Programový rámec Programu rozvoje venkova (PRV) RETENCE VODY V LESÍCH. Fiche 1: Retence vody v lesích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programový rámec Programu rozvoje venkova (PRV) RETENCE VODY V LESÍCH. Fiche 1: Retence vody v lesích"

Transkript

1 Programový rámec Programu rozvoje venkova (PRV) Opatření / Fiche 1: Retence vody v lesích Opatření / Fiche 2: Stezky v lesích včetně vybavení Opatření / Fiche 3: Lesnická infrastruktura Opatření / Fiche 4: Polní cesty včetně souvisejících objektů Opatření / Fiche 5: Investice do zemědělských podniků Opatření / Fiche 6: Podpora zemědělských produktů Opatření / Fiche 7: Nezemědělská činnost Opatření / Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů Opatření / Fiche 9: Projekty spolupráce v rámci iniciativy Leader Fiche 1: Retence vody v lesích Fiche 1 Vazba na článek RETENCE VODY V LESÍCH PRV - Priorita 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví Prioritní oblast 4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou Vedlejší efekt na prioritní oblast 4B Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy Stručný popis fiche Vazba na cíle SCLLD Článek 24 1a) Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích Podpora je zaměřena na realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi. Podpora je zaměřena na retenci vody v lesích, zpomalení jejího odtoku, údržbu drobných vodních toků, jejich koryt a zabezpečení břehů. Strategický cíl 2: Udržení kvalitního životního prostředí Specifický cíl 2.1: Kvalitně udržovaná a prostupná krajina Opatření 2.1.2: Protipovodňová a protierozní opatření v lesích SCLLD analýza, potřeby území: kap Doprava, celková mobilita kap Životní prostředí - nedostatečná údržba krajiny, neudržované vodní toky a plochy, hrozba záplav, povodní kap Cestovní ruch stezky, cyklotrasy

2 Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků vycházející z potřeb území). Definice příjemce dotace Výše způsobilých výdajů Preferenční kritéria (principy pro stanovení preferenčních kritérií) kap Strategické a územní plánování kap Pozemkové úpravy - realizace preventivních protipovodňových opatření V rámci této fiche budou podporovány projekty zaměřené na retenci vody nebo zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží. Podporována budou také preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, stabilizace a údržba koryt, zkapacitnění koryt, zabezpečení břehů a protierozní opatření. Projekty musí být realizovány v souladu s plánem na ochranu lesů, na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a žadatel musí hospodařit dle platného LHP. Výše podpory pro příjemce dotace 100 %. soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení min ,- Kč max ,- Kč - inovativní přístup se zaměřením na přírodě blízká řešení a kvalitu provedení - realizace více aktivit v rámci jednoho projektu - provázanost navrhovaných opatření a jejich účinnost - návaznost na již provedená opatření - společný projekt pro území více obcí - vazba na horizontální témata Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až ve výzvě MAS. Indikátory: Indikátor výstupů číslo Název jednotka výchozí Milník cílový stav stav Počet podpořených podniků/příjemců podniky Celková plocha ha 0 103,44 103,44 Indikátor výsledků Závazný indikátor není stanoven.

3 Fiche 2: Stezky v lesích včetně vybavení Fiche 2 Vazba na článek STEZKY V LESÍCH VČETNĚ VYBAVENÍ PRV - Priorita 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví Prioritní oblast 4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, podpora Vedlejší efekt na prioritní oblast 4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny. Článek 25 Neproduktivní investice v lesích Stručný popis Fiche Podpora zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činnosti využívajících společenského potenciálu lesů. Vazba na cíle SCLLD Posílení doplňkové rekreační funkce lesa, výstavba a rekonstrukce stezek, herních, odpočinkových a naučných, informačních prvků. Zvýšení atraktivity i prostupnosti krajiny pro obyvatele i návštěvníky. Posílení zájmu o krajinu. Strategický cíl 2: Udržení kvalitního životního prostředí Specifický cíl 2.1: Kvalitně udržovaná a prostupná krajina Opatření 2.1.3: Posílení rekreační funkce lesa SCLLD analýza, potřeby území: kap Životní prostředí zájem obyvatel na vytváření přirozených zelených koridorů v krajině, zájem o údržbu krajiny, kap Cestovní ruch realizace nových a obnova stávajících stezek, cyklostezek, návaznost cest, prostupnost krajiny, podpora atraktivního prostředí pro obyvatele i návštěvníky i mimo intravilán obcí formou vybavení cest pro pěší a cyklostezek mobiliářem, realizací odpočinkových míst. kap Památky obnovu památek spojovat s dalšími aktivitami např. výstavbou stezek, cyklostezek.

4 Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházející z potřeb území). Definice příjemce dotace Výše způsobilých výdajů Preferenční kritéria (principy pro stanovení preferenčních kritérií) Projekty zaměřené na posílení doplňkové rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podpora projektů, které vedou k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, stojanů na kola, závor. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí zařízení k odkládání odpadků, opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa lávky, mostky, stupně, zídky) Obnova lesních cest včetně doplňkových prvků, podpora údržby lesních porostů a zalesňování, prostupnost krajiny, důraz na výsadbu a údržbu zeleně Projekty realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí NATURA Žadatel hospodaří dle platného lesního hospodářského plánu (LHP) nebo platné lesní hospodářské osnovy, nezáleží na kategorii lesa Výše podpory pro příjemce dotace 100 %. soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení min ,- Kč max ,-Kč podpora inovativních a přírodě blízkých řešení, trvale udržitelná řešení, atraktivita a kvalita navržených řešení realizace více aktivit v rámci projektu vhodná návaznost na stávající cestní systém, turistické trasy, cyklotrasy společný projekt pro území více obcí vazba na horizontální témata Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až ve výzvě MAS. Indikátory: Indikátor výstupů číslo název jednotka výchozí Milník cílový stav 2018 stav Počet podpořených operací akce Celková plocha ha 0 439,26 439,26 Indikátor výsledků Závazný indikátor není stanoven

