PRVÁ ČASŤ DRUHÁ ČASŤ Ú V O D N É U S T A N O V E N I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVÁ ČASŤ DRUHÁ ČASŤ Ú V O D N É U S T A N O V E N I E"

Transkript

1 M E S T O S E N I C A Všeobecne záväzné nariadenie mesta o miestnych daniach č. 53 vydané v súlade s ustanoveniami zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. PRVÁ ČASŤ čl.1 Druhy miestnych daní 1/ Mestské zastupiteľstvo v Senici podľa 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na 98 zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2014: a) daň z nehnuteľností b) daň za psa c) daň za predajné automaty d) daň za nevýherné hracie prístroje e) daň za užívanie verejného priestranstva f) daň za ubytovanie 2/ Zdaňovacím obdobím miestnej dane uvedenej v čl.1 bode 1 je kalendárny rok, ak v tomto Všeobecne záväznom nariadení alebo 90, ods. 3 až 6 zák. 582/2004 Z. z. nie je ustanovené inak. DRUHÁ ČASŤ čl.2 D A Ň Z N E H N U T E Ľ N O S T Í Ú V O D N É U S T A N O V E N I E Základné ustanovenia o dani z nehnuteľností sú uvedené v druhej časti zákona č. 582/2004 Z.z., ktoré upravujú daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov a zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie dane a platenie dane. 1

2 čl. 3 D A Ň Z P O Z E M K O V Základ dane 1/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1m² uvedenej v prílohe č.1 zákona 582/2004 Z. z.. 2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku zistenej za 1 m² podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemkov za l m² uvedenej v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.. Sadzba dane 1/ Ročná sadzba dane z pozemkov sa v katastrálnych územiach Senica a Kunov určuje takto : a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,72 % zo základu dane b) záhrady 0,72 % zo základu dane c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 3,60 % zo základu dane (okrem jednotl. častí) d) lesné pozemky, rybníky 0,72 % zo základu dane e) stavebné pozemky 0,80 % zo základu dane 2/ Ročná sadzba dane z pozemkov sa v jednotlivých častiach obce v súlade s 17 ods. 7 zákona 582/2004 Z. z. určuje takto : a) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy v časti Kunov, Sotinská, Juraja Fándlyho, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Štefana Pilárika, Rovenská príloha č. 1 tohto VZN 0,72 % zo základu dane b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy v časti Čáčov, Tehelná príloha č. 2 tohto VZN 0,72 % zo základu dane c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy v časti Čerešňová, Jána Jonáša, Martina Braxatorisa, Ľudovíta Vaníčka, Okružná, SNP, M. Nešpora, Dr. I. Horvátha, Brezová, Moyzesova, Fajnorova, Komenského príloha č. 3 tohto VZN 0,72 % zo základu dane 2

3 3/ Hodnota pozemkov podľa prílohy č. 1 zákona č. 582 / 2004 Z. z. je : - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady - k. ú. Senica = 0,7249 /m² k. ú. Kunov = 0,5646 /m² - trvalé trávnaté porasty (TTP) - k. ú. Senica = 0,1971 /m² k. ú. Kunov = 0,1088 /m² 4/ Hodnota pozemkov podľa prílohy č. 2 zákona č. 582 / 2004 Z. z. je : - stavebné pozemky 46,47 /m² - záhrady 4,64 /m² - zastavané plochy a nádvoria 4,64 /m² - ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov 4,64 /m² čl.4 D A Ň Z O S T A V I E B Sadzba dane Daň zo stavieb sa vyrubuje za každý, aj začatý m 2 zastavanej plochy. Ročná sadzba dane zo stavieb v katastrálnych územiach Senica, Kunov sa u r č u j e takto : a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ich výmera nepresahuje 25 m 2 0,280 b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,248 c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov 1,095 d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 0,829 e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 3,300 f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 3,300 g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 2,322 3

