Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx"

Transkript

1 Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní neziskové organizace (dále FNNO ) založeného Programovou dohodou z Smluvní strany: Poskytovatel grantu: název: se sídlem: zastoupená: (dále Zprostředkovatel ) Nadace rozvoje občanské společnosti / Nadace Partnerství dle priority a Příjemce grantu: název: se sídlem: zastoupená/ý: (dále Příjemce ) uzavírají tuto Smlouvu na základě 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 1.strana z 8 stran

2 Článek I Úvodní ustanovení 1. Zprostředkovatel zabezpečuje realizaci FNNO na základě: a. Smlouvy o zajištění implementace FNNO mezi Ministerstvem financí ČR a Nadací rozvoje občanské společnosti ze dne ; b. Memoranda o implementaci FNNO mezi Ministerstvem financí ČR a Nadací rozvoje občanské společnosti ze dne ; c. Rozhodnutí Ministerstva financí ČR o poskytnutí dotace ze dne ; d. V PŘÍPADĚ PRIORITY IV: Smlouvy o partnerství mezi Nadací rozvoje občanské společnosti a Nadací Partnerství ze dne V rámci implementace FNNO Zprostředkovatel poskytuje neziskovým organizacím granty z prostředků FM EHP, za účelem realizace konkrétních projektů. 3. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva se řídí platnými právními předpisy ČR. Dále se Smlouva řídí legislativním rámcem FM EHP, jak je definován v článku 1.4 Nařízení o implementaci Finančního mechanismu EHP , a relevantními ustanoveními všech procesních dokumentů a pravidel vydaných Kanceláří finančních mechanismů a Ministerstvem financí ČR, zejména Programovou dohodou o financování FNNO a Nařízením o implementaci Finančního mechanismu EHP , stejně jako procesními dokumenty a pravidly vydanými Zprostředkovatelem. 4. Příjemce se zavazuje na výzvu Zprostředkovatele uzavřít dodatek ke Smlouvě, dle bodu VIII 3 Smlouvy, navržený Zprostředkovatelem, pokud potřeba uzavření takového dodatku dle uvážení Zprostředkovatele vyplyne z aktualizace některého z dokumentů uvedených v předchozím bodě. 5. Příjemce se zavazuje dodržovat všechna ustanovení Smlouvy a všech jejích příloh, které jsou její nedílnou součástí. Jakýkoliv odkaz na Smlouvu znamená, že je odkazováno také na její přílohy, pokud není výslovně uvedeno jinak. Článek II Předmět Smlouvy 1. Účelem Smlouvy je vymezení pravidel pro přidělení a použití grantu, který je poskytován v rámci FNNO z prostředků FM EHP, ve smyslu článku I Smlouvy, za účelem realizace projektu definovaného níže (dále Grant ). 2. Grant je poskytován v režimu poskytnutí nadačního příspěvku, dle ustanovení 353 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 3. Grant je poskytován za účelem realizace níže uvedeného projektu: Název projektu: Číslo projektu: (dále Projekt ) 2. strana z 8 stran

