Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje"

Transkript

1 Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2003 Rehabilitation and Physical Medicine - Activity in Branch in Středočeský Region in 2003 Souhrn Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitace a fyzikální medicíny ve Středočeském kraji v roce 2003 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území. Summary Information on health service activity in the branch of rehabilitation and physical medicine in Středočeský region in 2003 contains data about out-patient care from area of health service network, personnel capacity, activity, a brief overview of newly admitted patients by group of diagnoses and also basic indicators of inpatient care in hospitals and specialized therapeutic institutes. Data are presented by type of health establishment and by territory. Zdrojem údajů pro tuto informaci bylo zjišťování výkazem A (MZ) Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení pro obor rehabilitační a fyzikální medicíny. Tento výkaz vyplňuje každé ambulantní oddělení (pracoviště) uvedeného oboru ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele, které poskytuje rehabilitační péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům. K bylo ve Středočeském kraji zaregistrováno 145 ambulantních pracovišť poskytujících rehabilitační péči a péči v oboru fyzikální medicíny. Následující údaje jsou za 139 pracovišť, a to z důvodu, že některá pracoviště i přes svoji registraci v průběhu roku uvedenou péči neposkytovala a 3 zařízení i přes povinnost danou zákonem výkazy nepředložila. Vzhledem k tomu, že předkládaná data jsou za 98 % činných pracovišť, je soubor dostatečně reprezentativní. Zdrojem údajů za rehabilitační lůžková oddělení je výkaz L (MZ) Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití, který předkládají všechna lůžková zdravotnická zařízení ústavní péče bez ohledu na zřizovatele. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3./2004 strana 1

2 Ambulantní péče Ambulantní rehabilitační péči zajišťovalo v roce 2003 ve Středočeském kraji 571 pracovníků v rozsahu 530,63 úvazků (přepočtené počty), a to včetně smluvních pracovníků, tzn. zaměstnaných v zařízeních na základě jiné, než pracovní smlouvy (na dohodu o pracovní činnosti, na smlouvu o dílo, na vlastní IČO apod.). Nejvyšší jejich podíl tvoří fyzioterapeuti a ergoterapeuti se SŠ vzděláním (téměř 77 %); lékaři se na celkových počtech pracovníků podílejí 6,6 %. Personální zajištění podle druhu zdravotnických zařízení Druh zdravotnického zařízení v kraji Počet ZZ a pracovišť lékaři Počet zaměstnanců 1) jiní odborní prac. VŠ fyzioterapeuti a ergoterapeuti SŚ ostatní zdravotničtí pracovníci Ambulantní část lůžkových ,44 21,48 5,00 222,75 53,21 zdravotnických zařízení Samostatná ordinace lékaře 18 30,73 9,58 2,00 15,30 3,85 specialisty Samostatné zařízení nelékaře 3 18,20 0,20 2,00 11,00 5,00 VŠ rehabilitační Samost. zaříz.sš odbor ,61-2,50 118,86 4,25 pracovníka - rehabilitační Ostatní ambulantní zařízení 16 53,65 3,80 2,00 39,95 7,90 Kraj ,63 35,06 13,50 407,86 74,21 v tom 1) Součet úvazků (včetně smluvních); údaje zahrnují všechny pracovníky, tedy i zaměstnavatele, kteří sami v ordinacích pracují Proti roku 2002 se počet pracovníků (úvazků) zvýšil o 14,94 úvazků, tj. o 2,9 %, z toho nejvyšší nárůst zaznamenala kategorie zdravotních sester, které vzrostly o 8,58 úvazků, tj. více než o 20 %. Počet pracovníků v ambulancích lůžkových zařízení tvoří 57 %, ostatní pracovníci poskytují péči v samostatných ordinacích, přičemž nejvyššího podílu dosahují pracovníci 75 samostatných zařízení středoškolských rehabilitačních pracovníků (téměř 24 % z celkového počtu všech pracovníků v hodnoceném oboru). ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 2