4 Sadzba dane pri viacpodlažných stavbách a) sa zvyšuje o 0,09 za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie nadzemné aj podzemné, okrem prvého nadzemného podlažia pri: - stavbách na bývanie a drobných stavbách - stavbách rekreačných chát a záhradných domčekov, záhradných chatiek - stavbách samostatne stojacich garáží, samostatne stojacich hromadných garáží a stavbách určených alebo používaných na tieto účely postavených mimo bytových domov - stavbách na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - ostatných stavbách b) určuje sa príplatok za podlažie vo výške 0,33 za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie nadzemné aj podzemné, okrem prvého nadzemného podlažia pri: - priemyselných stavbách, stavbách slúžiacich energetike, stavbách slúžiacich stavebníctvu, stavbách využívaných na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu - stavbách na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou čl.5 D A Ň Z B Y T O V Daň z bytov sa vyrubuje za každý, aj začatý m 2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. 1/ Ročná sadzba dane z bytov v katastrálnom území Senica, Kunov sa upravuje takto : 0,280 2/ Ročná sadzba dane z nebytových priestorov v katastrálnom území Senica, Kunov sa upravuje takto: a) v bytových domoch určených na podnikanie /predajne, kancelárie, 3,300 sklady, reštaurácie a pod./ b) v bytových domoch určených ako garáž 0,829 4

5 čl.6 OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIE DANE 1/ Správca dane u s t a n o v u j e, že oslobodzuje od dane z pozemkov, stavieb a bytov a) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami b) pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky c) pozemky verejne prístupných parkov, športovísk d) stavby slúžiace školám a školským zariadeniam e) stavby užívané ako múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene, osvetové zariadenia, kostoly a modlitebne 2/ Správca dane u s t a n o v u j e, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a bytov ( 17ods. 3 zákona 582/2004 Z. z.) t a k t o : a) 50 % na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie b) 50 % na byty vo vlastníctve občanov - držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie TRETIA ČASŤ čl. 7 D A Ň Z A P S A 1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou (FO) alebo právnickou osobou (PO). 2/ Predmetom dane za psa nie je a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely b) pes umiestnený v útulku zvierat c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím čl.8 Daňovník Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá je: a) vlastníkom psa b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov. čl.9 Základ dane 5

6 čl.10 Sadzba dane 1/ Sadzba dane je : a) v rodinnom dome v Senici ročne 4,80 b) v objektoch právnických osôb v Senici ročne 4,80 c) v bytových domoch ročne 48,00 d) v domoch v častiach : Kunov, Čáčov, Košútovec, Brestové, H. a D. Suroviny ročne 4,80 čl. 11 Oslobodenie a zníženie dane Oslobodený od dane je pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím. čl. 12 Vznik a zánik daňovej povinnosti Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. ŠTVRTÁ ČASŤ čl. 13 D A Ň Z A P R E D A J N É A U T O M A T Y Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. čl. 14 Daňovník Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá predajné automaty prevádzkuje. čl. 15 Základ dane Základom dane je počet predajných automatov. čl. 16 Sadzba dane 1/ Sadzba dane je 48 /rok za jeden predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje cigarety alebo alkoholické nápoje je sadzba dane 240 /rok za jeden predajný automat. 2/ Sadzba dane je 72 /rok za jeden predajný automat obsahujúci v skladbe tovaru viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje cigarety alebo alkoholické nápoje je sadzba dane 360 /rok za jeden predajný automat. 6

7 čl. 17 Vznik a zánik daňovej povinnosti Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. čl. 18 Oslobodenie od dane 1/ Od dane sú oslobodené predajné automaty vydávajúce : - výlučne lístky hromadnej dopravy - potraviny s výnimkou alkoholu a cigariet - ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb čl. 19 Spôsob identifikácie predajných automatov 1/ Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov: - názov a výrobné číslo - obchodné meno alebo obchodný názov prevádzkovateľa predajného automatu - adresa umiestnenia predajného automatu - dátum začatia prevádzkovania predajného automatu PIATA ČASŤ čl. 20 D A Ň Z A N E V Ý H E R N É H R A C I E P R Í S T R O J E 1/ Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. 2/ Nevýherné hracie prístroje sú : a) elektronické prístroje na počítačové hry b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry čl. 21 Daňovník Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. čl. 22 Základ dane Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 7

