Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010"

Transkript

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS na režijní výdaje z programu LEADER ,- Kč Roční rozpočet pro výběr projektů Roční rozpočet celkový ,-Kč ,-Kč

2 Celkové způsobilé režijní výdaje MAS za 1.etapu ,-Kč Celkové způsobilé režijní výdaje MAS za 2.etapu ,-Kč Celkové způsobilé režijní výdaje MAS za 3.etapu ,-Kč Prostředky z Grantu Libereckého kraje ,-Kč Celkem rozpočet provozních výdajů ,-Kč Plánované aktivity MAS na rok ) Účast na školeních pořádaných k Programu rozvoje venkova termín : průběžně ) Upořádaní školení pro žadatele k zpracování a realizaci projektů termín : 2Q, 3Q a 4Q ) Vyhlášení minimálně dvou respektive tří výzev na podávání projektů termín : 2Q, 3Q, 4Q ) Zpracování informačního materiálu o realizovaných projektech termín : 4Q ) Pracovní workshop pro potenciální žadatele s úspěšnými žadateli. termín : září ) Zpracování aktualizace SPL na základě podkladů projednaných z pracovních skupin termín : 3Q- 4Q ) Zpracování projektu partnerství s vybranou MAS partnerství je uzavřeno s LAG Podralsko. termín : 3Q- 4Q ) Propagace programu Zelená úsporám termín : 3Q-4Q 2010

3 Přehled o průběhu administrace 4. a 5. Výzvy roku VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Termíny příjmu žádostí Vyhlášení výzvy 18. listopadu 2009 Příjem žádostí od 1. prosince 2009 do 22.ledna 2010 do 12:00 hodin Alokace Celková alokace prostředků Předpokládaná alokace cca ,- Kč. V 4. výzvě k předkládání Žádostí o dotaci byly přijímány projekty pro následující fiche: Fiche 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství v Podještědí Fiche 7 Podpora cestovního ruchu a sportu v Podještědí Fiche 8 Zlepšení stavu infrastruktury v Podještědí Schválené projekty Žadatel Název projektu Fiche 1 Ing. Štěpán Brodský Celkové výdaje projektu Kč Dotace Fiche 1 - Dotace Fiche 7 Ing. Tomáš Horník Zdislava Celkové výdaje projektu Kč Dotace Fiche 7 - Dotace Fiche 8 Obec Bílá Celkové výdaje projektu Kč Dotace Obec Dlouhý Most Celkové výdaje projektu Kč Dotace Obec Chotyně Celkové výdaje projektu Kč Dotace Fiche 8 - Dotace Porodna prasnic výměna technologií Integrovaná plocha parkování automobilů, motocyklů a kol včetně dřevěného zastřešení, Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce Bílá Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce Dlouhý Most Zpevněné plochy, opěrné zdi (komunikace) v rámci výstavby Domu s pečovatelskou službou v Chotyni

4 Zde je uvedena informace k Výzvě č. 5., která je v daném čase v běhu. Vyhlášení výzvy proběhlo 1. dubna 2010 Příjem žádostí probíhá od 10. května 2010 do 31. května 2010 do 12:00 hodin Školení pro žadatele proběhlo dne od 15 hodin, v zasedacím sále Městského úřadu v Českém Dubu pod záštitou RNDr. Víta Příkaského, náměstka hejtmana Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova. V 5. Výzvě k předkládání Žádostí o dotaci budou přijímány projekty pro následující fiche: Fiche 2 Lesnická technika Lesnická technika Definice příjemce - hlavní opatření Fyzická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. Právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. Sdružení s právní subjektivitou hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. Obec hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. Svazky obcí hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. Fiche 5 Podpora malého podnikání v Podještědí Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Definice příjemce

5 V rámci III. 1.2 záměr a) - fyzické i právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. V rámci III záměry b), c), d) - fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků. Fiche 7 Podpora cestovního ruchu a sportu v Podještědí Podpora cestovního ruchu Definice příjemce Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují, nebo mají kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci. Fiche 11 Obnova a zachování kulturního dědictví v Podještědí Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Definice příjemce Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace). Zájmová sdružení právnických osob podle 20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li jejich členy obce, svazky obcí

6 Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech. Z výsledků hodnocení podaných projektů ve 4. Výzvě je celková požadovaná dotace ve vybraných projektech ,- Kč. K rozdělení v dalších výzvách zbývá Kč za předpokladu, že projekty ze 4. Výzvy budou SZIF odsouhlaseny k financování. V současné době probíhá na SZIF schvalovací proces projektů ze 4. Výzvy. Podle posledních informací by mělo dojít do konce června 2010 k podpisu dohod s úspěšnými žadateli ze 4. Výzvy. V červenci bude současně probíhat výběr projektů z 5. Výzvy. Po příjmu projektů v 5. Výzvě bude rozhodnuto programovým výborem o případném vyhlášení 6. Výzvy ještě v roce Předkládá pro jednání VH MAS Podještědí : Ing Jiří Sameš předseda MAS Podještědí