3 Struktura pracovníků v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny Fyzioterapeuti a ergoterapeuti SŚ 76,9% Jiní odborní prac. VŠ 2,5% Lékaři 6,6% Ostatní zdravotničtí pracovníci 14,0% Počet klinických vyšetření v ambulancích zaměřených na rehabilitační péči se ve Středočeském kraji v roce 2003 oproti předchozímu roku zvýšil o 5 % na , počet provedených výkonů se však zvýšil pouze o 1,6 %. Větší část vyšetření (59 %) byla provedena v ambulantních odděleních lůžkových zařízení; v těchto ambulancích bylo celkově také provedeno téměř 60 % všech výkonů uvedeného oboru. Příčinou velkého podílu vyšetření a výkonů v ambulantních částech lůžkových zařízeních je přítomnost specializovaného rehabilitačního zařízení - Rehabilitačního ústavu v Kladrubech, jehož služeb využívají pacienti nejen ze Středočeského kraje. Vzhledem ke specializaci tohoto ústavu jsou zde léčeni pacienti s těžšími postiženími, vyžadujícími vícenásobná vyšetření a větší četnost výkonů. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 3

4 Počet vyšetření, výkonů a pacientů podle druhu zdravotnických zařízení Činnost v oboru dle druhu zařízení v tom Vybrané ukazatele ambulantní část lůžkových zdravotnických zařízení samostatná ordinace lékaře specialisty samostatné zařízení nelékaře VŠ rehabilitační samostatné zařízení SŠ odbor. pracovníka - rehabilitační ostatní ambulantní zařízení Vyšetření provedená Lékařem Jiným odborným pracovníkem VŠ Fyzioterapeutem, ergoterapeutem SŠ Kraj Na obyvatel 1 586,93 935,14 331,67 17,39 139,52 163,22 Výkony provedené Lékařem Jiným odborným pracovníkem VŠ Fyzioterapeutem, ergoterapeutem SŠ Kraj Pacienti nově přijatí k léčbě Kraj Na obyvatel 1 771,69 818,69 147,19 51,71 593,04 161,07 Počet pacientů nově přijatých k léčbě se zvýšil v roce 2003 proti roku 2002 o pacientů na osob, což představuje nárůst o 7,4 %. Struktura výkonů podle jejich druhu v jednotlivých typech zdravotnických zařízení je v následující tabulce. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 4

5 Struktura výkonů podle druhu zdravotnických zařízení Struktura výkonů Druh zdravotnického zařízení léčebná tělesná výchova fyzikální terapie v tom ergoterapie ostatní výkony absolutně Ambulantní část lůžkových zdravotnických zařízení Samostatná ordinace lékaře specialisty Samostatné zařízení nelékaře VŠ rehabilitační Samost. zaříz.sš odbor. pracovníka - rehabilitační Ostatní ambulantní zařízení Kraj v % Ambulantní část lůžkových zdravotnických zařízení 100,00 59,11 28,70 9,58 1,73 Samostatná ordinace lékaře specialisty 100,00 31,06 33,93 0,17 32,05 Samostatné zařízení nelékaře VŠ rehabilitační Samost. zaříz.sš odbor. pracovníka - rehabilitační 100,00 56,73 41, ,00 46,32 53,21 0,34 0,13 Ostatní ambulantní zařízení 100,00 34,25 61, Kraj 100,00 52,45 38,20 5,81 2,84 ČR 100,00 53,18 40,62 1,66 4,45 Ve struktuře výkonů podle jejich druhu je patrný vliv specializovaného lůžkového zařízení, zvláště u prováděné ergometrie. Zatímco v celé České republice tvoří tento druh výkonů necelé dvě procenta veškerých výkonů, ve Středočeském kraji je tento podíl téměř 6 % ze všech výkonů. Podíl prováděných ergometrických výkonů ve Středočeském kraji na všech těchto výkonech v celé republice je téměř 30 %. Nejčetnějšími nemocemi, pro které se v roce 2003 ve Středočeském kraji léčili nově přijatí pacienti v ambulancích rehabilitačního oboru a oboru fyzikální medicíny byly nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně. Pacienti s uvedenou skupinou diagnóz tvořili více než 64 % všech pacientů nově přijatých k léčbě. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 5

