Přejeme všem prvňáčkům, ale i ostatním žákům a studentům šťastné vykročení do nového školního roku. ČEKÁ NA NÁS ŠKOLA, ZVONĚNÍ UŽ VOLÁ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přejeme všem prvňáčkům, ale i ostatním žákům a studentům šťastné vykročení do nového školního roku. ČEKÁ NA NÁS ŠKOLA, ZVONĚNÍ UŽ VOLÁ..."

Transkript

1 č. 2/2012 Kobylí dědina č. 2/2012, vyšlo v srpnu 2012 ČEKÁ NA NÁS ŠKOLA, ZVONĚNÍ UŽ VOLÁ... Přejeme všem prvňáčkům, ale i ostatním žákům a studentům šťastné vykročení do nového školního roku. strana 1

2 Kobylí dědina č. 2/2012 Sběrný dvůr Vážení čtenáři, v dubnovém čísle zpravodaje Kobylí dědina jsem Vás informovala o stávajícím stavu investiční akce Sběrný dvůr obce Kobylí. Od té doby došlo ke změně dodavatele stavební části, na základě řádného výběrového řízení jsme schválili nového dodavatele, firmu VHS Břeclav. Koncem července firma převzala staveniště a dle Smlouvy o dílo by měla hotový sběrný dvůr předat do konce září. Co se týče technologické části, tak ta je téměř všechna už dodána a prozatím uskladněna v areálu sokolské zahrady. Na jednání zastupitelstva dne 31. května jsem podala podrobnou zprávu o celém průběhu přípravy sběrného dvora tak, jak jsem slíbila v minulém čísle zpravodaje. Ulice Úzká a Střední V minulém roce pracovníci Technických služeb obce Kobylí vydláždili část ulice Úzké s tím, že v letošním roce pokračují nahoru až k rohu domu Macháčkových. Obyvatelé této uličky si v průběhu stavby zajistili odvod srážkových vod ze svých nemovitostí a zároveň byl vybudován záchytný žlab, který odvádí srážkovou vodu do vodoteče. Vzhledem k tomu, že ulice Úzká je ulicí slepou, bude v určité části umístěna zábrana za účelem zabránění průjezdu vozidel. V letošním roce, jak jsem uvedla v minulém čísle zpravodaje, budeme rekonstruovat ulici Střední. Byl stanoven rozsah a v současné době probíhá projektová příprava. Projektovou dokumentaci zajišťuje firma PROST Hodonín s.r.o. Obyvatelé ulice byli včas informováni o tom, že je třeba nejpozději do realizace stavby vyřešit z jejich strany odvod dešťových i splaškových vod. Dále byly geodeticky zaměřeny všechny podzemní sklepy, které se dotýkají této ulice. Příprava této investiční Komentář starostky akce je poměrně náročná, ale věřím, že se dílo podaří letos zrealizovat a občané bydlící v této části naší obce to jistě ocení. Veřejná sbírka na opravu kostela Vážení čtenáři, připomínám, že od loňského roku průběžně probíhá veřejná sbírka na opravu kostela sv. Jiří v Kobylí. Na stránkách předchozích čísel našeho zpravodaje, v části Společnou cestou, jste byli farností informováni o průběhu statického zajištění kostela. Zbývá opravit střecha včetně krovů, která je dle odborného posudku již delší dobu v havarijním stavu. Na sobotu dne 20. října plánujeme uskutečnit veřejnou sbírku formou návštěv v domácnostech. Věříme, že se nám podaří vybrat významnou část finančních prostředků tak, abychom farnosti pomohli s financováním opravy. Předem Vám, vážení občané, děkujeme za každý příspěvek, kterým pomůžete opravit kulturní památku v naší obci. Po hodech Letošní tradiční hody proběhly tak trochu netradičně. V úterý 12. června před hodovým víkendem postihl naši obec přívalový déšť, při kterém byla nejvíce zasažena ulice Sokolská, částečně část sklepů Pod Padělky blíže ke Kobylí včetně zahrady krajního domu č.p. 599 a některých zahrad v této ulici. Navíc se utrhl svah v ulici Na zámečku a mnozí z nás čerpali vodu ze svých nemovitostí. Probíhal předhodový týden plný příprav na největší kulturní událost roku naší obce a byl poznamenaný touto nemilou událostí. Letošní tradiční hody proběhly také netradičně v tom, že po jejich ukončení jsem navrhla zastupitelům a radě obce, abychom v příštím roce ustoupili od pořadatelství hodů. Pro tento návrh mám několik závažných argumentů, které zastupitelé přijali, a byla s nimi seznámena i kulturní komise a stárci. Pro mne osobně to nebylo jednoduché, protože jsem byla před léty u zrodu Dohody o pořadatelství hodů, a myšlenku spolupráce obce, jako určitého garanta, a stárků jsem podporovala. Po celá léta jsme jako smluvní partneři obec a stárci fungovali na základě vzájemného respektu vcelku dobře. Stárci byli enom mladí se svým přístupem k zorganizování tak velké akce, rodiče byli starostliví, jak už to kvůli svým dětem bývá. Obec se snažila napomoci jak materiálně, tak i finančně, vzala na sebe břímě odpovědnosti, které, když se nic nestane, tak jako by nebylo. V naší obci žije hodně lidí, kteří mají rádi lidové tradice, rádi se oblečou do krojů. Před několika málo lety zde vzniklo občanské sdružení Stárci z Kobylí. Měla jsem za to, že i přesto že vzniklo účelově, tak bude aktivní a postupně svou činností pokryje oblast lidových tradic a zvyků. Vždyť i v minulosti to nebyly jenom hody, které stárci organizovali. Tehdy měli na starosti zábavy po celý rok od volení stárků na Josefské zábavě, přes hody jarní s kácením máje a hody podzimní, až po Štěpánskou zábavu. Aktivní sdružení a spolky obec podporuje formou poskytnutí finančního příspěvku z obecního rozpočtu. Rozvíjení lidových tradic v naší obci se v současné době asi nejvíce věnuje Klub přátel historie. Byl u zrodu zhotovení a předání fedra jako symbolu stárkovského práva, před léty byl iniciátorem myšlenky uspořádání Krojového plesu, díky klubu se ujaly Dětské hodečky. Formou besed a seminářů Klub přátel historie spolu s vedoucí Muzea obce Kobylí provádí osvětu v oblasti obnovy kroje. Mužáci z Kobylí se zasloužili o znovuobnovení zvyku Nošení koláča na Štěpána a již pravidelně pořádají Předhodové zpí- strana 2

3 č. 2/2012 Kobylí dědina vání. Obec Kobylí pořádá tradiční Zarážení hory. Vždy poslední srpnovou sobotu můžeme zhlédnout předvedení starodávného zvyku v podání místních ochotníků. Je po hodech. Stárci předali zpět sokolskou zahradu, která nadlouho osiří. V příštím roce si hody zcela jistě připomeneme na svatého Jiří díky naší farnosti. Sokolská zahrada opět ožije v květnu Dětskými hodečky a doufám, že tradice hodů bude v červnu pokračovat. Fedro, jako symbol stárkovského práva, ráda předám s tím, že obec bude lidové tradice i nadále podporovat. Pomoc hasičů V tomto komentáři se chci zastavit u práce sboru dobrovolných hasičů. O jejich náplni máte možnost, vážení čtenáři, číst v každém čísle našeho zpravodaje, neboť pravidelně informují o své činnosti. Naši obec postihly v červnu přívalové deště a byli to místní hasiči, kdo přijel na místo jako jedni z prvních. V úterý 12. června tomu tak bylo, protože operační důstojník klukům pískl poplach na základě telefonátu z ulice Kašnice a následně ulice Sokolské. Jednalo se o zatopení sklepů ve dvou rodinných domech. Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů se ihned ujala čerpání vody z těchto nemovitostí a zcela nad rámec konkrétního pokynu začala uklízet vodu s bahnem v části ulice Sokolské, která byla nejvíce postižena u firmy Hermes a pensionu Lácary. Poté pokračovali v dalších částech ulice Sokolské a zadní části ulice Pod Padělky. Během tohoto zásahu však byli některými občany různě úkolováni co a jak mají dělat a co dělají špatně. Já jsem osobně měla druhý den několik telefonátů, kdy se občané ulice Sokolské dotazovali, proč hasiči uklízí přednostně u Hermesu a pensionu Lácary a proč neuklízí před jejich domem nebo v jiné části ulice. Dokonce jsem se dozvěděla, jak by měli hasiči správně uklízet. Někteří občané si spletli zásahovou jednotku s úklidovou četou. Přemýšlím, co je vede k takové sebestřednosti. Samozřejmě přívalový déšť je situace velice nepříjemná. Na druhé straně jsou pohromy, kdy padají domy, nejde elektrický proud, dochází ke ztrátám nejen materiálním, ale i ztrátám na životech. Stačí se podívat na televizi, s čím se musí někteří občané naší republiky potýkat při lokálních záplavách. Naši obec naštěstí pohroma takového rozsahu nepostihla. Místní hasiči si nezaslouží takový přístup od spoluobčanů. Vždyť, položme si každý z nás otázku zda bychom byli schopni být v zásahové jednotce sboru dobrovolných hasičů? Zasahovat nejen u úklidu bahna nebo třeba hořících pneumatik, ale zasahovat u požáru domu, vynášet ohořelé lidské tělo (zásah v prosinci 2011 na Vrbici), vyprošťovat lidské tělo z jímky (zásah v září 2010 v Kobylí) či vyprošťovat kamaráda při nedávné nešťastné události převráceného traktoru? Tyto zásahy jsou náročné nejen fyzicky, ale především psychicky. Já si osobně velice vážím práce sboru dobrovolných hasičů, buďme rádi, že je máme. Jsou obce, které nejsou schopny dát dohromady zásahovou jednotku a musí se spoléhat na pomoc zvenku. Věřím, že stejně si váží jejich práce většina našich občanů. Své výroky a emotivní reakce po přívalovém dešti snad někteří přehodnotí. Dagmar Kovaříková Usnesení zastupitelstva Obce Kobylí č. 2/2012 ze dne Zastupitelstvo Obce Kobylí vzalo na vědomí: provedenou kontrolu usnesení zastupitelstva Obce Kobylí ze dne zprávy z obecní rady za uplynulé období Zastupitelstvo Obce Kobylí projednalo a schválilo: rozpočtová opatření č. 1/2012 bez výhrad závěrečný účet obce Kobylí za rok 2011 bez výhrad záměr prodeje pozemku parc.č v k.ú. Kobylí na Moravě záměr prodeje pozemku parc.č. 4741/16 v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí dle údajů GP č /2012 záměr prodeje části pozemku parc.č. 4469/1 v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí dle vyjádření stavební komise záměr směny a prodeje části pozemku parc.č. 4742/1 v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí dle přiloženého návrhu stavební komise kupní smlouvu s kupujícím Robertem Machálkem, trvale bytem Kobylí č. 641, na odkoupení nově vzniklého pozemku parc.č. 1964/29 v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí, dle GP č /2012, kupní cena činí 100 Kč/m 2 souhlas s prodloužením splatnosti úvěru k projektu Turistický produkt Modré Hory ( registrační číslo dotace CZ.1.11/2.2.00/ ) do dodatek Zřizovací listiny č. 8 Základní školy Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace Zastupitelstvo Obce Kobylí projednalo a odložilo nabídku manželů Ludvíka a Marie Vrbasových, trvale bytem Kobylí č. 430, na odkoupení sklepa včetně pozemku v lokalitě Suchořádská zmola v Kobylí strana 3

