Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje"

Transkript

1 Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce 2003 Rehabilitation and Physical Medicine - Activity in Branch in Středočeský Region in 2003 Souhrn Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitace a fyzikální medicíny ve Středočeském kraji v roce 2003 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území. Summary Information on health service activity in the branch of rehabilitation and physical medicine in Středočeský region in 2003 contains data about out-patient care from area of health service network, personnel capacity, activity, a brief overview of newly admitted patients by group of diagnoses and also basic indicators of inpatient care in hospitals and specialized therapeutic institutes. Data are presented by type of health establishment and by territory. Zdrojem údajů pro tuto informaci bylo zjišťování výkazem A (MZ) Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení pro obor rehabilitační a fyzikální medicíny. Tento výkaz vyplňuje každé ambulantní oddělení (pracoviště) uvedeného oboru ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele, které poskytuje rehabilitační péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům. K bylo ve Středočeském kraji zaregistrováno 145 ambulantních pracovišť poskytujících rehabilitační péči a péči v oboru fyzikální medicíny. Následující údaje jsou za 139 pracovišť, a to z důvodu, že některá pracoviště i přes svoji registraci v průběhu roku uvedenou péči neposkytovala a 3 zařízení i přes povinnost danou zákonem výkazy nepředložila. Vzhledem k tomu, že předkládaná data jsou za 98 % činných pracovišť, je soubor dostatečně reprezentativní. Zdrojem údajů za rehabilitační lůžková oddělení je výkaz L (MZ) Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití, který předkládají všechna lůžková zdravotnická zařízení ústavní péče bez ohledu na zřizovatele. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3./2004 strana 1

2 Ambulantní péče Ambulantní rehabilitační péči zajišťovalo v roce 2003 ve Středočeském kraji 571 pracovníků v rozsahu 530,63 úvazků (přepočtené počty), a to včetně smluvních pracovníků, tzn. zaměstnaných v zařízeních na základě jiné, než pracovní smlouvy (na dohodu o pracovní činnosti, na smlouvu o dílo, na vlastní IČO apod.). Nejvyšší jejich podíl tvoří fyzioterapeuti a ergoterapeuti se SŠ vzděláním (téměř 77 %); lékaři se na celkových počtech pracovníků podílejí 6,6 %. Personální zajištění podle druhu zdravotnických zařízení Druh zdravotnického zařízení v kraji Počet ZZ a pracovišť lékaři Počet zaměstnanců 1) jiní odborní prac. VŠ fyzioterapeuti a ergoterapeuti SŚ ostatní zdravotničtí pracovníci Ambulantní část lůžkových ,44 21,48 5,00 222,75 53,21 zdravotnických zařízení Samostatná ordinace lékaře 18 30,73 9,58 2,00 15,30 3,85 specialisty Samostatné zařízení nelékaře 3 18,20 0,20 2,00 11,00 5,00 VŠ rehabilitační Samost. zaříz.sš odbor ,61-2,50 118,86 4,25 pracovníka - rehabilitační Ostatní ambulantní zařízení 16 53,65 3,80 2,00 39,95 7,90 Kraj ,63 35,06 13,50 407,86 74,21 v tom 1) Součet úvazků (včetně smluvních); údaje zahrnují všechny pracovníky, tedy i zaměstnavatele, kteří sami v ordinacích pracují Proti roku 2002 se počet pracovníků (úvazků) zvýšil o 14,94 úvazků, tj. o 2,9 %, z toho nejvyšší nárůst zaznamenala kategorie zdravotních sester, které vzrostly o 8,58 úvazků, tj. více než o 20 %. Počet pracovníků v ambulancích lůžkových zařízení tvoří 57 %, ostatní pracovníci poskytují péči v samostatných ordinacích, přičemž nejvyššího podílu dosahují pracovníci 75 samostatných zařízení středoškolských rehabilitačních pracovníků (téměř 24 % z celkového počtu všech pracovníků v hodnoceném oboru). ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 2

