PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran"

Transkript

1 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu účinná politická demokracie Význam právní úpravy volebního systému v rámci demokratického právního státu K pojmu zákonodárný sbor K pojmu volební zákon ; role Senátu při přijímaní předpisů upravujících volební proces Vymezení objektivního a subjektivního volebního práva K principu rovnosti ve volebním právu Princip rovnosti: stanovení volebních obvodů Tajnost hlasování: volební místnost Tajnost hlasování: žádost o hlasování mimo volební místnost Princip přímých voleb Princip reprezentativnosti Vyjádření principu svobodné soutěže politických sil ve volebním právu Výklad volebních předpisů v souladu s účely a cíly demokratického právního státu I Výklad volebních předpisů v souladu s účely a cíly demokratického právního státu II Výklad volebních předpisů: eliminace formálně pozitivistických přístupů Nepřípustnost zvýhodňování některých politických stran v rozhlasovém a televizním vysílání Rovnost kandidujících subjektů: povinnosti médií B. Aktivní a pasivní volební právo 18. Překážky výkonu aktivního volebního práva: osoby odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody Překážky výkonu aktivního a pasivního volebního práva: státní zaměstnanci Rozhodnutí o nesplnění podmínek nezbytných pro výkon pasivního volebního práva: znalost úředního jazyka Pozastavení výkonu hlasovacího práva: příslušnost k mafii Aktivní volební právo: podmínka zápisu ve zvláštním seznamu voličů Aktivní volební právo: osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům Aktivní a pasivní volební právo: místo trvalého pobytu Pasivní volební právo: podmínka trvalého pobytu Aktivní volební právo: důsledky zrušení trvalého pobytu na území České republiky Pasivní volební právo: rovné postavení kandidátů politických stran a nezávislých kandidátů Obsah pasivního volebního práva Porušení aktivního a pasivního volebního práva: rozhodování soudu o stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Pasivní volební právo: doklad o státním občanství kandidáta (volby do Senátu) Pasivní volební právo: doklad o státním občanství kandidáta (volby do Evropského parlamentu)

2 32. K právu podílet se na správě věcí veřejných Rovný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím Rovný přístup k voleným a jiným veřejným funkcím; náležitosti přihlášky k registraci kandidáta pro volby do Senátu Soudní přezkum voleb A. Obecné otázky soudního řízení ve věcech voleb 35. Funkce soudního přezkumu voleb Soudní přezkum voleb: volební vady Soudní přezkum voleb: princip ochrany mandátu Důsledky rozhodnutí soudu ve volební věci; opakování voleb Algoritmus soudního přezkumu voleb Rozsah soudního přezkumu voleb; k pojmu relevantní protiprávnost Vázanost soudu předchozím rozhodnutím ve volební věci Soudní přezkum voleb: actio popularis Opravný prostředek proti rozhodnutí ve věci ověření volby senátora: posuzovaná hlediska Opravný prostředek proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora: hodnocení volebních vad soudem Elektronická a faxová podání Předběžné opatření Náležitosti návrhu: návrh na neplatnost volby kandidáta Procesní specifika soudního přezkumu voleb: prominutí zmeškání lhůty k provedení úkonu K užití principu koncentrace v řízení o návrhu ve volební věci Přípustnost kasační stížnosti ve volebních věcech: ochrana zániku mandátu Přípustnost kasační stížnosti ve volebních věcech: obnova řízení Aplikace soudního řádu správního Soudní přezkum voleb: financování politických stran Soudní přezkum voleb: volební kampaň Soudní přezkum voleb: ústnost soudního jednání B. Lhůta pro podání návrhu ve věcech voleb 56. Povaha lhůty Návrh na neplatnost volby kandidáta Návrh na neplatnost volby kandidáta: předčasnost návrhu Návrh na neplatnost volby kandidáta: opožděnost návrhu Návrh na neplatnost voleb do zastupitelstev krajů Registrace kandidátní listiny pro volby do Senátu Registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů Registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí C. Účastníci soudního řízení ve věcech voleb 64. Soudní přezkum voleb: k pojmu jeho věc Odepření účastenství v řízení na základě protiústavního právního předpisu Legitimace k podání návrhu ve věci registrace kandidátní listiny; volby do zastupitelstev obcí Legitimace k podání návrhu na zrušení registrace přihlášky; volby do Senátu Ochrana ve věcech registrace Rozsah soudního přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny; legitimace k podání návrhu Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; volby do Poslanecké sněmovny I Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; volby do Poslanecké sněmovny II Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; volby do Poslanecké sněmovny III Legitimace k podání návrhu na neplatnost voleb; volby do Senátu Účastenství v řízení o návrhu na neplatnost voleb; volby do Senátu I