8 čl. 23 Sadzba dane Sadzba dane je 204 za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok pre dospelých a 48 za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok pre deti. čl. 24 Vznik a zánik daňovej povinnosti Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. čl. 25 Identifikácia nevýherných hracích prístrojov 1/ Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov: - názov a výrobné číslo, - obchodné meno alebo obchodný názov prevádzkovateľa nevýh. hracieho prístroja - adresa umiestnenia nevýherného hracieho prístroja - dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja čl. 26 Spoločné ustanovenia k dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje 1/ Priznanie k dani je daňovník povinný podať do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. 2/ Ak daňová povinnosť vznikne, alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je daňovník povinný podať čiastkové daňové priznanie správcovi dane, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku, alebo zániku daňovej povinnosti. 3/Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote podľa zák. 582/2004 Z. z. 99 b, ods. 2. 4/ Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 5/Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne mestského úradu, bezhotovostným prevodom na číslo účtu /5600. Daňovník je povinný označiť platbu dane variabilným symbolom určeným v rozhodnutí. 6/ Výkon činností spojených s vyrubením dane za psa zabezpečuje oddelenie správy majetku mesta. 7/Výkon činností spojených s vyrubením dane za predajné automaty zabezpečuje finančné oddelenie. 8/Výkon činností spojených s vyrubením dane za nevýherné hracie prístroje zabezpečuje finančné oddelenie. 8

9 ŠIESTA ČASŤ čl. 27 D A Ň ZA U Ž Í V A N I E V E R E J N É H O P R I E S T R A N S T V A 1/ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. 2/ Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. 3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky a pod. 4/ Daň za osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým je trvalé parkovanie vozidiel mimo stráženého parkoviska je upravené osobitným VZN /1. čl. 28 Daňovník Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá verejné priestranstvo užíva. čl. 29 Základ dane Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m 2. čl. 30 Sadzba dane Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva: A/ a) stánky poštovej novinovej služby s predajom 1 m 2 /deň 0,05 b) stánky (základné potraviny - chlieb, pečivo, mlieko,zelenina, ovocie, kvetiny, zmrzlina) 1 m 2 /deň 0,05 c) stánky na verejných priestranstvách (textil, obuv a ostatný priemyselný materiál) 1 m 2 /deň 0,17 d) stánky na poskytovanie občerstvenia bez poskytovania alkoholických nápojov a piva 1 m 2 /deň 0,07 e) za užívanie verejného priestranstva pri reštauračných a iných zariadeniach - terasy - v dobe sezóny a užívania t.j. od do bežného roka 1 m 2 /deň 0,17 f) za užívanie verejného priestranstva pri reštauračných a iných zariadeniach - terasy - mimo sezóny a užívania 1 m 2 /deň 0,05 g) vystavenie tovaru pred prevádzkou (prenosné sklady a pod.) 1 m 2 /deň 0,05 Výkon činností spojených s vyrubením dane podľa písmena A/ zabezpečuje oddelenie správy majetku mesta. 9

