*A500X00YCLU5* A500X00YCLU5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*A500X00YCLU5* A500X00YCLU5"

Transkript

1 *A500X00YCLU5* A500X00YCLU5 Číslo SP-1/2016-ST 11. ledna kterým se stanoví požadavky pro služební, pracovní a vojenská místa, ve znění služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 6 ze dne 9. května 2016, služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 10 ze dne 2. června 2016, služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 12 ze dne 29. června 2016 a služebního předpisu státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 14 ze dne 22. července 2016 Státní tajemník v Ministerstvu obrany (dále jen státní tajemník ) jako služební orgán oprávněný podle 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen zákon o státní službě ), s t a n o v í podle 11 odst. 1 a 25 odst. 5 zákona o státní službě, jakož i v souladu s usnesením vlády ze dne 7. prosince 2015 č k návrhu systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2016, a rozhodnutím ministra obrany čj / ze dne 21. srpna 2015: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy Tímto služebním předpisem se vymezuje stanovení požadavku a) úrovně znalosti cizího jazyka, b) požadavku odborného zaměření vzdělání, c) jiného odborného požadavku potřebného pro výkon služby a d) požadavku způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s právním předpisem upravujícím ochranu utajovaných informací pro služební, pracovní a vojenská místa v Ministerstvu obrany jako služebním úřadu. Článek 2 Vymezení pojmů (1) Pod pojmem služební místo se rozumí místo systemizované podle 17 nebo 184 zákona o státní službě. (2) Pod pojmem pracovní místo se rozumí místo systemizované podle 172 nebo 184 zákona o státní službě. (3) Pod pojmem vojenské místo se rozumí systemizované místo určené pro služební zařazení vojáka z povolání. ČÁST DRUHÁ SLUŽEBNÍ MÍSTA Článek 3 Požadavky pro služební místa (1) Státní tajemník stanovuje pro služební místa uvedená v příloze 1 požadavky potřebné pro výkon služby: a) úrovně znalosti anglického, francouzského nebo německého jazyka anebo kombinace těchto cizích jazyků (dále jen úroveň znalosti cizího jazyka ), b) požadavek odborného zaměření vzdělání, c) jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby, d) požadavek způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s právním předpisem upravujícím ochranu utajovaných informací (dále jen požadavek způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi ). (2) Stanovení požadavku podle odstavce 1 pro služební místo v Ministerstvu obrany jako služebním úřadu musí vycházet z činnosti podle 5 zákona o státní službě a z nezbytnosti využití tohoto požadavku při výkonu služby. (3) Změna požadavku podle odstavce 1 je přípustná pouze tehdy, pokud dojde ke změně působnosti organizačního útvaru, ve kterém je systemizováno příslušné služební místo, nebo pokud dojde k podstatné změně podmínek, za kterých byl předcházející požadavek pro toto služební místo podle odstavce 1 schválen. Návrh změny spolu s odůvodněním podle odstavce 4 předkládají státnímu tajemníkovi představení přímo podřízení ministru obrany. 1) (4) Návrh stanovení požadavku v Ministerstvu obrany podle odstavce 1 pro nová služební místa předkládají představení přímo podřízení ministru obrany 1) v termínech stanovených státním tajemníkem. 1) Náměstci pro řízení sekcí, bezpečnostní ředitel Ministerstva obrany ředitel odboru bezpečnosti a ředitel odboru interního auditu.

2 SP- 1 / S T 2 Článek 4 Požadavek úrovně znalosti cizího jazyka (1) Požadavek úrovně znalosti cizího jazyka se stanovuje podle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech (dále jen seznam ). 2) (2) Seznam je uveřejněn na portálu STÁTNÍ SLUŽBA na adrese (3) Při stanovení požadavku úrovně znalosti cizího jazyka se použije kód, jenž je složen z písmena A anglický jazyk anebo F francouzský jazyk anebo N německý jazyk a čísla, které odpovídá standardizovanému stupni jazykových znalostí podle seznamu (první, druhá nebo třetí úroveň). Při stanovení kombinace požadavků úrovně znalosti cizího jazyka se použijí výrazy + či /. 3) (4) V tabulce počtů organizačního útvaru přímo podřízeného ministru obrany se uvádí požadavek úrovně znalosti cizího jazyka pro služební místa, která jsou uvedena v příloze 1. (5) Pokud dojde k nesrovnalosti mezi stanovením požadavku úrovně znalosti cizího jazyka uvedeného v příloze 1 a tabulkou počtů, je rozhodující text služebního předpisu. Článek 5 Požadavek odborného zaměření vzdělání (1) Požadavek odborného zaměření vzdělání pro služební místo se stanovuje podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání, kterou vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen klasifikace ). 4) Při stanovení alternativní kombinace požadavků odborného zaměření vzdělání se použije výraz /. (2) Klasifikace přizpůsobena zákonu o státní službě je uveřejněna na portálu STÁTNÍ SLUŽBA na adrese Článek 6 Jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby (1) Pod pojmem jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby (dále jen jiný odborný požadavek ) se rozumí takový požadavek, který závisí na odborných znalostech státního zaměstnance a který lze jednoznačně prokázat na základě příslušných listin. 5) (2) Za jiný odborný požadavek se nepovažuje a) požadavek spočívající v doložení praxe či požadavek odborného zaměření praxe. b) osobnostní ani charakterové vlastnosti a jiné neměřitelné požadavky, jejichž splnění nelze jednoznačně prokázat na základě příslušných listin. 6) Článek 7 Požadavek způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi v souladu s právním předpisem upravujícím ochranu utajovaných informací (1) Přehled požadavků způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi podléhá předběžnému souhlasu bezpečnostního ředitele Ministerstva obrany ředitele odboru bezpečnosti. (2) V tabulce počtů organizačního útvaru přímo podřízeného ministru obrany se uvádí požadavek způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi pro služební místa, která jsou uvedena v příloze 1. (3) Pokud dojde k nesrovnalosti mezi stanovením požadavku způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi uvedeného v příloze 1 a tabulkou počtů, je rozhodující text služebního předpisu. ČÁST TŘETÍ PRACOVNÍ MÍSTA Článek 8 Požadavek úrovně znalosti cizího jazyka a požadavek způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi pro pracovní místa v Ministerstvu obrany jako služebním úřadu se stanoví v personální části tabulek počtů příslušného organizačního útvaru přímo podřízeného ministru obrany. ČÁST ČTVRTÁ VOJENSKÁ MÍSTA Článek 9 Požadavek úrovně znalosti cizího jazyka a požadavek způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi pro vojenská místa v Ministerstvu obrany jako služebním úřadu se stanoví v personální části tabulek počtů příslušného organizačního útvaru přímo podřízeného ministru obrany. 2) Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech (čj. MŠMT-24195/2013 ze dne 24. července 2013). 3) A2+ F2 znamená požadavek druhé úrovně znalosti anglického jazyka a zároveň druhé úrovně znalosti francouzského jazyka. A1/N1 znamená buď požadavek první úrovně znalosti anglického jazyka, nebo první úrovně znalosti německého jazyka. 4) Dostupné z 5) Pod pojmem jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby se rozumí například zkouška odborné způsobilosti podle 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb. Pod pojmem jiný odborný požadavek potřebný pro výkon služby se nerozumí například některý z jiných specifických požadavků v tabulce počtů (požadavek hlavního příkazce operace, požadavek elektronického podpisu, požadavek dalšího zastupujícího příkazce operace apod.). 6) Čl. 5 odst. 7 Metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 6/2015, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení na obsazení služebních míst státních zaměstnanců a představených.