4 Kobylí dědina č. 2/2012 Usnesení zastupitelstva Obce Kobylí č. 3/2012 ze dne Zastupitelstvo Obce Kobylí vzalo na vědomí: provedenou kontrolu usnesení zastupitelstva Obce Kobylí ze dne zprávy z obecní rady za uplynulé období Zastupitelstvo Obce Kobylí projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 2/2012 záměr prodeje pozemku parc.č. st. 111/1 v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za účelem narovnání majetkoprávních vztahů, vytýčení hranic pozemku bude provedeno a dále upřesněno na místě záměr prodeje části pozemku parc.č. 4742/1 v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za účelem narovnání majetkoprávních vztahů, nová hranice pozemku bude respektovat linii stávající stavby vedle stavby čp. 166 záměr prodeje části pozemku parc.č. 4742/1 v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za účelem narovnání majetkoprávních vztahů, nová hranice pozemku bude respektovat grafickou přílohu a případně bude upřesněna na místě, záměr se nachází vedle stavby čp. 362 Kupní smlouvu s kupující Ma Va s.r.o., IČ , sídlo Kobylí č. 190 na odkoupení nově vzniklého pozemku parc.č. st v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí, dle GP č /2012, kupní cena činí 100 Kč/m 2 Kupní smlouvu s kupující Ludmilou Otřísalovou, trvale bytem Kobylí č. 153 na odkoupení nově vzniklého pozemku parc.č. 4741/16 v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí, dle GP č /2012, kupní cena činí 100 Kč/ m 2 Kupní smlouvu s kupujícím Radkem Havlínem, trvale bytem Kobylí č. 819 na odkoupení pozemku parc.č v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí, kupní cena činí 20 Kč/m 2 Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON: /001/2012-HO-AD včetně GP č /2011 Přílohu č. 3 k Řádu veřejného pohřebiště v Kobylí Zrušení Směrnice č. 1/09 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odložení hlasování o zařazení katastrálního území Kobylí na Moravě a obce Kobylí do území Místní akční skupiny (MAS) Hustopečsko do příštího zastupitelstva, které bude operativně svoláno dle potřeb splnění termínu vstupu do (MAS) Hustopečsko Zastupitelstvo Obce Kobylí projednalo a neschválilo nabídku manželů Ludvíka a Marie Vrbasových, trvale bytem Kobylí č. 430, na odkoupení sklepa včetně pozemku v lokalitě Suchořádská zmola v Kobylí OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE DÁLE POKRAČUJE VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OPRAVU KOSTELA SV. JIŘÍ. ČÍSLO ÚČTU, NA KTERÝ MŮŽETE PŘEVÁDĚT FINANAČNÍ ČÁSTKY, JE /0800. Jak jsme asi všichni postřehli, dne se nám opět pořádně rozpršelo. Tentokráte se největší intenzita deště projevila v severozápadní části katastru obce. To je v lokalitě od bývalého komunálu směrem do lesa. Při intenzivním dešti spadlo 58 mm vody, tj. 58 litrů na metr čtvereční v průběhu asi půl hodiny. Takto intenzivní srážky vytvořily přívalovou vlnu, kterou byla nejvíce Přívalový déšť zasažena ulice Sokolská. Přívalová voda se dle poskytnutých fotografií rozlila po celé šířce silnice, došlo k zaplavení některých sklepů a k poškození břehu Trkmanky. Po opadnutí se prakticky okamžitě rozvířila debata, kdo za to vlastně může, a přišel čas najít viníka takto vzniklé situace. Situace je asi taková celé povodí, tj. oblast, do které se voda stéká, měří cca 258 hektarů a sahá od bývalého komunálu až za mysliveckou chatu či Korouhvičku či Sovinky. Z této oblasti je voda svedena na jedno jediné místo, a to do járku, který ústí do propustku u komunálu. Po přívalovém dešti mohlo járkem kolem komunálu protékat něco mezi 6 7 m3/s. Část srážkových vod (4,5 m3/s) pojal zmíněný propustek a zbytek vody se strana 4

5 č. 2/2012 Kobylí dědina rozlil do ul. Sokolské. K dané situaci mohu uvést jen to, že popsaný stav, tj. velikost povodí, je výsledkem tvorby krajiny za uplynulé miliony let a že za uvedený stav obec opravdu nemůže, stejně jako za vydatnost či načasování srážek. Co se týče zmíněného propustku pod parkovištěm u komunálu, je jasné, že svou kapacitou nevyhovuje. Doposud však není jasné, komu vlastně patří. Obec však tuto záležitost řeší. V průběhu let 2007 a 2008 byly projednávány verze řešení a na jejich základě byl vypracován projekt Řešení extravilánových vod v povodí ul. Sokolská, který počítá s rozšířením, tedy zkapacitněním propustku u komunálu, hřiště a propojujícího příkopu. Tento projekt byl podkladem pro vydání stavebního povolení Městským úřadem Hustopeče, odborem životního prostředí. Zároveň byl podkladem pro žádost o dotaci ze Zvláštního účtu pro vodní hospodářství Jihomoravského kraje. Žádost jsme podali již v roce 2010 a prozatím jsme nebyli úspěšní. Přívalového deště dne 12. června a zaplavení ulice Sokolské jsme využili k naléhavé urgenci žádosti o finanční podporu z tohoto účtu. Podpora nám byla přislíbena pouze na třetí část projektu, což je rekonstrukce propustku 3 (otevření příkopu a vyústění do Trkmanky). Ostatní části projektu budeme muset hradit ze svých prostředků. Nutno ale podotknout, že ani realizace opatření v plném rozsahu nebude všemocná. Jako každá jiná stavba se dimenzuje podle stanovených kritérií a norem. Nelze postavit stavbu, která bude chránit obec před veškerou vodou. Konkrétně navržené opatření v této části Kobylí bude sloužit k ochraně před desetiletou vodou vodou (to je před vodou, která teoreticky přijde jednou za 10 let). V případě, že dojde přívalový déšť větší intenzity, bude zařízení funkční jen zčásti a ulice bude pravděpodobně opět zaplavena. Myslíme si, že kombinací všech opatření (plánovaný příkop nad firmou AMM v rámci Plánu společných zařízení po komplexní pozemkové úpravě, zodpovědný přístup všech uživatelů zemědělských a lesních pozemků, i zkapacitnění příkopu výše uvedeného) lze dosáhnout minimalizace následků extrémních přívalových dešťů. Po obou stranách ulice Sokolské vedla betonová kanalizace DN 400 o sklonu přibližně 1,5 %. Jednou stokou by proteklo maximálně 230 l/s, oběma tedy asi 460 l/s. Po přívalovém dešti však ulicí protékalo asi l/s. Nelze tedy tvrdit, že ponecháním původní kanalizace by byl stav nějak významně lepší a že by k žádným škodám nedošlo. Žádná z kanalizací, stará ani nová, nebyla dimenzována na takto velký průtok. Kdyby měly být převedeny i tyto vody, byla by v tomto případě potřeba stoka DN , což je značně neekonomické. Další velmi diskutovanou otázkou bylo, proč obec dopustila zabetonování stávající kanalizace. Předně majitelem původní kanalizace nebyla obec Kobylí, ale společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Společnost v rámci projektu nahradila původní dvě stoky DN 400 jednou stokou DN 600 ukončenou v čerpací stanici před mostem. Ke každému domu byly vyvedeny kanalizační přípojky a bylo umožněno přepojení. Tím pádem se stávající kanalizace, která byla vzhledem ke stáří a použitému materiálu technicky nevyhovující, stala nepotřebnou. Obvyklým způsobem likvidace nepotřebných stok je jejich zalití speciální betonovou směsí. V případě, že by byly stoky zachovány, musela by do nich být svedena pouze dešťová voda, nikoliv voda nijak znečištěná. V opačném případě by byl provozovatel sankcionován ze strany státní správy za nedovolené vypouštění odpadních vod. Tvrzení, že by všichni vypouštěli jen dešťové odpadní vody, nebylo bráno v úvahu, protože provozní zkušenosti ukazují, že jsou do dešťových stok vypouštěny i vody odpadní. Často není možné zachovat původní stoky z důvodů prostorových, kdy není možno napojit nové kanalizační přípojky jinak, než přes původní kanalizaci. Dále pak nebylo v zájmu společnosti hlídat kvalitu vypouštěných vod a dohledávat případné původce znečištění. Bohužel ani dosavadní provoz nově vybudované kanalizace není v pořádku. Ukázalo se, že ani při běžných dešťových srážkách není dostatečná kapacita bezpečnostního přelivu před čerpací stanicí a dochází k zaplavení komunikace v místě čerpací stanice a na ul. Sokolská a Fišúz. Tato závada byla společností VaK Břeclav, a.s. reklamována. Obec iniciovala druhé jednání letos v červenci, na které pozvala zástupce společnosti VaK Břeclav a.s., projektanta a zástupce dodavatele. Výsledkem jednání bylo toto řešení - vybudování nového bezpečnostního přelivu z čerpací stanice do Trkmanky. Po realizaci uvedeného opatření už nebude docházet ke zpětnému vzdutí vody ve stoce a tím tedy i k vyplavování odpadní vody na povrch. Nečekám, že by si občané z ul. Sokolská po přečtení tohoto článku oddechli, či dokonce jásali, jen se snažím doložit, že není pravdou to, že vedení obce situaci neřeší. Ing. Antonín Hrabal strana 5

