PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran"

Transkript

1 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu účinná politická demokracie Význam právní úpravy volebního systému v rámci demokratického právního státu K pojmu zákonodárný sbor K pojmu volební zákon ; role Senátu při přijímaní předpisů upravujících volební proces Vymezení objektivního a subjektivního volebního práva K principu rovnosti ve volebním právu Princip rovnosti: stanovení volebních obvodů Tajnost hlasování: volební místnost Tajnost hlasování: žádost o hlasování mimo volební místnost Princip přímých voleb Princip reprezentativnosti Vyjádření principu svobodné soutěže politických sil ve volebním právu Výklad volebních předpisů v souladu s účely a cíly demokratického právního státu I Výklad volebních předpisů v souladu s účely a cíly demokratického právního státu II Výklad volebních předpisů: eliminace formálně pozitivistických přístupů Nepřípustnost zvýhodňování některých politických stran v rozhlasovém a televizním vysílání Rovnost kandidujících subjektů: povinnosti médií B. Aktivní a pasivní volební právo 18. Překážky výkonu aktivního volebního práva: osoby odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody Překážky výkonu aktivního a pasivního volebního práva: státní zaměstnanci Rozhodnutí o nesplnění podmínek nezbytných pro výkon pasivního volebního práva: znalost úředního jazyka Pozastavení výkonu hlasovacího práva: příslušnost k mafii Aktivní volební právo: podmínka zápisu ve zvláštním seznamu voličů Aktivní volební právo: osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům Aktivní a pasivní volební právo: místo trvalého pobytu Pasivní volební právo: podmínka trvalého pobytu Aktivní volební právo: důsledky zrušení trvalého pobytu na území České republiky Pasivní volební právo: rovné postavení kandidátů politických stran a nezávislých kandidátů Obsah pasivního volebního práva Porušení aktivního a pasivního volebního práva: rozhodování soudu o stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Pasivní volební právo: doklad o státním občanství kandidáta (volby do Senátu) Pasivní volební právo: doklad o státním občanství kandidáta (volby do Evropského parlamentu)

2 32. K právu podílet se na správě věcí veřejných Rovný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím Rovný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím; náležitosti přihlášky k registraci kandidáta pro volby do Senátu Soudní přezkum voleb A. Obecné otázky soudního řízení ve věcech voleb 35. Funkce soudního přezkumu voleb Soudní přezkum voleb: volební vady Soudní přezkum voleb: princip ochrany mandátu Důsledky rozhodnutí soudu ve volební věci; opakování voleb Algoritmus soudního přezkumu voleb Rozsah soudního přezkumu voleb; k pojmu relevantní protiprávnost Vázanost soudu předchozím rozhodnutím ve volební věci Soudní přezkum voleb: actio popularis Opravný prostředek proti rozhodnutí ve věci ověření volby senátora: posuzovaná hlediska Opravný prostředek proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora: hodnocení volebních vad soudem Elektronická a faxová podání Předběžné opatření Náležitosti návrhu: návrh na neplatnost volby kandidáta Procesní specifika soudního přezkumu voleb: prominutí zmeškání lhůty k provedení úkonu K užití principu koncentrace v řízení o návrhu ve volební věci Přípustnost kasační stížnosti ve volebních věcech: ochrana zániku mandátu Přípustnost kasační stížnosti ve volebních věcech: obnova řízení Aplikace soudního řádu správního Soudní přezkum voleb: financování politických stran Soudní přezkum voleb: volební kampaň Soudní přezkum voleb: ústnost soudního jednání B. Lhůta pro podání návrhu ve věcech voleb 56. Povaha lhůty Návrh na neplatnost volby kandidáta Návrh na neplatnost volby kandidáta: předčasnost návrhu Návrh na neplatnost volby kandidáta: opožděnost návrhu Návrh na neplatnost voleb do zastupitelstev krajů Registrace kandidátní listiny pro volby do Senátu Registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů Registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí C. Účastníci soudního řízení ve věcech voleb 64. Soudní přezkum voleb: k pojmu jeho věc Odepření účastenství v řízení na základě protiústavního právního předpisu Legitimace k podání návrhu ve věci registrace kandidátní listiny; volby do zastupitelstev obcí Legitimace k podání návrhu na zrušení registrace přihlášky; volby do Senátu Ochrana ve věcech registrace Rozsah soudního přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny; legitimace k podání návrhu Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; volby do Poslanecké sněmovny I Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; volby do Poslanecké sněmovny II Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; volby do Poslanecké sněmovny III Legitimace k podání návrhu na neplatnost voleb; volby do Senátu Účastenství v řízení o návrhu na neplatnost voleb; volby do Senátu I