3 3 SP- 1 / ST ČÁST PÁTÁ POŽADAVKY STANOVENÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Článek 10 Požadavek státního občanství České republiky (1) U služebních a pracovních míst lze s ohledem na ochranu veřejného zájmu stanovit nezbytným požadavkem státní občanství České republiky. (2) Požadavek státního občanství České republiky pro jednotlivá služební místa a celkový počet pracovních míst s tímto požadavkem stanoví vláda. 7) (3) Přehled služebních a pracovních míst v Ministerstvu obrany jako služebním úřadu, u kterých je s ohledem na ochranu veřejného zájmu nezbytným požadavkem státní občanství České republiky, je uveden v příloze 2. Článek 11 Požadavek zákazu se po skončení služebního poměru přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem v oboru, který je shodný s příslušným oborem služby, nebo být v pracovním nebo obdobném poměru k podnikateli v takovém oboru (1) U služebních míst lze stanovit zákaz se po skončení služebního poměru přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem v oboru, který je shodný s příslušným oborem služby, nebo být v pracovním nebo obdobném poměru k podnikateli v takovém oboru (dále jen zákaz konkurence). (2) Požadavek zákazu konkurence pro služební místa stanoví vláda České republiky. 8) (3) Přehled služebních míst v Ministerstvu obrany jako služebním úřadu, u kterých se stanoví zákaz konkurence, je uveden v příloze 3. ČÁST ŠESTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 12 (1) Tento služební předpis je závazný pro Ministerstvo obrany jako služební úřad. (2) Zrušuje se služební předpis státního tajemníka č. 7 ze dne 31. srpna Stanovení požadavků pro služební, pracovní a vojenská místa (SP-7/2015-ST) a služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu obrany č. 15 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se mění služební předpis státního tajemníka č. 7 ze dne 31. srpna 2015 Stanovení požadavků pro služební, pracovní a vojenská místa. (3) Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Čj. 47-1/ státní tajemník v Ministerstvu obrany Ing. Petr Vančura v. r. 7) 17 odst. 1 písm. d) a 184 zákona o státní službě a usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č k návrhu systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna ) 17 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě a usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č k návrhu systemizace služebních a pracovních míst podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností od 1. ledna 2016.

4

5 Příloha 1 k SP-1/2016-ST Přehled požadavků podle 25 odst. 5 zákona o státní službě pro služební místa v Ministerstvu obrany jako služebním úřadu SYS NÁZEV SM JAZYK OZVzd JOP BP 18 bezpečnostní ředitel Ministerstva obrany - ředitel odboru (odbor bezpečnosti) PŘÍSNĚ TAJNÉ 19 vedoucí oddělení (oddělení bezpečnosti komunikačních a informačních systémů) A2 PŘÍSNĚ TAJNÉ 20 ministerský rada A2 PŘÍSNĚ TAJNÉ 21 ministerský rada A1 PŘÍSNĚ TAJNÉ 22 ministerský rada A2 TAJNÉ 23 ministerský rada A2 TAJNÉ 24 ministerský rada A1 TAJNÉ 25 vedoucí oddělení (oddělení kybernetické bezpečnosti) A2 TAJNÉ 26 ministerský rada A2 TAJNÉ 27 ministerský rada A1 TAJNÉ 28 ministerský rada A1 TAJNÉ 29 ministerský rada A1 TAJNÉ 30 ministerský rada A2 TAJNÉ 31 ministerský rada A1 TAJNÉ 32 ministerský rada A1 TAJNÉ 38 vedoucí oddělení (oddělení kryptografické ochrany informací) A2 PŘÍSNĚ TAJNÉ 39 ministerský rada A1 PŘÍSNĚ TAJNÉ 40 ministerský rada A1 PŘÍSNĚ TAJNÉ 41 ministerský rada PŘÍSNĚ TAJNÉ 42 ministerský rada A1 PŘÍSNĚ TAJNÉ 43 vrchní referent/rada PŘÍSNĚ TAJNÉ 44 vrchní referent/rada PŘÍSNĚ TAJNÉ 45 odborný referent/vrchní referent PŘÍSNĚ TAJNÉ 46 vedoucí oddělení (oddělení fyzické a průmyslové bezpečnosti) A1 PŘÍSNĚ TAJNÉ 47 ministerský rada PŘÍSNĚ TAJNÉ 48 ministerský rada TAJNÉ 49 ministerský rada A1 TAJNÉ 50 ministerský rada TAJNÉ 51 ministerský rada A1 TAJNÉ (1 z 40)

6 52 vedoucí oddělení (oddělení administrativní bezpečnosti) A1 PŘÍSNĚ TAJNÉ 53 odborný referent/vrchní referent A1 PŘÍSNĚ TAJNÉ 54 ministerský rada A1 PŘÍSNĚ TAJNÉ 55 ministerský rada A1 PŘÍSNĚ TAJNÉ 56 ministerský rada A1 TAJNÉ 57 ministerský rada A1 TAJNÉ 58 vedoucí oddělení (oddělení personální bezpečnosti a rozvoje ochrany utajovaných informací) PŘÍSNĚ TAJNÉ 60 ministerský rada TAJNÉ 61 ministerský rada TAJNÉ 62 ministerský rada TAJNÉ 63 ministerský rada TAJNÉ 64 ministerský rada 68 TAJNÉ 65 ředitel odboru (odbor interního auditu) A1/F1/N1 TAJNÉ 67 ministerský rada 6805 TAJNÉ 68 vedoucí oddělení (oddělení metodiky a analýzy interních auditů) A1/F1/N1 TAJNÉ 69 ministerský rada TAJNÉ 70 ministerský rada TAJNÉ 71 ministerský rada TAJNÉ 72 ministerský rada TAJNÉ 73 ministerský rada TAJNÉ 74 ministerský rada TAJNÉ 76 vedoucí oddělení (oddělení interních auditů a následných kontrol) A1/F1/N1 TAJNÉ 77 ministerský rada TAJNÉ 78 ministerský rada TAJNÉ 79 ministerský rada TAJNÉ 80 ministerský rada TAJNÉ 81 ministerský rada TAJNÉ 82 ministerský rada TAJNÉ 83 ministerský rada TAJNÉ 84 ministerský rada TAJNÉ 85 ministerský rada TAJNÉ 86 náměstek pro řízení sekce (sekce dozoru a kontroly) TAJNÉ (2 z 40)

7 87 ministerský rada A1 TAJNÉ 88 ministerský rada A1 TAJNÉ 93 ředitel odboru (odbor inspekce ministra) A2 TAJNÉ 94 vrchní ministerský rada A2 TAJNÉ 96 vedoucí oddělení (oddělení metodiky kontroly) A2 TAJNÉ 97 ministerský rada TAJNÉ 98 ministerský rada 68 TAJNÉ 99 ministerský rada A2 TAJNÉ 100 ministerský rada TAJNÉ 107 vedoucí oddělení (oddělení kontroly a analýz) 6805 TAJNÉ 108 ministerský rada 68 TAJNÉ 109 ministerský rada 68 TAJNÉ 110 ministerský rada VYHRAZENÉ 111 ministerský rada TAJNÉ 112 ministerský rada DŮVĚRNÉ 113 vedoucí oddělení (oddělení ekonomické inspekce) A1 TAJNÉ 114 ministerský rada TAJNÉ 115 ministerský rada TAJNÉ 116 ministerský rada TAJNÉ 117 ministerský rada A1 TAJNÉ 118 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 119 ministerský rada TAJNÉ 120 ministerský rada TAJNÉ 121 ministerský rada A2 TAJNÉ 122 ministerský rada DŮVĚRNÉ 123 vedoucí oddělení (oddělení zvláštních úkolů a podpory kontroly) TAJNÉ 124 ministerský rada TAJNÉ 130 ředitel odboru (odbor dohledu nad akvizicemi) TAJNÉ 131 vedoucí oddělení (oddělení akvizičních procesů) TAJNÉ 132 ministerský rada DŮVĚRNÉ 133 ministerský rada VYHRAZENÉ 135 ministerský rada DŮVĚRNÉ (3 z 40)