3 75. Účastenství v řízení o návrhu na neplatnost voleb; volby do Senátu II Jednotlivá řízení ve věcech soudního přezkumu voleb A. Soudní ochrana ve věcech seznamů voličů 76. Zápis ve zvláštním seznamu voličů: odepření výkonu volebního práva Zápis ve zvláštním seznamu voličů; psychiatrická léčebna...86 B. Soudní ochrana ve věcech registrace 78. Práva účastníků řízení o registraci; procesní úkony účastníků Předmět soudního přezkumu; registrace politické strany Účastenství v soudním řízení Aktivní legitimace k podání návrhu Lhůta pro podání návrhu I Lhůta pro podání návrhu II Lhůta pro podání návrhu; doručování vyvěšením na úřední desku Vztah k řízení o návrhu na neplatnost volby kandidáta Vztah k řízení o návrhu na neplatnost voleb do Senátu; náležitosti přihlášky k registraci Náležitosti přihlášky k registraci kandidáta pro volby do Senátu; petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta Náležitosti kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu: doklad o státním občanství kandidáta Registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí: zmocněnec volební strany C. Neplatnost voleb, hlasování a neplatnost volby kandidáta 90. Rozsah soudního přezkumu voleb do Poslanecké sněmovny; aktivní legitimace k podání návrhu Rozsah soudního přezkumu; k pojmu relevantní protiprávnost Rozsah soudního přezkumu: neplatnost volby kandidátů a jejich náhradníků Algoritmus soudního přezkumu ve věci návrhu na neplatnost voleb Funkce řízení ve věci neplatnosti voleb; účastenství v řízení Funkce soudního přezkumu voleb: přepočítávání výsledků voleb soudem Lhůta pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta Lhůta pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; předčasnost návrhu Lhůta pro podání návrhu na neplatnost volby kandidáta; opožděnost návrhu Lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb Náležitosti návrhu na neplatnost volby kandidáta Účastenství v řízení: neplatnost voleb do Senátu; k principu koncentrace Intenzita porušení zákona; k označení nezávislý kandidát Porušení volebního zákona: udělování přednostních hlasů Nezávislí kandidáti: neplatnost voleb do Senátu Porušení zákazu volební agitace a propagace volební strany: intenzita porušení zákona Volební kampaň: přístup ke komunikačním prostředkům územních samosprávných celků Porušení volebního zákona: čestnost a poctivost volební kampaně; zákaz volební agitace v době před volbami Čestnost a poctivost volební kampaně: evidence v seznamech spolupracovníků Státní bezpečnosti Tajnost hlasování: neplatnost voleb do Senátu Pochybení okrskové volební komise: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí Nepodložené domněnky: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí Opakování voleb: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí Náležitosti úřední obálky: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí Předání nezapečetěné volební dokumentace: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí

4 115. Počet členů okrskové volební komise: neplatnost voleb do zastupitelstev obcí K postavení okrskové volební komise Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta I Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta II Legitimace k podání návrhu na neplatnost volby kandidáta III Vznik a zánik mandátu Nevyplacení příspěvku na mandát Vady registrace kandidátní listiny K namítané nesplnitelnosti volebních slibů Vztah k řízení ve věcech registrace kandidátní listiny D. Ochrana ve věcech zániku mandátu 125. Přípustnost kasační stížnosti Zánik mandátu zaměstnance pověřeného obecního úřadu Zánik mandátu; zrušení protiústavního právního předpisu Trest zákazu činnosti výkonu funkce člena zastupitelstva územního samosprávního celku Vznik a zánik mandátu Volby do jednotlivých zastupitelských orgánů A. Volby do Poslanecké sněmovny 130. Předmět soudního přezkumu voleb: registrovaná politická strana Rozsah soudního přezkumu voleb; aktivní legitimace k podání návrhu; privilegovanost politických stran a jejich koalic Náležitosti kandidátní listiny: podpis kandidáta Zápis do zvláštního seznamu voličů Volební kauce I Volební kauce II K vytváření koalic Volební systém: udělování přednostních hlasů Volební systém: počet poslanců volených v jednotlivých krajích Volební systém: umělá uzavírací klauzule Volební systém: k vymezení zásad poměrného zastoupení ; počet volebních krajů; minimální počet mandátů přidělovaných v jednotlivých krajích; volební formule; uzavírací klauzule pro koalice Volební systém: uspořádání volebního území; D Hondtova formule volebního dělitele Rovnost kandidujících subjektů: povinnosti médií vůči kandidujícím subjektům; vysílací čas ve veřejnoprávních médiích Volební kampaň: povinnosti médií vůči kandidujícím subjektům Volební kampaň: zákaz zveřejňování předvolebních a volebních výzkumů; nestrannost a vyváženost veřejnoprávních médií Nedostatek etiky prohlášení učiněných v rámci volební kampaně Soudní přezkum volební kampaně Čestnost a poctivost volební kampaně: kampaň směřující pouze k určitým skupinám voličů Volební kampaň: kritika činnosti fyzické osoby Zákaz volební agitace: podobizna hlavy státu Příspěvek na úhradu volebních nákladů I Příspěvek na úhradu volebních nákladů II B. Volby do Senátu 152. Náležitosti přihlášky k registraci: vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta Náležitosti přihlášky k registraci: neúplnost údajů Náležitosti přihlášky k registraci: petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta I Náležitosti přihlášky k registraci: petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta II Náležitosti přihlášky k registraci: politická příslušnost kandidáta

