ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 1

2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Chromatograf Projekt OPPK, ze kterého je předmět veřejné zakázky spolufinancován: CZ.2.16/3.3.00/ 2257: Zařízení pro výrobu API produktů 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma: APIGENEX s.r.o. Sídlo: Poděbradská 186/56, Praha 9 IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: RNDr. Ladislav Drož, Ph.D. Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Ing. Karolína Bernátová, tel , 3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky. Předmětem veřejné zakázky je pořízení Vysokotlaké provozní kapalinové chromatografické stanice dále specifikované v následující kapitole. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: Místo plnění: Předpokládaná doba plnění zakázky: CZK bez DPH Hl. město Praha 50 kal. dnů od podpisu smlouvy Zadávací dokumentaci poskytne kontaktní osoba zadavatele na základě písemné (ideálně ové) žádosti. 2

3 4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADOVANÉHO PLNĚNÍ Vysokotlaká provozní kapalinová chromatografická stanice Vysokotlaká provozní preparativní chromatografická stanice by měla obsahovat následující součásti: Hydraulický stojan pro stlačování sorbetu pro kolony cca 200 mm a cca 300 mm vnitřního průměru Kolony o průměru cca 200 mm a cca 300 mm Pumpu pro zajištění průtoku mobilní fáze Nástřikovou pumpu Sběrač dat Součástí zařízení bude zařízení usnadňující naplnění kolony sorbetem. Součástí zařízení je rovněž UV detektor. Další nezbytnou součástí zařízení jsou nádoby na eluční roztoky. Využití technologie Zařízení slouží k čištění vyrobené peptidické substance na principu vysokotlaké kapalinové chromatografie. Chromatografie je prováděna na reverzní fázi. Specifikace: 1. Pístové čerpadlo, ml/min, do 150 bar., gradientové. 2. Ventily pro nízkotlaký ternární gradient pro průtoky do 3000 ml/min 3. Čerpadlo pro dávkování vzorků ml/min do 200 bar 4. Ventil pro nástřik na kolonu 5. Dynamický mixer pro průtoky do 3000 ml/min 6. Kolona s vnitřním průměrem cca 200 mm, délka cca 1100 mm 7. Kolona s vnitřním průměrem cca 300 mm, délka cca 1100 mm 8. Hydraulický stojan pro kolonu s vnitřním průměrem cca 200 mm a cca 300 mm, maximální síla 70 tun s přetížitelností cca 20%. Zdvih cca 1200 mm, zdvih je nastaven tak, aby umožňoval kompletní vytlačení horního pístu z kolony v případě potřeby. 9. Nádoba na přípravu míchané suspenze cca 110 l na stojanu s elektrickým posuvem v takovém uspořádání, aby bylo možné měnit výšku umístění nádoby. 10. Chromatografická počítačová stanice. 11. Sběr dat Současnost V současné době nelze čištění provádět v měřítku, pro které je plánovaný nákup. Čištění se provádí na obdobných, ale menších zařízeních, které neumožní plánovaný rozvoj výroby dle správné výrobní praxe. 5. OBCHODNÍ PODMÍNKY Závazné obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace Návrhu kupní smlouvy. Dle 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 3

4 6. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 7. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: - Uchazeč uvede do Návrhu kupní smlouvy (příloha č. 1) nabídkovou cenu bez DPH za celý objem prací v CZK, EUR nebo USD. - K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá uchazeč. 8. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Kvalifikovaným dle 50 odst. 1 zákona pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který: a) Předloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace). b) Předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii mladší 90 dnů k poslednímu dny lhůty pro podání nabídek. 9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvhodnější bude hodnotící komisí hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena. V případě uvedení ceny v jiné měně než CZK bude cena přepočtena kurzem ČNB platným ke dni otevírání obálek. 10. POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ A PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Nabídky se podávají samostatně v písemné formě a v řádně uzavřené obálce. Nabídky musí být předloženy v českém, německém nebo anglickém jazyce. Obálka musí být označena názvem a číslem části veřejné zakázky, na kterou uchazeč podává svou nabídku, tzn. Neotevírat VZ: Chromaograf. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. Nabídka bude předložena v jednom originále. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 4