6 Kobylí dědina č. 2/2012 Každý rok rozvažujeme, co vytvořit za letní výstavu, aby se do muzea opět podívali i kobyliští, nejenom přespolní návštěvníci. Dlouho jsem přemýšlela, co by to asi mělo být. Na téma letošní výstavy mě dovedla moje sobecká myšlenka. Vyrostla jsem na Kašnici, kde jsme měli jako děcka svoje území, všichni nás znali a my znali všechny v ulici. Naproti bývalého Dřevospoje stálo pravé staré selské stavení rodiny Raškovy, kde bydlela paní Adela Mazánková. Nás ten dům ohromně zajímal a jeho obyvatelka neméně. Vzpomněla jsem si na něj a chtěla zrovna tento dům znovu vidět. Zalovila jsem v muzejním archivu a jednu fotku domu jsem objevila. To byla startovací čára pro vytvoření výstavy Kobylí v proměnách času. Žijeme ve vesnici, chodíme do obchodu, na poštu, do školy, k lékaři a neuvědomujeme si, jak razantně se vzhled Kobylí mění. Kolik domů, co člověk znal, už neexistuje, co domů Kobylí v proměnách času je přestavěno do úplně jiné podoby, úřady změnily svá působiště, obchody zanikly atd. A právě tady tu změnu jsme se snažili zachytit v této výstavě prostřednictvím fotografií. Z archivu jsme vytáhli starý snímek, ke kterému jsme přidali základní údaje o tom, kde byl asi pořízen a co zobrazuje, a k němu se přidal snímek toho místa pořízený v letošním roce. Chtěla bych poděkovat všem, kteří byli nápomocni při identifikaci části fotografií a s trpělivostí vzpomínali, co je na fotce, kde to bylo, kdo tam bydlel atd. Fotografování současného Kobylí a pomoci při třídění fotografií se ujal Ing. Antonín Hrabal. U některých míst se nám dokonce podařilo najít snímky ze dvou časových období, kde byla změna ještě názornější. Základem celé výstavy se stalo album vytvořené rodinou Bezděkovou s fotografiemi Kobylí na přelomu 20. a 30. let 20. století a alba se záběry Kobylí ze 70. a 80. let 20. století učitele Jana Petráka st., které věnoval obci. Výstava je roztříděna do tří větších celků, a to horní část obce, střed a dolní část obce. Druhá krátkodobější výstava, kterou muzeum hostilo v měsíci červnu, byla výstava kreseb obce kobylského výtvarníka Petra Horáčka, která se setkala také s velmi pozitivním ohlasem a do budoucna doufám, že se s jeho prací ještě v muzeu setkáme. Vernisáž obou výstav proběhla v neděli 10. června. Součástí vernisáže se stalo představení knihy dr. Ctibora Bezděka autorkou vydání, Olgou Bezděkovou, které zdatně sekundoval se svými vzpomínkami na svého dědečka její manžel Alexej Bezděk. Hudebně vernisáž doprovodily děti ze ZŠ Kobylí a z Čejkovic pod vedením pana Jaroslava Nováka. Výstavu si můžete prohlédnout do Mgr. Blanka Vaněčková Muzeum informuje Obchod u Macháčků v ulici Střední 20. léta 20. století Muzeum obce Kobylí od do navštívilo 708 návštěvníků, z nichž víc jak polovina byli individuální návštěvníci, kterým je letos k dispozici během turistické sezony i otevírací doba přes týden od 9 do hodin. V měsíci dubnu se uskutečnila beseda o oblékání kobylského kroje. Přislíbená přednáška o atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla přeložena na podzimní období a její termín bude včas oznámen. V květnu jsme mohli besedovat s místním rodákem Doc. Oldřichem Francem o kobylské historii. Muzeum zapůjčilo ve spolupráci s paní Ludmilou Hrabalovou kroje svobodného páru z 1. poloviny 20. století Podhoráckému muzeu v Předklášteří u Tišnova na výstavu s názvem Ta jeho milá modré oči má., která mapovala sváteční strana 6

7 č. 2/2012 Kobylí dědina kroje svobodných na Moravě a ve Slezsku. V květnu jsme se stali opět razítkovacím místem cyklistického putování po Modrých horách, které v letošním roce organizovala Nadace Partnerství. Druhý víkend v červnu jsme vernisáží výstav Kobylí v proměnách času a Kobylí očima Petra Horáčka zahájili letošní letní sezónu, která bude trvat do , ale i po tomto datu bude muzeum přístupné návštěvníkům kdykoliv po telefonické domluvě. Další událostí, která uzavřela měsíc červen, byla každoroční cyklistická jízda Krajem André. Muzeum opět zabezpečilo razítkovací místo. Účastníci putování mohli letos mimo návštěvy muzea a ochutnávky kobylského andré ochutnat meruňkové speciality připravené členkami Klubu přátel historie, které se setkaly s mimořádným ohlasem. V měsíci září se už podruhé zúčastníme krojové přehlídky na Slavnostech vína v Uherském Hradišti, která má letos název Dybych já věděla, kde budu nevěstú, kde se představí nevěsta a ženich z Kobylí jako zástupci regionu jižní Hanácké Slovácko. Mgr. Blanka Vaněčková Letošním kulturním akcím dosud přeje počasí. Nejinak tomu bylo na kobylské hody. Mráček (pro některé to byl mrak) však přes hody přece jen přeletěl, a to v podobě skřípající organizace a nedostatku lidského porozumění. Stárky a stárci krásně nastrojení, kobylská chasa, které bylo požehnaně, veselá, kapela kvalitní lepší snad už ani nejde, a přece něco chybělo. Hody to je přece svátek všech Kobyláků, všichni se na ně celý rok těšíme a chystáme. Pak stačí maličkost, nepochopení či nedorozumění a všeobecná pohoda hodů je narušena. Předkládám několik takových postřehů, se kterými někteří asi nebudou souhlasit, ale myslím, že mnozí je mohou vidět stejnýma očima. Děti, přestože mají svoje Hodečky, si určitě v tento hodový svátek zaslouží vlastní sólo. Nemusí být dlouhé, 3-5 minut nikomu neublíží a pro děti je to od chasy poděkování, že se nastrojily do krojů a chasu v průvodu Ohlédnutí za hody pod máju doprovodily. Také budou spokojeni rodiče a prarodiče, kterým dalo hodně práce děti nastrojit. Sólo by mělo být v neděli po průvodu co možná nejdříve. Vzpomeňte si na sebe na svoje dětské roky, jak je těžké udržet pozornost capartů, když je všude kolem tolik různých lákadel. Pondělní SÓLO OSÁ- CI po zavádce zvládne jen hrstka dětí, ostatní jsou už unaveni a někteří už i spí. Vždyť dnešní děti jsou naše budoucí chasa a dáváme jim vzor, jak se v dospělosti na hodech chovat, jak to chodí. Letos se zdálo, že krojovaná děvčata byla víc v búdě než u sóla. Ano, bylo teplo, ale horko bylo nám všem. Tetičky, které chodí na číhačku, neměly možnost (až na výjimky) vidět všechna děvčata pěkně postavena kolem sóla. Byly ochuzeny o ten kobylský folklór, kdy spolu diskutují, hodnotí a srovnávají jednotlivé kroje, kerá to je?, kolik má sukní?, jak sú naskládaný, naškrobený, dlúhý?, kdo ju oblíkal?, kdo šil? atd. To taky patří k hodům. Krojovaní kluci málo zaváděli děvčata do kola. Dřív to bylo tak, že dokud nebyla všechna krojovaná děvčata v kole, chasa se v búdě nezdržovala. Do pondělního průvodu by se mohlo zapojit víc krojovaných dospělých, krojů je v obci hodně. To se ale nedá přikázat, poručit, to musí jít od srdce můžeme to zkusit příští rok Tak jsem hody také viděla nebo od druhých vyslechla jejich postřehy. Zkusme se pro příště více zamyslet, problémům je lepší předcházet. Prosím, aby příspěvek nevyzněl, že se hody nepovedly, to zase ne! Byly veselé, krásné, průvod úžasný nádhera, ale hlavně to byly hody naše, kobylské, jak jsme si je sami udělali. Radoslava Obadalová Léto, léto budiž pochváleno... Vážení a milí. Dovolte mi, abych v tomto krátkém příspěvku vzdala hold a poděkování všem rodičům i prarodičům za příjemné chvíle, které jsme spolu strávili na různých akcích a setkáníčkách v naší mateřské škole. Kukátkem do mateřinky S Vašimi dětmi jsme pokaždé určitě zažili spoustu zábavy, ponaučení a hlavně legrace. Také chci poděkovat za výbornou spolupráci, zajímavé nápady a náměty, tvůrčí schopnosti a nejrůznější sponzorské dárky. Velmi hezké chvíle jsem prožívala na vítání občánků na obecním úřadě. Líbilo se mi, jak děti i rodiče byli naladěni na sváteční strunku a jak jim to slušelo v těch malých krojích. Velký dík a pochvala by měla patřit všem firmám a organizacím, které jsme v průběhu školního roku navštívili. Děti poznávaly vždy milé strana 7