6 Indikace léčebné rehabilitace skupin diagnóz podle MKN 10 Počet pacientů nově přijatých k léčbě Diagnóza MKN 10 z toho v samostatných zařízeních rehabilitačních pracovníků absolutně na 10 tis. obyvatel *) absolutně na 10 tis. obyvatel *) Nemoci infekční a parazitární A00 - B , ,20 Novotvary C00 - D , ,67 Nemoci endokrinní E00 - E , ,37 Poruchy duševní F00 - F , ,97 a poruchy chování Nemoci nervové soustavy G00 - G , ,35 Nemoci oběhové soustavy I00 - I , ,98 Nemoci dýchací soustavy J00 - J , ,85 Nemoci trávicí soustavy K00 - K , ,40 Nem. svalové a kosterní soust. M00 - M , ,93 a pojivové tkáně Nemoci močové a pohlavní soustavy N00 - N , ,44 Těhotenství, porod a šestinedělí, stavy vzniklé v perinatálním období O00 - O99 P00 - P , ,01 Poranění, otravy S00 - T , ,41 Ostatní neuvedené skupiny nemocí , ,72 Kraj , ,75 ČR , ,98 *) U Dg těhotenství, porod a šestinedělí, stavy vzniklé v perinatálním období přepočteno na žen let Přehled personálního zajištění oboru rehabilitace a fyzikální medicína a rozsah vyšetření a výkonů v jednotlivých okresech kraje v roce 2003 je uveden v příloze. V okrese Rakovník je úvazek lékaře natolik malý, že v přepočtu na počet obyvatel vznikne nesmyslné číslo, proto v přehledu není tento údaj uveden. Rozsah poskytnuté péče v okresu Benešov je opět ovlivněn již zmiňovanou přítomností Rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Počet vyšetření a výkonů je v jednotlivých okresech nevyrovnaný. Zarážející je situace v okrese Rakovník, který vykazuje celkově podprůměrné zajištění tohoto druhu péče v okrese, a to ať jde o lékařská místa, ale bohužel i počet odborných rehabilitačních pracovníků. Na jednoho fyzioterapeuta a ergoterapeuta připadá v tomto okrese 3 893,17 obyvatel, což je o 40 % více než v celém kraji a o 78 % než v celé republice. Horší relaci vykazují okresy Praha východ a Praha západ, avšak zde je důvodem blízkost hlavního města Prahy, kde jsou tyto zdravotnické služby dostupnější pro obyvatele uvedených ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 6

