GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností Lafarge Cement, a.s. (dále také jako kupující jako kupujícím 1. Úvodní ujednání 1.1. Tyto všeobecné obchodní nákupní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou vydány za účelem zjednodušení obchodního styku za současného zabezpečení přesného vymezení práv a povinností smluvních stran při uzavírání kupních smluv, v nichž jako kupující vystupuje společnost Lafarge Cement, a.s., se sídlem Čížkovice čp. 27, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást ujednání kupních smluv sjednaných mezi kupujícím a prodávajícím (dále také kupní smlouvy či smlouvy ). GENERAL BUSINESS TERMS AND CONDITIONS issued pursuant to the provisions of Sec and the following of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended (hereinafter referred to as the Civil Code ), to be used for entering into purchase contracts where Lafarge Cement, a.s. (hereinafter also referred to as the Buyer ) appears as the buyer 1. Introduction 1.1. These general business terms and conditions (hereinafter referred to as the Conditions ) are issued to facilitate business while ensuring exact stipulation of rights and obligations of contracting parties when entering into purchase contracts where Lafarge Cement, a.s., registered office: Čížkovice No. 27, postal code: , corporate ID No.: , tax ID No.: CZ , entered in the Commercial Register maintained with the Regional Court of Ústí nad Labem, section B, file 84, appears as the buyer These Conditions form an integral part of arrangements agreed in purchase contracts between the buyer and the seller (hereinafter also referred to as purchase contracts or contracts ). 2. Kupní smlouva 2.1. K uzavření kupní smlouvy dojde přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávky). V případě, že je návrh na uzavření smlouvy učiněn kupujícím, činí lhůta pro přijetí návrhu 5 dní Veškeré změny, výhrady, omezení a doplňky obsažené v přijetí návrhu kupní smlouvy se považují za odmítnutí původního návrhu smlouvy a současně za nový návrh smlouvy. Odpověď smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření smlouvy ve smyslu ust odst. 3 občanského zákoníku ani, když podstatně 2. Purchase contract 2.1. A purchase contract shall be concluded by accepting a proposal to conclude a purchase contract (order). If the proposal to conclude a purchase contract is made by the buyer, the term for accepting the proposal shall be 5 days Any changes, objections, limitations and amendments contained in the acceptance of a purchase contract proposal shall be considered rejection of the original contract proposal and a new contract proposal at the same time. A reply from a contracting party with a supplement or deviation shall not be 1

2 nemění podmínky nabídky Na základě uzavřené kupní smlouvy se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět prodeje vymezený v kupní smlouvě v místě a čase uvedeném v kupní smlouvě a převést na něj vlastnické právo k předmětu prodeje. Kupující se zavazuje předmět prodeje dle kupní smlouvy na sjednaném místě a ve sjednaném termínu převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu Na všech písemných dokladech vystavovaných v souvislosti s kupní smlouvou musí být uvedeno označení kupní smlouvy Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit pouze na základě souhlasu obou smluvních stran. Dodatky a změny kupní smlouvy jsou platné a účinné jen v písemné formě. Sdělení elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila, jsou považována za písemnou formu Ust občanského zákoníku se neuplatní. acceptance of an offer to conclude a contract pursuant to the provisions of Sec. 1740, paragraph 3 of the Civil Code, although not materially changing the terms and conditions of the offer Based on a concluded purchase contract the seller undertakes to deliver the subject of the sale defined in the purchase contract to the buyer in a place and at a time as stipulated in the purchase contract and to transfer the title to the subject of the sale to the buyer. The buyer undertakes to accept the subject of the sale according to the purchase contract in the agreed place and at the agreed time and to pay the agreed purchase price for it All written documents issued in connection with the purchase contract must include identification of the purchase contract A concluded purchase contract can only be amended based on agreement of both contracting parties. Amendments and changes to a purchase contract shall only be valid and effective if made in writing. Communications made using electronic means allowing description of the contents of a legal act and identification of the person who made the act shall be considered to be made in writing Provisions of Sec of the Civil Code shall not apply. 3. Kupní cena, daně a platební podmínky 3.1. Kupní cena předmětu prodeje zahrnuje i veškeré vedlejší náklady prodávajícího, přičemž není-li ve smlouvě uvedeno jinak, cena zahrnuje náklady na dopravu předmětu prodeje do místa plnění a případně další náklady na služby či činnosti realizované prodávajícím v souvislosti s odevzdáním předmětu prodeje (např. clo, tranzitní poplatky apod.). Kupní cena zahrnuje i náklady na pojištění předmětu prodeje, pokud kupní smlouva nestanoví jinak či pokud na základě zákona má povinnost předmět prodeje pojistit 3. Purchase price, tax and payment terms 3.1. The purchase price of the subject of the sale shall also include all ancillary costs of the seller, provided that unless stipulated otherwise in the contract, the price shall include the cost of transport of the subject of the sale to the place of performance and other costs of services or activities realized by the seller in connection with delivery of the subject of the sale (such as customs duties, transit fees, etc.). Furthermore, the purchase price shall include the cost of insurance of the subject of the sale, unless stipulated otherwise 2