5 Fiche 3: Lesnická infrastruktura Fiche 3 Vazba na článek LESNICKÁ INFRASTRUKTRUA PRV Priorita 2 Zvýšení životaschopnosti a konkurenceschopnosti zemědělské činnosti podniků, inovativní zemědělské technologie a udržitelné obhospodařování lesů Prioritní oblast 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství Článek 17 1c) Lesnická infrastruktura Stručný popis fiche Podpora je zaměřena na investice do infrastruktury, která souvisí s rozvojem a modernizací včetně přístupu k lesní půdě. Podpora je zaměřena na zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnost všech druhů zemědělské činnosti a podporu inovativních technologií a udržitelného obhospodařování lesů. Prioritně je podpora zaměřena na zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství. Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl 2: Udržení kvalitního životního prostředí Specifický cíl 2.1: Kvalitně udržovaná a prostupná krajina Opatření 2.1.4: Obnova a realizace lesnické infrastruktury Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházející z potřeb území). SCLLD analýza, potřeby území: kap Doprava turistické trasy kap Životní prostředí kap Podnikání, výroba, zemědělství, zaměstnanost kap Cestovní ruch stezky, cyklotrasy kap Památky obnova cest, cyklotras kap Strategické a územní plánování kap Pozemkové úpravy Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení. Podporované realizace umožní vhodné hospodaření v lesích a budou vždy provedeny s ohledem na kvalitní životní prostředí, udržitelné obhospodařování. Podporovány budou projekty zaměřené na

6 rekonstrukci, obnovu a novou výstavbu cest včetně souvisejících objektů, např. mosty, propustky, příkopy, svodnice, sjezdy, přeložky inženýrské sítě, apod. Definice příjemce dotace Výše způsobilých výdajů Preferenční kritéria (principy pro stanovení preferenčních kritérií) Výše podpory pro příjemce dotace 90 %. fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků min ,-Kč max ,- Kč inovativní přístup, kvalitní projekty, alternativní, trvale udržitelná řešení vhodná návaznost na stávající cestní systém umožnění vhodného hospodaření v lesích společný projekt pro území více obcí vazba na horizontální témata Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až ve výzvě MAS Indikátory: Indikátor výstupů číslo název jednotka výchozí Milník cílový stav stav Počet podpořených podniků/příjemců podniky Indikátor výsledků Celková délka lesních cest km 0 0 0,33

7 Fiche 4: Polní cesty včetně souvisejících objektů Fiche 4 Vazba na článek POLNÍ CESTY VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH OBJEKTŮ PRV Priorita 2 Zvýšení životaschopnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti zemědělské činnosti, podpora inovativní zemědělské technologie a udržitelného obhospodařování lesů Prioritní oblast 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností. Stručný popis fiche Článek 17 1c) Zemědělská infrastruktura Podpora je zaměřena na zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnost všech druhů zemědělské činnosti a podporu inovativních technologií a udržitelného obhospodařování lesů. Prioritně je zaměřena na zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, a také na diversifikaci zemědělských činností. Projekty jsou zaměřené na rekonstrukci, obnovu či výstavbu polních cest a souvisejících objektů. Obnovou nebo realizací polních cest je umožněno zejména vhodné zpřístupnění a možnost obhospodařování polních celků. Je také zachována nebo zlepšována prostupnost krajiny, vzájemné propojení obcí, vytvářena kvalitní síť cest pro pěší i cyklisty. Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl 2: Udržení kvalitního životního prostředí Specifický cíl 2.1: Kvalitně udržovaná a prostupná krajina Opatření : Pozemkové úpravy polní cesty včetně souvisejících prvků SCLLD analýza a potřeby území: kap Doprava - účelové zemědělské komunikace na území Mariánské zahrady by mohly sloužit také k budování tzv. zelených stezek (greenways) a k využití

8 Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků vycházející z potřeb území). Definice příjemce dotace Výše způsobilých výdajů Preferenční kritéria (principy pro stanovení preferenčních kritérií) pro tematické cyklotrasy. Zlepšení dopravní obslužnosti vidí občané v propojení obcí prostřednictvím budování cyklostezek a cest pro pěší. kap Životní prostředí obnova a budování cest pro pěší a cyklotras s doprovodnými porosty kap Cestovní ruch realizace a obnova stezek, cyklostezek, prostupnost krajiny, návaznost cest, podpora atraktivního prostředí pro obyvatele i návštěvníky i mimo intravilán obcí formou vybavení cest mobiliářem, realizací odpočinkových a výhledových míst. kap Památky - obnovu památek spojovat s dalšími aktivitami, např. s výstavbou stezek, cyklostezek. Podpora je zaměřena na hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury a vedou ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby polních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy a mimo intravilán obcí. Výše podpory pro příjemce dotace 90 %. obec nebo zemědělský podnikatel min ,- Kč max ,- Kč kvalita navrženého řešení v celkovém kontextu s okolní krajinou včetně řešení zasakování dešťové vody provázaná realizace komplexních pozemkových úprav, protierozních a protipovodňových opatření a územních plánů vhodné zpřístupnění pozemků vazba na již provedená opatření realizace více vhodných aktivit v rámci projektu společný projekt pro území více obcí vazba na horizontální témata Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až ve výzvě MAS.

9 Indikátory: Indikátor výstupů číslo název jednotka výchozí Milník cílový stav 2018 stav Počet podpořených podniků/příjemců podniky Indikátor výsledků Závazný indikátor není stanoven.