5 157. Náležitosti přihlášky k registraci: kauce Volební kauce I Volební kauce II Náležitosti přihlášky k registraci: důvody pro odmítnutí přihlášky Náležitosti přihlášky k registraci: k legislativní zkratce politická strana Doklad o státním občanství kandidáta: občanský průkaz Doklad o státním občanství kandidáta: osvědčení Ministerstva vnitra Legitimace k podání návrhu na zrušení registrace přihlášky; náležitosti přihlášky Legitimace k podání návrhu na neplatnost voleb; rozdíl v postavení nezávislého kandidáta a kandidáta politické strany Neplatnost voleb: nezávislí kandidáti Řízení o návrhu na neplatnost voleb; účastenství v řízení; k principu koncentrace Volební systém: nezávislí kandidáti; petice podporující kandidaturu nezávislého kandidáta Čestnost a poctivost volební kampaně: zákaz volební agitace v době před volbami Čestnost a poctivost volební kampaně: přístup ke komunikačním prostředkům územních samosprávných celků I Čestnost a poctivost volební kampaně: přístup ke komunikačním prostředkům územních samosprávných celků II Čestnost a poctivost volební kampaně: k označení nezávislý kandidát Čestnost a poctivost volební kampaně: evidence v seznamech spolupracovníků Státní bezpečnosti Oznámení o době a místě konání voleb K postavení okrskové volební komise C. Volby do Evropského parlamentu 176. Aplikace Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v případě voleb do Evropského parlamentu Nepřípustnost návrhu na pozastavení činnosti politické strany v době voleb do Evropského parlamentu Náležitosti kandidátní listiny: doklad o státním občanství kandidáta Volební systém: udělování přednostních hlasů; neplatnost voleb Povaha lhůty pro podání návrhu ve věcech volebních D. Volby do zastupitelstev krajů 181. Návrh na neplatnost voleb Lhůta pro podání návrhu ve věci registrace kandidátní listiny; doručování vyvěšením na úřední desku Hlasování mimo volební místnost E. Volby do zastupitelstev obcí 184. Náležitosti kandidátní listiny; registrace kandidátní listiny Lhůta pro podání návrhu ve věci registrace kandidátní listiny Registrace kandidátní listiny: zmocněnec volební strany K pojmu volební strana I K pojmu volební strana II Princip rovnosti: stanovení volebních obvodů Aktivní a pasivní volební právo: místo trvalého pobytu Pasivní volební právo: podmínka trvalého pobytu Actio popularis ; neúčast ve volbách Neplatnost voleb: pochybení okrskové volební komise Neplatnost voleb: nepodložené domněnky; více klíčů od volební místnosti Neplatnost voleb: opakování voleb Neplatnost voleb: náležitosti úřední obálky Neplatnost voleb: předání nezapečetěné volební dokumentace Neplatnost voleb: počet členů okrskové volební komise K postavení okrskové volební komise Porušení zákazu volební agitace a propagace volební strany Stížnost proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Stížnost proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce; porušení aktivního a pasivního volebního práva

6 203. Volby do zastupitelstva hlavního města Prahy: výplata příspěvku na mandát; soudní přezkum rozhodnutí Nevyplacení příspěvku na mandát za volby do zastupitelstva hlavního města Prahy: narušení volné soutěže politických stran II. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH REFEREND 2.1 Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii 205. Náležitosti hlasovacích lístků Rozsah a podoba soudního přezkumu ve věci referenda Legitimace k podání návrhu na soudní přezkum referenda Přednostní projednání návrhu na soudní přezkum referenda Otázka pro referendum Pravidla pro vedení kampaně Právní povaha referenda; otázka pro referendum Právo hlasovat v referendu; podmínka trvalého pobytu Místní referendum 213. Návrh přípravného výboru na konání místního referenda; náležitosti návrhu Náležitosti návrhu; konání referenda na území části obce; nepřípustnost konání místního referenda Účel místního referenda; cyklení referend Nepřípustnost konání referenda o otázce, zda má být vyhlášeno referendum K účelu místního referenda; nepřípustnost konání místního referenda; rozhodování o položené otázce ve zvláštním řízení Nepřípustnost konání místního referenda; neplatnost přijatého rozhodnutí Soudní ochrana ve věcech místního referenda; legitimace přípravného výboru k procesním úkonům Nečinnost zastupitelstva obce v souvislosti s návrhem na vyhlášení místního referenda; lidová iniciativa Ústavní zakotvení lidové iniciativy Aplikace soudního řádu správního III. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH POLITICKÝCH STRAN (HNUTÍ) 3.1 Právo svobodně se sdružovat v politických stranách 223. Přípustnost zásahů státu do práva sdružovacího Právo svobodně se sdružovat v politických stranách: státní zaměstnanci Právo svobodně se sdružovat v politických stranách: policisté Stanovení podmínek členství v politické straně Právo sdružovat se v politických stranách: svoboda projevu Jednotlivé aspekty práva politických stran A. Volná soutěž politických stran (svobodná soutěž politických sil) 228. Základy politického systému České republiky Volná soutěž politických stran: volební systém pro volby do Poslanecké sněmovny