3 75. Účastenství v řízení o návrhu na neplatnost voleb; volby do Senátu II Jednotlivá řízení ve věcech soudního přezkumu voleb A. Soudní ochrana ve věcech seznamů voličů 76. Zápis ve zvláštním seznamu voličů: odepření výkonu volebního práva Zápis ve zvláštním seznamu voličů; psychiatrická léčebna...86 B. Soudní ochrana ve věcech registrace 78. Práva účastníků řízení o registraci; procesní úkony účastníků Předmět soudního přezkumu; registrace politické strany Účastenství v soudním řízení Aktivní legitimace k podání návrhu Lhůta pro podání návrhu I Lhůta pro podání návrhu II Lhůta pro podání návrhu; doručování vyvěšením na úřední desku Vztah k řízení o návrhu na neplatnost volby kandidáta Vztah k řízení o návrhu na neplatnost voleb do Senátu; náležitosti přihlášky k registraci Náležitosti přihlášky k registraci kandidáta pro volby do Senátu; petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta Náležitosti kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu: doklad o státním občanství kandidáta Registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí: zmocněnec volební strany C. Neplatnost voleb, hlasování a neplatnost volby kandidáta 90. Rozsah soudního přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny; aktivní legitimace k podání návrhu Rozsah soudního přezkumu; k pojmu relevantní protiprávnost Rozsah soudního přezkumu: neplatnost volby kandidátů a jejich náhradníků Algoritmus soudního přezkumu ve věci návrhu na neplatnost voleb Funkce řízení ve věci neplatnosti voleb; účastenství v řízení Funkce soudního přezkumu voleb: přepočítávání výsledků voleb soudem Lhůta pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta Lhůta pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; předčasnost návrhu Lhůta pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; opožděnost návrhu Lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb Náležitosti návrhu na neplatnost volby kandidáta Účastenství v řízení: neplatnost voleb do Senátu; k principu koncentrace Intenzita porušení zákona; k označení nezávislý kandidát Porušení volebního zákona: udělování přednostních hlasů Nezávislí kandidáti: neplatnost voleb do Senátu Porušení zákazu volební agitace a propagace volební strany: intenzita porušení zákona Volební kampaň: přístup ke komunikačním prostředkům územních samosprávných celků Porušení volebního zákona: čestnost a poctivost volební kampaně; zákaz volební agitace v době před volbami Čestnost a poctivost volební kampaně: evidence v seznamech spolupracovníků Státní bezpečnosti Tajnost hlasování: neplatnost voleb do Senátu Pochybení okrskové volební komise: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí Nepodložené domněnky: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí Opakování voleb: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí Náležitosti úřední obálky: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí Předání nezapečetěné volební dokumentace: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí

4 115. Počet členů okrskové volební komise: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí K postavení okrskové volební komise Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta I Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta II Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta III Vznik a zánik mandátu Nevyplacení příspěvku na mandát Vady registrace kandidátní listiny K namítané nesplnitelnosti volebních slibů Vztah k řízení ve věcech registrace kandidátní listiny D. Ochrana ve věcech zániku mandátu 125. Přípustnost kasační stížnosti Zánik mandátu zaměstnance pověřeného obecního úřadu Zánik mandátu; zrušení protiústavního právního předpisu Trest zákazu činnosti výkonu funkce člena zastupitelstva územního samosprávního celku Vznik a zánik mandátu Volby do jednotlivých zastupitelských orgánů A. Volby do Poslanecké sněmovny 130. Předmět soudního přezkumu voleb: registrovaná politická strana Rozsah soudního přezkumu voleb; aktivní legitimace k podání návrhu; privilegovanost politických stran a jejich koalic Náležitosti kandidátní listiny: podpis kandidáta Zápis do zvláštního seznamu voličů Volební kauce I Volební kauce II K vytváření koalic Volební systém: udělování přednostních hlasů Volební systém: počet poslanců volených v jednotlivých krajích Volební systém: umělá uzavírací klauzule Volební systém: k vymezení zásad poměrného zastoupení ; počet volebních krajů; minimální počet mandátů přidělovaných v jednotlivých krajích; volební formule; uzavírací klauzule pro koalice Volební systém: uspořádání volebního území; D Hondtova formule volebního dělitele Rovnost kandidujících subjektů: povinnosti médií vůči kandidujícím subjektům; vysílací čas ve veřejnoprávních médiích Volební kampaň: povinnosti médií vůči kandidujícím subjektům Volební kampaň: zákaz zveřejňování předvolebních a volebních výzkumů; nestrannost a vyváženost veřejnoprávních médií Nedostatek etiky prohlášení učiněných v rámci volební kampaně Soudní přezkum volební kampaně Čestnost a poctivost volební kampaně: kampaň směřující pouze k určitým skupinám voličů Volební kampaň: kritika činnosti fyzické osoby Zákaz volební agitace: podobizna hlavy státu Příspěvek na úhradu volebních nákladů I Příspěvek na úhradu volebních nákladů II B. Volby do Senátu 152. Náležitosti přihlášky k registraci: vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta Náležitosti přihlášky k registraci: neúplnost údajů Náležitosti přihlášky k registraci: petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta I Náležitosti přihlášky k registraci: petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta II Náležitosti přihlášky k registraci: politická příslušnost kandidáta

5 157. Náležitosti přihlášky k registraci: kauce Volební kauce I Volební kauce II Náležitosti přihlášky k registraci: důvody pro odmítnutí přihlášky Náležitosti přihlášky k registraci: k legislativní zkratce politická strana Doklad o státním občanství kandidáta: občanský průkaz Doklad o státním občanství kandidáta: osvědčení Ministerstva vnitra Legitimace k podání návrhu na zrušení registrace přihlášky; náležitosti přihlášky Legitimace k podání návrhu na neplatnost voleb; rozdíl v postavení nezávislého kandidáta a kandidáta politické strany Neplatnost voleb: nezávislí kandidáti Řízení o návrhu na neplatnost voleb; účastenství v řízení; k principu koncentrace Volební systém: nezávislí kandidáti; petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta Čestnost a poctivost volební kampaně: zákaz volební agitace v době před volbami Čestnost a poctivost volební kampaně: přístup ke komunikačním prostředkům územních samosprávných celků I Čestnost a poctivost volební kampaně: přístup ke komunikačním prostředkům územních samosprávných celků II Čestnost a poctivost volební kampaně: k označení nezávislý kandidát Čestnost a poctivost volební kampaně: evidence v seznamech spolupracovníků Státní bezpečnosti Oznámení o době a místě konání voleb K postavení okrskové volební komise C. Volby do Evropského parlamentu 176. Aplikace Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v případě voleb do Evropského parlamentu Nepřípustnost návrhu na pozastavení činnosti politické strany v době voleb do Evropského parlamentu Náležitosti kandidátní listiny: doklad o státním občanství kandidáta Volební systém: udělování přednostních hlasů; neplatnost voleb Povaha lhůty pro podání návrhu ve věcech volebních D. Volby do zastupitelstev krajů 181. Návrh na neplatnost voleb Lhůta pro podání návrhu ve věci registrace kandidátní listiny; doručování vyvěšením na úřední desku Hlasování mimo volební místnost E. Volby do zastupitelstev obcí 184. Náležitosti kandidátní listiny; registrace kandidátní listiny Lhůta pro podání návrhu ve věci registrace kandidátní listiny Registrace kandidátní listiny: zmocněnec volební strany K pojmu volební strana I K pojmu volební strana II Princip rovnosti: stanovení volebních obvodů Aktivní a pasivní volební právo: místo trvalého pobytu Pasivní volební právo: podmínka trvalého pobytu Actio popularis ; neúčast ve volbách Neplatnost voleb: pochybení okrskové volební komise Neplatnost voleb: nepodložené domněnky; více klíčů od volební místnosti Neplatnost voleb: opakování voleb Neplatnost voleb: náležitosti úřední obálky Neplatnost voleb: předání nezapečetěné volební dokumentace Neplatnost voleb: počet členů okrskové volební komise K postavení okrskové volební komise Porušení zákazu volební agitace a propagace volební strany Stížnost proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Stížnost proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce; porušení aktivního a pasivního volebního práva

