1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE"

Transkript

1 Den prípravy 18-X-2011 Číslo revize 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikátor výrobku Název výrobku Cat No. CM0579 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Doporucená oblast použití Laboratorní chemikálie Nedoporučované způsoby použití Žádná informace není k dispozici Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Firma Dodavatel Oxoid Ltd OXOID CZ s.r.o. Wade Road Kaštanová 64 Basingstoke, Hants, UK Brno RG24 8PW Telefon: Tel: +44 (0) Fax: ová adresa Telefonní číslo pro naléhavé situace Toxikologické informacní stredisko, Na Bojišti 1, , Praha 2 Telefon (24 hodin/den): IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI Klasifikace látky nebo směsi NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008 bezpečný Klasifikace podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES Plné znení R vet uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16 R-věty žádný Prvky označení Signálním slovem žádný Standardní věty o nebezpečnosti Jiná rizika Strana 1 / 7

2 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH Složku Č.ES. Hmotnostní Č. CAS Klasifikace GHSCLAS REACH Reg. No. procento Magnesium chloride EEC No Xi;R36/37 STOT SE 3 (H335) Eye Irrit. 2 (H319) - Tris (hydroxymethyl) aminomethane Tetradecanaminium, N,N,Ntrimethyl-, bromide EEC No EEC No Xi; R36/37/38 STOT SE 3 (H335) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) C; R34 Skin Corr. 1B (H314) - - Plné znení R vet uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu POKYNY PRO PRVNÍ POMOC Popis první pomoci Zasažení očí Styk s kůží Požití Vdechnutí Pokyny pro lékaře Pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a to i pod očními víčky. Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte odborného lékaře. Při potřísnění pokožky omyjte teplou vodou a mýdlem. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře. Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Vyjděte na čistý vzduch. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.. Symptomatické ošetření 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU Hasiva Vhodná hasiva Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám Hasící prostředky nevhodné z bezpečnostních důvodů Zvláštní rizika vyplývající z látky nebo směsi Termický rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par Pokyny pro hasiče Strana 2 / 7

3 Stejně jako při jakémkoli požáru použijte nezávislý přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Zajistěte přiměřené větrání. Zabraňte vznikání prachu. Nedopusťte styku s pokožkou a očima. Opatření na ochranu životního prostředí Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Zameťte, odsajte uniknuvší materiál a přeneste do vhodného kontejneru k zneškodnění. 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ Opatření pro bezpečné zacházení Zajistěte přiměřené větrání. Nevdechujte prach. Zamezte styku s kůží a očima. Podmínky pro bezpečné skladování včetně neslučitelnosti Nádoby skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře větraném místě. Chraňte před vlhkostí. Specifické konečné / specifická konečná použití 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY Kontrolní parametry Mezní hodnotay expozice Dodávany produkt neobsahuje zádné nebezpecné látky s limity vystavení na pracovišti udanymi regulacními úrady v dané oblasti. Biological limit values Tento produkt neobsahuje při dodání žádné nebezpečné materiály s biologickými limity stanovenými specifickými oblastními regulačními orgány. Odvozená hladina bez účinku (DNEC) Předpokládaná koncentrace bez účinku (PNEC) Omezování expozice Technická opatření Osobní ochranné prostředky Ochrana očí Ochrana rukou Ochrana kůže a těla Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách Ochranné brýle s bočními kryty Ochranné rukavice Pracovní oděv s dlouhými rukávy Strana 3 / 7