3 kupující Po řádném odevzdání předmětu prodeje vystaví prodávající řádný daňový doklad - fakturu. Faktura musí, mimo dalších zákonných náležitostí, obsahovat tyto náležitosti: IČ, DIČ kupujícího i prodávajícího, popis předmětu prodeje, souhrnnou fakturovanou částku v členění dle objednávky, včetně poskytnuté slevy, je-li poskytována, datum zdanitelného plnění, splatnost kupní ceny, razítko a podpis prodávajícího, označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, na který má být platba poukázána, označení kupní smlouvy, případně objednávky přílohou faktury bude i kopie dodacího listu Splatnost kupní ceny uplatněné fakturou se sjednává v délce 60 dní od prokazatelného doručení faktury kupujícímu. Zaplacením kupní ceny se rozumí okamžik odepsání platby z účtu kupujícího Neobsahuje-li faktura stanovené náležitosti nebo obsahuje chybné údaje, je kupující oprávněn takovou fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit prodávajícímu. V takovém případě běží od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury kupujícímu nová lhůta splatnosti V případě, že bude mít předmět prodeje vady, které znemožní jeho převzetí nebo užívání, může kupující pozdržet platbu dosud nesplacené kupní ceny až do okamžiku dodání předmětu prodeje bez vad. Sjednaná doba splatnosti začne běžet ode dne odstranění nedostatků předmět prodeje. in the purchase contract, or unless the buyer is obliged to insure the subject of the sale by virtue of the law Following proper delivery of the subject of the sale, the seller shall issue a due tax invoice. In addition to other statutory requisites, the invoice must include the following: Corporate ID and tax ID numbers of the buyer and the seller, Description of the subject of the sale, Total invoiced amount categorized according to the order, including the provided discount, if any, Date of taxable supply, Maturity of the purchase price, Stamp and signature of the seller, Identification of the financial institution and number of the bank account, to which the payment is to be remitted, identification of the purchase contract or order a copy of the delivery note shall be attached to the invoice Maturity of the purchase price claimed according to the invoice is agreed to 60 days from provable delivery of the invoice to the buyer. Payment of the purchase price shall mean debiting the payment from the buyer s account In the event that the invoice does not meet the given requisites or if it includes wrong data, the buyer shall be entitled to return the invoice to the seller in the course of its maturity term. In such a case, a new maturity term shall start running from the moment of delivery of the corrected or amended invoice to the buyer In the event that the subject of the sale will have defects preventing its acceptance or use, the buyer may suspend payment of the outstanding purchase price until the moment of delivery of the subject of the sale free of defects. The agreed maturity term shall start running from the date when the defects of the subject of the sale are removed. 3

4 4. Dodací podmínky 4.1. Dodací lhůty předmětu prodeje dodávaného na základě jednotlivých kupních smluv jsou zakotveny přímo v kupní smlouvě. V případě, že jednotlivá kupní smlouva dodací lhůtu nestanoví, má se za to, že dodací lhůta činí 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy Za okamžik odevzdání předmětu prodeje kupujícímu je považován okamžik, kdy je kupujícímu umožněno nakládat s předmětem prodeje v jeho sídle (místo dodání), nebude li dohodou stran určeno jinak. Fyzický příjem předmětu prodeje je možný v sídle kupujícího v pracovních dnech od 6 do 14 hodin, není-li sjednáno jinak Není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak, je místem plnění sídlo kupujícího Není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak, prodávající je povinen zajistit přepravu předmětu prodeje do místa plnění a zajistit veškeré souhlasy a rozhodnutí příslušných orgánů, které jsou nutné pro dodání a přepravu předmětu prodeje do místa plnění. Kupující se zavazuje k tomu poskytnout prodávajícímu nutnou součinnost Prodávající odpovídá za to, že předmět prodeje odevzdá ve sjednaném množství, jakosti a provedení a že předmět prodeje zabezpečí pro přepravu způsobem stanoveným v kupní smlouvě, nebo pro obvyklý (případně příslušnými právními předpisy speciálně upravený) způsob přepravy Prodávající je povinen odevzdat s předmětem prodeje veškeré doklady a dokumentaci, které jsou nezbytné k převzetí a řádnému užívání předmětu prodeje, tj. zejména prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., návody k obsluze a údržbě předmět prodeje v českém jazyce, osvědčení o jakosti a kompletnosti apod., a další dokumenty specifikované v kupní smlouvě (v pochybnostech doklady a dokumentaci specifikované kupujícím). 4. Delivery terms 4.1. Delivery terms of a subject of the sale delivered based on individual purchase contracts are stipulated in the purchase contract directly. In the event that a purchase contract does not stipulate the delivery term, it shall be deemed that the delivery term is 10 days from the date of the purchase contract The moment when the buyer can handle the subject of the sale at his registered office (place of delivery) shall be deemed the moment of delivery of the subject of the sale to the buyer, unless the parties agree otherwise. Physical acceptance of the subject of the sale is possible at the buyer's registered office on business days between 6 a.m. and 2 p.m., unless agreed otherwise Unless the purchase contract stipulates otherwise, the place of performance shall be the buyer's registered office Unless the purchase contract stipulates otherwise, the seller shall be entitled to ensure transport of the subject of the sale to the place of performance and to ensure all consents and decisions from relevant authorities as necessary for delivery and transport of the subject of the sale to the place of performance. The buyer undertakes to provide the seller with necessary cooperation for this purpose The seller shall be responsible for delivery of the subject of the sale in the agreed quantity, quality and make and for securing the subject of the sale for transport in a manner as stipulated in the purchase contract or as usual (or especially stipulated according to relevant legislation) for the given transportation method Along with the subject of the sale, the seller shall be obliged to deliver all documents that are necessary for acceptance and proper use of the subject of the sale, i.e. particularly the declaration of conformity pursuant to Act No. 22/1997 Coll., instructions for use and maintenance of the subject of the sale in 4

