207/2001 Sb. VYHLÁŠKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "207/2001 Sb. VYHLÁŠKA"

Transkript

1 Systém ASPI - stav k do částky 3/2014 Sb. a 1/2014 Sb.m.s. 207/2001 Sb. -, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení - poslední stav textu 207/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 8. června 2001, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 230/2001 Sb. Změna: 499/2001 Sb. Změna: 566/2002 Sb. Změna: 660/2004 Sb. Změna: 539/2005 Sb. Změna: 300/2006 Sb., 352/2006 Sb. Změna: 389/2007 Sb. Změna: 419/2008 Sb. Změna: 445/2008 Sb. Změna: 485/2009 Sb. Změna: 485/2009 Sb. (část) Změna: 315/2010 Sb. Změna: 417/2011 Sb. Změna: 455/2012 Sb. Změna: 424/2013 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"): a) obecní úřady, (1) Matriční úřady jsou b) v hlavním městě Praze úřady městských částí, Úvodní ustanovení 1 Matriční úřady a jejich správní obvody c) v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí, d) pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které vedou knihu narození, knihu manželství a knihu úmrtí (dále jen "matriční kniha") a vykonávají další činnosti stanovené zákonem. (2) Seznam matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů obsahuje příloha č. 1. (3) Seznam registrujících matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů obsahuje příloha č Vzory matričních tiskopisů V příloze č. 2 jsou uvedeny vzory těchto matričních tiskopisů: 1. Úvodní list matriční knihy narození 2. Úvodní list matriční knihy manželství 3. Úvodní list matriční knihy úmrtí 4. List podpisových vzorů 5. List matriční knihy narození 6. List matriční knihy manželství 7. List matriční knihy úmrtí 8. Abecední jmenný rejstřík 9. Rodný list

2 10. Oddací list 11. Úmrtní list 12. Úmrtní list, s uvedením údajů žijícího partnera, nastalo-li úmrtí za trvání partnerství 13. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 14. Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství 15. Osvědčení k uzavření církevního sňatku 16. Dotazník k uzavření manželství 17. Protokol o uzavření manželství. 18. Úvodní list matriční knihy partnerství 19. List matriční knihy partnerství 20. Doklad o partnerství 21. Dotazník k partnerství 22. Protokol o vstupu do partnerství. Podrobnosti o technickém způsobu vedení matričních knih 3 (1) Matriční knihu tvoří matriční tiskopisy svázané do svazků. Každý svazek matriční knihy obsahuje úvodní list matriční knihy, list podpisových vzorů, listy, na které se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik partnerství nebo úmrtí, (dále jen "matriční list") a listy pro abecední jmenný rejstřík (dále jen "rejstřík"). Jednotlivé matriční listy jsou předem očíslovány. (2) Svazek matriční knihy obsahuje maximálně 300 matričních listů. (3) Každý svazek matriční knihy má na přední straně vazby vyznačen druh matriční knihy, název matričního úřadu, název obce, města, v hlavním městě Praze a územně členěných statutárních městech i název městské části nebo městského obvodu nebo označení vojenského újezdu, pro které se matriční kniha vede, pořadové číslo svazku a uvedení počátečního a konečného data zápisů. Svazky matriční knihy, do kterých se zapisují narození, uzavření manželství, vznik partnerství a úmrtí státních občanů České republiky (dále jen "občan"), ke kterým došlo v cizině, (dále jen "zvláštní matrika") mají místo názvu obce uvedeno "Zvláštní matrika". (4) Úvodní list každého svazku matriční knihy vyplní zaměstnanec obce nebo Ministerstva obrany zařazený do matričního úřadu (dále jen "matrikář"). Uvedené údaje na tomto listu ověří zaměstnanec pověřený činností na úseku matrik a) obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen "úřad s rozšířenou působností") pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo b) krajského úřadu pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, a Magistrátu hlavního města Prahy, jakož i magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně pro úřady městských částí, popřípadě městských obvodů těchto měst (dále jen "krajský úřad"). (5) Matriční úřad vede matriční knihy pro každou obec, město, městskou část, městský obvod a území vojenského újezdu samostatně. Registrující matriční úřad vede jednu knihu pro svůj správní obvod. (6) Svazky matriční knihy se od účinnosti vyhlášky označí novou číselnou řadou začínající číslicí 1. U zvláštní matriky se před číselnou řadou každého svazku matriční knihy uvede "ZM". (7) Vede-li matriční úřad souběžně více než jeden svazek pro jeden druh matriční knihy pro jednu obec, městskou část, městský obvod, území vojenského újezdu nebo zvláštní matriku, označí se na přední straně vazby každý jednotlivý svazek matriční knihy římským číslem, počínaje číslem I lomeným arabským číslem svazku. Toto označení se uvede i na úvodním listu svazku matriční knihy a vyznačí se, pro jaké zápisy je tento svazek matriční knihy veden. 4 (1) Zápis do matriční knihy provádí matrikář vlastnoručně dokumentním inkoustem vyplněním jednotlivých oddílů příslušného matričního listu. Zápis se označí pořadovým číslem při jeho provádění. Písmo musí být čitelné. (2) Oddíl matričního listu, který nelze vyplnit pro objektivní neexistenci údajů v době provádění zápisu, se proškrtne vodorovnou čarou. Nevyplněná část oddílu "Záznamy a opravy před podpisem" se proškrtne čarou napříč. Nelze proškrtnout oddíl "Dodatečné záznamy a opravy". (3) Místo údajů, které se do uzavření zápisu nepodařilo zjistit, uvede matrikář v příslušných oddílech matričního listu slovo "nezjištěno", pokud není stanoveno jinak.

3 (4) Zůstal-li některý údaj nezjištěn i po uzavření zápisu a po následném dalším šetření, učiní se o tom záznam v oddíle matričního listu "Dodatečné záznamy a opravy". 5 (1) Do matriční knihy, s výjimkou matriční knihy vedené zvláštní matrikou, se zapisují narození, uzavření manželství, vznik partnerství a úmrtí (dále jen "matriční událost"), k nimž došlo v témže kalendářním roce. Za posledním zápisem kalendářního roku musí být ponechán přiměřený počet matričních listů pro dodatečné zápisy. V zápisech matričních událostí nastalých v následujících letech se pokračuje, pokud není popsán celý svazek matriční knihy. Přitom se zápisy v každém ročníku číslují samostatně s tím, že se v záhlaví matričního listu, na němž je uveden první zápis v roce, uvede označení roku, a to i v případě, že v kalendářním roce nebude proveden žádný zápis. (2) Bude-li svazek matriční knihy popsán před skončením kalendářního roku, použije se svazek matriční knihy další, přičemž se v číslování zápisů pokračuje. Jednotlivé svazky matriční knihy následující za sebou se označí postupně arabským číslem. 6 Vynechání matričního listu Vynechá-li se jeden nebo více matričních listů, přeškrtne matrikář prázdný list čarou napříč a tento list označí doložkou "omylem vynecháno". K doložce připojí svůj podpis a datum. 7 Zrušení zápisu Chybný neuzavřený zápis nebo chybně zapsaný uzavřený zápis se zruší tím způsobem, že se přeškrtne čarou napříč a v oddíle "Dodatečné záznamy a opravy" se poznamená, že zápis se považuje za zrušený s uvedením důvodu. Pořadové číslo zrušeného zápisu je nutno rovněž považovat za neučiněné, pokud za zrušeným zápisem není ještě proveden další zápis. 8 Uvádění data v zápisech Den, měsíc a rok v zápisu, dodatečném zápisu, dodatečném záznamu a opravě zápisu a den, měsíc a rok jejich provedení se uvádějí arabskými číslicemi podle gregoriánského kalendáře tak, že se pro kalendářní den použije označení 01 až 31, pro kalendářní měsíc 01 až 12 a pro kalendářní rok pořadové číslo. Uvedená označení se oddělí tečkami. (1) Místo matriční události se v zápise uvede 9 Uvedení místa matriční události a) názvem obce, a je-li členěna na části, též názvem její části, popřípadě i názvem katastrálního území, a číslem popisným nebo evidenčním; shoduje-li se název obce s názvem části obce, část obce se neuvádí, b) v hlavním městě Praze názvem části obce, katastrálního území, číslem popisným nebo evidenčním. (2) Nemá-li místo matriční události číslo popisné nebo evidenční, připojí se k názvu obce bližší označení místa matriční události. U místa uzavření manželství nebo vzniku partnerství lze vedle čísla popisného nebo evidenčního připojit bližší označení místa. (3) Místo matriční události nastalé v cizině se uvede názvem obce, popřípadě bližším označením místa matriční události a názvem státu. 10 Uvedení místa narození, státního občanství, pohlaví, příjmení a trvalého pobytu (1) Místo narození, nejde-li o zápis místa matriční události, se uvede v zápise a) názvem obce nebo vojenského újezdu a okresu, jde-li o narození v České republice, nebo b) názvem obce a názvem státu, jde-li o místo narození v cizině. (2) Státní občanství se v zápise uvede názvem státu. Jde-li o osobu, která není státním občanem žádného státu, údaj o státním občanství se proškrtne a do oddílu "Záznamy a opravy před podpisem" se uvede, že zapsaná osoba je osobou bez státního občanství. (3) Pohlaví se v zápise uvede zkratkou M pro pohlaví mužské a F pro pohlaví ženské. (4) V zápise se k příjmení zapisovaných osob vyplní údaj o rodném příjmení pouze tehdy, jde-li o osobu, která uzavřela manželství a u které v důsledku toho došlo ke změně příjmení.