10 Fiche 5: Investice do zemědělských podniků Fiche 5 Vazba na článek INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ PRV - Priorita č. 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, Stručný popis fiche Prioritní oblast 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností. Článek 17, odst. 1, písm. a) Investice do zemědělských podniků Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. Podporovány budou investice v živočišné a rostlinné výrobě, které povedou ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení kvality vyráběných produktů a ke zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů. Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl 3: Diverzifikovaná a konkurenceschopná ekonomická základna regionu Specifický cíl 3.1.: Vytváření podmínek pro podnikání a růst zaměstnanosti Opatření : Podpora zemědělského podnikání SCLLD analýza, potřeby území: kap. 2.9 Podnikání, výroba, zaměstnanost, podkapitola Zemědělství Oblasti podpory Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku

11 V rámci této fiche nelze podpořit: Investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu. Definice příjemce dotace Výše způsobilých výdajů Preferenční kritéria (principy pro stanovení preferenčních kritérií) Výše podpory pro příjemce dotace 50 %. Zemědělský podnikatel min ,- Kč max ,- Kč soulad se SCLLD vytvoření pracovních míst využití inovačních prvků efektivita a hospodárnost snížení výrobních nákladů vazba na horizontální témata Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až ve výzvě MAS Indikátory: Indikátor výstupů číslo název jednotka výchozí Milník cílový stav 2018 stav Počet podpořených podniků/příjemců podniky Indikátor výsledků Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) FTE 0 0 0

12 Fiche 6: Podpora zemědělských produktů Fiche 6 Vazba na článek PODPORA ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ PRV - Priorita 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství Prioritní oblast 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělskopotravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací. Stručný popis fiche Vazba na cíle SCLLD Oblasti podpory Článek 17, odst. 1, písm. b) Zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh Podpora je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti zemědělských podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Dále na podporu investic do zařízení, která souvisí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh. Podpora umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií a přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. Strategický cíl 3: Diverzifikovaná a konkurenceschopná ekonomická základna regionu Specifický cíl 3.1.: Vytváření podmínek pro podnikání a růst zaměstnanosti Opatření : Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh SCLLD analýza, potřeby území: kap. 2.9 Podnikání, výroba, zaměstnanost, podkapitola Zemědělství Hmotné i nehmotné investice týkající se zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh výstavba, rekonstrukce budov včetně manipulačních ploch pořízení strojů, nástrojů, zařízení pro zpracování zemědělských produktů finální úprava, balení, značení výrobků investice související se skladováním zpracované

13 suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování investice související s uváděním zemědělských produktů a potravinářských výrobků na trh (prodej ze dvora, pojízdné prodejny, vybavení prodejen, stánky, reklamní tabule, ) investice do marketingu investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality výrobků investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu V rámci této fiche nelze podpořit: Investice týkající se zpracování produktů rybolovu, výroby medu, technologie na zpracování vinných hroznů (podrobněji viz Metodika pro tvorbu fichí MAS) Výše podpory pro příjemce dotace 50 %. Definice příjemce dotace Výše způsobilých výdajů Preferenční kritéria (principy pro stanovení preferenčních kritérií) zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování (viz Příloha I Smlouva o fungování EU) min ,- Kč max ,- Kč soulad se SCLLD vytvoření pracovních míst využití inovačních prvků efektivita a hospodárnost snížení výrobních nákladů vazba na horizontální témata Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až ve výzvě MAS. Indikátory: Indikátor výstupů číslo Název jednotka výchozí Milník cílový stav 2018 stav Počet podpořených podniků/příjemců podniky Indikátor výsledků Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) FTE 0 0 0

14 Fiche 7: Nezemědělská činnost Fiche 7 Vazba na článek NEZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST PRV - Priorita 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména Stručný popis fiche Prioritní oblast 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst. Článek 19, odst. 1, písm. b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, které vedou k rozvoji nezemědělského podnikání nebo k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, k vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Např. rekonstrukce a budování nových provozoven, technologie, výrobní stroje, podpora nezemědělské činnosti farmářů agroturistika, ekoagroturistika, regionální produkty Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl 3: Diverzifikovaná a konkurenceschopná ekonomická základna regionu Specifický cíl 3.1.: Vytváření podmínek pro podnikání a růst zaměstnanosti Opatření : Podpora malého a středního podnikání a diverzifikace v zemědělství SCLLD analýza, potřeby území: kap Vybavenost obcí a služby kap. 2.9 Podnikání, výroba, zaměstnanost, podkapitola Zemědělství kap Cestovní ruch Oblasti podpory Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd Výroba tabákových výrobků a 25.40

15 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N (Balicí činnosti), P (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb). V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. Definice příjemce dotace Výše způsobilých výdajů Preferenční kritéria (principy pro stanovení Výše podpory pro příjemce dotace 45 %. Podnikatelské subjekty (FO a PO) mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, zemědělští podnikatelé min ,- Kč max ,- Kč soulad se SCLLD vytvoření pracovních míst

16 preferenčních kritérií) efektivnost, hospodárnost, kvalita inovace a využití inovačních prvků vazba na horizontální témata Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až ve výzvě MAS. Indikátory: Indikátor výstupů číslo název jednotka výchozí stav Milník 2018 cílový stav Počet podpořených podniků/příjemců podniky Indikátor výsledků Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) FTE 0 1 2

17 Fiche 8: Sdílení zařízení a zdrojů Fiche 8 Vazba na článek SDÍLENÍ ZAŘÍZENÍ A ZDROJŮ PRV - Priorita 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů Stručný popis fiche Prioritní oblast 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností, Vedlejší efekt na prioritní oblast 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství Vedlejší efekt na prioritní oblast 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací. Článek 35, odst. 2, písm. c) Sdílení zařízení a zdrojů Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. Cílem spolupráce je efektivní využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při individuálním postupu nemohlo být dosaženo. Vazba na cíle SCLLD Strategická cíl 3: Diverzifikovaná a konkurenceschnopná ekonomická základna regionu Specifický cíl 3.1.: Vytváření podmínek pro podnikání a růst zaměstnanosti Opatření : Sdílení zařízení a zdrojů SCLLD analýza, potřeby území: kap. 2.9 Podnikání, výroba, zaměstnanost, podkapitola Zemědělství Oblasti podpory Podporovány budou společné investice, tzn. pořízení technologie či stroje k výkonu činnosti spolupracujících subjektů