5 4.7. Kupující není povinen přijmout částečné plnění prodávajícího, dále není povinen převzít dodávku, která nebude uskutečněna včas nebo ve sjednaném množství a kvalitě nebo se kterou nebudou odevzdány všechny doklady či dokumentace. Kupující může takovou dodávku převzít celou, částečně, nebo ji zcela odmítnout. Veškeré náklady s tím spojené jdou k tíži prodávajícího O předání a převzetí předmětu prodeje musí být sepsán dodací list nebo písemný zápis (dále jen dodací list), potvrzený zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: a) jména a příjmení osob zajišťujících předání a převzetí, b) vymezení předávaného předmětu prodeje přesná identifikace, včetně soupisu všech dokladů a dokumentace, které jsou součástí dodávky, c) datum předání a převzetí, podpisy předávajících a přebírajících osob Prodávající je povinen bezodkladně informovat kupujícího o jakýchkoliv možných prodleních s odevzdáním předmětu prodeje Prodávající plnění kupní smlouvy s dostatečným předstihem, nejméně 3 pracovní dny předem, avizuje kupujícímu Prodávající není oprávněn dodat předmět prodeje před dohodnutou lhůtou (předčasná dodávka) bez předchozího výslovného souhlasu kupujícího. Czech, certificates of quality and completeness, etc., as well as other documents specified in the purchase contract (documents specified by the buyer, in case of doubts) The buyer shall not be obliged to accept partial performance from the seller, nor shall he be obliged to accept a supply not made in a timely manner or in agreed quantity and quality or not provided with all documents. The buyer may accept such a supply as a whole or in part, or the buyer may refuse such a supply in its entirety. Any and all costs associated therewith shall be borne by the seller A delivery note or a written record (hereinafter referred to as the delivery note) must be made in respect of delivery and acceptance of the subject of the sale, confirmed by representatives of both contracting parties and including particularly the following: a) Names and surnames of persons arranging for the delivery and acceptance, b) Specification of the delivered subject of the sale - exact identification, including a list of all documents that are part of the delivery, c) Date of delivery and acceptance, signatures of the delivering and accepting persons The seller shall be obliged to inform the buyer immediately about any possible delays in delivery of the subject of the sale The seller shall advise the buyer in sufficient advance, preferably at least 3 business days, on performance of the purchase contract The seller shall not be entitled to deliver the subject of the sale prior to the agreed term (early supply) without buyer s prior explicit consent. 5. Další práva a povinnosti stran 5.1. Prodávající je povinen dodržovat v areálu 5. Other rights and obligations of the parties 5

6 kupujícího platné předpisy (a to i interní předpisy kupujícího) a pokyny zaměstnanců kupujícího vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i k protipožární ochraně a ochraně životního prostředí, a dále je povinen zajistit, aby tyto předpisy a pokyny dodržovali i jeho zaměstnanci a subdodavatelé vstupující do areálu kupujícího Interní předpisy kupujícího konkrétně Desatero a Bezpečnostní podmínky vjezdu a pohybu osob v areálu Lafarge Cement a.s. jsou zveřejněny na a tvoří nedílnou součást ujednání kupní smlouvy. Prodávající uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se s uvedenými interními předpisy seznámil a souhlasí s nimi. Prodávající se zavazuje respektovat i případné změny uvedených interních předpisů kupujícího Dodavatel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci / subdodavatelé / zaměstnanci subdodavatelů (dále rovněž jako zaměstnanci ) vstupující/ vjíždějící do areálu Lafarge nebo z něj vycházející/ vyjíždějící: - na vyzvání podrobili za účelem ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku kontrole osobních zavazadel a také vozidel s tím, že bude prováděna zejména kontrola oprávněnosti vjezdu/výjezdu vozidla, odsouhlasení nákladu dle průvodní dokumentace (př. dle dodacího listu, seznamu nářadí) apod.; - aby se v případě podezření z požití alkoholu či jiných návykových látek na výzvu podrobili prověření požití alkoholu nebo drogy pomocí dechové zkoušky nebo drogového testu, které jsou oprávněni vyžadovat příslušní pracovníci Lafarge; dodavatel bere pro případ pozitivního výsledku dechové zkoušky nebo drogového testu nebo odmítnutí dechové zkoušky nebo drogového testu zaměstnancem na vědomí, že zaměstnanec dodavatele bude vykázán z areálu Lafarge a tato skutečnost bude 5.1. Within the buyer s area, the seller shall be obliged to adhere to applicable regulations (including internal regulations of the buyer) and instructions of the buyer s employees related to occupational safety and health, as well as fire protection and protection of the environment, and shall be obliged to ensure that his employees and subcontractors entering the buyer s area also adhere to the same The buyer s internal regulations, particularly the Ten rules and Security conditions for entry and movement of persons within the area of Lafarge Cement a.s., are published at and form an integral part of arrangements under a purchase contract. By concluding a purchase contract, the seller confirms that he has read the said internal regulations and agrees with them. In addition, the seller undertakes to respect possible changes to the said internal regulations of the buyer The Contractor shall ensure that his staff / subcontractors / employees of subcontractors (hereinafter also referred to as "employees") entering into the premises of Lafarge or coming from it / commuting: - upon request passed, as a subject to protect the safety, health and property, inspection of personal baggage and vehicles that will be done primarily for checking the legitimacy of entry / exit vehicle, agreeing cargo according to the accompanying documentation (ex. Delivery note, the list of tools), etc.; - that in the event of suspected use of alcohol or other addictive substances upon request passed to the test of verifying the influence of alcohol or drugs by using a breath test or drug test which are entitled to require the relevant personnel Lafarge; contractor takes in mind that in the case of a positive result of breath test or drug test or refusal of a breath test or drug test by the employee the employee contractor will be banished from the premises of Lafarge and this fact will be reported to the responsible contractor employees. 6