3 Struktura pracovníků v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny Fyzioterapeuti a ergoterapeuti SŚ 76,9% Jiní odborní prac. VŠ 2,5% Lékaři 6,6% Ostatní zdravotničtí pracovníci 14,0% Počet klinických vyšetření v ambulancích zaměřených na rehabilitační péči se ve Středočeském kraji v roce 2003 oproti předchozímu roku zvýšil o 5 % na , počet provedených výkonů se však zvýšil pouze o 1,6 %. Větší část vyšetření (59 %) byla provedena v ambulantních odděleních lůžkových zařízení; v těchto ambulancích bylo celkově také provedeno téměř 60 % všech výkonů uvedeného oboru. Příčinou velkého podílu vyšetření a výkonů v ambulantních částech lůžkových zařízeních je přítomnost specializovaného rehabilitačního zařízení - Rehabilitačního ústavu v Kladrubech, jehož služeb využívají pacienti nejen ze Středočeského kraje. Vzhledem ke specializaci tohoto ústavu jsou zde léčeni pacienti s těžšími postiženími, vyžadujícími vícenásobná vyšetření a větší četnost výkonů. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 3

4 Počet vyšetření, výkonů a pacientů podle druhu zdravotnických zařízení Činnost v oboru dle druhu zařízení v tom Vybrané ukazatele ambulantní část lůžkových zdravotnických zařízení samostatná ordinace lékaře specialisty samostatné zařízení nelékaře VŠ rehabilitační samostatné zařízení SŠ odbor. pracovníka - rehabilitační ostatní ambulantní zařízení Vyšetření provedená Lékařem Jiným odborným pracovníkem VŠ Fyzioterapeutem, ergoterapeutem SŠ Kraj Na obyvatel 1 586,93 935,14 331,67 17,39 139,52 163,22 Výkony provedené Lékařem Jiným odborným pracovníkem VŠ Fyzioterapeutem, ergoterapeutem SŠ Kraj Pacienti nově přijatí k léčbě Kraj Na obyvatel 1 771,69 818,69 147,19 51,71 593,04 161,07 Počet pacientů nově přijatých k léčbě se zvýšil v roce 2003 proti roku 2002 o pacientů na osob, což představuje nárůst o 7,4 %. Struktura výkonů podle jejich druhu v jednotlivých typech zdravotnických zařízení je v následující tabulce. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 4

5 Struktura výkonů podle druhu zdravotnických zařízení Struktura výkonů Druh zdravotnického zařízení léčebná tělesná výchova fyzikální terapie v tom ergoterapie ostatní výkony absolutně Ambulantní část lůžkových zdravotnických zařízení Samostatná ordinace lékaře specialisty Samostatné zařízení nelékaře VŠ rehabilitační Samost. zaříz.sš odbor. pracovníka - rehabilitační Ostatní ambulantní zařízení Kraj v % Ambulantní část lůžkových zdravotnických zařízení 100,00 59,11 28,70 9,58 1,73 Samostatná ordinace lékaře specialisty 100,00 31,06 33,93 0,17 32,05 Samostatné zařízení nelékaře VŠ rehabilitační Samost. zaříz.sš odbor. pracovníka - rehabilitační 100,00 56,73 41, ,00 46,32 53,21 0,34 0,13 Ostatní ambulantní zařízení 100,00 34,25 61, Kraj 100,00 52,45 38,20 5,81 2,84 ČR 100,00 53,18 40,62 1,66 4,45 Ve struktuře výkonů podle jejich druhu je patrný vliv specializovaného lůžkového zařízení, zvláště u prováděné ergometrie. Zatímco v celé České republice tvoří tento druh výkonů necelé dvě procenta veškerých výkonů, ve Středočeském kraji je tento podíl téměř 6 % ze všech výkonů. Podíl prováděných ergometrických výkonů ve Středočeském kraji na všech těchto výkonech v celé republice je téměř 30 %. Nejčetnějšími nemocemi, pro které se v roce 2003 ve Středočeském kraji léčili nově přijatí pacienti v ambulancích rehabilitačního oboru a oboru fyzikální medicíny byly nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně. Pacienti s uvedenou skupinou diagnóz tvořili více než 64 % všech pacientů nově přijatých k léčbě. ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 5