8 136 ministerský rada DŮVĚRNÉ 137 ministerský rada DŮVĚRNÉ 138 ministerský rada DŮVĚRNÉ 139 ministerský rada DŮVĚRNÉ 140 vedoucí oddělení (oddělení analytickoprávní) DŮVĚRNÉ 141 ministerský rada 68 DŮVĚRNÉ 142 ministerský rada 68 DŮVĚRNÉ 143 ministerský rada DŮVĚRNÉ 144 ministerský rada 68 DŮVĚRNÉ 145 ministerský rada DŮVĚRNÉ 134 ministerský rada DŮVĚRNÉ 157 rada/ministerský rada A1 2301/2302/2306/2601/2609/2611/2612 DŮVĚRNÉ 163 ministerský rada A2 2611/2306 TAJNÉ 164 ministerský rada A2 2611/2306 TAJNÉ 165 ministerský rada A2 2611/2306 TAJNÉ 174 ministerský rada A3 DŮVĚRNÉ 169 ministerský rada A2 2611/ TAJNÉ 173 rada/ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 156 ministerský rada A2 68 TAJNÉ 181 ředitel odboru (odbor státního dozoru) A2 TAJNÉ 182 vedoucí oddělení (oddělení metodiky dozoru) A2 TAJNÉ 183 ministerský rada A1 36 TAJNÉ 184 ministerský rada 2/3 TAJNÉ 185 ministerský rada 26 TAJNÉ 186 ministerský rada A1 2/3 TAJNÉ 187 ministerský rada A1 2/3 DŮVĚRNÉ 188 ministerský rada 2/3 1 TAJNÉ 189 ministerský rada 2/3 DŮVĚRNÉ 190 ministerský rada A1 2/3 2 DŮVĚRNÉ 191 vedoucí oddělení (oddělení státního dozoru České Budějovice) 36 DŮVĚRNÉ 192 ministerský rada 2/3 1 DŮVĚRNÉ 193 odborný referent VYHRAZENÉ (4 z 40)

9 194 rada/ministerský rada 26 VYHRAZENÉ 195 rada/ministerský rada 2/3 VYHRAZENÉ 196 rada/ministerský rada 2/3 VYHRAZENÉ 197 rada/ministerský rada 2/3 VYHRAZENÉ 198 vedoucí oddělení (oddělení státního dozoru Litoměřice) A1 2/3 DŮVĚRNÉ 199 ministerský rada 2/3 DŮVĚRNÉ 200 odborný referent VYHRAZENÉ 201 rada/ministerský rada 36 DŮVĚRNÉ 202 rada/ministerský rada 2/3 VYHRAZENÉ 203 rada/ministerský rada 26 VYHRAZENÉ 204 rada/ministerský rada 2/3 VYHRAZENÉ 205 rada/ministerský rada 2/3 VYHRAZENÉ 206 rada/ministerský rada 2/3 VYHRAZENÉ 207 vedoucí oddělení (oddělení státního dozoru Pardubice) 2/3 1 DŮVĚRNÉ 208 ministerský rada 2/3 1 DŮVĚRNÉ 209 odborný referent VYHRAZENÉ 210 rada/ministerský rada 36 DŮVĚRNÉ 211 rada/ministerský rada 2/3 VYHRAZENÉ 212 rada/ministerský rada 26 VYHRAZENÉ 213 rada/ministerský rada 2/3 VYHRAZENÉ 214 rada/ministerský rada 2/3 VYHRAZENÉ 215 vedoucí oddělení (oddělení státního dozoru Brno) 2/3 DŮVĚRNÉ 216 ministerský rada 36 DŮVĚRNÉ 217 odborný referent VYHRAZENÉ 218 rada/ministerský rada 2/3 VYHRAZENÉ 219 rada/ministerský rada 2/3 1 DŮVĚRNÉ 220 rada/ministerský rada 26 VYHRAZENÉ 221 rada/ministerský rada 2/3 VYHRAZENÉ 222 vedoucí oddělení (oddělení státního dozoru Olomouc) 2/3 1 DŮVĚRNÉ 223 ministerský rada 36 DŮVĚRNÉ 224 odborný referent VYHRAZENÉ 225 rada/ministerský rada 26 DŮVĚRNÉ (5 z 40)

10 226 rada/ministerský rada 2/3 VYHRAZENÉ 227 rada/ministerský rada 2/3 VYHRAZENÉ 228 rada/ministerský rada 2/3 DŮVĚRNÉ 229 rada/ministerský rada 2/3 1 VYHRAZENÉ 238 náměstek pro řízení sekce (sekce ekonomická a majetková) A2 TAJNÉ 243 ředitel odboru (odbor správce kapitoly) 6208 TAJNÉ 244 ministerský rada DŮVĚRNÉ 245 vrchní ministerský rada DŮVĚRNÉ 246 vrchní ministerský rada VYHRAZENÉ 247 vrchní ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 248 vedoucí oddělení (oddělení řízení finanční kontroly a dohledu) DŮVĚRNÉ 249 ministerský rada 6805 DŮVĚRNÉ 250 ministerský rada DŮVĚRNÉ 251 ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 252 ministerský rada VYHRAZENÉ 253 ministerský rada VYHRAZENÉ 254 ministerský rada VYHRAZENÉ 255 vedoucí oddělení (oddělení realizace finanční kontroly) DŮVĚRNÉ 256 ministerský rada DŮVĚRNÉ 257 ministerský rada DŮVĚRNÉ 258 ministerský rada VYHRAZENÉ 259 ministerský rada VYHRAZENÉ 260 ministerský rada DŮVĚRNÉ 261 ministerský rada VYHRAZENÉ 262 ministerský rada VYHRAZENÉ 263 ministerský rada VYHRAZENÉ 264 ministerský rada VYHRAZENÉ 265 vedoucí oddělení (oddělení controllingu) TAJNÉ 268 ministerský rada DŮVĚRNÉ 269 ministerský rada VYHRAZENÉ 270 ministerský rada VYHRAZENÉ 271 ministerský rada VYHRAZENÉ (6 z 40)

11 272 ministerský rada VYHRAZENÉ 372 ministerský rada VYHRAZENÉ 307 vedoucí oddělení (oddělení financování) TAJNÉ 311 ministerský rada DŮVĚRNÉ 312 ministerský rada VYHRAZENÉ 313 ministerský rada DŮVĚRNÉ 314 ministerský rada DŮVĚRNÉ 315 ministerský rada DŮVĚRNÉ 316 ministerský rada DŮVĚRNÉ 317 ministerský rada DŮVĚRNÉ 318 ministerský rada VYHRAZENÉ 352 vrchní ministerský rada VYHRAZENÉ 354 vrchní ministerský rada VYHRAZENÉ 369 ministerský rada VYHRAZENÉ 370 ministerský rada VYHRAZENÉ 373 ministerský rada VYHRAZENÉ 273 ředitel odboru (odbor rozpočtu) 6208 TAJNÉ 275 vrchní ministerský rada A2 TAJNÉ 276 ministerský rada A2 TAJNÉ 277 ministerský rada A2 TAJNÉ 278 ministerský rada A2 TAJNÉ 280 vrchní ministerský rada DŮVĚRNÉ 281 vrchní ministerský rada DŮVĚRNÉ 282 vrchní ministerský rada DŮVĚRNÉ 283 ministerský rada DŮVĚRNÉ 284 ministerský rada DŮVĚRNÉ 285 ministerský rada DŮVĚRNÉ 286 ministerský rada VYHRAZENÉ 287 ministerský rada VYHRAZENÉ 288 ministerský rada VYHRAZENÉ 289 ministerský rada VYHRAZENÉ 290 vedoucí oddělení (oddělení rozpočtových analýz) DŮVĚRNÉ (7 z 40)

