hawle INFO INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hawle INFO INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2014"

Transkript

1 hawle INFO INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2014

2 Právní normy ve vodárenství příklad prohlášení o shodě V letošním roce se každý občan dostává do stádia, kdy buď pravidelně studuje nové zákonné změny a úpravy počínaje občanským zákoníkem, nebo se stane obětí právníků, a to v kladném i záporném smyslu. Prostě doba není jednoduchá, což ochotně potvrdí každý právník. Proto si dovoluji oprášit reálný stav právních úprav pro vodárenské armatury. Ano, skloňuje se ve všech pádech novela zákona o vodovodech, o výběrových řízeních, o změnách v obchodních smlouvách, změnách ve smlouvách o obchodních korporacích a kdo ví, o jakých dalších zákonných změnách. Každá společnost působící ve vodárenství studuje právní normy, jak uzavřít smlouvu, ale o požadavcích na výrobky je zmiňováno letmo, že musí splňovat zákonné normy. Ale jaké, to se již z povědomí vytratilo. A tak se setkáváme s požadavky, které jsou v rozporu se zákonnými normami. Příklad? Předložte doklad o splnění norem platných v USA. To je vrchol arogance při působení na českém trhu. Docela by mě zajímalo, zda takto předložený doklad splňuje normu ASA v české výrobě. Namátkou Withwothův závit. Myslíte si, že by česká firma mohla za oceánem požadovat splnění evropské normy? Dále je zde velmi častý chaos mezi Prohlášením o shodě a Prohlášením o vlastnostech: Dost rozdílný právní doklad s podstatnými rozdíly obsahu a vztahu k zákonným normám. Dovolím si osvětlit tuto realitu a pojmy uvést na správnou míru. Prohlášení o vlastnostech je povinen předložit výrobce nebo dovozce pouze u výrobků, u kterých se při posuzování shody aplikuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady č. 89/106/EHS. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ číslo: V-045/2014 vydané podle 13 zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb. a 13 nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Toto prohlášení o shodě se vztahuje výhradně na zboží pořízené prostřednictvím sítě HAWLE ARMATURY, spol. s r. o. Výrobce (dovozce) prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů. Výrobce (dovozce): HAWLE ARMATURY, spol. s r. o., Říčanská 375, Jesenice u Prahy Stanovený výrobek: SYNOFLEX spojky 7974, 7980, 7981, 7994 Výrobce: HAWLE ARMATURY, spol. s r. o., Říčanská 375, Jesenice u Prahy Výrobek určen pro: rozvody pitné a neagresivní odpadní vody jako spojení potrubí s jištěním tahových sil, nebo jako pružná spojka pro všechny druhy trubních materiálů. Vhodné i pro komunální odpadní vodu dle EN Použitý způsob - Posouzení shody bylo provedeno podle 5 odst. 2c, nařízení vlády č.312/2005 Sb., a posouzení shody: 12 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody: Certifikát výrobku č. J ze dne vydaný: V Brně Certifikát systému jakosti č. CZ 2165/2012 ze dne vydaný: V Praze Certifikát systému jakosti č. AT-00545/0 ze dne vydaný: Ve Vídni Závěrečný protokol č ze dne vydaný: Výluhové atesty - provedené na základě zákona č. 258/2000 Sb., a nařízení vlády č. 409/2005 Sb.: prášková barva: ZÚ v Brně, protokol zn.: 27/2008, ze dne prášková barva: ZÚ v Ústí nad Labem, protokol zn.: , ze dne pryž: ZÚ v Ústí nad Labem, protokol zn.pbu-36/2012, ze dne Odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení použitých při posouzení shody: ČSN EN 1563:1999, ČSN EN 14525:2005, ČSN EN :2005, ČSN EN :1999, ČSN EN 19:2003 a vyhláška MZd č. 409/2005 Sb. Údaje o AO: Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, Brno Výrobce (dovozce) potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 312/2005 Sb., požadavky uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Nad výrobky je podle výše zmíněného zákona prováděn pravidelný dohled příslušnou AO. V Jesenici dne Ing. Josef Janský jednatel Podle čl. 4 (1) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 vztahuje-li se na stavební výrobek harmonizovaná norma nebo je-li tento výrobek v souladu s evropským technickým posouzením, které pro něj bylo vydáno, výrobce vypracuje při jeho uvedení na trh prohlášení o vlastnostech. Laicky řečeno: Prohlášení o vlastnostech na základě EP a Rady č. 305/2011 se vztahuje výhradně na výrobky, na které se vztahují technické evropské harmonizované normy a na které se vztahuje Zákon č. 90/2002 Sb. - značení výrobků značkou CE. V takovýchto případech se k výrobku přikládá kopie Prohlášení o vlastnostech vydané výrobcem v jazyce země původu schváleném EU. Prohlášení o shodě Výrobky, na které nejsou schválené technické harmonizované evropské normy, spadají pod národní normy a zákony. V České republice pro stavební výrobky jsou v takovýchto případech jediné a závazné zákonné normy: Zákon č. 22/1997 Sb. a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., novelizované NV č. 312/2005 Sb. V praxi to znamená, že vodárenské armatury jsou na základě NV. č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění NV č.312/2005 Sb., zařazeny do kategorie výrobků, na které se vztahuje zákon 22/1997 Sb. Armatury určené pro rozvod pitné vody jsou taxativně uvedeny v tabulce č. 7, skupina 9 v Příloze č. 2 NV č. 312/2005 Sb. Vztahuje se na ně tzv. Prohlášení o shodě vystavené výrobcem nebo dovozcem na základě 13 zmíněného NV. Prostudujte si to. V současné době jsou harmonizované normy pouze u armatur učených pro plynárenské účely a u hydrantů pro požární účely. Hygienický atest V obou případech, u Prohlášení o shodě i u Prohlášení o vlastnostech, však platí národní Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., která stanoví hygienické požadavky a požadavky na zkoušení výrobků, které přicházejí do styku s pitnou vodou a to bez výjimky. Výrobce, dovozce může v Prohlášení o shodě uvést i splnění požadavku Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. Výrobce, dovozce nemůže v Prohlášení o vlastnostech uvádět splnění požadavku Vyhlášky MV č. 409/2005 Sb., protože toto prohlášení se vztahuje na technické normy s platností v celé EU, ale hygienické normy jsou v jednotlivých zemích EU někdy dost výrazně odlišné. Na závěr bych rád upozornil na výrobky dovážené velkoobchody z jiných států EU. Rovněž velkoobchod, který toto zboží doveze, musí prokázat, že jím na trh dodávaný výrobek splňuje české normy a zákony. Zejména u hygienických norem se jedná o zcela zásadní doklad a osobní odpovědnost společnosti, že distribuuje výrobek, který tyto hygienické normy splňuje. U hygienických norem neplatí zákon o volném pohybu zboží v EU. Nejsem si jist, zda vždy jsou tyto zákonné doklady řádně a pravdivě doloženy při předávání stavby, při kolaudaci. Ale to je věcí investora, zda je ochoten riskovat a převzít nedostatečně dokladované dílo. Škoda, obcházení zákona za účelem zisku je současným národním sportem. Tzv. projde-li Už jsem si myslel, že nemám ve svém úvodníku co nabídnout, ale život píše dějiny, ne naše představy. příklad prohlášení o vlastnostech Ing. Josef Janský, jednatel

