z 11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 29. 11. 2007 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice"

Transkript

1 Z Á P I S z 11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 69 členů Zastupitelstva hl.m.prahy 33 zástupců městských částí hl. m. Prahy 29 ředitel, zástupců ředitele a ředitelů odborů MHMP 14 ředitelů organizací 13 zástupců tisku 1 host CELKEM přítomných: 159 osob OMLUVENÍ ČLENOVÉ ZHMP Ing. Antonín Weinert, CSc. Mgr. Tomáš Chalupa od 14 hodin Pavel Žďárský od 13 hodin 11. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy zahájil primátor hl.m.prahy v 9,15 hodin. Předsedající primátor hl.m.prahy požádal přítomné, aby povstali a uctili památku Jaroslavy Skály zakladatele československé alkohologie. Podle prezence byla na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a bylo tedy schopno se usnášet. Dále předsedající primátor hl.m.prahy konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj pozváni všichni členové ZHMP a připomněl, že se průběh tohoto jednání opět přenáší na internetové stránky Ověřením zápisu byli pověření Miloslav Mihálik a Jan Slezák. Hlasování o členech návrhového výboru: předseda: Alena Samková členové: Mgr. Tomáš Chalupa Ing. František Stádník Mgr. Jan Choděra RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. Ing. Eva Tylová Petr Zajíček

2 tajemníkem výboru: JUDr. Lenka Danielisová, ředitelka odboru LEG MHMP PRO: 66 PROTI: 0 ZDR. 0 Bylo přijato. Návrhový výbor byl schválen v navrženém složení. K upravenému programu jednání, který odsouhlasila Rada HMP dne byly následující připomínky: Mimo upravený program jednání byl na stůl rozdán tisk Z Informace o změnách zákonů souvisejících s daňovými příjmy hl.m.prahy od roku 2008 ( primátor hl. m. Prahy ) V diskusi o programu jednání vystoupili tito členové ZHMP: Slezák, Březina, radní Šteiner člen ZHMP Slezák navrhl za klub ČSSD zařadit na program jednání bod, týkající se Zprávy o činnosti Rady HMP za I. pololetí 2007 jako bod 33. a dále navrhl zařadit bod Zpráva o zvýšení jízdného pražské integrované dopravy na území hl.m.prahy a jeho důvody Předsedající primátor hl.m. Prahy uvedl, že na základě žádosti náměstka primátora Klegy se stahuje bod 14/2. Z 256 a na základě žádosti radního Langmajera se stahuje bod 25. Z 163. Změny v programu jednání: Hlasování o protinávrhu na zařazení tisku Zpráva o zvýšení jízdného MHD PRO: 26 PROTI: 17 ZDR. 25 Nebylo přijato. Hlasování o protinávrhu na zařazení tisku - Zpráva o činnosti Rady HMP PRO: 22 PROTI: 12 ZDR. 34 Nebylo přijato. Hlasování o celém programu jednání PRO: 63 PROTI: 0 ZDR. 5 Bylo přijato. S upraveným programem jednání byl vysloven souhlas. Jako první bod tohoto jednání byla Prezentace vítězného návrhu projektu Národní knihovny od britského ateliéru Future Systems Jana Kaplického. Předsedající primátor hl. m. Prahy vyzval p. Kaplického, aby se ujal slova. Pan Kaplický poté přítomné seznámil formou prezentace s projektem Národní knihovny. Předsedající primátor hl. m. Prahy poděkoval panu Kaplickému za přednesenou prezentaci.

3 Poté otevřel diskusi k danému tématu. Během probíhající diskuse reagoval na diskusní příspěvky p. Kaplický. V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Bednář, Ždárský, Ludvík, Ryšlinková, Chalupa, Vodrážka, Witzany, Hulinský, radní Richter, náměstek primátora Blažek, náměstek primátora Klega, Kolínská, Tylová, Gregar, náměstkyně primátora Reedová, Habrnal, Drhová Po skončení diskuse vyzval předsedající primátor hl.m.prahy p. Kaplického k závěrečnému slovu. Poté vyzval k vystoupení ředitele Národní knihovny Vlastimila Ježka. Závěrem vystoupil primátor hl.m.prahy. Řízení schůze převzal náměstek primátora Blažek. 2. primátor hl.m.prahy Konečný návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2008, dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2008 a rozpočtového výhledu do r TISK: Z 453 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 52 PROTI: 5 ZDRŽEL SE: 11 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/1 Materiál uvedl primátor hl.m.prahy. V rámci svého úvodního slova přednesl primátor hl.m.prahy doplňující návrh k usnesení: Zastupitelstvo hl.m.prahy schvaluje 1) přesun částky 5000 tis. Kč v rámci rozpočtu běžných výdajů odboru SOC MHMP v kap. 0504, z 4349 granty pro oblast sociální péče na 4399 na poskytování sociální výpomoci pro seniory (tento návrh přednesl také radní Janeček) 2) přesun částky tis. Kč z neúčelové rezervy kap. 1016, 6409 do rozpočtu běžných výdajů odboru SMT MHMP kap. 0661, 3419 na výdaje spojené s přípravou LOH v Praze (o tomto návrhu se hlasovalo samostatně) 3) přesun částky tis. Kč z rezervy kapitálových výdajů odboru SMT MHMP kap. 0461, 3129 do investičního transferu pro Obchodní akademii, Praha 2, Vinohradská 38, kap. 0461, 3122 do výše tis. Kč na výměnu oken a repase vnitřních dveří celého objektu a do investičního transferu pro Pražskou konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1, kap. 0461, 3126 ve výši tis. Kč na vybudování koncertního sálu ve dvorním traktu školy Pro: 62 Proti: 0 Zdr. 5 Bylo přijato. 4) zvýšení rozpočtu příjmů v kap. 0728, 5311 o částku tis. Kč za současného zvýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m.prahy v kap. 0749, 5311 o stejnou částku na výdaje spojené s přijetím vyššího počtu strážníků.