12 291 vrchní ministerský rada DŮVĚRNÉ 292 ministerský rada VYHRAZENÉ 293 ministerský rada VYHRAZENÉ 294 ministerský rada VYHRAZENÉ 296 ministerský rada VYHRAZENÉ 297 ministerský rada VYHRAZENÉ 298 ministerský rada DŮVĚRNÉ 299 ředitel odboru (odbor financování) 6208 TAJNÉ 300 ministerský rada DŮVĚRNÉ 301 vedoucí oddělení (oddělení řízení programového financování a dotací) DŮVĚRNÉ 302 ministerský rada VYHRAZENÉ 303 vrchní ministerský rada DŮVĚRNÉ 304 ministerský rada VYHRAZENÉ 305 ministerský rada VYHRAZENÉ 306 ministerský rada DŮVĚRNÉ 319 vedoucí oddělení (oddělení výkonu programového financování) VYHRAZENÉ 320 ministerský rada DŮVĚRNÉ 321 ministerský rada VYHRAZENÉ 322 ministerský rada VYHRAZENÉ 323 ministerský rada VYHRAZENÉ 324 ministerský rada VYHRAZENÉ 325 ministerský rada VYHRAZENÉ 326 ministerský rada VYHRAZENÉ 327 ředitel odboru (odbor účetnictví) 6208 TAJNÉ 330 ministerský rada DŮVĚRNÉ 331 ministerský rada VYHRAZENÉ 332 ministerský rada VYHRAZENÉ 333 ministerský rada VYHRAZENÉ 334 ministerský rada VYHRAZENÉ 335 ministerský rada VYHRAZENÉ 336 vedoucí oddělení (oddělení výkaznictví a konsolidace) DŮVĚRNÉ 337 ministerský rada VYHRAZENÉ (8 z 40)

13 338 ministerský rada VYHRAZENÉ 339 ministerský rada VYHRAZENÉ 340 ministerský rada VYHRAZENÉ 341 ministerský rada VYHRAZENÉ 342 ministerský rada VYHRAZENÉ 343 vedoucí oddělení (oddělení realizace osobních výdajů) DŮVĚRNÉ 344 ministerský rada DŮVĚRNÉ 345 ministerský rada VYHRAZENÉ 346 ministerský rada DŮVĚRNÉ 347 ministerský rada VYHRAZENÉ 348 ministerský rada VYHRAZENÉ 349 ministerský rada VYHRAZENÉ 350 ředitel odboru (odbor správy majetku) TAJNÉ 353 vedoucí oddělení (oddělení správy majetku) 6208 TAJNÉ 355 ministerský rada VYHRAZENÉ 356 ministerský rada VYHRAZENÉ 357 ministerský rada VYHRAZENÉ 358 ministerský rada VYHRAZENÉ 359 ministerský rada VYHRAZENÉ 360 ministerský rada VYHRAZENÉ 361 ministerský rada VYHRAZENÉ 362 ministerský rada VYHRAZENÉ 363 ministerský rada VYHRAZENÉ 364 ministerský rada VYHRAZENÉ 365 vedoucí oddělení (oddělení informační podpory) DŮVĚRNÉ 366 ministerský rada VYHRAZENÉ 367 ministerský rada VYHRAZENÉ 368 ministerský rada VYHRAZENÉ 371 ministerský rada VYHRAZENÉ 374 vedoucí oddělení (oddělení správní) 6805 TAJNÉ 375 ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 376 ministerský rada VYHRAZENÉ (9 z 40)

14 377 ministerský rada DŮVĚRNÉ 378 ministerský rada VYHRAZENÉ 379 ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 380 ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 381 ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 382 ředitel odboru (odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury) 6208 TAJNÉ 384 vedoucí oddělení (oddělení ochrany územních zájmů Praha) DŮVĚRNÉ 385 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 386 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 387 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 388 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 389 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 390 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 391 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 392 vedoucí oddělení (oddělení ochrany územních zájmů Pardubice) DŮVĚRNÉ 393 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 394 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 395 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 396 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 397 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 398 vedoucí oddělení (oddělení ochrany územních zájmů Brno) DŮVĚRNÉ 399 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 400 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 401 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 402 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 403 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 404 vedoucí oddělení (oddělení řízení programů nemovité infrastruktury) TAJNÉ 405 ministerský rada DŮVĚRNÉ 406 ministerský rada DŮVĚRNÉ 407 ministerský rada DŮVĚRNÉ 408 ministerský rada DŮVĚRNÉ 409 ministerský rada TAJNÉ (10 z 40)

15 410 ministerský rada DŮVĚRNÉ 411 ministerský rada DŮVĚRNÉ 412 ředitel odboru (odbor nakládání s nepotřebným majetkem) TAJNÉ 413 ministerský rada DŮVĚRNÉ 414 ministerský rada VYHRAZENÉ 415 ministerský rada VYHRAZENÉ 416 odborný referent/vrchní referent DŮVĚRNÉ 417 vedoucí oddělení (oddělení přípravy nakládání s nemovitým majetkem) TAJNÉ 418 ministerský rada DŮVĚRNÉ 419 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 420 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 421 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 422 ministerský rada DŮVĚRNÉ 423 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 424 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 425 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 426 ministerský rada DŮVĚRNÉ 427 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 428 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 429 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 430 ministerský rada VYHRAZENÉ 431 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 432 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 433 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 434 ministerský rada DŮVĚRNÉ 435 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 436 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 437 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 438 ministerský rada DŮVĚRNÉ 439 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 440 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 441 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ (11 z 40)

16 442 ministerský rada VYHRAZENÉ 443 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 444 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 445 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 446 vedoucí oddělení (oddělení podpory nakládání s nemovitým majetkem) VYHRAZENÉ 447 ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 448 ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 449 ministerský rada 3646 VYHRAZENÉ 450 ministerský rada 3646 VYHRAZENÉ 451 ministerský rada VYHRAZENÉ 452 vedoucí oddělení (oddělení realizace nakládání s nemovitým majetkem) DŮVĚRNÉ 453 ministerský rada DŮVĚRNÉ 454 ministerský rada VYHRAZENÉ 455 ministerský rada VYHRAZENÉ 456 ministerský rada VYHRAZENÉ 457 ministerský rada VYHRAZENÉ 458 ministerský rada VYHRAZENÉ 459 ministerský rada VYHRAZENÉ 460 vedoucí oddělení (oddělení nakládání s movitým majetkem) TAJNÉ 461 ministerský rada DŮVĚRNÉ 462 ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 463 ministerský rada VYHRAZENÉ 464 ministerský rada VYHRAZENÉ 465 ministerský rada VYHRAZENÉ 466 ministerský rada DŮVĚRNÉ 467 ministerský rada DŮVĚRNÉ 468 ministerský rada DŮVĚRNÉ 469 ministerský rada DŮVĚRNÉ 470 náměstek pro řízení sekce (sekce obranné politiky a strategie) A3 TAJNÉ 471 vrchní ministerský rada A3 PŘÍSNĚ TAJNÉ 474 vedoucí oddělení (oddělení mezirezortní koordinace obranné politiky a analýz bezpečnostního prostředí) A3 TAJNÉ 475 ministerský rada A2 TAJNÉ (12 z 40)

17 476 ministerský rada A3 TAJNÉ 477 ministerský rada A3 TAJNÉ 478 ministerský rada A2 TAJNÉ 479 vedoucí oddělení (Kancelář pro řízení strategických procesů a vnitřních procesů) A2 TAJNÉ 480 vrchní ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 481 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 482 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 483 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 484 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 485 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 486 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 487 ministerský rada A2 TAJNÉ 488 ministerský rada A2 TAJNÉ 489 ředitel odboru (odbor obranné politiky) A3 PŘÍSNĚ TAJNÉ 588 vrchní referent/rada A2 TAJNÉ 491 vedoucí oddělení (oddělení obranné politiky a strategií) A3 PŘÍSNĚ TAJNÉ 492 ministerský rada A3 PŘÍSNĚ TAJNÉ 493 ministerský rada A3 PŘÍSNĚ TAJNÉ 494 ministerský rada A3 TAJNÉ 495 ministerský rada A3 TAJNÉ 496 ministerský rada A3 TAJNÉ 497 ministerský rada A3 TAJNÉ 498 ministerský rada A3 TAJNÉ 499 ministerský rada A3 TAJNÉ 500 ministerský rada A3 TAJNÉ 501 ministerský rada A3 TAJNÉ 502 vedoucí oddělení (oddělení zahraniční spolupráce) A3 TAJNÉ 503 ministerský rada A3 TAJNÉ 504 ministerský rada A3 TAJNÉ 505 ministerský rada A3 TAJNÉ 506 ministerský rada A3 TAJNÉ 507 ministerský rada A3 TAJNÉ (13 z 40)

