PRVÁ ČASŤ DRUHÁ ČASŤ Ú V O D N É U S T A N O V E N I E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVÁ ČASŤ DRUHÁ ČASŤ Ú V O D N É U S T A N O V E N I E"

Transkript

1 M E S T O S E N I C A Všeobecne záväzné nariadenie mesta o miestnych daniach č. 53 vydané v súlade s ustanoveniami zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. PRVÁ ČASŤ čl.1 Druhy miestnych daní 1/ Mestské zastupiteľstvo v Senici podľa 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na 98 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2014: a) daň z nehnuteľností b) daň za psa c) daň za predajné automaty d) daň za nevýherné hracie prístroje e) daň za užívanie verejného priestranstva f) daň za ubytovanie 2/ Zdaňovacím obdobím miestnej dane uvedenej v čl.1 bode 1 je kalendárny rok, ak v tomto Všeobecne záväznom nariadení alebo 90, ods. 3 až 6 zák. 582/2004 Z. z. nie je ustanovené inak. DRUHÁ ČASŤ čl.2 D A Ň Z N E H N U T E Ľ N O S T Í Ú V O D N É U S T A N O V E N I E Základné ustanovenia o dani z nehnuteľností sú uvedené v druhej časti zákona č. 582/2004 Z.z., ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane. 1

2 čl. 3 D A Ň Z P O Z E M K O V Základ dane 1/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1m² uvedenej v prílohe č.1 zákona 582/2004 Z. z.. 2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku zistenej za 1 m² podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za l m² uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.. Sadzba dane 1/ Ročná sadzba dane z pozemkov sa v katastrálnych územiach Senica a Kunov určuje takto : a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,72 % zo základu dane b) záhrady 0,72 % zo základu dane c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 3,60 % zo základu dane (okrem jednotl. častí) d) lesné pozemky, rybníky 0,72 % zo základu dane e) stavebné pozemky 0,80 % zo základu dane 2/ Ročná sadzba dane z pozemkov sa v jednotlivých častiach obce v súlade s 17 ods. 7 zákona 582/2004 Z. z. určuje takto : a) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy v časti Kunov, Sotinská, Juraja Fándlyho, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Štefana Pilárika, Rovenská príloha č. 1 tohto VZN 0,72 % zo základu dane b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy v časti Čáčov, Tehelná príloha č. 2 tohto VZN 0,72 % zo základu dane c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy v časti Čerešňová, Jána Jonáša, Martina Braxatorisa, Ľudovíta Vaníčka, Okružná, SNP, M. Nešpora, Dr. I. Horvátha, Brezová, Moyzesova, Fajnorova, Komenského príloha č. 3 tohto VZN 0,72 % zo základu dane 2

3 3/ Hodnota pozemkov podľa prílohy č. 1 zákona č. 582 / 2004 Z. z. je : - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady - k. ú. Senica = 0,7249 /m² k. ú. Kunov = 0,5646 /m² - trvalé trávnaté porasty (TTP) - k. ú. Senica = 0,1971 /m² k. ú. Kunov = 0,1088 /m² 4/ Hodnota pozemkov podľa prílohy č. 2 zákona č. 582 / 2004 Z. z. je : - stavebné pozemky 46,47 /m² - záhrady 4,64 /m² - zastavané plochy a nádvoria 4,64 /m² - ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov 4,64 /m² čl.4 D A Ň Z O S T A V I E B Sadzba dane Daň zo stavieb sa vyrubuje za každý, aj začatý m 2 zastavanej plochy. Ročná sadzba dane zo stavieb v katastrálnych územiach Senica, Kunov sa u r č u j e takto : a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ich výmera nepresahuje 25 m 2 0,280 b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,248 c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov 1,095 d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 0,829 e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 3,300 f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 3,300 g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 2,322 3