3 HAWIDO a HAWLE Švýcarsko jsou nachystány na budoucnost Švýcarská firma HAWIDO AG, výrobce stejnojmenných regulačních ventilů řízených médiem, a firma HAWLE Armaturen AG obsluhují od 1. ledna 2014 své zákazníky z nové adresy: ul. Hawle 1 v Sirnachu (Švýcarsko). Stěhování bylo nutné, neboť dosavadní sídlo firmy z roku 1986 již nedokázalo držet krok s velkým růstem posledních let. Firma HAWLE Armaturen AG, založená roku 1969 jako obchodní společnost, průběžně rostla. Roku 1988 bylo započato s výrobou a vývojem regulačních ventilů. V následujících letech se dařilo průběžně navyšovat podíl na trhu a v dnešní době společnost dosáhla vedoucího postavení na švýcarském trhu. Především v posledních letech se značně rozšířilo spektrum služeb, což mělo za následek rozšiřování podniku v letech 2000 a V dnešní době nabízí firma vedle komponentů pro plynové a vodovodní armatury rovněž další služby. V nabídce tedy naleznete celé systémy včetně svařovacích dílů na míru dle potřeb zákazníků. Zařízení jsou konstruována našimi specialisty od A do Z, vyráběna ve vlastním závodě, montována a instalována vlastním personálem, následně pak na klíč předána zákazníkovi. Tyto a další doplňkové služby vedly obzvláště v posledních letech k pozoruhodnému růstu. Bohužel však dosavadní prostory neumožňovaly žádné další rozšiřování. Abychom mohli co nejlépe a nejrychleji uspokojit přání našich zákazníků, bylo rozhodnuto o stavbě nového závodu. Toto nám umožnilo optimalizovat procesy a připravit se na budoucnost. Pro zhruba 100 zaměstnanců jsou dnes k dispozici moderní, světlá a bezpečná pracoviště ve všech oblastech. Logistika využívá sklad s 9000 místy pro palety. Výroba disponuje více než 7000 m 2 metry pro výrobu a montáž. Pro známou HAWLE modrou dosaženou epoxidovým vířivým slinováním bylo instalováno jedno z nejmodernějších barvicích zařízení. Toto plně automatizované zařízení zajišťuje trvale vysokou kvalitu. Pro firmy HAWIDO a HAWLE je těžištěm školení zákazníků. Proto byl v novostavbě zřízen velkorysý školicí prostor pro zprostředkování teoretických znalostí. Kromě toho je počítáno se speciálním prostorem pro praktické práce s rozvodem vody. V něm mohou být zákazníkům předváděny krom jiného různé typy ventilů za provozu. Rovněž servisní technici zde mohou bez rizika nacvičovat své řemeslo. Záleží nám na tom, aby naši zákazníci mohli být osobně přesvědčeni o kvalitě našich výrobků. Inženýrům firmy HAWIDO AG je dodatečně k dispozici moderně zařízená zkušební laboratoř. V ní mohou být řádně přezkoušeny a optimalizovány nové výrobky. René Glaus, vedoucí oddělení Hawido (přeloženo z něm. originálu)

4 Věžový vodojem Zruč Obce na severním Plzeňsku, konkrétně Zruč-Senec, Dolany a Druztová, které jsou zásobeny ze skupinového vodovodu Plzeň, se v období denních špiček spotřeby potýkaly s nedostatkem vody od poklesu tlaku až po úplné přerušení dodávky. Příčinou tohoto stavu byla nedostatečná kapacita přívodního řadu, který po cestě z Plzně zásobuje také Třemošnou, Záluží a Českou Břízu a počínaje jarním obdobím způsoboval odběratelům nejvyšší části spotřebiště uvedené problémy. Řešení je v teoretické rovině velmi snadné výstavba dostatečné akumulace na patřičné kótě terénu. Mimo zásadní finanční záležitosti byly zajímavé i ty technické: vzhledem ke konfiguraci terénu bylo nutné navrhnout věžový vodojem a jeho plnění podřídit tlakovým poměrům v zásobním řadu. Z měření a dalších podkladů vznikl projekt věžového vodojemu o objemu 300 m 3 a výšce maximální hladiny nad terénem 31 m. Provozní podmínky fungování byly určeny následovně: Udržování maximální hladiny v úzkém rozpětí. Zastavení nátoku do VDJ v případě poklesu tlaku v přívodním řadu. Řízení nátoku regulačním ventilem. Pro vyřešení těchto požadavků jsme se obrátili na společnost HAWLE Armatury, spol. s r. o., která po konzultacích se švýcarskými výrobci navrhla ventil HAWIDO 1795, DN 100. Jedná se o ventil s postupnou regulací hladiny, s elektricky řízeným otevíráním a uzavíráním pomocí elektromagnetických ventilů. Vzhledem ke specifickým tlakovým poměrům je ventil v provozu pouze při tlaku vyšším než 4,2 barů, při nižším tlaku je uzavřen. Zároveň jsou všechny informace přenášeny na dispečink. Pro účely odstávek a čištění vodojemu a případných revizí hlavního ventilu je součástí tohoto řešení i standardní regulační ventil HAWIDO 1500 na prostou regulaci tlaku. Investorem akce byla společnost Vodárenská a kanalizační, a.s., VODÁRNA PLZEŇ, a.s., zásobené obce a dotací přispěl také KÚ PK. Na výsledky společné investice se můžete podívat na připojených fotografiích. Ing. Jan Kretek, provozní ředitel VODÁRNA PLZEŇ a.s.