6 Indikace léčebné rehabilitace skupin diagnóz podle MKN 10 Počet pacientů nově přijatých k léčbě Diagnóza MKN 10 z toho v samostatných zařízeních rehabilitačních pracovníků absolutně na 10 tis. obyvatel *) absolutně na 10 tis. obyvatel *) Nemoci infekční a parazitární A00 - B , ,20 Novotvary C00 - D , ,67 Nemoci endokrinní E00 - E , ,37 Poruchy duševní F00 - F , ,97 a poruchy chování Nemoci nervové soustavy G00 - G , ,35 Nemoci oběhové soustavy I00 - I , ,98 Nemoci dýchací soustavy J00 - J , ,85 Nemoci trávicí soustavy K00 - K , ,40 Nem. svalové a kosterní soust. M00 - M , ,93 a pojivové tkáně Nemoci močové a pohlavní soustavy N00 - N , ,44 Těhotenství, porod a šestinedělí, stavy vzniklé v perinatálním období O00 - O99 P00 - P , ,01 Poranění, otravy S00 - T , ,41 Ostatní neuvedené skupiny nemocí , ,72 Kraj , ,75 ČR , ,98 *) U Dg těhotenství, porod a šestinedělí, stavy vzniklé v perinatálním období přepočteno na žen let Přehled personálního zajištění oboru rehabilitace a fyzikální medicína a rozsah vyšetření a výkonů v jednotlivých okresech kraje v roce 2003 je uveden v příloze. V okrese Rakovník je úvazek lékaře natolik malý, že v přepočtu na počet obyvatel vznikne nesmyslné číslo, proto v přehledu není tento údaj uveden. Rozsah poskytnuté péče v okresu Benešov je opět ovlivněn již zmiňovanou přítomností Rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Počet vyšetření a výkonů je v jednotlivých okresech nevyrovnaný. Zarážející je situace v okrese Rakovník, který vykazuje celkově podprůměrné zajištění tohoto druhu péče v okrese, a to ať jde o lékařská místa, ale bohužel i počet odborných rehabilitačních pracovníků. Na jednoho fyzioterapeuta a ergoterapeuta připadá v tomto okrese 3 893,17 obyvatel, což je o 40 % více než v celém kraji a o 78 % než v celé republice. Horší relaci vykazují okresy Praha východ a Praha západ, avšak zde je důvodem blízkost hlavního města Prahy, kde jsou tyto zdravotnické služby dostupnější pro obyvatele uvedených ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 6