4 Sadzba dane pri viacpodlažných stavbách a) sa zvyšuje o 0,09 za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie nadzemné aj podzemné, okrem prvého nadzemného podlažia pri: - stavbách na bývanie a drobných stavbách - stavbách rekreačných chát a záhradných domčekov, záhradných chatiek - stavbách samostatne stojacich garáží, samostatne stojacich hromadných garáží a stavbách určených alebo používaných na tieto účely postavených mimo bytových domov - stavbách na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - ostatných stavbách b) určuje sa príplatok za podlažie vo výške 0,33 za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie nadzemné aj podzemné, okrem prvého nadzemného podlažia pri: - priemyselných stavbách, stavbách slúžiacich energetike, stavbách slúžiacich stavebníctvu, stavbách využívaných na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - stavbách na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou čl.5 D A Ň Z B Y T O V Daň z bytov sa vyrubuje za každý, aj začatý m 2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. 1/ Ročná sadzba dane z bytov v katastrálnom území Senica, Kunov sa upravuje takto : 0,280 2/ Ročná sadzba dane z nebytových priestorov v katastrálnom území Senica, Kunov sa upravuje takto: a) v bytových domoch určených na podnikanie /predajne, kancelárie, 3,300 sklady, reštaurácie a pod./ b) v bytových domoch určených ako garáž 0,829 4

5 čl.6 OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIE DANE 1/ Správca dane u s t a n o v u j e, že oslobodzuje od dane z pozemkov, stavieb a bytov a) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami b) pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky c) pozemky verejne prístupných parkov, športovísk d) stavby slúžiace školám a školským zariadeniam e) stavby užívané ako múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene, osvetové zariadenia, kostoly a modlitebne 2/ Správca dane u s t a n o v u j e, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov ( 17ods. 3 zákona 582/2004 Z. z.) t a k t o : a) 50 % na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie b) 50 % na byty vo vlastníctve občanov - držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie TRETIA ČASŤ čl. 7 D A Ň Z A P S A 1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou (FO) alebo právnickou osobou (PO). 2/ Predmetom dane za psa nie je a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely b) pes umiestnený v útulku zvierat c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím čl.8 Daňovník Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá je: a) vlastníkom psa b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov. čl.9 Základ dane 5

6 čl.10 Sadzba dane 1/ Sadzba dane je : a) v rodinnom dome v Senici ročne 4,80 b) v objektoch právnických osôb v Senici ročne 4,80 c) v bytových domoch ročne 48,00 d) v domoch v častiach : Kunov, Čáčov, Košútovec, Brestové, H. a D. Suroviny ročne 4,80 čl. 11 Oslobodenie a zníženie dane Oslobodený od dane je pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. čl. 12 Vznik a zánik daňovej povinnosti Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. ŠTVRTÁ ČASŤ čl. 13 D A Ň Z A P R E D A J N É A U T O M A T Y Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. čl. 14 Daňovník Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá predajné automaty prevádzkuje. čl. 15 Základ dane Základom dane je počet predajných automatov. čl. 16 Sadzba dane 1/ Sadzba dane je 48 /rok za jeden predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje cigarety alebo alkoholické nápoje je sadzba dane 240 /rok za jeden predajný automat. 2/ Sadzba dane je 72 /rok za jeden predajný automat obsahujúci v skladbe tovaru viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje cigarety alebo alkoholické nápoje je sadzba dane 360 /rok za jeden predajný automat. 6

7 čl. 17 Vznik a zánik daňovej povinnosti Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. čl. 18 Oslobodenie od dane 1/ Od dane sú oslobodené predajné automaty vydávajúce : - výlučne lístky hromadnej dopravy - potraviny s výnimkou alkoholu a cigariet - ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb čl. 19 Spôsob identifikácie predajných automatov 1/ Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov: - názov a výrobné číslo - obchodné meno alebo obchodný názov prevádzkovateľa predajného automatu - adresa umiestnenia predajného automatu - dátum začatia prevádzkovania predajného automatu PIATA ČASŤ čl. 20 D A Ň Z A N E V Ý H E R N É H R A C I E P R Í S T R O J E 1/ Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. 2/ Nevýherné hracie prístroje sú : a) elektronické prístroje na počítačové hry b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry čl. 21 Daňovník Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. čl. 22 Základ dane Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 7

