hawle INFO INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hawle INFO INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2014"

Transkript

1 hawle INFO INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2014

2 Právní normy ve vodárenství příklad prohlášení o shodě V letošním roce se každý občan dostává do stádia, kdy buď pravidelně studuje nové zákonné změny a úpravy počínaje občanským zákoníkem, nebo se stane obětí právníků, a to v kladném i záporném smyslu. Prostě doba není jednoduchá, což ochotně potvrdí každý právník. Proto si dovoluji oprášit reálný stav právních úprav pro vodárenské armatury. Ano, skloňuje se ve všech pádech novela zákona o vodovodech, o výběrových řízeních, o změnách v obchodních smlouvách, změnách ve smlouvách o obchodních korporacích a kdo ví, o jakých dalších zákonných změnách. Každá společnost působící ve vodárenství studuje právní normy, jak uzavřít smlouvu, ale o požadavcích na výrobky je zmiňováno letmo, že musí splňovat zákonné normy. Ale jaké, to se již z povědomí vytratilo. A tak se setkáváme s požadavky, které jsou v rozporu se zákonnými normami. Příklad? Předložte doklad o splnění norem platných v USA. To je vrchol arogance při působení na českém trhu. Docela by mě zajímalo, zda takto předložený doklad splňuje normu ASA v české výrobě. Namátkou Withwothův závit. Myslíte si, že by česká firma mohla za oceánem požadovat splnění evropské normy? Dále je zde velmi častý chaos mezi Prohlášením o shodě a Prohlášením o vlastnostech: Dost rozdílný právní doklad s podstatnými rozdíly obsahu a vztahu k zákonným normám. Dovolím si osvětlit tuto realitu a pojmy uvést na správnou míru. Prohlášení o vlastnostech je povinen předložit výrobce nebo dovozce pouze u výrobků, u kterých se při posuzování shody aplikuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady č. 89/106/EHS. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ číslo: V-045/2014 vydané podle 13 zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb. a 13 nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Toto prohlášení o shodě se vztahuje výhradně na zboží pořízené prostřednictvím sítě HAWLE ARMATURY, spol. s r. o. Výrobce (dovozce) prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů. Výrobce (dovozce): HAWLE ARMATURY, spol. s r. o., Říčanská 375, Jesenice u Prahy Stanovený výrobek: SYNOFLEX spojky 7974, 7980, 7981, 7994 Výrobce: HAWLE ARMATURY, spol. s r. o., Říčanská 375, Jesenice u Prahy Výrobek určen pro: rozvody pitné a neagresivní odpadní vody jako spojení potrubí s jištěním tahových sil, nebo jako pružná spojka pro všechny druhy trubních materiálů. Vhodné i pro komunální odpadní vodu dle EN Použitý způsob - Posouzení shody bylo provedeno podle 5 odst. 2c, nařízení vlády č.312/2005 Sb., a posouzení shody: 12 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody: Certifikát výrobku č. J ze dne vydaný: V Brně Certifikát systému jakosti č. CZ 2165/2012 ze dne vydaný: V Praze Certifikát systému jakosti č. AT-00545/0 ze dne vydaný: Ve Vídni Závěrečný protokol č ze dne vydaný: Výluhové atesty - provedené na základě zákona č. 258/2000 Sb., a nařízení vlády č. 409/2005 Sb.: prášková barva: ZÚ v Brně, protokol zn.: 27/2008, ze dne prášková barva: ZÚ v Ústí nad Labem, protokol zn.: , ze dne pryž: ZÚ v Ústí nad Labem, protokol zn.pbu-36/2012, ze dne Odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení použitých při posouzení shody: ČSN EN 1563:1999, ČSN EN 14525:2005, ČSN EN :2005, ČSN EN :1999, ČSN EN 19:2003 a vyhláška MZd č. 409/2005 Sb. Údaje o AO: Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, Brno Výrobce (dovozce) potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 312/2005 Sb., požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Nad výrobky je podle výše zmíněného zákona prováděn pravidelný dohled příslušnou AO. V Jesenici dne Ing. Josef Janský jednatel Podle čl. 4 (1) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 vztahuje-li se na stavební výrobek harmonizovaná norma nebo je-li tento výrobek v souladu s evropským technickým posouzením, které pro něj bylo vydáno, výrobce vypracuje při jeho uvedení na trh prohlášení o vlastnostech. Laicky řečeno: Prohlášení o vlastnostech na základě EP a Rady č. 305/2011 se vztahuje výhradně na výrobky, na které se vztahují technické evropské harmonizované normy a na které se vztahuje Zákon č. 90/2002 Sb. - značení výrobků značkou CE. V takovýchto případech se k výrobku přikládá kopie Prohlášení o vlastnostech vydané výrobcem v jazyce země původu schváleném EU. Prohlášení o shodě Výrobky, na které nejsou schválené technické harmonizované evropské normy, spadají pod národní normy a zákony. V České republice pro stavební výrobky jsou v takovýchto případech jediné a závazné zákonné normy: Zákon č. 22/1997 Sb. a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., novelizované NV č. 312/2005 Sb. V praxi to znamená, že vodárenské armatury jsou na základě NV. č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění NV č.312/2005 Sb., zařazeny do kategorie výrobků, na které se vztahuje zákon 22/1997 Sb. Armatury určené pro rozvod pitné vody jsou taxativně uvedeny v tabulce č. 7, skupina 9 v Příloze č. 2 NV č. 312/2005 Sb. Vztahuje se na ně tzv. Prohlášení o shodě vystavené výrobcem nebo dovozcem na základě 13 zmíněného NV. Prostudujte si to. V současné době jsou harmonizované normy pouze u armatur učených pro plynárenské účely a u hydrantů pro požární účely. Hygienický atest V obou případech, u Prohlášení o shodě i u Prohlášení o vlastnostech, však platí národní Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., která stanoví hygienické požadavky a požadavky na zkoušení výrobků, které přicházejí do styku s pitnou vodou a to bez výjimky. Výrobce, dovozce může v Prohlášení o shodě uvést i splnění požadavku Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. Výrobce, dovozce nemůže v Prohlášení o vlastnostech uvádět splnění požadavku Vyhlášky MV č. 409/2005 Sb., protože toto prohlášení se vztahuje na technické normy s platností v celé EU, ale hygienické normy jsou v jednotlivých zemích EU někdy dost výrazně odlišné. Na závěr bych rád upozornil na výrobky dovážené velkoobchody z jiných států EU. Rovněž velkoobchod, který toto zboží doveze, musí prokázat, že jím na trh dodávaný výrobek splňuje české normy a zákony. Zejména u hygienických norem se jedná o zcela zásadní doklad a osobní odpovědnost společnosti, že distribuuje výrobek, který tyto hygienické normy splňuje. U hygienických norem neplatí zákon o volném pohybu zboží v EU. Nejsem si jist, zda vždy jsou tyto zákonné doklady řádně a pravdivě doloženy při předávání stavby, při kolaudaci. Ale to je věcí investora, zda je ochoten riskovat a převzít nedostatečně dokladované dílo. Škoda, obcházení zákona za účelem zisku je současným národním sportem. Tzv. projde-li Už jsem si myslel, že nemám ve svém úvodníku co nabídnout, ale život píše dějiny, ne naše představy. příklad prohlášení o vlastnostech Ing. Josef Janský, jednatel