5 Klapky HAWLE v Segro parku Hostivice V loňském roce naše firma realizovala přeložku ocelového vodovodu DN 1000 na akci SEGRO-PARK Hostivice. Jednalo se o přeložení stávajícího ocelového potrubí v délce 418 m z důvodu výstavby nové komunikace pro obsluhu budoucího logistického centra. Nová trasa vodovodu prochází pod nově zbudovanou kruhovou křižovatkou ze sjezdu z rychlostní komunikace R 6. Potrubí pod kruhovou křižovatkou je uloženo v ocelových chráničkách. Na každé straně kruhové křižovatky jsou vybudovány revizní šachty. V těchto šachtách jsou osazeny uzavírací klapky DN 1000 od firmy HAWLE Armatury, spol. s r. o. Výstavba přeložky včetně propojů na stávající potrubí a vystrojení šachet byla zrealizována i díky rychlým dodávkám potrubí a armatur během 2 měsíců. Generálním dodavatelem stavby byla f. SDS EXMOST spol. s r.o., investorem firma GRONT ČR s r.o. Náklady na přeložku vodovodu činily 12 mil Kč. Za realizační firmu přeložky potrubí Filip Jiroušek, hlavní stavbyvedoucí FK BAU, a.s. Podívejte se i na další příklady uplatnění klapek HAWLE v Praze Praha-Žvahov DN 1200 Praha-Kamýk Praha-Levského

6 Nové webové stránky Vážení obchodní přátelé, v rámci dalšího zlepšení podpory obchodu a služeb jsme pro vás vytvořili nové webové stránky, které vám přinesou řadu změn, obzvláště pak v dostupnosti dat o našich výrobcích, přehlednosti a designu. Při zachování snadného ovládání, které je velkou výhodou stránek HAWLE, zde najdete podstatně více informací. Nedílnou součástí těchto úprav byl i přechod na nejnovější technologie z oblasti IT a to jak hardwarových, tak i softwarových. Nový design Každá inovace musí přinést i změnu designu, aby bylo na první pohled patrné, že se nějaké změny opravdu udály. V tomto směru jsme se snažili o stávající přehlednost, kdy jste již na ovládací prvky webových stránek zvyklí, a design jsme pouze lehce oživili. Malou, i když přínosnou změnou pro vás dále bude i možnost změny zobrazení přehledu výrobků mezi řádkovým výpisem a dlaždicovým zobrazením, případně volba počtu zobrazených výrobků na stránce. Detail výrobku Velkou změnou pro vás bude vzhled detailu každého výrobku, který již není tvořen html dokumentem, a jsou zde pouze základní informace o vámi vybraném výrobku, přičemž katalogový list je ke stažení ve formátu pdf. Tímto krokem jsme více zpřehlednili orientaci na webové stránce a vyhnuli jsme se neduhům html kódu, který je hůře formátovatelný než přímo pdf soubor vytvořený specializovaným grafickým softwarem. Co to pro vás znamená? Nic zvláštního, prostě si do svého počítače stáhnete katalogový list v naprosto přesné podobě jako v papírovém katalogu. Již jste zvyklí u daného produktu nalézt prohlášení o shodě a hygienické atesty, tato funkcionalita zůstává zachována. Navíc jsou zde dostupné ke stažení certifikáty kvality ISO, certifikáty GSK, technické podmínky, návody, výkresy ve formátu dwg/dxf a projekční značky týkající se daného výrobku. Vše se nachází v jediné záložce Dokumenty v dolní části detailu výrobku. Dále pak zde naleznete záložky, které vám nabízejí vhodné příslušenství pro zvolený produkt a doporučený sortiment naší společností. Nejdůležitější, a také nejvyhledávanější funkce, se nachází v záložce Varianty. Jedná se o nabídku veškerých dimenzí a rozměrů zvoleného výrobku a slouží také pro jejich objednávání. Objednávací formulář Dalších drobných změn doznal i objednávací formulář, z velké míry především jeho vzhled a přehlednost. Zabezpečení: Celosvětovým trendem je zvyšování zabezpečení dat kvůli množícím se útokům heckerů do firemních sítí. I v této problematice jsme udělali krok kupředu a vylepšili ochranu našich serverů, tím i vašich dat, proti neoprávněným zásahům. Softwarové řešení Ve spolupráci se společnostmi Autocont CZ a.s. a Netdirect (Allegro Group CZ, s.r.o.) jsme celý projekt nových webových stránek zaměřili i na nejnovější technologie v oblasti IT. Vysoký výkon kromě špičkového hardwaru zajišťuje nejmodernější serverové řešení Microsoft Windows server 2012 v kombinaci s databázovým systémem MS SQL Váš HAWLE TEAM

7 Kladečský plán HAWLE Malujete v AutoCADu? Naše společnost pro Vás připravila profesionální software Kladečský plán HAWLE, který je plně kompatibilní s platformou AutoCAD ve verzích 2015 a starší. Nemáte AutoCAD? I na vás myslíme! Software jsme vyvinuli i pro program DraftSight, který si můžete od výrobce zdarma stáhnout do svého počítače. Popis: Kladečský plán je software s databází projekčních značek. Jedná se o nadstavbu k projekčním softwarům AutoCAD a DraftSight a je určen k tvorbě schémat rozvodů vodovodních sítí. Vyznačuje se jednoduchostí, přehledností a obsahuje veškeré výrobky HAWLE ve všech dimenzích a rozměrech. Členění jednotlivých sekcí je zachováno dle našeho katalogu, takže se snadno a rychle zorientujete. Výpis použitých armatur můžete snadno umístit v podobě tabulky přímo do výkresu nebo uložit v textovém nebo excelovském souboru. Pravidelná aktualizace databáze softwaru společností HAWLE vám dále zaručí, že budete vždy pracovat s kompletním sortimentem včetně novinek. Stáhněte si zdarma! Kladečské schéma vám poskytujeme zdarma, a není tedy nic jednoduššího, než si instalační balíček stáhnout z webových stránek do svého počítače a nainstalovat. Váš HAWLE TEAM Podklady pro projektanty Již standardně pro své zákazníky vytváříme kompletní řešení v oboru softwarové podpory v podobě kladečských schémat, projekčních značek, výkresů ve formátu dwg/dxf, internetové komunikace atd. Neustálý vývoj technologií nám přináší každým rokem nejen špičkové výrobky, ale v mnohých případech usnadnění v oblasti vlastních stavebních prací, stejně jako v samotném projektování. Tímto trendem se řadu let řídí i naše společnost. Novinka: 3D výkresy Nyní, v rámci dalšího vývoje, vám nabízíme další novinku 3D výkresy. Tento balíček obsahuje kompletní sadu 3D výkresů všech výrobků HAWLE ve formátu stp. A jak je již naším zvykem, vše je k dispozici volně ke stažení na webových stránkách Věříme, že tímto krokem jsme opět přispěli ke zkvalitnění práce s našimi výrobky v oboru projektování a současně i ke zvýšení spokojenosti vás, našich zákazníků. Váš HAWLE TEAM