8 čl. 23 Sadzba dane Sadzba dane je 204 za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok pre dospelých a 48 za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok pre deti. čl. 24 Vznik a zánik daňovej povinnosti Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. čl. 25 Identifikácia nevýherných hracích prístrojov 1/ Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov: - názov a výrobné číslo, - obchodné meno alebo obchodný názov prevádzkovateľa nevýh. hracieho prístroja - adresa umiestnenia nevýherného hracieho prístroja - dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja čl. 26 Spoločné ustanovenia k dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje 1/ Priznanie k dani je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. 2/ Ak daňová povinnosť vznikne, alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je daňovník povinný podať čiastkové daňové priznanie správcovi dane, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku, alebo zániku daňovej povinnosti. 3/Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote podľa zák. 582/2004 Z. z. 99 b, ods. 2. 4/ Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 5/Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne mestského úradu, bezhotovostným prevodom na číslo účtu /5600. Daňovník je povinný označiť platbu dane variabilným symbolom určeným v rozhodnutí. 6/ Výkon činností spojených s vyrubením dane za psa zabezpečuje oddelenie správy majetku mesta. 7/Výkon činností spojených s vyrubením dane za predajné automaty zabezpečuje finančné oddelenie. 8/Výkon činností spojených s vyrubením dane za nevýherné hracie prístroje zabezpečuje finančné oddelenie. 8

9 ŠIESTA ČASŤ čl. 27 D A Ň ZA U Ž Í V A N I E V E R E J N É H O P R I E S T R A N S T V A 1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. 2/ Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. 3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky a pod. 4/ Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým je trvalé parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska je upravené osobitným VZN /1. čl. 28 Daňovník Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá verejné priestranstvo užíva. čl. 29 Základ dane Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m 2. čl. 30 Sadzba dane Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva: A/ a) stánky poštovej novinovej služby s predajom 1 m 2 /deň 0,05 b) stánky (základné potraviny - chlieb, pečivo, mlieko,zelenina, ovocie, kvetiny, zmrzlina) 1 m 2 /deň 0,05 c) stánky na verejných priestranstvách (textil, obuv a ostatný priemyselný materiál) 1 m 2 /deň 0,17 d) stánky na poskytovanie občerstvenia bez poskytovania alkoholických nápojov a piva 1 m 2 /deň 0,07 e) za užívanie verejného priestranstva pri reštauračných a iných zariadeniach - terasy - v dobe sezóny a užívania t.j. od do bežného roka 1 m 2 /deň 0,17 f) za užívanie verejného priestranstva pri reštauračných a iných zariadeniach - terasy - mimo sezóny a užívania 1 m 2 /deň 0,05 g) vystavenie tovaru pred prevádzkou (prenosné sklady a pod.) 1 m 2 /deň 0,05 Výkon činností spojených s vyrubením dane podľa písmena A/ zabezpečuje oddelenie správy majetku mesta. 9

