09/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. Představujeme: kroužky a kurzy MŠ Kostelní mezi nejlepšími Profil: Hana Hamšíková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "09/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. Představujeme: kroužky a kurzy MŠ Kostelní mezi nejlepšími Profil: Hana Hamšíková"

Transkript

1 09/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí Představujeme: kroužky a kurzy MŠ Kostelní mezi nejlepšími Profil: Hana Hamšíková

2 inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ŠATNY NÁBYTEK NA MÍRU rodinná firma s 15-ti letou tradicí krátké dodací lhůty díky vlastní výrobě grafický návrh + kalkulace zdarma jednoduchý 3D on-line návrhář na stránkách SLEVA 33 % na vestavěný nábytek na míru stako nábytek na míru s. r. o. šafránkova 1243/ Praha 5 Předváděcí studia: Praha 5 košíře, plzeňská 255/163, tel.: Praha 7 holešovice, argentinská 6, tel.: Bude v Harfě Den lidových řemesel v Harfě :00 :00 na střeše Pivaření v Harfě Pivní gurmánské slavnosti Inzerce_178x131.indd 1 8/14/2014 9:15:00 AM

3 listárna 3 sloupek starosty Vážená redakce, Pěkný den, Vážení spoluobčané, plně se ztotožňuji s paní Žertovou, co se týče odvozu laviček. Tentokrát se ale jedná o Letenské sady. Mezi ministerstvem a školou bylo odvezeno 10 laviček. Přestože jsem již dvakrát psala na obecní úřad o navrácení laviček, nikdo mi neodpověděl. Lavičky jsou teď až za dětským hřištěm, dvěma řadami, které jsou nevyužity. Stále varujete seniory, aby do zadní části parku z bezpečnostních důvodů nechodili, nehledě k tomu, že tam ani nedojdeme. Když jsme tento park před 60 lety zakládali, nikdy nás nenapadlo, že na stará kolena pro nás nebude. Děkujeme předem vaší redakci za přímluvu. Za všechny důchodce A. Málková Odpověď: Vážená paní Málková, výborné číslo :-), spousta užitečných informací, zajímavá osobnost, dokonce kuponky nechci slevu zadarmo :-), jednoduše ku prospěchu. Děkuji. Panenková Š. Své náměty zasílejte na nebo poštou na adresu: Hobulet, Šaldova 26, 0 00 Praha 8. Informace pro všechny, kterým také nepřichází Hobulet do schránky: Prosím, napište nám na redakční své jméno a adresu, a my podáme reklamaci České poště, která distribuci našeho časopisu zajišťuje. Děkujeme, redakce Hobuletu. začátek školního roku je opět tady a s ním i spousta radostí a povinností. Pro předškolní děti v MŠ Kostelní připravila letos městská část jeden speciální velký dárek v podobě nové přístavby. Kapacita této mateřské školy se tak navýšila o tolik potřebných 56 míst pro předškolní děti. Nový objekt ale není jen funkční. Jedná se o velmi krásnou a odvážnou architekturu, která přímo vychází z dětské duše. Jsem velmi rád, že se ve spolupráci s architekty Vasilukem a Prajerem podařilo realizovat tak zajímavý projekt, který byl dokonce nominován v soutěži Stavba roku Prosím, všichni držme nové přístavbě MŠ Kostelní v soutěži palce. A hlavně přejme dětem, ať se jim v nových prostorách líbí. Krásné září přeje Marek Ječmének, starosta MČ Prahy 7 FOTO: archiv městská část Praha 7 se situací ohledně chybějících laviček v Letenských sadech na základech podnětů od občanů již opakovaně zabývala. Stejně jako Vy bychom jejich navrácení do frekventované části parku rovněž uvítali. Letenské sady však bohužel nespravuje Praha 7, neboť patří do majetku hlavního města Prahy. Z tohoto důvodu jsme nuceni Váš podnět postoupit magistrátu s opakovaným dotazem, jaké má hlavní město ohledně chybějících laviček plány. O dalším vývoji v této věci Vás budeme informovat. Se srdečným pozdravem Martin Vokuš, tiskový mluvčí MČ Praha 7 HOBULET časopis městské části praha 7 Hobulet 09/2014, vydán v Praze 7 Periodicita: měsíčník (v létě dvojčíslo) Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků Evidenční číslo MK ČR: E Periodický tisk územního samosprávného celku Redakce: Tereza Fialová, Jana Tomanová Petr Hrabánek, Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakční rada: Marek Ječmének, MUDr. Tomáš Kaštovský, Miroslav Fabián, PhDr. Ivo Železný, Jan Ernst, Ing. Libor Polášek, Jan Wünsch, Antonín Raizl, Mgr. Daniel Štěpán. Vydavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000, IČ: Inzerci, obsah a design zajišťuje: B.H.S. Bohemia, a. s., Valčíkova 13, Praha 8 MAURI s. r. o., Šaldova 26, Praha 8 tel obsah Hobuletu 09/2014 téma 4 5 rodina 6 senioři 7 Názory 8 10 z radnice kultura profil 19 představujeme SERVIS 22

4 4 téma Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 10. a 11. října 2014 Volby do Zastupitelstva městské části Praha 7, Zastupitelstva hlavního města Prahy a současně do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 od do a v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 do Případné II. kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční následující týden, tj. 17. a. října 2014, ve stejných časech jako kolo první. Do Zastupitelstva městské části Praha 7 bude na příští volební období voleno 29 členů zastupitelstva. Do Zastupitelstva hlavního města Prahy bude voleno 65 členů zastupitelstva. Volby se na území MČ Praha 7 konají v jednom volebním obvodu rozděleném na 36 okrsků s čísly , jejichž územní členění je uveřejněno na úřední desce Úřadu městské části Praha 7. Oprávněným voličem pro volby do zastupitelstev obcí je občan s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7, který je státním občanem České republiky a který alespoň druhý den voleb dosáhl věku let, a občan jiného státu, který je v den voleb přihlášen v příslušném okrsku Prahy 7 k trvalému pobytu, právo volit mu přiznává mezinárodní úmluva vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv a který byl na jeho vlastní žádost zapsán do dodatku stálého seznamu voličů ve smyslu zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Předpokladem je, že u voliče nenastaly překážky výkonu volebního práva ve smyslu 4 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči bude v souladu s ust. 33 cit. zákona umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, příp. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území ČR, potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voličem oprávněným volit do Senátu PČR je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně let a nenastaly u něho překážky pro výkon volebního práva. Pro prokazování totožnosti platí stejné podmínky jako pro volby do zastupitelstev. Hlasovací lístky včetně pokynů k hlasování a informace o umístění příslušné volební místnosti obdrží voliči s trvalým pobytem v MČ Praha 7 do svých poštovních schránek nejpozději 3 dny před zahájením voleb. V záhlaví hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Seznam subjektů kandidujících do Zastupitelstva MČ Praha 7 je zveřejněn na úřední desce ÚMČ Praha 7. Pokud by volič neobdržel hlasovací lístky do poštovní schránky, má možnost si je vyzvednout na odboru správních agend ÚMČ Praha 7 text: MČ praha 7, foto: archiv