5 Součástí nabídky bude: a) Podepsaný návrh Smlouvy Přílohou č. 1 zadávací dokumentace je vzor kupní smlouvy. Uchazeč pouze doplní požadované chybějící údaje a smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče učiní součástí nabídky jako návrh smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky uchazeče. Pokud smlouva nebude odpovídat ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Pokud jedná jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. b) Dokumenty popisující technické vlastnosti nabízeného plnění (po uzavření smlouvy budou její přílohou č. 1) c) Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace. Nabídka bude obsahovat podepsaná čestná prohlášení k prokázání kvalifikace, které je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. d) Případné ostatní doklady a dokumenty. 11. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být kontaktní osobě zadavatele doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Karolína Bernátová, tel: , APIGENEX s.r.o., Poděbradská 186/56, Praha 12. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek: 1. července 2015, 10:00 hod. Adresa pro podání nabídek: APIGENEX s.r.o., Poděbradská 186/56, Praha 9 ve všední dny od 9 do 16 hodin Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Robin Fučík, Bc., tel , Otevírání obálek je neveřejné. 13. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1: Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2: Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů V Praze dne 11. června RNDr. Ladislav Drož, Ph.D. 5

6 Příloha č. 1 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I. SMLUVNÍ STANY APIGENEX s.r.o. se sídlem Poděbradská 186/56, Praha 9 IČ DIČ CZ Jejímž jménem jedná: RNDr. Ladislav Drož, Ph.D. jednatel Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka (dále jako kupující ) a [doplní uchazeč] Se sídlem [doplní uchazeč] IČ [doplní uchazeč] DIČ [doplní uchazeč] Jednající: [doplní uchazeč] Společnost zapsána v obchodním rejstříku [doplní uchazeč] (dále jako prodávající ). Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tuto smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK označené jako: Chromatograf (dále jen Smlouva ). Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností při dodávce označené jako Vysokotlaká provozní kapalinová chromatografická stanice (dále jen dodávka ) v technickém provedení a vybavení uvedeném v Příloze č. 1 této smlouvy. Článek III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Kupní cena činí: [doplní uchazeč] CZK bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá prodávající. 2. V ceně předmětu smlouvy je zahrnuta dodávka předmětu plnění dle specifikace v příloze č. 1 smlouvy včetně dopravy, instalace a uvedení do provozu a zaškolení pracovníků kupujícího. 3. Kupující uhradí prodávajícímu cenu dle odst. 1 na základě vystavené faktury - daňového dokladu. 4. Pokud se tak smluvní strany dohodnou, lze vystavit zálohovou fakturu v dohodnuté výši. 5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne obdržení faktury - daňového dokladu kupujícím. Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dané zákonem o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zákazník oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět poskytovateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury zákazníkovi. Článek IV.