10 B/ a) pri výstavbe, prestavbe, rekonštrukcii budov, na ktoré bolo vydané povolenie správneho orgánu s prihliadnutím na miesto a rozsah skládky 1 m 2 /deň 0,10 b) pri povolení prekopania a skládky materiálu na dohodnutú dobu 1 m 2 /deň 0,32 c) pri prekročení povolenej doby užívania zabranej plochy 1 m 2 /deň 0,50 Výkon činností spojených s vyrubením dane podľa písmena B/ zabezpečuje oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy. C/ a) umiestnenie cirkusu 35,00 na deň b) umiestnenie kolotoča, hojdačky 3,50 na deň/kus c) rôzne atrakcie (strelnice,...) 10,00 na deň/kus d) ubytovacie maringotky a prívesy 1,00 na deň/kus e) príležitostný predaj (žreby, knihy a iný tovar) 3,50 na deň f) rôzne príležitostné akcie najmä - rôzne propagačné a reklamné akcie FO a PO 1 m 2 /deň 2,00 - zábavné akcie ( napr. poriadané z veľkých pojazdných zariadení, ako sú kamión Coca-Cola a pod. ) 1 m 2 /deň 5,00 Výkon činností spojených s vyrubením dane podľa písm. C/a) až d) zabezpečuje oddelenie oddelenie kultúry, sociálnych vecí, zdravotníctva a bytov. Výkon činností spojených s vyrubením dane podľa písm. C/e) až f) zabezpečuje oddelenie správy majetku. D/ a) za trhové miesto - stánok do 3 x 2 m 30 na deň b) za stánok samovýrobcu ľudovoumeleckých výrobkov 10 na deň c) za trhové miesto stánok do3x2 m s vlastnou výrobou 20 na deň d) za stánok väčší ako 3 x 2 m predávajúci zaplatí za 2 trhové miesta e) parkovanie vozidla pri trhovom mieste 4 na deň Výkon činností spojených s vyrubením dane podľa písmena D/ zabezpečuje oddelenie správy majetku mesta. čl. 31 Oznamovacia povinnosť Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 7 dní pred vznikom daňovej povinnosti a najneskôr v deň jej vzniku. V oznámení uvedie svoje identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO/meno a priezvisko, bydlisko), účel a miesto užívania, výmeru a obdobie, počas ktorého bude užívať verejné priestanstvo. čl. 32 Vznik a zánik daňovej povinnosti Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva. Pri výpočte dane sa počíta každý m 2 aj začatý, za každý deň, aj začatý. Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne mestského úradu, bezhotovostným prevodom číslo účtu /5600. Ak táto povinnosť vznikne v priebehu roka, je splatná do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Poplatok sa nevyberá, ak je daňovníkom mesto Senica. 10

11 SIEDMA ČASŤ D A Ň Z A U B Y T O V A N I E čl. 33 Predmet dane Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie FO v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis /2. čl. 34 Daňovník Daňovníkom je FO, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Základom dane je počet prenocovaní. čl. 35 Základ dane čl. 36 Sadzba dane Správca dane určuje sadzbu dane 0,40 na osobu a prenocovanie. čl. 37 Vznik a zánik daňovej povinnosti Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia, ktoré poskytuje služby prechodného ubytovania a zaniká dňom ukončenia jeho prevádzkovania. čl. 38 Spôsob vyberania dane za ubytovanie Daň za ubytovanie v ustanovenej výške pre mesto vyberá a ručí za ňu platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. čl. 39 Vedenie evidencie Pre účely evidencie odplatného prechodného ubytovania fyzických osôb a kontroly správcom dane je prevádzkovateľ zariadenia povinný viesť knihu ubytovaných a domovú knihu pre cudzincov so všetkými identifikačnými údajmi. Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad pre daňovníka, v ktorom vyznačí názov ubytovacieho zariadenia, počet ubytovaných, počet prenocovaní, dátum od kedy a do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté a výšku dane. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný podávať štvrťročne priznanie k dani za ubytovanie do 15 dní po skončení príslušného štvrťroka. 11