7 5.4. oznámena zodpovědnému zaměstnanci dodavatele. 6. Záruka za jakost, odpovědnost za vady 6.1. Prodávající zaručuje, že odevzdaný předmět prodeje má a po sjednanou záruční dobu bude mít vlastnosti a provedení specifikované kupní smlouvou, příslušnými právními předpisy, příslušnými technickými normami, a bude způsobilý pro použití k účelu specifikovanému v kupní smlouvě, jinak k obvyklému účelu Prodávající dále prohlašuje, že předmět prodeje je bez právních vad a množstevních vad Vadou, na kterou se vztahuje záruční odpovědnost prodávajícího, je rovněž nedodání či vadné či neúplné dodání dokumentace předvídané v kupní smlouvě či v těchto Podmínkách Prodávající ve smyslu ust občanského zákoníku ujišťuje kupujícího, že předmět prodeje je bez vad. Kupující není při převzetí povinen kontrolovat, a to ani namátkově, vlastnosti odevzdávaného předmětu prodeje Záruka za jakost činí 24 měsíců od data odevzdání předmětu prodeje kupujícímu, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem odevzdání předmětu prodeje v místě plnění. Do záruční doby se nezapočítává doba ode dne řádné reklamace až do dne odstranění vady Vady dodaného předmětu prodeje, na které se vztahuje záruka, lze notifikovat písemně kdykoliv v průběhu záruční doby, přičemž okamžik zjištění vady kupujícím není v této souvislosti relevantní. Za včasnou notifikaci vad je považována rovněž notifikace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby prodávajícímu. Vady, na které se záruka nevztahuje, musí být notifikovány písemně ve lhůtách vyplývajících z občanského zákoníku, 6. Quality warranty, liability for defects 6.1. The seller warrants that the delivered subject of the sale is and will be for the agreed warranty period of quality and make as specified in the purchase contract, applicable legislation, applicable technical standards, and will be fit for use for the purpose specified in the purchase contract, otherwise for the usual purpose Furthermore, the seller represents that the subject of the sale is free from legal defects and quantity defects A failure to deliver, or defective or incomplete delivery of the documents as envisaged in the purchase contract or these Conditions shall be also considered a defect subject to the seller s obligation of warranty The seller assures the buyer pursuant to the provisions of Sec of the Civil Code that the subject of the sale is free of defects. The buyer shall not be obliged to check the characteristics of the delivered subject of the sale upon acceptance, including random checks The quality warranty is 24 months from the date of delivery of the subject of the sale to the buyer, unless stipulated otherwise in the purchase contract. The warranty period shall start running on the date of delivery of the subject of the sale at the place of performance. The warranty period shall not include time between the date of a proper warranty claim and the date of removal of the defect Defects of the delivered subject of the sale that are subject to the warranty can be notified in writing anytime in the course of the warranty period, provided that the moment of detection of the defect by the buyer is not relevant in this regard. Also, notification sent by the buyer on the last day of the warranty period shall be 7