18 modernizace, výstavba skladovacích nebo výrobních prostor stavební práce potřebné k umožnění efektivního využití zdrojů (např. přírodních, energetických, genetických) podpora spolupráce na tvorbě studií a podnikatelského plánu Příjemci musí mít společně uzavřenu smlouvu o spolupráci. Projektovou žádost podává jeden subjekt, který nese zodpovědnost za projekt jako celek. Může být podpořena stávající skupina spolupracujících subjektů při realizaci nového společného projektu. Definice příjemce dotace Výše způsobilých výdajů Preferenční kritéria (principy pro stanovení preferenčních kritérií) V rámci této fiche nelze podpořit: Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají. Investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu, technologie na zpracování vinných hroznů (podrobněji viz Program rozvoje venkova ) Výše podpory pro příjemce dotace 45 %. Uskupení min. dvou subjektů (jeden zemědělec, potravinář nebo subjekt hospodařící v lesích). Každý subjekt musí splňovat kategorii mikropodniku. min ,- Kč max ,- Kč soulad se SCLLD vytvoření pracovních míst rozvoj spolupráce efektivnost, hospodárnost, kvalita inovace a využití inovačních prvků vazba na horizontální témata Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až ve výzvě MAS. Indikátory: Indikátor výsledků číslo název jednotka výchozí stav Milník 2018 cílový stav Počet podpořených podniky podniků/příjemců Počet podpořených kooperačních činností činnosti Indikátor výstupů Závazný indikátor není stanoven.

19 Fiche 9: Projekty spolupráce v rámci iniciativy Leader Fiche 9 Vazba na článek PROJEKTY SPOLUPRÁCE V RÁMCI INICIATIVY LEADER PRV - Priorita 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství Stručný popis fiche Prioritní oblast 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělskopotravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací. Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER Projekty spolupráce MAS Otevřené zahrady Jičínska s jinými partnery. Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl 3: Diverzifikovaná a konkurenceschopná ekonomická základna regionu Specifický cíl 3.3: Management a marketing ekonomického rozvoje území Opatření 3.3.5: Rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru Oblasti podpory SCLLD analýza, potřeby území: kap Život v obcích kap Řízení obcí, informovanost, spolupráce Z analytické části vyplynula následující možná témata spolupráce v oblastech: zkvalitňování životní prostředí, péče o krajinu, cestovní ruch, podpora vzdělávacích a volnočasových akcí, obnova kulturního dědictví venkova, V rámci projektu lze realizovat: měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS.

20 jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje: investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb, investice související se vzdělávacími aktivitami, investice do informačních a turistických center. Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími subjekty. Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS. Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce. Definice příjemce dotace Výše způsobilých výdajů Výše podpory pro příjemce dotace 90 %. Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se: a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni; b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU. min ,- Kč max ,- Kč (dle stanovené alokace MAS)

21 Preferenční kritéria (principy pro stanovení preferenčních kritérií) soulad se SCLLD rozvoj spolupráce rozvoj území inovace a využití inovačních prvků vazba na horizontální témata Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až ve výzvě MAS. Indikátory: Indikátor výsledků číslo název jednotka výchozí stav Milník 2018 cílový stav celkové veřejné výdaje euro Indikátor výstupů Závazný indikátor není stanoven.

Programový rámec PRV

Programový rámec PRV Programový rámec PRV V programovém rámci PRV se ze 13 podporovatelných článků vzhledem k charakteru, potřebám a absorpční kapacitě území podporují prostřednictvím fichí 4 články. Navržena je rovněž podpora

Více

12.3 Programový rámec PRV

12.3 Programový rámec PRV 12.3 Programový rámec PRV B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli 17.1.a. Investice do zemědělských podniků Podpora projektů zahrnující hmotné i nehmotné investice v živočišné a rostlinné

Více

Zavádění preventivních opatření v lesích Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích

Zavádění preventivních opatření v lesích Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích Programové rámce PRV Spolupráce s ostatními MAS a ostatními organizacemi Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu

Více

Programový rámec Program rozvoje venkova

Programový rámec Program rozvoje venkova 3.7.3. Programový rámec Program rozvoje venkova V rámci předpokládaného financování z prostředků PRV je vybráno 7 fichí. Vybraná opatření se zabývají a jsou směřována do oblastí odborného vzdělávání, investic

Více

Lípa pro venkov i pro město

Lípa pro venkov i pro město 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Lípa pro venkov z.s. Lípa pro venkov i pro město Programový rámec PRV a oblasti podpory (fiche) Název fiche CLLD 7: Zemědělství Vazba na článek

Více

V rámci operace budou z alokace MAS Šumavsko (celkem 53,515 mil. Kč) podpořeny aktivity následujících článků:

V rámci operace budou z alokace MAS Šumavsko (celkem 53,515 mil. Kč) podpořeny aktivity následujících článků: PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV Komunitně vedený místní rozvoj v rámci PRV bude podporován z operací 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a provádění činností

Více

Dle: Operace Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Dle: Operace Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje Dle: Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje V samotné výzvě MAS může být okruh aktivit a příjemců upraven. Oblasti podpory, typ příjemce a výše dotace,

Více

1. Programový rámec Programu rozvoje venkova

1. Programový rámec Programu rozvoje venkova 1. Programový rámec Programu rozvoje venkova Program rozvoje venkova (PRV) umožňuje přerozdělit finanční prostředky prostřednictvím 5 Opatření CLLD, tzv. Fichí: Grafické znázornění struktury programového

Více

Priorita: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Priorita: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Programový rámec PRV Program: Program rozvoje venkova Priorita: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech Prioritní oblast: 6B Posílení místního

Více

8.2 Programový rámec PRV. Zemědělství. Článek 17, odstavec 1, písmeno a) Investice do zemědělských podniků. Vazba na článek Nařízení PRV

8.2 Programový rámec PRV. Zemědělství. Článek 17, odstavec 1, písmeno a) Investice do zemědělských podniků. Vazba na článek Nařízení PRV 8.2 Programový rámec 1. Zemědělství Fiche Zemědělství Článek 17, odstavec 1, písmeno a) Investice do zemědělských podniků Podpora zvýšení celkové životaschopnosti, výkonnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti

Více

Programový rámec PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE

Programový rámec PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE Programový rámec PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE Vazba na článek Nařízení PRV Článek 14 Vazba na cíle SCLLD Podpora je zaměřena na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a

Více

Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)

Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce) Programový rámec pro Program rozvoje venkova (PRV) PLÁNOVANÁ ALOKACE PRO OBDOBÍ 2016(2017) 2023: 12.175.819 Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce) 1. Podpora zemědělských podniků 35,00% 4 261 536,65

Více

V rámci PRV Program rozvoje venkova

V rámci PRV Program rozvoje venkova Seminář k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD- Rozvojová strategie MAS Rozkvět 2014-2020 CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001615 Finanční rámec a zaměření projektů ve 2. výzvě V rámci PRV Program rozvoje venkova

Více

Program Soběstačný region

Program Soběstačný region 2.3 Programový rámec PRV (Program rozvoje venkova) Program Soběstačný region Název Specifický cil PRV PRV 1 Podpora rostlinné a živočišné výroby 17, a) PRV 2 Podpora zpracování zemědělských produktů 17,

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova 3.1.1.1. Program rozvoje venkova Programový rámec Programu rozvoje venkova je realizovaný prostřednictvím Fichí. Nastavené Fiche, v rámci kterých budou realizovány jednotlivé projekty, vycházejí z potřeb

Více

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. vyhlašuje avízo výzvy MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) POZOR!

Více

pro Strategický plán rozvoje území OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. na období

pro Strategický plán rozvoje území OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. na období pro Strategický plán rozvoje území OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. na období 2016-2023 PRV 2014-2020 Programový dokument PRV 6 priorit: 1. Předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a venkovských

Více

A. Programový ra mec Program rozvoje venkova

A. Programový ra mec Program rozvoje venkova A. Programový ra mec Program rozvoje venkova Tvorba tohoto PR výchází z provedených analýz. Problémý a potřebý býlý definováný také na základě jednání přímo s cílovou skupinou, které se navržená Opatření

Více

pro Strategický plán rozvoje území OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. na období PRV

pro Strategický plán rozvoje území OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. na období PRV pro Strategický plán rozvoje území OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. na období 2016-2023 PRV 2014-2020 Programový dokument PRV 6 priorit: 1. Předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a venkovských

Více

4.8.2 Programový rámec Programu rozvoje venkova

4.8.2 Programový rámec Programu rozvoje venkova 4.8.2 Programový rámec Programu rozvoje venkova Při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou podporovány aktivity a činnosti (operace, projekty) připravené a realizované konečnými

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) pro období 2014 2020 (aktuální verze PRV č. 1.3 schváleno k 12.5.2015) MOŽNOST ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN (MAS) Projektové opatření M19 -

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014 2020 III. OPZ II. PRV I. IROP I.1 - Podpora hasičů I.2 - Podpora vzdělávání I.3 - Sociální infrastruktura

Více

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA program Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Vymezení Fiche Podpora je zaměřena

Více

PROGRAMOVÉ RÁMCE - návrh IROP

PROGRAMOVÉ RÁMCE - návrh IROP PROGRAMOVÉ RÁMCE - návrh Plánovaná alokace pro období 2016 (2017) 2023 IROP - 16,278 mil. Kč PRV - 11, 076 mil. Kč Předběžná struktura programového rámce IROP: 1. Cyklodoprava 40 % 6 511 200 Kč 2. Bezpečnost

Více

Prostřednictvím PRV budou v rámci SCLLD MAS 21 realizovány následující fiche: 3.1. Neproduktivní investice v lesích

Prostřednictvím PRV budou v rámci SCLLD MAS 21 realizovány následující fiche: 3.1. Neproduktivní investice v lesích 19.3. Programový rámec PRV Prostřednictvím PRV budou v rámci SCLLD MAS 21 realizovány následující fiche: Tabulka č. 1: Programový rámec PRV Název Fiche Vazba na článek Nařízení PRV: 3.1. Neproduktivní

Více

Přehled programových rámců

Přehled programových rámců Přehled programových rámců Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV alokace: 54,4 mi. Kč alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 Fiche 1/ opatření Bezpečná doprava vazba na SCLLD: 1.1.2,

Více

Programový rámec Programu rozvoje venkova. Vymezení území: Alokace a časový harmonogram: Vymezení území: Alokace a časový harmonogram:

Programový rámec Programu rozvoje venkova. Vymezení území: Alokace a časový harmonogram: Vymezení území: Alokace a časový harmonogram: 2.8.3. Programový rámec Programu rozvoje venkova Místní akční skupina v programovém rámci Programu rozvoje venkova bude realizovat své aktivity v rámci opatření M19 Podpora pro místní rozvoj z iniciativy

Více

PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Ing. Radim Petr

PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Ing. Radim Petr PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER Ing. Radim Petr Operace 19.2.1 rozdělení dle článků Čl. 14 Předávání znalostí a informační akce Čl. 17.1.a) Investice

Více

Seminář k 5. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova. Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj E mail:

Seminář k 5. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova. Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj E mail: Seminář k 5. výzvě MAS z Programu rozvoje venkova Jaroslava Hájková MAS Havlíčkův kraj E mail: hajkova@havlickuvkraj.cz Harmonogram výzvy Číslo výzvy 5 Datum vyhlášení výzvy 28. 5. 2019 Datum přijetí žádostí

Více

1.1. Programový rámec PRV

1.1. Programový rámec PRV 1.1. Programový rámec PRV Programový rámec Programu rozvoje venkova ČR 2014 2020 vychází z Metodiky pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, vydané Ministerstvem

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP. Verze č. 1 (12/2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP. Verze č. 1 (12/2015) 2015 I n á š k r a j j e k r a j p o h o d y Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 2022 PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP Verze č. 1 (12/2015) Obsah 1. Programový rámec PRV...