5 volby téma 5 nebo je obdrží ve dny voleb přímo ve volební místnosti. Vzory platných hlasovacích lístků, příp. oznámení o odvolání kandidátů nebo jejich vzdání se kandidatury, budou vyvěšeny ve volebních místnostech Způsob hlasování: Úpravu hlasovacího lístku a jeho vložení do úřední obálky provede volič v prostoru k tomu určeném (zástěna ve volební místnosti) a poté jej vloží do hlasovací schránky. Způsob hlasování a úpravu hlasovacích lístků upravuje 34 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno: na hlasovacím lístku může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran. volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas rovněž neplatný. Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a hlasovací lístek do Zastupitelstva MČ Praha 7 se vkládají do jedné úřední obálky. Hlasovací lístky pro volby do Senátu PČR budou vytištěny pro každého kandidáta samostatně, voličům budou rovněž doručeny do poštovních schránek. Do žluté úřední obálky vloží volič ve volební místnosti v prostoru k tomu určeném jeden hlasovací lístek, který se nijak neupravuje. Pokyny pro hlasování do zastupitelstev obcí i do Senátu PČR budou součástí sad hlasovacích lístků, které voliči obdrží, doporučujeme věnovat těmto pokynům pozornost. Hlasování do přenosné volební schránky: V odůvodněných případech je možné požádat o vyslání členů okrskové volební komise ve dnech voleb do místa bydliště. Požadavek lze nahlásit na odboru správních agend ÚMČ Praha 7, a to na telefonní čísla , Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelským úřadem ČR není při volbách do zastupitelstev obcí možné, neboť v důsledku svého zápisu do zvláštního seznamu byl volič vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem. K tomu, aby byl volič opětovně zapsán ve stálém seznamu voličů vedeném obecním úřadem, musí požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů příslušný zastupitelský úřad a o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu potvrzení, popř. toto potvrzení předložit v den voleb okrskové volební komisi. Voličské průkazy: Při volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz, proto se voličské průkazy nevydávají. Každý volič může volit pouze tam, kde je zapsán do stálého seznamu voličů, tj. v místě svého trvalého bydliště. Při volbách do Senátu PČR lze požádat o vydání voličského průkazu, ten však opravňuje voliče volit sice v jiném okrsku, než v němž je zapsán do stálého seznamu voličů, avšak pouze v rámci téhož senátního obvodu, tj. v případě voličů s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 7 obvodu č. 27 (zahrnuje území městských částí Praha 1, Praha 7, Praha-Suchdol, Praha-Troja, část území městské části Praha 2, tvořenou k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad, část území městské části Praha 5, tvořenou částí k. ú. Malá Strana ležící na území městské části Praha 5, a část území městské části Praha 6, tvořenou k. ú. Střešovice, částí k. ú. Hradčany, částí k. ú. Bubeneč a částí k. ú. Sedlec, ležícími na území městské části Praha 6. Sídlem volebního obvodu č. 27 je Praha 1). JUDr. Zuzana Chramostová, vedoucí odboru správních agend ÚMČ Praha 7 inzerce VOLNÁ VSTUPENKA 23. VÝSTAVA HODIN, HODINEK, ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ Firma... IČO... Kontaktní osoba JEDINÁ ODBORNÁ VÝSTAVA V ČESKÉ REPUBLICE PO PŘEDLOŽENÍ TOHOTO VOUCHERU ZÍSKÁTE NA POKLADNĚ VOLNOU VSTUPENKU. PLATÍ POUZE PO VYPLNĚNÍ. V souladu s 7 zákona č. 480/2004 Sb. poskytuji souhlas s využitím uvedených údajů pro účely rozeslání obchodních sdělení elektronickou poštou společností INCHEBA PRAHA spol. s r.o.

6 6 rodina zářijové pozvánky pro rodinu Tenisté, zbystřete! Až neúprosně se již blíží tradiční tenisový turnaj losovaných dvojic, který se uskuteční na kurtech TKA Apolinář v sobotu 20. září. Turnaj je přístupný pro všechny amatérské hráče i hráčky z Prahy 7 bez rozdílu věku, kteří se včas přihlásí, a to do v restauraci U Sv. Antoníčka v ul. Pplk. Sochora a složí při tom startovné 300 Kč. Turnajové kurty mají odpovídající sociální zázemí, občerstvení v průběhu turnaje je zajištěno. Podrobnosti o propozicích na tel. č NBK basketbalová akademie Praha Nejlepší český tým ČEZ Basketball Nymburk otevírá v Praze 7 basketbalovou akademii. Přihlas se a pojď ve stopách nejlepších českých basketbalistů. Trénovat se bude i v moderně zrekonstruované hale Královka v ulici Nad Královskou oborou. Patronem akademie je hrající legenda českého basketbalu a křídlo ČEZ Basketball Nymburk Jiří Welsch, který se prosadil i v NBA. Přihlášky a kontakt: tel , DDM Praha 7 Zastávka volný čas Rádi byste přihlásili svoje dítě do zájmového kroužku, ale nevíte, jaký kroužek zvolit? Přijďte se 3. září od do podívat na prezentační přehlídku zájmových kroužků DDM Prahy 7. Děti si mohou v rámci akce, konané na Strossmayerově náměstí, některé z aktivit vyzkoušet a čeká je zde i spousta zábavy, her a sladkých odměn. Věžojáda Zábavní odpoledne pro děti a mládež se uskuteční 6. září od do Na Výšinách 1. Můžete se těšit na skákací hrad, jízdu na koních, autodráhu, minigolf, výtvarnou dílnu, dopravní hřiště a spoustu dalších překvapení. Šimáčkova 16, Zapojte se do letního kola soutěže Nejhezčí na Sedmičce Nafoťte ve zbývajících letních dnech svá oblíbená zákoutí naší městské části, kde najdete nějaké zajímavé pojítko s vodním živlem. Více informací na straně 13 Přihlaste se na vítání dětí Maminky a tatínkové, dovolte nám pozvat vás do obřadní síně MČ Praha 7 na obřad vítání dětí. Obřady se konají 2 v měsíci, vždy ve čtvrtek, první obřad od 14 hodin, v obřadní síni městské části Praha 7, Nad Královskou oborou 17. Kontakt: tel , nebo osobně v 1. patře, č. dveří 172, ÚMČ, nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7. Máte možnost si vybrat z těchto termínů: 16. a 23. října, 13. a 20. listopadu NUDNÝ OTEC Kavárna a bar Nudný Otec vás zve v září na: Zahájení školního roku ( ): vyrábění uličnických praků, shuffle board, trampolína, přehlídka dětských kroužků ODPOLEDNE S DESKOVÝMI HRAMI ( ) HRANÍ FOTBÁLKU A SHUFFLE BOARD PRO DĚTI ( ) PLES UPÍRŮ V NUDNÉM OTCI ( ): večer plný her, tance, strašlivých příběhů a malých upírů Dobrovského 22, text: mč praha 7, foto: tomáš neuberg inzerce OZNÁMENÍ PRO DIABETIKY PRAHA 7 BEZPEČNÁ A ČISTÁ Město jsme zdědili od rodičů, předejme ho našim dětem v pořádku. MUDr. Věra Krpatová oznamuje svým pacientům, že od ordinuje na nové adrese a to v Medicínském centru Anděl, Karla Engliše 3221/2, podlaží 0+, Praha 5, Pacienti se mohou objednávat na telefonním čísle: Oční ordinace Poliklinika Strossmayerovo nám. 6, Praha 7 Holešovice, 1. patro Přijímáme nové pacienty všech zdravotních pojišťoven. Nabízíme: krátké objednací doby, vyšetření na nejmodernějších přístrojích (např. OCT). Mgr. Daniel Štěpán kandidát na starostu Prahy 7 Specializujeme se na onemocnění sítnice, glaukom a vyšetřujeme i dětské pacienty. Objednávejte se na tel nebo Lékaři: doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D. a MUDr. Ilona Součková, Ph.D. Další informace na:

7 senioři 7 zářijové pozvánky Klub seniorů U Studánky v hudební vystoupení O. Mikešové a J. Bartoše písně K. Hašlera v beseda s PhDr. Jaroslavem Holoubkem na téma 100 let Bohumila Hrabala v beseda s Janem Novákem dálkový plavec a baráčník v jedné osobě v hudební vystoupení Bohumila Machutky Klub seniorů Tusarova v hudební vystoupení O. Mikešové a J. Bartoše písně K. Hašlera v beseda s PhDr. Jaroslavem Holoubkem na téma 100 let Bohumila Hrabala. 9. v beseda s Janem Novákem dálkový plavec a baráčník v jedné osobě v hudební vystoupení Bohumila Machutky Podzimní jednodenní výlety zámek Ploskovice zámek Sychrov Přihlaste se na tel. číslech: (B. Sloupenská), (I. Melicharová), (Z. Vegrichtová). Sraz je vždy v Kamenické ul. 46 (před budovou SOC), cena zájezdu činí 150 Kč, částku je třeba uhradit předem u koordinátorek PS. Počítačové kurzy pro seniory MČ Praha 7 organizuje počítačové kurzy pro seniory v úrovni začátečník a pokročilý. Kurzy se budou konat v ZŠ Korunovační a jsou ZDARMA. Pro začátečníky: každou středu v termínu , nebo Pro pokročilé: každý čtvrtek v termínu , nebo V případě zájmu kontaktujte Michaelu Horváthovou, MČ Praha 7, kancelář č. 146, odbor kancelář starosty, tel , životní jubilea na sedmičce 105. narozeniny paní Jarmily Píčové Jarmila Píčová, nejstarší občanka Prahy 7, se narodila v červenci roku 1909 v Duchově, pochází ze čtyř dětí. Do Prahy 7 se přistěhovala v roce 1938 za svým manželem, poštovním úředníkem. Pracovala jako švadlena v módním salonu Hany Podolské, později v Kovotechně a Interiéru. Má dceru Jarmilu, která o ni s láskou pečuje a která nám řekla, že maminka ani ve svém věku doktora nepotřebuje. Strýc jejího manžela Josef Ladislav Píč byl historik a spoluzakladatel české archeologie. Další zajímavou osobností v rodině oslavenkyně, za svobodna Hasalové, byl Antonín Hasal, československý generál. Paní Jarmila měla své povolání jako velký koníček, také se věnovala četbě, zahrádce a bylinkářství. K významnému životnímu jubileu nejstarší občance Prahy 7 blahopřál radní Jiří Koutský. Zdeňka Bartyzalová v září oslaví 90. narozeniny Paní Bartyzalová oslaví 6. září devadesáté narozeniny v relativně dobré kondici. Od svého narození bydlí s výjimkou pár let v Praze 7. Holešovice jsou vlastně celý její život. Narodila se zde, chodila do ZŠ v Tusarově ulici, prožila a přežila druhou světovou válku. Vyučila se prodavačkou, provdala se, vychovala dva syny a má tři vnoučata. Pracovala několik let v ústředí Svazu diabetiků ČR. Odtud vedla její cesta k zájmu o problémy lidí s diabetem, a tak se po odchodu do důchodu podílela na vzniku územní organizace Svazu diabetiků v Praze 3, kde více než dvacet let vykonává funkci předsedkyně. Je stále plná nápadů, účastní se setkání s harmonikou, kde si ráda dobře zazpívá. Organizuje rekondiční plavání na Pražačce, rekondiční pobyty diabetiků v Chlumu u Třeboně. Stále předává chuť do života všem kolem sebe. Praha 7 znovu nabízí úspěšné přednášky nejen pro seniory Akademie celoživotního vzdělávání, která již druhým rokem funguje pod záštitou radní Mgr. Marcely Justové, opětovně nabídne občanům Prahy 7 bezplatné přednášky z různých oblastí. Na podzim jsou v plánu tematické okruhy, jež vzešly převážně z podnětů samotných účastníků přednášek. Mezi navrhovanými tématy byla astronomie, historie, zajímavosti starověkého Egypta či antického Řecka a Říma aj. Usilujeme o to, abychom se výběrem co nejvíce přiblížili představám posluchačů, a pokusíme se zapracovat alespoň některá z vybraných témat do podzimního pokračování Akademie celoživotního vzdělávání. V současné době ladíme detaily, abychom udrželi kvalitu z loňských let, a v příštím Hobuletu již uveřejníme konkrétní termíny i nabídky témat. Pro velký zájem zvažujeme i opakování přednášek o architektuře, urbanistickém vývoji nejen Prahy 7 či obdivuhodnostech tradiční Číny. Kromě rozšiřování všeobecného přehledu budeme i nadále podporovat zdravý životní styl formou pravidelného cvičení, neboť jsme se z minulých setkání s panem PaedDr. Miroslavem Štilecem, PhD., dozvěděli, že tělo a duše jsou spojené nádoby. Hlavním cílem bude zklidnit mysl, uvolnit svaly a připomenout si poznatky vedoucí k aktivnímu přístupu k životu. Termíny cvičení budou též upřesněny v dalším čísle. Startovat budeme od 9.30 přednáškou o zajímavostech z lékařského prostředí minulosti. Zábavnou historií medicíny nás provede Ing. Petr Šika a probíhat bude na Úřadě městské části Praha 7 v místnosti č Veškeré přednášky Akademie celoživotního vzdělávání jsou pro účastníky zdarma a připraveno bude i malé občerstvení. Registrace na přednášky probíhá předem, buď osobně na ÚMČ (první patro, kancelář č. 125), telefonicky na čísle , nebo můžete psát na

