Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí"

Transkript

1 Obec Hosty Hosty Týn nad Vltavou IČO: Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce DOSTAVBA ÚSEKU KANALIZACE C1 Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu bude obec v zadání postupovat dle své směrnice : Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Hosty ze dne , přičemž dodrží zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákaz diskriminace. 1. Předmět zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je dostavba úseku kanalizace větev C1 dle přiložené dokumentace. 2. Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota zakázky : ,- Kč bez DPH 3. Technické požadavky Zadavatel zadává zakázku na stavební práce HOSTY prodloužení kanalizačního sběrače C1, potrubí PP SN10 korugované o průměru DN 300 mm v délce 128,0 m ( z toho 8 m protlaku pod komunikací) v k.ú. a obci Hosty. 4. Místo plnění zakázky Obec Hosty 5. Doba plnění zakázky Dokončení zakázky nejpozději

2 6. Požadavky na prokázání kvalifikace 6.1. Základní kvalifikační předpoklady podle 53 Splnění základních kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením Čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona Profesní kvalifikační předpoklady podle 54 Dodavatel prokáže splnění těchto předpokladů tím, že - dle 54 písm. a) předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů. - dle 54 písm. b) předloží kopii oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. 6.3 Technické kvalifikační předpoklady podle 56 K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky předloží dodavatel seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech ke zpětnému ověření referencí. Dále je dodavatel povinen prokázat splnění rozsahu kvalifikace tím, že předloží k nabídce čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku dle 50 odst. 1 písm.c) podepsané zástupcem firmy. Podmínky společné pro prokazování kvalifikace veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení předkládá dodavatel v kopii. Zadavatel má právo požadovat před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, v takovém případě je dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona povinen takové doklady předložit. nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního či živnostenského rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 127) může prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 90 dnů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. dodavatel může prokázat kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v 139zákona. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů pokud není dodatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace vymezené zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě musí předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění příslušné části veřejné zakázky či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci

3 plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona. nesplní li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní-li povinnost stanovenou v 58 zákona bude z řízení vyloučen. 7. Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena musí být členěna na položkové ceny dle jednotlivých částí zakázky/etap. Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizace zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách v členění cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH. Platební podmínky Úhrada za plnění předmětu zakázky bude provedena jednorázově po ukončení zakázky a jejím převzetí bez výhrad dle předávacího protokolu. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení zadavateli. Zálohy zadavatel neposkytuje. 8. Obsah návrhu smlouvy Součástí nabídky bude návrh smlouvy o realizaci zakázky, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem ve výzvě, a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat podmínky, za nichž dodavatel nabízí splnění zakázky ve své nabídce. Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud dodavatel používá razítko) a podepsaný dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedením v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál nebo úředně ověřená kopie plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. Návrh smlouvy musí zejména obsahovat: - označení smluvních stran - vymezení předmětu plnění - práva a povinnosti smluvních stran - dobu a místo plnění - platební podmínky s požadovanou dobou splatnosti daňových odkladů - záruky za provedené práce a služby a odpovědnost za vadné plnění - uvedení subdodavatelů pokud budou a právo zadavatele na souhlas s každou možnou změnou subdodavatele v případě porušení těchto povinností možnost uplatnit zvláštní právo na odstoupení od smlouvy spojené s právem na náhradu škod - právo zadavatele odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení dodavatelem 9. Kritéria hodnocení nabídek

4 Všechny nabídky, které budou zadavateli včas doručeny, budou splňovat zákonné podmínky a podmínky uvedené ve výzvě včetně příloh, budou posouzeny a hodnoceny. Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. 10. Zadávací podklady Jako zadávací podklad slouží výzva včetně příloh výkresů. Případná prohlídka místa a ústní konzultace se zadavatelem je možná po telefonické dohodě. 11. Forma a obsah nabídky Lhůta pro podání nabídek končí dne v 18:00 hodin. Místem podání nabídek je kancelář obecního úřadu Hosty 84, Týn nad Vltavou. Nabídky je možno podat osobně do kanceláře v úřední dny každá středa od 15:00-18:00 hodin nebo zaslat na výše uvedenou adresu zadavatele tak, aby nabídky byly doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání komise neotvírá. Nabídka bude předána v jednom originále v uzavřené obálce označené VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DOSTAVBA ÚSEKU KANALIZACE C1 NEOTEVÍRAT. Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné případně zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky. Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a zadávacími podmínkami musí být předloženy v českém jazyce. Nabídka musí být datována a podepsána dodavatelem, resp. osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedenou v OR. Dodavatel podá svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy vzestupnou řadou (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými proti manipulaci, tj. provázané šňůrkou s přelepením volných konců a opatřené na přelepu podpisem příp. razítkem dodavatele či sešité s přelepením sešití opatřené na přelepu podpisem příp. razítkem. Zadavatel požaduje předložit nabídky v tomto jednotném členění: (zadavatel vylučuje možnost variantního řešení) - Titulní list nabídky - Doklady k prokázání kvalifikace vč. prohlášení o způsobilosti - Návrh smlouvy - Cenová nabídky - Přílohy (nepovinné) 12. Lhůty Soutěžní lhůta začíná běžet vyhlášením soutěže tj Lhůta pro podání nabídek končí v 18:00 hodin Zadávací lhůta začíná běžet v den otevírání obálek s nabídkami tj a končí uplynutím 90-ti dnů. 13. Další podmínky zadavatele Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem

5 jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. Dodavatel nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel není oprávněn vracet dodavatelům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované dodavatelem v jeho nabídce. Zadavatel si v souladu s 84 vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit do doby uzavření smlouvy Zadavatel nepřipouští variantní řešení Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění Zadavatel připouští provedení části zakázky subdodavatelem (např. zednické a malířské práce). Výběr nejvhodnější nabídky oznámí zadavatel všem uchazečům do 5-ti dnů od rozhodnutí. Upřesňující informace podá starosta obce p. František Matějka tel: , e- mail: V Hostech dne František Matějka Starosta obce

6

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: Název programu: Registrační číslo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více