10 B/ a) pri výstavbe, prestavbe, rekonštrukcii budov, na ktoré bolo vydané povolenie správneho orgánu s prihliadnutím na miesto a rozsah skládky 1 m 2 /deň 0,10 b) pri povolení prekopania a skládky materiálu na dohodnutú dobu 1 m 2 /deň 0,32 c) pri prekročení povolenej doby užívania zabranej plochy 1 m 2 /deň 0,50 Výkon činností spojených s vyrubením dane podľa písmena B/ zabezpečuje oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy. C/ a) umiestnenie cirkusu 35,00 na deň b) umiestnenie kolotoča, hojdačky 3,50 na deň/kus c) rôzne atrakcie (strelnice,...) 10,00 na deň/kus d) ubytovacie maringotky a prívesy 1,00 na deň/kus e) príležitostný predaj (žreby, knihy a iný tovar) 3,50 na deň f) rôzne príležitostné akcie najmä - rôzne propagačné a reklamné akcie FO a PO 1 m 2 /deň 2,00 - zábavné akcie ( napr. poriadané z veľkých pojazdných zariadení, ako sú kamión Coca-Cola a pod. ) 1 m 2 /deň 5,00 Výkon činností spojených s vyrubením dane podľa písm. C/a) až d) zabezpečuje oddelenie oddelenie kultúry, sociálnych vecí, zdravotníctva a bytov. Výkon činností spojených s vyrubením dane podľa písm. C/e) až f) zabezpečuje oddelenie správy majetku. D/ a) za trhové miesto - stánok do 3 x 2 m 30 na deň b) za stánok samovýrobcu ľudovoumeleckých výrobkov 10 na deň c) za trhové miesto stánok do3x2 m s vlastnou výrobou 20 na deň d) za stánok väčší ako 3 x 2 m predávajúci zaplatí za 2 trhové miesta e) parkovanie vozidla pri trhovom mieste 4 na deň Výkon činností spojených s vyrubením dane podľa písmena D/ zabezpečuje oddelenie správy majetku mesta. čl. 31 Oznamovacia povinnosť Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva 7 dní pred vznikom daňovej povinnosti a najneskôr v deň jej vzniku. V oznámení uvedie svoje identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO/meno a priezvisko, bydlisko), účel a miesto užívania, výmeru a obdobie, počas ktorého bude užívať verejné priestanstvo. čl. 32 Vznik a zánik daňovej povinnosti Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva. Pri výpočte dane sa počíta každý m 2 aj začatý, za každý deň, aj začatý. Daň je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne mestského úradu, bezhotovostným prevodom číslo účtu /5600. Ak táto povinnosť vznikne v priebehu roka, je splatná do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Poplatok sa nevyberá, ak je daňovníkom mesto Senica. 10

11 SIEDMA ČASŤ D A Ň Z A U B Y T O V A N I E čl. 33 Predmet dane Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie FO v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis /2. čl. 34 Daňovník Daňovníkom je FO, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Základom dane je počet prenocovaní. čl. 35 Základ dane čl. 36 Sadzba dane Správca dane určuje sadzbu dane 0,40 na osobu a prenocovanie. čl. 37 Vznik a zánik daňovej povinnosti Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia, ktoré poskytuje služby prechodného ubytovania a zaniká dňom ukončenia jeho prevádzkovania. čl. 38 Spôsob vyberania dane za ubytovanie Daň za ubytovanie v ustanovenej výške pre mesto vyberá a ručí za ňu platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. čl. 39 Vedenie evidencie Pre účely evidencie odplatného prechodného ubytovania fyzických osôb a kontroly správcom dane je prevádzkovateľ zariadenia povinný viesť knihu ubytovaných a domovú knihu pre cudzincov so všetkými identifikačnými údajmi. Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad pre daňovníka, v ktorom vyznačí názov ubytovacieho zariadenia, počet ubytovaných, počet prenocovaní, dátum od kedy a do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté a výšku dane. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný podávať štvrťročne priznanie k dani za ubytovanie do 15 dní po skončení príslušného štvrťroka. 11

12 čl. 40 Splatnosť dane Daň za ubytovanie je splatná do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa daň priznáva na číslo účtu /5600, variabilný symbol: 5544 alebo v hotovosti do pokladne mesta. čl. 41 Oslobodenie od dane Správca dane ustanovuje v zmysle 43 zákona, že od platenia je oslobodená nevidomá osoba, bezvládna osoba a držitelia preukazu ZŤP / S a jeho sprievodca a osoba poberajúca invalidný dôchodok. čl. 42 Spoločné ustanovenia Výkon činností spojených s vyrubením dane za ubytovanie zabezpečuje oddelenie správy majetku mesta. čl. 43 Prechodné ustanovenia Daň za psa, pri ktorej bola poskytnutá zľava alebo oslobodenie z titulu začipovania podľa VZN o miestnych daniach platného do ostáva zachovaná v pôvodnej výške na rok 2013, 2014 v prípade, že pes bol prihlásený do evidencie do konca roku

