Město Jablunkov ul. Dukelská 144, Jablunkov Ing. Jiří Hamrozi, starosta města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Jablunkov ul. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Ing. Jiří Hamrozi, starosta města"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky na poradenské a konzultační služby při zpracování Strategie rozvoje města Jablunkova na roky Identifikace zadavatele: Zadavatel: Sídlo: Zastoupen: Kontaktní osoba pro tuto zakázku: Město Jablunkov ul. Dukelská 144, Jablunkov Ing. Jiří Hamrozi, starosta města Ing. Jan Nieslanik, tajemník městského úřadu Předmět poptávky: Poradenské a konzultační služby při zpracování při zpracování Strategie rozvoje města Jablunkova na roky Doporučené kroky pro přípravu Strategie 1. Konkrétní vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika (na základě dostupných statistických dat) 2. Analýza problémů Vymezení konkrétních problémů, které brání dalšímu rozvoji území na základě socioekonomické analýzy 3. Analýza potřeb Vymezení potřeb, které je nutné naplnit, aby mohlo dojít k dalšímu kvalitativnímu rozvoji území včetně dotazníkového/anketního průzkumu potřeb mezi obyvateli města 4. Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území Přehled relevantních strategií, které mají na daném území dopad, aby mohli být jejich cíle zahrnuty do vznikající strategie a nedocházelo k rozporům mezi existujícími strategiemi 5. Stanovení vize, cílů a jejich prioritizace Stanovení vize města Jablunkova v roce 2023 Stanovení strategických a specifických cílů a jejich vzájemné návaznosti a provázanosti 6. Výběr konkrétních opatření Definice konkrétní opatření pro naplnění stanovených cílů 7. Posouzení financovatelnosti opatření externími dotačními zdroji 8. Tvorba a nastavení indikátorů pro jednotlivé cíle 9. Vytvoření finančního plánu a časového harmonogramu Popis způsobu financování a kofinancování jednotlivých opatření 10. Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu 11. Dopracování finální verze strategie 12. Schválení strategie v rámci organizace nositele strategie Způsob zpracování Strategie Více odvětvová Strategie rozvoje města Jablunkova na roky bude zpracovaná na základě komunikace s obyvateli, neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli a městem Jablunkov. Je doložená realizací plánování v rámci města, obsahující kompletní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů. Strategie je vytvářena na základě poptávky komunity se zohledněním principů udržitelného rozvoje. Musí jasně definovat a především podložit jednotlivé požadavky a potřeby města s vyčíslením jejich měřitelných indikátorů bez přímé vazby na dotačně podporované oblasti. 1

2 Strategie jsou vytvářeny na základě reálných potřeb (CO potřebujeme?) zjištěných na základě doložitelného průzkumu mezi obyvateli města, přístup k tvorbě strategií je založený na důkazech (PROČ to potřebujeme?). Je hodnocen vztah mezi potřebou, předpokládaným naplněním, reálným přínosem a dopady strategií. Důležitá otázka pro zpracování Strategie je PROČ potřebujeme danou oblast řešit => následuje stanovení klíčových problémů a jejich pořadí. Důležité je stanovení kvantifikovaných monitorovacích indikátorů = VSTUP > VÝSTUP > VÝSLEDEK Strategie ve svém akčním plánu bude zahrnovat konkrétní a adresná opatření včetně návrhů typů projektů v nich obsažených a jejich možné financovatelnosti z externích finančních zdrojů, bude definovat implementační strukturu a procesy, nastaví indikátory pro měření úspěšnosti realizace projektů. Ve Strategii definuje cílové skupiny 1 a ne příjemce dotací, tzn., pro koho budou jednotlivé cíle strategie výhodné, komu pomůže jejich naplnění. Je třeba vzít v úvahu i vzájemné vztahy a vazby v území, případná rizika realizace (pokud by to pro některé cílové skupiny připadalo v úvahu). Předpokládaná rámcová struktura strategie Úvod s popisem základních informací Analytická část. Strategická část. Návrh implementace strategie Analytická část Základním vstupem pro analýzu je statistický popis území na základě souhrnu dat v definici tabulek a také definovat výchozí stav území pro následné hodnocení jeho vývoje. Analýza musí být zpracována jako problémová, rozvojová a inovační. Primárním cílem není detailní popis území, ale především shrnutí podkladů pro strategickou a implementační část dokumentu. Analýza musí obsahovat popis území v jednotlivých aspektech vč. trendů rozvoje, vytýčení problémů, jejich příčin a potenciálů a potřeb (již syntéza z dat i názorů aktérů, veřejnosti), celkovou SWOT analýzu. Významným zdroje pro analytickou část bude průzkum potřeb mezi obyvateli města Jablunkova. Budou osloveny všechny domácnosti v Jablunkově formou tištěného dotazníku s možností jej vyplnit elektronicky na připraveném formuláři. Kompletní realizace průzkumu včetně databázové a formulářové podpory je součástí požadované služby. Strategická část Návaznost na strategické dokumenty patří ke strategické části. Důležité je, aby strategie města Jablunkova měla oporu ve strategických dokumentech, zejména aby byla v souladu se strategiemi vyššího řádu (kraj). Inspirace odjinud (aplikace příkladů dobré praxe, nová řešení) by měla být oporou pro návrh strategické části. Obsah strategické části Definování dlouhodobé vize rozvoje města Jablunkova 1 Strategie definuje, komu daný cíl strategie přinese prospěch a ne kdo bude akci (projekt) k naplnění cílů realizovat 2