8 přičemž množstevní vady je kupující oprávněn notifikovat nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí předmětu prodeje. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu případnou prohlídku předmětu prodeje Písemná forma notifikace vad je zachována i v případě, že vady jsou notifikovány faxem, e- mailem či jiným obdobným prokazatelným způsobem Kupující má současně s písemnou notifikací záručních vad, nejpozději však do 14 dnů od takové notifikace, právo uplatnit následující nároky ze záruční odpovědnosti prodávajícího: a) Kupující má právo požadovat odstranění notifikovaných vad dodáním nového předmětu prodeje nebo odstranění vad opravou předmětu prodeje (pokud je předmět prodeje opravitelný), a to ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od uplatnění nároku na odstranění vady u prodávajícího. b) V případech naléhavé potřeby, kdy je ohrožen provoz podniku kupujícího, nebo v případě, kdy prodávající vady neodstraní ve výše uvedené lhůtě, je kupující oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady prodávajícího, přičemž prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu takto vzniklé náklady nejpozději do 10ti dnů od doručení výzvy k úhradě těchto nákladů; kupující je rovněž v takovém případě alternativně oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo může odstoupit od kupní smlouvy. c) V případě, že se jedná o vady neodstranitelné, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo může odstoupit od kupní smlouvy. Právo volby mezi jednotlivými výše specifikovanými nároky má kupující. V případě, že se ukáže, že notifikovaná vada není odstranitelná opravou nebo, že je zcela neodstranitelná, je kupující oprávněn změnit volbu mezi jednotlivými výše specifikovanými nároky i bez souhlasu prodávajícího. considered timely notification of defects. Defects beyond the scope of the warranty must be notified in writing in times arising out of the Civil Code, provided that the buyer shall be entitled to notify quantity defects within 30 days from the date of acceptance of the subject of the sale. The buyer shall be obliged to let the seller inspect the subject of the sale, if required Written form of notification of defects is also preserved if defects are notified by fax, or in a similar demonstrable manner Along with written notification of warranty defects, however not later than within 14 days from such notification, the buyer shall be entitled to claim the following under the seller s warranty liability: a) The buyer shall be entitled to request removal of notified defects by supplying a new subject of the sale or removal of defects by repairing the subject of the sale (if repairable), all within 10 days from claiming removal of the defect with the seller. b) In cases of emergency endangering operation of the buyer s business, or in the event that the seller fails to remove defects in the above time, the buyer shall be entitled to remove the defects himself or by means of a third party, provided that the seller undertakes to reimburse the buyer for such incurred costs within 10 days from delivery of a notice to pay the costs; also, in this event the buyer shall be alternatively entitled to claim reasonable discount on the purchase price, or may withdraw from the purchase contract. c) In the case of defects that cannot be removed, the buyer may claim reasonable discount on the purchase price, or may withdraw from the purchase contract. The buyer shall be entitled to choose from the individual rights specified above. In the event of discovering that the notified defect cannot be removed by repair or that it cannot be removed at all, the buyer shall be entitled to change his choice from the above specified rights even without the seller s consent. 8

9 Ust. 2106, ust. 2107, ust a ust občanského zákoníku se v případě záručních vad nepoužijí Od okamžiku dodání náhradního předmětu prodeje či okamžiku opravy vadného předmětu prodeje počíná u nově dodaného či opraveného předmětu prodeje běžet nová záruční lhůta Nároky kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady, na které se nevztahuje záruka (množstevní vady, právní vady), se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku K oprávněnosti uplatněné reklamace je prodávající povinen se vyjádřit nejpozději ve lhůtě 5 ti kalendářních dnů od data notifikace příslušné vady. Pokud prodávající v této lhůtě takto neučiní, má se za to, že oprávněnost reklamace uznává Nároky z vad předmětu prodeje se nedotýkají nároku na náhradu škody či smluvní pokutu. 7. Úroky z prodlení, sankce, odpovědnost za škodu, započtení, zastavení pohledávek 7.1. V případě, že se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny či její části dle kupní smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky V případě prodlení s dodáním předmětu prodeje je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny nedodaného předmětu prodeje za každý den prodlení V případě, že prodávající poruší jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj z čl. 11 a čl. 12 těchto Podmínek, může kupující po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každé takové porušení. Provisions of Sec. 2106, Sec. 2107, Sec and Sec of the Civil Code shall not apply to warranty defects. New warranty period for the delivered or repaired subject of the sale shall start running as at the moment of delivering the replaced subject of the sale or the moment of repairing the defective subject of the sale Buyer s claims under seller s liability for defects beyond the scope of warranty (quantity defects, legal defects) shall be governed by applicable provisions of the Civil Code The seller shall be obliged to comment on legitimacy of a claim within 5 calendar days from the date of notification of the defect. If the seller fails to do so within this term, it shall be deemed that he acknowledges legitimacy of the claim Claims under defects of the subject of the sale shall be without prejudice to the right to claim damages or a contractual penalty. 7. Interest on late payment, damage liability, set off, pledging of receivables 7.1. In the event that the buyer is late with payment of the purchase price or a part thereof according to a purchase contract, the seller shall be entitled to claim interest on late payment at the rate of 0.05% of the due amount per day In the event of late delivery of the subject of the sale, the seller shall be obliged to pay a contractual penalty to the buyer in the amount of 0.05% of the purchase price of the undelivered subject of the sale for each day of delay In the event that the seller violates any of the obligations arising out for the seller under Articles 11 and 12 of these Conditions, the buyer may claim a contractual penalty to be paid by the seller in the amount of CZK 100,000 for each such violation. 9