3 HAWIDO a HAWLE Švýcarsko jsou nachystány na budoucnost Švýcarská firma HAWIDO AG, výrobce stejnojmenných regulačních ventilů řízených médiem, a firma HAWLE Armaturen AG obsluhují od 1. ledna 2014 své zákazníky z nové adresy: ul. Hawle 1 v Sirnachu (Švýcarsko). Stěhování bylo nutné, neboť dosavadní sídlo firmy z roku 1986 již nedokázalo držet krok s velkým růstem posledních let. Firma HAWLE Armaturen AG, založená roku 1969 jako obchodní společnost, průběžně rostla. Roku 1988 bylo započato s výrobou a vývojem regulačních ventilů. V následujících letech se dařilo průběžně navyšovat podíl na trhu a v dnešní době společnost dosáhla vedoucího postavení na švýcarském trhu. Především v posledních letech se značně rozšířilo spektrum služeb, což mělo za následek rozšiřování podniku v letech 2000 a V dnešní době nabízí firma vedle komponentů pro plynové a vodovodní armatury rovněž další služby. V nabídce tedy naleznete celé systémy včetně svařovacích dílů na míru dle potřeb zákazníků. Zařízení jsou konstruována našimi specialisty od A do Z, vyráběna ve vlastním závodě, montována a instalována vlastním personálem, následně pak na klíč předána zákazníkovi. Tyto a další doplňkové služby vedly obzvláště v posledních letech k pozoruhodnému růstu. Bohužel však dosavadní prostory neumožňovaly žádné další rozšiřování. Abychom mohli co nejlépe a nejrychleji uspokojit přání našich zákazníků, bylo rozhodnuto o stavbě nového závodu. Toto nám umožnilo optimalizovat procesy a připravit se na budoucnost. Pro zhruba 100 zaměstnanců jsou dnes k dispozici moderní, světlá a bezpečná pracoviště ve všech oblastech. Logistika využívá sklad s 9000 místy pro palety. Výroba disponuje více než 7000 m 2 metry pro výrobu a montáž. Pro známou HAWLE modrou dosaženou epoxidovým vířivým slinováním bylo instalováno jedno z nejmodernějších barvicích zařízení. Toto plně automatizované zařízení zajišťuje trvale vysokou kvalitu. Pro firmy HAWIDO a HAWLE je těžištěm školení zákazníků. Proto byl v novostavbě zřízen velkorysý školicí prostor pro zprostředkování teoretických znalostí. Kromě toho je počítáno se speciálním prostorem pro praktické práce s rozvodem vody. V něm mohou být zákazníkům předváděny krom jiného různé typy ventilů za provozu. Rovněž servisní technici zde mohou bez rizika nacvičovat své řemeslo. Záleží nám na tom, aby naši zákazníci mohli být osobně přesvědčeni o kvalitě našich výrobků. Inženýrům firmy HAWIDO AG je dodatečně k dispozici moderně zařízená zkušební laboratoř. V ní mohou být řádně přezkoušeny a optimalizovány nové výrobky. René Glaus, vedoucí oddělení Hawido (přeloženo z něm. originálu)

4 Věžový vodojem Zruč Obce na severním Plzeňsku, konkrétně Zruč-Senec, Dolany a Druztová, které jsou zásobeny ze skupinového vodovodu Plzeň, se v období denních špiček spotřeby potýkaly s nedostatkem vody od poklesu tlaku až po úplné přerušení dodávky. Příčinou tohoto stavu byla nedostatečná kapacita přívodního řadu, který po cestě z Plzně zásobuje také Třemošnou, Záluží a Českou Břízu a počínaje jarním obdobím způsoboval odběratelům nejvyšší části spotřebiště uvedené problémy. Řešení je v teoretické rovině velmi snadné výstavba dostatečné akumulace na patřičné kótě terénu. Mimo zásadní finanční záležitosti byly zajímavé i ty technické: vzhledem ke konfiguraci terénu bylo nutné navrhnout věžový vodojem a jeho plnění podřídit tlakovým poměrům v zásobním řadu. Z měření a dalších podkladů vznikl projekt věžového vodojemu o objemu 300 m 3 a výšce maximální hladiny nad terénem 31 m. Provozní podmínky fungování byly určeny následovně: Udržování maximální hladiny v úzkém rozpětí. Zastavení nátoku do VDJ v případě poklesu tlaku v přívodním řadu. Řízení nátoku regulačním ventilem. Pro vyřešení těchto požadavků jsme se obrátili na společnost HAWLE Armatury, spol. s r. o., která po konzultacích se švýcarskými výrobci navrhla ventil HAWIDO 1795, DN 100. Jedná se o ventil s postupnou regulací hladiny, s elektricky řízeným otevíráním a uzavíráním pomocí elektromagnetických ventilů. Vzhledem ke specifickým tlakovým poměrům je ventil v provozu pouze při tlaku vyšším než 4,2 barů, při nižším tlaku je uzavřen. Zároveň jsou všechny informace přenášeny na dispečink. Pro účely odstávek a čištění vodojemu a případných revizí hlavního ventilu je součástí tohoto řešení i standardní regulační ventil HAWIDO 1500 na prostou regulaci tlaku. Investorem akce byla společnost Vodárenská a kanalizační, a.s., VODÁRNA PLZEŇ, a.s., zásobené obce a dotací přispěl také KÚ PK. Na výsledky společné investice se můžete podívat na připojených fotografiích. Ing. Jan Kretek, provozní ředitel VODÁRNA PLZEŇ a.s.

5 Klapky HAWLE v Segro parku Hostivice V loňském roce naše firma realizovala přeložku ocelového vodovodu DN 1000 na akci SEGRO-PARK Hostivice. Jednalo se o přeložení stávajícího ocelového potrubí v délce 418 m z důvodu výstavby nové komunikace pro obsluhu budoucího logistického centra. Nová trasa vodovodu prochází pod nově zbudovanou kruhovou křižovatkou ze sjezdu z rychlostní komunikace R 6. Potrubí pod kruhovou křižovatkou je uloženo v ocelových chráničkách. Na každé straně kruhové křižovatky jsou vybudovány revizní šachty. V těchto šachtách jsou osazeny uzavírací klapky DN 1000 od firmy HAWLE Armatury, spol. s r. o. Výstavba přeložky včetně propojů na stávající potrubí a vystrojení šachet byla zrealizována i díky rychlým dodávkám potrubí a armatur během 2 měsíců. Generálním dodavatelem stavby byla f. SDS EXMOST spol. s r.o., investorem firma GRONT ČR s r.o. Náklady na přeložku vodovodu činily 12 mil Kč. Za realizační firmu přeložky potrubí Filip Jiroušek, hlavní stavbyvedoucí FK BAU, a.s. Podívejte se i na další příklady uplatnění klapek HAWLE v Praze Praha-Žvahov DN 1200 Praha-Kamýk Praha-Levského

6 Nové webové stránky Vážení obchodní přátelé, v rámci dalšího zlepšení podpory obchodu a služeb jsme pro vás vytvořili nové webové stránky, které vám přinesou řadu změn, obzvláště pak v dostupnosti dat o našich výrobcích, přehlednosti a designu. Při zachování snadného ovládání, které je velkou výhodou stránek HAWLE, zde najdete podstatně více informací. Nedílnou součástí těchto úprav byl i přechod na nejnovější technologie z oblasti IT a to jak hardwarových, tak i softwarových. Nový design Každá inovace musí přinést i změnu designu, aby bylo na první pohled patrné, že se nějaké změny opravdu udály. V tomto směru jsme se snažili o stávající přehlednost, kdy jste již na ovládací prvky webových stránek zvyklí, a design jsme pouze lehce oživili. Malou, i když přínosnou změnou pro vás dále bude i možnost změny zobrazení přehledu výrobků mezi řádkovým výpisem a dlaždicovým zobrazením, případně volba počtu zobrazených výrobků na stránce. Detail výrobku Velkou změnou pro vás bude vzhled detailu každého výrobku, který již není tvořen html dokumentem, a jsou zde pouze základní informace o vámi vybraném výrobku, přičemž katalogový list je ke stažení ve formátu pdf. Tímto krokem jsme více zpřehlednili orientaci na webové stránce a vyhnuli jsme se neduhům html kódu, který je hůře formátovatelný než přímo pdf soubor vytvořený specializovaným grafickým softwarem. Co to pro vás znamená? Nic zvláštního, prostě si do svého počítače stáhnete katalogový list v naprosto přesné podobě jako v papírovém katalogu. Již jste zvyklí u daného produktu nalézt prohlášení o shodě a hygienické atesty, tato funkcionalita zůstává zachována. Navíc jsou zde dostupné ke stažení certifikáty kvality ISO, certifikáty GSK, technické podmínky, návody, výkresy ve formátu dwg/dxf a projekční značky týkající se daného výrobku. Vše se nachází v jediné záložce Dokumenty v dolní části detailu výrobku. Dále pak zde naleznete záložky, které vám nabízejí vhodné příslušenství pro zvolený produkt a doporučený sortiment naší společností. Nejdůležitější, a také nejvyhledávanější funkce, se nachází v záložce Varianty. Jedná se o nabídku veškerých dimenzí a rozměrů zvoleného výrobku a slouží také pro jejich objednávání. Objednávací formulář Dalších drobných změn doznal i objednávací formulář, z velké míry především jeho vzhled a přehlednost. Zabezpečení: Celosvětovým trendem je zvyšování zabezpečení dat kvůli množícím se útokům heckerů do firemních sítí. I v této problematice jsme udělali krok kupředu a vylepšili ochranu našich serverů, tím i vašich dat, proti neoprávněným zásahům. Softwarové řešení Ve spolupráci se společnostmi Autocont CZ a.s. a Netdirect (Allegro Group CZ, s.r.o.) jsme celý projekt nových webových stránek zaměřili i na nejnovější technologie v oblasti IT. Vysoký výkon kromě špičkového hardwaru zajišťuje nejmodernější serverové řešení Microsoft Windows server 2012 v kombinaci s databázovým systémem MS SQL Váš HAWLE TEAM