8 Armatury HAWLE versus lokalizace úniků vody Detekce i přesná a rychlá lokalizace poruch je jedním z hlavních úkolů v oblasti snižování ztrát vody z distribučních systémů. V této oblasti prvořadou roli sehrává akustika. Stěžejní a nejrychlejší metodou je zde totiž v drtivé většině případů snímání šumů vytvářených poruchou a šířících se jak materiálem potrubí, tak odrazem od jeho vnitřních stěn a to na potrubí, zemních soupravách armatur i armaturách samotných. Snímání těchto šumů lze provádět buď fyzickým odposlechem pomocí elektroakustického přístroje, snímáním a následným vyhodnocováním v sofistikovaných systémech automatických snímačů při plošném monitoringu, nebo korelátorech při lokalizaci poruch akustickou korelací. Zvuky vytvářené poruchou a šířící se potrubím jsou odlišné v závislosti na frekvenci zvuku (nízké frekvence se šíří na větší vzdálenosti než vysoké), materiálu potrubí, homogenitě skladby potrubí, tlaku, velikosti poruchy, dimenzi potrubí a vzdálenosti měřícího bodu k poruše. Na základě těchto základních podmínek je pak šum slyšitelný až na stovky metrů, nebo není slyšitelný vůbec. Obecně lze konstatovat, že nejlepší akustické podmínky pro šíření zvuku poskytuje stejnorodá skladba potrubí s vysokou rychlostí šíření zvuku (šroubovaná či svařovaná ocel) při vyšším tlaku média bez přítomnosti vzduchu. Horší akustické podmínky pak poskytují nestejnorodá potrubí (např. kovová potrubí spojovaná pomocí pryžových těsnění v hrdlech, kovová potrubí s určitým podílem materiálů z plastu apod.) a nejhorší podmínky pak potrubí s nejmenší rychlostí šíření zvuku, tedy potrubí plastová. Velikost rychlosti šíření zvuku v daném materiálu totiž závisí jednak na hustotě daného materiálu, ale také na jeho pružnosti. Příklad: Z tabulky je zřejmé, že nejhorší podmínky pro přenos zvuku jsou u PE měkkého, kde vzdálenost, na kterou je možné poruchu akusticky zaznamenat je velmi malá, v závislosti na výše zmíněných ostatních podmínkách řádově v jednotkách decimetrů až desítkách metrů. Naopak nejlepší akustické parametry vykazují potrubí z tvárné litiny. To ovšem platí pouze za předpokladu, že se v takovémto trubním řadu nevyskytují jiné materiály. Z praxe je však jasné, že potrubí z TLT je spojováno převážně pomocí pryžového těsnění v hrdlech, kteréžto šíření akustických vln značně pohlcuje, tudíž reálná rychlost zvuku i dosah zvukových vln je znatelně menší než například u ocelového potrubí spojovaného svařováním, kde vzdálenost, na kterou lze poruchu akusticky zaznamenat, je (opět v závislosti na ostatních podmínkách) i několik kilometrů. V praxi to pak znamená, že slyšitelnost poruchy je do značné míry ovlivněna nejen materiálem samotného potrubí, ale i provedením jeho spojů, použitím opravných materiálů, armatur apod. V dřívějších dobách, kdy byla většina potrubí z šedé litiny či oceli a spoje byly prováděny temováním, šroubováním, případně svařováním, tedy poskytovala téměř ideální akustické podmínky, bylo snáze možné detekovat poruchy na velké vzdálenosti. S nástupem plastů a později i nových technologií a materiálů pro spojování i opravy potrubí, se však situace zásadně změnila a dnes se při své práci stále častěji potýkáme s problémy spojenými s výše zmíněnými vlastnostmi nových materiálů a jejich vlivem na šíření poruchových šumů, o které se až na výjimky dodnes opírá většina metod pro lokalizaci poruch. Pravdou však je, že i vývoj technologií, přístrojů i postupů pro zjišťování poruch se posunul kupředu a dnes již máme možnosti jak vlivy zmíněných vlastností materiálů do určité míry eliminovat (snímání a vyhodnocení poruchových šumů šířících se vodním sloupcem, pomocí korelace s hydrofony či vodíková metoda), avšak tyto metody jsou spíše okrajové a nejsou Rychlost šíření zvuku (m/s) TLT Oc LT Sklolaminát AzC PVC PE tvrdý PE měkký m/s

9 Obr. 1 Systém plošného monitoringu sítě Sebalog N - Porucha mezi loggerem 6 a 7. Loggery 3 a 9 na původních šoupatech úroveň šumu 0%. Loggery 11 a 12 na přípojkových šoupátcích ISO. Logger 11 úroveň šumu 9%/140Hz. Logger 12 úroveň šumu 0%/130Hz! Všimněte si vzdáleností od místa poruchy! použitelné vždy a v takovém rozsahu jako metody opírající se o akustiku, které stále převažují a zaujímají dominantní postavení v širokém spektru používaných postupů. Výrobky HAWLE a jejich vliv na šíření zvuku Musím otevřeně přiznat, že na základě popsaných skutečností a předchozích praktických poznatků ve mně vzbudil obavy z výše popsaných nežádoucích vlivů plastových materiálů počátek používání spojek WAGA s plastovým svěrným POM kroužkem a pryžovým těsněním či bílých šoupátek ISO na domovních přípojkách. K mému velkému překvapení však, na rozdíl od produkce jiných výrobců a patrně vlivem použitých materiálů, u těchto výrobků dochází nejen k eliminaci nežádoucího efektu zvukového útlumu, ale naopak k celkovému zlepšení akustické vodivosti na stávajících