Více

Zdůvodnění zařazení fichí (aktivit) do programového rámce PRV

Zdůvodnění zařazení fichí (aktivit) do programového rámce PRV Zdůvodnění aktivity SCLLD - PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV Tvorba tohoto programového rámce vychází z provedených analýz, kde byly definovány problémy, potřeby, ale také z jednání přímo s cílovou skupinou, které

Více

C1 Zemědělské investice. C2 Nezemědělská produkce. C3 Zemědělská produkce. C4 Spolupráce MAS

C1 Zemědělské investice. C2 Nezemědělská produkce. C3 Zemědělská produkce. C4 Spolupráce MAS PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV Programový rámec PRV je třetím programovým rámcem SCLLD MAS Moravská brána pro období 2014 2020 Společně v pohybu. Prostřednictvím programového rámce PRV by mělo docházet k posílení

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (FICHE)

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (FICHE) PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (FICHE) 1 Programový rámec PRV Zkušenosti s implementací metody LEADER v předchozím programovém období 2007 2013 (metoda LEADER podpořena v rámci Osy IV Programu rozvoje venkova

Více

SCLLD MAS Hlučínsko - Programový rámec PRV

SCLLD MAS Hlučínsko - Programový rámec PRV SCLLD MAS Hlučínsko - Programový rámec přehled Fiche 1, 2, 3, 4 Číslo Fiche 1-1 Rozvoj zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků - stručný popis Fiche Podpora

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 26. 3. 2018 / Dyjice M Í S T N Í A K Č N Í S K U P I N A M I K R O R E G I O N U T E L Č S K O Informace o výzvách Vyhlášení výzvy: 28. 3. 2018 seminář k výzvě: 10. 4. 2018 příjem

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV FIN. ALOKACE: cca 23 26 Kč Fiche 8 ZEMĚDĚLCI Investice do zemědělských podniků, stavby a technologie v živočišné výrobě

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní pojmy a zkratky

OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní pojmy a zkratky PROGRAM ROZVOJE VENKOVA VÝTAH Z METODIKY PRO TVORBU FICHÍ MAS OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní pojmy a zkratky a) Fiche (opatření Programového rámce) stručný popis opatření Programového rámce PRV v SCLLD

Více

Opatření A /IROP/ - Bezpečně na kole, autem, pěšky i veřejnou dopravou

Opatření A /IROP/ - Bezpečně na kole, autem, pěšky i veřejnou dopravou Rozvoj venkova bude na území MAS Dolní Morava v souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje až do roku 2023 podpořen realizací 15 opatření v rámci 3 programových rámců. Opatření A /IROP/ Bezpečně

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 48098/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 48098/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 48098/2015-MZE-14113 M E T O D I K A pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného

Více

2. Výzvu MAS Královská stezka o.p.s. k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

2. Výzvu MAS Královská stezka o.p.s. k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) 2. Výzvu MAS Královská stezka

Více

1. VÝZVA MAS Společná CIDLINA PRV PODPORA PODNIKATELŮ I.

1. VÝZVA MAS Společná CIDLINA PRV PODPORA PODNIKATELŮ I. Společná CIDLINA, z.s. (místní akční skupina - dále také jen MAS ) IČ 26662779 jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná

Více

článek 17, odst. 1., písm. b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

článek 17, odst. 1., písm. b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 4.8.2 Programový rámec Programu rozvoje venkova Při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje () budou podporovány aktivity a činnosti (operace, projekty) připravené a realizované konečnými

Více

Akční plán. 8.1 Programový rámec IROP. Doprava. Název opatření

Akční plán. 8.1 Programový rámec IROP. Doprava. Název opatření 8 Akční plán 8.1 Programový rámec IROP 1. Doprava opatření Vazba na cíle a opatření SCLLD Vazba na SC IROP Popis opatření Typy projektů Příjemci podpory Výše podpory kriterií Doprava 1. Kvalita života

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 73221/2018-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 73221/2018-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 73221/2018-MZE-14113 M E T O D I K A pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného

Více

MAS Hlučínsko Přehled operačních programů v CLLD Dobroslavice,

MAS Hlučínsko Přehled operačních programů v CLLD Dobroslavice, MAS Hlučínsko Přehled operačních programů v CLLD Dobroslavice, 7.12.2016 Integrovaný operační program IROP-1 Bezpečná doprava Nově vybudovaná cyklostezka mezi obcí a městem sloužící k dopravě do zaměstnání,

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

PODROBNÉ VYMEZENÍ FICHÍ

PODROBNÉ VYMEZENÍ FICHÍ PODROBNÉ VYMEZENÍ FICHÍ FICHE 1: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (2.2.1.) Vazba na článek nařízení PRV: Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Vymezení fiche: Podpora přispívá

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY IROP PRV OPZ VÝZVY MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA

OPERAČNÍ PROGRAMY IROP PRV OPZ VÝZVY MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA OPERAČNÍ PROGRAMY IROP PRV OPZ VÝZVY MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA 2017-2018 Integrovaný regionální operační program (IROP) DOPRAVA Výstavba a rekonstrukce bezbariérových chodníků, které ideálně vedou k infrastruktuře

Více

Programový rámec Programu rozvoje venkova

Programový rámec Programu rozvoje venkova Programový rámec Programu rozvoje venkova Hlavním cílem Programu rozvoje venkova je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření,

Více

Aktuální informace. Plénum MAS Region Pošembeří

Aktuální informace. Plénum MAS Region Pošembeří Aktuální informace Plénum MAS Region Pošembeří 18.3.2016 STANDARDIZACE STANDARDIZACE - 30.3.2015 podány Standardy na SZIF - 31.3.2015 potvrzení o zaregistrování Žádosti o standardizaci MAS - 5.8.2015 Žádost

Více

Realizace strategie MAS Hlinecko (2017 a výhled)

Realizace strategie MAS Hlinecko (2017 a výhled) Realizace strategie MAS Hlinecko (217 a výhled) První výzvy Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. Programový rámec Název opatření SCLLD Popis aktivit Kvalita z regionu Hlinecka Konkurenceschopný zemědělec

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 méně rozvinuté regiony Ustanovení čl. 59