7 Kladečský plán HAWLE Malujete v AutoCADu? Naše společnost pro Vás připravila profesionální software Kladečský plán HAWLE, který je plně kompatibilní s platformou AutoCAD ve verzích 2015 a starší. Nemáte AutoCAD? I na vás myslíme! Software jsme vyvinuli i pro program DraftSight, který si můžete od výrobce zdarma stáhnout do svého počítače. Popis: Kladečský plán je software s databází projekčních značek. Jedná se o nadstavbu k projekčním softwarům AutoCAD a DraftSight a je určen k tvorbě schémat rozvodů vodovodních sítí. Vyznačuje se jednoduchostí, přehledností a obsahuje veškeré výrobky HAWLE ve všech dimenzích a rozměrech. Členění jednotlivých sekcí je zachováno dle našeho katalogu, takže se snadno a rychle zorientujete. Výpis použitých armatur můžete snadno umístit v podobě tabulky přímo do výkresu nebo uložit v textovém nebo excelovském souboru. Pravidelná aktualizace databáze softwaru společností HAWLE vám dále zaručí, že budete vždy pracovat s kompletním sortimentem včetně novinek. Stáhněte si zdarma! Kladečské schéma vám poskytujeme zdarma, a není tedy nic jednoduššího, než si instalační balíček stáhnout z webových stránek do svého počítače a nainstalovat. Váš HAWLE TEAM Podklady pro projektanty Již standardně pro své zákazníky vytváříme kompletní řešení v oboru softwarové podpory v podobě kladečských schémat, projekčních značek, výkresů ve formátu dwg/dxf, internetové komunikace atd. Neustálý vývoj technologií nám přináší každým rokem nejen špičkové výrobky, ale v mnohých případech usnadnění v oblasti vlastních stavebních prací, stejně jako v samotném projektování. Tímto trendem se řadu let řídí i naše společnost. Novinka: 3D výkresy Nyní, v rámci dalšího vývoje, vám nabízíme další novinku 3D výkresy. Tento balíček obsahuje kompletní sadu 3D výkresů všech výrobků HAWLE ve formátu stp. A jak je již naším zvykem, vše je k dispozici volně ke stažení na webových stránkách Věříme, že tímto krokem jsme opět přispěli ke zkvalitnění práce s našimi výrobky v oboru projektování a současně i ke zvýšení spokojenosti vás, našich zákazníků. Váš HAWLE TEAM

8 Armatury HAWLE versus lokalizace úniků vody Detekce i přesná a rychlá lokalizace poruch je jedním z hlavních úkolů v oblasti snižování ztrát vody z distribučních systémů. V této oblasti prvořadou roli sehrává akustika. Stěžejní a nejrychlejší metodou je zde totiž v drtivé většině případů snímání šumů vytvářených poruchou a šířících se jak materiálem potrubí, tak odrazem od jeho vnitřních stěn a to na potrubí, zemních soupravách armatur i armaturách samotných. Snímání těchto šumů lze provádět buď fyzickým odposlechem pomocí elektroakustického přístroje, snímáním a následným vyhodnocováním v sofistikovaných systémech automatických snímačů při plošném monitoringu, nebo korelátorech při lokalizaci poruch akustickou korelací. Zvuky vytvářené poruchou a šířící se potrubím jsou odlišné v závislosti na frekvenci zvuku (nízké frekvence se šíří na větší vzdálenosti než vysoké), materiálu potrubí, homogenitě skladby potrubí, tlaku, velikosti poruchy, dimenzi potrubí a vzdálenosti měřícího bodu k poruše. Na základě těchto základních podmínek je pak šum slyšitelný až na stovky metrů, nebo není slyšitelný vůbec. Obecně lze konstatovat, že nejlepší akustické podmínky pro šíření zvuku poskytuje stejnorodá skladba potrubí s vysokou rychlostí šíření zvuku (šroubovaná či svařovaná ocel) při vyšším tlaku média bez přítomnosti vzduchu. Horší akustické podmínky pak poskytují nestejnorodá potrubí (např. kovová potrubí spojovaná pomocí pryžových těsnění v hrdlech, kovová potrubí s určitým podílem materiálů z plastu apod.) a nejhorší podmínky pak potrubí s nejmenší rychlostí šíření zvuku, tedy potrubí plastová. Velikost rychlosti šíření zvuku v daném materiálu totiž závisí jednak na hustotě daného materiálu, ale také na jeho pružnosti. Příklad: Z tabulky je zřejmé, že nejhorší podmínky pro přenos zvuku jsou u PE měkkého, kde vzdálenost, na kterou je možné poruchu akusticky zaznamenat je velmi malá, v závislosti na výše zmíněných ostatních podmínkách řádově v jednotkách decimetrů až desítkách metrů. Naopak nejlepší akustické parametry vykazují potrubí z tvárné litiny. To ovšem platí pouze za předpokladu, že se v takovémto trubním řadu nevyskytují jiné materiály. Z praxe je však jasné, že potrubí z TLT je spojováno převážně pomocí pryžového těsnění v hrdlech, kteréžto šíření akustických vln značně pohlcuje, tudíž reálná rychlost zvuku i dosah zvukových vln je znatelně menší než například u ocelového potrubí spojovaného svařováním, kde vzdálenost, na kterou lze poruchu akusticky zaznamenat, je (opět v závislosti na ostatních podmínkách) i několik kilometrů. V praxi to pak znamená, že slyšitelnost poruchy je do značné míry ovlivněna nejen materiálem samotného potrubí, ale i provedením jeho spojů, použitím opravných materiálů, armatur apod. V dřívějších dobách, kdy byla většina potrubí z šedé litiny či oceli a spoje byly prováděny temováním, šroubováním, případně svařováním, tedy poskytovala téměř ideální akustické podmínky, bylo snáze možné detekovat poruchy na velké vzdálenosti. S nástupem plastů a později i nových technologií a materiálů pro spojování i opravy potrubí, se však situace zásadně změnila a dnes se při své práci stále častěji potýkáme s problémy spojenými s výše zmíněnými vlastnostmi nových materiálů a jejich vlivem na šíření poruchových šumů, o které se až na výjimky dodnes opírá většina metod pro lokalizaci poruch. Pravdou však je, že i vývoj technologií, přístrojů i postupů pro zjišťování poruch se posunul kupředu a dnes již máme možnosti jak vlivy zmíněných vlastností materiálů do určité míry eliminovat (snímání a vyhodnocení poruchových šumů šířících se vodním sloupcem, pomocí korelace s hydrofony či vodíková metoda), avšak tyto metody jsou spíše okrajové a nejsou Rychlost šíření zvuku (m/s) TLT Oc LT Sklolaminát AzC PVC PE tvrdý PE měkký m/s

9 Obr. 1 Systém plošného monitoringu sítě Sebalog N - Porucha mezi loggerem 6 a 7. Loggery 3 a 9 na původních šoupatech úroveň šumu 0%. Loggery 11 a 12 na přípojkových šoupátcích ISO. Logger 11 úroveň šumu 9%/140Hz. Logger 12 úroveň šumu 0%/130Hz! Všimněte si vzdáleností od místa poruchy! použitelné vždy a v takovém rozsahu jako metody opírající se o akustiku, které stále převažují a zaujímají dominantní postavení v širokém spektru používaných postupů. Výrobky HAWLE a jejich vliv na šíření zvuku Musím otevřeně přiznat, že na základě popsaných skutečností a předchozích praktických poznatků ve mně vzbudil obavy z výše popsaných nežádoucích vlivů plastových materiálů počátek používání spojek WAGA s plastovým svěrným POM kroužkem a pryžovým těsněním či bílých šoupátek ISO na domovních přípojkách. K mému velkému překvapení však, na rozdíl od produkce jiných výrobců a patrně vlivem použitých materiálů, u těchto výrobků dochází nejen k eliminaci nežádoucího efektu zvukového útlumu, ale naopak k celkovému zlepšení akustické vodivosti na stávajících