10 Obr. 2 Correlux P250_korelace na 234m (219m DN 80 Oc + 15m DN 100 PE). Šoupata HAWLE. Značný útlum na senzoru A, vlivem 15m PE. i nových řadech a tím k podstatnému zlepšení podmínek pro úspěšnou a rychlou lokalizaci poruch. Obecně mohu potvrdit a kolegové z oboru mi jistě dají za pravdu, že například na starších litinových řadech, u domovních přípojek s použitým šoupátkem ISO šroubovaným do pasu a originální teleskopickou zemní soupravou se v porovnání se starými navrtávacími pasy s kovovým třmenem, tzv. kov na kov, výrazně zvyšuje slyšitelnost poruchových šumů a i drobné poruchy jsou tak identifikovatelné na podstatně větší vzdálenosti. Stejný efekt se pak projevuje i u šoupat HAWLE, při výměnách místo šoupat starých, za použití spojek SYNOFLEX. Poruchy jsou na takovýchto armaturách velmi dobře slyšitelné i na větší vzdálenosti, což umožňuje jejich rychlou identifikaci a spoří tak čas potřebný pro diagnostiku sítě. Výjimku zde ovšem tvoří šoupata s proměnlivou stavební délkou (tzv. zařezávačky), kde pouze pryžové těsnění bez POM kroužku značně tlumí zvuk, a do jisté míry i zemní soupravy šoupat s plastovým ořechem, který taktéž působí jako akustický izolant. Tyto zemní soupravy však na základě negativních zkušeností již nejsou v nabídce. Jak jsem zde uvedl, u zmíněných sestav se velmi kladně projevuje akustická vodivost materiálů. Co se však rychlosti šíření zvuku týče, jedná se zde o nepřímou úměru (lepší slyšitelnost/nižší rychlost šíření zvuku). Například při korelačním měření je třeba počítat s horší propustností vyšších frekvencí a naopak lepší propustnosti frekvencí nižších, v návaznosti na změnu rychlosti šíření zvuku v nestejnorodém úseku potrubí. Toto je třeba zohlednit při určování ideálního frekvenčního spektra a při volbě rozsahu v koherenční křivce. Zjednodušeně řečeno: Ano, zmíněné materiály celkově zlepšují akustiku vodovodní sítě, zvuky jsou na nich lépe slyšitelné, avšak přenáší je v jiných frekvencích, než je tomu obvyklé u původního materiálu, s čímž je třeba počítat při samotném měření a následné správné interpretaci výsledku. Stejně tak je třeba pamatovat na to, že zlepšení akustických vlastností s sebou nepřináší jen lepší slyšitelnost poruchových šumů, ale i nežádoucích šumů na pozadí, jako jsou šumy z redukčních ventilů, oběhových čerpadel, dopravy apod. To už bychom ale zabíhali do podrobností a bylo by to na delší rozpravu. Závěrem a v celkovém důsledku mohu, na základě osobních zkušeností, skutečně potvrdit pozitivní vliv určitých výrobků HAWLE na zlepšení akustických vlastností vodovodních sítí v souvislosti s problematikou lokalizace poruch. Luboš Svoboda - pátrač, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Brno-venkov, provoz VaK Ivančice

11 Dočasný uzávěr hydrantu Dočasný uzávěr podzemního hydrantu kat. č. K245 byl vyroben na přání vodárenských společností, které tímto uzávěrem mohou okamžitě řešit poruchu podzemního hydrantu, před nímž není umístěno šoupátko nebo je šoupátko nefunkční. Oprava hydrantu, včetně výkopových prací, se může následně odložit na vhodnější termín. Uzávěr se nasadí na zubovou spojku hydrantu stejně jako např. odběrová souprava. Vřeteno je zakončeno přechodem (jehlanem) shodným se čtyřhranem na podzemních hydrantech. Tento jehlan je možno v případě, že následně nejde zaklopit víko poklopu, jednoduše demontovat. Velká náběhová hrana usnadní nasazení i při velkém úniku vody, spodní přítlačná deska s vyměnitelným těsněním se volně otáčí oproti vřetenu, a tím zajišťuje nejenom pevné a přesné dosednutí přítlačné desky na dosedací plochu, ale i ochrání těsnění proti otočení či vychýlení. Po montáži uzávěru je také nutné hydrant zcela otevřít, aby se zamezil únik vody přes odvodňovací otvor hydrantu. Možnost použití uzávěru byla odzkoušena na všech věkových kategoriích hydrantů různých výrobců, za což ještě jednou děkuji pracovníkům pražských vodovodů a kanalizací. Radek Urban, obchodně technický poradce HAWLE Rekonstrukce vodovodu v ulici Dr. E. Beneše v Úpici V souladu s Plánem obnovy vodovodů a kanalizací města Úpice bylo při plánované kompletní rekonstrukci ulice Dr. E. Beneše v Úpici v loňském roce počítáno s obnovou kanalizace a 105 let starého litinového vodovodního řadu DN 175 a s tím i spojené rekonstrukce olověných domovních přípojek. Původní armatury z roku 1908 byly nahrazeny novými šoupaty DN 150 firmy HAWLE. Přechod ze staré litiny DN 175 zajistily spojky WAGA. Domovní přípojky byly osazeny ISO šoupátky a instalován staroměstský hydrant EURO 2000 s erbem města Úpice. Výměnou a přidáním nových šoupat na vodovodní řad nám vznikly nové možnosti manipulace v centru města v křižovatce ulic Dr. E. Beneše, Pod Městem a Dr. A. Hejny. Nyní existuje možnost uzavření vodovodního řadu v jednotlivých zmíněných ulicích. Další důležité využití vidíme při hledání nočních úniků a při opravách, kdy bude omezen dodávkou vody podstatně menší počet odběratelů než doposud. Samotný nový vodovodní řad byl projektován na DN 150 a proveden PE SDR x 9,5 v délce 160 m. Po mnoha letech to byla v centru města Úpice první rekonstrukce takovéhoto rozsahu. Rozhodujícím faktorem byla volba armatur s důrazem na kvalitu. Z tohoto důvodu jsme vybrali firmu HAWLE Armatury, spol. s r. o., se kterou máme již dlouhodobé dobré zkušenosti. Investorem komplexní rekonstrukce ulice Dr. E. Beneše bylo Město Úpice, nový vodovod a kanalizace byly hrazeny z Fondu obnovy vodovodů a kanalizace Úpice, akci projektovali pan Ing. Holý a pan Řezníček z Náchoda, realizaci provedla firma AKVA-MONT, s.r.o., Malé Svatoňovice za dohledu pracovníků MěVak Úpice. Ing. Josef Kubo, ředitel MěVak Úpice