4 V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Hulinský, Březina, předseda výboru infrastruktury ZHMP, radní Štěpánek, náměstek primátora Klega, předseda výboru kontrolního ZHMP, Semelová, Halová, Zajíček, Witzany, Tylová, Kolínská, Ryšlinková, radní Janeček, náměstkyně primátora Reedová, radní Pešák, Habrnal, radní Šteiner, Ambrož, dále vystoupili občané HMP p. Moravec a p. Křivohlávek Závěrečné slovo přednesl předkladatel primátor hl.m.prahy, který reagoval na příspěvky z diskuse. Na návrh předsedy kontrolního výboru ZHMP bylo o jeho návrzích hlasováno samostatně: Předseda kontrolního výboru ZHMP přednesl za klub KSČM následující protinávrhy: Bod I./11. schvaluje návrh rozpočtového výhledu vlastního hlavního města Prahy do roku 2013 dle přílohy č. 11 tohoto usnesení změnit na Bere na vědomí Pro: 17 Proti: 28 Zdr. 23 Nebylo přijato. Bod II. 1. doplnit usnesení: Ukládá výborům ZHMP projednat, na základě analýzy, dlouhodobé priority v jednotlivých oblastech rozvoje města do roku 2013 a předložit je do ZHMP. Termín: do Pro: 25 Proti: 13 Zdr. 29 Nebylo přijato. Bod II. 2. Ukládá Radě hl. m. Prahy prověřit v I. čtvrtletí 2008 reálnost provedení akcí OMI s cílem ušetřené prostředky použít na financování priorit navržených jednotlivými výbory ZHMP. Termín: do Pro: 21 Proti: 12 Zdr. 35 Nebylo přijato. 1. Zvýšit částku provozní dotace DP a. s. o 300 mil. Kč Pro: 20 Proti: 30 Zdr. 15 Nebylo přijato. 2. Schválit dotaci MČ 60 mil. Kč účelově vázanou pro odměny učitelům základních a mateřských škol. Pro: 21 Proti: 18 Zdr. 29 Nebylo přijato. 3. Navýšit granty v sociální oblasti o 10 mil. Kč Pro: 24 Proti: 11 Zdr. 33 Nebylo přijato. 4. Navýšit finanční částku k urychlení přípravy výstavby čističky odpadních vod v Tróji Pro: 11 Proti: 12 Zdr. 44 Nebylo přijato.

5 Pozměňovací návrh předsedy výboru infrastruktury ZHMP v příloze č. 1, v kap. O2 Městská infrastruktura, v části II. Běžné výdaje v textu Ekologická výchova a osvěta snížit částku o 13000,00 tis. Kč a u textu nespecifikovaný zdroj snížit původní částku o 13000,00 tis. Kč. v části III. Kapitálové výdaje v textu TV Libuš navýšit původní částku o 20000,00 tis. Kč a u Inv. dotace a rozpočtu HMP navýšit původní částku o 20000,00 tis. Kč v textu TV Zličín navýšit původní částku o 5000,00 tis. Kč a u Inv. dotace a rozpočtu HMP navýšit původní částku o 5000,00 tis. Kč v textu TV Dolní Chabry navýšit původní částku o 6000,00 tis. Kč a u Inv. dotace a rozpočtu HMP navýšit původní částku o 6000,00 tis. Kč v textu TV Lysolaje navýšit původní částku o 10000,00 tis. Kč a u Inv. dotace a rozpočtu HMP navýšit původní částku o 10000,00 tis. Kč v textu Prodloužení sběrače T do Třebonic - navýšit původní částku o 10000,00 tis. Kč a u Inv. dotace a rozpočtu HMP navýšit původní částku o 10000,00 tis. Kč v textu TV Zbraslav - navýšit původní částku o 8000,00 tis. Kč a u Inv. dotace a rozpočtu HMP navýšit původní částku o 8000,00 tis. Kč v textu Výkupy lesních pozemků snížit původní částku o 2000,00 tis. Kč a u Inv. dotace a rozpočtu HMP snížit původní částku o 2000,00 tis. Kč v textu Kinského zahrada obnova, I. etapa snížit původní částku o 17000,00 tis. Kč a u Inv. dotace a rozpočtu HMP snížit původní částku o 17000,00 tis. Kč v textu Investice související s areály zeleně I. kategorie snížit původní částku o 15000,00 tis. Kč a u Inv. dotace a rozpočtu HMP snížit původní částku o 15000,00 tis. Kč v textu Rekonstrukce Zátišského potoka snížit původní částku o 5000,00 tis. Kč a u Inv. dotace a rozpočtu HMP snížit původní částku o 5000,00 tis. Kč v textu Výkupy pozemků snížit původní částku o 2000,00 tis. Kč a u Inv. dotace a rozpočtu HMP snížit původní částku o 2000,00 tis. Kč v textu Kompostárny snížit původní částku o 5000,00 tis. Kč a u Inv. dotace a rozpočtu HMP snížit původní částku o 5000,00 tis. Kč Celkově kapitola O2 Městská infrastruktura - beze změny. Protinávrh člena ZHMP Březiny navrhl doplnit usnesení do bodu I. schvaluje o bod 13. s následujícím textem: ZHMP zmocňuje Radu HMP k provádění rozpočtových opatření do výše tis. Kč pro jednotlivý případ, maximálně však do výše 10 % rozpočtové položky na základě zákona o hl.m.praze ( 68, odst. 2, písm. b) Pro: 24 Proti: 37 Zdr. 6 Nebylo přijato. Protinávrh členky ZHMP Ryšlinkové (osvojený návrh občana p. Moravce) - 1. zrušení chiméry olympiády z výše uvedených důvodů a přeložení pořádání minimálně do roku 2028 a zastavit tak nesmyslné plýtvání penězi 2. ustavení komise zastupitelů, která bude kontrolovat výdaje a hlavně uvolňovat finance na reklamu, sponzoring, tiskovky, odborné studie z důvodů neplýtvání výdajů. Kontrolní komise ZHMP k tomu pravomoci nemá. 3. omezit výdaje na 15 mil. Kč ročně,

6 4. písemnou zprávu jmenovitě kolik berou ostatní členové Pražské olympijské. Když to víme o radních, tak to chceme vědět i o nich. Jsou placeni z veřejných peněz 5. jaká auta si nakoupila Pražská olympijská. Pro: 8 Proti: 39 Zdr. 19 Nebylo přijato. Polední přestávka 14,54 15,45 hodin. 3. primátor hl.m.prahy Návrh na změnu části půjčky poskytnuté MČ Praha - Dolní Počernice na akci JPD 2 - "Rek.kultur.centr.Dol.Počer. a P 14" na dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy TISK: Z 457 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 47 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/2 Materiál uvedl primátor hl.m.prahy. 4. primátor hl.m.prahy Návrh na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s dodatečnými přiznáními k dani z příjmů právnických osob hl.m. Prahy a s poskytnutím neinvestiční dotace městským částem TISK: Z 304 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 49 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/3 Materiál uvedl primátor hl.m.prahy.

7 5. primátor hl.m.prahy Návrh úpravy rozpočtu v kapitole 06 + výměna přílohy č. 1 TISK: Z 501 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 52 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/4 Materiál uvedl primátor hl.m.prahy. 6. primátor hl.m.prahy Návrh na změnu účelu investiční dotace poskytnuté z rozpočtu hl.m. Prahy MČ Praha 10 na základě usnesení ZHMP č. 5/37 ze dne TISK: Z 416 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 56 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/5 Materiál uvedl primátor hl.m.prahy. 7. primátor hl.m.prahy Návrh na změnu účelu a charakteru účelových finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2006 MČ Praha 12 TISK: Z 467 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 55 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/6 Materiál uvedl primátor hl.m.prahy.