7 okresů. V okrese Praha západ je navíc Vojenská rehabilitační léčebna, která sice nemá ambulantní oddělení, a proto ambulantní výkazy za tuto činnost nepředkládá, přesto nelze pominout fakt, že jsou v této léčebně rehabilitační výkony u hospitalizovaných pacientů prováděny. Obecně lze říci, že ve srovnání s Českou republikou zajištění rehabilitační ambulantní péče a péče v oblasti fyzikální medicíny je horší, a to jak z pohledu personálního zajištění v poměru k počtu obyvatel kraje, tak i počtu provedených vyšetření i výkonů. Na 1 úvazek lékaře připadá o 63 % obyvatel více a na 1 fyzioterapeuta a ergoterapeuta o 28 % více než v průměru v České republice. Přestože Středočeský kraj tvoří územně 14 % z celkové rozlohy České republiky a počet obyvatel 11 % z celkového jejího počtu, rozsah úvazků ambulantních lékařů v oboru rehabilitace tvoří 6,8 %, odborných pracovníků 8,7 % a sester 7,25 % z celkového počtu jednotlivých kategorií pracovníků daného oboru vykázaných v celé republice. Uvedená čísla však neříkají nic o kvalitě poskytované péče, ani z nich nelze vyčíst, zda je nižší rozsah péče pro tento kraj dostačující. Lůžková péče Ve Středočeském kraji nemá žádná z nemocnic rehabilitační lůžkové oddělení. V odborných léčebných ústavech jsou 3 rehabilitační oddělení se 404 lůžky. Dvě zařízení se na rehabilitační činnost specializují - Rehabilitační ústav Kladruby a Vojenská rehabilitační léčebna ve Slapech. V roce 2003 bylo na těchto odděleních hospitalizováno pacientů s průměrnou ošetřovací dobou 37,7 dne. Z údajů o využití uvedeného počtu lůžek lze říci, že jejich kapacita je nedostačující, neboť využití je 100% a navíc jsou trvale využívána i přechodná lůžka (přistýlky). To způsobuje, že vykazovaný průměrný denní stav obsazených lůžek je 419,1, tedy vyšší, než celkový počet lůžek (trvalých). Rehabilitační lůžkovou péči zajišťuje ve Středočeském kraji 18,84 lékařů a 126,91 sester, z toho středních zdravotnických pracovníků pracujících přímo u lůžka pacienta je 118,64 (vše přepočtené počty). Personální zajištění rehabilitačních lůžkových oddělení odborných léčeben je ve srovnání s celou Českou republikou příznivější, alespoň z hlediska počtu lékařů na 100 lůžek rehabilitačních oddělení a SZP u lůžka. Zatímco v ČR připadá na 100 lůžek 3,84 lékařů, ve Středočeském kraji 4,66, u SZP v ČR 24,20 sester, v kraji 29,37 SZP u lůžka. Vzhledem však k maximálnímu vytížení lůžek v rehabilitačních odděleních kraje, je relace průměrného denního stavu obsazených lůžek na 1 lékaře v kraji horší než v ČR (28,2 lůžek v kraji proti 25,5 v ČR), u SZP u lůžka je to 3,5 lůžek v kraji proti 4,1 lůžek v celé republice. Vypracovala: Ing. Mašátová ÚZIS ČR Středočeský krajský odbor adresa: Centrum Lípa, Seydlerova Praha 5 tel.: ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 7

8 Přílohové tabulky a grafy - Personální zajištění a přehled vyšetření, výkonů a nově přijatých pacientů v členění podle okresů kraje Personální zajištění v územních celcích Území, okres lékaři Počet zaměstnanců 1) jiní odborní prac. VŠ fyzioterapeuti a ergoterapeuti SŠ Benešov 46,86 3,13 2,50 39,35 1, , ,37 Beroun 34,85 1,60 1,00 25,90 6, , ,21 Kladno 73,20 5,30-49,15 18, , ,79 Kolín 45,55 5,40 1,00 33,75 5, , ,10 Kutná Hora 42,80 2,80 1,00 32,17 6, , ,25 Mělník 33,53 1,20-30,63 1, , ,82 Mladá Boleslav 77,00 2,00 2,00 60,75 12, , ,47 Nymburk 40,49 3,18 1,00 31,71 4, , ,41 Praha - východ 31,35 2,90-20,10 8, , ,31 Praha - západ 14,24 2,90 2,00 9,24 0, , ,78 Příbram 76,80 4,60 3,00 61,20 8, , ,97 Rakovník 13,96 0,05-13, ,58 Kraj 530,63 35,06 13,50 407,86 74, , ,77 ČR 6 600,39 516,20 353, , , , ,23 v tom zdravot. sestry a ostatní zdrav. pracovníci 1) Součet úvazků (včetně smluvních); údaje zahrnují všechny pracovníky, tedy i zaměstnavatele, kteří sami v ordinacích pracují Počet obyvatel na 1 lékaře na 1 fyzioterap., ergoterap. SŠ ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 8