8 Kobylí dědina č. 2/2012 a vstřícné lidi a objevovaly nová prostředí a zážitky. Ovšem nejvíce dětem zazářila očka, když dostaly i nějakou odměnu. Hluboce si vážíme také těch lidí, kteří nám vnesli do každodenní práce i něco výjimečného mám na mysli akce pro děti den dětí s myslivci u chaty, den dětí s hasiči u základní školy, sportovní dopoledne v Orlovně, návštěvy zajímavých Kobyláků v naší školce. Děti vždy velmi silně vnímaly nové poznatky a rády o nich vyprávěly. Na závěr bych vám chtěla popřát, ať Vaše děti, malé nebo velké, jsou tím nejkrásnějším a nejradostnějším květem ve vašem srdíčku a v celém životě. Motto: Děti jsou květy života. Za celý kolektiv MŠ Marie Blažková Soutěž v požárním sportu, která se koná v Kobylí každoročně poslední červencovou sobotu, vždy patřila mezi nejnavštěvovanější na okrese a každoročně se tu sešla družstva ze všech koutů republiky. Nejinak tomu bylo i letos , nicméně co do počtu zúčastněných družstev, trošku prořídla. To naštěstí nic neměnilo na kvalitních výkonech. Z celkového počtu 16 mužstev, 5 ženských týmů a 3 družstev veteránů padal jeden osobní rekord za druhým a dokonce se kobylská soutěž zapsala do dějin tím, že se všem podařilo oba dva pokusy zdárně dokončit. Fanoušci požárního sportu a pamětníci současně jistě budou dlouho pátrat v paměti, kdy se něco podobného stalo a zda-li vůbec. A navíc, mimo soutěž veteránů, kteří provádějí požární útok tzv. starým způsobem, dokončili všichni sportovní týmy svůj pokus pod třicet vteřin. Počasí nám přálo. Nejprve startovalo domácí mužstvo a za hlasitého pokřiku fanoušků dokončilo svůj pokus s časem 18,65s. I když Kobylská soutěž 2012 je to hodnota, která někdy hmatá po prvenství, naši chlapi chtěli předvést víc. Tak se také stalo. Ve druhém pokusu si kluci vytvořili svůj osobní rekord (17,87s) a ani je nemrzelo, že tento čas nestačil na medaile. Vyhráli muži z Pasohlávek, za nimi Zbraslav, bronz pak putuje do Poštorné a Kobylí tudíž až těsně za nimi na čtvrtém místě. Ženská kategorie sice rekordy nenadělovala, nicméně i zde bylo co k vidění. Pěkně rozběhlé pokusy by snad i nějaký ten rekordík nabízely, ale to nejdůležitější zůstalo doma. Naše dívky vůbec poprvé v historii vyhrály na domácí půdě a spolu s tím se bodově posunuly na průběžné první místo v BHL (Břeclavská hasičská liga). Nebylo to však jediné zlato, které z Kobylí neodcestovalo. V soutěži veteránů potvrdili i naši borci Hrošíci, že jsou ve své třídě nejlepší, a nedali svým soupeřům z Bořetic a Brumovic žádnou šanci. Oslavy pak vypukly veliké a slavilo se až do pozdních hodin na taneční zábavě za přítomnosti kapely Proradost. Na závěr děkujeme ještě jednou všem sponzorům, také fanouškům, bez jejichž podpory bychom tak výtečnou soutěž jen stěží zvládli uspořádat. Děkujeme. Darina Adámková strana 8

9 č. 2/2012 Kobylí dědina 2. dětské hodečky Je ráno 19. května a předpověď počasí na tento den je příznivá. Všichni pořadatelé bedlivě sledují, jestli se náhodou neblíží nějaký velký mrak a po loňské zkušenosti se není čemu divit. Počasí však přeje, to je moc dobře. Koláče jsou napečené, máj postavená, sokolská zahrada a sokolovna upraveny, občerstvení přichystané, hosté pozvaní, stárci a stárečky zvolení, dětská chasa nastrojená HODEČ- KY MOHOU ZAČÍT! Sešli jsme se u kobylského muzea, abychom se stihli vyfotit, seřadit a po 14. hodině ve slavnostním průvodu sejít do sokolské zahrady. Komplikace nastala vlivem objížděk z Pavlovic. Přestože byly účinkující soubory s objížďkou seznámeny, cestou si zajely, tak jako pan kameraman. Nedalo se nic dělat, žhavily se mobilní telefony, upřesňovala se trasa a čekalo se. První dorazili Mikulovští Palavěnka, kteří přijeli shora od Studýnek. Přidali se do průvodu, kam se mezitím připojila i kapela Nenkovjanka z Nenkovic, která přispěchala od sokolovny. Průvod vyšel, u bývalého transformátoru jsme počkali na soubor Dunájek, který také běžel z dědiny. Plynule se zařadil a průvod dědinou mohl pokračovat. Byl to hezký pohled: tolik dětí nastrojených do krásných krojů, se šťastným úsměvem na tváři, ale i s velkou dávkou zodpovědnosti. Toto je náš průvod, podívejte se, jak nám to sluší a jak si to celé užijeme, jak to zvládneme. Průvod za doprovodu kapely došel do sokolské zahrady a slavnostním pochodem kolem sóla Hodečky začaly. Na úvod byli představeni všichni účastníci a moderátoři. Úvodním slovem přispěla i paní starostka ing. Dagmar Kovaříková. Pak už jen následovala vystoupení propojená tancem a sólečky, která byla tentokrát tři: kolíčkové, píšťalkové a kobylská chasa si pro děti přichystala samostatné magnetkové sólo. Vrcholem byla tradiční kobylská zavádka v provedení dětských stárků a stáreček. Originální text napsala paní učitelka Alena Hochová, která zavádku s dětmi nacvičila. Zazpívat ji přišli kobylští Mužáci, kteří si udělali čas před zpíváním pod pavlovickou rozhlednou Slunečná. Kapela Nenkovjanka hrála, děti tancovaly, všichni se bavili a 2. hodečky se i díky počasí vyvedly. Soubory odjížděly spokojeny. Kapela byla příjemně překvapena, z následující podvečerní diskuze po oficiálním ukončení jsme se totiž dozvěděli, že muzikanti měli nachystány v repertoáru takové dětské šlágry jako Jede, jede mašinka, Kačátko a jiné, byli tedy mile zaskočeni přáním zahrát několikrát verbuňk a přednést klasické hodové písně a tance. Jsem ráda a vím, že nám v KOBYLÍ roste nová generace kobylské chasy a tradice hodů i hodečků bude pokračovat. Děkuji všem pořadatelům, obětavým členkám a příznivcům z KPH, Obci Kobylí, všem sponzorům a Vám všem, kteří jste svoje ratolesti nastrojili do krásných krojů a svojí účastí hodečky podpořili. Já věřím, že všichni, kdo jste na Hodečkách byli, jste odcházeli obohaceni o krásný zážitek. Viděli jsme upřímnou dětskou radost, šťastné úsměvy na tvářích a jiskřičky v dětských očích. Byl to den našich dětí, my dospělí jsme tam byli jen jako doprovod. Máme za sebou 2. ročník, zkusili jsme si mokrou i suchou variantu, víme, kde to ještě skřípe, kde je co zlepšovat a zdokonalovat, ale už teď se těšíme na 3. ročník. Rádi přivítáme nové náměty, nápady i obětavé pořadatele pro samotnou organizaci příštích hodečků. Za KPH Radoslava Obadalová strana 9