10 Obr. 2 Correlux P250_korelace na 234m (219m DN 80 Oc + 15m DN 100 PE). Šoupata HAWLE. Značný útlum na senzoru A, vlivem 15m PE. i nových řadech a tím k podstatnému zlepšení podmínek pro úspěšnou a rychlou lokalizaci poruch. Obecně mohu potvrdit a kolegové z oboru mi jistě dají za pravdu, že například na starších litinových řadech, u domovních přípojek s použitým šoupátkem ISO šroubovaným do pasu a originální teleskopickou zemní soupravou se v porovnání se starými navrtávacími pasy s kovovým třmenem, tzv. kov na kov, výrazně zvyšuje slyšitelnost poruchových šumů a i drobné poruchy jsou tak identifikovatelné na podstatně větší vzdálenosti. Stejný efekt se pak projevuje i u šoupat HAWLE, při výměnách místo šoupat starých, za použití spojek SYNOFLEX. Poruchy jsou na takovýchto armaturách velmi dobře slyšitelné i na větší vzdálenosti, což umožňuje jejich rychlou identifikaci a spoří tak čas potřebný pro diagnostiku sítě. Výjimku zde ovšem tvoří šoupata s proměnlivou stavební délkou (tzv. zařezávačky), kde pouze pryžové těsnění bez POM kroužku značně tlumí zvuk, a do jisté míry i zemní soupravy šoupat s plastovým ořechem, který taktéž působí jako akustický izolant. Tyto zemní soupravy však na základě negativních zkušeností již nejsou v nabídce. Jak jsem zde uvedl, u zmíněných sestav se velmi kladně projevuje akustická vodivost materiálů. Co se však rychlosti šíření zvuku týče, jedná se zde o nepřímou úměru (lepší slyšitelnost/nižší rychlost šíření zvuku). Například při korelačním měření je třeba počítat s horší propustností vyšších frekvencí a naopak lepší propustnosti frekvencí nižších, v návaznosti na změnu rychlosti šíření zvuku v nestejnorodém úseku potrubí. Toto je třeba zohlednit při určování ideálního frekvenčního spektra a při volbě rozsahu v koherenční křivce. Zjednodušeně řečeno: Ano, zmíněné materiály celkově zlepšují akustiku vodovodní sítě, zvuky jsou na nich lépe slyšitelné, avšak přenáší je v jiných frekvencích, než je tomu obvyklé u původního materiálu, s čímž je třeba počítat při samotném měření a následné správné interpretaci výsledku. Stejně tak je třeba pamatovat na to, že zlepšení akustických vlastností s sebou nepřináší jen lepší slyšitelnost poruchových šumů, ale i nežádoucích šumů na pozadí, jako jsou šumy z redukčních ventilů, oběhových čerpadel, dopravy apod. To už bychom ale zabíhali do podrobností a bylo by to na delší rozpravu. Závěrem a v celkovém důsledku mohu, na základě osobních zkušeností, skutečně potvrdit pozitivní vliv určitých výrobků HAWLE na zlepšení akustických vlastností vodovodních sítí v souvislosti s problematikou lokalizace poruch. Luboš Svoboda - pátrač, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Brno-venkov, provoz VaK Ivančice

11 Dočasný uzávěr hydrantu Dočasný uzávěr podzemního hydrantu kat. č. K245 byl vyroben na přání vodárenských společností, které tímto uzávěrem mohou okamžitě řešit poruchu podzemního hydrantu, před nímž není umístěno šoupátko nebo je šoupátko nefunkční. Oprava hydrantu, včetně výkopových prací, se může následně odložit na vhodnější termín. Uzávěr se nasadí na zubovou spojku hydrantu stejně jako např. odběrová souprava. Vřeteno je zakončeno přechodem (jehlanem) shodným se čtyřhranem na podzemních hydrantech. Tento jehlan je možno v případě, že následně nejde zaklopit víko poklopu, jednoduše demontovat. Velká náběhová hrana usnadní nasazení i při velkém úniku vody, spodní přítlačná deska s vyměnitelným těsněním se volně otáčí oproti vřetenu, a tím zajišťuje nejenom pevné a přesné dosednutí přítlačné desky na dosedací plochu, ale i ochrání těsnění proti otočení či vychýlení. Po montáži uzávěru je také nutné hydrant zcela otevřít, aby se zamezil únik vody přes odvodňovací otvor hydrantu. Možnost použití uzávěru byla odzkoušena na všech věkových kategoriích hydrantů různých výrobců, za což ještě jednou děkuji pracovníkům pražských vodovodů a kanalizací. Radek Urban, obchodně technický poradce HAWLE Rekonstrukce vodovodu v ulici Dr. E. Beneše v Úpici V souladu s Plánem obnovy vodovodů a kanalizací města Úpice bylo při plánované kompletní rekonstrukci ulice Dr. E. Beneše v Úpici v loňském roce počítáno s obnovou kanalizace a 105 let starého litinového vodovodního řadu DN 175 a s tím i spojené rekonstrukce olověných domovních přípojek. Původní armatury z roku 1908 byly nahrazeny novými šoupaty DN 150 firmy HAWLE. Přechod ze staré litiny DN 175 zajistily spojky WAGA. Domovní přípojky byly osazeny ISO šoupátky a instalován staroměstský hydrant EURO 2000 s erbem města Úpice. Výměnou a přidáním nových šoupat na vodovodní řad nám vznikly nové možnosti manipulace v centru města v křižovatce ulic Dr. E. Beneše, Pod Městem a Dr. A. Hejny. Nyní existuje možnost uzavření vodovodního řadu v jednotlivých zmíněných ulicích. Další důležité využití vidíme při hledání nočních úniků a při opravách, kdy bude omezen dodávkou vody podstatně menší počet odběratelů než doposud. Samotný nový vodovodní řad byl projektován na DN 150 a proveden PE SDR x 9,5 v délce 160 m. Po mnoha letech to byla v centru města Úpice první rekonstrukce takovéhoto rozsahu. Rozhodujícím faktorem byla volba armatur s důrazem na kvalitu. Z tohoto důvodu jsme vybrali firmu HAWLE Armatury, spol. s r. o., se kterou máme již dlouhodobé dobré zkušenosti. Investorem komplexní rekonstrukce ulice Dr. E. Beneše bylo Město Úpice, nový vodovod a kanalizace byly hrazeny z Fondu obnovy vodovodů a kanalizace Úpice, akci projektovali pan Ing. Holý a pan Řezníček z Náchoda, realizaci provedla firma AKVA-MONT, s.r.o., Malé Svatoňovice za dohledu pracovníků MěVak Úpice. Ing. Josef Kubo, ředitel MěVak Úpice