3 4. Příjemce přijímá poskytnutý Grant a zavazuje se nakládat s ním výhradně a jenom v souvislosti s realizací Projektu. 5. Konkrétní vymezení Projektu, zejména popis jednotlivých aktivit, cílů a výstupů Projektu, tvoří nedílnou Přílohu I této Smlouvy. 6. Všechny parametry Projektu, uvedené v Příloze I Smlouvy, jsou pro Příjemce závazné. Článek III Období realizace Projektu 1. Období realizace Projektu počíná dnem a končí dnem Článek IV Základní finanční a platební ujednání 1. Rozpočet Projektu tvoří Přílohu II Smlouvy. Předpokládané celkové způsobilé náklady Projektu, uvedené v Příloze II Smlouvy, činí Kč. Pro všechny náklady Projektu, bez ohledu na zdroj jejich financování, platí podmínky způsobilosti nákladů dle článku 11 Přílohy III Smlouvy. 2. Zprostředkovatel poskytuje Příjemci Grant v maximální výši Kč, za účelem financování části nákladů Projektu, uvedených v předchozím bodě. Smluvní poměr Grantu je stanoven na xx,xxxxxxx %. Smluvní poměr Grantu je definován jako poměr výše Grantu k objemu předpokládaných celkových způsobilých nákladů Projektu, uvedených v předchozím bodě, po odečtení předpokládaných přímých výnosů Projektu. Konečná výše Grantu je stanovena v souladu s článkem 14 Přílohy III Smlouvy. 3. Vzhledem k smluvnímu poměru Grantu, dle předchozího bodu, se Příjemce zavazuje financovat ze zdrojů spolufinancování nejméně xx,xxxxxxx % celkových způsobilých nákladů Projektu po odečtení přímých výnosů Projektu, použitých k financování způsobilých nákladů Projektu. Za zdroje spolufinancování se považují zdroje financování způsobilých nákladů Projektu, mimo Grant a mimo přímé výnosy Projektu. Způsobilé zdroje spolufinancování jsou vymezeny v článku 12 Přílohy III Smlouvy. Zároveň platí podmínka, že Grant musí tvořit hlavní zdroj financování Projektu; poměr výše Grantu k objemu celkových způsobilých nákladů Projektu nesmí klesnout pod 51 %. 4. Zprostředkovatel poskytuje Příjemci Grant, dle bodu IV 2 Smlouvy, bezhotovostním převodem na bankovní účet Příjemce, v režimu plateb dle následujících bodů. Tento bankovní účet musí být vedený v českých korunách v bance, která má platné oprávnění působit v České republice jako banka a musí být identifikován v žádosti o příslušnou platbu Grantu a prostřednictvím formuláře Finanční identifikace, stanoveným ze strany Zprostředkovatele. 5. Příjemci bude poskytnuta zálohová platba Grantu ve výši 80 % Grantu; tj. Kč. Zálohová platba Grantu bude poskytnuta nejpozději do 15 pracovních dní od počátku období realizace Projektu, na základě platné Smlouvy. Pokud je Smlouva podepsána po datu, určujícím počátek období realizace Projektu, bude zálohová platba Grantu poskytnuta do 15 pracovních dní od podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran. Částka zálohové platby Grantu se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů. 3. strana z 8 stran

4 6. Příjemci bude poskytnuta závěrečná platba Grantu ve výši maximálně 20 % Grantu; tj. Kč. Závěrečná platba Grantu bude poskytnuta nejpozději do 15 pracovních dní od schválení závěrečné zprávy o realizaci Projektu ze strany Zprostředkovatele, dle článku 4 Přílohy III Smlouvy. Skutečná výše závěrečné platby Grantu je stanovena na základě finančního vypořádání Projektu, dle článku 14 Přílohy III Smlouvy. 7. Běh lhůty pro úhradu každé platby Grantu končí datem, ke kterému je daná částka odepsána z bankovního účtu Zprostředkovatele. Bez ohledu na uvedené lhůty pro realizaci jednotlivých plateb Grantu je Zprostředkovatel povinen tyto lhůty vůči Příjemci dodržet pouze za předpokladu, že Zprostředkovatel k tomuto účelu včas obdrží příslušný objem finančních prostředků ze strany nadřízených orgánů implementační struktury FM EHP a také za předpokladu, že Zprostředkovatel od Příjemce včas obdrží všechny požadované podklady, nezbytné k realizaci příslušné platby Grantu. Po dobu, kdy nejsou splněny podmínky uvedené v předchozí větě, je pozastaven běh lhůty pro úhradu příslušné platby Grantu, stanovené dle tohoto článku IV. 8. Zprostředkovatel má právo pozastavit Příjemci platby Grantu anebo požadovat od Příjemce vrácení všech již poskytnutých prostředků Grantu v případě, že je k tomu vyzván ze strany nadřízených orgánů implementační struktury FM EHP nebo oprávněných orgánů státní správy (včetně zejména subjektů uvedených v bodě 13.3 Přílohy III Smlouvy), nebo v případě postupu dle článku VI Smlouvy. Příjemce je povinen poskytnuté prostředky vrátit ve lhůtě 15 pracovních dnů po doručení výzvy, postupem dle článku 15 Přílohy III Smlouvy, pokud Zprostředkovatel neposkytne delší lhůtu. Má se za to, že výzva podle předchozí věty či jakákoliv jiná došlá komunikace Zprostředkovatele Příjemci dle této Smlouvy, odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb, došla třetí pracovní den po odeslání. 9. Fixní sazba způsobilých nepřímých nákladů Projektu (dále fixní sazba ), platná pro Příjemce, je stanovena na xx,xxxxxxx %. Způsob určení a použití fixní sazby je uveden v bodě 11.5 Přílohy III Smlouvy. Předpokládané způsobilé nepřímé náklady Projektu Příjemce činí Kč. POKUD RELEVANTNÍ: Fixní sazba, platná pro partnera Projektu, a z ní vyplývající předpokládaná suma způsobilých nepřímých nákladů Projektu partnera je stanovena v bodě VII 4 Smlouvy. 10. VÝBĚR: Grant není poskytován jako veřejná podpora, ve smyslu článku 107 smlouvy o fungování Evropské unie. / Grant je v plné výši poskytován jako veřejná podpora v režimu de-minimis, dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013. Článek V Povinnosti Příjemce 1. Příjemce je povinen plnit všechny smluvní povinnosti, uvedené ve Smlouvě a také ve všech jejích přílohách, zejména v Příloze III a IV Smlouvy, a jednat tak, aby byly naplněny požadavky i dalších předpisů uvedených v bodě I 3 Smlouvy. 2. Příjemce se zavazuje realizovat Projekt s náležitou péčí, efektivitou a transparentností v souladu s nejlepší praxí v příslušné oblasti a v souladu se Smlouvou. Příjemce je povinen uskutečňovat všechny aktivity Projektu dle časového harmonogramu, plnit stanovené cíle a výstupy Projektu, dle Přílohy I Smlouvy a dodržovat schválený rozpočet Projektu, dle Přílohy II Smlouvy. 4. strana z 8 stran