4 (5) Místo trvalého pobytu se v zápise uvede způsobem uvedeným v 9 odst. 1 doplněným o název ulice, číslo orientační, je-li přiděleno, a název okresu. Pokud osoba nemá trvalý pobyt v České republice, uvede se místo jejího pobytu v cizině způsobem uvedeným v 9 odst Zkratky Zkratek lze v zápisech užívat jen tehdy, jestliže jsou běžné a není-li to na závadu úplnosti a jasnosti provedeného zápisu. Nelze však zkracovat jméno, popřípadě jména, označení rodinného stavu a názvy obcí. 12 Oprava zápisu (1) Chybné nebo nesprávné údaje zjištěné v zápise matrikář podtečkuje nebo podčárkuje a správné údaje uvede a) před jeho uzavřením v oddíle "Záznamy a opravy před podpisem", b) po jeho uzavření v oddíle "Dodatečné záznamy a opravy". (2) Chybně zapsané pořadové číslo zápisu se opraví přeškrtnutím chybného čísla, nad které se uvede správné číslo. 13 Podpis zápisu, dodatečného zápisu, dodatečného záznamu a opravy (1) Matrikář podepíše každý zápis, dodatečný zápis, dodatečný záznam a opravu zápisu. (2) Podpis matrikáře musí odpovídat podpisovému vzoru uvedenému v bodu 4 přílohy č Dodatečný zápis (1) Dodatečný zápis se provede v ročníku matriční knihy, v němž matriční událost nastala, a to v takové podobě, která je v souladu s právními předpisy v té době platnými. (2) Dodatečné zápisy matričních událostí nastalých před 1. lednem 1950 se provádějí do matričních knih, do nichž se zapisovaly matriční události osob bez náboženského vyznání. (3) Nelze-li pro nedostatek místa provést dodatečný zápis matriční události do matriční knihy v příslušném ročníku, v němž matriční událost nastala, provede se a) do matriční knihy na konci ročníku 1949, nastala-li matriční událost před 1. lednem 1950, b) do matriční knihy nejbližšího následujícího ročníku. 15 Dodatečný záznam (1) Dodatečný záznam se provede v oddíle "Dodatečné záznamy a opravy" u zápisu, ke kterému náleží. (2) Je-li oddíl "Dodatečné záznamy a opravy" zcela zaplněn, lze pro další záznamy vlepit ke středu matriční knihy u příslušného zápisu nepřesahující list papíru. Tento list se opatří na dvou místech, kde byl přilepen, otiskem úředního razítka matričního úřadu tak, aby část otisku razítka byla otištěna do matriční knihy. Na vlepeném listu se uvede: "Dodatek k zápisu narození (uzavření manželství, vzniku partnerství, úmrtí) č.... matriční knihy sv.... (označení matričního úřadu)...". 16 Způsob a postup při vedení rejstříku (1) Rejstřík se vede na konci každého svazku matriční knihy. Každý zápis matriční události se vyznačí v rejstříku s odkazem na číslo matričního listu. Pokud má matriční kniha více svazků pro matriční události nastalé v jednom kalendářním roce, může být veden společný rejstřík v prvním svazku této knihy; v tomto případě se v rejstříku vyznačí i číslo svazku matriční knihy, v němž je zápis proveden. (2) V rejstříku se zapisují příjmení a jména do dvou sloupců, do levého mužů, do pravého žen. Příjmení se uvádějí vždy před jménem. Uzavřená manželství se zapíší do rejstříku, jak podle příjmení muže, tak podle příjmení ženy. (3) Dojde-li ke změně jména nebo příjmení osoby zapsané v matriční knize, vyznačí se tato změna v rejstříku novým zápisem.

5 (4) Chybný nebo nesprávný údaj nebo chybně zapsané pořadové číslo v rejstříku se opraví jejich přeškrtnutím a nadepsáním správného údaje nebo správného čísla. Postup při zapisování do matričních knih 17 Zápis narození (1) Zápis narození provede matrikář vyplněním příslušného matričního listu v knize narození podle učiněného oznámení. (2) V oddíle "Záznamy a opravy před podpisem" se zejména uvede souhlasné prohlášení o určení otcovství a způsob užívání příjmení žen. 18 Zápis vícečetných porodů Zápisy vícečetných porodů provede matrikář v časovém pořadí narození dětí a do oddílu "Záznamy a opravy před podpisem" se vyznačí, pod kterým pořadovým číslem je proveden zápis sourozence. 19 Zápis mrtvě narozeného dítěte (1) Dítě mrtvě narozené zapíše matrikář jen do knihy narození. (2) Dítěti mrtvě narozenému se nepřiděluje rodné číslo, oddíl pro rodné číslo matrikář proškrtne vodorovnou čarou. (3) V oddíle "Záznamy a opravy před podpisem" zápisu se vyznačí, že jde o dítě mrtvě narozené. 20 Zápis narození dítěte nezjištěné totožnosti Zápis narození nalezeného dítěte nezjištěné totožnosti se provede po ověření, že nebyl dosud v matriční knize proveden. V oddíle "Záznamy a opravy před podpisem" se uvede čas, místo a okolnosti, za kterých bylo dítě nalezeno, popis jeho zvláštních tělesných znaků, oděvu a označení jiných předmětů majících vztah ke zjištění jeho totožnosti včetně pravděpodobného věku. 21 Zápis manželství (1) Zápis manželství provede matrikář vyplněním příslušného matričního listu v knize manželství. (2) V oddíle "Záznamy a opravy před podpisem" se zejména uvede pravomocné rozhodnutí o povolení krajského úřadu k uzavření manželství zmocněncem, pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství nezletilému staršímu šestnácti let, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo pravomocné rozhodnutí o jeho prominutí, osvědčení o splnění všech požadavků občanského zákoníku pro uzavření církevního sňatku 4). 21a Zápis partnerství (1) Zápis partnerství provede matrikář vyplněním příslušného matričního listu v knize partnerství. (2) V oddíle Záznamy a opravy před podpisem se zejména uvede údaj o předložení vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství nebo pravomocné rozhodnutí o jeho prominutí. 22 Zápis úmrtí Zápis úmrtí provede matrikář vyplněním příslušného matričního listu v knize úmrtí. 23 Zápis úmrtí osoby nezjištěné totožnosti (1) V zápise úmrtí osoby nezjištěné totožnosti se v oddíle "Záznamy a opravy před podpisem" uvede i čas, místo a okolnosti, za kterých byla osoba nalezena, popis oděvu a jiných předmětů majících vztah ke zjištění totožnosti této osoby, popřípadě zvláštní tělesné znaky, jakož i pravděpodobný věk. (2) Jde-li o zápis nalezeného mrtvého novorozeněte, jehož totožnost byla, byť i dodatečně zjištěna, provede příslušný

6 matriční úřad šetření, nebylo-li takové novorozeně zapsáno v matriční knize jako dítě živě narozené. Pokud takto zapsáno nebylo, zajistí provedení zápisu. Postup při vydávání rodných listů, oddacích listů, dokladů o partnerství, úmrtních listů, potvrzení a doslovných výpisů z matričních knih 24 (1) Rodný list, oddací list, doklad o partnerství nebo úmrtní list (dále jen "matriční doklad") se vydává pouze z uzavřeného zápisu 1) na předepsaném tiskopise. Údaje se vyplňují strojopisně nebo pomocí výpočetní techniky. Kopie prvního vydaného matričního dokladu, kopie matričního dokladu vydaného po provedení dodatečného záznamu nebo opravy zápisu v matriční knize se založí do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 způsobem uvedeným v 8 zákona. Kopie každého dalšího matričního dokladu, nejde-li o kopie uvedené ve větě třetí, se založí do spisové dokumentace. výpisu. (2) Údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize se v matričním dokladu uvádějí podle stavu ke dni vydání (3) Názvy obcí a okresů nebo států se v matričním dokladu uvádějí názvem existujícím v době vydání matričního dokladu, který se uvede i do matriční knihy, není-li údaj o změně názvu obce uveden na úvodním listu matriční knihy vedené pro tuto obec. Na žádost lze původní název uvést do poznámky matričního dokladu. 25 (1) Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize se vydá na základě žádosti a a) po prokázání, že osoba uplatňuje nárok v cizině, nebo b) stanoví-li tak zvláštní zákon. (2) Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize obsahuje a) označení matričního úřadu, který potvrzení vydal, a číslo jednací, b) údaj o tom, komu bylo potvrzení vydáno, c) důvod vydání potvrzení, d) druh, datum a místo matriční události, e) jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká, f) potvrzovaná skutečnost uvedená v matriční knize, g) místo a datum vyhotovení, h) jméno, popř. jména a příjmení matrikáře, jeho podpis a otisk úředního razítka matričního úřadu. (3) Doslovný výpis se vydá na základě písemné žádosti osoby uvedené v 25 odst. 1 písm. a) nebo 25a odst. 1 písm. a) zákona, státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku pro výkon přenesené působnosti. Doslovný výpis opatří matrikář doložkou, v níž uvede, z jaké matriční knihy byl doslovný výpis pořízen. Připojí otisk úředního razítka matričního úřadu, jméno a příjmení, podpis a datum. (4) Matriční doklady a potvrzení z matričních knih se a) předávají žadateli na základě prokázání jeho totožnosti, b) zasílají na doručenku do vlastních rukou, c) zasílají matričnímu úřadu, který poskytl podklady pro zápis do matriční knihy, k jejich předání, d) zasílají zastupitelskému úřadu cizího státu v České republice, pokud o vystavení požádá, nebo e) zasílají úřadu s rozšířenou působností, nebo krajskému úřadu k ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka, pokud o to zastupitelský úřad cizího státu nebo státní orgán požádá; úřad s rozšířenou působností, nebo krajský úřad po ověření zašle matriční doklad Ministerstvu zahraničních věcí. 26 Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny (1) Požádá-li osoba o zaslání matričního dokladu do ciziny, zašle matriční úřad tento doklad na doručenku do vlastních rukou, byl-li uhrazen správní poplatek za jeho vydání nebo je-li jeho vydání od úhrady správního poplatku osvobozeno. (2) Pokud nebyl poplatek za vydání matričního dokladu uhrazen a jeho vydání není od správního poplatku osvobozeno, zašle matriční úřad žadateli matriční doklad prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky.