7 DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ 1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a její účinnost končí dnem podpisu předávacího protokolu o předání předmětu této smlouvy, nejpozději však do 50 kal. dnů od podpisu smlouvy. 2. Místo plnění této smlouvy: Praha 3. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku předmětu této smlouvy, včetně její instalace a uvedení do trvalého provozu, odzkoušení a zaškolení pracovníků kupujícího, nejpozději do 50 kal. dnů od podpisu smlouvy. 4. O řádném dodání předmětu smlouvy bude mezi stranami sepsán protokol podepsaný osobou oprávněnou za prodávajícího a za kupujícího. 5. Prodávající zajistí a předá kupujícímu potřebné doklady nutné k převzetí a užívání předmětu smlouvy, např. dodací a přepravní list, technickou dokumentaci, prohlášení o shodě, atesty a revize nebo jiné doklady pro používání předmětu smlouvy v souladu s veškerými právními, bezpečnostními a technickými předpisy a normami platnými na území ČR. Pokud prodávající shora uvedené nepředá kupujícímu nejpozději v den uvedení předmětu smlouvy do zkušebního provozu, není prodávající oprávněn uvést předmět smlouvy do zkušebního provozu. Článek V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran. 2. Kupující je oprávněn kontrolovat plnění dle této smlouvy. Zjistí-li kupující, že prodávající plní své povinnosti v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn požadovat, aby prodávající odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil řádným způsobem. Jestliže tak prodávající neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup prodávajícího by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Prodávající je v takovém případě povinen uhradit kupujícímu veškeré škody vzniklé z důvodů porušení smlouvy prodávajícím. 3. Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % ceny dle čl. III odst. 1 této smlouvy. 4. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce učiněné ve veřejné zakázce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 5. V případě odstoupení od smlouvy dle výše uvedených ustanovení není prodávající oprávněn uplatnit jakýkoli nárok k účtování odměn, náhrad či smluvních pokut. 6. Toto odstoupení přitom nezbavuje prodávajícího povinnosti uhradit kupujícímu veškeré doposud kupujícím uplatněné pokuty. 7. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy. Účastníci se vyrovnají ve smyslu 458, odst. 1, věta druhá, zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Článek VI. ZÁRUČNÍ DOBA 1. Záruční doba na dodávku předmětu této smlouvy činí 24 měsíců od uvedení předmětu smlouvy do provozu. 2. Prodávající se zavazuje zajistit v době trvání záruky servisní zásah v pracovních dnech do 2 pracovních dnů od nahlášení poruchy (faxem, em, poštou nebo telefonicky). Odstranění vad v záruční době je prodávající povinen provést bezplatně. 3. Dostupnost běžných náhradních dílů bude zajištěna v záruční době do 5 pracovních dnů od nahlášení poruchy kupujícím. 4. Záruční doba uvedená výše začíná běžet dnem podpisu protokolu o uvedení do trvalého provozu kupujícím. 5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat předmět smlouvy pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

8 Článek VII. SANKCE 1. Pokud prodávající nepředá předmět smlouvy kupujícímu v dohodnutém termínu, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny zakázky dle čl. III této smlouvy za každý započatý den prodlení. 2. Za pozdní nastoupení k odstranění vad během záručního i pozáručního servisu uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zakázky dle čl. III této smlouvy za každý započatý den prodlení. 3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktur, uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 4. V případě nedosažení kvality nebo výkonu předmětu smlouvy dle čl. II této smlouvy po uvedení do trvalého provozu zaplatí prodávající smluvní pokutu kupujícímu ve výši 0,1 % z ceny zakázky dle čl. III této smlouvy za každý započatý den prodlení. 5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Článek VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Prodávající uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu s ustanovením 147a ZVZ a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak. 3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 4. Vlastnické právo k předmětu smlouvy je na kupujícího převedeno zaplacením celé kupní ceny. 5. Kupující informuje prodávajícího o jeho povinnostech vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a to tím, že prodávající bere na vědomí, že uzavřením smlouvy se stává, v souladu s ustanovením 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 6. Kontaktní osoby: Za prodávajícího: [doplní uchazeč] Za kupujícího: Zdeněk Jurka, 7. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, smluvními stranami odsouhlasených číslovaných dodatků. 8. Smlouva se vyhotovuje ve 2 výtiscích, z nichž kupující obdrží 1 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení. 9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. Přílohy kupní smlouvy: Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění (doplní uchazeč) Za kupujícího: Za prodávajícího: V., dne... V, dne RNDr. Ladislav Drož, Ph.D.

9 Příloha 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE o splnění základních kvalifikačních předpokladů název veřejné zakázky: Chromatograf Uchazeč (obchodní název): Adresa, sídlo, místo podnikání: IČ: DIČ: Telefon: Jednající: Uchazeč čestně prohlašuje, že: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu. d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. e) není v likvidaci. f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. V..., dne podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více