8 8 názory názory politických klubů zastoupených v zastupitelstvu Praha 7 musí mít své zastoupení na úrovni hlavního města! Praha 7 ve volebním období neměla zastoupení v orgánech hlavního města Prahy. Čtyři roky nám to komplikovalo práci. Považuji proto za nutné, aby se tento stav po komunálních volbách změnil. Hlavní město Praha má právo zasahovat do chodu městských částí. Z nich nejdůležitější je vydávání obecně závazných vyhlášek, schvalování územního plánu a rozdělování finančních prostředků. Krom toho spravuje i řadu významných pozemků a objektů s dopadem na život místních obyvatel. Na území Prahy 7 jde např. o Stromovku, Letenské sady, Výstaviště, Pražskou tržnici či ostrov Štvanice. Pokud nemáme na magistrátu zastoupení, můžeme v tom všem jen obtížně prosazovat své zájmy. Chybí tu také informování o plánech, které se nás dotýkají. Markantním případem jsou změny územního plánu. Při rozvoji městských částí vzniká potřeba budovat školky, řešit dopravní průjezdnost, zajistit bezpečnost a lékařskou péči. Obyvatelé to vše přirozeně očekávají, přicházejí za námi a my jim jen těžko můžeme vyjít vstříc. Naše sebelepší snaha se míjí účinkem. Např. v únoru 2013 jsme poslali výzvu ke společnému postupu při rozvoji území Holešovice Bubny Zátory. Iniciativa dodnes zůstala bez odezvy, stejně jako plán vybudovat v areálu Výstaviště v blízkosti Stromovky novou mateřskou školu s ekologickým programem. Letos v březnu jsme se marně pokoušeli vstoupit do procesu, kdy hl. m. Praha hledalo nového nájemce Výstaviště. Stejná situace je při plánování revitalizace Štvanice nebo areálu Pražské tržnice. Proto je klíčové, aby v následujícím volebním období měla Praha 7 na magistrátu minimálně dva zastupitele, jejichž prioritním úkolem bude získávání finančních prostředků a prosazování zájmů Prahy 7. Naše městská část má exkluzivní polohu, blízkost Vltavy a největší parky v Praze. Máme tu i největší potenciál výstavby v centrální části hlavního města, proto musíme všemi způsoby bojovat za zachování co největšího podílu zelených ploch, parků a hřišť. Musíme přimět developery, aby se součástí výstavby stávaly standardně prostory pro školky a zařízení pro starší občany, které by byly po dostavbě bezplatně převedeny na městskou část. Městská část by je pak na své náklady provozovala, jak je to obvyklé v západních zemích EU. Zvažte prosím tuto výzvu a pomozte mi svým hlasem, abych vás mohl hájit a zastupovat zároveň i v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Mgr. Daniel Štěpán Dejme šanci slušné politice Chceme, aby Praha 7 byla příjemným místem pro život. Nedereme se před televizní kamery s dramatickými prohlášeními, nesnažíme se ve vás vzbudit dojem, že žijete v podivné městské části plné skandálů a potíží. Prostě děláme to, co je potřeba, aby se situace zlepšila. Tak budeme postupovat i v příštím volebním období. Co má KSČM ve volebním programu? Prostředky z doprodeje bytového fondu investujeme do výstavby domů s malometrážními byty a nízkým nájmem pro mladé rodiny a seniory. Rozšíříme kapacitu mateřských škol a navrhneme vybudování dalších jeslí. Požadujeme, aby se provoz v tunelu Blanka, až se po letech zpoždění konečně otevře, maximálně využil ke zklidnění dopravy v okolí Letenské pláně a ve Veletržní ulici. Trváme na několik let oddalované rekonstrukci Šlechtovy restaurace ve Stromovce. Usilujeme o předcházení i tzv drobné kriminalitě, jako jsou kapesní krádeže, vykrádání aut a bytů. Trváme na zachování polikliniky, jak rozhodli občané v referendu v odpovědi na otázku navrženou KSČM. Navrhneme rozšíření tzv. participativní části rozpočtu, v níž sami občané rozhodují o tom, do čeho investovat v Praze 7, jak to v tomto volebním období prosadila KSČM. Vedoucí kandidátka KSČM PhDr. Miroslava Moučková, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 7 Jako spisovatelka zaujala příběhy z české historie a veselými knížkami o psech. Motto: Slušnost není slabost. Otázku pro místní referendum k zachování polikliniky navrhla a prosadila KSČM

9 názory 9 Staráme se o Sedmičku už 20 let Praha 7 se za poslední dvacetiletí podstatně změnila. Letná a Bubeneč se staly výstavními a živými čtvrtěmi a patří mezi nejatraktivnější lokality pro bydlení. Holešovice už nejsou synonymem pro zanedbanou čtvrť, naopak se v nich krásně žije, pracuje a chodí za sportem a kulturou. Členové zastupitelstva za ODS pečují o rozvoj Sedmičky již 20 let. Snažíme se podporovat vlastní iniciativu občanů, podnikatelů, učitelů i lidí v kulturní a sociální sféře. Díky tomu je Praha 7 tak pestrou a fungující městskou čtvrtí. V posledních letech jsme aktivní v oblasti školství, sociální politiky, dopravy a podpoře volnočasových aktivit. Podařilo se zrekonstruovat třináct dětských hřišť. Běžte se podívat do Kostelní nebo do parku v Tusarově ulici, hřiště slouží velice dobře. Snažíme se, aby školy byly opravdu kvalitní, zároveň je otevíráme a chceme z nich mít komunitní centra pro všechny generace. Reagujeme na zvýšenou poptávku po místech ve školkách a přistavujeme další třídy. Nákladem 0 milionů korun vznikl dům pro seniory v Tusarově ulici se 77 bytovými jednotkami, ordinací lékaře, rehabilitací a denním stacionářem. Rekonstruovali jsme Ortenovo náměstí, stalo se příjemnou klidovou zónou a přibyla nová parkovací místa! Přes dobré pokrytí hromadnou dopravou jsme zřídili linku okružního minibusu ze spodních Holešovic na Strossmayerovo náměstí. A v celé oblasti Strossmayerova náměstí, třídy Milady Horákové a Letenského náměstí se podařilo zklidnit dopravu. Všichni si zde můžeme užívat přirozeného obchodního a společenského centra Letné. Za posledních osm let radnice pod vedením ODS nechala vysadit přes čtyři stovky nových stromů. Co nás čeká do budoucna, jaká je vize nového týmu, který ODS nabízí? Budeme Prahu 7 rozvíjet jako rozmanitou čtvrť a budeme citliví k lidem a k prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Z Výstaviště konečně vznikne seriózní kulturní areál, Holešovická tržnice se promění v důstojnou obchodní oblast, Stromovku bude možné ještě lépe využívat ke sportování. Na Letenskou pláň se po otevření tunelu Blanka (!) vrátí pravidelné akce pro volný čas a bude se dál rozvíjet jako jedno z nejhezčích míst v Praze pro volnočasové aktivity rodin. Budeme zkvalitňovat pečovatelskou službu, zachováme jesle a rozšíříme služby, jako jsou denní stacionáře pro seniory, domácí péče a vzdělávání pro dospělé. Zkrátka máme plán, chuť a dostatek zkušeností, abychom se i nadále s vaší podporou starali o naši městskou část. Váš MUDr. Tomáš Kaštovský, kandidát na starostu Prahy 7 za ODS KOALICE PRO 7 drží slovo, herny se ruší! text: politické kluby Před minulými volbami jsme dali voličům slib, že zrušíme herny v Praze 7. Ten jsme splnili, prosadili jsme postupné zrušení všech heren v naší městské části. Za naší prací v zastupitelstvu jsou výsledky a chceme pokračovat dál! Zastupitelstvo nakonec dalo rušení heren zelenou, ale celý proces ještě není u konce. Některé herny jsou stále v provozu. Budeme-li zvoleni, dokončíme zrušení všech heren v Praze 7, plánuje Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM, zastupitel za Stranu zelených a kandidát na starostu za KOALICI PRO 7. Sedmička potřebuje lávku do Karlína Naším dalším velkým cílem je vybudovat lávku pro pěší a cyklisty z Holešovic na Štvanici a do Karlína. Štvanice tak bude konečně po letech zase snadno přístupná. Projekt lávky již vybrala porota složená z odborníků. Stačí jen vybrat dodavatele stavby a finančně projekt podpořit, říká Mgr. Silvie Kratochvílová, kandidátka do Zastupitelstva MČ Praha 7 za KOALICI PRO 7. Rychle postavená školka bude garantovat dostatek míst pro všechny děti Zabránili jsme snahám pokoutně prodat polikliniku, tu udržíme a zmodernizujeme. Vyřešíme problém nedostatku míst ve školkách, na místě bývalého bruselského výstavního pavilonu v areálu Výstavište postavíme modulovou školku. Městská část již bohužel nedisponuje vhodnými pozemky na výstavbu, proto požádáme o svěření tohoto pěkného pozemku město Prahu, kde jsou k dispozici potřebné sítě. Modulové objekty mají tu výhodu, že je lze jednoduše postavit, kdykoli demontovat a jsou laciné, konstatuje David Večeřa z SNK Evropští demokraté, další z kandidátů KOALICE PRO 7. Už nechci najít ráno vykradené auto a sklep Většina obyvatel zejména dolních Holešovic nejsou spokojeni s bezpečnostní situací okolo Ortenova náměstí a nádraží Holešovice. I toto chceme zlepšit. Základem je kvalitní spolupráce radnice s policií a revitalizace veřejných míst v okolí nádraží. Městská policie nesmí řešit jen parkování, je třeba ji více zapojit do boje s drobnou kriminalitou. Záchytná centra pro lidi bez domova budou rozprostřena po celé Praze, do Holešovic se nebude stahovat takové množství klientů těchto zařízení. Naši zastupitelé v minulých letech aktivně bojovali za zachování knihovny na území Prahy 7. Povedlo se prosadit vznik nové moderní knihovny v ulici Komunardů. Po volbách vrátíme dětské oddělení na Letnou a jeho provoz zafinancujeme. Koalice PRO 7 spojuje Stranu zelených, Piráty, SNK-Evropské demokraty a Nezávislé ve volbách do zastupitelstva Prahy 7 v roce