13 čl. 44 Z Á V E R E Č N É U S T A N O V E N I A 1/ Mestské zastupiteľstvo mesta Senice toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN č. 53) o miestnych daniach schválilo dňa na svojom 18. riadnom zasadnutí uznesením č. 18MsZ/2013/549 2/ Všeobecne záväzné nariadenie (VZN č. 53) nadobúda účinnosť dňom / Vyvesené na úradnej tabuli : od do RNDr. Ľubomír Parízek primátor mesta Senice 1 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva, za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách. 2 Vyhláška MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried ( napr. hotel, motel, penzión, turistická ubytovňa, ubytovanie v súkromí a pod.). 13

14 M E S T O S E N I C A Výpis zo Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach č S A D Z B Y 2014 Daň z pozemkov Druh pozemku Hodnota Ročná /m 2 pôdy /m 2 sadzba v % Orná pôda k. ú. Senica 0,7249 0,72 0,0052 Orná pôda k. ú. Kunov 0,5646 0,72 0,0040 Trvalé trávnaté porasty k. ú. Senica 0,1971 0,72 0,0014 Trvalé trávnaté porasty k. ú. Kunov 0,1088 0,72 0,0007 Záhrady k. ú. Senica, k. ú. Kunov 4,64 0,72 0,0334 Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy /okrem jednotlivých častí/ 4,64 3,60 0,1672 Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy v jedn. častiach: 1/ Kunov, Sotinská, J. Fánlyho, J. Náhlika, J. Závodského, Š. Pilárika, Rovenská,J.Bežu 2/ Čáčov, Tehelná 3/ Čerešňová, J. Jonáša, M. Braxatorisa, Ľ. Vaníčka, 4,64 0,72 0,0334 Okružná, SNP, M. Nešpora, Dr. I. Horvátha, Brezová, Moyzesova, Fajnorova, Komenského Lesné pozemky, rybníky k. ú Senica, k. ú. Kunov 0,72 Stavebné pozemky k. ú. Senica, k. ú. Kunov 46,47 0,80 0,3717 Daň zo stavieb Druh stavby Ročná sadzba dane v /m 2 A) Stavby na bývanie a drobné stavby 0,280 B) Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využív. na skladovanie vlastnej pôdohospod. produkcie vrátane stavieb na 0,248 vlastnú administratívu C) Stavby rekreačných a záhradkárskych chát, záhradných domčekov 1,095 D) Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 0,829 E) Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, Stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 3,300 administratívu F) Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 3,300 G) Ostatné stavby 2,322 Daň z bytov Predmet dane z bytov Ročná sadzba dane v /m 2 Byty 0,280 Nebytové priestory v bytových domoch určených na podnikanie 3,300 Nebytové priestory v bytových domoch určených ako garáž 0,829 Pri viacpodlažných stavbách uvedených v písm. a), b), c), d), g) sa ročná sadzba dane zvyšuje o 0,09 za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné podlažie (aj manzardka) okrem prvého nadzemného podlažia a pri viacpodlažných stavbách uvedených v písm. e), f) sa určuje príplatok za podlažie vo výške 0,33 za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie /nadzemné alebo podzemné/ okrem prvého nadzemného podlažia. 1

15 Daň za psa a) v rodinných domoch v Senici b) v objektoch právnických osôb v Senici c) v bytových domoch d) v domoch v častiach Kunov, Čáčov, Košútovec, Brestové, Horné a Dolné Suroviny 4,80 /rok 4,80 /rok 48,00 /rok 4,80 /rok Daň za nevýherné hracie prístroje nevýherný hrací prístroj pre dospelých nevýherný hrací prístroj pre deti 204,00 /rok 48,00 /rok Daň za predajné automaty 1/predajný automat s max. 10 druhov tovaru ak obsahuje cigarety alebo alkohol. nápoje 2/predajný aut. s viac ako 10 druhmi tovaru ak obsahuje cigarety alebo alkohol. nápoje 48,00 /rok 240,00 /rok 72,00 /rok 360,00 /rok Daň za ubytovanie za prenocovanú osobu 0,40 /noc 2