Více

Výzva MAS č. 1 Programu rozvoje venkova

Výzva MAS č. 1 Programu rozvoje venkova . Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví Výzva MAS č. 1 Programu rozvoje venkova - Seminář pro žadatele 15. 3. 2018 1 Základní charakteristika výzvy Výzva MAS č. 1 k předkládání žádostí o podporu

Více

Opatření IROP v SCLLD MAS LEADER - Loucko A Zvýšení kvality a bezpečnosti dopravní infrastruktury

Opatření IROP v SCLLD MAS LEADER - Loucko A Zvýšení kvality a bezpečnosti dopravní infrastruktury Programové rámce Programové rámce dvou operačních programů, s jejichž pomocí bude MAS spolufinancovat část své SCLLD: programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu a programový rámec

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

Možnosti podpory obcím v rámci Programu rozvoje venkova

Možnosti podpory obcím v rámci Programu rozvoje venkova Možnosti podpory obcím v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 PRV 2014 2020 Program rozvoje venkova schválen v květnu 2015 celkový rozpočet PRV činí 3,5 mld. EUR každoročně jsou vyhlašována 2 kola

Více

Programový rámec: PRV

Programový rámec: PRV Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 2020 Programový rámec: PRV Plánovaná alokace pro období 2016(2017) 2023: 11,241 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M04 Investice do hmotného majetku

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M04 Investice do hmotného majetku M04 Investice do hmotného majetku 4.1. Podpora na investice do zemědělských podniků 4.1.1. Investice do zemědělských podniků investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů,

Více

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 27.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015 Ing. Petr

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M01 Předávání znalostí a informační akce

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M01 Předávání znalostí a informační akce M01 Předávání znalostí a informační akce 1.1 Podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností 1.1.1 Vzdělávací akce podpora realizace vzdělávacích akcí v oblasti zemědělství a

Více

PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Ing. Radim Petr

PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Ing. Radim Petr PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER Ing. Radim Petr Operace 19.2.1 rozdělení dle článků Čl. 14 Předávání znalostí a informační akce Čl. 17.1.a) Investice

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO MAS LEADER V PRV. Základní podmínky Pravidel a

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO MAS LEADER V PRV. Základní podmínky Pravidel a AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO MAS LEADER V PRV Základní podmínky Pravidel 19.2.1 a 19.3.1 CLLD Výběr strategií příjem žádostí o realizaci strategie probíhá od 1. 9. do 31. 3. 2016 kontrola formálních náležitostí

Více

Výzva č. 2 PRV v rámci SCLLD MAS Podještědí, z.s.

Výzva č. 2 PRV v rámci SCLLD MAS Podještědí, z.s. Výzva č. 2 PRV v rámci SCLLD MAS Podještědí, z.s. Vyhlášené fiche 1,2,3,4 Proseč pod Ještědem Základní údaje o výzvě Datum vyhlášení výzvy MAS 26.6.2018 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu na Portálu

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

Více

3. výzva MAS Brána do Českého ráje. Fiche č. 9,10,11,12

3. výzva MAS Brána do Českého ráje. Fiche č. 9,10,11,12 3. výzva MAS Brána do Českého ráje Fiche č. 9,10,11,12 Lomnice nad Popelkou, 23.4.2018 1 Základní údaje o výzvě Datum vyhlášení výzvy MAS 16.4.2018 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu na Portálu farmáře

Více

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období Výzva MAS č. 3 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Seminář pro žadatele/příjemce 1.3.2018 Základní informace Vyhlášení výzvy: 28.2.2018 Termín

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

VÝZVA Č. 4 PRV MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ. Seminář pro žadatele

VÝZVA Č. 4 PRV MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ. Seminář pro žadatele VÝZVA Č. 4 PRV MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Seminář pro žadatele 9. 7. 2018 Základní informace: Datum vyhlášení výzvy: 21. 6. 2018 Příjem žádostí na MAS: od 6. 7. 2018 do 21. 7. 2018 Podání žádostí: Přes Portál

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Ing. Radim Petr

PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER. Ing. Radim Petr PRV (Program rozvoje venkova) Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER Ing. Radim Petr Použité pojmy a zkratky SZIF - Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou

Více

Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko Okříšky

Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko Okříšky Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko 30.11. 2016 Okříšky Odkaz na strategii: http://www.podhoracko.eu/vismoonline_actionscrip ts/file.ashx?id_org=200071&id_dokumenty=2297 Odkaz na finanční plán:

Více

Podklad pro jednání Zpracoval dne Ing. Petr Jakobe, CSc.

Podklad pro jednání Zpracoval dne Ing. Petr Jakobe, CSc. Možnosti čerpání dotací pro obce v oblasti lesnické infrastruktury z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 28.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Dotační program MAS-PRV Informace k

Dotační program MAS-PRV Informace k Dotační program MAS-PRV 2017-2020 Informace k 1.12.2017 MAS Hranicko z. s., Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice mas@regionhranicko.cz, +420 773 58 30 20 www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/mas-dotacniprogramy-2016-2020

Více

2. Výzva. 2. výzva SPL Hanáci se rozkévale. Obsah. Fiche SPL přehled. Časový plán. Moravská cesta Region v srdci Olomouckého kraje

2. Výzva. 2. výzva SPL Hanáci se rozkévale. Obsah. Fiche SPL přehled. Časový plán. Moravská cesta Region v srdci Olomouckého kraje 2. výzva SPL Hanáci se rozkévale Obsah 1) SPL 2) 2. výzva časový plán, alokace 3) Fiche 1, 3, 5 4) Další podklady k projektům - dokumenty, pokyn, informace, kontakty, výběr projektů Prezentace pro seminář

Více

Fiche stručný popis opatření stanovených MAS v souladu s SPL

Fiche stručný popis opatření stanovených MAS v souladu s SPL Fiche stručný popis opatření stanovených MAS v souladu s SPL Formy financování Bezhotovostní platby Hotovostní platby Věcné plnění ze strany žadatele/příjemce dotace leasing Kritéria přijatelnosti Projekt

