odstavci 1 (namísto pouze tří z nich); v druhém pododstavci písm. b) se odkaz na dividendy a kapitálové zisky, které je třeba vzít v úvahu pro další rozšíření směrnice, odstraňuje, jelikož tyto kategorie jsou nyní doplněny v novém odstavci 3a; další kategorie a položky, včetně licenčních poplatků (licenční poplatky jsou již ve stávajícím znění zmíněny) se nahrazuje tak, aby byl rozsah ponechán otevřený pro nový návrh v roce Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. května 2013 o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům (zpráva Kleva) 2013/2025 (INI). Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. dubna 2013 ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Akční plán na posílení boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům COM(2012) 722 final (zpráva Dandea) CESE 101/2013. CS 5 CS

6 Článek 2 obsahuje obvyklé ustanovení o povinnosti členských států směrnici provést. Lhůtami navrženými pro provedení a uplatňování nových pravidel jsou 31. prosince 2014 a 1. ledna 2015, aby došlo k jejich sladění se lhůtami, které se vztahují na kategorie příjmů a majetku obsažené v čl. 8 odst.1 stávající směrnice. 4. ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY Návrh nemá žádný dopad na rozpočet. To platí zejména s ohledem na využívání nástrojů IT, neboť vyvíjené nástroje budou rovněž použity k provedení této směrnice. CS 6 CS

7 2013/0188 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 115 této smlouvy, s ohledem na návrh Evropské komise, po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům, s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu 6, s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru 7, v souladu se zvláštním legislativním postupem, vzhledem k těmto důvodům: (1) V posledních letech výrazně narostly problémy způsobené daňovými podvody a daňovými úniky a dostaly se do středu pozornosti v Unii i ve světě. Neoznámené a nezdaněné příjmy značně snižují daňové příjmy členských států. Proto je naléhavě nutné zvýšit účinnost a efektivnost výběru daní. Automatická výměna informací představuje v tomto ohledu významný nástroj a Komise ve svém sdělení ze dne 6. prosince 2012 obsahujícím akční plán pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům 8 zdůraznila nutnost důsledně prosazovat automatickou výměnu informací jako budoucí evropský a mezinárodní standard pro transparentnost a výměnu informací v daňové oblasti. Evropská rada dne 22. května 2013 požádala o rozšíření automatické výměny informací na úrovni Unie a na globální úrovni, a to s ohledem na boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování. (2) Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS 9 již stanoví povinnou automatickou výměnu informací mezi členskými státy u konkrétních kategorií příjmů a majetku. Rovněž vytváří přístup, aby automatická výměna informací byla krok za krokem posilována postupným rozšiřováním o nové kategorie příjmů a majetku a byla odstraněna podmínka, že se informace musí předávat, pouze jsou-li dostupné. (3) Jak bylo zdůrazněno v žádosti Evropské rady, je vhodné s rozšířením automatické výměny informací pokročit, jak je stanoveno v čl. 8 odst. 5 směrnice 2011/16/EU. Iniciativa Unie zajišťuje ucelený, jednotný a komplexní celounijní přístup v Úř. věst. C,, s.. Úř. věst. C,, s.. COM(2012) 722 final. Úř. věst. L 64, , s. 1. CS 7 CS

8 oblasti automatické výměny informací na vnitřním trhu, což by vedlo k úsporám nákladů jak daňových správ, tak i ekonomických subjektů. (4) Skutečnost, že členské státy uzavřely nebo vyjádřily záměr uzavřít dohody se Spojenými státy americkými v souvislosti s jejich zákonem o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely (obvykle označovaným jako FATCA ) znamená, že členské státy nabízejí nebo budou nabízet širší spolupráci ve smyslu článku 19 směrnice 2011/16/EU, a jsou nebo budou povinny tuto širší spolupráci nabídnout i jiným členským státům. (5) Uzavření paralelních a nekoordinovaných dohod členskými státy podle článku 19 směrnice 2011/16/EU by vedlo k narušení, které by nepříznivě ovlivnilo řádné fungování vnitřního trhu. Rozšířená automatická výměna informací, která by vycházela z celounijního právního nástroje, by odstranila potřebu členských států uplatnit uvedené ustanovení s cílem uzavřít dvoustranné nebo mnohostranné dohody, které mohou být považovány za přiměřené ve stejné věci, chybí-li relevantní právní předpisy Unie. (6) Oblast působnosti článku 8 směrnice 2011/16/EU by měla být rozšířena tak, aby zahrnovala následující položky, na něž se vztahuje FATCA a související dohody uzavřené členskými státy: dividendy, kapitálové zisky, jiné finanční příjmy a zůstatky na účtu, které jsou vypláceny, zajištěny nebo drženy finanční institucí v přímý či nepřímý prospěch skutečného majitele, kterým je fyzická osoba, jež je rezidentem jiného členského státu. (7) Podmínka, že k automatické výměně dochází v závislosti na dostupnosti požadovaných informací, jak je stanoveno v čl. 8 odst. 1 směrnice 2011/16/EU, by se neměla vztahovat na nové položky, protože informace o těchto položkách musí finanční zprostředkovatelé nutně zpřístupnit daňovým správám v rámci dohod se Spojenými státy v souvislosti s FATCA. (8) Odkaz na prahovou hodnotu v čl. 8 odst. 3 směrnice 2011/16/EU by měl být odstraněn, neboť tento práh není možné v praxi dodržovat. (9) Přezkum stavu dostupnosti, který má být proveden v roce 2017, by měl být rozšířen na všech pět kategorií uvedených v čl. 8 odst. 1 směrnice 2011/16/EU, aby bylo posouzeno předávání informací všemi členskými státy ve všech těchto kategoriích. (10) Tato směrnice respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie. (11) Jelikož cíle této směrnice, konkrétně účinné správní spolupráce mezi členskými státy za podmínek slučitelných s řádným fungováním vnitřního trhu, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu požadované jednotnosti a efektivnosti lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle. (12) Směrnice 2011/16/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna, CS 8 CS