10 10 názory Praha 7 je nejkrásnější městskou částí a zaslouží si lepší vedení! Proč volit TOP 09? Naším cílem je kvalitní život pro všechny obyvatele Prahy 7. Chceme, aby radnice byla skutečně otevřená všem občanům. Nezbytností je vstřícný přístup úředníků, otevírací doba, která vyhovuje i zaměstnaným občanům, ale také podpora moderních nástrojů komunikace, které umožní vyřídit požadavky bez fyzické návštěvy úřadu. Chceme podpořit další rozvoj zanedbaných částí Prahy 7. Zasadíme se o to, aby se kdysi krásná Štvanice stala opět přirozeným sportovním a volnočasovým centrem Prahy 7. Ve spolupráci s magistrátem chceme vytvořit novou koncepci Výstaviště s důrazem na využití pro obyvatele Prahy 7. Holešovická tržnice je považována za centrum levných nákupů. Budeme požadovat její svěření a přeměnu v moderní kulturní a společenské centrum. Budeme preferovat umístění nové radnice v rozvojové části Bubny s otevřenou architektonickou soutěží v souladu s výsledky referenda. Chceme rozvíjet jedinečnost a komunitní charakter Prahy 7 podporovat drobné podnikatele, obchody, ale také umělce, výtvarníky, sportovce. Praha 7 je v centru města, ale přesto se lidé i živnostníci znají. Naším cílem je i nadále tento komunitní charakter Sedmičky podporovat. Chceme Prahu 7, ve které mají rodiče dostatek škol a školek pro své děti a nemusí obtížně hledat hlídání. Budeme podporovat vznik nových sportovních a kreativních center pro naše děti. Je nezbytné zajistit lepší bezpečnost všech, včetně našich dětí a seniorů. Chceme, aby se městská policie starala o bezpečnost občanů a nefungovala jen jako rozdávač botiček. Současně je nutné také lidsky vyřešit problematiku lidí bez domova. Budeme podporovat zklidnění dopravní situace. Praha 7 musí být klidným místem pro život, ne tranzitním uzlem. Větší pozornost je nutné věnovat údržbě silnic, chodníků a jejich čistotě. Zasadíme se o to, aby se zlepšila také péče o naši zeleň parky, trávníky i stromy. Nikdo přece nechceme žít na úkor svých dětí. Jako naprosto samozřejmé vidíme odpovědné hospodaření Sedmičky a návrat k vyrovnanému rozpočtu. Kandidát na starostu za TOP 09 Miroslav Tutter absolvoval University of New York v Praze. Pracoval v divizi finančních trhů ČSOB a KB. V roce 2010 se přesunul v rámci Société Générale do Londýna. Od roku 2013 působí jako obchodník s úrokovými deriváty. V roce 2013 založil BK Barest, která podporuje sportovní aktivity dětí a mládeže v Praze 7. Miroslav Tutter (37 let) je ženatý, má dvě děti. text: politické kluby inzerce LEGENDÁRNÍ HODINKY NA VÝSTAVĚ HODINY A KLENOTY! Unikátní hodinky a šperky v hodnotě desítek milionů korun budou k vidění v Průmyslovém paláci na jedinečné a svého druhu jediné výstavě v rámci celé České republiky. Tradiční výstava Hodiny a klenoty 2014 rozzáří historický Průmyslový palác od 2. do 4. října na Výstavišti v pražských Holešovicích. Letošní ročník výstavy, kterou tradičně pořádá společnost Incheba Praha, bude mít jednotné silné téma, a to Legendární hodinky. Na výstavě se představí široké spektrum hodinářských značek, zvláštní prostor dostanou hodinky, které se nesmazatelně zapsaly do historie hodinářství. Některé převratnými technologiemi, jiné účastí na smělých objevitelských expedicích, účinkováním v kultovních filmech nebo svým spojením se známou osobností. Přijďte a poznejte základní hodinky a jejich příběhy. Víte, které hodinky měřily čas při letu na Měsíc a jak vypadaly první potápěčské hodinky? Které hodinky měřily čas při prvním přeletu Atlantiku? Tušíte, jaké hodinky měl na zápěstí Steve McQueen ve filmu Le Mans? Poznáte originál od napodobeniny? Po návštěvě této výstavy už nejspíše ano. Prodejní výstava představí na jednom jediném místě to nejlepší, co prodejci hodinek, hodin a klenotů v současnosti ve světě nabízejí. Prostě luxus! Sexy krásky předvedou na svých půvabných tělech křehkou krásu originálních šperků během show Made in Jablonec Partner výstavy proinvestory.cz představí mimo jiné projekt Burza drahých kovů a návštěvníci se mohou těšit i na prestižní přehlídku nositelného autorského šperku v nové sekci Jewell STARs. Módní show představí výběr nejkvalitnějších českých i zahraničních tvůrců v oblasti autorské šperkové tvorby. Srdečně vás zveme na cestu zpět v čase do našeho Královského fotokoutku, ve kterém se budete moci vyfotit s replikou korunovačních klenotů. Topmodelka Pavlína Němcová a nejdražší ručně vyrobené hodinky v Čechách hodinky Imperátor (Seryn Watches) Puncovní úřad vám na výstavě zdarma a na počkání zkontroluje pravost vašich šperků, po celou dobu výstavy bude v expozici společnosti OLYMPIA probíhat zdarma provádění tlakových zkoušek vodotěsnosti a měření baterií na počkání, výstava tradičně nabídne atraktivní doprovodný program včetně přednášek a autogramiád VIP osobností. Milovníci diamantů či investování do nich se dozvědí od uznávaného odborníka Ladislava Klabocha, jak při jejich koupi nenaletět. Tuto famózní výstavu si prostě nemůžete nechat ujít! Více podrobností najdete na