7 (3) Mají-li být matriční doklady použity v cizině, zašle matriční úřad na základě žádosti vydaný matriční doklad úřadu s rozšířenou působností, nebo krajskému úřadu k ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka2) (4) Ověření se vyznačí formou ověřovací doložky na matričních, popřípadě dalších dokladech vydaných matričním úřadem nebo vyznačením ověřovací doložky na samostatném listu, který musí být pevně spojen s matričním dokladem. Ověřovací doložka obsahuje a) označení úřadu s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu, b) číslo jednací, c) konstatování, že se ověřuje pravost podpisu matrikáře s uvedením jeho jména a příjmení a konstatování, že se ověřuje pravost otisku úředního razítka matričního úřadu a jeho označení, d) místo a datum ověření, e) jméno, popř. jména, příjmení a podpis matrikáře úřadu s rozšířenou působností, nebo matrikáře krajského úřadu a otisk úředního razítka úřadu s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu. (5) Na základě žádosti úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad po vyznačení ověřovací doložky matriční doklad a) předá žadateli po prokázání jeho totožnosti, b) zašle žadateli na adresu v České republice na doručenku do vlastních rukou, c) zašle Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, nebo d) zašle matričnímu úřadu k předání žadateli. Obecné podmínky pro vedení sbírky listin a nahlížení do ní 27 (1) Listiny, které tvoří sbírku listin, 3) označí matrikář číslem zápisu, matričního listu, svazku a ročníku matriční knihy. Sbírku listin uloží matrikář odděleně od matriční knihy tak, aby byla zabezpečena proti zničení či poškození. (2) Na listiny určené k založení do sbírky listin uložené u úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, vyznačí matrikář též údaj o tom, kdy byly dodatečný zápis, dodatečný záznam a oprava provedeny. Současně matrikář připojí datum, podpis a úřední razítko matričního úřadu. (3) Matriční úřad předá úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajskému úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, sbírku listin za kalendářní rok s vyznačením názvu matričního úřadu a názvu obce, městské části, městského obvodu nebo vojenského újezdu, pro které se matriční kniha vede. Dále uvede druh matriční knihy, ročník, svazek a čísla zápisů v ní obsažených. (4) Po provedení dodatečného zápisu, dodatečného záznamu nebo opravy zápisu matriční události, která nastala do konce roku 1958, zašle matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajskému úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, kromě listin uvedených v odstavci 1, a) doslovný výpis z matriční knihy v případě dodatečného zápisu matriční události, b) znění provedeného dodatečného záznamu a opravy. (5) K nahlížení do sbírky listin se předkládá pouze ta její část, která se vztahuje k příslušné matriční události. 28 Potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin obsahuje a) označení úřadu, který potvrzení vydal, a číslo jednací, b) údaj o tom, komu bylo potvrzení vydáno, c) důvod vydání potvrzení, d) druh, datum a místo matriční události, e) jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká, f) potvrzovanou skutečnost uvedenou ve sbírce listin,

8 g) místo a datum vyhotovení, h) jméno, popř. jména a příjmení matrikáře nebo matrikáře úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikáře krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, jeho podpis a otisk úředního razítka. Postup při vydávání osvědčení pro uzavření církevního sňatku, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství 29 Osvědčení o splnění požadavků občanského zákoníku pro uzavření církevního sňatku 4) základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství. 5) vydá matriční úřad na 30 (1) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubence po předložení dokladů k vydání vysvědčení 6) a po ověření splnění podmínek k uzavření manželství.5) (2) Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství vydá matriční úřad na základě písemné žádosti osoby, která chce vstoupit do partnerství, po předložení dokladů k vydání vysvědčení 6) a po ověření splnění podmínek ke vstupu do partnerství 5). (3) Má-li být vysvědčení zasláno do ciziny, postupuje se obdobně jako u zasílání matričních dokladů do ciziny. Postup při zápisu oznámení o užívání příjmení po rozvodu 31 (1) Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení, popřípadě upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího lze učinit ústně do protokolu nebo písemně u kteréhokoli matričního úřadu. (2) Matriční úřad, u něhož je uzavření manželství zapsáno, ověří údaje uvedené v oznámení z předloženého a) průkazu totožnosti, a b) není-li rozvod manželství v matriční knize zapsán, dokladu o rozvodu s údajem o právní moci. (3) Matriční úřad, u něhož není uzavření manželství zapsáno, ověří údaje uvedené v oznámení z předloženého a) průkazu totožnosti, b) oddacího listu, a c) dokladu o rozvodu manželství s údajem o právní moci. 32 (1) O oznámení o užívání příjmení po rozvodu vydá oznamovateli potvrzení matrikář matričního úřadu, u něhož bylo oznámení učiněno. (2) Je-li oznámení učiněno u matričního úřadu, u něhož není uzavření manželství zapsáno, postoupí matrikář písemné oznámení rozvedeného manžela spolu s doklady uvedenými v 31 odst. 3 písm. b) a c) matričnímu úřadu příslušnému podle místa uzavření manželství. V evidenci si vyznačí, kterému matričnímu úřadu bylo oznámení postoupeno. (3) Bylo-li manželství občana uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení a) prostřednictvím matričního úřadu v České republice, nebo b) prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky, nebo c) přímo u zvláštní matriky. Postup při uvádění příjmení žen v matričních knihách a na matričních dokladech 33 (1) Žena, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, popřípadě rodiče dítěte ženského pohlaví, kteří žádají o uvedení příjmení v mužském tvaru, předloží matričnímu úřadu žádost o provedení zápisu tohoto příjmení v matriční knize. Žádost lze podat u kteréhokoli matričního úřadu. Její podání není časově omezeno. (2) Zápis příjmení v mužském tvaru se provede na základě a) prokázání totožnosti žadatele,

9 b) matričního dokladu, byl-li již zápis proveden a pokud jej vlastní, c) písemného souhlasu druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocného rozhodnutí soudu nahrazujícího tento souhlas, jde-li o nezletilou osobu, a d) písemného souhlasu nezletilé osoby starší 15 let. 34 (1) Je-li žádost podána u matričního úřadu, u něhož není matriční událost zapsána, postoupí matrikář žádost spolu s doklady uvedenými v 33 odst. 2 písm. b), c) a d) matričnímu úřadu, u něhož je matriční událost zapsána. V evidenci si vyznačí, kterému matričnímu úřadu byla žádost postoupena. (2) Matrikář matričního úřadu, u něhož se matriční událost zapisuje, zapíše do matriční knihy na prvním místě příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a na druhém místě za lomítko příjmení v mužském tvaru. Do oddílu "Záznamy a opravy před podpisem" se uvede, jaké příjmení si jeho nositelka, popřípadě rodiče nezletilé osoby ženského pohlaví zvolili. (3) V případech, kdy již byl zápis matriční události proveden, učiní se záznam o užívání příjmení do sloupce nebo oddílu "Dodatečné záznamy a opravy" a vystaví se nový matriční doklad. Způsob a postup ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře 35 (1) Zaměstnance obce, v hlavním městě Praze zaměstnance městské části nebo zaměstnance Ministerstva obrany zařazeného do matričního úřadu (dále jen uchazeč ) přihlašuje ke zkoušce podle 4a odst. 4 zákona jeho zaměstnavatel. (2) Příprava ke zkoušce se uskutečňuje kombinací organizovaného a individuálního studia. (3) Organizovaným studiem podle odstavce 2 se rozumí odborná příprava na zkoušku zajišťovanou krajským úřadem. (4) Krajský úřad zašle uchazeči seznam studijní literatury a přehled právních předpisů, které budou předmětem zkoušky, do 15 dnů od obdržení přihlášky ke zkoušce a projedná s ním způsob zajištění odborné přípravy ke zkoušce. Odborná příprava trvá nejméně 3 měsíce. (5) Termín a místo zkoušky určí krajský úřad, po ukončení odborné přípravy. O konání zkoušky vyrozumí krajský úřad uchazeče nejméně 15 dnů přede dnem konání zkoušky. 36 (1) Zkouška se provádí formou písemného testu a ústní zkoušky. (2) Podmínkou pro konání ústní části zkoušky je správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek obsažených v písemném testu, jehož obsah stanoví Ministerstvo vnitra. (3) Zkušební komise krajského úřadu je tříčlenná, předsedou je matrikář krajského úřadu. (4) Zkouška se hodnotí stupni "vyhověl" či "nevyhověl". Stupněm "vyhověl" se hodnotí zaměstnanec, který správně zodpověděl alespoň dvě třetiny otázek obsažených v ústní části zkoušky. (5) O provedené zkoušce sepíše krajský úřad zápis, v němž uvede a) jméno, příjmení a datum a místo narození uchazeče, b) jména, příjmení a pracovní zařazení členů zkušební komise, c) otázky, které byly předmětem ústní zkoušky, d) vyhodnocení provedené zkoušky. (6) Výsledek zkoušky oznámí uchazeči předseda komise v den jejího konání. 37 (1) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá zkušební komise osvědčení o způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik a jména a příjmení ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení předá uchazeč zaměstnavateli. (2) Osvědčení o způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik a jména a příjmení obsahuje a) jméno, příjmení, datum a místo narození uchazeče, b) jména, příjmení a pracovní zařazení členů zkušební komise a podpis předsedy komise, c) datum vydání a otisk úředního razítka krajského úřadu. (3) Osvědčení o způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik a jména a příjmení je předpokladem k výkonu