8 8. primátor hl.m.prahy Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu obecně prospěšné společnosti PRAHA OLYMPIJSKÁ o.p.s. TISK: Z 430 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 45 PROTI: 11 ZDRŽEL SE: 5 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/7 Materiál uvedl primátor hl.m.prahy. V diskusi vystoupili tito členové ZHMP: Tylová, Semelová, Ryšlinková, Jech, náměstkyně primátora Reedová, Ambrož V rámci závěrečného slova vystoupil zástupce o.p.s. Praha Olympijská p. Tejkal a dále předkladatel primátor hl.m.prahy, kteří reagovali na příspěvky z diskuse. V usnesení byl v bodě III. upraven termín na a původní text změněn na text ve znění: zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení. 9. primátor hl.m.prahy Návrh na stanovení paušální hodinové částky pro poskytování náhrady výdělku ušléhov souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva hl.m. Prahy TISK: Z 431 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 57 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 4 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/8 Materiál uvedl primátor hl.m.prahy. V usnesení byl v bodě II. upraven původní text, kdy za slovo realizaci byl doplněn text bodu I. a byl změněn termín na Řízení schůze převzal primátor hl.m.prahy. 10. náměstek primátora Blažek Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství TISK: Z 320 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 58 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/9 Materiál uvedl náměstek primátora Blažek.

9 11. náměstek primátora Blažek Úplatné nabytí poz. celkem m2 od ČR Návrh na úplatné nabytí vlastnictví k pozemkům v k.ú. Hostivař, Řepy, Vokovice a Vinoř z vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek hl.m. Prahy v likvidaci do vlastnictví hl.m. Prahy TISK: Z 368 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 58 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/10 Materiál uvedl náměstek primátora Blažek. V usnesení byl v bodě II. upraven termín na /1. náměstek primátora Blažek Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha Kunratice TISK: Z 543 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 62 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/11 Materiály pod poř. č. 11/1 a 11/2 uvedl náměstek primátora Blažek. 11/2. náměstek primátora Blažek Návrh na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 11 a Městské části Praha Klánovice TISK: Z 509 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 61 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/12

10 12. náměstek primátora Klega rozdělení poz m2 HMP a Staveb silnic a železnic, zřízení věc.břemene a bezúpl.nabytí garáží od Staveb silnic a železnic, a.s. Návrh na reálné rozdělení pozemku parc.č. 1359/1 o výměře 1196 m2 v k.ú. Michle v podílovém spoluvlastnictví 7/8 hl.m. Prahy a 1/8 Staveb silnic a železnic a.s., zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek parc.č. 1359/1 a bezúplatného nabytí dvou garáží z vlastnictví Stavby silnic a železnic a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy TISK: Z 442 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 60 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/13 Materiál uvedl náměstek primátora Klega. 13. náměstek primátora Klega úplatné nabytí 6/48 částí poz. celk m2 scelení majetku Návrh na využití předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům pozemku parc.č. 1631/1 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví Marie Velingerové (podíl 3/48) a Petra Vichra (podíl 3/48) do vlastnictví hl.m. Prahy TISK: Z 523 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 58 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 2 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/14 Materiál uvedl náměstek primátora Klega.

11 14/1. náměstek primátora Klega směna poz. HMP celk m2 fyz.os.1605 m2 + úpl.převod poz.celk m2 Návrh směny pozemků parc. č. 2014/265 o výměře 154 m2, parc. č. 2014/266 o výměře 117 m2, parc. č. 2014/267 o výměře 497 m2 a parc. č. 2014/270 o výměře 837 m2, v k.ú. Chodov, ve vlastnictví Martina Hejtmánka, bytem Proutěná 377/16, Praha 11 za pozemek 2014/371 o výměře 2420 m2, v k.ú. Chodov, ve vlastnictví hl.m. Prahy a s úplatným převodem vlastnictví pozemků parc. č. 2014/426 o výměře 326 m2 a parc. č. 2014/427 o výměře 1055 m2 v k.ú. Chodov z vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví Martina Hejtmánka, bytem Proutěná 377/16, Praha 11 TISK: Z 517 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 57 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 4 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/15 Materiály pod poř. č. 14/1 14/16 uvedl náměstek primátora Klega. V diskusi vystoupila členka ZHMP Tylová. Závěrečné slovo přednesl předkladatel náměstek primátora Klega, který reagoval na příspěvek z diskuse. V usnesení byl v bodě II. upraven termín na Bod 14/2. Z 256 byl stažen. 14/3. náměstek primátora Klega úplatný převod objektu a poz m2 a.s. Návrh na úplatný převod objektu bez č.p. a pozemku parc. č. 3835/29 o výměře 1924 m2 v k.ú. Modřany společnosti LOGISTIK REAL, a.s. TISK: Z 487 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 59 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/16 V usnesení byl v bodě II. upraven kontrolní termín na termín.

12 14/4. náměstek primátora Klega úplatný převod části poz. 523 m2 spol.s r.o. Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č. 417/2, nově označené jako pozemek parc.č. 417/8 o výměře 523 m2 v k.ú. Holešovice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti ONYX company, s.r.o. TISK: Z 494 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 58 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 2 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/17 V usnesení byl v bodě II. upraven kontrolní termín na termín. 14/5. náměstek primátora Klega úplatný převod části poz. 188 m2 fyz.osobě Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 1353/1 o výměře 188 m2 v k.ú. Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví p.jana Marouška TISK: Z 493 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 58 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/18 V usnesení byl v bodě II. upraven kontrolní termín na termín. 14/6. náměstek primátora Klega úplatný převod poz. 179 m2 spol. a.s. Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č o výměře 74 m2 a pozemku parc.č. 4197/4 o výměře 105 m2 v k.ú. Smíchov z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti BOOM TOWN, a.s. TISK: Z 009 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 59 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/19 V usnesení byl v bodě II. upraven původní text náměstkovi primátora Klegovi na nový text Radě HMP. S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas.