11 inzerce FlexFitness: nové fitness pro ženy otevírá 1. září! Nenechte si ujít návštěvu FlexFitness ve Veletržní ulici, které je určeno výhradně ženám! Čeká na vás bohatá nabídka oblíbených skupinových lekcí: TRX, Flowin, Aerobic, Step, Move It, Power Yoga, BodyBalance, funkční kruhové tréninky, kruhové tréninky na strojích a mnohem více Vyzkoušejte účinnou metodu hubnutí Slim Belly je vědecky dokázáno 8krát vyšší spalování tuku na bocích s pásem Slim Belly a 6krát vyšší spalování tuku na stehnech s kalhotami Slim Legs. Preferujete-li individuální cvičení, FlexFitness nabízí osobní tréninky pod dozorem trenéra na Gravity revoluční cvičení, které probíhá jen s vlastní váhou těla. V nabídce FlexFitness nechybí ani relaxační a sportovní masáže vhodné pro regeneraci unavených svalů. Stroje a skupinové lekce rezervujte online nebo telefonicky, ostatní cvičení a služby bez objednání. Těšíme se na vaši návštěvu od 1. září ve FlexFitness! Otevírací doba: po pá: ; , so , ne Adresa: Veletržní 61 3/826, Praha 7 Telefon: ,

12 12 kupony z radnice Podnikatelské odpoledne v Praze 7 Na středu 10. září od do.00 si pro vás bezplatné odborné konzultace připravila MČ Praha 7 zastoupená Jiřím Koutským, radním Prahy 7, ve spolupráci s projektem Akcelerace programem podpory podnikání na území hlavního města Prahy. Přijďte se do budovy MČ Prahy 7, zasedací místnosti č. 225, zeptat na možnosti zahájení nebo rozvoje svého podnikání: Jak postupovat při zahájení podnikání? Jak nejrychleji založit společnost s ručením omezeným? Jaké jsou zákonné povinnosti podnikatelů? Jak sestavit podnikatelský plán? Jaké jsou aktuální dotační výzvy? Všechny konzultace jsou v rámci podnikatelského odpoledne poskytovány ZDARMA. V případě velkého zájmu je doba konzultace omezená na 30 min. Bližší informace na , Nový pavilon MŠ Kostelní mezi nejlepšími stavbami roku Přístavba MŠ Kostelní, kterou MČ Praha 7 zahájila na jaře 2013, se dostala do užšího výběru nejlepších staveb letošního roku. V úterý 22. července mateřskou školu navštívila odborná porota, která přihlášené stavby hodnotí. Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2014 se uskuteční 9. října. Od počátečních příprav jsem moderní a netradiční vzhled nového pavilonu Mateřské školy Kostelní vnímal jako velice zajímavý a zároveň také trochu odvážný. Předpokládal jsem, že si na jeho umístění do konzervativní letenské zástavby budou občané chvíli zvykat. Nyní mohu říci, že finální podoba projektu překonala naše očekávání, a velice mě těší, že odborná veřejnost nový pavilon ocenila již tím, že jej zařadila do užšího výběru těch nejlepších staveb letošního roku, uvedl zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský. Dostavba a rekonstrukce MŠ Kostelní patří mezi klíčové projekty Prahy 7. V rámci realizovaných úprav byl na pozemku mateřské školy postaven nový přízemní pavilon, který se stávajícím objektem propojuje prosklená spojovací chodba. V pavilonu jsou situována dvě oddělení pro 56 dětí. S ohledem na navýšenou kapacitu školky došlo rovněž k rozšíření jídelny a k dalším souvisejícím úpravám. Do školky byl rovněž pořízen nový mobiliář a další zařizovací prvky. Slavnostní otevření nového pavilonu mateřské školy proběhne koncem srpna tohoto roku. Dne 4. září se uskuteční nominační večer finalistů letošního ročníku soutěže Stavba roku, vyhlášení vítězů pak proběhne na slavnostním setkání v Senátu dne 9. října. Od 4. září do 8. října bude rovněž probíhat on-line hlasování o Cenu veřejnosti na stránkách Budeme velice rádi, když nás ti, kterým se nový pavilon školky líbí, touto cestou v co nejhojnějším počtu podpoří, doplnil místostarosta MUDr. Tomáš Kaštovský. Kurzy pro veřejnost v ZŠ STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ Děti, dospělí i senioři mohou od září opět navštěvovat jazykové a kreativní kurzy, které se budou konat v Základní škole Strossmayerovo náměstí 4. V případě zájmu kontaktujte Michaelu Horváthovou, MČ Praha 7, kancelář č. 146, odbor kancelář starosty, tel , Přihlašování a uhrazení kurzovného je možné nejpozději dva týdny před zahájením kurzu. Jazyky Počet lekcí cena kurzovného Španělština mírně pokročilí (rodilý mluvčí) Španělština začátečníci (rodilý mluvčí) AJ pro pokročilé začátečníky odpoledne AJ začátečníci dopoledne AJ mírně pokročilí dopoledne Francouzština středně pokročilí Francouzština začátečníci Sanskrt začátečníci Kreativní kurzy Pletení začátečníci Pletení mírně pokročilí Kresba, malba Šití pro začátečníky a mírně pokročilé Šití pro začátečníky a mírně pokročilé Šití pro pokročilé Šití pro pokročilé den ST ST PO ČT ČT ST ČT ČT ÚT ÚT PO ÚT ČT ČT ÚT čas termín Kromě: 1 kromě , , , 2 kromě , , , , 3 kromě , , 4 kromě , , , 5 kromě , lektor V. Navarro V. Navarro V. Sechovcová E. Gránová E. Gránová M. Jebavá M. Jebavá M. Jebavá M. LeGallová M. LeGallová M. Mandelíková J. Boubelíková J. Nováková J. Nováková J. Boubelíková text: mč praha 7, foto: archiv