12 HAWLE: váš specialista na opravy Tradiční součástí našeho výrobního sortimentu jsou opravné a spojovací třmeny z nerezavějící oceli. Tyto třmeny se vyrábějí v české součásti koncernu HAWLE v Jesenici u Prahy. Osvědčená konstrukce, jednoduchá montáž, použití kvalitních materiálů a široká paleta vyráběných rozměrů jsou jejich hlavními přednostmi. Spolehlivě proti korozi Pro výrobu úhelníků a upínacích prvků je použit standardní nerez č (ČSN 17240). Na plášť třmenů se, na rozdíl od většiny obdobných produktů na našem trhu, používá materiál s vysokou odolností proti korozi č (ČSN 17348). Jde o nerezovou ocel legovanou molybdenem s titanem pro zvýšenou odolnost proti mezikrystalické korozi. Součástí technologického postupu výroby nerezových třmenů je konečná úprava moření. Účelem je povrch třmenu pasivovat a odstranit z něj tak vše, co by přispívalo ke vzniku koroze. Důležitým prvkem jsou těsnicí pryžové rohože vulkanizované z DUO gumy na potřebnou tvrdost a pružnost. Při opravě poruchy se pak mezi jednotlivými buňkami tlak vody postupně snižuje, až se únik zcela zastaví. Proto je pro trvalou opravu podstatná dostatečná délka těsnicího elementu. Výrobková řada rozměrů opravných třmenů je koncipována tak, aby pokryla veškeré dimenze všech standardních druhů trubních materiálů od DN 50 do DN 400. Lze dodat i větší rozměry, zde je však limitem provozní tlak v opravovaném řadu. Správná délka třmenu Důležitým parametrem je délka třmenu, opravovaná porucha má být vždy ve střední třetině jeho délky. Standardně dodáváme u každé velikosti třmenu dvě nebo tři délky, lze však vyrobit podle potřeby i třmeny podstatně delší. Možných délek je 15 a to v intervalu mm. Při potřebě zvýšení přítlaku těsnění jsou také nabízeny třmeny dvojitě upnuté se dvěma upínacími hřebeny, díky dvěma řadám šroubů se vytvoří větší a rovnoměrnější přítlak na těsnicí rohož. Pro opravy malých DN (20 50 mm) je určena řada opravných jednošroubových třmínků č TOL Mimo nerezových opravných třmenů nabízíme ještě další opravné prostředky TOL třmen opravný litinový. Ten je určen pro opravy litinových trubních materiálů. Je vyroben z tvárné litiny, opatřen těžkou protikorozní ochranou a využívá rovněž pryžové manžety shodné s třmeny z nerezu. Je vyráběn ve třech dimenzích pro litinové trouby DN 80, 100, 150 mm. Katalogové číslo tohoto produktu je L750. Nabídka pro plasty Dalším, možná trochu opomíjeným produktem v řadě opravných prostředků HAWLE, je opravný a spojovací kus pro PE a PVC potrubí č Jedná se o půlený U-kus s jištěním proti vysunutí vyrobený z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou epoxidací, vybavený mosaznými zakusovacími segmenty obdoba SYSTEMU Je dodáván v rozměrech d mm a je možno jej využívat také jako spojovací prvek. U tenkostěnných trubek je při jejich spojování doporučeno používat podpěrná pouzdra. U plastových trubních systémů je, s ohledem na jejich značnou délkovou roztažnost, velice důležité zajištění volného konce trubky proti vysunutí. Řešení oprav poruch trubních systémů odvisí od konkrétní situace, na tomto místě jsme vám připomněli pouze některé produkty z našeho sortimentu. Možnosti jsou však daleko širší Váš HAWLE TEAM vám v konkrétních případech vždy ochotně poradí. Milan Vorel, obchodně technický poradce HAWLE Opravný třmen 0501 do 2 Třmen s upínacím můstkem a těsnicí manžetou. PROVEDENÍ: Třmen z nerezavějící oceli, můstek a spojovací materiál s povrchovou ochranou Zn. Těsnění z elastomeru utěsňuje příčné trhliny a jiná poškození potrubí. POUŽITÍ: Pro potrubí z oceli a litiny.

13 Třmen opravný litinový Litinový opravný třmen je určen k trvalé opravě litinového potrubí, bez zajištění tahové síly v potrubí. PROVEDENÍ: Segmenty z tvárné litiny EN-GJS , manžeta z elastomeru, šrouby a podložky z nerezové oceli třídy A2, matice z nerezové oceli třídy A2 s povrchovou úpravou, plastová koncovka - víko pro závit M12, plastová koncovka nerez čep A4 Ø 10 mm. Obvodové těsnění z elastomeru utěsňuje příčné trhliny a jiná poškození litinového potrubí. POUŽITÍ: Opravný třmen TOL slouží k trvalým opravám prasklého litinového potrubí. Opravný a spojovací kus pro PE a PVC potrubí Opravný kus pro PE a PVC potrubí: Umožňuje bezpečné spojení dvou hladkých konců jištěné proti posuvu. PROVEDENÍ: Tvárná litina s těžkou protikorozní ochranou dle GSK, mosazné segmenty s nepatrným vrubovým účinkem na povrchu trubky usnadňují a urychlují montáž - trubky není třeba zkosit. POUŽITÍ: Pro bezpečné spojování i opravy potrubí z PE a PVC s jištěním proti posuvu. Opravný a spojovací třmen Třmen se samostředícím uzávěrovým systémem : Krátké šrouby jsou svařené s upínacím můstkem a umožňují s pomocí držáku snadné spojování. Matky se našroubují přímo z přiloženého zásobníku, tím odpadá řada volných dílů, které by se daly jen s obtížemi umístit na určené místo. PROVEDENÍ: Jednoduše upnutý třmen z nerezavějící oceli, veškeré kovové části chromniklová ocel, obvodové těsnění z elastomeru. POUŽITÍ: Utěsňuje příčné trhliny a jiná poškození potrubí z oceli, litiny, azbestocementu, PVC a PE. Rychlouzávěr s montážním držákem usnadňujícím práci se zásobníkem matic.