4 Ochrana dýchacích cest Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní hodnoty pro expozici, musí používat pro tyto účely schválený dýchací přístroj Hygienická opatření Omezování expozice životního prostředí Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Skupenství prášek Vzhled světlehnědý ph Bod varu/rozmezí bodu varu Zde nehodící se Bod tání/rozmezí bodu tání Bod vzplanutí Zde nehodící se Teplota samovznícení 10. STÁLOST A REAKTIVITA Reaktivita Chemická stabilita Stabilní za doporučených skladovacích podmínek. hygroskopická látka. Možnost nebezpečných reakcí Nebezpečná polymerace Nebezpečné reakce. K nebezpečné polymeraci nedochází. Žádn(á)é při normálním zpracování.. Podmínky, kterým je třeba se vyvarovat Horko, plameny a jiskry, Chraňte před přímým slunečním světlem. Neslučitelné materiály Silné oxidační prostředky. Nebezpečné produkty rozkladu Žádné za podmínek běžného užívání 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita Strana 4 / 7

5 Informace o výrobku Tento produkt nepredstavuje riziko akutní toxicity na základe známých a dostupných informací Informace o složce Složku LD50 orálně LD50 dermálně LC50 Inhalace Magnesium chloride 2800 mg/kg ( Rat ) Tris (hydroxymethyl) 5900 mg/kg ( Rat ) aminomethane 1-Tetradecanaminium, N,N,Ntrimethyl-, 3900 mg/kg ( Rat ) bromide Chronická toxicita Karcinogenita Tento produkt neobsahuje žádné známé karcinogenní chemické látky Senzibilizace mutagenní účinky Vliv na reprodukční schopnost Vliv na vývoj Cílové orgány Endocrine Disruptor Information Žádná informace není k dispozici Není známo 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE Toxicita Ekotoxické účinky Složku Sladkovodní rasy Sladkovodní ryby Microtox Buchanka Magnesium chloride EC50: 2200 mg/l/72h Pimephales promelas: EC50: 2.12 g/l:96h EC50 Pseudomonas putida: EC50:26,14 g/l/h Photobacterium phosphoreum: EC50: 36,3 mg/l/30 min Photobacterium phosphoreum: EC50: 77,2 mg/l/24 h EC50 : 1400 mg/l/24h Perzistence a rozložitelnost Žádná informace není k dispozici Strana 5 / 7

6 Bioakumulační potenciál Mobilita v půdě Výsledky posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky Žádná informace není k dispozici 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ Metody nakládání s odpady Zbytky produktu jako odpad/nepoužité výrobky Znečištěné obaly Zlikvidujte v souladu s místními předpisy Prázdné nádoby odevzdejte místnímu recyklačnímu podniku 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU IMDG/IMO není regulováno ADR není regulováno IATA není regulováno 15. INFORMACE O PŘEDPISECH Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Vezměte v úvahu směrnici 98/24/EK o ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků před rizikem souvisejícím s používanými chemickými činidly Mezinárodní katalogy Složku EINECS ELINCS NLP TSCA DSL NDSL PICCS ENCS Čína AICS KECL Magnesium chloride X X - X X X X X Tris (hydroxymethyl) X X - X X X X X aminomethane 1-Tetradecanaminium, N,N,Ntrimethyl-, bromide X X - - X X X X Strana 6 / 7

7 Legend TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b)) EINECS/ELINCS - European Inventory Lists DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances CHINA - China Inventory of Existing Chemical Substances AICS - Inventory of Chemical Substances KECL - Existing and Evaluated Chemical Substances Posouzení chemické bezpečnosti 16. DALŠÍ INFORMACE Plné znění R-vět vztahujících se k odstavci 2 a 3 R34 - Způsobuje poleptání R36/37 - Dráždí oči a dýchací orgány R36/37/38 - Dráždí oči, dýchací orgány a kůži Datum revize 18-X-2011 Revision Summary Zde nehodící se Tento bezpecnostní list splnuje pozadavky Narízení (ES) c. 1907/2006 Odmítnutí Informace poskytnuté na tomto Bezpecnostním Listu jsou v našem nejlepším vedomí, informacích a víre správné v datu jejich vydání. Dané informace jsou navržené pouze jako prírucka pro bezpecné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, prevážení, zneškodnení a vypouštení a nesmí být pokládáno jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických urcených materiálu a nesmí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu. Konec bezpečnostní přílohy Strana 7 / 7