12 HAWLE: váš specialista na opravy Tradiční součástí našeho výrobního sortimentu jsou opravné a spojovací třmeny z nerezavějící oceli. Tyto třmeny se vyrábějí v české součásti koncernu HAWLE v Jesenici u Prahy. Osvědčená konstrukce, jednoduchá montáž, použití kvalitních materiálů a široká paleta vyráběných rozměrů jsou jejich hlavními přednostmi. Spolehlivě proti korozi Pro výrobu úhelníků a upínacích prvků je použit standardní nerez č (ČSN 17240). Na plášť třmenů se, na rozdíl od většiny obdobných produktů na našem trhu, používá materiál s vysokou odolností proti korozi č (ČSN 17348). Jde o nerezovou ocel legovanou molybdenem s titanem pro zvýšenou odolnost proti mezikrystalické korozi. Součástí technologického postupu výroby nerezových třmenů je konečná úprava moření. Účelem je povrch třmenu pasivovat a odstranit z něj tak vše, co by přispívalo ke vzniku koroze. Důležitým prvkem jsou těsnicí pryžové rohože vulkanizované z DUO gumy na potřebnou tvrdost a pružnost. Při opravě poruchy se pak mezi jednotlivými buňkami tlak vody postupně snižuje, až se únik zcela zastaví. Proto je pro trvalou opravu podstatná dostatečná délka těsnicího elementu. Výrobková řada rozměrů opravných třmenů je koncipována tak, aby pokryla veškeré dimenze všech standardních druhů trubních materiálů od DN 50 do DN 400. Lze dodat i větší rozměry, zde je však limitem provozní tlak v opravovaném řadu. Správná délka třmenu Důležitým parametrem je délka třmenu, opravovaná porucha má být vždy ve střední třetině jeho délky. Standardně dodáváme u každé velikosti třmenu dvě nebo tři délky, lze však vyrobit podle potřeby i třmeny podstatně delší. Možných délek je 15 a to v intervalu mm. Při potřebě zvýšení přítlaku těsnění jsou také nabízeny třmeny dvojitě upnuté se dvěma upínacími hřebeny, díky dvěma řadám šroubů se vytvoří větší a rovnoměrnější přítlak na těsnicí rohož. Pro opravy malých DN (20 50 mm) je určena řada opravných jednošroubových třmínků č TOL Mimo nerezových opravných třmenů nabízíme ještě další opravné prostředky TOL třmen opravný litinový. Ten je určen pro opravy litinových trubních materiálů. Je vyroben z tvárné litiny, opatřen těžkou protikorozní ochranou a využívá rovněž pryžové manžety shodné s třmeny z nerezu. Je vyráběn ve třech dimenzích pro litinové trouby DN 80, 100, 150 mm. Katalogové číslo tohoto produktu je L750. Nabídka pro plasty Dalším, možná trochu opomíjeným produktem v řadě opravných prostředků HAWLE, je opravný a spojovací kus pro PE a PVC potrubí č Jedná se o půlený U-kus s jištěním proti vysunutí vyrobený z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou epoxidací, vybavený mosaznými zakusovacími segmenty obdoba SYSTEMU Je dodáván v rozměrech d mm a je možno jej využívat také jako spojovací prvek. U tenkostěnných trubek je při jejich spojování doporučeno používat podpěrná pouzdra. U plastových trubních systémů je, s ohledem na jejich značnou délkovou roztažnost, velice důležité zajištění volného konce trubky proti vysunutí. Řešení oprav poruch trubních systémů odvisí od konkrétní situace, na tomto místě jsme vám připomněli pouze některé produkty z našeho sortimentu. Možnosti jsou však daleko širší Váš HAWLE TEAM vám v konkrétních případech vždy ochotně poradí. Milan Vorel, obchodně technický poradce HAWLE Opravný třmen 0501 do 2 Třmen s upínacím můstkem a těsnicí manžetou. PROVEDENÍ: Třmen z nerezavějící oceli, můstek a spojovací materiál s povrchovou ochranou Zn. Těsnění z elastomeru utěsňuje příčné trhliny a jiná poškození potrubí. POUŽITÍ: Pro potrubí z oceli a litiny.

13 Třmen opravný litinový Litinový opravný třmen je určen k trvalé opravě litinového potrubí, bez zajištění tahové síly v potrubí. PROVEDENÍ: Segmenty z tvárné litiny EN-GJS , manžeta z elastomeru, šrouby a podložky z nerezové oceli třídy A2, matice z nerezové oceli třídy A2 s povrchovou úpravou, plastová koncovka - víko pro závit M12, plastová koncovka nerez čep A4 Ø 10 mm. Obvodové těsnění z elastomeru utěsňuje příčné trhliny a jiná poškození litinového potrubí. POUŽITÍ: Opravný třmen TOL slouží k trvalým opravám prasklého litinového potrubí. Opravný a spojovací kus pro PE a PVC potrubí Opravný kus pro PE a PVC potrubí: Umožňuje bezpečné spojení dvou hladkých konců jištěné proti posuvu. PROVEDENÍ: Tvárná litina s těžkou protikorozní ochranou dle GSK, mosazné segmenty s nepatrným vrubovým účinkem na povrchu trubky usnadňují a urychlují montáž - trubky není třeba zkosit. POUŽITÍ: Pro bezpečné spojování i opravy potrubí z PE a PVC s jištěním proti posuvu. Opravný a spojovací třmen Třmen se samostředícím uzávěrovým systémem : Krátké šrouby jsou svařené s upínacím můstkem a umožňují s pomocí držáku snadné spojování. Matky se našroubují přímo z přiloženého zásobníku, tím odpadá řada volných dílů, které by se daly jen s obtížemi umístit na určené místo. PROVEDENÍ: Jednoduše upnutý třmen z nerezavějící oceli, veškeré kovové části chromniklová ocel, obvodové těsnění z elastomeru. POUŽITÍ: Utěsňuje příčné trhliny a jiná poškození potrubí z oceli, litiny, azbestocementu, PVC a PE. Rychlouzávěr s montážním držákem usnadňujícím práci se zásobníkem matic.

14 20 let konsignačního skladu v Plzni Je to k neuvěření, ale 1. února letošního roku uplynulo již 20 let od zřízení konsignačního skladu při tehdejším státním podniku VODO- VODY A KANALIZACE MĚSTA PLZNĚ, s. p. Tuto neoddiskutovatelnou skutečnost dokládá i dobový leták, který toho času jezdil ve vozidlech plzeňského MHD inu PR již tehdy bylo na vysoké úrovni VAK města Plzně se sice přetransformoval do akciové společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s., telefon již také není aktuální, ale kolektiv spolupracovníků a s nimi i konsignační sklad stále fungují ke spokojenosti obou firem i řady zákazníků. Alespoň v to pevně věříme! Pavel Borkovec, konsignační sklad Plzeň Léta běží, lidé zůstávají aneb Najdi 10 rozdílů Nové vodoměrné soupravy Nové vodoměrné soupravy, které se letos objevily v našem katalogu vodárenských armatur, nemají jen zcela nový vzhled, ale jsou kompletně technicky inovovány. Jedním z příkladů je nový masivní držák z nerezové oceli a konstrukčně ucelené mosazné armatury s kulovými kohouty od firmy BUGATTI. Nejen konstrukční změny, ale i nové druhy vodoměrných souprav s mechanickým připojením na PE potrubí jsou novinkou v našem sortimentu, a to jak v přímém, tak i rohovém provedení. Zámek k vodoměrné soupravě s adaptérem První reakce našich zákazníků oceňují zejména možnost uzamčení vstupních kohoutů jednoduchou montáží zámku uzávěru č s pomocí montážního adaptéru č Dokoupením tohoto příslušenství jednoduše zajistíte polohu uzavíracího kohoutu bez zásahu do vodovodního systému. Závěrem nezbývá již nic jiného, než si přát, aby se tyto vodoměrné soupravy staly běžnou součástí všech vodovodních přípojek. František Babický, obchodně technický poradce HAWLE

15 GSK na návštěvě v HAWLE Začátkem dubna zavítali členové GSK (Sdružení společnosti jakosti těžké protikorozní ochrany pro armatury a tvarovky) do Prahy na pravidelné zasedání technické skupiny. Místo konání zasedání je vždy v některé z členských zemí. V Praze se konalo na pozvání firmy HAWLE Armatury, spol. s r. o. Na tomto zasedání si mohli zástupci více než třiceti členů GSK vyměnit odborné názory týkající se technologie vrstvení epoxidového prášku ( EpoxyPulverbeschichtung ). Sdružení GSK, sídlící v Německu, existuje již více než 20 let. Jeho základním úkolem je vysoký stupeň ochrany materiálů proti korozi a zlepšování kvality navrstvení ochranného nátěru v oblasti trubních rozvodů vody, odpadní vody, plynu a jiných médií. Za tímto účelem sdružení ve svých grémiích ustanovilo směrnici kvality RAL-GZ 662, která je uznávána i sdružením RAL (německý institut pro zajištění kvality a značení). Tato směrnice je součástí mezinárodních předpisů kvality a zkoušek GSK a spolu s prováděcími podmínkami je pro držitele známky kvality RAL- GSK závazná. Držitelé známky kvality jsou v pravidelných intervalech přezkušováni nezávislým zkušebním institutem MPA Hannover. Tento institut po splnění všech předpokladů následně propůjčí či odebere známku nejvyšší kvality GSK na další období. Celosvětově působící členské firmy GSK spolupracují mezi sebou navzájem a společně s mezinárodními výzkumnými ústavy a nezávislými zkušebními instituty se podílejí na dalším vývoji odborného knowhow. Tyto poznatky se dále využívají v praxi k dosažení mezinárodních požadavků na kvalitu protikorozní ochrany nejen současnou, ale i budoucí. Členové sdružení GSK děkují firmě HAWLE za prohlídku výrobního závodu i za výměnu odborných informací, stejně jako za pohostinnost v České republice. Dr. Alexa A. Becker, Geschäftsführerin GÜTEGEMEINSCHAFT Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.v (GSK) (přeloženo z něm. originálu Dr. Alexy A. Becker, jednatelky společnosti) Z pražského jednání zástupců GSK Autorka příspěvku Dr. Alexa A. Becker vpravo Dr. Volker Börschel, předseda technické komise GSK Představitelé GSK na návštěvě HAWLE v Jesenici u Prahy