14 20 let konsignačního skladu v Plzni Je to k neuvěření, ale 1. února letošního roku uplynulo již 20 let od zřízení konsignačního skladu při tehdejším státním podniku VODO- VODY A KANALIZACE MĚSTA PLZNĚ, s. p. Tuto neoddiskutovatelnou skutečnost dokládá i dobový leták, který toho času jezdil ve vozidlech plzeňského MHD inu PR již tehdy bylo na vysoké úrovni VAK města Plzně se sice přetransformoval do akciové společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s., telefon již také není aktuální, ale kolektiv spolupracovníků a s nimi i konsignační sklad stále fungují ke spokojenosti obou firem i řady zákazníků. Alespoň v to pevně věříme! Pavel Borkovec, konsignační sklad Plzeň Léta běží, lidé zůstávají aneb Najdi 10 rozdílů Nové vodoměrné soupravy Nové vodoměrné soupravy, které se letos objevily v našem katalogu vodárenských armatur, nemají jen zcela nový vzhled, ale jsou kompletně technicky inovovány. Jedním z příkladů je nový masivní držák z nerezové oceli a konstrukčně ucelené mosazné armatury s kulovými kohouty od firmy BUGATTI. Nejen konstrukční změny, ale i nové druhy vodoměrných souprav s mechanickým připojením na PE potrubí jsou novinkou v našem sortimentu, a to jak v přímém, tak i rohovém provedení. Zámek k vodoměrné soupravě s adaptérem První reakce našich zákazníků oceňují zejména možnost uzamčení vstupních kohoutů jednoduchou montáží zámku uzávěru č s pomocí montážního adaptéru č Dokoupením tohoto příslušenství jednoduše zajistíte polohu uzavíracího kohoutu bez zásahu do vodovodního systému. Závěrem nezbývá již nic jiného, než si přát, aby se tyto vodoměrné soupravy staly běžnou součástí všech vodovodních přípojek. František Babický, obchodně technický poradce HAWLE

15 GSK na návštěvě v HAWLE Začátkem dubna zavítali členové GSK (Sdružení společnosti jakosti těžké protikorozní ochrany pro armatury a tvarovky) do Prahy na pravidelné zasedání technické skupiny. Místo konání zasedání je vždy v některé z členských zemí. V Praze se konalo na pozvání firmy HAWLE Armatury, spol. s r. o. Na tomto zasedání si mohli zástupci více než třiceti členů GSK vyměnit odborné názory týkající se technologie vrstvení epoxidového prášku ( EpoxyPulverbeschichtung ). Sdružení GSK, sídlící v Německu, existuje již více než 20 let. Jeho základním úkolem je vysoký stupeň ochrany materiálů proti korozi a zlepšování kvality navrstvení ochranného nátěru v oblasti trubních rozvodů vody, odpadní vody, plynu a jiných médií. Za tímto účelem sdružení ve svých grémiích ustanovilo směrnici kvality RAL-GZ 662, která je uznávána i sdružením RAL (německý institut pro zajištění kvality a značení). Tato směrnice je součástí mezinárodních předpisů kvality a zkoušek GSK a spolu s prováděcími podmínkami je pro držitele známky kvality RAL- GSK závazná. Držitelé známky kvality jsou v pravidelných intervalech přezkušováni nezávislým zkušebním institutem MPA Hannover. Tento institut po splnění všech předpokladů následně propůjčí či odebere známku nejvyšší kvality GSK na další období. Celosvětově působící členské firmy GSK spolupracují mezi sebou navzájem a společně s mezinárodními výzkumnými ústavy a nezávislými zkušebními instituty se podílejí na dalším vývoji odborného knowhow. Tyto poznatky se dále využívají v praxi k dosažení mezinárodních požadavků na kvalitu protikorozní ochrany nejen současnou, ale i budoucí. Členové sdružení GSK děkují firmě HAWLE za prohlídku výrobního závodu i za výměnu odborných informací, stejně jako za pohostinnost v České republice. Dr. Alexa A. Becker, Geschäftsführerin GÜTEGEMEINSCHAFT Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.v (GSK) (přeloženo z něm. originálu Dr. Alexy A. Becker, jednatelky společnosti) Z pražského jednání zástupců GSK Autorka příspěvku Dr. Alexa A. Becker vpravo Dr. Volker Börschel, předseda technické komise GSK Představitelé GSK na návštěvě HAWLE v Jesenici u Prahy

16 ZAK - SYSTEM Vydává: HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., Říčanská 375, Jesenice u Prahy Tel.: *, Fax: Šéfredaktorka a Pre-press: PhDr. Daniela Kramulová Foto na titulní straně: Vít Mádr S využitím autorských materiálů externích spolupracovníků. Tiskne: Nakladatelství HAMA, s. r. o. Jaro 2014 Bezzávitový spoj Snadná montáž Vysoká spolehlivost 100 % HAWLE

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody.

1.Místa odběrů a dodávky pitné vody. Obsah Obsah.... 2 1.Místa odběrů a dodávky pitné vody....3 2. Technický popis...3 3. Základní povinnosti a práva provozovatele...3 3.1. Zajištění kvality dodávané pitné vody...3 3.2. Kontrola a údržba

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienic Design ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienické standardy pro vysokou produktivitu a bezpečnost Rittal The System. promyšlená systémová řešení pro hygienickou

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 9 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 s pákou, mezipřírubový - z uhlíkové oceli Uzavírací obousměrný mezipřírubový kulový kohout. Nerezová koule a čep, sedla a ucpávka z PTFE. Těleso je z uhlíkové oceli.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Infra systém - Tlakové systémy VODOVODNÍ SYSTÉM PVC...................................... strana 3 TRUBKY PRO VRTANÉ STUDNY... strana 3 VODOVODNÍ SYSTÉM PE.......................................