3 Definování z vize vyplývajících klíčových oblastí rozvoje území V jednotlivých oblastech rozvoje stanovení strategických (dlouhodobých) cílů s přiřazením strategických indikátorů Definování podoblastí v jednotlivých oblastech, stanovení specifických (realizačních) cílů s přiřazením realizačních indikátorů Stanovení priorit Návaznost na jiné strategické dokumenty (ÚPD města, strategické dokumenty SOJ, MAS, strategické dokumenty DSO, ÚPD VÚC apod.) Strategie by měla strategické dokumenty větších celků (kraj, ČR) respektovat Posouzení financovatelnosti opatření externími dotačními zdroji Vytvoření finančního plánu a časového harmonogramu - Popis možného způsobu financování a kofinancování jednotlivých opatření Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu Analytická i strategická část Strategie bude zpracována pracovními skupinami z řad zástupců města Jablunkova pod odborným metodickým vedením externího zpracovatele, tak bude naplněna aplikace základního principu Metodiky MMR, že se při tvorbě strategie musí prolínat zpracování komunitní i expertní, neboť je potřeba lidem přímo vysvětlovat možnosti obcí, kapacitu území, lidí, financí ad. Bez diskuse s vysvětlením ze strany odborníků a bez osvěty veřejnosti může docházet k nereálným návrhům. Výsledky setkání s veřejností je potřeba odborně zpracovat. Preferovaná forma zpracování je forma participativní místní aktéři (zástupci města) se budou podílet na vytváření obsahu strategie, čímž bude zaručeno nejen reálné stanovení cílů, ale také jejich porozumění a porozumění postupu realizace strategie. Rozsah zadání pro externího zhotovitele: Strategie 1. Externí zpracovatel připraví postup zpracování strategie a bude jej průběžně konzultovat se zástupci města Jablunkova a na základě odsouhlasení podle dohodnutého postupu postupovat. 2. Externí zpracovatel zpracuje analytickou část strategii včetně průzkumu mezi obyvateli města. 3. Externí zpracovatel na základě výstupů analytické části a výsledků šetření provede ve spolupráci s členy pracovních skupin formulaci SWOT analýzy 4. Externí zpracovatel zajistí vedení a facilitaci veřejných jednání v rozsahu max. 4 hodin celkem komunitního projednávání (nejméně 1 facilitátor-moderátor, nejméně 1 zapisovatel) v rozsahu: - sběr konkrétních námětů (projektů, problémů) k řešení od účastníků veřejného setkání, - bodování námětů dle priorit přítomných, - zpracování hlavních výstupů a jejich předložení pracovním skupinám k rozpracování a dopracování 5. Externí zpracovatel poskytne metodickou pomoc a zúčastní se nejméně 2, maximálně 3 jednání v každé z pracovních skupin (předpoklad 3-4 PS), v termínech a místech de dohody s vedením města Jablunkova, v období červen 2015 listopad