9 Počet obyvatel na 1 lékaře dle okresů ČR Kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha východ Praha západ Příbram Rakovník ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 9

10 Počty vyšetření a výkonů provedených lékařem ČR Kraj Benešov Beroun Kladno výkony na obyvatel ošetření na obyvatel Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha - východ Praha - západ Příbram Rakovník ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 10

11 Počet vyšetření a výkonů v územních celcích Počet vyšetření a výkonů provedených v tom na 10 tis. obyv. Území, okres lékařem jiným odborným prac. VŠ fyzioterapeutem a ergoterapeutem SŠ lékařem fyzioterap. a ergoterap. SŠ Vyšetření Benešov , ,87 Beroun , ,08 Kladno ,14 377,79 Kolín , ,04 Kutná Hora ,66 588,93 Mělník ,35 499,34 Mladá Boleslav ,63 398,52 Nymburk ,30 529,74 Praha - východ ,39 184,63 Praha - západ ,42 272,42 Příbram ,27 892,62 Rakovník Kraj ,50 624,49 ČR , ,08 Výkony Benešov , ,98 Beroun , ,37 Kladno , ,29 Kolín , ,22 Kutná Hora , ,20 Mělník , ,11 Mladá Boleslav , ,97 Nymburk , ,05 Praha - východ , ,24 Praha - západ , ,74 Příbram , ,72 Rakovník , ,20 Kraj , ,15 ČR , ,88 ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 11

12 Počet nově přijatých pacientů k léčbě v územních celcích Území, okres Počet nově přijatých pacientů k léčbě % z celku v tom ambulantní ve zdrav. zařízení Benešov , Beroun , Kladno , Kolín , Kutná Hora , Mělník , Mladá Boleslav , Nymburk , Praha - východ , Praha - západ , Příbram , Rakovník , Kraj , doma hospitalizovaní Struktura nově přijatých pacientů k léčbě dle vybraných skupin diagnóz nem. svalové a kosterní soust. a pojivové tkáně 64,4% poranění, otravy 14,9% ostatní neuvedené skupiny nemocí 8,5% nemoci oběhové soustavy 4,3% nemoci nervové soustavy 7,9% ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 12

13 Využívání lůžkového fondu rehabilitačních ústavů a zatížení zdravotnických pracovníků Ukazatel OLÚ kraj ČR Počet oddělení 3 13 Počet zaměstnanců 1) lékaři 18,84 58,61 střední zdravotničtí pracovníci 126,91 490,60 střední zdravotničtí pracovníci u lůžka 118,64 369,01 nižší a pomocní zdravotničtí pracovníci u lůžka 36,07 138,28 Průměrný počet lůžek 404, ,63 Průměrný denní stav obsazených lůžek 419, ,7 na 1 lékaře 28,2 25,5 na 1 SZP u lůžka 3,5 4,1 Počet lékařů na 100 lůžek 4,66 3,84 Počet SZP na 100 lůžek 31,41 32,17 Počet hospitalizovaných Nemocniční letalita 0,3 0,2 Využití lůžek ve dnech 378,6 359,5 Průměrná ošetřovací doba 37,7 33,2 Prostoj lůžek 2) 1,3 0,5 1) Součet úvazků 2) Ve dnech na 1 hospitalizovaného z lůžek schopných provozu Seznam nemocnic s rehabilitačním oddělením v kraji: v nemocnicích Středočeského kraje nejsou rehabilitační lůžková oddělení Seznam OLÚ s rehabilitačním oddělením v kraji: Vojenská rehabilitační léčebna Rehabilitační ústav Kladruby Ústav onkologie a pneumologie na Pleši ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje č. 3/2004 strana 13

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 21.7.2005 Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 1 17.6.2004 Gastroenterologie - činnost oboru Zlínského e v roce Publikované údaje jsou čerpány

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 26. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let ve Zlínském

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13 19. 10. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 13 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 9. 213 43 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 212 Activity in branch gastroenterology in the CR in the

Více

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ 1) Co to je muskuloskeletární onemocnění V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v XIII. kap.