10 7.4. V případě, že odevzdaný předmět prodeje bude ze strany kupujícího oprávněně reklamován (a to bez ohledu na povahu reklamovaných vad) během záruční doby více jak jednou, vznikne kupujícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z kupní ceny předmětu prodeje. Tím nejsou dotčena ostatní práva kupujícího, zejména práva na náhradu škody či práva na zaplacení dalších smluvních pokut V případě porušení povinností prodávajícího uvedených v čl. 13. odst těchto Podmínek, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% z kupní ceny předmětu prodeje. Tím nejsou dotčena práva kupujícího na náhradu škody Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemné výzvy kupujícího k jejímu zaplacení. Ujednáními o smluvní pokutě podle tohoto článku Podmínek není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody a nároky vyplývající ze záruční odpovědnosti či odpovědnosti za vady předmětu prodeje. Zaplacená smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává V případě porušení povinnosti vyplývající z kupní smlouvy či těchto podmínek strana porušivší smluvní povinnost nahradí poškozené straně skutečnou škodu a ušlý zisk, a to v penězích In the event that the delivered subject of the sale will be legitimately claimed by the buyer (regardless of the nature of claimed defects) more than once in the course of the warranty period, the buyer shall become entitled to receive a contractual penalty in the amount of 10% of the purchase price of the subject of the sale. The above shall be without prejudice to other rights of the buyer, particularly the right to claim damages or payment of other contractual penalties In the event of violation of the seller s obligations stipulated in Article 13, paragraph 13.1 of these Conditions, the buyer shall be entitled to claim a contractual penalty to be paid by the seller in the amount of 10% of the purchase price of the subject of the sale. The above shall be without prejudice to the buyer s right to claim damages The contractual penalty is due and payable within 15 (fifteen) days from the date of delivery of the buyer s written notice to pay the contractual penalty. Arrangements on the contractual penalty according to this Article of the Conditions shall be without prejudice to the right of the contracting parties to claim damages and rights arising out of the warranty liability or liability for defects of the subject of the sale. The paid contractual penalty shall not be included as compensation for damages In the event of violation of an obligation arising out of a purchase contract or these Conditions, the violating party shall compensate the injured party for actual damages and lost profit in cash. 8. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci 8.1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu prodeje přechází na kupujícího ve všech případech okamžikem prokazatelného převzetí předmětu prodeje kupujícím. 8. Title and risk of damage to property 8.1. Title and risk of damage to the subject of the sale shall pass to the buyer in all cases as at the moment of provable acceptance of the subject of the sale by the buyer. 10

11 9. Odstoupení od kupní smlouvy 9.1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jeli prodávající v prodlení s odevzdáním předmětu prodeje déle než 10 dnů Jakákoliv smluvní strana je dále oprávněna odstoupit od smlouvy v případě úpadku druhé smluvní strany nebo v případě jejího vstupu do likvidace Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, jeli kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny více než 60 dnů Smluvní strany jsou dále oprávněny odstoupit od smlouvy v případech stanovených těmito Podmínkami, případně smlouvou Není-li to v rozporu s účelem smlouvy a s povahou předmětu prodeje, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit z výše uvedených důvodů od smlouvy rovněž pouze částečně. 10. Vyšší moc Smluvní strana nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění svých povinností, pokud nesplnění je důsledkem případu vyšší moci Smluvní strana, pro kterou se stalo splnění závazku nemožným z důvodu případu vyšší moci, musí o této skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nejpozději však do sedmi kalendářních dnů poté, co nastal případ vyšší moci, přičemž ve stejné lhůtě musí druhou stranu písemně informovat i o odpadnutí případu vyšší moci Pokud překážka případu vyšší moci působí po dobu nepřesahující 20 kalendářních dnů, jsou smluvní strany povinny splnit své závazky vyplývající ze smlouvy, přičemž doba plnění se prodlužuje o dobu působení vyšší moci. Trvá-li překážka případu vyšší moci 9. Withdrawal from a purchase contract 9.1. The buyer shall be entitled to withdraw from a contract if the seller is more than 10 days late with delivery of the subject of the sale Any contracting party shall be entitled to withdraw from a contract in the event of bankruptcy of the other contracting party or in event when the other party enters into liquidation The seller shall be entitled to withdraw from a contract if the buyer is more than 60 days late with payment of the purchase price Furthermore, the contracting parties shall be entitled to withdraw from a contract in cases stipulated in these Conditions or the contract Unless in conflict with the purpose of the contract and nature of the subject of the sale, the contracting parties shall be also entitled to withdraw partially from a contract for the above reasons. 10. Force majeure A contracting party shall not be liable for complete or partial failure to fulfil its obligations if the failure is by consequence of force majeure The contracting party for whom an obligation became impossible to be fulfilled due to force majeure must immediately inform the other contracting party thereof in writing, however not later than within seven calendar days from occurrence of the case of force majeure. The contracting party must inform the other party in writing about the end of the case of force majeure within the same time If an obstacle caused by force majeure does not last more than 20 calendar days, the contracting parties shall be obliged to fulfil their obligations arising out of a contract, where the term of performance shall be extended by the 11