10 Kobylí dědina č. 2/2012 V Kobylí sú už zasej hodečky, děvčata sú nastrójený všecky. Když spustí kapela, všecí si zpívajú, proto máme veselo pod májú. Zavádka 2012 Ladik Čejka sběratel je malý, co autíček, mincí doma mají. A když vezme tužku, všecko namaluje, třeba z něho jednú malíř bude. Ten nejmenší Helešic Míša je, s tatínkem doma všecko spravuje. Hraje na flétničku, taky pěkně zpívá, na zahrádce stromky rád zalívá. Barunka Juríčkú je bleďučká, ale zpívá jako holubička. Sukýnku má modrú jako samo nebe, podívejte, jak si stárka vede. Honza Vaníček ten rád sportuje, fotbal aji košíkovú hraje. Když jdete okolo, na trubku on trúbí, s Lácarankú bude hrávat v hody. Která stárka je dnes celá nová? Je to Michalka Mikulicová. Je tuze šikovná, furt něco vyrábí, za pár rokú bude píct cukroví. Natálka je parádnica velká, natřásá se jako tá modelka. Moc ráda si zpívá, cvičí a tancuje, ale nejvíc zvířátka miluje. Kuba Otáhal je fotbalista, Jednú bude Sparťan či Slávista. Za balónem když běží, nikdo mu nestačí, bójí se ho všecí protihráči. Jedna stárka Lanžhotská Terezka, podívejte, sluší jí to dneska. Pěkně se nastrójí, usmívá se pořád, pod velikú májú chce tancovat. Turečák má Deniska Varmužú a za pasem rozkvetenú růžu. Chodí v kroji moc ráda a pěkně si zpívá, maminka z ní enom radost mívá. Kuba Studýnka je sklepník švarný, na hlavě má taky šmukáč nový. Na kole rád jezdí, na písíčku hraje, ale taky hodně rád cestuje. Toto byla tá zavádka naša, teď už može tančit všecka chasa. My se moc těšíme na hody červnové, stárkom přejem, ať sú pohodové Děkujeme všem sponzorům. Jsou to: Obec Kobylí CDC Data s.r.o. Plasty-Ko, s.r.o. Stavebniny Vajbar s.r.o. Morava-ekol, spol. s.r.o. Jiří Vojtěšek Libor Vajbar -Vinařství Lentus Agilis spol s.r.o. AM Otáhal s.r.o. Antonín Sláma Jaroslav Sláma Getec s.r.o. Pension Ronika Vlastimil Otáhal Miroslav Otáhal Restaurace Záložna MA & VA s.r.o, Pizzeria Kobylí Marcel Lanžhotský Pekařství Vala Bořetice Manželé Sadílkovi, Benzinka a Hotel Kraví hora Bořetice Rodinné vinařství Rusňákovi Vinařství Tomčalovi Vinařství Čotek a synové Vinařství Lůbalovi Vinařství Topinkovi František Sedláček Rodinné vinařství Varmužovi Potraviny Manželé Otáhalovi Stillus s.r.o. Patria a.s. Pohostinství Synot Květinářství Coufalová Radomír Svrček Studio M MUDr. Vacková, paní Zrůcká, paní Svobodová strana 10

11 č. 2/2012 Kobylí dědina Krajem André Kobylí provoněné meruňkami Jistě budete souhlasit s tím, že meruňky patří mezi jeden z nejoblíbenějších letních druhů ovoce. Kobylí je největším pěstitelem meruněk u nás a snad i ve střední Evropě, ale meruňky v Kobylí dosud svůj den neměly. Proto jsme se rozhodli o částečnou nápravu a zvolili k propagaci kobylské meruňky expedici krajem André, která se uskutečnila v sobotu 30. června Za Klub přátel historie jsme v místním muzeu ve stánku U tetiček přichystali všem nadšeným závodníkům, dokonce i těm nejmenším, opravdové, nejen meruňkové speciality z receptů místních babiček. A že jich nebylo málo. Přítomní měli možnost ochutnat různé druhy meruňkových buchet, od kynutých, třených po tvarohové a piškotové, meruňkový džem, beleše s meruňkami, ale hlavně samotné oranžovo-červené meruňky z produkce společnosti Patria Kobylí a.s. Dále jsme připravili tradiční škvarkovou pomazánku a na pití chlazenou pravou meltu. Je škoda, že propagace kobylského ovoce byla provedena pouze na vzorku turistů, kteří Kobylím jen projeli a nezdrželi se delší dobu, protože byli účastníky závodu (přitom některým se opravdu moc odjíždět nechtělo!). My (KPH) jsme byli s touto akcí přesto spokojeni, stejně jako turisté i zástupci Modrých Hor. Děkuji Patrii a.s. za propagační materiál letáčky, za zhotovení hezké tabule propagující meruňky a za chutné a nádherně vybarvené meruňky. Dále děkuji členkám KPH za upečení výborných buchet, Ivetě Damborské za celodenní smažení belešů a langošů a ostatním členkám za operativní dodělání pomazánek a obsluhu vyhládlých kolařů. Těm všechno velmi chutnalo a celá akce se jim líbila. Dotázali jsme se jednoho zúčastněného páru z Liberce: Co Vám na akci Krajem André utkvělo v paměti, co se Vám tu líbilo? a následovala odpověď: Nikdy jsme nepotkali tolik pohostinných lidí, jako zde, v Kobylí. O beleších jsme se dozvěděli až od příjemných dam, které nás s těmito pochoutkami seznámily, jsou fakt moc chutné a my brzy s rodinou do Modrých Hor a do Kobylí zase přijedeme. Za KPH Radoslava Obadalová Ráno na prvního máje jsme se probudili do krásného slunečného dne. Klub přátel historie Kobylí pořádal celodenní VÝLET NA PÁLAVU a okolí. Tohoto výletu se zúčastnilo 45 občanů, ve věku od 2 do 80 let, převážně z Kobylí, volná místa doplnili zájemci z Vrbice a Velkých Pavlovic. Již po ránu v autobuse panovala výborná nálada. První zastávka byla Výlet na Pálavu v Dolních Věstonicích v muzeu. Po prohlídce jsme v místní bývalé cihelně zhlédli tzv. Kalendář věků, kde je zřetelně viditelné vrstvení půdních sedimentů, sutí a písků v průběhu let. Poté jsme odjeli do Pavlova, odkud následoval výšlap na hrad Děvičky, procházka po hřebeni Pálavy a sestup do Obory mezi Pavlovem a Klentnicí. Tam na nás již čekal autobus, který nás dopravil do Klentnice. Zde jsme navštívili ústav sociální péče, kde pobývají dvě kobylské občanky, a to paní Bařinová a paní Jánošková. S Alenkou Bařinovou nám bylo umožněno setkání, z něhož měla velkou radost. Převážnou většinu účastníků zájezdu poznala a na některé nepřítomné vzpomínala. Personál USP byl velmi vstřícný, umožnil nám pro- strana 11

12 Kobylí dědina č. 2/2012 Předhodový víkend v Kobylí hlídku místností s ukázkou zdejších výrobků. Předali jsme dárky a odebrali se do místní vyhlášené kavárny Fara. Posilněni jsme odjeli do Mikulova, kde nás čekal závěr výletu - návštěva mikulovské jeskyně Na Turoldu. Hezké počasí vydrželo celý den, stejně tak dobrá nálada, všichni byli příjemně unaveni a výlet se vydařil. Děkujeme Marii Kaňové, která celý výlet připravila. Za KPH Radoslava Obadalová V sobotu v podvečer se v místní sokolovně uskutečnil již 6. ročník Předhodového zpívání, který pořádali Mužáci. Jako hosté vystoupili: Cimbálová muzika Jožky Severina z Kostic, Mužáci z Prušánek, Mužáci z Vacenovic a ženský sbor Jarmily Borovičkové z Kobylí. Kromě pěkných písní a muziky byla pro diváky připravena i spousta dobrého vína, když součástí Předhodového zpívání byla ochutnávka vín kobylských vinařů. K poslechu i tanci hrála Sklepanka. V sokolovně bylo hezky veselo, diváci i účastníci koncertu se bavili do pozdních hodin. Jak rád jsem žil paměti Ctibora Bezděka V neděli proběhla v kobylském muzeu vernisáž výstavy fotografií Kobylí v proměnách času, (vizuální proměna obce během 20. století) a výstava kreseb Kobylí očima Petra Horáčka. Vernisáž uspořádalo místní muzeum ve spolupráci s Klubem přátel historie Kobylí. Součástí vernisáže byla také autogramiáda knihy MUDr. Ctibora Bezděka Jak rád jsem žil, kterou návštěvníkům poutavě přiblížil jeho vnuk Mgr. Alexej Bezděk a jeho manželka PhDr. Olga Bezděková, jež je editorkou publikace. Životní příběh MUDr. Ctibora Bezděka, autora knihy Etikoterapie - Záhada nemoci a smrti, byl uveden ve vysílání Českého rozhlasu Praha - dvojka v neděli tohoto roku v seriálu Stopy, fakta, tajemství Stanislava Motla - Muž, který měl být zapomenut. MUDr. Ctibor Hugo Bezděk ( ), rodák z Podivína, český lékař, filantrop a myslitel, prožil pestrý a smysluplný život. Mnohé prožitky zaznamenal ve svých cestopisných a povídkových knížkách, podrobné svědectví o svých osudech a své práci posléze podal v rozsáhlých pamětech Jak rád jsem žil. Vypráví tu nejen o svém dětství, jež na konci 19. století prožil jako sirotek u příbuzných na jižní Moravě v Kobylí, v obrozenecké rodině Bezděků, jejíž zásluhou patřila obec Kobylí v 2. polovině 19. stol. k nejpokrokovějším osadám kraje, ale vzpomíná i na studia medicíny ve Vídni, kde aktivně působil ve vlasteneckých spolcích, a na svou službu u rakouského válečného námořnictva, během níž učil negramotné námořníky číst a psát. Bezděkův život byl příkladem opravdové, konkrétními činy naplňované lásky k bližnímu a víry v Boha. Jeho životním cílem bylo pomáhat trpícím, v čemž mu obětavě pomáhala jeho manželka Varvara, jedna z prvních vystudovaných ruských lékařek vůbec. Do své rodiny postupně přijal dvaačtyřicet slovenských a povolžských bezprizorních dětí a poskytl jim domov. V Ružomberku stál při zrodu Československého červeného kříže. Zajímal se o historii, hudbu a divadlo, psal beletrii i filosofické eseje, které dodnes osloví čtenáře bohatstvím myšlenek. Přátelil se s mnoha význačnými osobnostmi tehdejší doby, mimo jiné s Přemyslem Pittrem nebo s Alicí Masarykovou. Postřehy z lékařského působení, a teorie, že nemoc fyzického těla bývá projevem poruch, které nastaly v duševním životě, se staly základem jeho originální léčebné metody. Dodnes aktuální kniha Etikoterapie. Záhada nemoci a smrti (1931) zaujala i T. G. Masaryka, jenž pozval autora i jeho manželku na návštěvu do Lán. Ctibor Bezděk neúnavně pracoval jako lékař až do konce svého života. Rukopis jeho pamětí, zabavený Státní bezpečností při domovní prohlídce v roce 1953, nenávratně zmizel v archivech Ministerstva vnitra. Kopie textu, z něhož vznikla tato kniha, se našla před deseti lety naprostou náhodou Vernisáž se podařila, fotografické srovnání minulosti se současností je zajímavé, kresby Petra Horáčka učarovaly zájemci si je strana 12