10 funkce matrikáře. Postup při provádění zápisů do zvláštní matriky 38 Zápisy matričních událostí do zvláštní matriky se provádějí v časovém pořadí došlých podkladů. Zápisy se označují pořadovými čísly v každém kalendářním roce samostatně. (1) Zápisy matričních událostí se provádějí 39 a) v souladu s předpisy platnými v době vzniku matriční události, jde-li o zápis matriční události osoby, která v době, kdy matriční událost nastala, byla občanem, b) podle matričního dokladu vydaného v cizině, jde-li o zápis matriční události osoby, která v době, kdy matriční událost nastala, nebyla občanem; tato skutečnost se poznamená v oddíle "Záznamy a opravy před podpisem". (2) Není-li možno matriční doklad vydaný v cizině pro závažnou překážku opatřit, lze provést zápis i na podkladě jiných dostatečných důkazů, zejména výslechem svědků. (3) Obsahují-li podklady pro zápis údaje podle jiného počítání času než užívaného v České republice, uvedou se údaje v zápise v souladu s časovými údaji platnými v České republice. Záznam o tom se provede v oddíle "Záznamy a opravy před podpisem". Postup při předávání matričních knih a sbírek listin k archivaci 40 (1) Matriční úřad předává matriční knihy po uplynutí lhůty stanovené pro jejich uložení příslušnému státnímu oblastnímu archivu uvedenému v příloze č. 3, a to vždy v průběhu I. čtvrtletí následujícího roku po ověření, že je vedena sbírka listin nebo druhopis matriční knihy. (2) Úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, předává druhopisy matričních knih a sbírky listin po uplynutí lhůty stanovené pro jejich uložení příslušnému státnímu oblastnímu archivu uvedenému v příloze č. 3, a to vždy v průběhu I. čtvrtletí následujícího roku po ověření, že je veden prvopis matriční knihy. 41 (1) O předání vyhotoví matrikář nebo matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikář krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, předávací protokol, v němž se uvede druh matriční knihy, obec, pro kterou se matriční kniha vedla, pořadové číslo svazku a počáteční a konečný den zápisu. Při předávání sbírky listin uvede matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikář krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, v předávacím protokolu údaje o matriční knize, pro kterou byla sbírka listin vedena. (2) Předávací protokol vyhotoví a) matrikář ve třech vyhotoveních; jedno spolu s matriční knihou předá příslušnému archivu, druhé vyhotovení potvrzené příslušným archivem se uloží do spisové dokumentace a třetí vyhotovení předá úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajskému úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, b) matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikář krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, ve dvou vyhotoveních; jedno spolu s matriční knihou nebo sbírkou listin předá příslušnému archivu a druhé vyhotovení potvrzené příslušným archivem se uloží do spisové dokumentace. Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná 42 (1) Matriční úřad předá v případě změny matrikáře úřadu s rozšířenou působností a krajskému úřadu do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka matričního úřadu. (2) Krajský úřad zašle v případě změny matrikáře matričního úřadu, úřadu s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu Ministerstvu zahraničních věcí do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka. Zrušují se: Vyhláška č. 479/1950 Ú.l., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o užívání a změně jména a příjmení.

11 2. Vyhláška č. 52/1993 Sb., kterou se mění a doplňují vyhlášky Ministerstva vnitra ve věcech vedení matrik, užívání a změny jména a užívání státního znaku a vlajky. 3. Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách. 4. Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 4/1991 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách. 5. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 175/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů. 44 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července Ministr: Mgr. Gross v. r. Příl.1 SEZNAM MATRIČNÍCH ÚŘADŮ V ČESKÉ REPUBLICE A VYMEZENÍ JEJICH SPRÁVNÍCH OBVODŮ KRAJ: Matriční úřad: Seznam obcí, městských Obec částí, městských obvodů s rozšířenou a vojenských újezdů správního působností: obvodu matričního úřadu: JIHOČESKÝ KRAJ Blatná 1. Bělčice 1. Bělčice 2. Hornosín 3. Chobot 4. Uzenice 5. Uzeničky 2. Blatná 1. Bezdědovice 2. Blatná 3. Bratronice 4. Buzice 5. Čečelovice 6. Hajany 7. Chlum 8. Kadov 9. Lažánky 10. Lažany 11. Mačkov 12. Myštice 13. Záboří 3. Lnáře 1. Březí 2. Kocelovice 3. Lnáře 4. Předmíř 5. Tchořovice 4. Sedlice 1. Lom 2. Sedlice 3. Škvořetice 2. České Budějovice 1. Boršov nad Vltavou 1. Boršov nad Vltavou 2. Homole 3. Hradce 4. Planá 5. Vrábče 6. Závraty 2. České Budějovice 1. Borek 2. Borovnice

12 Budějovic 3. České Budějovice 4. Dasný 5. Dobrá Voda u Českých 6. Doubravice 7. Doudleby 8. Heřmaň 9. Hrdějovice 10. Komařice 11. Litvínovice 12. Nedabyle 13. Nová Ves 14. Plav 15. Roudné 16. Srubec 17. Staré Hodějovice 18. Strážkovice 19. Střížov 20. Úsilné 21. Vidov 3. Dříteň 1. Dříteň 2. Nákří 3. Olešník 4. Dubné 1. Branišov 2. Břehov 3. Čakov 4. Čejkovice 5. Dubné 6. Habří 7. Jankov 8. Kvítkovice 9. Lipí 10. Radošovice 11. Strýčice 12. Záboří 13. Žabovřesky 5. Hluboká nad Vltavou 1. Hluboká nad Vltavou 2. Hosín 6. Kamenný Újezd 1. Kamenný Újezd 2. Mokrý Lom 3. Římov 4. Včelná 7. Ledenice 1. Ledenice 8. Lišov 1. Hvozdec 2. Libín 3. Lišov 4. Štěpánovice 5. Zvíkov 9. Rudolfov 1. Adamov 2. Dubičné 3. Hlincová Hora 4. Hůry 5. Jivno 6. Libníč 7. Rudolfov 8. Vráto 10. Ševětín 1. Bošilec 2. Drahotěšice 3. Dynín 4. Chotýčany 5. Mazelov 6. Neplachov 7. Ševětín 8. Vitín 9. Vlkov 11. Zliv 1. Dívčice 2. Hlavatce

13 3. Mydlovary 4. Pištín 5. Sedlec 6. Zahájí 7. Zliv 3. Český Krumlov 1. Boletice 1. Boletice (území vojenského újezdu) 2. Brloh 1. Brloh 2. Nová Ves 3. Český Krumlov 1. Český Krumlov 2. Dolní Třebonín 3. Chlumec 4. Mirkovice 5. Mojné 6. Přídolí 7. Přísečná 8. Srnín 9. Věžovatá Pláně 10. Zubčice 4. Frymburk 1. Frymburk 2. Lipno nad Vltavou 3. Přední Výtoň 5. Horní Planá 1. Černá v Pošumaví 2. Horní Planá 6. Hořice na Šumavě 1. Hořice na Šumavě 7. Chvalšiny 1. Chvalšiny 8. Kájov 1. Kájov 9. Křemže 1. Holubov 2. Křemže 10. Loučovice 1. Loučovice 11. Větřní 1. Bohdalovice 2. Světlík 3. Větřní 12. Vyšší Brod 1. Malšín 2. Rožmberk nad Vltavou 3. Vyšší Brod 13. Zlatá Koruna 1. Zlatá Koruna 4. Dačice 1. Dačice 1. Báňovice 2. Budeč 3. Budíškovice 4. Cizkrajov 5. Červený Hrádek 6. Český Rudolec 7. Dačice 8. Dobrohošť 9. Horní Slatina 10. Hříšice 11. Kostelní Vydří 12. Peč 13. Staré Hobzí 14. Třebětice 15. Volfířov 2. Dešná 1. Dešná 2. Županovice 3. Slavonice 1. Písečné 2. Slavonice 4. Studená 1. Heřmaneč 2. Horní Meziříčko 3. Horní Němčice 4. Studená

14 5. Jindřichův Hradec 1. Deštná 1. Březina 2. Deštná 3. Drunče 4. Rosička 5. Světce 6. Vícemil 2. Jindřichův Hradec 1. Bednárec 2. Bednáreček 3. Blažejov 4. Dolní Pěna 5. Hatín 6. Horní Pěna 7. Horní Skrýchov 8. Hospříz 9. Jarošov nad Nežárkou 10. Jindřichův Hradec 11. Kačlehy 12. Kamenný Malíkov 13. Lodhéřov 14. Polště 15. Popelín 16. Ratiboř 17. Rodvínov 18. Roseč 19. Velký Ratmírov 3. Kardašova Řečice 1. Doňov 2. Kardašova Řečice 3. Pleše 4. Pluhův Žďár 5. Újezdec 6. Višňová 7. Záhoří 4. Kunžak 1. Člunek 2. Kunžak 3. Střížovice 5. Nová Bystřice 1. Číměř 2. Nová Bystřice 3. Staré Město pod Landštejnem 6. Nová Včelnice 1. Dívčí Kopy 2. Hadravova Rosička 3. Horní Radouň 4. Kostelní Radouň 5. Nová Včelnice 6. Okrouhlá Radouň 7. Vlčetínec 8. Žďár 7. Stráž nad Nežárkou 1. Dolní Žďár 2. Lásenice 3. Pístina 4. Plavsko 5. Příbraz 6. Stráž nad Nežárkou 7. Vydří 8. Strmilov 1. Bořetín 2. Jilem 3. Nová Olešná 4. Strmilov 5. Zahrádky 6. Kaplice 1. Benešov nad Černou 1. Benešov nad Černou 2. Pohorská Ves 2. Besednice 1. Besednice 3. Dolní Dvořiště 1. Dolní Dvořiště 4. Horní Dvořiště 1. Horní Dvořiště 5. Kaplice 1. Kaplice