16 Daň za užívanie verejného priestranstva A/ a) stánky PNS s predajom 0,05 /m 2 /deň b) stánky so základnými potravinami /chlieb, pečivo, mlieko, zelenina, ovocie, kvety, zmrzlina/ 0,05 /m 2 /deň c) stánky na verejných priestranstvách /textil, obuv, ostatný priem. materiál/ 0,17 /m 2 /deň d) stánky s občerstvením bez alkoholických nápojov 0,07 /m 2 /deň e) užívanie verejného priestranstva pri reštauračných a iných zariadeniach v sezóne /od do / bežného roka 0,17 /m 2 /deň f) za užívanie verejného priestranstva pri reštauračných a iných zariadeniach mimo sezóny 0,05 /m 2 /deň g) vystavenie tovaru pred prevádzkou 0,05 /m 2 /deň B/ a) pri výstavbe, prestavbe, rekonštrukcii budov, na ktoré bolo vydané povolenie s prihliadnutím na miesto a rozsah skládky 0,10 /m 2 /deň b) pri povolení prekopania a skládky materiálu na dohodnutú dobu 0,32 /m 2 /deň c) pri prekročení povolenej doby užívania zabranej plochy 0,50 /m 2 /deň C/ a) umiestnenie cirkusu 35,00 /deň b) umiestnenie kolotoča, hojdačky 3,50 /ks/deň c) rôzne atrakcie /strelnice/ 10,00 /ks/deň d) ubytovacie maringotky a prívesy 1,00 /ks/deň e) príležitostný predaj /žreby, knihy a iný tovar/ 3,50 /deň f) rôzne príležitostné akcie - propagačné a reklamné - zábavné akcie 2,00 /m 2 /deň 5,00 /m 2 /deň D/ a) trhové miesto stánok do 3 x 2 m 30,00 /deň b) stánok samovýrobcu ľudovoumeleckých výrobkov 10,00 /deň c) za trhové miesto stánok do 3x2 m s vlastnou výrobou 20,00 /deň d) za stánok väčší ako 3 x 2 m zaplatí ako za 2 trhové miesta e) za parkovanie pri stánku, stole 4,00 /deň Schválené na 18. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Senici dňa uznesením č. 18MsZ/2013/549 Vyvesené na úradnej tabuli : od do Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) nadobúda účinnosť dňom RNDr. Ľubomír Parízek primátor mesta Senice 3

17 E =. o 5 0) O(.A

18 'ro = o 5 0) o< N)

19 I e prfloha 6.3

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifikační číslo organizace

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové , Zastupitelstvo obce Nenkovice vydává dne 16. prosince 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o mistních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. a v souladu s ustanoveními 10 písmo

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifikační číslo Fyzická osoba ) Rodné číslo 3 Právnická osoba ) Identifikační číslo otisk podacího

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Obec Sýkořice, okres Rakovník Obecně závazná vyhláška Obec Sýkořice Č.1/2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sýkořice schválilo a vydává dne 24.11.2004 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst.

Více

Oddíl I Základní ustanovení

Oddíl I Základní ustanovení OBEC ŠITBOŘICE Zastupitelstvo obce Šitbořice Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání dne 29.09.2004 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Úplné znění OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 18.12.2003 usneslo

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob. (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen poplatníci). Daňový rezident ČR - 586/1992 Sb. o daních z příjmů 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.11/2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Svitavy vydává dne 2. 11. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1 Městský úřad B o h u m í n Číslo materiálu: 1/11 Z Bohumín, 4.12.2003 Zpráva pro zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 17. prosince 2003 Věc: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Návrh

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS Struktura, forma a obsah průkazné dokumentace pro vybraná technologická zařízení

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

březen 2012 Vážení čtenáři,

březen 2012 Vážení čtenáři, březen 2012 Vážení čtenáři, jedním ze základních požadavků podnikatelů na daňový a potažmo celý právní systém je stabilita. Časté změny způsobují, že se podnikatelé namísto vlastního podnikání musí věnovat

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.sk. Cardmag na Slovensku #1.2012 cardmag TM zimné číslo prináša správy z domova a zo zahraničia. informácie z oblasti technológií. karty v číslach. marketing. mobilné platby. profil slovenska. komentár. rozhovor s robertom vano.

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky

P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o p r o p a c h t o v á n í p o z e m ků v e v l a s t n i c t v í města Králíky Číslo: PP/166/P/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: PORTÁL ÚŘEDNÍKA Platnost

Více