13 14/7. náměstek primátora Klega úplatný převod poz. 132 m2 s.r.o. Návrh úplatného převodu pozemku parc. č. 1072/187 o výměře 132 m2 v k.ú. Hloubětín z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Bydlení Hloubětín s.r.o. TISK: Z 254 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 62 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/20 14/8. náměstek primátora Klega úplatný převod části poz. 131 m2 fyz.osobě Návrh na úplatný převod části pozemku parc. č v k.ú. Krč o výměře 131 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví pana Vladimíra Másilka TISK: Z 264 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 56 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 4 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/21 V usnesení byl v bodě II. upraven původní text na text ve znění: zajistit přijmutí opatření dle bodu I. tohoto usnesení a kontrolní termín byl změněn na termín. S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas. 14/9. náměstek primátora Klega úplatný převod poz. 75m2 fyz.osobě Návrh na úplatný převod vlastnictví pozemku parc.č. 107/22 o výměře 75 m2 v k.ú. Vokovice z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Ing. Dušana Falgeho, bytem Praha 6, Nad Jenerálkou 524/14 TISK: Z 479 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 56 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/22 V usnesení byl v bodě II. upraven kontrolní termín na termín.

14 14/10. náměstek primátora Klega úplatný převod pozemku 44 m2 s.r.o. vjezd do areálu Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 2581/15 o výměře 44 m2, k.ú. Hostivař z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví CTY PRŮMYSLOVÁ, s.r.o. se sídlem Praha 10, Hostivař, Průmyslová 1472/11 TISK: Z 521 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 60 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/23 V usnesení byl v bodě II. upraven původní text na text: zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení. S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas. 14/11. náměstek primátora Klega úplatný převod části poz. 31 m2 fyz.osobě Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 502 v k.ú. Záběhlice o výměře 31 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví p. Jiřiny Jungmannové TISK: Z 346 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 58 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/24 14/12. náměstek primátora Klega úplatný převod poz. 27 m2 spol.s r.o. Návrh na schválení úplatného převodu pozemku parc.č. 62/5 o výměře 27 m2 v k.ú. Bubeneč z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti P+S+P, spol. s r.o. TISK: Z 495 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 59 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/25

15 14/13. náměstek primátora Klega úplatný převod pozemku 21 m2 fyz. osobě garáž Návrh na úplatný převod pozemku parc.č. 1475/235 o výměře 21 m2, k.ú. Košíře z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví Ing. Stanislava Potužníka, bytem Sobotecká 2360/5, Praha 10 TISK: Z 522 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 55 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 3 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/26 V diskusi vystoupila členka ZHMP Drhová. Závěrečné slovo přednesl předkladatel náměstek primátora Klega, který reagoval na příspěvek z diskuse. V usnesení byl v bodě II. upraven původní text na text: zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení. S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas. 14/14. náměstek primátora Klega úplatný převod části poz. 16 m2 fyz.osobám Návrh na úplatný převod části pozemku parc.č v k.ú. Michle o výměře 16 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví manželů Gabriely a Vladimíra Ševčíkových TISK: Z 335 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 60 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/27 V usnesení byl v bodě II. upraven původní text na text: zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení a kontrolní termín byl změněn na termín. S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas.

16 14/15. náměstek primátora Klega úplatný převod části poz. 1 m2 fyz.osobám Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc.č o výměře 1 m2 v k.ú. Hodkovičky z vlastnictví hl.m. Prahy do společného jmění manželů Josefa Cháry a Marie Chárové TISK: Z 497 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 56 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/28 V usnesení byl v bodě II. upraven původní text na text: zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení. S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas. 14/16. náměstek primátora Klega úplatný převod části poz. 1 m2 fyz.osobám Návrh na schválení úplatného převodu části pozemku parc. č. 1666/1 o výměře 1 m2 k.ú. Kamýk z vlastnictví hl.m. Prahy do podílového spoluvlastnictví Ing. Václava Matějčka, id ¼, do SJM Václava Matějčka a Zdenky Matějčkové, id. 2/4 a do podílového spoluvlastnictví Zdeňka Matějčka, id. ¼ TISK: Z 496 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 58 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/29 V usnesení byl v bodě II. upraven původní text na text: zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení. S upraveným textem usnesení byl vysloven souhlas.

17 Řízení schůze převzal náměstek primátora Blažek. 15/1. náměstek primátora Klega úplatné nabytí poz. celk. 403 m2 TV Horní Počernice Návrh na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Horní Počernice parc. č. 3505/5 o výměře 158 m2, parc. č. 3506/4 o výměře 230 m2 a parc. č. 3507/2 o výměře 15 m2 do vlastnictví hl.m. Prahy pro stavbu č "TV Horní Počernice, etapa Komunikace Božanovská" TISK: Z 262 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 57 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/30 Materiál pod poř. č. 15/1 15/4 uvedl náměstek primátora Klega. V usnesení byl v bodě II. upraven termín na /2. náměstek primátora Klega úplatné nabytí poz. celk. 467 m2 stavba TV Malá Ohrada Návrh na úplatné nabytí pozemků parc. č. 2623/3 o výměře 443 m2 a parc. č. 2623/6 o výměře 24 m2 v k.ú. Stodůlky vč. trvalého porostu z vlastnictví Jaroslavy Kořínkové do vlastnictví hl.m. Prahy pro účel realizace stavby č TV Malá Ohrada, etapa 0002 Východní část TISK: Z 004 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 58 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/31 V usnesení byl v bodě II. upraven termín na

18 15/3. náměstek primátora Klega úplatné nabytí poz. 137 m2 stavba TV Zbuzanská Návrh na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 985/12 k.ú. Ruzyně o výměře 137 m2 z vlastnictví Berezněvové Alexandry, Lichtenbergové Jaroslavy, Měšťana Michaela, Měšťanové Alenky a Ing. Topiče Jiřího do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č TV Zbuzanská TISK: Z 343 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 58 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/32 náměstek primátora Blažek upozornil, že omylem dvakrát hlasoval za pana primátora, v předchozích dvou hlasováních tedy nehlasoval z důvodu zapomenutí výměny hlasovací karty 15/4. náměstek primátora Klega úplatné nabytí poz. 320 m2 stavba TV Zbuzanská Návrh na úplatné nabytí části pozemku parc. č. 999/2 k.ú. Ruzyně o výměře 320 m2 z podílového spoluvlastnictví Havlové Heleny, MUDr. Poštové Miluše, MVDr. Rákose Jiřího a Rákose Stanislava do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č TV Zbuzanská TISK: Z 362 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 58 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/33 16/1. náměstek primátora Klega bezúplatné nabytí vodohosp.díla od Skanska Návrh na bezúplatné nabytí vodohospodářského díla z vlastnictví Skanska Program Domov, s.r.o. do vlastnictví hl.m. Prahy TISK: Z 491 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 57 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/34 Materiály pod poř. č. 16/1 a 16/2 uvedl náměstek primátora Klega.