15 2. Omlenice 3. Soběnov 4. Střítež 6. Malonty 1. Malonty 7. Rožmitál na Šumavě 1. Bujanov 2. Rožmitál na Šumavě 8. Velešín 1. Netřebice 2. Velešín 3. Zvíkov 7. Milevsko 1. Bernartice 1. Bernartice 2. Borovany 3. Veselíčko 4. Zběšičky 2. Chyšky 1. Chyšky 2. Vlksice 3. Kovářov 1. Hrazany 2. Kostelec nad Vltavou 3. Kovářov 4. Milevsko 1. Branice 2. Hrejkovice 3. Jetětice 4. Jickovice 5. Křižanov 6. Kučeř 7. Květov 8. Milevsko 9. Okrouhlá 10. Osek 11. Přeborov 12. Přeštěnice 13. Stehlovice 14. Zbelítov 15. Zhoř 5. Sepekov 1. Božetice 2. Sepekov 8. Písek 1. Čimelice 1. Čimelice 2. Rakovice 3. Smetanova Lhota 4. Varvažov 2. Mirotice 1. Boudy 2. Cerhonice 3. Mirotice 4. Ostrovec 3. Mirovice 1. Horosedly 2. Lety 3. Minice 4. Mirovice 5. Mišovice 6. Myslín 7. Nerestce 4. Orlík nad Vltavou 1. Kožlí 2. Králova Lhota 3. Nevězice 4. Orlík nad Vltavou 5. Probulov 5. Písek 1. Albrechtice nad Vltavou 2. Čížová 3. Dobev 4. Drhovle 5. Heřmaň 6. Kestřany 7. Kluky 8. Křenovice 9. Olešná

16 10. Písek 11. Podolí I 12. Předotice 13. Putim 14. Ražice 15. Slabčice 16. Vráž 6. Protivín 1. Paseky 2. Protivín 3. Skály 4. Tálín 5. Žďár 7. Záhoří 1. Dolní Novosedly 2. Temešvár 3. Vlastec 4. Vojníkov 5. Vrcovice 6. Záhoří 8. Zvíkovské Podhradí 1. Oslov 2. Zvíkovské Podhradí 9. Prachatice 1. Husinec 1. Drslavice 2. Dvory 3. Husinec 4. Kratušín 5. Lažiště 6. Záblatí 7. Zábrdí 2. Lhenice 1. Ktiš 2. Lhenice 3. Mičovice 3. Netolice 1. Babice 2. Chvalovice 3. Lužice 4. Mahouš 5. Malovice 6. Němčice 7. Netolice 8. Olšovice 4. Prachatice 1. Chroboly 2. Nebahovy 3. Prachatice 4. Těšovice 5. Vitějovice 6. Žernovice 5. Strunkovice nad Blanicí 1. Dub 2. Hracholusky 3. Strunkovice nad Blanicí 6. Vlachovo Březí 1. Bohunice 2. Budkov 3. Bušanovice 4. Chlumany 5. Lipovice 6. Pěčnov 7. Radhostice 8. Tvrzice 9. Újezdec 10. Vlachovo Březí 7. Volary 1. Křišťanov 2. Lenora 3. Nová Pec 4. Stožec 5. Volary 6. Zbytiny 7. Želnava 10. Soběslav 1. Dírná 1. Dírná 2. Třebějice

17 2. Soběslav 1. Dráchov 2. Hlavatce 3. Klenovice 4. Komárov 5. Mezná 6. Myslkovice 7. Přehořov 8. Roudná 9. Sedlečko u Soběslavě 10. Skalice 11. Soběslav 12. Vesce 13. Vlastiboř 14. Zvěrotice 3. Tučapy 1. Budislav 2. Chotěmice 3. Katov 4. Tučapy 4. Veselí nad Lužnicí 1. Borkovice 2. Drahov 3. Mažice 4. Řípec 5. Sviny 6. Val 7. Veselí nad Lužnicí 8. Vlkov 9. Zálší 10. Zlukov 11. Žíšov 11. Strakonice 1. Čestice 1. Čestice 2. Drážov 3. Dřešín 4. Hoslovice 5. Němčice 6. Nová Ves 7. Vacovice 8. Zahorčice 2. Katovice 1. Kalenice 2. Katovice 3. Kladruby 4. Krejnice 5. Krty-Hradec 6. Mnichov 7. Novosedly 8. Strašice 9. Štěchovice 10. Volenice 11. Zvotoky 3. Radomyšl 1. Chrášťovice 2. Osek 3. Radomyšl 4. Třebohostice 5. Únice 6. Velká Turná 4. Strakonice 1. Cehnice 2. Doubravice 3. Drachkov 4. Droužetice 5. Jinín 6. Kraselov 7. Kuřimany 8. Kváskovice 9. Libětice 10. Miloňovice 11. Mutěnice 12. Nebřehovice 13. Paračov 14. Pracejovice 15. Přední Zborovice 16. Radějovice

18 17. Radošovice 18. Rovná 19. Řepice 20. Skály 21. Sousedovice 22. Strakonice 23. Strunkovice nad Volyňkou 24. Třešovice 5. Střelské Hoštice 1. Hlupín 2. Horní Poříčí 3. Mečichov 4. Střelské Hoštice 6. Štěkeň 1. Čejetice 2. Přešťovice 3. Slaník 4. Štěkeň 7. Volyně 1. Čepřovice 2. Hoštice 3. Litochovice 4. Malenice 5. Milejovice 6. Němětice 7. Nihošovice 8. Nišovice 9. Předslavice 10. Přechovice 11. Úlehle 12. Volyně 12. Tábor 1. Bechyně 1. Bechyně 2. Březnice 3. Černýšovice 4. Dobronice u Bechyně 5. Haškovcova Lhota 6. Hodětín 7. Hodonice 8. Radětice 9. Rataje 10. Sudoměřice u Bechyně 11. Záhoří 2. Borotín 1. Borotín 3. Chotoviny 1. Chotoviny 2. Jedlany 3. Košín 4. Nemyšl 5. Sudoměřice u Tábora 4. Choustník 1. Dlouhá Lhota 2. Choustník 3. Chrbonín 4. Krátošice 5. Krtov 6. Mlýny 7. Psárov 8. Skopytce 9. Vlčeves 5. Chýnov 1. Bradáčov 2. Dolní Hořice 3. Chýnov 4. Nová Ves u Chýnova 5. Radenín 6. Turovec 7. Vodice 8. Zadní Střítež 6. Jistebnice 1. Jistebnice 7. Malšice 1. Bečice 2. Dražičky 3. Libějice 4. Lom

19 5. Malšice 6. Radimovice u Želče 7. Slapy 8. Mladá Vožice 1. Běleč 2. Hlasivo 3. Mladá Vožice 4. Nová Ves u Mladé Vožice 5. Oldřichov 6. Pojbuky 7. Řemíčov 8. Slapsko 9. Smilovy Hory 10. Šebířov 11. Vilice 12. Zhoř u Mladé Vožice 9. Nadějkov 1. Nadějkov 10. Opařany 1. Opařany 2. Řepeč 11. Planá nad Lužnicí 1. Košice 2. Planá nad Lužnicí 3. Skrýchov u Malšic 4. Ústrašice 5. Zhoř u Tábora 6. Želeč 12. Ratibořské Hory 1. Dolní Hrachovice 2. Pohnánec 3. Pohnání 4. Ratibořské Hory 5. Rodná 13. Sezimovo Ústí 1. Sezimovo Ústí 14. Stádlec 1. Stádlec 15. Tábor 1. Balkova Lhota 2. Dražice 3. Drhovice 4. Meziříčí 5. Nasavrky 6. Radimovice u Tábora 7. Radkov 8. Svrabov 9. Tábor 13. Trhové Sviny 1. Borovany 1. Borovany 2. Mladošovice 3. Ostrolovský Újezd 2. Horní Stropnice 1. Horní Stropnice 3. Nové Hrady 1. Hranice 2. Nové Hrady 3. Žár 4. Trhové Sviny 1. Čížkrajice 2. Jílovice 3. Kamenná 4. Ločenice 5. Olešnice 6. Petříkov 7. Slavče 8. Svatý Jan nad Malší 9. Trhové Sviny 14. Třeboň 1. České Velenice 1. České Velenice 2. Nová Ves nad Lužnicí 2. Chlum u Třeboně 1. Hamr 2. Chlum u Třeboně 3. Majdalena 4. Staňkov

20 3. Lomnice nad Lužnicí 1. Frahelž 2. Klec 3. Lomnice nad Lužnicí 4. Lužnice 5. Novosedly nad Nežárkou 6. Ponědraž 7. Ponědrážka 8. Smržov 9. Záblatí 4. Suchdol nad Lužnicí 1. Dvory nad Lužnicí 2. Halámky 3. Rapšach 4. Suchdol nad Lužnicí 5. Třeboň 1. Cep 2. Domanín 3. Dunajovice 4. Hrachoviště 5. Stříbřec 6. Třeboň 15. Týn nad Vltavou 1. Dolní Bukovsko 1. Dolní Bukovsko 2. Hartmanice 2. Temelín 1. Temelín 2. Všemyslice 3. Týn nad Vltavou 1. Bečice 2. Čenkov u Bechyně 3. Dobšice 4. Dražíč 5. Horní Kněžeklady 6. Hosty 7. Chrášťany 8. Modrá Hůrka 9. Týn nad Vltavou 10. Žimutice 16. Vimperk 1. Čkyně 1. Bohumilice 2. Bošice 3. Čkyně 4. Lčovice 5. Zálezly 2. Stachy 1. Nicov 2. Stachy 3. Šumavské Hoštice 1. Buk 2. Šumavské Hoštice 3. Žárovná 4. Vacov 1. Vacov 2. Vrbice 5. Vimperk 1. Borová Lada 2. Horní Vltavice 3. Kubova Huť 4. Kvilda 5. Nové Hutě 6. Strážný 7. Svatá Maří 8. Vimperk 6. Zdíkov 1. Zdíkov 17. Vodňany 1. Bavorov 1. Bavorov 2. Bílsko 3. Budyně 4. Hájek 5. Krajníčko 6. Měkynec 7. Pivkovice 2. Vodňany 1. Číčenice 2. Drahonice 3. Chelčice