7 okresů. V okrese Praha západ je navíc Vojenská rehabilitační léčebna, která sice nemá ambulantní oddělení, a proto ambulantní výkazy za tuto činnost nepředkládá, přesto nelze pominout fakt, že jsou v této léčebně rehabilitační výkony u hospitalizovaných pacientů prováděny. Obecně lze říci, že ve srovnání s Českou republikou zajištění rehabilitační ambulantní péče a péče v oblasti fyzikální medicíny je horší, a to jak z pohledu personálního zajištění v poměru k počtu obyvatel kraje, tak i počtu provedených vyšetření i výkonů. Na 1 úvazek lékaře připadá o 63 % obyvatel více a na 1 fyzioterapeuta a ergoterapeuta o 28 % více než v průměru v České republice. Přestože Středočeský kraj tvoří územně 14 % z celkové rozlohy České republiky a počet obyvatel 11 % z celkového jejího počtu, rozsah úvazků ambulantních lékařů v oboru rehabilitace tvoří 6,8 %, odborných pracovníků 8,7 % a sester 7,25 % z celkového počtu jednotlivých kategorií pracovníků daného oboru vykázaných v celé republice. Uvedená čísla však neříkají nic o kvalitě poskytované péče, ani z nich nelze vyčíst, zda je nižší rozsah péče pro tento kraj dostačující. Lůžková péče Ve Středočeském kraji nemá žádná z nemocnic rehabilitační lůžkové oddělení. V odborných léčebných ústavech jsou 3 rehabilitační oddělení se 404 lůžky. Dvě zařízení se na rehabilitační činnost specializují - Rehabilitační ústav Kladruby a Vojenská rehabilitační léčebna ve Slapech. V roce 2003 bylo na těchto odděleních hospitalizováno pacientů s průměrnou ošetřovací dobou 37,7 dne. Z údajů o využití uvedeného počtu lůžek lze říci, že jejich kapacita je nedostačující, neboť využití je 100% a navíc jsou trvale využívána i přechodná lůžka (přistýlky). To způsobuje, že vykazovaný průměrný denní stav obsazených lůžek je 419,1, tedy vyšší, než celkový počet lůžek (trvalých). Rehabilitační lůžkovou péči zajišťuje ve Středočeském kraji 18,84 lékařů a 126,91 sester, z toho středních zdravotnických pracovníků pracujících přímo u lůžka pacienta je 118,64 (vše přepočtené počty). Personální zajištění rehabilitačních lůžkových oddělení odborných léčeben je ve srovnání s celou Českou republikou příznivější, alespoň z hlediska počtu lékařů na 100 lůžek rehabilitačních oddělení a SZP u lůžka. Zatímco v ČR připadá na 100 lůžek 3,84 lékařů, ve Středočeském kraji 4,66, u SZP v ČR 24,20 sester, v kraji 29,37 SZP u lůžka. Vzhledem však k maximálnímu vytížení lůžek v rehabilitačních odděleních kraje, je relace průměrného denního stavu obsazených lůžek na 1 lékaře v kraji horší než v ČR (28,2 lůžek v kraji proti 25,5 v ČR), u SZP u lůžka je to 3,5 lůžek v kraji proti 4,1 lůžek v celé republice. Vypracovala: Ing. Mašátová ÚZIS ČR Středočeský krajský odbor adresa: Centrum Lípa, Seydlerova Praha 5 tel.: ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 7

8 Přílohové tabulky a grafy - Personální zajištění a přehled vyšetření, výkonů a nově přijatých pacientů v členění podle okresů kraje Personální zajištění v územních celcích Území, okres lékaři Počet zaměstnanců 1) jiní odborní prac. VŠ fyzioterapeuti a ergoterapeuti SŠ Benešov 46,86 3,13 2,50 39,35 1, , ,37 Beroun 34,85 1,60 1,00 25,90 6, , ,21 Kladno 73,20 5,30-49,15 18, , ,79 Kolín 45,55 5,40 1,00 33,75 5, , ,10 Kutná Hora 42,80 2,80 1,00 32,17 6, , ,25 Mělník 33,53 1,20-30,63 1, , ,82 Mladá Boleslav 77,00 2,00 2,00 60,75 12, , ,47 Nymburk 40,49 3,18 1,00 31,71 4, , ,41 Praha - východ 31,35 2,90-20,10 8, , ,31 Praha - západ 14,24 2,90 2,00 9,24 0, , ,78 Příbram 76,80 4,60 3,00 61,20 8, , ,97 Rakovník 13,96 0,05-13, ,58 Kraj 530,63 35,06 13,50 407,86 74, , ,77 ČR 6 600,39 516,20 353, , , , ,23 v tom zdravot. sestry a ostatní zdrav. pracovníci 1) Součet úvazků (včetně smluvních); údaje zahrnují všechny pracovníky, tedy i zaměstnavatele, kteří sami v ordinacích pracují Počet obyvatel na 1 lékaře na 1 fyzioterap., ergoterap. SŠ ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 8