16 ZAK - SYSTEM Vydává: HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., Říčanská 375, Jesenice u Prahy Tel.: *, Fax: Šéfredaktorka a Pre-press: PhDr. Daniela Kramulová Foto na titulní straně: Vít Mádr S využitím autorských materiálů externích spolupracovníků. Tiskne: Nakladatelství HAMA, s. r. o. Jaro 2014 Bezzávitový spoj Snadná montáž Vysoká spolehlivost 100 % HAWLE

PŘEHLED VÝROBKŮ. HAWLE-ARMATURY PO CELÉM SVĚTĚ od roku 1948. HAWLE-Pobočky. HAWLE-Partneři

PŘEHLED VÝROBKŮ. HAWLE-ARMATURY PO CELÉM SVĚTĚ od roku 1948. HAWLE-Pobočky. HAWLE-Partneři HAWLE-ARMATURY PO CELÉM SVĚTĚ od roku 1948 PŘEHLED VÝROBKŮ HAWLE-Pobočky HAWLE-Partneři HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. Říčanská 375 252 42 Jesenice u Prahy Tel.: 241 003 111 Fax: 241 003 333 E-mail: mail@hawle.cz

Více

Voda Odpadní voda Plyn. Přehled výrobků

Voda Odpadní voda Plyn. Přehled výrobků Voda Odpadní voda Plyn Přehled výrobků HAWLE-Výroba / Zabezpečování jakosti Sériová i kusová výroba na nejmodernějších obráběcích strojích Vysoká jakost výroby je zabezpečována stálou kontrolou každého

Více

kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru

kohout filtr šroubení vodoměru zpětná klapka držák vodoměru VODOMĚRNÉ SOUPRAVY VODOMĚRNÉ SOUPRAVY Vodoměr je přesné měřící zařízení, které vyžaduje pro svoji spolehlivou funkci řádnou instalaci. Za tímto účelem společnost AWE ARMATURY spol. s r.o. již před více

Více

Monoblokové uzavírací šoupátko

Monoblokové uzavírací šoupátko VODA ODPADNÍ VODA Světová novinka od HAWLE: Monoblokové uzavírací šoupátko Určeno pro generace první měkce těsnící uzavírací šoupátko v monoblokovém konstrukčním provedení na světě 1958: 1967: 2003: Hawle

Více

VYBRANÉ VARIANTY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK

VYBRANÉ VARIANTY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK VYBRANÉ VARIANTY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK DOMOVNÍ PŘÍPOJKY Typová řešení přípojek Tento katalog je zpracován jako jednoduchý přehled nejpoužívanějších variant přípojek pro investory, projektanty a stavební a

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

CENÍK VÝROBKŮ PRO VODÁRENSTVÍ

CENÍK VÝROBKŮ PRO VODÁRENSTVÍ AVK VOD-KA CENÍK 2014 CENÍK VÝROBKŮ PRO VODÁRENSTVÍ PLATNÝ OD 1.3.2014 AVK výrobní program splní Vaše požadavky AVK - čtyři hlavní segmenty použití Rozvody pitné vody šoupátka, domovní přípojky a příslušenství,

Více

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny ocelových a litinových přípojek...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou a trasově přesnou výměnu a zřizování nových domovních přípojek metodou

Více

Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ

Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ PROJEKT IV CZ PLUS, s.r.o. IČO:24168955 Tlaková kanalizace a vodovod Psáry, Dolní Jirčany lokalita Vysoká Technická zpráva TLAKOVÁ KANALIZACE A VODOVOD PSÁRY, DOLNÍ JIRČANY LOKALITA VYSOKÁ Projekt pro

Více

UZAVÍRACÍ ŠOUPÁTKA A TVAROVKY. hawle

UZAVÍRACÍ ŠOUPÁTKA A TVAROVKY. hawle UZAVÍRACÍ ŠOUPÁTKA A TVAROVKY hawle Uzavírací šoupátka a tvarovky pro potrubí z PE a PVC, Jednoduchá a rychlá montáž Bezpečné jištění tahových sil Velká pevnost a těsnost spojů Snadná montáž i při nízkých

Více

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6

1. ÚVOD... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 3. ZÁVĚR... 6 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY... 3 2.1. NAPOJENÍ A UMÍSTĚNÍ... 3 2.2. BILANCE POTŘEBY VODY... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE... 5

Více

Přírubová šoupata 1. Potrubní spojky 2-5. Navrtávací pasy s přírubou 7. Hydranty 8-9. Uliční zdroj 10. Montážní vložka - kompenzátor 10

Přírubová šoupata 1. Potrubní spojky 2-5. Navrtávací pasy s přírubou 7. Hydranty 8-9. Uliční zdroj 10. Montážní vložka - kompenzátor 10 Ceník vodovodních armatur a tvarovek 2012 Obsah Přírubová šoupata 1 Potrubní spojky 2-5 Navrtávací pasy s přírubou 7 Hydranty 8-9 Uliční zdroj 10 Montážní vložka - kompenzátor 10 Ostatní tvarovky 11 Zemní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově

Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Rekonstrukce vodovodů bezvýkopově Výměny olověných přípojek...metoda, KTERÁ SE VÁM VYPLATÍ CO VÁM NABÍZÍME Bezvýkopovou výměnu olověných domovních přípojek metodou hydros LEAD, která spočívá: ve vytažení

Více

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 173/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Gebo Standard. Svěrné spojky pro nejvyšší nároky. Svěrné spojky ve 3 typových řadách, speciálně konstruované pro ocelové, varné a plastové potrubí

Gebo Standard. Svěrné spojky pro nejvyšší nároky. Svěrné spojky ve 3 typových řadách, speciálně konstruované pro ocelové, varné a plastové potrubí Gebo Standard Svěrné spojky pro nejvyšší nároky Svěrné spojky ve 3 typových řadách, speciálně konstruované pro ocelové, varné a plastové potrubí Základní informace: Certifikace: Použití: Svěrné spojky

Více

CENÍK AVK VOD-KA a.s.

CENÍK AVK VOD-KA a.s. AVK VOD-KA a.s. AVK VOD-KA a.s. CENÍK AVK VOD-KA a.s. Platný od 1.8. AVK výrobní program splní Vaše požadavky AVK - čtyři hlavní segmenty použití Rozvody pitné vody šoupátka, domovní přípojky a příslušenství,

Více

ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900

ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900 .iv ar cs.c z ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900 Šoupátka 20.900 a 21.900 jsou armatury s měkkým těsněním, vyrobené z tvárné litiny, v souladu s těmi nejpřísnějšími výrobními standardy

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_10 Název materiálu: Zařízení a části domovního vodovodu Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje části a zařízení

Více

VZDUCH V POTRUBÍ APLIKACE VZDUŠNÍKŮ

VZDUCH V POTRUBÍ APLIKACE VZDUŠNÍKŮ VZDUCH V POTRUBÍ APLIKACE VZDUŠNÍKŮ Ing. Jaromír Sobotka HAWLE ARMATURY spol. s r.o., Jesenice u Prahy, e mail: jsobotka@hawle.cz Provozování vodárenských systémů provází celá řada náročných jevů a zákonitostí,

Více

AVK VOD-KA a.s. CENÍK TVAROVEK AVK VOD-KA CENÍK VODÁRENSKÉHO ZBOŽÍ - 2011

AVK VOD-KA a.s. CENÍK TVAROVEK AVK VOD-KA CENÍK VODÁRENSKÉHO ZBOŽÍ - 2011 AVK VOD-KA a.s. CENÍK TVAROVEK CENÍK AVK platný od VOD-KA 1.4. a.s. AVK VOD-KA CENÍK VODÁRENSKÉHO ZBOŽÍ - Platný od 1.7. AVK výrobní program splní Vaše požadavky AVK - čtyři hlavní segmenty použití Rozvody

Více

Šoupátka Přehled 1.0. Řez šoupátkem:

Šoupátka Přehled 1.0. Řez šoupátkem: Přehled Řez šoupátkem: 1. Šoupátka List č. Název šoupátka 01_01 Měkcetěsnící šoupátko přírubové 01_02 Měkcetěsnící šoupátko F4 přírubové 400-1200 01_03 Měkcetěsnící šoupátko F5 přírubové 400-1200 01_04

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Majitel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka Provozovatel: RAVOS, s.r.o. Leden 2015 OBSAH 1 Úvod...... 3 1.1 Možné vlastnictví a provozní vazby... 4 VODOVODY

Více

Obsah ceníku. ARMEX HOLDING, a.s. Folknářská 1246/21 405 02 Děčín 2. ARMEX N HOLDING, a.s. Náměstí 5.května 46/1, 405 02 Děčín 3.