6 203. Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy: výplata příspěvku na mandát; soudní přezkum rozhodnutí Nevyplacení příspěvku na mandát za volby do zastupitelstva hlavního města Prahy: narušení volné soutěže politických stran II. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH REFEREND 2.1 Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii 205. Náležitosti hlasovacích lístků Rozsah a podoba soudního přezkumu ve věci referenda Legitimace k podání návrhu na soudní přezkum referenda Přednostní projednání návrhu na soudní přezkum referenda Otázka pro referendum Pravidla pro vedení kampaně Právní povaha referenda; otázka pro referendum Právo hlasovat v referendu; podmínka trvalého pobytu Místní referendum 213. Návrh přípravného výboru na konání místního referenda; náležitosti návrhu Náležitosti návrhu; konání referenda na území části obce; nepřípustnost konání místního referenda Účel místního referenda; cyklení referend Nepřípustnost konání referenda o otázce, zda má být vyhlášeno referendum K účelu místního referenda; nepřípustnost konání místního referenda; rozhodování o položené otázce ve zvláštním řízení Nepřípustnost konání místního referenda; neplatnost přijatého rozhodnutí Soudní ochrana ve věcech místního referenda; legitimace přípravného výboru k procesním úkonům Nečinnost zastupitelstva obce v souvislosti s návrhem na vyhlášení místního referenda; lidová iniciativa Ústavní zakotvení lidové iniciativy Aplikace soudního řádu správního III. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH POLITICKÝCH STRAN (HNUTÍ) 3.1 Právo svobodně se sdružovat v politických stranách 223. Přípustnost zásahů státu do práva sdružovacího Právo svobodně se sdružovat v politických stranách: státní zaměstnanci Právo svobodně se sdružovat v politických stranách: policisté Stanovení podmínek členství v politické straně Právo sdružovat se v politických stranách: svoboda projevu Jednotlivé aspekty práva politických stran A. Volná soutěž politických stran (svobodná soutěž politických sil) 228. Základy politického systému České republiky Volná soutěž politických stran: volební systém pro volby do Poslanecké sněmovny

7 230. Svobodná soutěž politických sil: povinnosti médií vůči kandidujícím subjektům Volná soutěž politických stran: financování politických stran I Volná soutěž politických stran: financování politických stran II Volná soutěž politických stran: volební kauce Volná soutěž politických stran: nevyplacení příspěvku na mandát Vyjádření principu svobodné soutěže politických sil ve volebním právu Výklad volebních předpisů v souladu s účely a cíli ochrany svobodné soutěže politických sil Výklad volebních předpisů v souladu s účely a cíli ochrany svobodné soutěže politických sil; eliminace formálně pozitivistických přístupů B. Právní vymezení politických stran a hnutí 238. Právní postavení politických stran v rámci ústavního systému ČR Ústavní východiska; definice politické strany Politické strany ve vztahu k odborovým organizacím; vyloučení z odborové organizace pro prosazování politických názorů Právní subjektivita organizační složky politické strany Politická strana jakožto právnická osoba K funkcím politických stran Funkce politických stran v rámci ústavního systému ČR; soudní přezkum Smlouvy o vytvoření stabilního politického prostředí Právní odpovědnost předsedy politické strany; neoprávněný zásah do osobnostních práv K legislativní zkratce politická strana ; členství v politické straně K pojmu volební strana ; registrace politických stran Zákaz propagace politických stran I Zákaz propagace politických stran II Sankcionování opozičních politiků (politických stran) za kritiku vlády; svoboda projevu Soudní ochrana ve věcech politických stran: legitimace politické strany k podání návrhu C. Vznik a zánik politických stran 252. Odůvodnění rozhodnutí o odmítnutí návrhu na registraci politické strany Odmítnutí návrhu na registraci politické strany: právní kontinuita s komunistickým režimem Odmítnutí návrhu na registraci politické strany podle zákona č. 83/1990 Sb K registraci politické strany; podávání kandidátních listin Odmítnutí návrhu na registraci změny stanov politické strany Změna stanov a názvu politické strany Zánik politické strany; právní nástupnictví Právní nástupnictví politických stran; majetek České strany sociálně demokratické D. Pozastavení činnosti politické strany 260. Opakované nepředložení výroční finanční zprávy Závady ve výroční finanční zprávě politické strany Nepřípustnost návrhu na pozastavení činnosti politické strany: ochranná doba (volby do Evropského parlamentu) Nepřípustnost návrhu na pozastavení činnosti politické strany: ochranná doba (volby do Senátu) Výchozí skutkový stav pro rozhodnutí o pozastavení činnosti politické strany E. Rozpuštění politické strany 265. Důvody pro rozpuštění politické strany: vyzývání k autonomii části území Přesvědčivost a naléhavost důvodů rozhodnutí o rozpuštění politické strany