13 č. 2/2012 Kobylí dědina mohli zakoupit či zamluvit a poutavé povídání Mgr. Alexeje Bezděka a PhDr. Olgy Bezděkové bylo krásným završením nedělního podvečera. Zase jsme o něco moudřejší díky knize Jak rád jsem žil. S rodinou Bezděkovou jsme po skončení vernisáže besedovali v Muzeu a následně navštívili několik místních sklípků. Bezděkovi odjeli jako čestní členové Klubu přátel historie a odvezli si spoustu hezkých vzpomínek na celý předhodový víkend v Kobylí a naši pohostinnost. Za KPH Radoslava Obadalová Prosba Klub přátel historie Kobylí hledá pro zařízené besední místnosti v místním muzeu staré židle, lavice, štokrdlata, stoly a starý umývací stůl. Děkujeme Bližší informace v Muzeu, u členek klubu, nebo na tel.č Radoslava Obadalová KPH a divadlo Klub přátel historie uspořádal v neděli zájezd na divadelní představení POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ, ve kterém excelovali Petr Nárožný a ve trojroli Simona Stašová. Představení bylo součástí festivalu POD ŠIRÝM NEBEM, který se koná v průběhu prázdnin na nádvoří domu U Synků v Hustopečích. Na uvítanou jsme obdrželi koštovací skleničku s logem festivalu, bylo nám nabídnuto ze 4 druhů bílých vín, na zakousnutí pak chleba se škvarkovou pomazánkou. Hra byla vtipná, herci výborní, počasí dobré nezmokli jsme. Po představení hrála CM Jana Bradáče, a ochutnávala se vína Vinařství Fridrich. V jsme se spokojeni vraceli do Kobylí. Velmi dobrá letní akce, která nám v regionu umožňuje aspoň vzdáleně nasát atmosféru letních Shakespearovských slavností na Špilberku. Rozdíl je úměrný ceně. Poslední ze žhavých milenců patří mezi nejúspěšnější hry známého amerického autora Neil Simona. Skvělá je svým námětem i mistrnými dialogy. Starší majitel rybí restaurace, se po letitém spořádaném manželství odhodlá k první nevěře. Má pocit, že vlastně vůbec nežije. Jak sám říká: Chtěl jsem poznat, jaký je to s cizí ženou. Budu mít úspěch, budu se jí líbit, vzruší mě její dotek? Tisíce otázek, na které bych už nikdy nedostal odpověď, kdyby se moje jméno zítra objevilo v rubrice úmrtí! Do bytu své stařičké maminky si postupně pozve tři různé typy žen (sexuchtivou Elaine, ztřeštěnou Bobbi a upjatou Jeanette) a dostává se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky. Odvěká mužská touha po milostných dobrodružstvích inspirovala autora k napsání komedie, při které se baví a smějí diváci bez rozdílu věku. Je jen otázka, zda životní poznání majitele rybí restaurace je pro starší pány varováním nebo naopak, povzbuzením pro nová dobrodružství. Radka Obadalová strana 13

14 Kobylí dědina č. 2/2012 Dne 30. března jsme v Kobylí přivítali vzácnou návštěvu. Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, duchovní rádce Orla, navštívil naši obec. Od 17 hodin zde v Kostele sv. Jiří odsloužil mši svatou. Od 18 hodin potom proběhla přednáška s besedou v kulturním sále orlovny. V samotném úvodu přednášky byl Otec arcibiskup stručně seznámen s fungováním kobylské orlovny a s akcemi, které místní Orli v nadcházejících měsících chystají. Poté předal ocenění účastníkům MINISTRANTSKÉHO TUR- NAJE V KUŽELKÁCH, jehož se v průběhu října až března účastnili ministranti a ministrantky z desíti farností v okolí Kobylí (výsledky: 1. místo: Moutnice, 2. místo: Pozořice, 3. místo: Kobylí, 4. místo: Bořetice, absolutním vítězem mezi jednotlivci byla vyhlášena Nela Fridrichová z Kobylí). Následovalo velmi pěkné a poutavé povídání o rozličných otázkách a problémech Arcibiskup v Kobylí dnešní doby. Otec arcibiskup hovořil zajímavě o krizi, o víře, o rodině, o hodnotách Nutno slyšet na vlastní uši. Myslím, že z jeho slov si musel něco odnést opravdu každý, i člověk nevěřící. Nakonec arcibiskup Graubner ještě zodpověděl několik dotazů od přítomných posluchačů. Na úplný závěr jsme otci arcibiskupovi poděkovali a dostal na památku pamětní list. Poté byl pozván na prohlídku orlovny. Mše i besedy se účastnil také místní otec Ondřej, pozván a napjatě očekáván byl i starosta Orla, Stanislav Juránek, který však nakonec bohužel nemohl dorazit. Kostel byl plný lidí do posledního místa, v sále orlovny jsme napočítali Hry bez hranic kolem šedesáti návštěvníků. Řekla bych, že spokojeni byli jak návštěvníci kostela i orlovny, tak pořadatelé, a především i arcibiskup Graubner snad odjížděl z Kobylí s dobrými pocity a zůstane mu na tuto návštěvu hezká vzpomínka. Již nyní se těšíme, až k nám zavítá příště. Mgr. Marie Ondrušová V sobotu 5. května proběhla tradiční orelská akce pro děti všech věkových kategorií HRY BEZ HRA- NIC. Děti zvládly s chutí, chůzí i během, trasu kobylskými uličkami, přičemž na určených stanovištích (hřiště u ZŠ, muzeum, park, fara, hasička, orlovna) se účastnily různých sportovních disciplín, odpovídaly na záludné otázky či plnily jiné zajímavé úkoly. Orlům na jednotlivých stanovištích pomáhali kobylští myslivci, hasiči a přátelé historie. Za to jim patří velký dík! Počasí přálo, děti si odnesly drobnou pozornost a všichni byli spokojení! Tak zase za rok! Mgr. Marie Ondrušová strana 14

15 č. 2/2012 Kobylí dědina Den dětí v Orlovně S velkým úspěchem a řadou kladných ohlasů se setkal DEN Ke dni dětí dostali děvčátka a chlapci ze třídy Berušek z místní MŠ dárek ve formě návštěvy naší orlovny, kde měli možnost zahrát si kuželky. Za vydatného povzbuzování paní učitelek si užívali každý svůj vydařený i nevydařený pokus srazit kuželku. Děti vydržely koulet s nadšením celou hodinu. Na závěr obdržel každý malou sladkost a diplom na památku. Mgr. Marie Ondrušová DĚTÍ V ORLOVNĚ, resp. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO Školka na kuželkách DĚTI A JEJICH RODIČE. Tato akce se konala v předvečer svátku všech dětí a do místní orlovny zavítalo celkem 52 děvčat a chlapců ve věku od několika měsíců do asi patnácti let. Rodiny si zahrály kuželky a rodiče i jejich ratolesti obhlédli a vyzkoušeli posilovnu. A mnozí byli mile překvapeni a užili si hodně legrace, přitom se svěřili, že nebýt dětí a této akce, do kobylské posilovny by jen tak nezavítali, někteří o její existenci dokonce ani nevěděli. Všichni se pobavili i poučili a strávili příjemné odpoledne na posilovacích mašinách či při kuželkách. Mgr. Marie Ondrušová Sportovní olympiáda pro ženy Dne 4. května se uskutečnilo 2. kolo SPOR- TOVNÍ OLYMPIÁDY PRO ŽENY (SOU- TĚŽNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ). Byl to v předstihu dárek ke Dni matek, zúčastnily se i slečny. Paní a dívky absolvovaly všechny tři disciplíny, které naše orlovna nabízí. Tedy zacvičily si na posilovacích strojích, zahrály si kuželky a projely se na indoorcyclingovém kole. Veškeré jejich snažení bylo poctivě sledováno a bodováno školenými instruktory, aby ty nejlepší z nejlepších mohly být posléze odměněny. Mgr. Marie Ondrušová strana 15

16 Kobylí dědina č. 2/2012 Slavnostní vyhodnocení turnajů V pátek 11. května v přísálí naší orlovny cinkaly medaile a blýskaly se poháry. Probíhalo totiž SLAVNOST- NÍ VYHODNOCENÍ KUŽELKÁŘ- SKÝCH TURNAJŮ A SPORTOVNÍ OLYMPIÁDY PRO ŽENY. Nejprve byli oceněni účastníci TURNAJE BEN- JAMÍNKŮ (děti do šesti let). První tři místa obsadili: 1. Adámek Kovář, 2. Raduška Obadalová, 3. Dominik Kortán. Následovalo vyhlášení vítězů RODINNÉHO TURNAJE, který se odehrával od října do dubna a účastnilo se ho celkem 11 rodin. Nejúspěšnější byli: 1. Ševcovi, 2. Možní, 3. Kortánovi. Poté byly oceněny vítězky ŽENSKÉ SPORTOVNÍ OLYMPIÁDY, jmenovitě: 1. L. Sůkalová, 2. Z. Kovaříková a K. Barvíková, 3. D. Sychová, N. Křivková a D. Barvíková. Speciální cenu získala paní M. Havlínová, která se stala TISÍ- CÍM NÁVŠTĚVNÍKEM KOBYLSKÉ POSILOVNY v letošním roce. Pro všechny bylo připraveno malé pohoštění, při němž se hezky povídalo, zatímco děti řádily venku. Mgr. Marie Ondrušová DUCHOVNÍ AKCE, KTERÝCH JSME SE ZÚČASTNILI: POUTNÍ ZÁJEZD NA TURZOVKU DNY DOBRÉ VŮLE NA VELEHRADĚ POUTNÍ ZÁJEZD DO KRAKOWA NA KORUNKU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ POUTNÍ ZÁJEZD NA SVATOU HORU A srdečně Vás všechny zveme na celorepublikovou ORELSKOU POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN, která se uskuteční v neděli 26. srpna. Dětský triatlon strana 16 V sobotu 28. července připravila Jednota Orel pro děti do šesti let věku TRIATLON. Děti plavaly 12m (nebo se nechaly převézt po vodě) v bazénu TJ Sokol za koupalištěm za tenisovými kurty. Poté jely na kole, koloběžce či odrážedle od koupaliště ulicí Sokolskou až ke křižovatce s hlavní silnicí, tam svůj dopravní prostředek odložily do rukou rodičů a doběhly po svých do Orlovny, kde byl cíl. Triatlonu se zúčastnilo celkem 17 dětí, za svůj výkon každé obdrželo tatranku a limonádu. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v rámci společného vyhodnocení všech letních soutěží. Za rok akci jistě zopakujeme a ještě vylepšíme dle postřehů a připomínek účastníků! Děkujeme paní Fridrichové za umožnění plavání v bazénu TJ Sokol! Mgr. Marie Ondrušová