Obsah ceníku. ARMEX HOLDING, a.s. Folknářská 1246/21 405 02 Děčín 2. ARMEX N HOLDING, a.s. Náměstí 5.května 46/1, 405 02 Děčín 3. Ceník vodárenských armatur a tvarovek platný od 1.6.2015 www.armex.cz Obsah ceníku S-1140 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ... 3 S-1240 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ... 3 S-1155 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE

Více

Květen 2013. PE tvarovky. Elektrotvarovky a tvarovky na tupo. Katalog výrobků

Květen 2013. PE tvarovky. Elektrotvarovky a tvarovky na tupo. Katalog výrobků Květen 2013 PE tvarovky Elektrotvarovky a tvarovky na tupo Katalog výrobků Obsah Elektrotvarovky Elektrospojka...4 Elektrokoleno 90, 45...6 Elektro T kus, rovnoramenný...8 Elektro T kus, redukovaný...8

Více

Předizolované potrubí

Předizolované potrubí Předizolované potrubí S PUR IZOLACÍ Široký výběr materiálů předizolovaného potrubí Předizolované potrubí od DN 20 do DN 1200 Vysoká tepelná odolnost izolační PUR pěny Nízké tepelné ztráty Uponor Infra

Více

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek

Dokument č.10 Dokument, který stanovuje podmínky na technické provádění vodovodních přípojek Dokumenty společnosti VODAK HUMPOLEC s.r.o. DOKUMENTY Strana číslo : 1 Celkový počet stran : 5 Výtisk Změna číslo: číslo : 0 1 Změna číslo : 0 Dokumenty společnosti Dokument č.10 Dokument, který stanovuje

Více

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 Evidenční číslo: E / / 1.Žadatel: (majitel nemovitosti): VODAK Humpolec, s.r.o. formulář E Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 ŽÁDOST o zřízení vodovodní, kanalizační

Více

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí

Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1. Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 1 Výstavba inženýrských sítí Pipeline 26.1.2007 17:37 Str. 2 Vývoj Od roku 1997 se společnost ZEPRIS specializuje na pokládku potrubí. V současnosti se spektrum naší činnosti

Více

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA APK plan & design, s.r.o. Riegrova 44a, 612 00 Brno tel.: 541 245 286, fax: 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Projektant části PD: Ing. Jiří Dudek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 17.listopadu 13, 680 01 Boskovice

Více

síla pod povrchem Spojování plastů Ceník 01/2015

síla pod povrchem Spojování plastů Ceník 01/2015 síla pod povrchem Spojování plastů Ceník 01/2015 Platnost od: 1.2.2015 OBSAH Obsah: str. 3. - 17. Elektrotvarovky str. 18. - 37. Tvarovky NA TUPO str. 38. - 44. Mechanické spojky 2 Elektrotvarovky ELGEF

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Hadicová skříň 4 Proudnice 5 Hadice 6 Objímky 8 Tlakové spojky 9 Rozdělovače 10 Ventily 11 Kontakt 12 2 Profil společnosti Firma KaBeDeX spol. s r. o. je obchodní organizace

Více

KOOPERATIVA VÝROBNĚ OBCHODNÍ DRUŽSTVO

KOOPERATIVA VÝROBNĚ OBCHODNÍ DRUŽSTVO KOOPERATIVA VÝROBNĚ OBCHODNÍ DRUŽSTVO DVEŘE PN STK 74 6586/89 OBSAH KONTAKT... 1 MONTÁŽNÍ NÁVOD... 2 NÁVOD NA ÚDRŽBU... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY... 3 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 4 VÝKRES DVEŘNÍHO KŘÍDLA... 6 NĚKTERÉ

Více

Příruby a spojky Přírubový přechod UNIDAP DN 40-300

Příruby a spojky Přírubový přechod UNIDAP DN 40-300 Přírubový přechod UNIDAP 40-300 Přírubový přechod UNIDAP: univerzální přírubová spojka 40 300 PN 10, PN 16 přímá nebo redukovaná vhodné pro materiál potrubí: ocel, šedá litina, tvárná litina, PE, PVC,

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

Technické standardy veřejných vodovodů. C Přílohy

Technické standardy veřejných vodovodů. C Přílohy Technické standardy veřejných vodovodů C Přílohy Ing. Lukáš Netušil Prosinec 2010 Obsah: 1. Materiály používané pro výstavbu vodovodu... 3 1.1. Tvárná litina... 3 1.2. Polyetylén (PE)... 4 1.3. PVC...

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky Systémový partner v hydraulice Systémový partner v hydraulice Vše z jedné ruky Hydraulika znamená HANSA-FLEX. Dnes více než kdy jindy. Firma HANSA-FLEX se vyvinula ve vedoucí evropský podnik v oblasti

Více

AquaFast Spojky a přírubové adaptéry (příruby) Pro PE a PVC spoje

AquaFast Spojky a přírubové adaptéry (příruby) Pro PE a PVC spoje Adaptabilní AquaFast Spojky a přírubové adaptéry (příruby) Pro PE a PVC spoje NOVINKA Vylepšená Konstrukce Jednodušší montáž na oválných nebo spirálových trubkách Nyní je k dispozici i ve světlosti 280

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

KlapKa uzavírací Typ l32.x 2x excentrická pn 6/10/16/25 mezipřírubová Dn 150-1600 T.max. 350 c

KlapKa uzavírací Typ l32.x 2x excentrická pn 6/10/16/25 mezipřírubová Dn 150-1600 T.max. 350 c Použití Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou typ L32 z produkce MPOWER Engineering jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo uzavření průtoku. Lze je použít i pro regulaci průtoku. Uzavírací

Více

UNIFITT SYSTÉM PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ

UNIFITT SYSTÉM PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ OBSAH 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 3. 4. 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5. 5.1 5.2 VŠEOBECNÝ POPIS SYSTÉMU

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV

REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Gaňo Stojanov Odlehlá 62, 190 00 Praha 9, tel./ fax: 222 521 524 projekty ZTI voda kanalizace plyn NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo stavby: Praha 5 - Smíchov Investor: Aurum development s.r.o.,

Více

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil Příloha č. 13 Příloha č. 13 Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků {"Protokol") sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami Městská část Praha 8 se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova

Více

Objemový vodoměr Suchoběžné počitadlo Metrologická třída C pro všechny polohy

Objemový vodoměr Suchoběžné počitadlo Metrologická třída C pro všechny polohy 6 Objemový vodoměr Suchoběžné počitadlo Metrologická třída C pro všechny polohy Významné vlastnosti DN1 až 40 PN Vysoká přesnost a spolehlivost Nízké tlakové ztráty Malá citlivost na případné nečistoty

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Domovní přípojky Skladba domovní přípojky

Domovní přípojky Skladba domovní přípojky Domovní přípojky Skladba domovní přípojky Poklop: Vodoměrná sestava: 9.4 9.5a ~ 9.5c Vodoměr: 14.1 ~ 14.6 Skladba domovní přípojky: Navrtávací pas: 9.1a ~ 9.1f Uzávěr pro domovní přípojku: 9.2a ~ 9.2g

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

ELGEF Plus. Modulární systém pro velké rozměry až. tvarovek. www.titan-metalplast.cz

ELGEF Plus. Modulární systém pro velké rozměry až. tvarovek. www.titan-metalplast.cz Modulární systém pro velké rozměry až do 2000 mm ELGEF Plus Systém sedlových tvarovek Výhody systému sedlových tvarovek Využijte maximální flexibilitu inteligentního a modulárního systému velkých dimenzí,

Více

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY. pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek DOMOVNÍ PŘÍPOJKY FRIALEN Dokonalá technologie spojování pro výstavbu bezúnikových domovních přípojek Domovní přípojky Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference - Ověřený normovaný způsob měření - Přesné měření i pro rychle proudící páru a plyn - Absence pohyblivých prvků - Robustní a variabilní provedení -

Více

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN

strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN strana 1 CENÍK TECHNICKÉ PŘEDPISY TPG, TDG a TIN Technická (TPG), doporučení (TDG) a instrukce (TIN) GAS jsou nezávazné normativní dokumenty, které mají význam v oblasti ochrany veřejného zájmu (bezpečnost

Více

KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11

KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11 KATALOGOVÝ LIST KMD 12 0322 POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11 Díly kruhového ocelového potrubí jsou trouby, oblouky, přechody a rozbočky. Užívají se jako samostatné

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_11 Název materiálu: Odtokové potrubní sítě, vnitřní kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje význam

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

kapitola 2 - univerzální spojky Cobraring / spojky na PE Unidelta / Gebo

kapitola 2 - univerzální spojky Cobraring / spojky na PE Unidelta / Gebo kapitola 2 - univerzální spojky Cobraring / spojky na PE Unidelta / Gebo 2 200 Svěrné spojky Cobraring tlaková řada PN 30* Spojky série Cobraring jsou vhodné pro použití na studenou vodu (rovněž vodu pitnou

Více

Obsah KAPITOLY. 1 Svařované nerezové trubky 4-6. 2 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 7-9. 3 Bezešvé trubky 10-14.