8 267. Hodnocení důvodů rozhodnutí o rozpuštění politické strany; rozpor cílů politické strany se základními principy demokracie Rozpuštění politické strany z důvodu jejího náboženského charakteru Rozpuštění politické strany: přiměřenost zásahů státu Trvání skutečností, pro které byla činnost politické strany pozastavena Závady ve výroční finanční zprávě politické strany Nepřípustnost návrhu na rozpuštění politické strany: ochranná doba (volby do Senátu) Přezkum rozhodnutí o rozpuštění politické strany; legitimace k podání návrhu Financování a majetek politických stran A. Majetek politických stran 274. Navrácení majetku KSČ lidu; právní povaha navrácení majetku Komunistické strany Československa Navracení majetku KSČ lidu; majetková práva organizačních jednotek politických stran Právní nástupnictví politických stran; majetek České strany sociálně demokratické B. Státní financování politických stran 277. Smysl státního financování politických stran; jednotlivé formy financování Kontrola financování politických stran; k podnikání politických stran Stanovení hranice pro výplatu stálého příspěvku K příspěvku na mandát a stálému příspěvku Příspěvek na mandát: přechod nároku na právního nástupce politické strany Nevyplacení příspěvku na mandát za volby do zastupitelstva hlavního města Prahy Příspěvek na úhradu volebních nákladů I Příspěvek na úhradu volebních nákladů II Povinnost předkládat výroční finanční zprávy I Povinnost předkládat výroční finanční zprávy II Význam předložení výroční zprávy pro rozhodnutí o pozastavení činnosti politické strany Soudní přezkum voleb a financování politických stran Soudní přezkum sdělení Ministerstva financí o výplatě příspěvku na mandát Přehled uveřejněných judikátů podle právních předpisů Věcný rejstřík

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být: - registrované politické strany a politická hnutí,

Více

Dotazy a odpovědi k přímé volbě prezidenta

Dotazy a odpovědi k přímé volbě prezidenta Dotazy a odpovědi k přímé volbě prezidenta Je předkladatel kandidátní listiny oprávněn navrhovat sám sebe jako kandidáta? Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů a

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Vzor Kandidátní listiny volební strany pro volby do zastupitelstva obce

Vzor Kandidátní listiny volební strany pro volby do zastupitelstva obce Vzor Kandidátní listiny volební strany pro volby do zastupitelstva obce Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce... název volební strany název volební strany a označení, o jaký typ volební strany

Více

a) Kandidátní listiny volebních stran dle typu:

a) Kandidátní listiny volebních stran dle typu: VZORY kandidátních listin, prohlášení kandidáta a petice podporující kandidaturu pro volby do zastupitelstev obcí podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 294/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 30. srpna 2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky Ministerstvo vnitra stanoví podle 69 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.,

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014

Informace pro volební strany. pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Městský úřad Třebíč Informace pro volební strany pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 Termín voleb do zastupitelstev obcí Ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Strana 1 (celkem 18) OBSAH: 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÉ 9.4.2011

Strana 1 (celkem 18) OBSAH: 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÉ 9.4.2011 Strana 1 (celkem 18) OBSAH: 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÉ 9.4.2011 2. KANDIDÁTNÍ LISTINY 2.1. Pasivní volební právo (právo být volen) 2.1.1. Neslučitelnost funkcí 2.2.