9 Počet obyvatel na 1 lékaře dle okresů ČR Kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha východ Praha západ Příbram Rakovník ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 9

10 Počty vyšetření a výkonů provedených lékařem ČR Kraj Benešov Beroun Kladno výkony na obyvatel ošetření na obyvatel Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha - východ Praha - západ Příbram Rakovník ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 10

11 Počet vyšetření a výkonů v územních celcích Počet vyšetření a výkonů provedených v tom na 10 tis. obyv. Území, okres lékařem jiným odborným prac. VŠ fyzioterapeutem a ergoterapeutem SŠ lékařem fyzioterap. a ergoterap. SŠ Vyšetření Benešov , ,87 Beroun , ,08 Kladno ,14 377,79 Kolín , ,04 Kutná Hora ,66 588,93 Mělník ,35 499,34 Mladá Boleslav ,63 398,52 Nymburk ,30 529,74 Praha - východ ,39 184,63 Praha - západ ,42 272,42 Příbram ,27 892,62 Rakovník Kraj ,50 624,49 ČR , ,08 Výkony Benešov , ,98 Beroun , ,37 Kladno , ,29 Kolín , ,22 Kutná Hora , ,20 Mělník , ,11 Mladá Boleslav , ,97 Nymburk , ,05 Praha - východ , ,24 Praha - západ , ,74 Příbram , ,72 Rakovník , ,20 Kraj , ,15 ČR , ,88 ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 11

12 Počet nově přijatých pacientů k léčbě v územních celcích Území, okres Počet nově přijatých pacientů k léčbě % z celku v tom ambulantní ve zdrav. zařízení Benešov , Beroun , Kladno , Kolín , Kutná Hora , Mělník , Mladá Boleslav , Nymburk , Praha - východ , Praha - západ , Příbram , Rakovník , Kraj , doma hospitalizovaní Struktura nově přijatých pacientů k léčbě dle vybraných skupin diagnóz nem. svalové a kosterní soust. a pojivové tkáně 64,4% poranění, otravy 14,9% ostatní neuvedené skupiny nemocí 8,5% nemoci oběhové soustavy 4,3% nemoci nervové soustavy 7,9% ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 12

13 Využívání lůžkového fondu rehabilitačních ústavů a zatížení zdravotnických pracovníků Ukazatel OLÚ kraj ČR Počet oddělení 3 13 Počet zaměstnanců 1) lékaři 18,84 58,61 střední zdravotničtí pracovníci 126,91 490,60 střední zdravotničtí pracovníci u lůžka 118,64 369,01 nižší a pomocní zdravotničtí pracovníci u lůžka 36,07 138,28 Průměrný počet lůžek 404, ,63 Průměrný denní stav obsazených lůžek 419, ,7 na 1 lékaře 28,2 25,5 na 1 SZP u lůžka 3,5 4,1 Počet lékařů na 100 lůžek 4,66 3,84 Počet SZP na 100 lůžek 31,41 32,17 Počet hospitalizovaných Nemocniční letalita 0,3 0,2 Využití lůžek ve dnech 378,6 359,5 Průměrná ošetřovací doba 37,7 33,2 Prostoj lůžek 2) 1,3 0,5 1) Součet úvazků 2) Ve dnech na 1 hospitalizovaného z lůžek schopných provozu Seznam nemocnic s rehabilitačním oddělením v kraji: v nemocnicích Středočeského kraje nejsou rehabilitační lůžková oddělení Seznam OLÚ s rehabilitačním oddělením v kraji: Vojenská rehabilitační léčebna Rehabilitační ústav Kladruby Ústav onkologie a pneumologie na Pleši ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 13

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 19.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11 27.12.2005 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 7 14.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v Jihočeském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2013 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19. 6. 2014 6 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 5 21.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 4. července 2013 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 4 20.6.2005 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 7 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 18. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 26. 6. 2012 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 12 30.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 9 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 7 7.7.2005 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 16 8.9.2004 Alergologie a klinická imunologie - činnost v Olomouckém kraji v roce 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 3.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 1.6.2004 Dětská a dorostová péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/22 (09/2016) Stručný