18 508 ministerský rada A3 TAJNÉ 509 ministerský rada A3 TAJNÉ 510 ministerský rada A3 TAJNÉ 511 ředitel odboru (odbor strategického rozvoje) A3 PŘÍSNĚ TAJNÉ 513 vedoucí oddělení (oddělení rozvoje rezortu) A3 PŘÍSNĚ TAJNÉ 514 ministerský rada A3 TAJNÉ 515 ministerský rada A2 TAJNÉ 516 ministerský rada A3 TAJNÉ 517 ministerský rada A3 TAJNÉ 518 ministerský rada A3 TAJNÉ 519 ministerský rada A1 TAJNÉ 520 ministerský rada A3 TAJNÉ 521 ministerský rada A1 TAJNÉ 522 ministerský rada A2 TAJNÉ 523 ministerský rada A2 TAJNÉ 524 vedoucí oddělení (oddělení plánování obrany státu a krizového řízení) A3 TAJNÉ 525 ministerský rada A3 TAJNÉ 526 ministerský rada TAJNÉ 527 ministerský rada TAJNÉ 528 ministerský rada A2 TAJNÉ 529 ministerský rada A3 TAJNÉ 553 ministerský rada TAJNÉ 531 vedoucí oddělení (oddělení strategického rozvoje schopností) A3 PŘÍSNĚ TAJNÉ 532 ministerský rada A3 TAJNÉ 533 ministerský rada A3 TAJNÉ 534 ministerský rada A3 TAJNÉ 535 ministerský rada A3 TAJNÉ 536 ministerský rada A3 TAJNÉ 537 ministerský rada A3 TAJNÉ 538 ministerský rada A3 TAJNÉ 539 ministerský rada A3 TAJNÉ 540 ministerský rada A3 TAJNÉ (14 z 40)

19 541 ředitel odboru (odbor plánování) A2 TAJNÉ 543 vedoucí oddělení (oddělení střednědobého plánování) A1 TAJNÉ 544 ministerský rada A1 TAJNÉ 545 ministerský rada A1 TAJNÉ 546 ministerský rada A1 TAJNÉ 547 ministerský rada A2 TAJNÉ 548 ministerský rada TAJNÉ 549 ministerský rada TAJNÉ 550 vedoucí oddělení (oddělení alokace a plánování zdrojů) TAJNÉ 551 ministerský rada TAJNÉ 552 ministerský rada DŮVĚRNÉ 530 ministerský rada TAJNÉ 554 ministerský rada DŮVĚRNÉ 555 ministerský rada DŮVĚRNÉ 556 ministerský rada DŮVĚRNÉ 557 ministerský rada DŮVĚRNÉ 558 vedoucí oddělení (oddělení mezinárodního práva) A2 TAJNÉ 559 vrchní ministerský rada A2 TAJNÉ 560 ministerský rada A2 TAJNÉ 561 ministerský rada A2 TAJNÉ 562 ministerský rada A2 TAJNÉ 563 ministerský rada A2 TAJNÉ 564 ministerský rada A2 TAJNÉ 565 ředitel odboru (odbor zahraničních pracovišť) A3 PŘÍSNĚ TAJNÉ 570 vedoucí oddělení (oddělení obranné politiky a obranného plánování) A3 PŘÍSNĚ TAJNÉ 571 ministerský rada A3 TAJNÉ 572 ministerský rada A3 TAJNÉ 573 ministerský rada A3 TAJNÉ 574 ministerský rada A3 TAJNÉ 575 ministerský rada A3 TAJNÉ 576 ministerský rada A3 TAJNÉ 577 vedoucí oddělení (oddělení řízení zdrojů a vyzbrojování) A3 PŘÍSNĚ TAJNÉ (15 z 40)

20 578 ministerský rada A3 TAJNÉ 579 ministerský rada A3 TAJNÉ 580 ministerský rada A3 TAJNÉ 581 ministerský rada A3 TAJNÉ 582 ministerský rada A3 TAJNÉ 583 vedoucí oddělení (oddělení multilaterálních vztahů) A3 PŘÍSNĚ TAJNÉ 585 ministerský rada A3 TAJNÉ 586 vrchní referent/rada A3 TAJNÉ 587 rada/ministerský rada A3 TAJNÉ 589 ministerský rada A3 TAJNÉ 590 ministerský rada A3 TAJNÉ 591 ministerský rada A3 TAJNÉ 592 ministerský rada A3 TAJNÉ 593 ministerský rada A3 TAJNÉ 594 náměstek pro řízení sekce (sekce právní) A TAJNÉ 600 ředitel odboru (odbor legislativy a práva) 6805 TAJNÉ 602 vedoucí oddělení (oddělení legislativní) 6805 TAJNÉ 603 vrchní ministerský rada TAJNÉ 604 vrchní ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 605 vrchní ministerský rada TAJNÉ 606 vrchní ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 607 vrchní ministerský rada 6805 DŮVĚRNÉ 608 ministerský rada 6805 TAJNÉ 609 vrchní ministerský rada 6805 TAJNÉ 610 ministerský rada 6805 DŮVĚRNÉ 611 vrchní ministerský rada 6805 DŮVĚRNÉ 612 ministerský rada DŮVĚRNÉ 613 vrchní ministerský rada 6805 DŮVĚRNÉ 614 vrchní ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 615 vrchní ministerský rada 6805 DŮVĚRNÉ 616 ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 617 ministerský rada VYHRAZENÉ (16 z 40)

21 618 ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 619 ministerský rada VYHRAZENÉ 620 vedoucí oddělení (oddělení právní) 6805 DŮVĚRNÉ 621 vrchní ministerský rada 6805 TAJNÉ 622 vrchní ministerský rada 6805 DŮVĚRNÉ 623 vrchní ministerský rada 6805 DŮVĚRNÉ 624 vrchní ministerský rada 6805 TAJNÉ 625 ministerský rada 6805 DŮVĚRNÉ 626 ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 627 vrchní ministerský rada 6805 DŮVĚRNÉ 628 ředitel odboru (odbor pro právní zastupování) 6805 DŮVĚRNÉ 630 vedoucí oddělení (oddělení občanského a obchodního práva) 6805 DŮVĚRNÉ 631 vrchní ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 632 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 633 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 634 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 635 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 636 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 637 vedoucí oddělení (oddělení pracovního a služebního práva) 6805 DŮVĚRNÉ 638 vrchní ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 639 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 640 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 641 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 642 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 643 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 644 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 645 vedoucí oddělení (oddělení sociálního a správního práva) 6805 DŮVĚRNÉ 646 vrchní ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 647 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 648 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 649 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 650 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ (17 z 40)

22 651 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 652 ředitel odboru (odbor vymáhání pohledávek) 6805 DŮVĚRNÉ 653 vedoucí oddělení (oddělení exekuční) 6805 DŮVĚRNÉ 654 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 655 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 656 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 657 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 658 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 659 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 660 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 661 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 662 vedoucí oddělení (oddělení pohledávkové) 6805 DŮVĚRNÉ 663 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 664 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 665 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 666 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 667 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 668 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 669 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 679 vedoucí oddělení (oddělení péče o válečné veterány) DŮVĚRNÉ 680 vrchní ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 681 ministerský rada VYHRAZENÉ 682 ministerský rada VYHRAZENÉ 683 ministerský rada VYHRAZENÉ 684 ministerský rada VYHRAZENÉ 685 ministerský rada VYHRAZENÉ 686 ministerský rada VYHRAZENÉ 687 ministerský rada VYHRAZENÉ 688 ministerský rada VYHRAZENÉ 689 ministerský rada VYHRAZENÉ 690 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 691 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ (18 z 40)