Více

Výtahy z právních předpisů pro volební strany volby do zastupitelstev obcí v r. 2014

Výtahy z právních předpisů pro volební strany volby do zastupitelstev obcí v r. 2014 Výtahy z právních předpisů pro volební strany volby do zastupitelstev obcí v r. 2014 černě text právního předpisu; červeně komentář a doporučení; zeleně příklady Výtah ze zákona č.491/2001 Sb., o volbách

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti samosprávy (územní a profesní)

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti samosprávy (územní a profesní) PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti samosprávy (územní a profesní) Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti samosprávy (územní a profesní) Sestavil Milan Podhrázký

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 do ao Volební strany didovat ve volbách do zastupitelstev obcí, tj. volební strany, o sdružování v politických stranách a v p Dále toto ustanove

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září 1995 ČÁST PRVNÍ. Oddíl první. Obecná ustanovení

247/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 27. září 1995 ČÁST PRVNÍ. Oddíl první. Obecná ustanovení Systém ASPI - stav k 30.8.2013 do částky 102/2013 Sb. a 35/2013 Sb.m.s. - RA447 247/1995 Sb. - o volbách do Parlamentu České republiky - poslední stav textu Změna: 212/1996 Sb. Změna: 243/1999 Sb. Změna:

Více

1. Kontaktní pracovník ÚMO ÚL město Registrační úřad. 2. Právní předpisy. 3. Informace a vzory pro volební strany

1. Kontaktní pracovník ÚMO ÚL město Registrační úřad. 2. Právní předpisy. 3. Informace a vzory pro volební strany 1. Kontaktní pracovník ÚMO ÚL město Registrační úřad 2. Právní předpisy 3. Informace a vzory pro volební strany 1. Kontaktní pracovníci ÚMO ÚL město Registrační úřad REGISTRAČNÍ ÚŘAD V souladu se zněním

Více

Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II.

Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. Účast veřejnosti ve veřejné správě Výkon ústavně zaručených práv II. 16. dubna 2015 Osnova II. bloku výkon ústavně zaručených práv II. právo petiční právo shromažďovací právo petiční účast ve správních

Více

Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li

Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li l1xijn n 1 Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím ze dne 12. června 2014 č. I 12/2014 a stanovil dny

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

ČÁST PRVNÍ Volby do zastupitelstev obcí. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Volby do zastupitelstev obcí. HLAVA I Obecná ustanovení 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 230/2002 Sb., č. 96/2005 Sb., č. 320/2009 Sb., č. 222/2012 Sb., č. 275/2012 Sb.

Více

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ Praha 2006 ISBN: 80-7282-051-6 Legenda: ČÁST A ČÁST B ČÁST C ČÁST D ČÁST E ČÁST F ČÁST G1 ČÁST G2 ČÁST H OBECNÁ

Více

Interní předpis klubu Silicon Hill. Volební řád. 1 Obecná ustanovení

Interní předpis klubu Silicon Hill. Volební řád. 1 Obecná ustanovení Interní předpis klubu Silicon Hill Volební řád 1 Obecná ustanovení (1) Tento předpis upravuje podmínky výkonu volebního práva a vyhlašování, průběh a zpracování výsledků voleb do představenstva a dozorčí

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění. ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění. Předsednictvo České národní rady vyhlašuje úplné znění zákona České národní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ. Praha 2010

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ. Praha 2010 METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ Praha 2010 ISBN: 80-7282-051-6 Legenda: ČÁST A OBECNÁ ČÁST ČÁST B VYNÁLEZY A DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ ČÁST

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů Page 1 of 47 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Poskytnutí informace na žádost podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informace na žádost podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Úřad městské části Praha 10 Odbor kontroly a komunikace Váš dopis zn.: Naše značka: SZ P10-045657/2015/01 Vyřizuje linka: Mgr. Bendová/743 V Praze dne: 22. 5. 2015 Transparency International Česká republika,

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor

Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Volební řád pro volby delegátů na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Krušnohor Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 14.6.2007 14.6.2007 0 Dne: 14.6.2007 Dne: 14.6.2007 1 / 6 Výklad pojmů

Více

409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003

409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003 409/2003 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 5. listopadu 2003 k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění vyhlášek č. 251/2006 Sb. a č.