12 čl. 40 Splatnosť dane Daň za ubytovanie je splatná do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa daň priznáva na číslo účtu /5600, variabilný symbol: 5544 alebo v hotovosti do pokladne mesta. čl. 41 Oslobodenie od dane Správca dane ustanovuje v zmysle 43 zákona, že od platenia je oslobodená nevidomá osoba, bezvládna osoba a držitelia preukazu ZŤP / S a jeho sprievodca a osoba poberajúca invalidný dôchodok. čl. 42 Spoločné ustanovenia Výkon činností spojených s vyrubením dane za ubytovanie zabezpečuje oddelenie správy majetku mesta. čl. 43 Prechodné ustanovenia Daň za psa, pri ktorej bola poskytnutá zľava alebo oslobodenie z titulu začipovania podľa VZN o miestnych daniach platného do ostáva zachovaná v pôvodnej výške na rok 2013, 2014 v prípade, že pes bol prihlásený do evidencie do konca roku

13 čl. 44 Z Á V E R E Č N É U S T A N O V E N I A 1/ Mestské zastupiteľstvo mesta Senice toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN č. 53) o miestnych daniach schválilo dňa na svojom 18. riadnom zasadnutí uznesením č. 18MsZ/2013/549 2/ Všeobecne záväzné nariadenie (VZN č. 53) nadobúda účinnosť dňom / Vyvesené na úradnej tabuli : od do RNDr. Ľubomír Parízek primátor mesta Senice 1 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva, za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách. 2 Vyhláška MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried ( napr. hotel, motel, penzión, turistická ubytovňa, ubytovanie v súkromí a pod.). 13

14 M E S T O S E N I C A Výpis zo Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach č S A D Z B Y 2014 Daň z pozemkov Druh pozemku Hodnota Ročná /m 2 pôdy /m 2 sadzba v % Orná pôda k. ú. Senica 0,7249 0,72 0,0052 Orná pôda k. ú. Kunov 0,5646 0,72 0,0040 Trvalé trávnaté porasty k. ú. Senica 0,1971 0,72 0,0014 Trvalé trávnaté porasty k. ú. Kunov 0,1088 0,72 0,0007 Záhrady k. ú. Senica, k. ú. Kunov 4,64 0,72 0,0334 Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy /okrem jednotlivých častí/ 4,64 3,60 0,1672 Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy v jedn. častiach: 1/ Kunov, Sotinská, J. Fánlyho, J. Náhlika, J. Závodského, Š. Pilárika, Rovenská,J.Bežu 2/ Čáčov, Tehelná 3/ Čerešňová, J. Jonáša, M. Braxatorisa, Ľ. Vaníčka, 4,64 0,72 0,0334 Okružná, SNP, M. Nešpora, Dr. I. Horvátha, Brezová, Moyzesova, Fajnorova, Komenského Lesné pozemky, rybníky k. ú Senica, k. ú. Kunov 0,72 Stavebné pozemky k. ú. Senica, k. ú. Kunov 46,47 0,80 0,3717 Daň zo stavieb Druh stavby Ročná sadzba dane v /m 2 A) Stavby na bývanie a drobné stavby 0,280 B) Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využív. na skladovanie vlastnej pôdohospod. produkcie vrátane stavieb na 0,248 vlastnú administratívu C) Stavby rekreačných a záhradkárskych chát, záhradných domčekov 1,095 D) Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 0,829 E) Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, Stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 3,300 administratívu F) Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 3,300 G) Ostatné stavby 2,322 Daň z bytov Predmet dane z bytov Ročná sadzba dane v /m 2 Byty 0,280 Nebytové priestory v bytových domoch určených na podnikanie 3,300 Nebytové priestory v bytových domoch určených ako garáž 0,829 Pri viacpodlažných stavbách uvedených v písm. a), b), c), d), g) sa ročná sadzba dane zvyšuje o 0,09 za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie (aj manzardka) okrem prvého nadzemného podlažia a pri viacpodlažných stavbách uvedených v písm. e), f) sa určuje príplatok za podlažie vo výške 0,33 za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie /nadzemné alebo podzemné/ okrem prvého nadzemného podlažia. 1