23 692 ministerský rada VYHRAZENÉ 693 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 694 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 695 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 696 vedoucí oddělení (oddělení vydávání osvědčení - 3. odboj) VYHRAZENÉ 697 ministerský rada VYHRAZENÉ 698 ministerský rada VYHRAZENÉ 699 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 700 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 701 ministerský rada VYHRAZENÉ 702 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 703 ministerský rada VYHRAZENÉ 704 ministerský rada VYHRAZENÉ 705 ministerský rada 7105 VYHRAZENÉ 706 ministerský rada VYHRAZENÉ 707 ministerský rada VYHRAZENÉ 708 ministerský rada 7105 VYHRAZENÉ 709 ministerský rada 7105 VYHRAZENÉ 710 ministerský rada 7105 VYHRAZENÉ 711 ministerský rada 7105 VYHRAZENÉ 712 ministerský rada 7105 VYHRAZENÉ 713 ministerský rada 7105 VYHRAZENÉ 714 ministerský rada 7105 VYHRAZENÉ 715 ministerský rada 7105 VYHRAZENÉ 716 ministerský rada 7105 VYHRAZENÉ 717 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 718 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 719 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 721 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 722 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 723 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 724 vedoucí oddělení (oddělení péče o vojenské důchodce) VYHRAZENÉ (19 z 40)

24 725 ministerský rada VYHRAZENÉ 726 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 727 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 728 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 729 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 720 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 730 náměstek pro řízení sekce (sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací) A2 TAJNÉ 731 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 737 ředitel odboru (odbor průmyslové spolupráce) A2 TAJNÉ 739 vedoucí oddělení (oddělení obranného výzkumu a vývoje) A2 TAJNÉ 740 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 741 ministerský rada A2 TAJNÉ 742 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 743 ministerský rada A1 TAJNÉ 744 ministerský rada A1 TAJNÉ 745 ministerský rada A1 TAJNÉ 746 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 747 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 748 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 749 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 750 vedoucí oddělení (oddělení projektové kanceláře) A1 VYHRAZENÉ 751 ministerský rada A1 VYHRAZENÉ 752 ministerský rada A1 VYHRAZENÉ 753 ministerský rada VYHRAZENÉ 754 ministerský rada VYHRAZENÉ 755 vedoucí oddělení (oddělení mezinárodní obranně-průmyslové spolupráce) A2 TAJNÉ 756 ministerský rada A2 TAJNÉ 757 ministerský rada A2 TAJNÉ 758 ministerský rada A2 TAJNÉ 759 ministerský rada A2 TAJNÉ 760 ministerský rada A2 TAJNÉ 761 ministerský rada A2 TAJNÉ (20 z 40)

25 762 ministerský rada A2 TAJNÉ 763 ministerský rada A2 VYHRAZENÉ 764 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 765 ředitel odboru (odbor řízení organizací) A1/N1 62/68 TAJNÉ 767 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 768 vedoucí oddělení (oddělení zakladatelských funkcí a správy majetku) A1 6202/9 DŮVĚRNÉ 769 ministerský rada DŮVĚRNÉ 770 ministerský rada VYHRAZENÉ 771 ministerský rada VYHRAZENÉ 772 ministerský rada VYHRAZENÉ 773 ministerský rada DŮVĚRNÉ 774 ministerský rada DŮVĚRNÉ 775 ministerský rada DŮVĚRNÉ 776 ministerský rada VYHRAZENÉ 777 vedoucí oddělení (oddělení zřizovatelských funkcí a financování) A1 62 DŮVĚRNÉ 778 ministerský rada 62 DŮVĚRNÉ 779 ministerský rada 62 DŮVĚRNÉ 780 ministerský rada VYHRAZENÉ 781 ministerský rada 62 VYHRAZENÉ 782 ministerský rada DŮVĚRNÉ 783 ministerský rada 62 VYHRAZENÉ 784 ministerský rada 5 VYHRAZENÉ 785 ministerský rada VYHRAZENÉ 786 ministerský rada 62 VYHRAZENÉ 787 vedoucí oddělení (oddělení kontroly podřízených organizací) 62/68 DŮVĚRNÉ 788 ministerský rada VYHRAZENÉ 789 ministerský rada VYHRAZENÉ 790 ministerský rada 5 VYHRAZENÉ 791 ministerský rada VYHRAZENÉ 793 vrchní ministerský rada A2 TAJNÉ 798 vedoucí oddělení (oddělení kontroly služebních a pracovních vztahů) TAJNÉ 799 ministerský rada DŮVĚRNÉ (21 z 40)

26 800 ministerský rada DŮVĚRNÉ 801 ministerský rada VYHRAZENÉ 802 ministerský rada VYHRAZENÉ 841 ministerský rada DŮVĚRNÉ 803 ředitel odboru (odbor řízení státní služby) 6805 DŮVĚRNÉ 804 vedoucí oddělení (oddělení služebních a pracovněprávních vztahů) 6805 VYHRAZENÉ 805 ministerský rada DŮVĚRNÉ 806 ministerský rada VYHRAZENÉ 807 ministerský rada VYHRAZENÉ 808 ministerský rada VYHRAZENÉ 809 ministerský rada VYHRAZENÉ 810 ministerský rada VYHRAZENÉ 811 ministerský rada VYHRAZENÉ 812 ministerský rada VYHRAZENÉ 813 ministerský rada VYHRAZENÉ 814 ministerský rada VYHRAZENÉ 815 ministerský rada VYHRAZENÉ 816 ministerský rada VYHRAZENÉ 817 ministerský rada VYHRAZENÉ 818 ministerský rada VYHRAZENÉ 819 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 820 vedoucí oddělení (oddělení služebního práva a vzdělávání) 6805 VYHRAZENÉ 821 ministerský rada VYHRAZENÉ 822 ministerský rada VYHRAZENÉ 823 ministerský rada VYHRAZENÉ 824 ministerský rada VYHRAZENÉ 825 ministerský rada VYHRAZENÉ 826 ministerský rada VYHRAZENÉ 827 vedoucí oddělení (oddělení systemizace a organizace) VYHRAZENÉ 828 ministerský rada VYHRAZENÉ 829 ministerský rada VYHRAZENÉ 830 rada/ministerský rada DŮVĚRNÉ (22 z 40)

27 831 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 832 ministerský rada VYHRAZENÉ 833 ředitel odboru (odbor řízení lidských zdrojů) A1 TAJNÉ 834 vedoucí oddělení (oddělení personální politiky) A1 TAJNÉ 836 vrchní ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 837 vrchní ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 838 ministerský rada DŮVĚRNÉ 839 ministerský rada VYHRAZENÉ 840 ministerský rada DŮVĚRNÉ 842 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 843 ministerský rada DŮVĚRNÉ 844 ministerský rada VYHRAZENÉ 845 ministerský rada VYHRAZENÉ 846 vedoucí oddělení (oddělení plánování lidských zdrojů) A1 TAJNÉ 847 ministerský rada VYHRAZENÉ 849 ministerský rada VYHRAZENÉ 850 ministerský rada VYHRAZENÉ 851 vedoucí oddělení (oddělení informačního systému o službě a personálu) A1 DŮVĚRNÉ 852 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 853 ministerský rada DŮVĚRNÉ 854 ministerský rada DŮVĚRNÉ 855 ministerský rada DŮVĚRNÉ 856 vedoucí oddělení (oddělení personální práce s vojáky z povolání) A1 DŮVĚRNÉ 861 ministerský rada DŮVĚRNÉ 862 ministerský rada VYHRAZENÉ 863 ministerský rada VYHRAZENÉ 864 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 865 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 866 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 868 ředitel odboru (odbor vzdělávací politiky) A2 DŮVĚRNÉ 870 ministerský rada A VYHRAZENÉ 869 vedoucí oddělení (oddělení vzdělávacích zařízení) A1 VYHRAZENÉ (23 z 40)