5 3. Příjemce se zavazuje realizovat případné změny Projektu pouze v souladu s článkem 8 Přílohy III Smlouvy. 4. Příjemce se zavazuje informovat Zprostředkovatele o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na realizaci Projektu, na plnění Smlouvy nebo na její platnost. V tomto směru je Příjemce povinen postupovat zejména v souladu s článkem 4 Přílohy III Smlouvy a článkem 8 Přílohy III Smlouvy. 5. Příjemce se zavazuje postupovat v případě jakékoliv zakázky v rámci Projektu dle Přílohy IV Smlouvy. Příjemce prohlašuje, že si je vědom, že jakákoliv zakázka v rámci Projektu je považována za veřejnou zakázku, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 6. Příjemce se zavazuje uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu v souladu s právními předpisy ČR, minimálně však po dobu 10 let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byla schválena Závěrečná zpráva o programu FNNO ze strany Kanceláře finančních mechanismů. O datu schválení Závěrečné zprávy o programu ze strany Kanceláře finančních mechanismů bude Příjemce informován ze strany Zprostředkovatele. Podle stavu k datu podpisu Smlouvy, předpokládaným termínem, do kterého je minimálně nutné archivovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu, je datum Příjemce je povinen vytvořit vhodné podmínky pro výkon auditu, monitoringu nebo evaluace Projektu a také pro výkon kontroly plnění podmínek Smlouvy, dle článku 13 Přílohy III Smlouvy. 8. Příjemce je povinen informovat Zprostředkovatele o všech kontrolách nebo monitorování Projektu, provedených jinými subjekty než Zprostředkovatelem. Příjemce je povinen informovat Zprostředkovatele bez zbytečného odkladu o všech kontrolách nebo monitorováních, jejich výsledcích, o navržených opatřeních k nápravě a také o přijetí a splnění těchto nápravných opatření. Příjemce je zároveň povinen informovat o přijetí a splnění nápravných opatření také subjekt, který danou kontrolu nebo monitorování vykonal a tato opatření uložil. 9. Příjemce prohlašuje, že si je vědom zákazu duplicitního financování. Příjemce se zavazuje, že nebude nárokovat k proplacení žádné náklady Projektu, které mu již byly jakkoli a kýmkoli proplaceny. 10. Příjemce se zavazuje vrátit Zprostředkovateli všechny dlužné prostředky, vzniklé podle příslušných smluvních ujednání, a to v souladu s článkem 15 Přílohy III Smlouvy. Příjemce je Zprostředkovateli povinen uhradit v plné výši jakoukoli platbu, kterou Zprostředkovateli uloží kterýkoli oprávněný orgán v důsledku porušení povinnosti Příjemce. 11. Příjemce souhlasí se zveřejněním údajů o Projektu, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, oba v platném znění. Příjemce také souhlasí s užíváním údajů o Projektu v informačních systémech a účetnictví Zprostředkovatele, Ministerstva financí ČR, Kanceláře finančního mechanismu nebo jiných relevantních subjektů pro účely administrace FM EHP. Příjemce je povinen získat případné potřebné souhlasy a informovat dotčené subjekty osobních údajů v souladu s výše uvedenými předpisy. 12. Příjemce se zavazuje ke splnění povinností publicity Projektu vůči veřejnosti v souladu s příslušnými pokyny Zprostředkovatele. 5. strana z 8 stran