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 25. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_331 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak?

Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? veřejný ochránce práv VOP ombudsman ochránce - 1-1. KDO Kdo se jím může stát? Kdo jím už byl a kdo je jím aktuálně? Jak se může osoba stát ochráncem? Na jak dlouho

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

OBSAH. Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK. 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11. 2 Co může být pomůckami?... 12

OBSAH. Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK. 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11. 2 Co může být pomůckami?... 12 OBSAH Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11 2 Co může být pomůckami?... 12 3 Pravidla pro použití pomůcek... 14 3.1 Kdy je možno použít pomůcek?... 14 3.2 Pomůcky

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech práva na informace

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech práva na informace PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech práva na informace Slovo úvodem....................... 11 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADY PRÁVA NA INFORMACE... 17 I. Základní principy............... 17 1. Střet práva na informace s právem

Více

Dozorová činnost ÚOHS. Josef CHÝLE Místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 1. 10. 2015

Dozorová činnost ÚOHS. Josef CHÝLE Místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 1. 10. 2015 Dozorová činnost ÚOHS Josef CHÝLE Místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 1. 10. 2015 Základní charakteristika ÚOHS Způsob řízení Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti ÚOHS, 1 V čele Úřadu je

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování Otázka: Občan v demokratické společnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): LucieK 1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti občané se podílejí na politickém rozhodování

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Pracovní list. Mgr. Ing. Šárka Dytková

Pracovní list. Mgr. Ing. Šárka Dytková Ústava ČR 1. část Pracovní list Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

62/2003 Sb. ZÁKON ze dne 18. února 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

62/2003 Sb. ZÁKON ze dne 18. února 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 62/2003 Sb. ZÁKON ze dne 18. února 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů Změna: 320/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: VOLBY DO EVROPSKÉHO

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Volby Akt, při kterém volí právoplatní voliči své

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace FORMY DEMOKRACIE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Radniční periodika po novele tiskového zákona. Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014

Radniční periodika po novele tiskového zákona. Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014 Radniční periodika po novele tiskového zákona Mgr. Petra Bielinová, advokát České Budějovice 30.1.2014 Prameny právní úpravy vydávání radničních periodik (RP) Ústava ČR: rovná soutěž politických stran,

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

STANOVY POLITICKÉ STRANY TOP 09

STANOVY POLITICKÉ STRANY TOP 09 STANOVY POLITICKÉ STRANY TOP 09 ČLÁNEK 1: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ TOP 09 (dále jen strana ) je politickou stranou ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP)

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád PS ČLS JEP (dále jen Volební řád) vychází z příslušných ustanovení

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád SNN (dále jen Volební řád) vychází z příslušných

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

(1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu.

(1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu. 247/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995 o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., zákona

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 297/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Spolek divadelních ochotníků Sedlčany. Valné hromady OBSAH:

VOLEBNÍ ŘÁD. Spolek divadelních ochotníků Sedlčany. Valné hromady OBSAH: Spolek divadelních ochotníků Sedlčany VOLEBNÍ ŘÁD Valné hromady OBSAH: (1) Základní ustanovení... 2 (2) Obecná pravidla voleb... 2 (3) Volební a volené orgány... 2 (4) Výbor... 2 (5) Volební komise...

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád

Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Interní předpis Studentské rady č. 01 Volební řád Článek 1 Vyhlašování voleb 1) Volby do Studentské rady Vysoké školy ekonomie a managementu (dále jen VŠEM ) vyhlašuje Volební komise nejpozději 30 dní

Více

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR PhDr. Petr Kolář, Ph.D. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Informační podklad č. 1.172

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Obsah. Seznam zkratek Předmluva KAPITOLA 2. KAPITOLA 3. KAPITOLA

Obsah. Seznam zkratek Předmluva KAPITOLA 2. KAPITOLA 3. KAPITOLA Obsah Seznam zkratek........................................... 10 Předmluva............................................... 13 1. KAPITOLA Vývoj a historie daňové kontroly........................ 15 1.1

Více