28 871 ministerský rada VYHRAZENÉ 872 ministerský rada VYHRAZENÉ 873 ministerský rada A1 VYHRAZENÉ 874 vedoucí oddělení (oddělení vzdělávací politiky) A3 DŮVĚRNÉ 879 ministerský rada A3 VYHRAZENÉ 880 ministerský rada A3 VYHRAZENÉ 881 ministerský rada (A2+N3/F3)/A3 VYHRAZENÉ 882 ředitel odboru (odbor platové politiky) A2 TAJNÉ 883 vedoucí oddělení (oddělení platové politiky) A2 DŮVĚRNÉ 884 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 885 ministerský rada VYHRAZENÉ 886 ministerský rada VYHRAZENÉ 887 ministerský rada DŮVĚRNÉ 888 ministerský rada VYHRAZENÉ 889 ministerský rada VYHRAZENÉ 890 ministerský rada VYHRAZENÉ 891 vedoucí oddělení (oddělení nemocenského pojištění) A VYHRAZENÉ 892 ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 893 vrchní ministerský rada 5103 VYHRAZENÉ 894 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 895 ministerský rada A1 VYHRAZENÉ 896 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 897 ministerský rada VYHRAZENÉ 898 ministerský rada VYHRAZENÉ 899 ředitel odboru (odbor sociálního zabezpečení) A1 DŮVĚRNÉ 901 vedoucí oddělení (oddělení právní) A1 VYHRAZENÉ 902 ministerský rada VYHRAZENÉ 903 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 904 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 905 ministerský rada VYHRAZENÉ 906 vedoucí oddělení (oddělení metodiky a řízení) A1 DŮVĚRNÉ 907 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ (24 z 40)

29 908 ministerský rada DŮVĚRNÉ 909 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 910 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 911 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 912 vedoucí oddělení (oddělení rozpočtu a realizace plateb a exekucí) VYHRAZENÉ 913 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 914 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 915 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 916 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 917 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 918 odborný referent VYHRAZENÉ 925 vedoucí oddělení (1. dávkové oddělení) VYHRAZENÉ 926 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 927 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 928 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 929 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 930 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 931 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 932 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 933 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 934 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 935 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 936 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 937 odborný referent VYHRAZENÉ 938 vedoucí oddělení (2. dávkové oddělení) DŮVĚRNÉ 939 vrchní referent/rada DŮVĚRNÉ 940 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 941 vrchní referent/rada VYHRAZENÉ 942 odborný referent/vrchní referent DŮVĚRNÉ 943 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 944 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 945 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ (25 z 40)

30 946 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 947 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 948 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 949 odborný referent/vrchní referent VYHRAZENÉ 950 odborný referent VYHRAZENÉ 951 ředitel kanceláře ministra (odbor) A1 TAJNÉ 952 vedoucí oddělení (oddělení administrativní podpory ministra obrany) A1 TAJNÉ 953 ministerský rada DŮVĚRNÉ 954 ministerský rada 6805 DŮVĚRNÉ 955 ministerský rada DŮVĚRNÉ 956 ministerský rada DŮVĚRNÉ 957 ministerský rada DŮVĚRNÉ 960 vedoucí oddělení (oddělení korespondence) DŮVĚRNÉ 961 ministerský rada DŮVĚRNÉ 962 ministerský rada VYHRAZENÉ 963 ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 964 ministerský rada 6805 VYHRAZENÉ 998 náměstek pro řízení sekce (sekce vyzbrojování a akvizic) A3 PŘÍSNĚ TAJNÉ 999 vrchní ministerský rada A3 TAJNÉ 1000 vrchní ministerský rada A2 TAJNÉ 1005 ředitel odboru (odbor řízení a podpory) A3 TAJNÉ 1006 vedoucí oddělení (oddělení koncepcí vyzbrojování) A3 TAJNÉ 1007 ministerský rada A2 TAJNÉ 1008 ministerský rada A2 TAJNÉ 1009 ministerský rada A1 TAJNÉ 1010 ministerský rada A1 VYHRAZENÉ 1011 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1012 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1013 vedoucí oddělení (oddělení kontroly, rozpočtu a plánu) A1 DŮVĚRNÉ 1014 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1015 ministerský rada A2 68 DŮVĚRNÉ 1016 ministerský rada A2 68 DŮVĚRNÉ (26 z 40)

31 1017 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1018 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1019 ministerský rada A2 VYHRAZENÉ 1020 ministerský rada VYHRAZENÉ 1021 ministerský rada VYHRAZENÉ 1022 vedoucí oddělení (oddělení spolupráce ve vyzbrojování) A3 TAJNÉ 1023 ministerský rada A3 TAJNÉ 1024 ministerský rada A3 TAJNÉ 1025 ministerský rada A2 TAJNÉ 1026 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 1027 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 1028 ministerský rada A2 TAJNÉ 1029 vedoucí oddělení (oddělení podpory, bezpečnosti a ICT) TAJNÉ 1030 ministerský rada A2 TAJNÉ 1031 ministerský rada VYHRAZENÉ 1032 ministerský rada VYHRAZENÉ 1033 ministerský rada TAJNÉ 1035 ředitel odboru (odbor vyzbrojování pozemních sil) A3 TAJNÉ 1036 vedoucí oddělení (oddělení projektů a programů) A1 TAJNÉ 1037 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 1038 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 1039 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 1040 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 1041 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1042 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1043 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1044 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1045 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1046 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1047 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1048 vedoucí oddělení (oddělení pořizování vojenského materiálu a služeb) DŮVĚRNÉ 1049 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ (27 z 40)

32 1050 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 1051 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1052 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1053 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1054 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1055 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1056 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1057 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1058 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1059 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1060 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1061 rada/ministerský rada DŮVĚRNÉ 1062 vedoucí oddělení (oddělení právní a obchodní podpory) A1/N1 DŮVĚRNÉ 1063 ministerský rada A2 68 DŮVĚRNÉ 1064 ministerský rada A1 68 DŮVĚRNÉ 1065 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1066 ministerský rada VYHRAZENÉ 1067 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 1068 ředitel odboru (odbor vyzbrojování vzdušných sil) A3 TAJNÉ 1069 vedoucí oddělení (oddělení projektů a programů) A2 TAJNÉ 1072 ministerský rada A2 TAJNÉ 1073 ministerský rada A2 TAJNÉ 1074 ministerský rada A2 TAJNÉ 1075 ministerský rada A2 TAJNÉ 1076 ministerský rada A1 TAJNÉ 1077 ministerský rada A1 TAJNÉ 1078 ministerský rada A1 TAJNÉ 1079 ministerský rada A2 TAJNÉ 1080 ministerský rada A2 TAJNÉ 1081 ministerský rada A2 TAJNÉ 1082 ministerský rada A2 TAJNÉ 1083 vedoucí oddělení (oddělení pořizování vojenského materiálu a služeb) A2/N2 DŮVĚRNÉ (28 z 40)