6 13. Příjemce je povinen nakládat s veškerým majetkem získaným v rámci Projektu s péčí řádného hospodáře. Příjemce není oprávněn tento majetek zatěžovat žádnými právy třetích osob, včetně práva zástavního, majetek prodat ani jinak zcizit. Příjemce je povinen v případě zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na tomto majetku opětovně jej pořídit ze zdrojů mimo Projekt nebo jej uvést do původního stavu, a to v nejbližším možném termínu, nejpozději však k datu ukončení období realizace Projektu. 14. Příjemce není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoliv práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Zprostředkovatele. Článek VI Porušení smluvních podmínek, řízení a urovnávání sporů 1. V případě porušení smluvních podmínek Zprostředkovatel postupuje dle článku 10 Přílohy III Smlouvy. Odpovědnosti za porušení smluvních podmínek se Příjemce nemůže zprostit (ust odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje). 2. Smluvní strany se zavazují, že budou předcházet možným sporům a v případě sporů se budou snažit o dohodu při respektování právních předpisů ČR. V případě sporů ze Smlouvy a v souvislosti s ní má smluvní strana právo obrátit se na soud místně příslušný dle sídla Zprostředkovatele. Článek VII Partner Projektu 1. Pokud je Projekt realizován ve spolupráci s partnerem Projektu (dále označován také pouze jako partner ), je Příjemce povinen respektovat principy projektového partnerství a povinnosti vyplývající z existence partnerství, dle článku 2 Přílohy III Smlouvy. 2. Za realizaci Projektu a za dodržení smluvních podmínek je vůči Zprostředkovateli plně odpovědný pouze Příjemce, a to i za tu část Projektu, která je realizována partnerem. 3. Partnerem je organizace, která realizuje část Projektu na základě Dohody o partnerství, uzavřené s Příjemcem (dále Dohoda ). Spolupráce partnera s Příjemcem na realizaci Projektu nesmí mít charakter dodavatelsko-odběratelského vztahu. Počet partnerů je omezen na maximálně čtyři. 4. POKUD RELEVANTNÍ: Partnerem, dle předchozího bodu, VÝBĚR: je níže uvedená organizace / jsou níže uvedené organizace. Příjemce je povinen s každým partnerem uzavřít Dohodu, s využitím vzoru poskytnutého Zprostředkovatelem, a tuto Dohodu předložit Zprostředkovateli před podpisem Smlouvy. Příjemce se zavazuje, že v případě jakékoliv následné změny Dohody, která byla takto Zprostředkovateli předložena, zajistí soulad Dohody s právními předpisy ČR a legislativním rámcem FM EHP. Příjemce je povinen každou změnu Dohody předložit Zprostředkovateli. Zprostředkovatel má právo vyzvat Příjemce k přijetí odpovídajících opatření v jím stanovené lhůtě, pokud dle posouzení Zprostředkovatele není změna v souladu s právními předpisy ČR nebo legislativním rámcem FM EHP. Příjemce se zavazuje, že v případě výzvy Zprostředkovatele dle předchozí věty, zajistí úpravu Dohody v souladu s pokyny Zprostředkovatele. a) Název organizace: 6. strana z 8 stran

7 Fixní sazba, dle bodu IV 9 Smlouvy: xx,xxxxxxx % Předpokládané způsobilé nepřímé náklady: Kč b) Název organizace: Fixní sazba, dle bodu IV 9 Smlouvy: xx,xxxxxxx % Předpokládané způsobilé nepřímé náklady: Kč c) Název organizace: Fixní sazba, dle bodu IV 9 Smlouvy: xx,xxxxxxx % Předpokládané způsobilé nepřímé náklady: Kč d) Název organizace: Fixní sazba, dle bodu IV 9 Smlouvy: xx,xxxxxxx % Předpokládané způsobilé nepřímé náklady: Kč Článek VIII Ustanovení závěrečná 1. Smlouva se řídí právem ČR a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 2. Smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami a nahrazuje veškerá předchozí ujednání, na která není ve Smlouvě odkázáno. Smlouva je uzavřena na období končící uplynutím lhůty 10 let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byla schválena Závěrečná zpráva o programu FNNO ze strany Kanceláře finančních mechanismů. V případě, že v rámci uvedené lhůty vyplynou ze smluvních ustanovení pro Příjemce povinnosti, které nebudou splněny do uplynutí uvedené lhůty, Smlouva trvá až do splnění těchto povinností. Příjemce se vzdává svého práva domáhat se zrušení závazku dle této Smlouvy. 3. Veškeré změny Smlouvy je možno provádět pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky. 4. Komunikace v souvislosti s Projektem může probíhat v elektronické formě; v případech stanovených Zprostředkovatelem v listinné formě. Každý dokument musí být označen číslem a názvem Projektu, dle bodu II 3 Smlouvy. 5. Zkratky a ustálené pojmy, vysvětlené ve Smlouvě, je potřeba vnímat ve stejném významu i v ustanoveních jednotlivých příloh Smlouvy. Pojem organizace, použitý v Příloze III a IV Smlouvy, označuje Příjemce a každého partnera Projektu. 6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden obdrží Zprostředkovatel a jeden Příjemce. 7. Příjemce prohlašuje, že všechny údaje uvedené ve Smlouvě a jejích přílohách, které byly poskytnuty Příjemcem, jsou pravdivé. 7. strana z 8 stran