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02

KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02 KLÍČOVÁ AKTIVITA č. KA 02 S - Soubor specifických školení - Řízení plnění chemických produktů v areálu UNIPETROL RPA s.r.o. prostřednictvím řídících jednotek ALLEN-. A. ČÍSLO A NÁZEV AKTIVITY KA 02: S

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Průzkumy vodovodních sítí za použití hydraulického modelu a speciálních měrných kampaní

Průzkumy vodovodních sítí za použití hydraulického modelu a speciálních měrných kampaní Průzkumy vodovodních sítí za použití hydraulického modelu a speciálních měrných kampaní Ing. Zdeněk Sviták 1), Ing. Milan Míka 2), Ing. Mirek Tesařík 1) 1) DHI HYDROINFORM a.s., Na vrších 5, Praha 10,

Více

1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ

1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ Seznam příloh: 1 Technická zpráva včetně výkazu výměr F.1.VII-TZ 2. Výkresová část: Rozvod plynu půdorys 1.PP F.1.VII - 1 Schéma rozvodu plynu F.1.VII - 2 Měření plynu F.1.VII - 3 Uložení potrubí v zemi

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_12 Název materiálu: Příslušenství a potrubí vnitřní kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje příslušenství

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001 a dalších. Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, únor 2009 PAVLÍNEK

Více

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o.

PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. www.dskengineering.cz PREZENTACE SPOLEČNOSTI D.S.K. engineering s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ VÝROBA SERVIS D.S.K. engineering s.r.o. Společnost D.S.K. engineering působí jako samostatná společnost na českém trhu

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů

Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Představujeme nejinteligentnejší řešení pro výrobu a dodávku mechanických komponentů Il vostro partner SU MISURA... Precisely Meeting Your Demands MISUMI TCS Uveden pro poskytování prvotřídních služeb,

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice

Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice Chodské vodárny a kanalizace, a.s. Domažlice CHVaK, a.s. Domažlice poskytují komplexní vodohospodářské služby městům, obcím, průmyslovým a zemědělským podnikům, orgánům státní správy i obyvatelstvu. Činnost

Více

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim

Transportní a manipulační technika. T M T spol. s r.o. Chrudim O společnosti T M T spol. s r.o. Chrudim Tovární 290 537 01 Chrudim Tel.: 469 606 111 Fax.: 469 606 140 E-mail: tmt@chrudim.cz info@tmt.cz http:// Naše firma patří již více jak 23 let mezi přední české

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_17 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

Microsoft Dynamics. Společnost HAWLE získala jednotný obchodně publikační systém s napojením na Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics. Společnost HAWLE získala jednotný obchodně publikační systém s napojením na Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics Společnost HAWLE získala jednotný obchodně publikační systém s napojením na Microsoft Dynamics NAV Přehled Země: Česká republika Odvětví: Výroba, prodej Profil zákazníka Společnost HAWLE

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Vydání: 01 Stran: 1/13 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_01 Účinnost od: 6. 5. 2014. Realizace staveb PZ

Vydání: 01 Stran: 1/13 Metodický pokyn GRID_MP_G08_03_01 Účinnost od: 6. 5. 2014. Realizace staveb PZ Stran: 1/13 Společnost Schvalovatel Funkce Jméno Schválení Datum Účinnost od RWE GasNet, s.r.o. Ředitel správy DS Prno 6. 5. 2014 RWE Distribuční služby, s.r.o. Pozn.: Ředitel investiční výstavby Ledererová

Více

BTL-3000 Series Litea 10 50

BTL-3000 Series Litea 10 50 BTL-3000 Series Litea 10 50 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 103JZ14/04/2011CZ OBSAH 1 MANIPULACE A PŘENÁŠENÍ...2 1.1 Manipulace a přenášení schodiště stavby...2 1.2 Manipulace a přenášení - půdorys stavby...3 2

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

hawle INFO Nový informační systém Hawle v akci Čisté Klatovy Servis není oprava, ale služba zákazníkům Výměna šoupat ve Znojmě

hawle INFO Nový informační systém Hawle v akci Čisté Klatovy Servis není oprava, ale služba zákazníkům Výměna šoupat ve Znojmě hawle INFO informační bulletin Jaro 2008 Nový informační systém Hawle v akci Čisté Klatovy Servis není oprava, ale služba zákazníkům Výměna šoupat ve Znojmě Informační bulletin jaro 2004 HawleInfo Jaro

Více

A C O S e l f. Od března 2013 v novém stavebnicovém řešení. Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu

A C O S e l f. Od března 2013 v novém stavebnicovém řešení. Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu A C O S e l f Od března 203 v novém stavebnicovém řešení Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu Pozinkovaný rošt obj. č. 00 cm: 386 obj. č. 0 cm: 387 Nerezový rošt leštěný obj.

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

EKOLOGIE & BEZPEČNOST. Vysoký standard požární ochrany. REI 120 od firmy DENIOS. Partner pro životní prostředí

EKOLOGIE & BEZPEČNOST. Vysoký standard požární ochrany. REI 120 od firmy DENIOS. Partner pro životní prostředí EKOLOGIE & BEZPEČNOST Vysoký standard požární ochrany REI 120 od firmy DENIOS Člověk nemá čas když si neudělá čas, aby ho měl,. Ladislav Boros Požární ochrana dnes a zítra DENIOS pro Vás zdokonalil požární

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STROJÍRENSTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Katalogový sešit 8445.1/4 -- 64 ISORIA 16 Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Použití Uzavírací a regulační

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Univerzální mechanický vodoměr

Univerzální mechanický vodoměr 5 340 Univerzální mechanický vodoměr Kompaktní měřiče s přímým připojením WFK... WFW... WFK20... WFK23... WFK24... WFW20... WFW23... WFW24... Mechanické měřiče pro měření spotřeby studené a teplé vody.

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30 X-30 / XZ-30 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Rozsah pouití: Skupiny armatur Oventrop X-30 a XZ-30 umožňují hygienický ohřev pitné vody na základě principu

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění

HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění HEYMAN v technice pro klimatizaci & vytápění Tato prezentace představuje přehled našich praktických příkladů použití z oblasti průmyslu, který se zabývá výrobou zařízení pro vytápění, větrání, klimatizaci

Více