13 z radnice 13 Jak se hlídá Praha 7 Dne 13. září 2014 proběhne v odpoledních hodinách v prostoru před bývalou Šlechtovou restaurací již 5. ročník akce JAK SE HLÍDÁ PRAHA 7. Návštěvníci akce budou moci zhlédnout různé ukázky a techniku složek integrovaného záchranného systému. Policie ČR se zde bude mj. prezentovat zásahem tzv. těžkooděnců proti demonstrantům za pomoci psů a koní, příslušníci Hasičského záchranného sboru zde např. představí ukázku vyprošťování osoby z havarovaného vozidla, Aktivní zálohy Armády české republiky představí svou činnost, výstroj a výzbroj a naučí malé zájemce vojenskému maskování obličeje, Městská policie hlavního města Prahy se představí kromě drezury koní také malou expozicí dobových fotografií zachycujících vývoj uniforem, vozidel a různých policejních artefaktů a členové ČČK seznámí návštěvníky s technikami poskytnutí první pomoci. Touto akcí chceme poděkovat všem složkám integrovaného záchranného systému, které zasahují na území městské části Praha 7, a chápeme to jako celoroční vyvrcholení jejich velice záslužné práce, řekl k této akci radní MČ Praha 7 Jaroslav Kopecký. Program: Zahájení programu Drezura koní MP a PČR Ukázka zásahu HZS Ukázka služebního zákroku PČR Prezentace aktivních záloh AČR Program doplní: hudba, klaun, nafukování balonků, skákací hrad, trampolína, autobus prevence MP, expozice fotografií o vývoji policejních uniforem, vozidel a další výstroje, dopravní soutěže o ceny, čtyřkolky. Zapojte se do letního kola soutěže Nejhezčí na Sedmičce Jarní část fotografické soutěže Nejhezčí na Sedmičce byla ukončena a vítězové odměněni. Praha 7 nyní vyhlásila letní kolo soutěže, jehož ústředním tématem je VODA. Nafoťte ve zbývajících letních dnech svá oblíbená zákoutí naší městské části, kde najdete nějaké zajímavé pojítko s vodním živlem. Fotografie po jednoduché registraci vložte na stránky kde zároveň můžete hlasovat, který z přihlášených snímků se vám nejvíc líbí. Pro vítěze budou opět připraveny atraktivní ceny. Letní kolo soutěže Nejhezčí na Sedmičce bude probíhat do 30. září. Novinkou je rozdělení přihlášených fotek do kategorií dospělí a děti. Více informací naleznete na stránkách MUDr. Tomáš Kaštovský, zástupce starosty MČ Praha 7 PRACUJ PRO METROPOLI BEZPEČNĚJŠÍ Městská policie hl. m. Prahy přijme nové strážníky. Požadován je věk minimálně 21 let, státní občanství ČR, zdravotní způsobilost, ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, bezúhonnost a spolehlivost. Zajímavé benefity: náborový příspěvek, příspěvek na bydlení, dopravu, dovolenou, stravenky v hodnotě 100 Kč, dovolená v délce pěti týdnů a mnohem více. Podrobné informace na Praha 7 plánuje novou školku na Ortenově náměstí Sedmá městská část vybrala vhodný objekt pro zřízení nového pracoviště mateřské školy. Jedná se o budovu Ortenovo náměstí 36, kde do června tohoto roku fungovala pobočka Městské knihovny v Praze. Radnice tímto záměrem reaguje na stále se zvyšující poptávku po předškolním vzdělávání. Vzhledem k přetrvávajícímu deficitu volných míst v mateřských školách se snažíme realizovat kroky, které by nám umožnily do školek umístit co největší počet dětí. V současné době dokončujeme otevření dvou tříd v nové přístavbě MŠ Kostelní a zvažujeme další možnosti rozšíření kapacity pro předškolní vzdělávání. V červnu jsme v Tusarově ulici otevřeli zrekonstruované prostory pro novou moderní pobočku Městské knihovny. Díky tomu se nám uvolnil objekt na Ortenově náměstí, který má vhodné dispozice pro zřízení nové školky, uvedl zástupce starosty MČ Praha 7 MUDr. Tomáš Kaštovský. V objektu by mohly být situovány dvě nové třídy pro cca 56 dětí, které by byly připojeny jako detašované pracoviště k MŠ U Uranie. Náklady na realizaci rekonstrukce včetně zateplení celého objektu by měly činit 29 mil. Kč. MUDr. Tomáš Kaštovský, místostarosta MČ Praha 7 (ODS) V návaznosti na tento záměr schválila Rada MČ Praha 7 podání žádosti na dotační program MŠMT Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol, zřizovaných územně samosprávnými celky, který by pokryl většinu nákladů spojených s rekonstrukcí a úpravami vybraného objektu. Předepsanou spoluúčast by pak pokryla dotace hl. m. Prahy. Učiníme maximum pro to, abychom novou školku mohli otevřít již pro školní rok 2015/2016, řekl místostarosta MUDr. Tomáš Kaštovský.

14 14 z radnice 70 let školního stravování v Praze 7 Blíží se významné jubileum, jímž je 70 let od založení školních jídelen. Po celé republice se připravují ohlédnutí do historie jednotlivých škol, naši městskou část nevyjímaje. V zahraničí byste jen obtížně hledali státem organizovaný systém, který v podobné kondici vydržel tak dlouhou dobu. Pojďme se proto společně podívat, jaké to bylo a je u nás v Praze 7. Pamětníci vědí, že poválečné období bylo poznamenané všeobecným nedostatkem potravin a všeobecně slabým vybavením škol, které se ještě nevzpamatovaly z hrůz druhé světové války. Mezi dětmi se začaly šířit choroby chudých, jako byl záškrt a dětská obrna. Na tuto situaci reagovalo ministerstvo zdravotnictví a organizace Péče o mládež a zavedlo se na přechodnou dobu bezplatné stravování v podobě rozvozu přesnídávek, předkládaných všem dětem. Systémově to však stát začal řešit až v roce 1953, kdy začalo plošné budování školních jídelen, které v té době vznikaly i u nás. Jak jsme jedli kdysi V roce 1963 vyšla první směrnice o školním stravování, jež dala celému systému řád. Všichni máme jistě vzpomínky na nekonečné řady před vchody do jídelen, na umakartové stoly, nasládlý ovocný čaj a samozřejmě na nezbytnou UHO omáčku (univerzální hnědá omáčka ze zapražené cibule a vývaru). To, co jsme už neviděli, byly změny v technologiích výměny hliníkového nádobí za nerezové, proměny varnic, brutarů, kuchyňských hnětačů a dalších strojů. Podstata vycházející z potřeby stravovat děti výživně a zároveň zdravě však zůstávala stejná a v roce 1989 dosáhl počet strávníků ohromujících 2 milionů ve více než jídelnách po celé republice! Po roce 2000 však zanikla výchovná střediska školního stravování na okresní a krajské úrovni, a školám začala chybět metodická podpora, a rozdíly v kvalitě v jednotlivých jídelnách začaly být více viditelné. Praha 7 jde příkladem A tady je třeba říci, že právě Praha 7 se ode všech ostatních odlišuje v tom, že se vydala posledních pár let plánovitě k novému stravovacímu standardu. Projektu se účastní prakticky všechny školy, jednou z nejdále je však ZŠ Tusarova pod vedením ředitele Martina Šmída. Již druhým rokem zde probíhá spolupráce s mezinárodní organizací Slow Food Prague, která škole v červnu 2013 přinesla titul Jídelna snů. Tusarka se stala první státní školou, které bylo toto prestižní ocenění uděleno. V květnu též úspěšně reprezentovala Prahu 7 na významné kulinářské akci Prague Food Festival. Její kuchařky se představily v kategorii Ideální školní jídelna a jejich menu ocenili přední michelinští kuchaři. Teď od září se obdobný projekt rozšíří i do FZŠ Umělecká a uděláme maximum pro to, aby se v krátké době připojily i další školy! Na ZŠ Tusarova také začal projekt na odstraňování automatů na obezitu, výdejních automatů na chipsy, sladké nápoje a čokoládové tyčinky. Před koncem školního roku se nám je podařilo vyměnit už skoro na všech školách za malé školní bufety s nabídkou čerstvého pečiva, ovoce a zeleniny. Ředitel školy Mgr. Martin Šmíd a Mgr. Daniel Štěpán, zástupce starosty MČ Praha 7 (ČSSD) Na základě celopražské ankety, kterou jsme iniciovali, jsme zjistili, že situace stravování je neutěšená plošně po celé Praze. A byli jsme opět první, kteří jsme na základě faktu, že až 5 % dětí vůbec neobědvá, protože na obědy nemá, zorganizovali tzv. Obědové konto. V současnosti je na jeho transparentním účtu kolem 50 tisíc korun a pomáhá každý měsíc zhruba 5 dětem z našeho obvodu. Teď v září nás konečně čeká ještě jeden mezník, a to setkání místostarostů přes školství a dalších odborníků u nás na Letné, kterého se má účastnit i ministr Chládek. Chceme na něm navrhnout výměnu informací mezi školními jídelnami a vytvořit nové metodické centrum, v němž by se uplatnily jako první zkušenosti ze škol v Praze 7. Úspěchy Prahy 7 v oblasti rozvoje školního stravování jsou výstižnou ukázkou toho, jak lze propojit inovativní postupy moderní doby s ověřenou tradicí let minulých. Zdravý život našich dětí za tuto snahu určitě stojí. Zářijová procházka Stromovkou s nordicwalkingovými holemi Vyzkoušejte 17. září od 17 hodin nordic walking, který získává mezi občany Prahy 7 na stále větší popularitě! Uvolňuje zádové i krční svaly, reguluje krevní tlak, zlepšuje krevní oběh, a tím pomáhá předcházet nebezpečí infarktu. Při provozování by měl být kladen důraz na správnost provedení, k čemuž slouží instruktážní procházky pod vedením zkušených lektorů z APM Sport. Celé cvičení je zdarma a na příchozí čeká i malé občerstvení. Počet účastníků je omezen, proto je nutné se předem registrovat na tel. č Zlatý závod Birell Grand Prix Praha rozzáří Prahu 7 Birell Grand Prix Praha se letos 6. září rozběhne osvětlenými ulicemi Prahy již po devatenácté. Poprvé se poběží se zlatou známkou kvality od Mezinárodní asociace atletických federací IAAF a v přímém přenosu na ČT Sport. Zaběhněte si spolu s dalšími běžci Birell Běh na 10 km nebo adidas Běh pro ženy 5 km. Více informací a registrace na XI. ročník mezinárodní soutěže v akrobatickém rock n rollu Letenský pohár 2014 Dne se ve sportovní hale na Letné uskuteční již XI. ročník mezinárodní soutěže v akrobatickém rock n rollu Letenský pohár Pořadatelem soutěže je občanské sdružení Silueta ve spolupráci s městskou částí Praha 7. Akce se uskuteční od 9 do 24 hodin. text a foto: MČ praha 7