15 Daň za psa a) v rodinných domoch v Senici b) v objektoch právnických osôb v Senici c) v bytových domoch d) v domoch v častiach Kunov, Čáčov, Košútovec, Brestové, Horné a Dolné Suroviny 4,80 /rok 4,80 /rok 48,00 /rok 4,80 /rok Daň za nevýherné hracie prístroje nevýherný hrací prístroj pre dospelých nevýherný hrací prístroj pre deti 204,00 /rok 48,00 /rok Daň za predajné automaty 1/predajný automat s max. 10 druhov tovaru ak obsahuje cigarety alebo alkohol. nápoje 2/predajný aut. s viac ako 10 druhmi tovaru ak obsahuje cigarety alebo alkohol. nápoje 48,00 /rok 240,00 /rok 72,00 /rok 360,00 /rok Daň za ubytovanie za prenocovanú osobu 0,40 /noc 2

16 Daň za užívanie verejného priestranstva A/ a) stánky PNS s predajom 0,05 /m 2 /deň b) stánky so základnými potravinami /chlieb, pečivo, mlieko, zelenina, ovocie, kvety, zmrzlina/ 0,05 /m 2 /deň c) stánky na verejných priestranstvách /textil, obuv, ostatný priem. materiál/ 0,17 /m 2 /deň d) stánky s občerstvením bez alkoholických nápojov 0,07 /m 2 /deň e) užívanie verejného priestranstva pri reštauračných a iných zariadeniach v sezóne /od do / bežného roka 0,17 /m 2 /deň f) za užívanie verejného priestranstva pri reštauračných a iných zariadeniach mimo sezóny 0,05 /m 2 /deň g) vystavenie tovaru pred prevádzkou 0,05 /m 2 /deň B/ a) pri výstavbe, prestavbe, rekonštrukcii budov, na ktoré bolo vydané povolenie s prihliadnutím na miesto a rozsah skládky 0,10 /m 2 /deň b) pri povolení prekopania a skládky materiálu na dohodnutú dobu 0,32 /m 2 /deň c) pri prekročení povolenej doby užívania zabranej plochy 0,50 /m 2 /deň C/ a) umiestnenie cirkusu 35,00 /deň b) umiestnenie kolotoča, hojdačky 3,50 /ks/deň c) rôzne atrakcie /strelnice/ 10,00 /ks/deň d) ubytovacie maringotky a prívesy 1,00 /ks/deň e) príležitostný predaj /žreby, knihy a iný tovar/ 3,50 /deň f) rôzne príležitostné akcie - propagačné a reklamné - zábavné akcie 2,00 /m 2 /deň 5,00 /m 2 /deň D/ a) trhové miesto stánok do 3 x 2 m 30,00 /deň b) stánok samovýrobcu ľudovoumeleckých výrobkov 10,00 /deň c) za trhové miesto stánok do 3x2 m s vlastnou výrobou 20,00 /deň d) za stánok väčší ako 3 x 2 m zaplatí ako za 2 trhové miesta e) za parkovanie pri stánku, stole 4,00 /deň Schválené na 18. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Senici dňa uznesením č. 18MsZ/2013/549 Vyvesené na úradnej tabuli : od do Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) nadobúda účinnosť dňom RNDr. Ľubomír Parízek primátor mesta Senice 3

17 E =. o 5 0) O(.A

18 'ro = o 5 0) o< N)

19 I e prfloha 6.3

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry OBEC OVČÁRY, okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ovčáry schválilo a vydává dne 16.6.2010 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č. 1 /2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje a vydává dne 12.1.2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2) písm.