21 4. Krašlovice 5. Libějovice 6. Pohorovice 7. Skočice 8. Stožice 9. Truskovice 10. Vodňany KRAJ: Matriční úřad: Seznam obcí, městských Obec částí, městských obvodů s rozšířenou a vojenských újezdů správního působností: obvodu matričního úřadu: JIHOMORAVSKÝ KRAJ Blansko 1. Adamov 1. Adamov 2. Blansko 1. Blansko 2. Olomučany 3. Spešov 4. Šebrov-Kateřina 3. Bořitov 1. Bořitov 4. Černá Hora 1. Brťov-Jeneč 2. Býkovice 3. Černá Hora 4. Dlouhá Lhota 5. Lubě 6. Malá Lhota 7. Žernovník 5. Doubravice nad Svitavou 1. Doubravice nad Svitavou 2. Kuničky 6. Jedovnice 1. Jedovnice 2. Kotvrdovice 3. Krasová 4. Rudice 5. Senetářov 6. Vilémovice 7. Křtiny 1. Bukovina 2. Bukovinka 3. Habrůvka 4. Křtiny 8. Lipovec 1. Holštejn 2. Kulířov 3. Lipovec 9. Lipůvka 1. Lažany 2. Lipůvka 3. Milonice 4. Svinošice 5. Újezd u Černé Hory 6. Závist 10. Ostrov u Macochy 1. Ostrov u Macochy 11. Rájec-Jestřebí 1. Rájec-Jestřebí 12. Ráječko 1. Ráječko 13. Sloup 1. Petrovice 2. Sloup 3. Šošůvka 4. Vavřinec 5. Žďár

22 14. Vysočany 1. Vysočany 2. Boskovice 1. Benešov 1. Benešov 2. Kořenec 3. Okrouhlá 2. Boskovice 1. Boskovice 2. Chrudichromy 3. Jabloňany 4. Lhota Rapotina 5. Ludíkov 6. Němčice 7. Obora 8. Sudice 9. Újezd u Boskovic 10. Valchov 11. Velenov 3. Knínice u Boskovic 1. Knínice u Boskovic 2. Světlá 3. Šebetov 4. Vanovice 5. Vážany 4. Kunštát 1. Kunštát 2. Makov 3. Nýrov 4. Petrov 5. Rozseč nad Kunštátem 6. Sulíkov 7. Zbraslavec 5. Letovice 1. Deštná 2. Horní Poříčí 3. Horní Smržov 4. Křetín 5. Lazinov 6. Letovice 7. Míchov 8. Pamětice 9. Prostřední Poříčí 10. Roubanina 11. Skrchov 12. Stvolová 13. Vísky 14. Vranová 6. Lysice 1. Bedřichov 2. Černovice 3. Drnovice 4. Hodonín 5. Kozárov 6. Krhov 7. Kunčina Ves 8. Kunice 9. Lhota u Lysic 10. Lysice 11. Štěchov 12. Tasovice 13. Voděrady 14. Žerůtky 7. Olešnice 1. Crhov 2. Kněževes 3. Křtěnov 4. Lhota u Olešnice 5. Louka 6. Olešnice 7. Rozsíčka 8. Ústup 8. Svitávka 1. Sebranice 2. Skalice nad Svitavou 3. Svitávka 9. Velké Opatovice 1. Borotín 2. Cetkovice

23 3. Malá Roudka 4. Uhřice 5. Úsobrno 6. Velké Opatovice 10. Žďárná 1. Suchý 2. Žďárná 3. Brno 1. Brno-Bystrc 1. Brno-Bystrc 2. Brno-Kníničky 3. Brno-Žebětín 2. Brno-Královo Pole 1. Brno-Ivanovice 2. Brno-Jehnice 3. Brno-Královo Pole 4. Brno-Medlánky 5. Brno-Útěchov 3. Brno-Líšeň 1. Brno-Líšeň 2. Brno-Vinohrady 4. Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 1. Brno-Ořešín 2. Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 5. Brno-sever 1. Brno-Maloměřice a Obřany 2. Brno-sever 6. Brno-střed 1. Brno-Bohunice 2. Brno-Bosonohy 3. Brno-Kohoutovice 4. Brno-Nový Lískovec 5. Brno-Starý Lískovec 6. Brno-střed 7. Brno-Tuřany 1. Brno-Chrlice 2. Brno-Tuřany 8. Brno-Žabovřesky 1. Brno-Jundrov 2. Brno-Komín 3. Brno-Žabovřesky 9. Brno-Židenice 1. Brno-Černovice 2. Brno-jih 3. Brno-Slatina 4. Brno-Židenice 4. Břeclav 1. Břeclav 1. Břeclav 2. Ladná 2. Kostice 1. Kostice 3. Lanžhot 1. Lanžhot 4. Lednice 1. Bulhary 2. Hlohovec 3. Lednice 5. Moravská Nová Ves 1. Hrušky 2. Moravská Nová Ves 3. Týnec 6. Podivín 1. Podivín 7. Rakvice 1. Přítluky 2. Rakvice 3. Zaječí 8. Tvrdonice 1. Tvrdonice 9. Valtice 1. Valtice 10. Velké Bílovice 1. Moravský Žižkov 2. Velké Bílovice

24 5. Bučovice 1. Brankovice 1. Brankovice 2. Dobročkovice 3. Chvalkovice 4. Kožušice 5. Malínky 6. Nemochovice 2. Bučovice 1. Bohaté Málkovice 2. Bučovice 3. Kojátky 4. Křižanovice 5. Mouřínov 6. Rašovice 3. Letonice 1. Dražovice 2. Letonice 4. Nemotice 1. Nemotice 2. Snovídky 5. Nesovice 1. Milonice 2. Nesovice 3. Nevojice 4. Uhřice 6. Hodonín 1. Čejč 1. Čejč 2. Karlín 3. Terezín 2. Čejkovice 1. Čejkovice 2. Nový Poddvorov 3. Starý Poddvorov 3. Dolní Bojanovice 1. Dolní Bojanovice 4. Dubňany 1. Dubňany 5. Hodonín 1. Hodonín 6. Lužice 1. Lužice 7. Mikulčice 1. Mikulčice 8. Mutěnice 1. Mutěnice 9. Prušánky 1. Josefov 2. Prušánky 10. Ratíškovice 1. Ratíškovice 11. Rohatec 1. Petrov 2. Rohatec 3. Sudoměřice 7. Hustopeče 1. Boleradice 1. Boleradice 2. Diváky 2. Hustopeče 1. Horní Bojanovice 2. Hustopeče 3. Kurdějov 4. Starovice 5. Starovičky 6. Šakvice 3. Klobouky u Brna 1. Borkovany 2. Kašnice 3. Klobouky u Brna 4. Krumvíř 5. Morkůvky 6. Velké Hostěrádky 4. Kobylí 1. Brumovice 2. Kobylí 3. Vrbice 5. Popice 1. Popice

25 2. Pouzdřany 3. Strachotín 6. Šitbořice 1. Nikolčice 2. Šitbořice 7. Velké Němčice 1. Křepice 2. Uherčice 3. Velké Němčice 8. Velké Pavlovice 1. Bořetice 2. Němčičky 3. Velké Pavlovice 8. Ivančice 1. Dolní Kounice 1. Dolní Kounice 2. Kupařovice 3. Mělčany 4. Moravské Bránice 5. Němčičky 6. Nové Bránice 7. Pravlov 8. Trboušany 2. Ivančice 1. Hlína 2. Ivančice 3. Neslovice 3. Oslavany 1. Biskoupky 2. Čučice 3. Ketkovice 4. Nová Ves 5. Oslavany 6. Senorady 9. Kuřim 1. Kuřim 1. Čebín 2. Česká 3. Jinačovice 4. Kuřim 5. Lelekovice 6. Moravské Knínice 7. Rozdrojovice 2. Veverská Bítýška 1. Hvozdec 2. Chudčice 3. Veverská Bítýška 10. Kyjov 1. Bzenec 1. Bzenec 2. Syrovín 2. Dambořice 1. Dambořice 3. Domanín 1. Domanín 4. Hovorany 1. Hovorany 5. Ježov 1. Ježov 2. Labuty 3. Skalka 4. Vřesovice 5. Žádovice 6. Kostelec 1. Čeložnice 2. Hýsly 3. Kostelec 4. Moravany 7. Kyjov 1. Bukovany 2. Kelčany 3. Kyjov 4. Mouchnice 5. Nechvalín 6. Nenkovice 7. Ostrovánky 8. Skoronice 9. Sobůlky 10. Stavěšice 11. Strážovice

26 12. Věteřov 13. Želetice 8. Lovčice 1. Lovčice 9. Milotice 1. Milotice 10. Svatobořice-Mistřín 1. Svatobořice-Mistřín 11. Šardice 1. Šardice 12. Těmice 1. Těmice 13. Vacenovice 1. Vacenovice 14. Vlkoš 1. Vlkoš 15. Vracov 1. Vracov 16. Žarošice 1. Násedlovice 2. Uhřice 3. Žarošice 17. Ždánice 1. Archlebov 2. Dražůvky 3. Ždánice 18. Žeravice 1. Žeravice 11. Mikulov 1. Dolní Dunajovice 1. Brod nad Dyjí 2. Dolní Dunajovice 3. Perná 2. Dolní Věstonice 1. Dolní Věstonice 2. Horní Věstonice 3. Pavlov 3. Drnholec 1. Drnholec 2. Jevišovka 4. Mikulov 1. Bavory 2. Březí 3. Dobré Pole 4. Klentnice 5. Mikulov 6. Milovice 7. Sedlec 5. Novosedly 1. Novosedly 2. Nový Přerov 12. Moravský Krumlov 1. Miroslav 1. Damnice 2. Dolenice 3. Hostěradice 4. Jiřice u Miroslavi 5. Miroslav 6. Miroslavské Knínice 7. Našiměřice 8. Skalice 9. Suchohrdly u Miroslavi 10. Trnové Pole 2. Moravský Krumlov 1. Čermákovice 2. Dobelice 3. Dobřínsko 4. Dolní Dubňany 5. Džbánice 6. Horní Dubňany 7. Horní Kounice 8. Jamolice 9. Lesonice 10. Moravský Krumlov 11. Rešice 12. Rybníky 13. Tavíkovice 14. Trstěnice

Časová dostupnost obcí s obcemi s rozšířenou působností.