17 č. 2/2012 Kobylí dědina V nejbližší době připravujeme: přesné termíny jednotlivých akcí budou včas vyvěšeny a místním rozhlasem vyhlášeny (dle počasí) TRIATLON (pro ženy, muže, mládež) v některou teplou srpnovou (případně zářijovou) sobotu triatlon (plavání, jízda na kole, běh) se zkrácenou délkou tratí pro širokou veřejnost startujeme na koupališti v Němčičkách, cíl bude v Kobylí DEN SPORTU ( všechno jezdí, co kolo má ) v srpnu či září akce pro všechny přijďte si protáhnout tělo a hlavně se pobavit a vezměte s sebou všechno co má alespoň jedno kolo (vítány jsou trakače, nejrůznější kárky, historické povozy, kočárky, ale i bicykly, tříkolky a koloběžky či jakékoli jiné vozidlo nejvtipnější a nejoriginálnější vozidlo bude oceněno! Mgr. Marie Ondrušová Jubilejní čtyřicátý volejbalový memoriál Petra Zemánka je za námi Již po čtyřicet let se v první srpnovou sobotu schází v naší krásné vesnici na jihu Moravy volejbalisté na turnaji. Po nenadálém odchodu svého mladého, nadějného spoluhráče Petra Zemánka se kobylští volejbalisté rozhodli pořádat na jeho památku turnaj, který se později rozrůstal v počtu účastníků i v počtu kategorií. Ke kategoriím mužů přibyly i kategorie veteránů. Je to zákonité, na turnaj se mnoho účastníků vrací a nemohli zabírat místa mladším nástupcům. Nejprve to byla jedna veteránská kategorie, později dvě a nyní se již veteráni dělí na kategorii veteránů nad 40 let, superveteránů nad 50 let a již podruhé se hraje i v kategorii megaveteránů nad 60 let. V té by již startoval i Petr, kterému je však souzeno se na ně dívat jen z volejbalového nebe. Turnaje mužů jsou pojmenovány po Petrovi, ty veteránské po dalším volejbalistovi a volejbalovém funkcionáři z Kobylí, Ing. Antonínu Kaňovi. Letos se na šesti výborně připravených volejbalových hřištích představilo 8 družstev mužů, 4 družstva veteránů nad 40 let, 5 družstev veteránů nad 50 let a 3 družstva volejbalistů, kteří již mají na svých bedrech šedesátku. Osm družstev kategorie mužů nebylo tentokrát pro malý počet družstev rozděleno do dvou výkonnostních tříd, jako v předcházejících letech. Muži tedy hráli společně rozděleni do dvou skupin po čtyřech a po jejich odehrání bylo sehráno semifinále, finále a utkání o další umístnění. Tabulka skupiny A muži: 1. Tatran Litovel :2 173:151 6 bodů 2 Bojkovice :2 161: Universita Zlín :5 131: Drásov :6 147:167 3 Tabulka skupiny B muži: 1. Zruč nad Sázavou : 88 6 bodů 2. Nová Včelnice : Kobylí : Tatran Poštorná : Muži semifinále: Tatran Litovel - Nová Včelnice 2:1 68:64 Bojkovice - Zruč nad Sázavou 0:2 35:50 Finále: Tatran Litovel - Zruč nad Sázavou 2:0 50:35 O 3.místo: Nová Včelnice - Bojkovice 1:2 68:67 O 5. místo: Universita Zlín - Kobylí 2:0 50:35 O 7. místo: Tatran Poštorná - Drásov 1:2 49:68 Pořadí mužů Memoriál Petra Zemánka : 1. Tatran Litovel 2. Zruč nad Sázavou 3. Bojkovice 4. Nová Včelnice 5. Universita Zlín 6. Kobylí 7. Drásov 8. Tatran Poštorná Turnaj veteránů Memoriál Antonína Kani : Tabulka po odehrání skupiny veteránů nad 40 let: 1. VSU Zábřeh :1 158:134 6 bodů 2. Samotišky :3 168: Kojetín :4 143: Kobylí :6 96:150 3 Finále: VSU Zábřeh - Samotišky 2:1 (26:24; 17:25; 15:10) O 3.místo: Kojetín - Kobylí 2:0 (25:20; 25:19) Pořadí soutěže veteránů nad 40 let: 1. VSU Zábřeh 2. Samotišky 3. Kojetín 4. Kobylí strana 17

18 Kobylí dědina Pořadí soutěže superveteránů nad 50 let: 1 Charvátská Nová Ves :2 206:162 7 b. 2. Třinec :3 207:150 7 b. 3. VKV 50 Žilina :4 204:190 7 b. 4. Brušperk :6 151:191 5 bodů 5. Fešáci :8 129:209 4 body č. 2/2012 Pořadí soutěže megaveteránů nad 60 let: 1. Sešlost Brno :0 150:123 4 body 2. Třinec :3 123:118 3 boby 4. Kobylí :6 95:150 2 body Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Martin Večeřa z Tatranu Litovel. Nejstarším hráčem turnaje byl Július Buchel z VKV 50 Žilina, ročník 1941, 71 roků. Nejtěžším hráčem turnaje byl Milan Křepelka z Kojetína, 142 kg. Zpracovali Josef Janíček a František Řačák DOSAVADNÍ ÚČAST DRUŽSTEV NA TURNAJÍCH MEMORIÁL PETRA ZEMÁNKA: I. A II. TŘÍDA MEMORIÁL ANTONÍNA KANI: VETERÁNI 40, SUPERVETERÁNI 50, MEGAVETERÁNI 60 ročník číslo/počet startujících družstev/počet utkání ROK I.TŘÍDA II.TŘÍDA VET.40 VET.50 VET.60 dr. celk. zápasů celk / / / / / / / / / / / / / /10 - U Solovny /8 - Za Koupalištěm / / / /8 1./16 0./ /8 2./16 1./ /6 3./18 2./ /6 4./14 3./ /8 5./10 4./ /9 6./16 5./ /7 7./14 6./ /7 8./12 7./ /4 9./17 8./ /4 10./14 9./ /9 11./20 10./7 1./ /6 12./19 11./6 2./ /8 13./16 12./9 3./ /3 14./14 13./2 4./ /2 15./14 14./5 5./ /3 16./12 15./7 6./ /8 17./5 16./7 7./ strana 18

19 č. 2/2012 Kobylí dědina /4 18./10 17./6 8./ /8/17 19./6/15 18./8/15 9./6/ /10/26 20./8/16 19./5/10 10./5/ /6/19 21./8/16 20./5/10 11./7/12 1./4/ /8/18 22./- 21./4/8 12./5/10 2./3/ Dosavadní vítězové memoriálových turnajů I. třída: 22x Tatran Poštorná 1973, 1974, 1975, 1976, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990, 1995, 1997, 1998, 1999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, x VSK Staré Město 1993, 2001, 2002, 2003, x TJ Sokol Kojetín 1986, 1987, x Zbrojovka Brno/BVC Brno 1977, x Paco Lanškroun 1978, Spoj Brno 1981, Pálava Mikulov 1989, VSC Zlín 1992, UNION ENNS RAKOUSKO 1996, VKP Bratislava 2000, VK Myjava B 2011, Tatran Litovel 2012 II. třída: 4x Vyškov 1998, 1999, 2001, 2002, Žichlínek 1996, 2000, 2003, x TJ Sokol Kojetín 1997, x Charvátská Nová Ves 1991, Slovan Břeclav 1992, Pálava Mikulov 1993, Mor. Sl. Brno 1994, TJ Útěchov 1995, Sokol Hovorany 2007, Hrušovany nad Jevišovkou 2008, Tatran Poštovná 2009, Lelekovice (Brno) 2010, Květná 2011 Veteráni 40: 3x Sešlost Brno 2003, 2004, 2005, Kojetín 2006, 2007, x Vyškov 1997, 1998, Zábřeh 2010, x Lužice nultý r. 1991, Tatran Poštorná 1992, Sokol Bosonohy 1993, Agromorava Brno 1994, BI-AM Židenice 1995, Blansko 1996, Řečkovice 1999, Letovice 2000, Ch. N. Ves 2001, HUP Hodonín 2002, Přerov 2008, Staré Město 2011 Superveteráni 50: 4x Sešlost Brno 2002, 2003, 2004, x VKP 50 Žilina 2007, 2010, x Vysočina Ždírec 2008, x Poštorná 2001, Charvátská Nová Ves 2012 Megaveteráni 60: 2x Sešlost Brno 2011, 2012 Volejbalový Srandamač 2012 Volejbalový oddíl uspořádal již 23. ročník turnaje smíšených družstev. Podmínkou účasti jsou minimálně dvě ženy v každém družstvu. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev. Zvítězilo družstvo z Kyjova, druzí byli Zoufalci z Nové Včelnice, třetí skončilo družstvo ze Zbýšova. Výsledky volejbalové soutěže krajského přeboru II. třídy mužů, skupiny B, ročník 2011/2012 p. družstvo utkání V P K sety míče body 1. SSK Břeclav : : TJ Sokol Bučovice B : : TJ Tatran Hrušky : : SKV Hrušovany nad Jev : : TJ Sokol Hodonín : : TJ Sokol Marefy : : TJ Jiskra Hrušovany u Brna : : TJ Sokol Kobylí : : Rozpis volejbalové soutěže mužů krajského přeboru II. třídy, skupiny B, ročník 2012/2013 Družstvo mužů volejbalového oddílu Tělovýchovné jednoty Sokol Kobylí zahájí v neděli další ročník mistrovské soutěže za účasti těchto družstev: TJ Sokol Bučovice B, SKV Hrušovany nad Jevišovkou, TJ Sokol Hodonín, TJ Sokol Marefy, SSK Břeclav, TJ Sokol Kobylí, TJ Jiskra Hrušovany u Brna. Hraje se systémem dvojutkání na hřišti soupeře, uvedeného na prvním místě, se začátkem prvního utkání v 10:00 hodin. Rozpis podzimního kola: Ne: Kobylí Marefy So: Hrušovany u Brna Kobylí Ne: Kobylí SSK Břeclav So: Hrušovany n/jev. - Kobylí Ne: Kobylí - Bučovice Ne: Hodonín - Kobylí František Řačák strana 19