4 6. Po ukončení jednání v pracovních skupinách zpracuje externí zpracovatel základní podklady a formulace pro zpracování návrhu strategické části Strategie v rozsahu minimálně "Stanovení vize, rozvojových oblastí, cílů a priorit". 7. Externí zpracovatel se zúčastní při schvalování Strategie v orgánech města Jablunkova v rozsahu max. 3 hodin, minimálně 1 osoba. 8. Externí zpracovatel zajistí tisk 5 ks výstupu (Strategie) oboustranně, barevně, formát A4, 80g/m 2, a 5 ks na CD-R. 9. Externí zpracovatel zajistí graficky vhodně upravenou zkrácenou verzi strategie v podobě vhodné ke zveřejnění na webových stránkách města. 10. Externí zpracovatel zpracuje a zajistí tisk 200 ks zkrácené verze strategie v podobě brožury A4, oboustranně, barevně, 120g/m 2 Termín realizace: Strategie - červen 2015 listopad 2015 Požadovaný výstup: - 5 ks výstupu (Strategie) tisk oboustranně, barevně, formát A4, 80g/m2, a 5 ks na CD-R - elektronickou zkrácenou verzi vhodnou pro zveřejnění na webových stránkách města ks zkrácené verze v podobě brožury A4, oboustranně, barevně, 120g/m 2 Předpokládaná hodnota zakázky: - maximálně Kč včetně DPH Způsob hodnocení nabídek: - Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena Stanovení nabídkové ceny: - Uchazeč vyplní tabulku, která je součástí Krycího listu nabídky v následující struktuře: Aktivita Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH Strategie rozvoje města Jablunkova na roky Celkem Strategie 4

5 Obchodní a platební podmínky: - Budou poskytnuty dílčí platby, možná platba po zpracování analytické částí, další po odevzdání finální verze Strategie, dle dohody se zadavatelem - Splatnost faktur 30 dní - Cena zahrnuje cestovné, přípravu a veškeré další náklady potřebné pro realizaci předmětu plnění Prokázání kvalifikace: - Předložení aktuálního výpisu z OR ne staršího než 90 dní v prosté kopii - Předložení kopie živnostenského oprávnění nebo kopie výpisu ze ŽR pokrývajícího předmět této zakázky, pokud není zapsán v OR Lhůta a místo pro podání nabídek: - Lhůta pro podání nabídek končí dne v 12:00 hodin - Poštou na adresu Městský úřad Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov - Osobně na podatelnu městského úřadu přízemí, kancelář č. 112, Dukelská 104, Jablunkov Způsob podání nabídek: - Písemně v jednom originále v zalepené obálce označené Nabídka Strategie rozvoje města Jablunkova na roky NEOTEVÍRAT Obsah nabídky: - Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat - Doklady k prokázání kvalifikace - Povinná kritéria - ve všech zakázkách zadavatel uplatní následující kvalifikační kritéria: - dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, a dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo u dodavatele došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. V případě dodavatele právnické osoby musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a jeli statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku dodavatel právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tyto kvalifikační předpoklady musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště (splnění podmínky se prokazuje výpisem z evidence rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce) - dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (splnění podmínky se prokazuje čestným prohlášením) 5

6 - dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek vedeném dle zákona o veřejných zakázkách (splnění podmínky se prokazuje čestným prohlášením) - dodavatel předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu; v případě dodavatele akciové společnosti se předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % (splnění podmínky se prokazuje výpisem z veřejného registru, není-li veden tak čestným prohlášením) - dodavatel předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů nebo jiných osob, které se na základě smluvního vztahu s dodavatelem podílely na přípravě nabídky, pokud v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách (splnění podmínky se prokazuje čestným prohlášením) - vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující ani nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (splnění podmínky se prokazuje čestným prohlášením) - dodavatel není v likvidaci (splnění podmínky se prokazuje čestným prohlášením a v případě právnických osob také výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce); - dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (splnění podmínky se prokazuje čestným prohlášením) - dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (splnění podmínky se prokazuje čestným prohlášením) - dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (splnění podmínky se prokazuje potvrzení příslušného orgánu či instituce) - dodavatel nemá jakékoliv neuhrazené závazky po splatnosti vůči městu (vzniklé ze samostatné i přenesené působnosti) nebo vůči organizacím města, a to ani závazky promlčené či dosud nevymáhané (splnění podmínky se prokazuje čestným prohlášením) - na zpracování uchazečovy nabídky se nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního týmu projektu zadavatele či osoba, která se na základě smluvního vztahu se zadavatelem (nebo jako subdodavatel zadavatele) podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, pokud nabídku podává sdružení uchazečů, výše uvedené podmínky nesplňuje žádný z členů sdružení ani žádný subdodavatel uchazeče (splnění podmínky se prokazuje čestným prohlášením). 6

7 Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu: Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla. Nabídku podává uchazeč bezplatně. V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. V Jablunkově Ing. Jiří Hamrozi starosta 7

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A

V Komárově dne 13. června 2012 V Ý Z V A M Ě S T Y S K O M Á R O V Sídlem: nám. Míru 204, 267 62 Komárov, okres Beroun Zastoupený: Antonínem Merhautem, starostou městyse Fax / Tel: 311 572 330 E-mail: komarov@c-box.cz IČ: 002 33 382 V Ý Z V A

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více