Časová dostupnost obcí s obcemi s rozšířenou působností. Časová dostupnost obcí s obcemi s rozšířenou působností. Název obce Centrum (ORP) Časová dostupnost v min. Počet spojení/den Vzdálenost v km Blatná [*CZ-ST] České Budějovice [*CZ-CB] 129 23 89 Bělčice

Více

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ

BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ Restituční oddělení Biskupská 4 370 01 České Budějovice tel.: 380 420 358 e-mail: restituce@bcb.cz Výzvy oprávněných osob ALBRECHTICE NAD VLTAVOU 2 Výzva SPÚ - ŘKF Albrechtice

Více

Metodické pokyny pro matriční agendu

Metodické pokyny pro matriční agendu Metodické pokyny pro matriční agendu Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Matriční úřady jsou obecní a městské úřady, které určí a jejich obvody vymezí Ministerstvo

Více

Adresy základních škol

Adresy základních škol Adresy základních škol Název Ulice Město Označení PSČ Borovany Borovany 12 Čéčova Čéčova Č.Bud. 63 Dukelská Dukelská Č.Bud. Emy Destinové E.Destinové Č.Bud. Jirsíkova 25 Jirsíkova Č.Bud. Grünwaldova Grünwaldova

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015)

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Základní ustanovení a) Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj (www.kraj-jihocesky.cz).

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 2 *KUCBX00HL73K* KUCBX00HL73K O D B O R Ţ I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Č.j.: KUJCK 42685/2015/OZZL Sp.zn.: OZZL 67458/2014/pelh datum: 3. 6. 2015 vyřizuje:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 26. listopadu 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 371. Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 ČÁST PRVNÍ MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ

301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 ČÁST PRVNÍ MATRIKY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 301/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 o matrikách,

Více

STATISTICKÁ ROČENKA. HASIČSKÝ SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje. plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada

STATISTICKÁ ROČENKA. HASIČSKÝ SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje. plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada HASIČSKÝ SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Jihočeského kraje STATISTICKÁ ROČENKA JIHOČESKÝ KRAJ 2011 Schválil: plk. Ing. Lubomír Bureš ředitel HZS JčK vrchní rada Zpracoval: kpt. Bc. Eduard Šimeček krajský statistik

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2010 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

OBSAH 1. SENIOŘI... 3 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 9 3. RODINY A DĚTI... 15 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENĚ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM... 18.

OBSAH 1. SENIOŘI... 3 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 9 3. RODINY A DĚTI... 15 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENĚ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM... 18. Strana 1 OBSAH 1. SENIOŘI... 3 2. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 9 3. RODINY A DĚTI... 15 4. OSTATNÍ SKUPINY OHROŽENĚ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM... 18 Strana 2 1. SENIOŘI Podle výsledků demografických prognóz

Více

Zpracoval: Ing. František Kačírek, KA KA projektový ateliér Tuřice s přípravou zadání: Rašínovo nábřeží 24, 128 00 Praha 2

Zpracoval: Ing. František Kačírek, KA KA projektový ateliér Tuřice s přípravou zadání: Rašínovo nábřeží 24, 128 00 Praha 2 Návrh zadání územního plánu kraje Zpracoval: Pořizovatel: Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor územního plánování, stavebního řádu a investic U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice Ing. arch.

Více

Velitelství výcviku Vojenská a kademie Sídliště Víta Nejedlého, Vyškov, PSČ 682 03

Velitelství výcviku Vojenská a kademie Sídliště Víta Nejedlého, Vyškov, PSČ 682 03 Velitelství výcviku Vojenská a kademie Sídliště Víta Nejedlého, Vyškov, PSČ 682 03 Čj. MOCR 4703-1/2015-1970 Ve Vyškově dne. března 2015 Výtisk jediný Počet listů: 2 Dle rozdělovníku Věc: Přesun příslušníků

Více

Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka. 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka. 1.3 Obecná ustanovení

Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka. 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka. 1.3 Obecná ustanovení Zásady pro udílení a užívání ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka 1 Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka 1.3 Obecná ustanovení Ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka se uděluje fyzickým či

Více

celková tvrdost [slovní vyjádření] celková tvrdost [mmol/l] celková tvrdost [stupeň něm.]

celková tvrdost [slovní vyjádření] celková tvrdost [mmol/l] celková tvrdost [stupeň něm.] Adamov Adamov 8,0 1,5 8,5 26,0 1,0 5,6 měkká Albrechtice nad Vltavou 8,0 8,0 2,6 33,0 0,9 5,2 měkká Albrechtice nad Vltavou Hladná 8,0 8,0 2,6 33,0 0,9 5,2 měkká Albrechtice nad Vltavou Újezd 8,2 5,0 2,6

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY OBCÍM POSTIŢENÝM POVODNĚMI V LETECH 2006 A 2009 PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOČASNÉHO NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ Skutečně čerpané dotace

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY OBCÍM POSTIŢENÝM POVODNĚMI V LETECH 2006 A 2009 PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOČASNÉHO NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ Skutečně čerpané dotace 217318 - Podpora obcím postiţených povodněmi 117517 - Podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné ţivelní pohromy PROGRAM FINANČNÍ PODPORY

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT DVOUÚSEKOVÝCH JÍZDENEK

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT DVOUÚSEKOVÝCH JÍZDENEK INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT DVOUÚSEKOVÝCH JÍZDENEK verze 28. 01. 2015 Informační telefon: +420 543 426 655 +420 532 191 426 NÁVOD K POUŽITÍ: 1. V prvním sloupci

Více

Přijaté žádosti - 2. výzva Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 Dotační titul č. 1.

Přijaté žádosti - 2. výzva Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 Dotační titul č. 1. 1 76731 Obnova mostu přes Bezdrevský potok v Bavorovicích Město Hluboká nad Vltavou České Budějovice Jihočeský 849 125 764 212 2 76716 Obnova místní komunikace v obci Dříteň, část Záblatíčko Obec Dříteň

Více

Občanský sňatek (uzavření manželství)

Občanský sňatek (uzavření manželství) Občanský sňatek (uzavření manželství) Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Manželství nemůže být uzavřeno: se ženatým mužem

Více

Žádost o pověření k provádění církevního sňatku

Žádost o pověření k provádění církevního sňatku Směrnice Mezisborové rady č. 2/2008, Pravidla pro provádění církevních sňatků ve znění aktualizace ze dne 25.4.2009 Čl. 1. Obecná ustanovení (1) Křesťanské sbory, státem registrovaná církev, IČ: 00460541

Více

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV MATRIKA VELKÝ OŘECHOV A/ vyřizuje a zapisuje matriční události, které se staly v jejím obvodu B/ provádí i další úkony pro občany Matriční obvod tvoří 6 obcí: Dobrkovice, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození Informace o činnostech matričních úřadů od 1.7.2010 v souvislosti se zapisováním údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel ( dále jen ISEO ) Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

Začněte svůj cyklovýlet na nádraží

Začněte svůj cyklovýlet na nádraží Půjčovny kol ČD v Jihočeském kraji Začněte svůj cyklovýlet na nádraží jižními Čechami na kole provoz půjčoven kol ČD tipy na výlety cyklovýlet s jízdenkou Vltava Dunaj Tiket plák půjčoven kol ČD Stav k

Více

Přehled zdrojů elektrizační soustavy pracující paralelně do distribuční sítě Jihomoravského kraje

Přehled zdrojů elektrizační soustavy pracující paralelně do distribuční sítě Jihomoravského kraje Tabulka č. 12: Přehled zdrojů elektrizační soustavy pracující paralelně do distribuční sítě Jihomoravského kraje Okres / Sídlo Okres Blansko Blansko Bezručova 52 nn plynová 1 22 Blansko Jasanová, kotelna

Více

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK verze 04. 03. 2007 (text. úpravy 01. 01. 2008) Informační telefon: +420 5 4342 6655 NÁVOD K POUŽITÍ: 1. V prvním

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 6 Rozeslána dne 5. 5. 2004 OBSAH:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 6 Rozeslána dne 5. 5. 2004 OBSAH: Ročník 2004 Věstník právních předpisů Částka 6 Rozeslána dne 5. 5. 2004 OBSAH: 92. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Skoronice (o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno Nařízení č.1/2010 Mimořádně dlouhé období extrémních dešťových srážek v měsíci květnu a na začátku měsíce června

Více

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

Platnost nabídky od 1. 4. do 30. 4. 2015 nebo do vyprodání zásob. 80%

Platnost nabídky od 1. 4. do 30. 4. 2015 nebo do vyprodání zásob. 80% COOP. VŠECHNO DOBRÉ. VYSOKÝ OBSAH MASA 80% Originál česká Šunka 100 g z kuřecích stehenních řízků výběrová VODŇANSKÁ DRŮBEŽ 11 90 15,90 KINDER Pinqui 32 g Malina FERRERO ČESKÁ (40,31 Kč/100 g) ÚNOR LEDEN

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 16453/ENV/11/ Ing. Lehejček/ l. 2434 29. 4. 2011 Věc: Posuzování

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

r=:žádáme o zveřejnění informace o doplňku dokumentace a posudku rovněž v části obce Štipoklasy.