20 Kobylí dědina č. 2/2012 Osamělá, na rovince pod Čtvrťama k Vrbici, stála chalupa krejčího pana Bárty. Kol ní vedla cesta jen od Mlsova, ze spodu přes Bártovu zahradu ze Dvorcí. Zdálo by se, že je tam pusto a smutno, ale nebylo. Od rána do večera tam chodilo zákazníků až dost. Pan Bárta dobře šil, uměl upravit střih na postavu. Šil kroje, ale už i pánské obleky. Vrbice, Bořetice, Němčičky byli jeho zákazníci. Kdo si kúpil lepší látku, dal si ušit do Kobylí k Bártům. V Kobylí šil pánské obleky jen honoraci. Od Bártů padl oblek na každýho jak ulitý. Byl vyhlášen za nejlepšího krejčího v okolí. Měl 6 dětí 5 chlapců a 1 děvče. Krejčovině se vyučil jen nejstarší Jan. Byl taky dobrý krejčí, šil už i modernější věci. Pan Bárta předal Janovi živnost a sám se věnoval hospodářství. To už měli postavenú velkú, světlú dílnu a v ní učně a tovaryše. Bártům se tam bývalo dobře, byla ich plná chalupa, smutno im nebylo. V lítě kol chalupy samá zeleň a v zimě zase sníh, bílo kam oko dohlédlo. Když pršelo a zákazníci nešli, museli by po blatě, tovaryši vždycky vymysleli nejakú blbosť, aby se pobavili. Jedenkrát měl narozeniny tovaryš Franta. Nevěděli, co by mu dali, nic neměli byla válka. Domluvili se, že mu vyžehlí kalhoty, ale na něm. Hodili ho na tabulu, dva mu drželi nohy a dva ruce, pátý žehlil tříkilovú vřelú žehličkú. Franta křičel, ale oni nepustili, neuvědomili si, že ho to pálí. Ten chudák byl samý puchýř, oni museli za něho dodělat jeho práci, aby byla v termínu hotova, tak se im to nevyplatilo. Takových blbostí by nadělali, kdyby je mladý šéf nekrotil. Prostě u Bártů bylo veselo. Když bylo potřeba, dělalo se Bártova chalupa i v noci, zákazník náš pán, to tam platilo. Po válce, po roce 1945, si mladý Bárta kúpil u nádraží chalupu a postavil si tam velkú, světlú dílnu. Oženil se, vzal si švadlenu Lidku Dokoupilovu a mladí manželé se ze samoty v rolách nastěhovali do dědiny. Tam už byl jiný život, zákazníků bylo čím dál víc, Bárta musel přijat nové tovaryše. Tak bylo i u krejčího Zrůckýho. Ten zbořil starý dům, na něm přenocoval císař Josef, když jel do Čejkovic na burčák, který měl rád z čejkovických vinohradů. Tam si mu poddaní chodili stěžovat na vrchnost. Vyšetřil to a vždycky sjednal nápravu. Tento kraj měl císař Josef rád a lidé žijící v něm jeho taky. Na místě starého domu postavil nový na poschodí. Dole měl dílny a obchod s konfekcí, nahoře byt. Obě krejčovské živnosti dobře prosperovaly, uživily několik dělníků, práce bylo dost. To bylo radosti, pýchy i závisti, když na Velikonoce v sobotu šlo od kostela kol kříža v dědině procesí s panem děkanem Martínkem, to se po sobě dívali, kdo jde v novým od Bárty nebo od Zrůckýho. Nažehlený puky na kalhotech, na kabátku ramena rovně vycpaný, pěkně na sebe upravený střih, prostě jak se škatulky. Děvčata zase od pani Bártové nebo Zrůcké ušitý šaty, látkový jednobarevný, tak jim seděly, jak z výlohy. Dnes kdyby se krejčí přišli po padesáti letech v roce 2012 podívat, jaká je móda, by se strašně divili. Čím šargulatější (strakaté) a výstřednější, tím modernější a dražší. Kdo nemá na konfekční postavu střih a neumí si na sebe oblek upravit, vypadá jak strašák do zelí. Ale to nic nevadí, u obchodu majú Vietnamci konfekce dost. Tam si kúpí jiný a co se nelíbí, zaveze se za kúpaliště na smeťák, tam už si to potřebnější najde a eště teho užije a tak to má byt, je škoda nový věci pálit. Bártovi se odstěhovali z Kobylí do Pavlovic, dostali tam od Vkusu provozovnu, tam krejčí nebyl. Za nejaký rok dostali provozovnu v Brně, tak šli z Pavlovic do Brna, jen jejich děti se do Kobylí vrací, ale už jsou to taky babičky. Po odchodu Bárty z Kobylí zostala jen provozovna Zrůckých, ale jen do odchodu Zrůckých do důchodu. Tak Kobylí ostalo bez švadlen a krejčích. Ne že by tu nebylo vyučených švadlen, ale nechtějí to dělat, že by je to neuživilo. Jen jeden krejčí tu zostal z té doby František Duša. Od 14 let sedí za strojem a šije, co kdo potřebuje, dnes je mu už 82 let. Je to až neuvěřitelný, že přežil všecky ty změny, co se udály za 68 let. Takový tichý, trpělivý člověk to všechno vydržel. Po nastúpnutí demokracie si syn pana Zrůckýho na domě u Orlovny otevřel obchod s elektronikú. Pro Kobylí je to velká výhoda, poradí ve všem, co se týká elektroniky. Obchod mu vzkvétá tak, jak jeho otci krejčovina. A Bártovy chalupy? Na té u nádraží sú postaveny dvě bytové jednotky a tu v rolách dostal nejmladší Bártůj syn Joža. Dovedl si manželku z Horních Bojanovic. Ta do Kobylí dobře zapadla. Šije, žehlí kroje a obléká do nich svoje i cizí děvčata. I dvě svoje malé pravnučky strojí do kroje. Anežka říká: To sem si nemyslela, že když v 18 letech sem vyslekla kroj, že v 75 si ho zase obléknu, ale už jen na slavnosti. A chalupa? Ta už neni sama v rolách. Z jedné strany je súsed škola a z druhej nové chalupy. Lidmila Viktorínová Okénko do kobylské historie mateřská škola Ať jarní slunce lidem plane, bez hrůzy, válek, pohromy, a děti v zemi milované, dál hrát si budou pod stromy. První dětský útulek byl v provozu v ulici Suchý řádek v domě č. p Rodiče dětí pracovali v Jednotném zemědělském družstvu, proto útulek i pracovnici Marii Balajkovou č. p. 307 družstvo platilo. 1. září 1952 byla otevřena jednotřídní mateřská škola v hostinci u Káňů s počtem 25 dětí. Učila zde učitelka z Brna, Zdena Čerstvá. Umístění dětí strana 20

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Zápis z programového výboru. Ing. Vlastimil Klobása - Vinařský spolek Nikolčičtí vinaři o. s. - Římsko katolická farnost Hustopeče

Zápis z programového výboru. Ing. Vlastimil Klobása - Vinařský spolek Nikolčičtí vinaři o. s. - Římsko katolická farnost Hustopeče Zápis z programového výboru Datum konání: 11. září 2012 Místo konání: Obecní úřad Vrbice Přítomní: Tomáš Bílek - předseda MAS Hustopečsko o. s., Obec Vrbice Kamil Konečný - místopředseda MAS Hustopečsko

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal.

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal. HUSTOPEČE Hotel Rustikal Vodáková Dagmar Na Hradbách 5 693 01 Hustopeče tel.: 519 411 680 fax: 519 413 837 vinarna@rustikal.cz www.rustikal.cz Hotel Centro Husova 8 693 01 Hustopeče tel.: 519 413 760 fax:

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Motto: Naše ulice, naše město. Evropský týden mobility je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 2015. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 2015. Vážení spoluobčané, 2/ 2015 OBSAH ČÍSLA: Slovo starosty Zastupitelstvo obce Krátce z obecního úřadu ZŠ & MŠ Němčičky TJ Sokol Němčičky Putování do Vídně Misijní štrúdlování Označování potravin (část druhá) FS Krúžek Němčičky

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více