7 230. Svobodná soutěž politických sil: povinnosti médií vůči kandidujícím subjektům Volná soutěž politických stran: financování politických stran I Volná soutěž politických stran: financování politických stran II Volná soutěž politických stran: volební kauce Volná soutěž politických stran: nevyplacení příspěvku na mandát Vyjádření principu svobodné soutěže politických sil ve volebním právu Výklad volebních předpisů v souladu s účely a cíli ochrany svobodné soutěže politických sil Výklad volebních předpisů v souladu s účely a cíli ochrany svobodné soutěže politických sil; eliminace formálně pozitivistických přístupů B. Právní vymezení politických stran a hnutí 238. Právní postavení politických stran v rámci ústavního systému ČR Ústavní východiska; definice politické strany Politické strany ve vztahu k odborovým organizacím; vyloučení z odborové organizace pro prosazování politických názorů Právní subjektivita organizační složky politické strany Politická strana jakožto právnická osoba K funkcím politických stran Funkce politických stran v rámci ústavního systému ČR; soudní přezkum Smlouvy o vytvoření stabilního politického prostředí Právní odpovědnost předsedy politické strany; neoprávněný zásah do osobnostních práv K legislativní zkratce politická strana ; členství v politické straně K pojmu volební strana ; registrace politických stran Zákaz propagace politických stran I Zákaz propagace politických stran II Sankcionování opozičních politiků (politických stran) za kritiku vlády; svoboda projevu Soudní ochrana ve věcech politických stran: legitimace politické strany k podání návrhu C. Vznik a zánik politických stran 252. Odůvodnění rozhodnutí o odmítnutí návrhu na registraci politické strany Odmítnutí návrhu na registraci politické strany: právní kontinuita s komunistickým režimem Odmítnutí návrhu na registraci politické strany podle zákona č. 83/1990 Sb K registraci politické strany; podávání kandidátních listin Odmítnutí návrhu na registraci změny stanov politické strany Změna stanov a názvu politické strany Zánik politické strany; právní nástupnictví Právní nástupnictví politických stran; majetek České strany sociálně demokratické D. Pozastavení činnosti politické strany 260. Opakované nepředložení výroční finanční zprávy Závady ve výroční finanční zprávě politické strany Nepřípustnost návrhu na pozastavení činnosti politické strany: ochranná doba (volby do Evropského parlamentu) Nepřípustnost návrhu na pozastavení činnosti politické strany: ochranná doba (volby do Senátu) Výchozí skutkový stav pro rozhodnutí o pozastavení činnosti politické strany E. Rozpuštění politické strany 265. Důvody pro rozpuštění politické strany: vyzývání k autonomii části území Přesvědčivost a naléhavost důvodů rozhodnutí o rozpuštění politické strany

8 267. Hodnocení důvodů rozhodnutí o rozpuštění politické strany; rozpor cílů politické strany se základními principy demokracie Rozpuštění politické strany z důvodu jejího náboženského charakteru Rozpuštění politické strany: přiměřenost zásahů státu Trvání skutečností, pro které byla činnost politické strany pozastavena Závady ve výroční finanční zprávě politické strany Nepřípustnost návrhu na rozpuštění politické strany: ochranná doba (volby do Senátu) Přezkum rozhodnutí o rozpuštění politické strany; legitimace k podání návrhu Financování a majetek politických stran A. Majetek politických stran 274. Navrácení majetku KSČ lidu; právní povaha navrácení majetku Komunistické strany Československa Navracení majetku KSČ lidu; majetková práva organizačních jednotek politických stran Právní nástupnictví politických stran; majetek České strany sociálně demokratické B. Státní financování politických stran 277. Smysl státního financování politických stran; jednotlivé formy financování Kontrola financování politických stran; k podnikání politických stran Stanovení hranice pro výplatu stálého příspěvku K příspěvku na mandát a stálému příspěvku Příspěvek na mandát: přechod nároku na právního nástupce politické strany Nevyplacení příspěvku na mandát za volby do zastupitelstva hlavního města Prahy Příspěvek na úhradu volebních nákladů I Příspěvek na úhradu volebních nákladů II Povinnost předkládat výroční finanční zprávy I Povinnost předkládat výroční finanční zprávy II Význam předložení výroční zprávy pro rozhodnutí o pozastavení činnosti politické strany Soudní přezkum voleb a financování politických stran Soudní přezkum sdělení Ministerstva financí o výplatě příspěvku na mandát Přehled uveřejněných judikátů podle právních předpisů Věcný rejstřík