r=:žádáme o zveřejnění informace o doplňku dokumentace a posudku rovněž v části obce Štipoklasy. Rozdělovník s přílohou odesláno pod č.j.: 187/ENV/ll Dotčené ú'zemní samosprávné celky: Jihočeský kraj. hejtman, U Zimního stadionu 1952/2,37076 České Budějovice. Kraj Vysočina hejtman, Žižkova 57,58733

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8203 8259 8205 Sp 1765 Sp 1760/1 8261 Sp 1839 R 922 Jindřichův Jihlava Hradec

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH 4. Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 19. prosince 2014 č.j.: MV 151468/VS 2014 k jednotnému vedení evidence

Více

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008

Investiční příležitosti v Jihočeském kraji. Stavební fórum 17. 4. 2008 Investiční příležitosti v Jihočeském kraji Stavební fórum 17. 4. 2008 Rozloha regionu: 10 056 km 2 (12,8 % plochy ČR) Počet obcí: 623 Počet obyvatel: 630 006 Hustota obyvatelstva: 63/km2 Statutární město:

Více

B_SPr_4 Správní právo 4 Vysoká škola finanční a správní léto 2010 Rozsah 1/0/1. 8 hodin za semestr. 5 kr. Ukončení: zk. Vyučující

B_SPr_4 Správní právo 4 Vysoká škola finanční a správní léto 2010 Rozsah 1/0/1. 8 hodin za semestr. 5 kr. Ukončení: zk. Vyučující B_SPr_4 Správní právo 4 Vysoká škola finanční a správní léto 2010 Rozsah 1/0/1. 8 hodin za semestr. 5 kr. Ukončení: zk. Vyučující doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. (cvičící) JUDr. Dana Římanová (cvičící) JUDr.

Více

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Varhany: Foto: DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (u cizinců stát) narození Rodné číslo Rodinný stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt)

Více

Poštovní věstník Ministerstvo dopravy a spojů

Poštovní věstník Ministerstvo dopravy a spojů Poštovní věstník Ministerstvo dopravy a spojů Částka 5 Praha dne 11. května 2001 I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA 41 Vydání příležitostné poštovní známky Dětem 42 Vydání příležitostných poštovních známek Osobnosti

Více

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

Realizace Strategického plánu LEADER (SPL) Společně krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat

Realizace Strategického plánu LEADER (SPL) Společně krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat Realizace Strategického plánu LEADER (SPL) Společně krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat - Zájmové území OS MAS Krajina srdce: - 39 obcí (pouze 2 města do 3 000 obyvatel) - 19 261 obyvatel - rozloha

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 22. prosince 2014. o některých dokladech o vzdělání. 1 Obsah a forma tiskopisů dokladů o vzdělání

VYHLÁŠKA. ze dne 22. prosince 2014. o některých dokladech o vzdělání. 1 Obsah a forma tiskopisů dokladů o vzdělání VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2014 o některých dokladech o vzdělání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 7 a 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnosti.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u veřejné obchodní společnosti. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65. V Praze dne 23. 4. 2012. Č. j.: 29451/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65. V Praze dne 23. 4. 2012. Č. j.: 29451/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 4. 2012 Č. j.: 29451/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

190 Plze - Horaž ovice p edm stí - eské Bud jovice IDP Plze - Nezv stice km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 8961

190 Plze - Horaž ovice p edm stí - eské Bud jovice IDP Plze - Nezv stice km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 8961 190 Plze - Horažovice pedmstí - eské Budjovice IDP Plze - Nezvstice km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 8961 8901 8941 Ze stanice 0 Plze hl.n. 160,170,180,183P 4 19 5 15 6 03 5 Plze-KoterovP 4 24

Více

Přehled o výlovu vybraných rybníků - podzim 2014 Kraj:Jihočeský

Přehled o výlovu vybraných rybníků - podzim 2014 Kraj:Jihočeský Přehled o výlovu vybraných rybníků - podzim 2014 Kraj:Jihočeský Rybářství Hluboká cz. s.r.o. 6.10.2014 Voblánov, 61 ha Dívčice Rybářství Hluboká cz. s.r.o. 13.10.2014 Blatec, 98 ha Dívčice Rybářství Hluboká

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů mladých lidí činných na území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů mladých lidí činných na území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů mladých lidí činných na území MAS KRAJINA SRDCE 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí na jednotlivé otázky...

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 133/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci

Více

1. Cíl výzvy. 2. Vymezení předmětu podpořené akce

1. Cíl výzvy. 2. Vymezení předmětu podpořené akce MAS Hustopečsko, o. s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění 1. Cíl výzvy Cílem výzvy

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

ČEZ cyklotrans ČSAD JIHOTRANS. dopravní systém pro turisty a cykloturisty. jízdní řády, souhrnná mapa JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN SKUPINA ČEZ

ČEZ cyklotrans ČSAD JIHOTRANS. dopravní systém pro turisty a cykloturisty. jízdní řády, souhrnná mapa JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN SKUPINA ČEZ JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN SKUPINA ČEZ GENERÁLNÍ PARTNER ČEZ cyklotrans 2015 dopravní systém pro turisty a cykloturisty jízdní řády, souhrnná mapa ČSAD JIHOTRANS SLOVO ÚVODEM Vážení příznivci cykloturistiky,

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

Územně analytické podklady obcí ORP Strakonice

Územně analytické podklady obcí ORP Strakonice Územně analytické podklady obcí ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/01.00189 Textová část verze 1.0 Obsah 1. ÚVOD... 4 2. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ... 5 2.1.

Více

Kalendář akcí v kraji za rok za rok 2012

Kalendář akcí v kraji za rok za rok 2012 Kalendář akcí v kraji za rok za rok 20 Termín Název akce (den, měsíc) 2.1. 14.1. 31.1. Soutěže pro děti v Cine Star 14.2. 18.2. Vernisáž výtvarných prací s dopravní tématikou dětí z MŠ Porada provozovatelů

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Rejstříku zástav

Předpis Notářské komory České republiky o Rejstříku zástav Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. t) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ

DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ Český občan by si měl před cestou ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu 1) jaké jsou podmínky pro vstup a pobyt (včetně cestovních dokladů) 2) rozsah

Více

Udělení státního občanství České republiky

Udělení státního občanství České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Udělení státního občanství České republiky 04. Základní informace k životní situaci Státní občané cizího státu trvale žijící na území

Více

Poštovní věstník Ministerstvo dopravy a spojů

Poštovní věstník Ministerstvo dopravy a spojů Poštovní věstník Ministerstvo dopravy a spojů Částka 3 Praha dne 15. března 2001 I. SDĚLENÍ MINISTERSTVA 24 Vydání příležitostného poštovního aršíku Tisíc let architektury na území ČR 25 Vydání příležitostné

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 1. července 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Jan Broft, kontakt: Jan Broft, tel.: 222

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Částka: 81/2005 Sb. Rozeslána dne: 13. června 2005 Změny a doplňky předpisu: 489/2006 Sb. 63/2008 Sb. s účinností dnem 14. března 2008 Ministerstvo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ABECEDNÍ SEZNAM OBCE DLE ZÓN ZASTÁVKY MIMO ZÓNY 100 A 101 ZASTÁVKY V ZÓNÁCH 100 A 101. Stav k 27. 6. 2015 Informační telefon: +420 5 4317 4317

ABECEDNÍ SEZNAM OBCE DLE ZÓN ZASTÁVKY MIMO ZÓNY 100 A 101 ZASTÁVKY V ZÓNÁCH 100 A 101. Stav k 27. 6. 2015 Informační telefon: +420 5 4317 4317 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ABECEDNÍ SEZNAM OBCE DLE ZÓN ZASTÁVKY MIMO ZÓNY 100 A 101 ZASTÁVKY V ZÓNÁCH 100 A 101 Stav k 27. 6. 2015 Informační telefon: +420 5 4317 4317 Verze 150627

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH

Dopravní hřiště s výukou podle Tematického plánu Vlastník DDH 1. Dopravní výchova V Jihočeském kraji byla dopravní výchova v roce 212 prováděna na 1 dopravních hřištích, jejichž vybavení odpovídá požadavkům na zařízení dopravního hřiště pro výuku podle Tematického

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Matriční úřady Přidělení

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA, ANALÝZA SOCIÁLNÍ SITUACE V ORP ČESKÝ KRUMLOV

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA, ANALÝZA SOCIÁLNÍ SITUACE V ORP ČESKÝ KRUMLOV SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA, ANALÝZA SOCIÁLNÍ SITUACE V ORP ČESKÝ KRUMLOV PŘÍLOHA PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PRACOVNÍ VERZE k 8.12.2011 (neprošlo jazykovou

Více

I N F O R M A C E. pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO )

I N F O R M A C E. pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO ) I N F O R M A C E pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO ) 1. Zápis údajů o rozvodu manželství Pro provedení zápisu údajů o rozvodu manželství

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

B.1 ROZVOJOVÉ OBLASTI PODLE PÚR ČR 2008 ROZVOJOVÁ OBLAST OB3 BRNO

B.1 ROZVOJOVÉ OBLASTI PODLE PÚR ČR 2008 ROZVOJOVÁ OBLAST OB3 BRNO B. ZPŘESNĚNÉ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVO- JOVÝCH OS VYMEZENÝCH V PÚR ČR 2008 A VYMEZENÍ OB- LASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTE- RÉ SVÝM VÝZNAMEM PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ B.1 ROZVOJOVÉ

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8201 2 1 Sp 1931 8203 8261 Sp 1839 R 626 4 R 1541 8207 8263 8265 R 633 2513

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Seznam referenčních staveb - zateplovací systémy -

Seznam referenčních staveb - zateplovací systémy - Refer zateplené Seznam referenčních staveb - zateplovací systémy - 1994 Technologie polyuretan + vrchní krycí silikon Panelové domy spáry J. Hradec správa bytů Technologie polystyren a tenkovrstvá omítka

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více