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 26.2.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva č. R-4510/2012/RVO uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1 OBEC VELKÉ BŘEZNO Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Velké Březno schválilo dne 15. 12. 2003 vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC MOHELNICE NAD JIZEROU. Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice nad Jizerou

OBEC MOHELNICE NAD JIZEROU. Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice nad Jizerou OBEC MOHELNICE NAD JIZEROU okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice nad Jizerou č. 1./2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mohelnice nad Jizerou schválilo a vydává dne 7.2.2007

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Semčice schválilo a vydává dne 7. 12. 2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA Monitorovacia správa EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Operačný program cezhraničnej spolupráce

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místních poplatcích

Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místních poplatcích Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vinařice se usneslo podle ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích

OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. číslo : 2/2011, o místních poplatcích OBEC ROUDNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo : 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roudné se na svém zasedání dne 22.12.2011 usnesením č. 84/2011 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 8.8.2013 usnesením č. 257/2013 usneslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifikační číslo organizace

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích

Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Plískov schválilo dne 4.1.2007 v souladu s ustanovením 10 písmene d) a 84 odstavce 2, písmene h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Typ: platná

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm.

BIANCO B 212 1/11. 1130x845x700. 9 x4. 3 x1. 22 x18. 60 x13 61 x21. 59 x8. 105 x2. 80 x2. 10x50mm. 3mm. 5x120mm. 6x100mm. 3,5x16mm. BINO B 212 3 x1 4 x1 6 x32 9 x4 RLČNÍ ŘÁ Na nábytek z přírodního nehomogenního materiálu s výskytem suků, letorostů a s texturou letního a zimního dřeva 1/11 1130x845x700 12 x6 6x100mm 3mm 22 x18 3,5x16mm

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ 1. Titulní list Část KRITÉRIÁ Tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku technologického zařízení - Laserový pálící stroj, jejíž výzvu k předkládání nabídek zveřejnila osoba podle 7 odst. 2, společnost

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm.

BIANCO B 216 1/14. 1450x550x2035. 21 x6. 75 76 x8. 60 x22 61 x22 71 x40. 79 80 x4. x24. 105 x4. 100 x6 80+81 80+81 80+81. 10x50mm. 3x20mm. BIANCO B 216 1450x550x2035 4 x1 6 x50 4mm 8x40mm x74 29 x12 33 x6 3,5x16mm 4x40mm 3x12mm x 61 x 71 x40 15mm DU 2 7xmm 79 x4 E 82 88 x3 89 x2 92 x 1,4x20mm +81 81 9 x4 10x50mm 40 43 x2 EU 6x16mm 75 76 x8

Více

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013

Daňový systém Slovenska. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Daňový systém Slovenska JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 11. listopadu 2013 Systém daní na Slovensku Systém daní na Slovensku Daně přímé Daň z příjmu Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 o místních poplatcích Obecního zastupitelstvo obce Byzhradec se usneslo dne 19.11.2003 vydat podle 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Obec Březina. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích

Obec Březina. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích Obec Březina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březina se na svém zasedání dne 30.6. 2009 usnesením č. 125 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

OBEC MEZNO. Obecně závazná vyhláška obce Mezno. č. 1/2009, o místních poplatcích. Oddíl I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 OBEC MEZNO Obecně závazná vyhláška obce Mezno č. 1/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mezno se na svém zasedání dne 17. prosince 2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 o místních poplatcích Obec Tuchlovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce schválilo a vydalo dne 27. června 2006 v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

Obec Horní Bojanovice

Obec Horní Bojanovice Obec Horní Bojanovice Obecně závazná vyhláška č.07/2005o místním poplatcích Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice se na svém zasedání dne 15.12.2005 usnesením usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1948. Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 03.08.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 24.06.1950 do: 31.12.1952 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 183 Z Á K O N ze dne

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích Vyhláška č. 5/2004 o místních poplatcích Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.5.2004 změněno: 13.5.2004 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

Více

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo Zvolene T. G. Masaryka

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vyškovec se na svém zasedání dne 27.06.2014 usnesením č.2/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PERÁLEC č. 3/ 2010 o místních poplatcích ======================================================= Zastupitelstvo obce Perálec se na svém zasedání dne 9.prosince 2010 usnesením

Více

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II.

OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. OBEC Drahenice Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích 1. Zastupitelstvo obce Drahenice na svém zasedání dne 1. prosince 2011 se usnesením č. 11/7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifikační číslo Fyzická osoba ) Rodné číslo 3 Právnická osoba ) Identifikační číslo otisk podacího

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DOINO D 508 1100x576x1890 2 x1 3 x1 3mm 22 x28 23 x6 4mm 29 x15 3,5x16mm 4x10mm 4x40mm 60 x16 61 x28 67 x16 15mm 71 x29 DU 2 73 x12 75 79 7x50mm 5x40mm 85 x12 87 x11 88 x2 75 x6 79 6 x6 8x35mm 33 x4 3x12mm

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Desná schválilo dne 4. 3. 2004 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové , Zastupitelstvo obce Nenkovice vydává dne 16. prosince 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o mistních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. a v souladu s ustanoveními 10 písmo

Více

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.

Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140. Návod k obsluze Návod na obsluhu. Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo. Vysousec rucniku B-4140:Layout 1 12.6.2007 7:48 Page 1 Vysoušeč ručníků Sušič na uteráky B-4140 Návod k obsluze Návod na obsluhu V/07 CZ, SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha

Osobní digitální váha Osobná digitálna váha Osobní digitální váha Osobná digitálna váha B-4266 Návod k obsluze - Návod na obsluhu X/08 CZ/SK Isolit-Bravo spol. s r. o. 561 64 Jablonné nad Orlicí www.isolit-bravo.cz -2- Pøedpokládané použití: Osobní

Více

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011

OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 OBEC Tlumačov Obecně závazná vyhláška obce Tlumačov č.4/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tlumačov vydalo dne 6.12. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Koloveč se na svém zasedání dne 23. 11. 2007 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1.

20 x8. 3 x1. 6 x10. 3x15mm. imbus. klička. kolík 8x35. vrut. 26 x2. 27 x20. 25 x2. 4x20mm. 4,5x15mm vrut. 4x15mm vrut. vrut. vrut. 77 x1. KLASIK PEŘINÁČ 900x750x500 se soklem č. 813 MONTÁŽNÍ POSTUP 24 x2 4x30mm 3 x1 imbus. klička 25 x2 61 x6 71 x6 plastová 4x15mm 1,4x20mm hřebík 6 x10 kolík 8x35 26 x2 4x20mm 77 x1 7x50mm konfirmát pant kolík

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 01 / 2013 MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 01 / 2013 MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 01 / 2013 MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ Vydáno: 12.02.2013 1 Zastupitelstvo obce Nevřeň se na svém zasedání dne 12.02.2013 usnesením č. 11/13/JZ29 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P8 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Informace k dani z nemovitých věcí

Informace k dani z nemovitých věcí Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Územní pracoviště v Prachaticích Vodňanská 376, 383 01 Prachatice Oddělení majetkových daní Tel.: 388 371 111 E-mail:podatelna2209@fs.mfcr.cz

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č. 4/2005 ze dne 14. 12. 2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schválilo a vydává dne 14. 12. 2005, č.

Více

Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích

Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Vlašimi se na svém zasedání dne 20.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008,

Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008, OBEC ÚHOŘILKA Úhořilka 22, 582 53 pošta Štoky Obecně závazná vyhláška obce Úhořilka č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Úhořilka se na svém zasedání dne 19.2 2008 usnesením č. 2/2008 usneslo

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

MĚSTO HOSTOMICE. Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010

MĚSTO HOSTOMICE. Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010 MĚSTO HOSTOMICE Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Hostomice se na svém zasedání dne 17. března 2010 usnesením č. 3/2010 usneslo vydat na základě

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 3/2010 o místních poplatcích

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 3/2010 o místních poplatcích MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Chodova na základě zmocnění v článku 101/1 a 104/2,3 Ústavy ČR, v souladu s ustanovením 10 písm.

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOUBRAVČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo obce Doubravčice se na

Více