Více

Program rozvoje venkova. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova 2014 2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací Priorita 2 - Zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Den malých obcí Program rozvoje venkova

Den malých obcí Program rozvoje venkova Den malých obcí Program rozvoje venkova 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Harmonogram příjmu žádostí na rok 2012 projektová opatření PRV JARNÍ

Více

Programový rámec Program rozvoje venkova

Programový rámec Program rozvoje venkova 1 OBSAH 3.7.3 Programový rámec Program rozvoje venkova... 2 3.7.3.1 Návaznost řešených opatření PRV na analytickou část... 2 3.7.3.2 Vazba na specifická témata PR Programu rozvoje venkova... 6 3.7.3.3

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) STAROSTENSKÉ SEZENÍ 3/2015

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) STAROSTENSKÉ SEZENÍ 3/2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) STAROSTENSKÉ SEZENÍ 3/2015 Ing. Ludmila Solovská, KMOS Mikroregion Konicko 17. 3. 2015 PRV 2014-2020 základní informace Připravilo MZe s partnery na základě Usnesení Vlády

Více

Komunitně vedený místní rozvoj v Programu rozvoje venkova na období 2014 2020

Komunitně vedený místní rozvoj v Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 Komunitně vedený místní rozvoj v Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 CLLD Výběr strategií věcné hodnocení posouzení souladu strategie s cíli dotčených programů jednotlivá ŘO hodnoticí komise věcné

Více

Program rozvoje venkova 5. kolo příjmu žádostí. Ing. Václav Včelák

Program rozvoje venkova 5. kolo příjmu žádostí. Ing. Václav Včelák Program rozvoje venkova 5. kolo příjmu žádostí Ing. Václav Včelák Přední poradenská společnost zaměřená na oblast zemědělství, lesnictví a rybářství Svou pozici lídra zemědělského poradenství potvrzuje

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 20. 2. 2018 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 2020 DEN MALÝCH OBCÍ 2018 OBSAH PODPORA PRO OBCE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 2020 DOTAČNÍ PROGRAM 129 660 ÚDRŽBA A OBNOVA KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH PRVKŮ

Více

Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace Programu rozvoje venkova na období Místní akční skupina Zubří země, o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí

Více

Výzva č. 1 Programový rámec Program rozvoje venkova. SCLLD MAS Dolnobřežansko o.p.s.

Výzva č. 1 Programový rámec Program rozvoje venkova. SCLLD MAS Dolnobřežansko o.p.s. Výzva č. 1 Programový rámec Program rozvoje venkova SCLLD MAS Dolnobřežansko o.p.s. Výzva Vyhlašovatel výzvy: MAS Dolnobřežansko o.p.s. Vyhlášení výzvy: 16.6.2017 Příjem žádostí: 17.7. 31.7.2017 do 12

Více

VÝZVA Č. 1 PRV MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ. Seminář pro žadatele

VÝZVA Č. 1 PRV MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ. Seminář pro žadatele VÝZVA Č. 1 PRV MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ Seminář pro žadatele 2. 8. 2017 Základní informace: Datum vyhlášení výzvy: 21. 7. 2017 Příjem žádostí na MAS: od 7. 8. 2017 do 21. 8. 2017 do 14:00 hod. Místo podání

Více

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K PLÁNOVANÝM VÝZVÁM

INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K PLÁNOVANÝM VÝZVÁM INFORMAČNÍ SEMINÁŘ K PLÁNOVANÝM VÝZVÁM Program rozvoje venkova (PRV) úterý 22. listopadu 2016 zasedací místnost MěÚ Mohelnice MAS Mohelnicko, z.s. OBSAH představení MAS Mohelnicko, z.s. harmonogram výzev

Více

Seminář pro žadatele. 2. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s. Ludmila Kolářová Tel

Seminář pro žadatele. 2. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s. Ludmila Kolářová Tel Seminář pro žadatele 2. Výzva PRV MAS Vyškovsko, z.s. Ludmila Kolářová masvyskovsko@seznam.cz Tel. 725 137 764 Rostěnice-Zvonovice, 9. července 2019 Program 1) Zahájení semináře 2) Zaměření projektové

Více

Seminář k 1. výzvě Programu rozvoje venkova. Mladoboleslavský venkov z. ú. 24. července 2018

Seminář k 1. výzvě Programu rozvoje venkova. Mladoboleslavský venkov z. ú. 24. července 2018 Seminář k 1. výzvě Programu rozvoje venkova Mladoboleslavský venkov z. ú. 24. července 2018 1 Obsah 1. Základní informace, podmínky a pravidla pro žadatele 2. Výzva, fiche, alokace 3. Harmonogram žádosti

Více

Harmonogram výzev

Harmonogram výzev Harmonogram výzev 2017-2018 Vyhlášení výzvy: srpen 2017 Vyhlášené fiche: 1. Výzva PRV Vyhlášeno 5 Fichí 2. Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a živočišné výrobě 3. Zemědělské podnikání

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV PRV 2014 2020 Program rozvoje venkova schválen v květnu tohoto roku 20.8.2015 vláda schválila navýšení kofinancování

Více

2. výzva PRV MAS Šumavsko, z. s.

2. výzva PRV MAS Šumavsko, z. s. 2. výzva PRV MAS Šumavsko, z. s. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE, MALENICE, 8. 2. 2018 REŽIJNÍ VÝDAJE MAS ŠUMAVSKO, Z.S. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001852 Program semináře Úvod Představení SCLLD MAS Šumavsko, z.s.

Více

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Program rozvoje venkova (PRV) a Portál farmáře (PF) Datum a místo: 7. dubna 2016, Královské Poříčí 13. dubna 2016, Kraslice Přednášející: Ing.

Více

PODPORY OBCÍ V RÁMCI MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

PODPORY OBCÍ V RÁMCI MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 27. 2. 2018 PODPORY OBCÍ V RÁMCI MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ DEN MALÝCH OBCÍ 2018 OBSAH PODPORA PRO OBCE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 2020 DOTAČNÍ PROGRAM 129 660 ÚDRŽBA A OBNOVA KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH

Více