19 16/2. náměstek primátora Klega bezúplatné nabytí pozemku 147 m2 od ČR podél komunikace Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví pozemku parc.č. 1018/28 o výměře 147 m2 v k.ú. Čimice z vlastnictví České republiky, právo hospodaření s majetkem státu: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, Brno, do vlastnictví hl.m. Prahy TISK: Z 520 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 55 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/35 17/1. náměstek primátora Klega směna části pozemku 159 m2 a poz.207 m2 -ČR,Stát.tech.knih. Návrh směny části pozemků parc.č. 591/1 a 591/2 v k.ú. Dejvice ve vlastnictví ČR Státní technická knihovna za části pozemků parc.č. 591/3, 681/7 a 4280/1 v k.ú. Dejvice ve vlastnictví hl.m. Prahy TISK: Z 440 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 58 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/36 Materiály pod poř. č. 17/1 17/3 uvedl náměstek primátora Klega. 17/2. náměstek primátora Klega směna části poz. 148 m2-za 171 m2 fyz.osoby Návrh směny části pozemku parc.č. 1067/1 o výměře 171 m2, v k.ú. Hlubočepy, ve spoluvlastnictví Věry Dolistové a Antonína Dufka, oba bytem V Klukovicích 321, Praha 5 a Vlastimila Dolisty, bytem K Zabrkům 111, Praha 5, za pozemek parc.č. 1101/2 o výměře 148 m2, v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl.m. Prahy TISK: Z 446 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 54 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/37

20 17/3. náměstek primátora Klega směna části poz. 155 m2-za 62 m2 fyz.osoba Návrh směny části pozemku parc.č o výměře 62 m2 v k.ú. Chodov ve vlastnictví p.ludmily Rabasové, bytem Hejplíkova 823, Praha 4 za pozemek parc.č o výměře 155 m2 v k.ú. Chodov ve vlastnictví hl.m. Prahy TISK: Z 447 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 56 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/38 18/1. náměstek primátora Klega úplatné nabytí poz. celk. 527 m2 stavba TV Radotín Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 20/68 ze dne o úplatném nabytí pozemků parc. č.1517/22, 1528/2 a 1528/4 v k.ú. Radotín do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č TV Radotín, etapa Na Rymáni TISK: Z 214 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 54 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/39 Materiály pod poř. č. 18/1 18/5 uvedl náměstek primátora Klega. V usnesení byl v bodě II. upraven termín na /2. náměstek primátora Klega úplatné nabytí poz. 495 m2 stavba ČOV Svépravice Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 35/37 ze dne úplatné nabytí pozemku v k.ú. Horní Počernice parc. č. 4380/7 do vlastnictví hl.m. Prahy v souvislosti s realizací stavby č "Horní Počernice - ČOV Svépravice" TISK: Z 253 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 55 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/40 V usnesení byl v bodě II. upraven termín na

21 18/3. náměstek primátora Klega úplatné nabytí poz. 156 m2 stavba TV Kolovraty Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 35/39 ze dne k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 885/4 k.ú. Kolovraty do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č TV Kolovraty, etapa Kolovraty jihozápad TISK: Z 353 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 54 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/41 18/4. náměstek primátora Klega úplatné nabytí poz. 213 m2 - stavba TV Kolovraty Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 35/40 ze dne k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc. č. 887/9 v k.ú. Kolovraty do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č TV Kolovraty, etapa Kolovraty jihozápad TISK: Z 352 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 56 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/42 18/5. náměstek primátora Klega úplatné nabytí poz. 26 m2 stavba TV Kolovraty Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č. 3/7 ze dne k návrhu na zrušení usnesení ZHMP č. 35/38 ze dne a k návrhu na úplatné nabytí části pozemku parc.č. 887/1 k.ú. Kolovraty do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č TV Kolovraty, etapa Kolovraty jihozápad TISK: Z 354 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 54 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/43

22 19. náměstek primátora Klega - svěření pozemku 163 m2 MČ Praha 1- majetkové sjednocení sport. areálu u ul.kozí - svěření pozemku 13 m2 MČ Praha 4 - vypořádání s fyz. osobami - svěření pozemku.celk m2 MČ Praha 17 - zast.byt.domy Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěření správy věcí z vlastnictví hl.m. Prahy - MČ Praha 1 (pozemek parc.č. 903/1 v k.ú. Staré Město) - MČ Praha 4 (pozemek parc.č v k.ú. Braník) - MČ Praha 17 (zastavěné pozemky v k.ú. Řepy bytovými domy) TISK: Z 503 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 58 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/44 Materiál uvedl náměstek primátora Klega. 20. náměstek primátora Klega - odejmutí 3 pozemků 130 m2 MČ Praha 10 části komunikací - odejmutí MČ Praha 18 kanalizační a vodovodní řady a přípojky PVS,a.s. Návrh obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, odejmutí správy svěřených věcí z vlastnictví hl.m. Prahy - MČ Praha 10 (pozemky v k.ú. Strašnice) - MČ Praha 18 (vodohospodářské stavby v k.ú. Letňany) TISK: Z 504 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 58 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/45 Materiál uvedl náměstek primátora Klega.

23 21/1. náměstkyně primátora Kousalíková Návrh na úpravu běžných výdajů v kap Školství, mládež a samospráva na úpravu neinvestičního příspěvku organizací zřízených hlavním městem Prahou TISK: Z 358 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 55 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/46 Materiály pod poř. č. 21/1 a 21/2 uvedla náměstkyně primátora Kousalíková. V usnesení byl v bodě II. upraven termín na /2. náměstkyně primátora Kousalíková Návrh na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap Školství, mládež a samospráva u předškolních zařízení, škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy a na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem v roce 2007 TISK: Z 461 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 57 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/47 V usnesení byl v bodě II. upraven termín na náměstkyně primátora Kousalíková bezúplatné nabytí poz. celk m2 + budova školy Jahodová Návrh na bezúplatné nabytí vlastnictví souboru budov školy v ulici Jahodová č.p. 2800, na pozemcích parc.č. 2078/199, 2078/167, 2078/168, 2078/198, 2078/166 a pozemků parc.č. 2078/199, 2078/167, 2078/168, 2078/198, 2078/166, 2078/229, 2078/323, 2078/394, vše v k.ú. Záběhlice, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště v hlavním městě Praze, do vlastnictví hlavního města Prahy TISK: Z 435 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 57 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/48 Materiál uvedla náměstkyně primátora Kousalíková. V diskusi vystoupila členka ZHMP Drhová.