Obsah KAPITOLY. 1 Svařované nerezové trubky 4-6. 2 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 7-9. 3 Bezešvé trubky 10-14. KATALOG PRODUKTŮ Obsah KAPITOLY listy 1 Svařované nerezové trubky 4-6 2 Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky 7-9 3 Bezešvé trubky 10-14 4 Duté tyče 15-16 5 Tyčové materiály 17-22 6 Nerezové potrubí

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Zpětné ventily KM všeobecné informace

Zpětné ventily KM všeobecné informace A / 1 / 7 Popis a konstrukce Zpětné ventily do svislého potrubí typu KM se vyznačují vysokou spolehlivostí a životností, vycházející z jednoduchého a elegantního konstrukčního řešení a vysoké jakosti užitých

Více

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice

Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.; Ing. Jan Cihlář; Ing. Andrea H. Mináriková VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha

Více

Představení bytového vodoměru měřícího systému Maddalena

Představení bytového vodoměru měřícího systému Maddalena 1.dubna 2008 Představení bytového vodoměru měřícího systému Maddalena Vážení obchodní přátelé, tímto si Vám dovolujeme představit výrobek firmy Maddalena, která v oblasti měření působí již od roku 1919

Více

Ceník 1/2015 Kč Elektrovarovky ELGEF Plus PE 100 +GF+ GEORG FISCHER

Ceník 1/2015 Kč Elektrovarovky ELGEF Plus PE 100 +GF+ GEORG FISCHER Ceník 1/2015 Kč Elektrovarovky ELGEF Plus PE 100 +GF+ GEORG FISCHER Elektrospojka SDR 11 d 20 753-911-606 50 99,- d 25 753-911-607 50 98,- d 32 753-911-608 50 100,- d 40 753-911-609 50 110,- d 50 753-911-610

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Sakařova 113 530 03

Více

Thera Design Edition termostatický ventil

Thera Design Edition termostatický ventil červenec 2008 V2880, Therafix Design Thera Design Edition termostatický ventil TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM Pravý rohový Konstrukce: Termostatický ventil Therafix Design

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Husova 456 530 03

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Kompletní sortiment. Navrtávky 2-6 šrouby, Náhradní díly Strana 9-11. PLASSIM UNIFIT pro svěrný přechod na kov (Spojka přímá nebo Koleno) Strana 12-13

Kompletní sortiment. Navrtávky 2-6 šrouby, Náhradní díly Strana 9-11. PLASSIM UNIFIT pro svěrný přechod na kov (Spojka přímá nebo Koleno) Strana 12-13 Kompletní sortiment Spojka přímá, redukovaná, s vnějším závitem nebo s vnitřním závitem Strana 3-5 T kus, redukovaný, s vnějším závitem nebo s vnitřním závitem Strana 6-7 Koleno, s vnějším závitem nebo

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Servisní služby. www.armaturygroup.cz

Servisní služby. www.armaturygroup.cz Servisní služby www.armaturygroup.cz PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a.s. je postavena na základech dlouholeté tradice výroby průmyslových armatur v regionu Moravy a Slezska. Dovednosti a

Více

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 4A 0 04 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ LAŽANY - BLANSKO. ZD_4A_A4.

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 4A 0 04 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ LAŽANY - BLANSKO. ZD_4A_A4. Zadávací dokumentace Zadavatel Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích Paré Projekt Podprojekt Část BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 04 - VODOVODNÍ

Více

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

IVC. Koncová jednotka VARIZON s nízkou rychlostí vzduchu, indukční komorou a nastavitelným tvarem šíření

IVC. Koncová jednotka VARIZON s nízkou rychlostí vzduchu, indukční komorou a nastavitelným tvarem šíření Koncová jednotka VARIZON s nízkou rychlostí vzduchu, indukční komorou a nastavitelným tvarem šíření Stručná fakta Indukční komora Nastavitelný tvar šíření a ovlivněná zóna Vhodná pro ventilační systémy

Více

REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12

REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12 REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 MODERNÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ je moderní systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení z osvědčeného materiálu

Více

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

BOA-H uzavírací ventil s těsněním kov na kov

BOA-H uzavírací ventil s těsněním kov na kov Typový list 7150.1/5-64 BOA-H R uzavírací ventil s těsněním kov na kov s vlnovcem s prírubami dle nové evropské normy 1092-2 typ 21 šedá litina PN 16 DN 15-300 tvárná litina PN 16 DN 15-350 tvárná litina

Více

NÁHRADNÍ DÍLY NA VÝROBKY HAWLE

NÁHRADNÍ DÍLY NA VÝROBKY HAWLE NÁHRADNÍ DÍLY NA VÝROBKY HAWLE Hydranty EXPO 269108000012 PÍST TĚSNÍCÍ K 5030,5020, 80 1300 Kč 269110000012 PÍST TĚSNÍCÍ K 5020, 5030 100 1470 Kč 502000000090 ZNAK NA HYDRANT - PŘÍPLATEK 680 Kč 502008002130

Více

Alu Click. Systém hliníkového zábradlí pro Vás... AluClick DuoTech s.r.o. DuoTech s.r.o.

Alu Click. Systém hliníkového zábradlí pro Vás... AluClick DuoTech s.r.o. DuoTech s.r.o. AluClick Systém hliníkového zábradlí pro Vás... Úvod : Vážený zákazníku, dovolujeme si Vám představit náš výrobek AluClick - moderní špičkový systém hliníkového zábradlí určený především pro panelové domy

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB v působnosti vlastníka infrastruktury, společnosti Vodárny Kladno Mělník, a.s. (VKM) a provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV) Verze: 2016-1 Datum vydání: leden/2016

Více

Palivové nádrže a příslušenství

Palivové nádrže a příslušenství Palivové nádrže a příslušenství Ceny platné do 3..04 Rozsáhlý sortiment nádrží Rozsáhlý sortiment společnosti winkler Vám nabízí nádrže pro každou oblast použití v nákladním vozidle. V úzké spolupráci

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001 a dalších. Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, únor 2009 PAVLÍNEK

Více

Opravy plynovodu bez přerušení dodávek

Opravy plynovodu bez přerušení dodávek INFORMAČNÍ BULLETIN BŘEZEN 2002 Internetový obchod E2 - nová konstrukční řada šoupat Opravy plynovodu bez přerušení dodávek AKTUALITY Certifikace plynárenských armatur a tvarovek firmy ARMATURY Ve smyslu

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

Aktuální ceny naleznete na:

Aktuální ceny naleznete na: KOMPLETNÍ PROGRAM PRO SPOJOVÁNÍ A OPRAVY POTRUBÍ NA VODU A PLYN 1.2.2009 Aktuální ceny naleznete na: www.gebo.cz NENAŠLI JSTE ZBOŽÍ U SVÉHO DODAVATELE? KONTAKTUJTE NÁS 605 289 915 Ocelová trubka / pozinkovaná,

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně

Více

Nastavení teploty 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C. - uzávěr: - pružina: - těsnící prvky: - nástavec série 522:

Nastavení teploty 1/2 1/2 3/4 3/4 1 1 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C 30-48 C 40-60 C. - uzávěr: - pružina: - těsnící prvky: - nástavec série 522: CALEFFI www.caleffi.com Nastavitelné termostatické směšovací ventily pro ohřívače vody se zásobníkem 58806.04 CZ Copyright 008 Caleffi Funkce Série 50-5 Směšovací ventily série 50 a 5 se používají v systémech,

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více