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 491/2001 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů Změna: 230/2002 Sb. Změna: 238/1992 Sb. Změna: 283/2005 Sb. Změna: 320/2009 Sb. Změna: 309/2002 Sb.

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 2. března 2013 Politické hnutí ANO 2011 usiluje o odborně řízený, funkční a spravedlivý stát, který zajistí lepší kvalitu

Více

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II)

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II) GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI ŘEDITELSTVÍ MONITORINGU Štrasburk, 1. dubna 2011 Veřejné Greco Eval III Rep (2010) 10E Téma II Třetí kolo hodnocení Hodnotící zpráva České republiky

Více

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II)

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II) GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI ŘEDITELSTVÍ MONITORINGU Štrasburk, 1. dubna 2011 Veřejné Greco Eval III Rep (2010) 10E Téma II Třetí kolo hodnocení Hodnotící zpráva České republiky

Více

ZÁKONY O FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A KAMPANÍ V POBALTSKÝCH STÁTECH. Štěpán Pecháček, Ph.D.

ZÁKONY O FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A KAMPANÍ V POBALTSKÝCH STÁTECH. Štěpán Pecháček, Ph.D. ZÁKONY O FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A KAMPANÍ V POBALTSKÝCH STÁTECH Štěpán Pecháček, Ph.D. Studie č. 1.217 květen 2011 PI 1.217 2 Obsah: OBECNĚ... 3 LITVA... 3 ESTONSKO... 3 LOTYŠSKO... 4 VYMEZENÍ POLITICKÝCH

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 6. listopadu 2014 Cena Kč 122, 234. Zákon o státní službě O B S A H : 235. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Vydávání tzv. radničních novin v právních souvislostech

Vydávání tzv. radničních novin v právních souvislostech Vydávání tzv. radničních novin v právních souvislostech I. Cíl pojednání Vydávání tzv. radničních periodik je činností územní samosprávy, na níž se soustřeďuje pozornost teprve v poslední době a to především

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Předmět úpravy 231/2001 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ve znění zákonů č. 274/2003 Sb., č. 341/2004 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 626/2004 Sb.,

Více

PRÁVO SDRUŽOVACÍ A PRÁVO SHROMAŽĎOVACÍ - VYBRANÉ OTÁZKY

PRÁVO SDRUŽOVACÍ A PRÁVO SHROMAŽĎOVACÍ - VYBRANÉ OTÁZKY PRÁVO SDRUŽOVACÍ A PRÁVO SHROMAŽĎOVACÍ - VYBRANÉ OTÁZKY MONIKA HORÁKOVÁ, SOŇA POSPÍŠILOVÁ Právnická fakulta Univerzity Palackého, Česká republika Abstrakt Článek se zabývá právní úpravou práva sdružovacího

Více

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Obsah 1 Základní pojmy a zkratky... 3 1.1 Definice zkratek... 3 1.2 Pojmy... 3 2 Úvod... 5 3 Proces standardizace... 6

Více

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2 ZÁKON č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Problematika financování politických stran

Problematika financování politických stran MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra politologie Problematika financování politických stran Bakalářská práce Alena Romanová Vedoucí práce: Mgr. Anna Matušková UČO: 103054 Obor:

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX

Obsah. Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Seznam použitých zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v monografii... XIV O autorovi... XVII Úvodem... XIX Kapitola 1: Pojetí ústavních deklarací... 1 1.1 Deklarace práv jako revoluční a politické

Více