24 Závěrečné slovo přednesla předkladatelka náměstkyně primátora Kousalíková, která reagovala na příspěvek z diskuse. 23/1. náměstkyně primátora Kousalíková Návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti SMT MHMP zřizovaných hl.m. Prahou TISK: Z 306 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 54 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/49 Materiály pod poř. č. 23/1 23/3 uvedla náměstkyně primátora Kousalíková. Usnesení bylo přijato beze změny a v přílohách č. 1 3 k usnesení byly doplněny termíny účinnosti vyhlášky dnem /2. náměstkyně primátora Kousalíková Návrh změny zřizovací listiny Vyšší odborné školy sociálně právní, Praha 10, Jahodová 2800 TISK: Z 373 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 52 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/50 Usnesení bylo přijato beze změny a v příloze č. 1 k usnesení byl doplněn termín účinnosti vyhlášky dnem /3. náměstkyně primátora Kousalíková Návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola slaboproudé elektrotechniky, se sídlem Praha 9 - Vysočany, Novovysočanská 48/280 TISK: Z 409 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 53 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/51

25 24. radní Langmajer Návrh zadání Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy (ZUR hl.m. Prahy) TISK: Z 395 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 53 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 4 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/52 Materiál uvedl radní Langmajer. V diskusi vystoupila členka ZHMP Drhová. Závěrečné slovo přednesl předkladatel radní Langmajer, který reagoval na příspěvek z diskuse. V usnesení byl v bodě III. upraven původní text na znění: zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení. Bod 25. Z 163 byl stažen. 26. radní Janeček Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací hl.m. Prahy v působnosti odboru SOC MHMP TISK: Z 463 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 54 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/53 Materiál uvedl radní Janeček. V usnesení byl v bodě II. upraven termín na /1. radní Janeček Návrh na poskytnutí účelových dotací městským částem hlavního města Prahy z kap. 05 TISK: Z 492 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 56 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/54 Materiál uvedl radní Janeček. V usnesení byl v bodě II. upraven termín na

26 27/1. radní Janeček úplatné nabytí poz m2 - veřejné parkoviště Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků parc. č. 207/12 o výměře 25 m2 a parc. č. 207/14 o výměře 1008 m2 v k.ú. Chodov z vlastnictví Jednoty, smíšeného družstva Praha - západ, Malešická 2470/16a, Praha 3 - Žižkov, do vlastnictví hl.m. Prahy TISK: Z 476 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 59 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/55 Materiály pod poř. č. 27/1 27/4 uvedl radní Janeček. 27/2. radní Janeček úplatné nabytí poz. 102 m2 od fyz.osob - stavba TV Lipence Návrh na úplatné nabytí pozemku parc.č. 204/7 v k.ú. Lipence z podílového spoluvlastnictví Jiřího Rulíka bytem Chovatelská 306, Lipence,155 31, Praha 511 a Hany Schwarzové bytem Jílovišťská 176, Lipence, , Praha 511, do vlastnictví hl.m. Prahy pro realizaci stavby č.0113 TV Lipence, etapa 0006 Komunikace III TISK: Z 207 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 59 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/56 27/3. radní Janeček úplatné nabytí 14 pozemků celk m2 od fyz.osoby zeleň, komunikace, retenční nádrž Ořech Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemků v k. ú. Stodůlky a k. ú. Řeporyje z vlastnictví Františka Trunečka do vlastnictví hl.m. Prahy TISK: Z 514 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 60 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/57

27 27/4. radní Janeček úplatné nabytí pozemku 110 m2 od fyz.osoby místní komunikace Návrh na úplatné nabytí vlastnictví pozemku parc. č. 3163/3 v k.ú. Újezd nad Lesy z vlastnictví Květuše Svobodové do vlastnictví hlavního města Prahy TISK: Z 515 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 58 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/58 28/1. radní Janeček úplatný převod poz. 395 m2 fyz.osobám Návrh na úplatný převod pozemku k.ú. Dejvice, parc.č. 2530/36 o výměře 395 m2, sousedícího s domem čp. 2411, z vlastnictví hl.m. Prahy do SJM Jiřího Šlapety a Marie Šlapetové TISK: Z 451 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 57 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/59 Materiály pod poř. č. 28/1 28/4 uvedl radní Janeček. V usnesení byl v bodě II. upraven termín na /2. radní Janeček úplatný převod poz. celk.61 m2 bytové družstvo Návrh na úplatný převod zastavěných pozemků parc. č. 1312/25 o výměře 22 m2 a parc. č. 1312/27 o výměře 39 m2 v kat. území Troja z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva DVOJDOMÍ 5II a 5I2, se sídlem Svídnická 511, 512, Praha 8 TISK: Z 386 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 54 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/60

28 28/3. radní Janeček úplatný převod poz. celk. 614 m2 fyz. osoba, vlastník RD Návrh na schválení vypořádání práva stavby formou úplatného převodu vlastnictví pozemků č. parc. 2557/77 o výměře 128 m2, pod stavbou rodinného domu a č. parc. 2557/26 o výměře 486 m2 plochy funkčně příslušné, oba v k.ú. Břevnov do SJM manželů Dajčlových, bytem Praha 6, Slezanů 1072/2 TISK: Z 401 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 56 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/61 V usnesení byl v bodě II. upraven kontrolní termín na termín. 28/4. radní Janeček Úplatné převody poz.- majitelům družst.byt.výst. Návrh úplatného převodu pozemků z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví majitelů staveb postavených v rámci legislativy družstevní bytové výstavby platné do roku 1991 Příloha č. 1 - převod pozemků parc.č. 958/3 o výměře 570 m2, parc.č. 958/4 o výměře 15 m2, parc.č. 958/5 o výměře 12 m2 v k.ú. Hlubočepy do podílového spoluvlastnictví vlastníků hromadných garáží Příloha č. 2 - převod pozemků parc.č. 2342/334,346,350,354,360 o celkové výměře 581 m2 zastavěná plocha a pozemků souvisejících parc. č. 2342/368 až 370, 2342/372,373,375,376,567 o celkové výměře 406 m2 vše v k.ú. Stodůlky do podílového spoluvlastnictví vlastníků budov na pozemcích situovaných Příloha č. 3 - převod pozemků parc.č. 914/1,915,924/7 a části pozemků parc.č. 914/3 a 918/1 nově označené jako parc.č. 918/3 o celkové výměře 722 m2 zastavěná plocha a pozemků souvisejících parc.č. 914/2 924/11, 933/2 až 6 a 924/12 o celkové výměře 593 m2 vše v k.ú. Žižkov - do vlastnictví Bytového družstva Sousedství Příloha č. 4 - převod pozemků parc.č. 1293/217, 218 a 219 o celkové výměře 811 m2 zastavěná plocha a pozemků souvisejících parc.č. 1293/834, 2073 až 2077, 2084 a 2085 o celkové výměře 271 m2 vše v k.ú. Řepy do podílového spoluvlastnictví vlastníků budov na pozemcích situovaných Příloha č. 5 - převod pozemků parc.č. 1293/528, 529 a 530 o celkové výměře 720 m2 zastavěná plocha vše v k.ú. Řepy do podílového spoluvlastnictví vlastníků budov na pozemcích situovaných