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 7 16.7.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Psychiatry

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 6 28.8.2006 Dětská a dorostová péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2005 Children

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu informací a statistiky České republiky Brno 17 31.8.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2003 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 5 18.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2003 Gynaecologic Care -

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 8 23.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2003 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 1 15.6.2004 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Gynaecologic Care -

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 7.8.2005 Gynekologická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 200 Gynaecologic Care

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubický kraj 5 7.6.2004 Gynekologická péče - činnost v Pardubickém kraji v roce 2003 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.8.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 16. 8. 2011 Dětská a dorostová péče v Pardubickém kraji v roce 2010 Children

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8 11.8.2006 Dětská a dorostová péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2005 Children

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10 17. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 12 4. 9. 2013 Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2012 Activity in

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2013 Activity in Branch

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Pardubickém kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 9 30.6.2005 Dětská a dorostová péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2004 Children and adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 28. 6. 2013 Dětská a dorostová péče v Ústeckém kraji v roce 2012 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 8 3.6.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v Ústeckém kraji v roce 2003

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 4.8.2005 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 9. 2010 Souhrn Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2009 Children and

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 0 28.6.2005 Chirurgická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2004 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 12 5. 9. 2013 Činnost oboru neurologie v Královéhradeckém kraji v roce 2012

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 18.7.2006 Dermatovenerologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2005 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 4 1.8.2006 Dětská a dorostová péče - činnost v Karlovarském kraji v roce 2005 Children

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 21 15.10.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 14 Souhrn Činnost oboru neurologie v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 6 26. 7. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2006

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 4 21.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2004 Gynaecologic Care

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 7 23. 8. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2013 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2012 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 9. 8. 2012 Činnost oboru neurologie v Jihomoravském kraji v roce 2011 Activity in Branch

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 16. 8. 2013 Souhrn Dětská a dorostová péče v Kraji Vysočina v roce 2012 Children and Adolescents

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 4 26. 7. 2007 Dermatovenerologická péče - činnost v Olomouckém kraji v roce 2006 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 9. 8. 2007 Tuberkulóza a respirační nemoci - činnost oboru v Hlavním městě

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 8 13. 8. 2012 Činnost oboru neurologie v Kraji Vysočina v roce 2011 Activity in Branch Neurology

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 10 17.8.2005 Chirurgická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 29. 8. 2007 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 4 30.8.2005 Chirurgická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2004 (, neuro, plastická,

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 8 7.7.2005 Dermatovenerologická péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2004 Dermatological

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6. 10. 2014 9 Souhrn Činnost oboru pneumologie a ftizeologie ve Zlínském kraji v roce 2013 Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 26.8.2004 Chirurgická péče - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13 31.12.2005 Hemodialýza - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 200 Haemodialysis

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 5 31. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2006 (, neuro, plastická,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 10 28.8.2006 Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost v Plzeňském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 6 30.8.2006 Chirurgická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2005 (, neuro, plastická,

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 6 11.7.2005 Chirurgická péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2004 (chirurgie, neurochirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 1.8.2006 Souhrn Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 30. 8. 2007 Chirurgická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2006 (chirurgie,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubický kraj 3 31.5.24 Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Pardubickém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 10. 10. 2011 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 10. 7. 2013 Souhrn Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v Jihomoravském kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 3 5.8.2005 Gynekologická péče - činnost v kraji Vysočina v roce 2004 Gynaecologic Care - Activity

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 11. 10. 2012 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Kraji Vysočina v roce 2011 Surgical Care

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 6 9. 8. 2007 Dětská a dorostová péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 13.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 27. 8. 2012 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Jihomoravském kraji v roce 2011 Surgical

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 27. 7. 2007 Gynekologická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 5 29.8.2006 Gynekologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2005 Gynaecologic

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 29.6.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Hlavním městě

Více