8 Článek IX Přílohy Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: Příloha I Příloha II Příloha III Příloha IV Příloha V Vymezení Projektu Rozpočet Projektu Všeobecné podmínky ke Smlouvě Postupy pro veřejné zakázky Prohlášení o čerpání veřejné podpory de-minimis za Zprostředkovatele [název] [jméno a příjmení zástupce statutár. orgánu] za Příjemce [název] [jméno a příjmení zástupce statutár. orgánu]..... podpis podpis xx. xx xx. xx strana z 8 stran

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. srpna 2014 č. 657 o změně Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Článek 1 Předmět a účel smlouvy

Článek 1 Předmět a účel smlouvy - 3-2007-04, př. 2 Počet stran: 5 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran podle 262 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx.

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha č. 7 k Pravidlům dotačního programu města České Budějovice na podporu oblasti v roce 201x S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

ZZ00905-09.0026. Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Účel smlouvy. Čl. 3 Závaznost návrhu

ZZ00905-09.0026. Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Účel smlouvy. Čl. 3 Závaznost návrhu KUJIP012G6G7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Podmínky stanovené právním aktem o přidělení finančních prostředků Nesrovnalosti

Podmínky stanovené právním aktem o přidělení finančních prostředků Nesrovnalosti Podmínky stanovené právním aktem o přidělení finančních prostředků Nesrovnalosti Tereza Vavrečková Praha (únor 2015) Kde jsou podmínky stanoveny? ROPD/dopis NM Deklaratorní právní akt Navazuje na Dopis

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Jméno Kategorie Registrační E-mail, telefon

Jméno Kategorie Registrační E-mail, telefon Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 14 roků s licenci A, B Jméno Kategorie Registrační E-mail, telefon číslo 1 Soška Petr H14 ZBM0211 soskoren@seznam.cz 2 Coufal Jáchym H14 ZBM0200 svatos.coufal@seznam.cz

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 18 roků s licencí A

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 18 roků s licencí A Sportovní centrum mládeže Hanácké oblasti v orientačním běhu Příloha č. 1 Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 15 18 roků s licencí A Jméno Kategorie Registrace e-mail, telefon 1. Bořánek Michal H16

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU ČÍSLO SMLOUVY: CZ/FMP/0X/0000 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Poskytovatel finančního příspěvku název: Region Bílé Karpaty sídlo: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, Česká republika

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Zpracoval: odbor, oddělení: Mgr. Ivana

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů regionu Praděd v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika Polsko č..

Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů regionu Praděd v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika Polsko č.. Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů regionu Praděd v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika Polsko č.. Euroregion Praděd česká část se sídlem: Nádražní 389, Vrbno

Více

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Poskytovatel : Město Český Těšín Zastoupené: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města nám.čsa 1, 737 01 Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437 Bankovní

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

Darovací smlouva na finanční dar

Darovací smlouva na finanční dar Darovací smlouva na finanční dar uzavřená ve smyslu ust 2055 a násl zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, dne [Datum] mezi Drab foundation nadační fond a [Jméno subjektu] Níže uvedeného

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE j Mi }Rf\\ ^KuSLh/NK V M< ~.s ícrajskv"uraď ČÍSLO SMLOUVY ;DODATKU;' SMLOUVA ^ - ^ í - SS\ S& K o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

Návrh Darovací smlouva. na finanční dar

Návrh Darovací smlouva. na finanční dar Návrh Darovací smlouva na finanční dar uzavřená ve smyslu ust. 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dne 2015 mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. jako dárce a Základní škola

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Doplňující informace k veřejné zakázce

Doplňující informace k veřejné zakázce Doplňující informace k veřejné zakázce Číslo zakázky: VŘ 12/2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.04/04.0040

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více