33 1084 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1085 ministerský rada A1 VYHRAZENÉ 1086 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1087 ministerský rada A1/N1 DŮVĚRNÉ 1088 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1089 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1090 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1091 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1092 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1093 ministerský rada A1/N1 DŮVĚRNÉ 1094 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 1095 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 1096 vedoucí oddělení (oddělení právní a obchodní podpory) A2 DŮVĚRNÉ 1097 ministerský rada A2 68 DŮVĚRNÉ 1098 ministerský rada A2 68 DŮVĚRNÉ 1099 ministerský rada VYHRAZENÉ 1100 rada/ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1101 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1102 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 1103 rada/ministerský rada DŮVĚRNÉ 1104 ředitel odboru (odbor logistiky, zabezpečení a podpory) A1/N1 TAJNÉ 1105 vedoucí oddělení (oddělení projektů a programů) A2 TAJNÉ 1106 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1107 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1108 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1109 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1110 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1111 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1112 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1113 ministerský rada VYHRAZENÉ 1114 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1115 rada/ministerský rada DŮVĚRNÉ (29 z 40)

34 1116 vedoucí oddělení (oddělení pořizování vojenského materiálu a služeb) A1 TAJNÉ 1117 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1118 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1119 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1120 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1121 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1122 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1123 ministerský rada VYHRAZENÉ 1124 ministerský rada VYHRAZENÉ 1125 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1126 vedoucí oddělení (oddělení právní a obchodní podpory) A2 DŮVĚRNÉ 1127 ministerský rada A1 68 DŮVĚRNÉ 1128 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1129 ministerský rada A1 68 DŮVĚRNÉ 1130 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1131 ministerský rada VYHRAZENÉ 1132 ministerský rada VYHRAZENÉ 1133 ředitel odboru (odbor komunikačních a informačních systémů) A2 TAJNÉ 1134 vedoucí oddělení (oddělení projektů a programů) A2 TAJNÉ 1135 ministerský rada A2 TAJNÉ 1136 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 1137 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 1138 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 1139 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 1140 ministerský rada A2 VYHRAZENÉ 1141 ministerský rada A1 VYHRAZENÉ 1142 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1143 ministerský rada A2 DŮVĚRNÉ 1144 ministerský rada A2 VYHRAZENÉ 1145 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1146 vedoucí oddělení (oddělení pořizování vojenského materiálu a služeb) A1 TAJNÉ 1147 ministerský rada A2 TAJNÉ (30 z 40)

35 1148 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1149 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1150 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1151 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1152 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1153 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1154 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1155 ministerský rada VYHRAZENÉ 1156 ministerský rada VYHRAZENÉ 1157 ministerský rada VYHRAZENÉ 1158 rada/ministerský rada DŮVĚRNÉ 1159 vedoucí oddělení (oddělení právní a obchodní podpory) A2 DŮVĚRNÉ 1160 ministerský rada A1 68 DŮVĚRNÉ 1161 ministerský rada A1 68 DŮVĚRNÉ 1162 ministerský rada A1 DŮVĚRNÉ 1163 ministerský rada VYHRAZENÉ 1164 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 1165 ředitel odboru (odbor nabývání movitého majetku) TAJNÉ 1166 vedoucí oddělení (oddělení majetku) DŮVĚRNÉ 1167 ministerský rada VYHRAZENÉ 1168 ministerský rada VYHRAZENÉ 1169 ministerský rada VYHRAZENÉ 1170 ministerský rada VYHRAZENÉ 1171 ministerský rada VYHRAZENÉ 1172 ministerský rada VYHRAZENÉ 1173 ministerský rada VYHRAZENÉ 1174 vedoucí oddělení (oddělení služeb) DŮVĚRNÉ 1175 ministerský rada VYHRAZENÉ 1176 ministerský rada VYHRAZENÉ 1177 ministerský rada VYHRAZENÉ 1178 ministerský rada VYHRAZENÉ 1179 ministerský rada VYHRAZENÉ (31 z 40)

36 1180 ministerský rada VYHRAZENÉ 1181 ministerský rada VYHRAZENÉ 1182 ministerský rada VYHRAZENÉ 1183 vedoucí oddělení (oddělení právní a obchodní podpory) DŮVĚRNÉ 1184 ministerský rada 68 DŮVĚRNÉ 1185 ministerský rada VYHRAZENÉ 1186 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 1187 ministerský rada VYHRAZENÉ 1188 ministerský rada VYHRAZENÉ 1189 rada/ministerský rada VYHRAZENÉ 1190 ředitel odboru (odbor nemovité infrastruktury) TAJNÉ 1191 vedoucí oddělení (oddělení stavebních prací) DŮVĚRNÉ 1192 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1193 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1194 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1195 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1196 ministerský rada VYHRAZENÉ 1197 ministerský rada VYHRAZENÉ 1198 ministerský rada VYHRAZENÉ 1199 vedoucí oddělení (oddělení služeb nemovité infrastruktury) DŮVĚRNÉ 1200 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1201 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1202 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1203 ministerský rada DŮVĚRNÉ 1204 ministerský rada VYHRAZENÉ 1205 ministerský rada VYHRAZENÉ 1206 ministerský rada VYHRAZENÉ 1207 vedoucí oddělení (oddělení právní a obchodní podpory) DŮVĚRNÉ 1208 ministerský rada 68 DŮVĚRNÉ 1209 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 1210 ministerský rada 68 VYHRAZENÉ 1211 ministerský rada VYHRAZENÉ (32 z 40)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006 Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Oddělení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Č.j. : 17/37349/2007 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení...

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 54 O B S A H : Část I. Část II. 54. Pokyn generálního

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení... 4 Čl. 4 Tajemník komise... 4 Čl. 5 Povinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 Obsah: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 POSTAVENÍ A PŮSOBNOST ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 2 OBLASTI PŮSOBNOSTI 3 1. Oblast působnosti se stanovenou odpovědností starosty

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha Převzetí gesce nad problematikou kybernetické bezpečnosti bezpečnosti, jako

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců Odpovědnost jednotlivých odborů a oddělení krajského úřadu Sekce Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa) sekretariátu hejtmana krizového řízení a bezpečnosti vnějších vztahů

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

a účastníků školení tvorby SCLLD

a účastníků školení tvorby SCLLD Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Hanušovice, 13.6.2014 Mgr. Olga Špiková tajemnice m: +420 602 832 880 o.spikova@nsmascr.cz Metodika pro standardizaci MAS e: Dotazy od členů NS

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 18. února 2015 Částka 1 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 o Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb

D O H O D A o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb VMV čá. 39/2008 (část II) Oznámení ředitele kabinetu ministra vnitra Ministr vnitra schválil dne 15. dubna 2008 novou Dohodu o tvorbě a používání fondu kulturních a sociálních potřeb, jejíž úplné znění

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

PRAVIDLA PRO SPRÁVU MAJETKU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

PRAVIDLA PRO SPRÁVU MAJETKU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13. března 2000

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)

o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) 239/2001 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2001 o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) Změna: 15/2002 Sb. Změna: 126/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna:

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků

Více

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní činnosti (pracovní náplň)

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

+NBCTY113G[DP+ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK. schválený dne 30. 1. 2015. Část první Obecná část

+NBCTY113G[DP+ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK. schválený dne 30. 1. 2015. Část první Obecná část ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK schválený dne 30. 1. 2015 Část první Obecná část +NBCTY113G[DP+ Článek 1 Poslání, postavení a závaznost organizačního řádu Archivu bezpečnostních složek (1)

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ;

1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; 1) kdy přesně byla zahájena a kdy ukončena kontrola na DI a na DÚ; Termín kontroly na Drážní inspekci (dále jen DI ): 8. března až 22. března 2011 Termín kontroly na Drážním úřadě (dále jen DÚ ): 8. března

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních

Více

Písemná příprava. Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Téma: Nakládání s nepotřebným majetkem státu, řešení škod

Písemná příprava. Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Téma: Nakládání s nepotřebným majetkem státu, řešení škod Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Nakládání s nepotřebným majetkem

Více

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81 Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA Gesce kybernetické bezpečnosti Usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 o ustavení Národního bezpečnostního úřadu gestorem

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu 15. 1. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

624/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

624/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 624/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Seznam právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Seznam právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy strana 40 SEŠIT 2 Č.j. MSMT-54809/2132-61 Seznam právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Seznam obsahuje právní předpisy v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, případně

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více