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční?

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční? VOLBY 2016 V pátek 7. října 2016 a v sobotu 8. října 2016 se ve všech 215 obcích Libereckého kraje uskuteční volby do Zastupitelstva Libereckého kraje a navíc ve 42 obcích zařazených do volebního obvodu

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1

i n f o r m u j i v o l i č e, volební okrsek č. 1 Město Králíky Č. J.: 3453/2016/OVV/SV Městský úřad Králíky EVIDENČNÍ ČÍSLO: 12444/2016 Odbor vnitřních věcí VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 77.4 SK. ZNAK/ LHŮTA: LISTŮ PŘÍLOH: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

Více

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR Prezident republiky vyhlásil volby na dny 10. října 2014 a 11. října 2014.

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 vyplývajících ze zákona o volbách do Parlamentu a vyhlášky Ministerstva vnitra

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál může být využit jako doplňková aktivita v hodinách občanské nauky. Slouží

Více

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona)

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona) NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve vazbě na zákon č. 15/ Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon

Více

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do jedné třetiny Senátu Parlamentu

Více

Bulletin číslo 03/2014

Bulletin číslo 03/2014 Bulletin číslo 03/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Představujeme - Kontaktní centrum pro podnikatele Opletalova

Více

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014.

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Volby do zastupitelstva 2014

Volby do zastupitelstva 2014 Volby do zastupitelstva 2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Valašské Klobouky Starosta města Valašské Klobouky v souladu s 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace Stručný přehled Již 25 let Česká manažerská asociace (ČMA) kultivuje manažerské prostředí a navazuje na odkaz největších manažerských osobností z naší

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, ženy 50+, lektor. Téma: Nezbytné služby v naší obci Cíl

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27.

Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 vyplývajících ze zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Zpráva o prezentaci Seniorského senátu MM ČB a aktivních seniorů na setkání seniorů v Plzni Dne 9. října. 2015 pořádal Seniorský senát MM ČB

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

- stanoví v souladu s ust. 14 odst. 1 písm. c ) zákona minimální počet členů okrskové volební komise: na 7 členů,

- stanoví v souladu s ust. 14 odst. 1 písm. c ) zákona minimální počet členů okrskové volební komise: na 7 členů, Obec Dolní Domaslavice Obecní úřad Dolní Domaslavice čp. 4 Starosta obce Dolní Domaslavice v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

VÁCLAVÁK BEZ AUT VÁCLAVÁKEM NA KOLOBĚŽCE

VÁCLAVÁK BEZ AUT VÁCLAVÁKEM NA KOLOBĚŽCE SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO Václavské náměstí 11, Praha 1, IČ 29686647 si Vás jménem Magistrátu hlavního města Prahy dovoluje pozvat na VÁCLAVÁK BEZ AUT VÁCLAVÁKEM NA KOLOBĚŽCE Neděle, 7. 10. 2012

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Město Turnov. Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Město Turnov Program: Podpora kultury z kulturního fondu města Turnov Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, jako správce programových dotací

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018

Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018 Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018 Volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen Senát

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn:

Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Platná znění měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn: Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo 7

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

SENIOR CENTRUM ROKU 2012

SENIOR CENTRUM ROKU 2012 SENIOR CENTRUM ROKU 2012 NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR SPOLEČNĚ S FIRMOU FOXMARTS A.S, PARTNERY A SPONZORY VYHLAŠUJE 1.ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU "nejlepší senior-zařízení v České republice" FENOMÉN

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Sportovec roku Městské části Praha 5 pro rok 2015 (1. ročník)

Sportovec roku Městské části Praha 5 pro rok 2015 (1. ročník) Sportovec roku Městské části Praha 5 pro rok 2015 (1. ročník) 1. část Popis projektu I. Cíl projektu Cílem projektu je ve spolupráci se sportovními organizacemi na území MČ Praha 5 ocenit sportovce uplynulého

Více

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014. Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 201 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Jana Jandová, Ing. Lucie Tousecká, RNDr. Jaroslav Růžička, Mgr. Jana Šilingrová, Ing. Martin Vinš, Ing. Petra Hnátková

ZÁPIS. Jana Jandová, Ing. Lucie Tousecká, RNDr. Jaroslav Růžička, Mgr. Jana Šilingrová, Ing. Martin Vinš, Ing. Petra Hnátková ZÁPIS z 23. jednání Pracovní skupiny k Projektu Zdravé město a MA21, které se uskutečnilo dne 25. 11. 2011 od 13:00 hod v zasedací místnosti Magistrátu města K. Vary, Moskevská 21, 5. patro. Přítomní:

Více