12 déle než 20 kalendářních dnů, má každá ze smluvních stran právo od smlouvy odstoupit Za okolnost vyšší moci se neuznávají okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých závazků nebo okolnosti, které vznikly z jejích hospodářských poměrů. 11. Obchodní tajemství Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti všechny informace, dokumenty, materiály, podklady a další skutečnosti (souhrnně obchodní tajemství ), které v souvislosti s plněním či uzavřením kupních smluv od kupujícího obdržel, či jinak získal. Prodávající se zavazuje, že bez výslovného souhlasu kupujícího nezpřístupní třetím osobám obchodní tajemství kupujícího, a zavazuje se, že zajistí splnění tohoto závazku ze strany svých zaměstnanců a svých obchodních partnerů. Tento závazek zachování obchodního tajemství platí také po skončení účinnosti smlouvy Prodávající se zavazuje nijak nevyužít obchodní tajemství kupujícího sdělené dle předchozího odstavce pro jiné účely než pro plnění svých povinností dle uzavřených smluv. term of existence of force majeure. If an obstacle caused by force majeure lasts more than 20 calendar days, each of the contracting parties shall be entitled to withdraw from the contact An event of force majeure shall not be considered circumstances occurred after the obligated party had been already late with performance of their obligations or circumstances arising out of its economic situation. 11. Business secret The seller undertakes to keep secret all information, documents, materials, data and other facts (jointly the business secret ) obtained from the buyer in connection with concluding or performing purchase contract, or otherwise acquired. The seller undertakes to not make the buyer s business secret available to third parties without buyer s explicit consent and undertakes to ensure compliance with this obligation on the part of its employees and business partners. This obligation of confidentiality of the business secret shall survive expiration of a contract The seller undertakes to not use the buyer s business secret provided according to the previous paragraph for other purposes than for fulfilling his duties under concluded contracts. 12. OSN Global Compact, Lafarge Code of Business Conduct Skupina Lafarge přijala zásady projektu OSN Global Compact, čímž se zavázala k dodržování 10 základních principů na poli lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce. Prodávající prohlašuje, že on a jeho zaměstnanci, distributoři a subdodavatelé ve všech ohledech postupují, respektive se zavazují postupovat v souladu s uvedenými principy, které jsou v úplném 12. OSN Global Compact, Lafarge Code of Business Conduct Lafarge Group adopted the principles of the UN Global Compact project and committed itself to observe 10 fundamental principles in the area of human rights, working conditions, environment and corruption. The seller represents that he and his employees, distributors and subcontractors proceed or undertake to proceed in all aspects in accordance with the said principles, the full 12

13 znění zveřejněny na následující webové stránce: Prodávající se zavazuje, že se bude na vlastní náklady podílet na Hodnocení udržitelnosti dodavatele (Supplier Sustainability Assessment), které bude prováděno třetí stranou specializující se na hodnocení udržitelnosti určenou kupujícím, a to minimálně každé dva roky. V případě, že shora specifikované hodnocení prodávajícího nebude uspokojivé z hlediska požadavků kupujícího, zavazuje se prodávající přijmout plán příslušných nápravných opatření za účelem dosažení požadovaných parametrů do 6 měsíců ode dne doručení vyhodnocení, což bude ověřeno novým vyhodnocením udržitelnosti Lafarge Code of Business Conduct (Kodex obchodního chování) je souborem zásad, které se vztahují celosvětově na všechny zaměstnance a představitele Lafarge Group (viz Tyto zásady stanovují základní pravidla pro všechny zaměstnance a představitele při realizaci jejich každodenních pracovních povinností. To samé se očekává od všech dodavatelů Lafarge po celém světě. Dodavatelé se zaručují, že jejich činnost a obchodní strategie jsou v souladu s principy stanovenými v Lafarge Code of Business Conduct for Supplier, který je v úplném znění zveřejněn na a zavedením těchto pravidel a postupů zajišťují, že všichni jejich zaměstnanci se zavazují dodržovat a chovat se v souladu a ve všech ohledech s těmito principy. wording of which is published on the following website: The seller undertakes to participate at own cost in the Supplier Sustainability Assessment conducted by a third party specialized in sustainability assessment and designated by the buyer, all at least once every two years. In the event that the above assessment of the seller is not satisfactory in terms of the buyer s requirements, the seller undertakes to adopt a plan of rectifying measures in order to reach the required parameters within 6 months from the date of delivery of the assessment, which fact shall be confirmed by the new sustainability assessment The Lafarge Code of Business Conduct is a set of standards that applies to all employees and officers of the Lafarge Group worldwide (see Lafarge website These standards set out basis rules to guide all employees and officers in carrying out their day-to-day business duties. The same is expected of all of Lafarge suppliers worldwide. [The Supplier] warrants that its operations and business strategies are in line with the principles set out in Lafarge s Code of Business Conduct for Suppliers, a copy of which is found at by putting in place policies and procedures ensuring that all of its employees comply and undertake to keep complying, in all respects, with these principles. 13. Závěrečná ustanovení Práva vzniklá z kupní smlouvy prodávajícímu (zejména právo na zaplacení kupní ceny) nesmí být postoupena nebo zastavena bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. 13. Final provisions Rights established under a purchase contract for the seller (particularly right to receive payment of the purchase price) must not be assigned or pledged without buyer s prior 13