29 Příloha č. 6 - převod pozemků parc.č. 1293/531, 532 o celkové výměře 538 m2 zastavěná plocha a pozemků souvisejících parc.č a 1975 o celkové výměře 575 m2 vše v k.ú. Řepy do podílového spoluvlastnictví vlastníků budov na pozemcích situovaných Příloha č. 7 - převod zastavěných pozemků parc.č. 852/29 o výměře 295 m2, parc.č. 852/30 o výměře 289 m2 a parc.č. 852/31 o výměře 292 m2 vše v k.ú. Hodkovičky do podílového spoluvlastnictví vlastníků bytů a společných částí domů č.p , ulice Pod Lysinami, Praha 4 Příloha č. 8 - převod pozemků k.ú. Stodůlky, parc.č. 2780/12 o výměře 29 m2, 2780/13 o výměře 106 m2, 2780/14 o výměře 180 m2, 2780/15 o výměře 229 m2, 2780/16 o výměře 284 m2 a 2780/190 o výměře 716 m2 z vlastnictví hl.m. Prahy vlastníkům domů čp až 2481 k.ú. Stodůlky Příloha č. 9 - převod zastavěných pozemků parc.č. 970/2 o výměře 344 m2, parc. č. 970/4 o výměře 253 m2, parc. č. 971/4 o výměře 608 m2 a parc. č. 970/5 o výměře 10 m2 a pozemků souvisejících parc. č. 971/13 o výměře 411 m2, parc. č. 971/14 o výměře 133 m2, parc. č. 970/3 o výměře 440 m2, parc. č. 640/103 o výměře 355 m2, parc. č. 970/6 o výměře 433 m2 a parc. č. 971/15 o výměře 44 m2 vše v kat. území Hlubočepy z vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví Bytového družstva Devon, se sídlem Devonská 3, Praha 5 TISK: Z 355 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 49 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/62 V usnesení byl v bodě II. upraven původní text na text ve znění: zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení. 29. radní Richter Návrh na navýšení účelové dotace grantu Pražské komorní filharmonii, o.p.s. TISK: Z 392 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 56 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/63 Materiál uvedl radní Richter.

30 29/1. radní Richter Návrh na navýšení účelové dotace - grantu občanskému sdružení Divadlo AHA! na projekt Gong dětem TISK: Z 499 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 60 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/64 Materiál uvedl radní Richter. V usnesení byl v bodě II. upraven původní text na text ve znění: zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení a kontrolní termín na termín. 30. radní Šteiner úplatné nabytí poz.6795 m2 od Skanska, stavba propojení V.a M.Chuchle Návrh úplatného nabytí pozemků parc.č. 106,107 a 108/4, všechny v k.ú. Malá Chuchle, z vlastnictví společnosti Skanska DS a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy pro účel majetkoprávního vypořádání stavby Propojení V.a M. Chuchle, 2. stavba TISK: Z 465 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 59 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/65 Materiál uvedl radní Šteiner. V usnesení byl v bodě II. upraven původní text na text ve znění: zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení. 31. radní Štěpánek Návrh na poskytnutí investičního transferu MČ Praha 4 a MČ Praha - Klánovice na technické přílohy k žádostem do OPŽP TISK: Z 417 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 49 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 8 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/66 Materiál uvedl radní Štěpánek. V diskusi vystoupil člen ZHMP Habrnal. Závěrečné slovo přednesl předkladatel radní Štěpánek, který reagoval na příspěvek z diskuse. V usnesení byl v bodě II. upraven termín na

31 32. radní Štěpánek Navýšení účelové neinvestiční dotace pro MČ Praha 12, MČ Praha 16, MČ Praha 20 na provozování sběrného dvora TISK: Z 456 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 59 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/67 Materiál uvedl radní Štěpánek. V usnesení byl v bodě II.1. upraven termín na předseda výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Návrh personální změny ve výboru ZHMP TISK: Z 545 HLASOVÁNÍ O USNESENÍ: PRO: 56 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 PŘIJATO USNESENÍ ČÍSLO: 11/68 Uvedl předseda výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP.l Hlasování k následujícímu textu usnesení: Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. odvolává II. ke dni Mgr. Ivana M a r t í n k a z funkce tajemníka Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP volí ke dni PhDr. Mgr. Pavla D r t i n u do funkce tajemníka Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Usnesení bylo přijato. Dále proběhlo hlasování k následujícímu návrhu: Zastupitelstvo hlavního města Prahy III. volí ke dni členem výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Mgr. Jana Dobeše PRO: 21 PROTI: 9 ZDRŽEL SE: 30 Nebylo přijato.

32 34. Dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP Přehled interpelací je v samostatné příloze tohoto zápisu. Členům ZHMP byly rozdány tyto informace: Informace o dopravních omezeních na území hl.m. Prahy Informativní zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy Informace o použití prostředků na realizaci III. kola grantů PREVENCE KRIMINALITY Informace o přidělení grantů v oblasti životního prostředí v roce část Informace o činnosti Výboru evropských fondů ZHMP za rok Informace o činnosti Výboru bytové politiky ZHMP za I. pololetí Informace o činnosti Výboru pro ochranu památek a cestovního ruchu ZHMP radní Šteiner primátor Prahy nám. Blažek radní Štěpánek hl.m. JUDr.Tomáš Vavřinec předseda výboru Bohumil Zoufalík předseda výboru Ing.František Stádník předseda výboru Obsah vystoupení všech diskutujících je obsažen ve stenografickém zápisu tohoto zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. Přijatá usnesení ZHMP č.11/1 až č. 11/68 jsou součástí tohoto zápisu. Primátor hl.m.prahy poděkoval všem přítomným za účast a zakončil jednání v 18,13 hodin. MUDr. Pavel Bém primátor hl.m.prahy Ověřovatelé zápisu: Miloslav M i h á l i k Jan S l e z á k Zapsala: Jana Soběslavská

z 24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. 2. 2009 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

z 24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. 2. 2009 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. 2. 2009 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: CELKEM přítomných: 152 osob 63

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.6.2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 15.6.2004) 1. 040 Návrh na účelovou neinvestiční dotaci Městským

Více

z 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 29. 5. 2008 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

z 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 29. 5. 2008 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 29. 5. 2008 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 69 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 23. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 16. prosince 2004 (odsouhlaseno Radou HMP dne 7.12.2004) 1. 365 Ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního

Více

Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy Z Á P I S z 25. zasedání Zastupitelstva hlavního mesta Prahy, které se konalo dne 24.2.2005 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 20. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25. 10. 2012 od 9,00 hod. ve velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské nám.