9 PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Článek 1 Článek 8 směrnice 2011/16/EU se mění takto: a) Odstavec 3 se nahrazuje tímto: 3. Příslušný orgán členského státu může sdělit příslušnému orgánu kteréhokoli jiného členského státu, že si nepřeje dostávat informace o jedné kategorii nebo několika kategoriích příjmů a majetku uvedených v odstavci 1. Uvědomí o tom rovněž Komisi. Jestliže členský stát neuvědomí Komisi o žádné kategorii, o níž má dostupné informace, lze mít za to, že si nepřeje dostávat informace podle odstavce 1. b) Za odstavec 3 se vkládá nový odstavec, který zní: 3a. Příslušný orgán každého členského státu prostřednictvím automatické výměny sdělí příslušnému orgánu kteréhokoli jiného členského státu informace za zdaňovací období počínaje dnem 1. ledna 2014 týkající se následujících položek, které jsou vypláceny, zajištěny nebo drženy finanční institucí v přímý či nepřímý prospěch skutečného majitele, kterým je fyzická osoba, jež je rezidentem tohoto jiného členského státu: (a) dividend; (b) kapitálových výnosů; (c) veškerých jiných příjmů plynoucích z aktiv na finančním účtu; (d) veškerých částek, u nichž vystupuje finanční instituce jako povinná strana nebo dlužník, včetně všech splátek; (e) zůstatků na účtu. První pododstavec se nepoužije v případě, že výměna předmětných informací je zajištěna podle odstavce 1 nebo jakýmkoli jiným právním nástrojem Unie. c) Odstavec 5 se nahrazuje tímto: 5. Komise před 1. červencem 2017 předloží zprávu, která bude obsahovat přehled a hodnocení obdržených statistik a informací ohledně otázek, jako jsou správní a další související náklady a přínosy automatické výměny informací a praktické aspekty s tím spojené. V případě potřeby předloží Komise Radě návrh týkající se kategorií a podmínek stanovených v odstavci 1, včetně podmínky, že informace o osobách, které jsou rezidenty jiných členských států, nebo o položkách uvedených v odstavci 3a nebo obou musí být dostupné. Při projednávání návrhu předloženého Komisí Rada posoudí další posílení efektivnosti a fungování automatické výměny informací a zvýšení její úrovně s cílem stanovit, že: a) příslušný orgán každého členského státu sdělí automatickou výměnou příslušnému orgánu kteréhokoli jiného členského státu informace týkající se zdaňovacích období od 1. ledna 2017 a osob, které jsou rezidenty tohoto jiného členského státu, u všech kategorií příjmů a majetku uvedených v odstavci 1, jak jsou chápány podle vnitrostátních právních předpisů členského státu, který tyto informace sděluje; CS 9 CS

10 b) seznamy kategorií a položek uvedené v odstavcích 1 a 3a se rozšíří o další kategorie a položky, včetně licenčních poplatků. Článek 2 1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Článek 3 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Článek 4 Tato směrnice je určena členským státům. V Bruselu dnev Bruselu dne Za Radu předseda CS 10 CS

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II

SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II 5. PROSI CE 2012 SMĚREM KE SKUTEČ É HOSPODÁŘSKÉ A MĚ OVÉ U II Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady V úzké spolupráci s: José Manuelem Barrosem, předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem, předsedou

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ KYBERNETICKÁ

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Pakt EU o demokratické správě věcí veřejných Dodržování právního státu a základních práv Nástin iniciativy skupiny ALDE

Pakt EU o demokratické správě věcí veřejných Dodržování právního státu a základních práv Nástin iniciativy skupiny ALDE Pakt EU o demokratické správě věcí veřejných Dodržování právního státu a základních práv Nástin iniciativy skupiny ALDE Úvod Země, které se chtějí připojit k Evropské unii, musí splňovat nejvyšší normy

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 404 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více