14 Prodávající není oprávněn zadržet předmět prodeje z důvodu existence jakýchkoliv svých splatných pohledávek za kupujícím Jakékoliv odchylky od těchto Podmínek nebo jejich dodatky jsou platné, pouze jsou-li písemně odsouhlaseny a podepsány oběma stranami Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z kupní smlouvy (včetně pohledávek vzniklým jejím porušením) aplikaci ust odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/ nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení Práva vyplývající z kupní smlouvy (včetně práv vzniklých jejím porušením) se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé Z dosavadní nebo budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami nelze dovozovat jakákoliv práva a povinnosti nad rámec výslovných ujednání obsažených v těchto Podmínkách a kupní smlouvě Prodávající přejímá ve smyslu ust odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností Ust. 1766, ust a ust občanského zákoníku se nepoužijí V případě jakýchkoliv rozporů mají ujednání obsažená v kupní smlouvě přednost před těmito Podmínkami Tyto Podmínky byly vypracovány v českém a anglickém jazyce. V případě rozporů v české a anglické verzi Podmínek má česká verze přednost. written consent. The seller shall not be entitled to retain the subject of the sale due to existence of any of his receivables due and payable from the buyer Any deviations from these Conditions or amendments hereto shall only be valid if agreed in writing and signed by both parties In relation to receivables established under a purchase contract (including receivables established by violation of the contract), the parties exclude application of the provisions of Sec. 1987, paragraph 2 of the Civil Code and agreed that even uncertain and/or unclear receivables are entitled to set-off Rights arising out of a purchase contract (including rights established by violation of the same) shall be statute barred after 10 years from the date when the right could have been exercised for the first time Past or future practice established between the parties cannot be used to induce any rights and obligations in excess of the explicit arrangements contained in these Conditions and a purchase contract The seller assumes the risk of changing circumstances pursuant to the provisions of Sec. 1765, paragraph 2 of the Civil Code Provisions of Sec. 1766, Sec and Sec of the Civil Code shall not apply In the event of any conflicts, arrangements contained in the purchase contract shall prevail over these Conditions These Conditions has been made in Czech and in English. In the event of discrepancies between the Czech and English versions the Czech version shall prevail. V Čížkovicích, At Čížkovice, on 19 th of May

15 Pavel Škoda Lafarge Cement, a.s. Pavel Škoda Lafarge Cement, a.s. 15

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ NÁKUPNÍ PODMÍNKY vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), pro uzavírání kupních smluv společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Article II: ORDER AND ORDER CONFIRMATION, EXECUTION Článek II.: OBJEDNÁVKA A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, VZNIK OF CONTRACT SMLOUVY

Article II: ORDER AND ORDER CONFIRMATION, EXECUTION Článek II.: OBJEDNÁVKA A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, VZNIK OF CONTRACT SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti tesa tape s.r.o. se sídlem Praha 5, Pekařská 628/14, PSČ 150 00 IČ: 27112039, DIČ: CZ27112039 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva Purchase Contract uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Entered into pursuant to the provisions of Section 2079 et seq. of Act No.

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Purchase Contract Entered into pursuant to the provisions of Section 2079 et seq. of Act No.

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Cena výrobků

1. Úvodní ustanovení. 2. Cena výrobků Prodejní obchodní podmínky společnosti VIADRUS a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 300, PSČ: 735 81, IČO: 294 00 082, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4512,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No. 26455064 Registered with the Commercial Register, Section B, File No. 7215 Maintained by the Municipal Court in Prague

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014 UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen Objednávka ), předložený Kupujícím, přijme Prodávající ve lhůtě do 10 dnů po doručení Objednávky, nejpozději

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005

APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 Konzultace MICHAL POSPÍŠIL Notářský zápis s přímým svolením k vykonatelnosti Klasické zajišťovací instituty Jednou z možností, jak zajistit účinné splnění závazku (např. úvěru,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Novodvorská 994 Novodvorská 994 142 21 Praha 4, Česká Republika 142 21 Prague 4, Czech Republic. ( s o u č á s t s m l u v) (part of agreements)

Novodvorská 994 Novodvorská 994 142 21 Praha 4, Česká Republika 142 21 Prague 4, Czech Republic. ( s o u č á s t s m l u v) (part of agreements) Všeobecné nákupní podmínky pro dodávky a služby poskytnuté třetími osobami společnostem skupiny TÜV SÜD Group General Terms and Conditions of Purchase for Deliveries and Services of Third Parties to Companies

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA

NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD PROVEDENÍ DÍLA NÁKUPNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 01/2014/SoD UZAVŘENÍ SMLOUVY 1. Návrh na uzavření smlouvy o dílo (dále jen Objednávka ), předložený Objednatelem v písemné formě, přijme Zhotovitel rovněž v písemné formě ve

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Heat Device means a device connected Tepelné zařízení znamená zařízení

Heat Device means a device connected Tepelné zařízení znamená zařízení CONTRACT ON HEAT SUPPLIES DATED PARTIES (1) AES Bohemia spol. s r.o., incorporated under the laws of the Czech Republic, whose registered office is at Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, ZIP Code: 391 02,

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKY ZBOŽÍ UCB TECHNOMETAL S.R.O. Změna: 2 vydané v souladu s ustanovením 1751 a násl. Občanského zákoníku pro uzavírání kupních smluv společností UCB TECHNOMETAL s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více