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Traumatologický plán SOL Trutnov

Traumatologický plán SOL Trutnov Traumatologický plán SOL Trutnov Preambule : Traumatologický plán (dále jen TP) obsahuje zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám (vyhláška MV č. 328/2001 Sb.), je reakcí na následky havárie

Více

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lůžková péče 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za roky 1975-1993.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje. MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje

Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje. MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje 1 Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje 2 Zásadní programovédokumenty Středočeského kraje Teze zdravotní politiky Středočeského

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 14 10.10.2003 Moravskoslezského kraje v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Psychiatrická péče 2011

Psychiatrická péče 2011 Psychiatrická péče 2011 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Psychiatrická péče Řada: Zdravotnická statistika K dispozici

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Psychiatrická péče 2012

Psychiatrická péče 2012 Psychiatrická péče 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Psychiatrická péče Řada: Zdravotnická statistika K dispozici

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Síť zdravotnických zařízení 2011

Síť zdravotnických zařízení 2011 Síť zdravotnických zařízení 2011 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Síť zdravotnických zařízení K dispozici

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 145/12 ze dne 17.10.2011 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2012. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4.8.2005 35 Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005 Studies in paramedical schools 2004/2005 Souhrn

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005. Psychiatric care in the years from 2001 to 2005

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005. Psychiatric care in the years from 2001 to 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 2. 2007 2 Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005 Psychiatric care in the years from 2001 to 2005 Souhrn V posledních

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

Lázeňská péče. Balneological care

Lázeňská péče. Balneological care Lázeňská péče 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště).

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště). PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.11 Občanská vybavenost sociální infrastruktura Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména zařízení charakteru veřejných

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

I. Souhrnná textová informace 2

I. Souhrnná textová informace 2 Zpráva o lázeňské léčebně rehabilitační péči poskytované pacientům v Karlových Varech v roce 2014 zpracovaná na základě údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky Obsah: strana I. Souhrnná textová

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Psychiatrická péče 2009

Psychiatrická péče 2009 Psychiatrická péče 2009 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Psychiatrická péče Řada: Zdravotnická statistika K dispozici

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U)

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) Věcný obsah přílohy č. 2 pro zdravotnická zařízení lůžkové péče LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) 1. Akutní péče (standardní, intenzivní, resuscitační, perinatologická, spinální) - Ano/Ne obory

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2004

Ekonomické výsledky nemocnic 2004 Ekonomické výsledky nemocnic 2004 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Lůžková péče. In patient care

Lůžková péče. In patient care Lůžková péče 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za

Více

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče

Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Analýza kapacit a sítě poskytovatelů dlouhodobé péče Datum: srpen-listopad 2011 Verze: 2.2 Zadavatel: Aktivita č. 12 Jakub Hrkal, Pavel Bareš, Šárka Daňková, Romana Malečková, Tomáš Roubal, Eva Prošková

Více

Lůžková péče. In patient care

Lůžková péče. In patient care Lůžková péče 2013 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003 Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Ústeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky kraje Publikace obsahuje řadu

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Poskytnutí základních informací o zdravotnickém systému České republiky a zdravotnictví města Brna by mělo sloužit jako východisko k dalším jednáním,

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 STVÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek

zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 STVÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek 11. salón n lázel zeňství a 7. konference SLM ČR Karlovy Vary 7.-8.10.2004 LÁZE ZEŇSTV STVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Z POHLEDU VZP ČR Karlovy Vary 8.10.2004 Pavel Šebánek 1 CESTOVNÍ RUCH je jedním z nejdůležitějších

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více