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Usnesení R-6524 514 4.5.2012 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Troja z rozpočtu R-6560 515 4.5.2012 k vyhlášení 9. výzvy

Více

Seznam usnesení 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 29.5.2008

Seznam usnesení 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 29.5.2008 717 1 29.5.2008 k návrhu postupu ve věci optimalizace finanční pozice hl.m.prahy 790 2 29.5.2008 k souboru rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2008 843

Více

Z Á P I S ze 40. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. června 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Z Á P I S ze 40. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. června 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S ze 40. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. června 2014 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 59 členů Zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005

P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 P Ř E H L E D usnesení 32. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 24.11.2005 Tisk Č.usn. Schváleno Název usnesení 039 32/01 24.11.2005 Konečný návrh rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2006 a dotačním

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 31. zasedání Zastupitelstva hlavního města, které se koná dne 19. 9. 2013 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 20.9. 2013) (Schváleno

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

Schválená usnesení 2. Rady HMP ze dne 15.1.2013

Schválená usnesení 2. Rady HMP ze dne 15.1.2013 R- 08410A 22 15.1.2013 k návrhu na svolání mimořádné valné hromady společnosti Pražská energetika Holding a.s. R-08685 23 15.1.2013 k návrhu úpravy v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice 1 Z Á P I S z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 30. 11. 2010 od 10.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 63 členů Zastupitelstva

Více

Z Á P I S z 4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. února 2015 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice

Z Á P I S z 4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. února 2015 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Z Á P I S z 4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 19. února 2015 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 63 členů Zastupitelstva hl.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17 Přítomni : Ověřovatel : MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ17 konané dne 20.09.2010 16 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny, 1 člen omluven: p. Tomáš

Více

Zápis. ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 24. února 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 24. února 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis ze 7. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 24. února 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

Schválená usnesení 19. Rady HMP ze dne 20.5.2014

Schválená usnesení 19. Rady HMP ze dne 20.5.2014 R-13695 1028 20.5.2014 k návrhu na vyhodnocení cvičení Blackout 2014 R-13423 1029 20.5.2014 k návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2014 MČ Praha 21 na akci "Revitalizace parku

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 3. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 25.5. 2015. Ing.Fíla Karel Hýža Ivan. Matoušek Milan

U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 25.5. 2015. Ing.Fíla Karel Hýža Ivan. Matoušek Milan U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 25.5. 2015 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení v o l í Ing.Čihák Pavel Ing.Fíla Karel Hýža Ivan ověřovatele zápisu: Ing. Mydlarčík

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Zadání 2007 Z á s a d y ú z e m n í h o r o z v o j e h l. m. P r a h y Zadání 2007 Pořizovatel : Magistrát

Více

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015 číslo úpravy MČ katastrální území, parc. č. předmět stav návrh 819 Praha 7 826 Praha 7 909 Praha 5 Holešovice p.č. 438/2 a části p.č. 438/3,10 a 11 Holešovice p.č. 89/7-8, 111, 160/2; a části 153, 160/1,

Více

Schválená usnesení 50. Rady HMP ze dne 10.12.2013

Schválená usnesení 50. Rady HMP ze dne 10.12.2013 R-11750 2437 10.12.2013 k dalšímu fungování NADAČNÍHO FONDU BEZPEČNÁ PRAHA R-11806 2438 10.12.2013 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru na propagační kampaň a doprovodný program festivalu

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 27. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 10.3.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Potluka Oto

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

ZÁPIS. Poté starosta Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

ZÁPIS. Poté starosta Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání. ZÁPIS z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 23. 6. 2015 od 15.00 hodin v Galerii 14 nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9 Přítomni: 31 - dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 15. 4. 2013

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 15. 4. 2013 Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 15. 4. 2013 Jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) se uskutečnilo dne 15. 4. 2013 v zasedací síni Nová Rada, budovy Magistrátu

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Výbor pro hospodářskou politiku a majetek ZHMP předseda výboru Ing. Mgr.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Výbor pro hospodářskou politiku a majetek ZHMP předseda výboru Ing. Mgr. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Výbor pro hospodářskou politiku a majetek ZHMP předseda výboru Ing. Mgr. Miroslav Poche Zápis 1/2013 z 1. jednání Výboru pro hospodářskou politiku a majetek

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ Č. 36/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: I. Prodej budov po jednotlivých

Více

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 10. 12. 2008 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar,

Více

P R O G R A M. 2. Vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části volební období 2010 až 2014

P R O G R A M. 2. Vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části volební období 2010 až 2014 P R O G R A M 18. zasedání Zastupitelstva městské části, které se koná dne 28.6.2010 od 15:00 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3 I. Pro jednání Zastupitelstva městské

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP, ze dne 13.4. 2011 Z Á P I S z IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP dne 13. 4. 2011 IV. zasedání Výboru pro územní rozvoj města ZHMP

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Zápis jednání. Čakovice. Usn RM BJ Nájemní smlouva - Myjavská 626, Praha 9 - 6,0,0/6 7.

Zápis jednání. Čakovice. Usn RM BJ Nájemní smlouva - Myjavská 626, Praha 9 - 6,0,0/6 7. Zápis jednání Rada městské části 56. jednání Přítomni : starostka Alena Samková (částečně) zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf Vecka tajemnice

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Hons, Hruška, Doležal, Kruliš, PhMr. Kubánková,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne 06. 03. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne 06. 03. 2012 Přítomni: Ověřovatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny zastupitel - Tomáš Vlach ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne 06. 03. 2012 Program jednání: Pořad Věc í 1. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Z á p i s. z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

ze 7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy II. část, které se konalo dne 2. 6. 2011 od 9.00 hodin ve Velké zasedací síni Nové radnice

ze 7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy II. část, které se konalo dne 2. 6. 2011 od 9.00 hodin ve Velké zasedací síni Nové radnice 1 Z Á P I S ze 7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy II. část, které se konalo dne 2. 6. 2011 od 9.00 hodin ve Velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 57 členů Zastupitelstva

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Usnesení z 24. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 13. prosince 2005

Usnesení z 24. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 13. prosince 2005 Zastupitelstvo MČ Usnesení z 24. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 13. prosince 2005 návrhovou komisi ve složení:ing. Lenka Alinčová, p. Vilém Vaníček Ověřovatele zápisu z dnešního

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis. ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová Přítomni: členové

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významných změn V (1. část) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

P R O G R A M. 14. mimořádného jednání Rady HMP, které se koná dne 28.11.2014 od 12. 00 hod.

P R O G R A M. 14. mimořádného jednání Rady HMP, které se koná dne 28.11.2014 od 12. 00 hod. P R O G R A M 14. mimořádného jednání Rady HMP, které se koná dne 28.11.2014 od 12. 00 hod. BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační záležitosti 2. 15519 k uzavření dílčí objednávky ke smlouvě

Více